телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Етапи планування Аудитор повинен планувати свою роботу на рівні, що дає можливість провести ефективну перевірку кваліфіковано і вчасно. За міжнародними стандартами, планування аудиту передбачає: вивчення політики підприємства в галузі обліку та її змін; знайомство з бухгалтерською системою підприємства і організацією в ньому внутрішнього контролю; встановлення ступеня достовірності внутрішнього контролю; визначення змісту та обсягу аудиторських процедур, а також часу їх проведення; координування аудиторської роботи. Для досягнення поставленої мети аудитор може вільно доповнювати перелік або виключати з нього будь-які елементи. Плануванню аудиту передує попереднє ознайомлення з результатами діяльності і структурою підприємства, специфічними особливостями галузі, з'ясування чинників (подій, угод, заходів), які, за оцінками аудитора, можуть впливати на характер фінансової інформації. Аудитор досліджує зміни в управлінні підприємством, організаційній структурі діяльності підприємства-клієнта, у діючому законодавстві, господарській діяльності, що впливають на діяльність підприємства; вивчає можливі фінансові труднощі і бухгалтерські проблеми, склад співзасновників підприємства, нові (відкриті чи закриті) підрозділи підприємства-клієнта, поточні або прогнозовані зміни в технології виробництва і наданні послуг, процес виробництва і збуту, зміни в бухгалтерському обліку та системі внутрішнього контролю. Планування аудиту включає складання загального плану очікуваних робіт і розробку аудиторської програми. У плані очікуваних робіт подається їх перелік і обсяги, строки проведення, процедури (способи і прийоми), які виконуються аудитором. Загальний план аудиторської перевірки оформляється документально, до нього додається розклад виконання кожної ланки перевірки або аудиторської процедури. План аудиторської перевірки переглядається керівником підприємства, що підвищує ефективність аудиту і сприяє скороченню кількості аудиторських процедур. Аудитор повністю відповідає за розробку (виконання) плану та програми аудиту. Складений план буде якісним, а визначений обсяг очікуваних робіт реальним, якщо аудитор: вивчить умови контракту (договору на проведення аудиту) і встановлену законом відповідальність аудитора; уточнить зміст звіту або іншої інформації, яку йому необхідно передати замовнику відповідно з укладеним договором; встановить вплив на результати перевірки нових стандартів з обліку та аудиту, законів, положень, інструкцій та інших нормативних актів; виділить ключові питання аудиту; з'ясує умови, що потребують особливої уваги (можливість матеріальних помилок, обману тощо); визначить ступінь довіри до системи обліку і внутрішнього аудиту підприємства; встановить обсяг аудиторських доказів; оцінить професійну придатність внутрішніх аудиторів і можливість їх залучення до зовнішнього аудиту; проаналізує доцільність залучення інших аудиторів до проведення перевірки у філіях, представництвах, відділах, відокремлених підрозділах підприємств, що мають самостійний баланс; встановить необхідність залучення експертів. Для підготовки плану аудиторської перевірки використовуються річні звіти, інформація про збори акціонерів (засновників), засідання ради директорів, внутрішні фінансові звіти підприємства (фірми), аудиторські висновки за попередній період, матеріали внутрішнього аудиту, періодичні видання (газети, журнали тощо).

Окрім Аудиторської Палати, на рівні регіонів функціонують її регіональні відділення. Основними структурними ланками організації аудиторської діяльності є аудиторські фірми та фізичні особи, що мають ліцензії на право здійснення аудиту. Аудиторська фірма – це юридична особа, яка здійснює аудиторську діяльність і має відповідну ліцензію Аудиторської Палати. Для створення такої фірми закон передбачає наявність не менше трьох чоловік, один з яких повинен мати сертифікат аудитора. Основні функції аудиторських фірм такі: експертиза фінансово-господарської діяльності та стану майна підприємства (найпоширеніша функція); контроль та оцінка достовірності бухгалтерського обліку і звітності (функція пов'язана із визначенням рівня організації бухгалтерського обліку, з перевіркою відповідності чинному законодавству внутрішніх і зовнішньоекономічних операцій); прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства (за домовленістю із замовником); наукове, методичне, інформаційне забезпечення діяльності підприємств (розробка методичних вказівок та аналіз планування і внутрішнього аудиту); налагодження правильного бухгалтерського обліку; консультації з питань ведення підприємством фінансово-господарської діяльності, обліку, зовнішньоекономічних операцій, сплати податків тощо (консультаційна функція). Таким чином, діяльність аудиторських фірм зводиться до виконання незалежної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємства та відповідності її чинному законодавству. Відносини між аудиторськими фірмами та підприємствами-замовниками регулюються на договірних умовах. Міжнародна практика визначає такі організаційні форми аудиторської діяльності: індивідуальна (одноосібна) діяльність; господарське товариство; професійна корпорація. Найтиповішою формою організації аудиторської діяльності є партнерство: на чолі фірми стоять кілька незалежних аудиторів, які мають сертифікати і ліцензії. Відповідно до чинного законодавства України в складі засновників аудиторської фірми повинен бути хоча б один сертифікований аудитор. Частка аудитора у статутному фонді має становити не менше, ніж 70%. Керівником аудиторської фірми має право бути лише аудитор із сертифікатом. За даними досліджень, законодавство країн з ринковою економікою, зокрема США і України, щодо можливостей функціонування аудиторських фірм неоднакове. Так, вимоги до аудиторських фірм у США значно вищі. Тут незалежність аудиторської фірми гарантується обов'язковим дотриманням встановленої типової структури: посади партнера, менеджера, старшого аудитора та асистента. Аудиторська фірма має право на аудиторську діяльність лише при наявності ліцензії. Для цього фірма повинна подати через регіональні палати або безпосередньо до Аудиторської Палати України клопотання про надання їй ліцензії, а також такі документи: документ, що ідентифікує особу директора (прізвище, ім'я, по батькові), копію сертифіката аудитора, копії сертифікатів засновників (з додаванням списку засновників), статуту фірми, зареєстрованого з дотриманням особливих вимог щодо предмета діяльності і затвердженого нотаріальною конторою.

Зміни стандартної програми, що в основному стосуються аудиторських процедур, обов'язково документуються з висвітленням причин. Наведені у табл. 1 процедури різні за своїм обсягом. Найбільший обсяг процедур у кінці звітного року – проведення інвентаризації виробничих запасів, коштів, основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, оцінка результатів. Зміст плану і програми значною мірою визначається розміром підприємства. Для підприємств малого бізнесу вони більш спрощені. Чітко спланувати і організувати виконання аудиту легше, коли замовники постійні. Проте і в цих умовах здебільшого визначаються лише терміни виконання робіт, а поетапне планування не здійснюється. Більшість аудиторських фірм, особливо з невеликим штатом аудиторів, не розробляють програм аудиту, а проводять перевірку на основі досвіду та професійної інтуїції. Узагальнення результатів планування аудиту оформляється меморандумом (доповідною запискою), який включає: короткий огляд напрямків діяльності замовника з виділенням основних партнерів (постачальників, замовників, банків тощо); оцінку власного ризику у галузі і на підприємстві; оцінку ефективності внутрішнього контролю та ризику контролю; перелік проблем, пов'язаних з нетиповими господарськими операціями, галузевими особливостями, що потребують допомоги експертів; склад аудиторської групи, графік виконання робіт, використання внутрішніх аудиторів тощо; терміни виконання аудиту, строки зустрічей з керівництвом замовника та дату завершення аудиту. Меморандум розглядається відділом (чи особою) по контролю якості аудиту, обговорюється з партнером, відповідальним за аудит, менеджером. Після необхідних коригувань план і програма приймаються до виконання. В організації планування, особливо у розробці типових програм аудиту в Україні, важливою є допомога Аудиторської палати. Це забезпечуватиме якість аудиторських перевірок та сприятиме скороченню інструкцій з боку органів державної виконавчої влади (Мінфіну України, Фонду держмайна, Національного банку). Задача Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрямки перевірки: статутна діяльність; конкурентоспроможність; взаємовідносини з покупцями та постачальниками; ступінь довіри до підприємства; перспективи функціонування підприємства. Рішення: Напрямки перевірки Аудиторські докази Джерела Способи отримання Статутна діяльність 1. Установчі документи 2. Баланс (форма 1) 3. Звіт про фінансові результати та їх використання (ф 2) 4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф 3) 1. Перевірка арифметичних результатів 2. Перевірка достовірності окремих статей звітності, залишків на рахунках Конкурентоспроможність 1. Середньогалузеві показники виробництва продукції 2. Нормативні документи 1. Проведення аналізу (порівняння) з профільними підприємствами по галузі і по регіону 2. Аналітична перевірка Взаємовідносини з покупцями та постачальниками 1. Баланс розрахунковий 2. Оборотні відомості 3. Картки аналітичного обліку 4. Акти інвентаризації 5. Первинні документи 6.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Учет и анализ банкротств

Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности Дебет счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 2.7. Аудит несостоятельного предприятия Как уже отмечалось ранее, любое предприятие проходит несколько стадий жизненного цикла: возникновение, становление, подъем, спад. И на каждой стадии возможны кризисные ситуации. При установлении характера кризисной ситуации наиболее обоснованной является комплексная ее оценка на основе совокупности абсолютных и относительных показателей, характеризующих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и тенденции их изменения в изучаемом периоде. Определение жизнеспособности предприятия, выявление резервов лучшего использования его финансовых ресурсов, разработка мероприятий по улучшению финансового положения предприятия основная цель проведения аудиторских проверок предприятия. Обязательное проведение аудита законодательством не предусмотрено, аудиторские стандарты не выделяют процедуры аудита, выполняемые на этапах банкротства предприятий

скачать реферат Цели и виды аудита

Все перечисленные факторы по существу имеют непосредственное отношение к современным процессам в российской экономике. Со времен окончательного становления современного аудита (30-е годы) существовал и существует разрыв между ожиданиями клиентов и тем, как понимают свои обязанности аудиторы. Естественно, были случаи недобросовестной работы и даже подкупа. Почти всегда после крупных банкротств возникал вопрос: почему аудитор, проверявший бухгалтерскую отчетность, не предостерег своих клиентов? Но тем не менее все участники фондового рынка сходятся во мнении, что фактор неопределенности слабеет, если инвесторы будут достаточно уверенными в надежности информации о конкретных компаниях, акции которых котируются на бирже. А для этого они должны опираться на функцию засвидетельствования аудиторов. Именно поэтому ускоренное развитие аудиторская деятельность получила после кризиса 1929-1933 гг., когда у инвесторов пропало доверие к существующим финансовым структурам. Современное положение в России удивительно напоминает описанную ситуацию. С одной стороны, происходит быстрое формирование основных институтов фондового рынка, а с другой – уже имеется первый негативный опыт строительства финансовых пирамид, а также банкротств ряда финансовых институтов, использовавших преимущественно средства населения.

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

У зв'язку з цим у праці здійснюється спроба спростувати думку, яка поширюється нерідко деякими політичними силами, про якусь "природжену анархічність" української нації, розвіяти міф про "бездержавність" українського народу, показати, що він був суб'єктом своєї державності в історії і спроможний не лише створювати основні гілки влади, а й формувати свої спецслужби та забезпечувати їх ефективне функціонування. Це вкрай важливо сьогодні, коли створюється правова демократична Українська держава. З відомих причин всебічні спеціальні дослідження історії національних спецслужб у вітчизняній та зарубіжній літературі відсутні. І хоча останнім часом у пресі інколи з'являються деякі документи й мемуари - часто цікаві й навіть сенсаційні, - цим публікаціям бракує одного - науковості. А ті нечисленні дослідницькі праці, що вийшли раніше, торкаються лише окремих аспектів проблеми. Ця книга є спробою комплексного висвітлення процесу становлення й оперативної діяльності спеціальних служб України у 1917-1921 рр. на основі введення до наукового обігу великого масиву раніше не відомих архівних матеріалів, синтезу мемуаристики, тогочасної преси й наявної наукової літератури

скачать реферат Виды аудита, сопутствующие аудиту услуг

Внутренний аудит, как правило, выполняет работник предприятия или созданное на этом предприятии подразделение внутреннего аудита. Определенная независимость может быть обеспечена при организаций такой структуры управления, при которой подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) подчиняется только высшему руководящему органу организации (Совету директоров) и подотчетен ему. Если внешний аудитор получает информацию о наличии и деятельности подразделения внутреннего аудита (или внутреннего аудитора) в проверяемой организации, то система внутреннего контроля в ней расценивается им как высокоэффективная, что может существенно сократить срок проведения проверки и ее стоимость. Наибольший опыт в становлении внутреннего аудита накоплен в банковской системе. Так, приказом Банка России от 31 марта 1997 г. утверждено Положение об организации внутреннего аудита в Центральном банке Российской Федерации. В этом Положении говорится, что одной из важнейших задач службы Главного аудитора Банка России является оказание помощи руководству Банка России в обеспечении выполнения его функций путем независимой оценки информации о финансовом состоянии Банка России в целом и по его отдельным учреждениям, а также анализа эффективности организации выполнения отдельных операций и функций Банка России, участие в оценке достоверности публикуемой Банком России бухгалтерской отчетности и другой финансовой информации.

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Аналізуючи історіографію становлення спеціальних служб часів Української революції 1917-1921 рр., доцільно виділити три етапи її формування, пов'язаних з історичною долею України та українців в межах Батьківщини та поза ними. Перший етап, зародження та становлення історіографії, що охоплює початок 20-х - 40-х років, характеризується формуванням кола проблем та їх активною розробкою науковцями переважно еміграції. Другий етап, з 1940 до кінця 80-х рр., пов'язаний з подальшою розробкою проблеми й несе на собі відбиток протиборства двох вищезгаданих історіографічних течій. Третій, сучасний, етап розпочався після проголошення суверенітету України 24 серпня 1991 р., що не тільки актуалізувало й підвищило практичну цінність досліджень проблеми в інтересах залучення історичного досвіду формування українських спецслужб до процесу їх сучасної фундації, але і надало реальну можливість поєднати зусилля вітчизняних учених і дослідників-емігрантів у єдину течію студіювання порушеного питання. Перший етап історіографії проблеми настає після остаточної збройної поразки національної державності й формування української політичної та військово-політичної еміграції

скачать реферат Аудит расчетов с подотчетными лицами на предприятии

ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» Введение В России за последние годы проведена определенная работа по становлению института аудиторства. Принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г. подтверждает окончательное становление российского аудита и открывает перспективы его дальнейшего развития. Проблема правильного отражения в учете расчетов с подотчетными лицами остается наиболее важной в организации бухгалтерского учета на предприятии, так как в процессе данных расчетов используется денежная наличность, которая является одной из главных основ производственной деятельности современного предприятия. Актуальность данной темы заключается в необходимости изучения аудита расчетов с подотчетными лицами, с целью выяснения типичных ошибок при учете таких расчетов. Изучение выбранной темы также дает возможность оценить способы избежания ошибок, допускаемых при учете расчетов с подотчетными лицами. Объектом исследования данной работы является процесс проведения аудиторской проверки на предприятии в современных условиях.

скачать реферат Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности

Он характеризовался, с одной стороны, директивным характером создания аудиторских организаций (первыми аудиторскими организациями в России стали представительства и дочерние предприятия акционерного общества «Инаудит» (по другим источникам – «Интераудит»), основанного осенью 1987 г.), с другой – стихийным характером зарождения аудиторской деятельности (подготовка кадров, неупорядоченная выдача первых сертификатов и лицензий в период 1990-1993 гг.) Второй этап (декабрь 1993 г. до принятия Федерального закона «Об аудиторской деятельности» - август 2001 г.) – период становления российского аудита, в процессе которого большую роль сыграли Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263. Распоряжением Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 54-рп «Об организации работы Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации» было утверждено Положение о Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ, действующей до сих пор.

скачать реферат Внутренний финансовый контроль на предприятиях и его организация

В России же на настоящем этапе развития российских коммерческих структур в условиях системного кризиса экономики формируются лишь предпосылки создания такого рода организации. Поэтому на начальном этапе становления внутреннего аудита в России и кодекс профессиональной этики, и стандарты профессиональной деятельности внутреннего аудита должны разрабатываться локально, т.е. на каждом отдельном предприятии при наличии службы внутреннего аудита. В дальнейшем при организации в России аналога I s i u e of I er al Audi ors эти положения, естественно, будут разработаны в централизованном порядке . В заключении отмечу, что сотрудничество и координация деятельности органов государственного, аудиторского (независимого) и внутреннего контроля (внутреннего аудита) организаций позволит существенно оптимизировать контроль за циркулирующими в его системе финансовыми ресурсами, как государственными, так и частными, а, следовательно, упредить многие факторы кризиса в данной отрасли. Все это позволяет заключить, что становится все более необходимой разработка адекватных систем взаимодействия, а также определение критериев оценки работы, произведенной различными органами и звеньями системы финансового контроля. Список литературы 1. Андрюшин С. О роли финансового контроля // Экономист, 2002г., №6, с.15-19. 2. Аникин А.В. История финансовых потрясений.

скачать реферат Шпоры к Госам по Бухучету, аудиту, анализу

Закон-ва, а также проводить обучение и оказывать др.услуги по профилю своей деят-ти. Согласно определению проверка достоверности отчетности проводится независимым аудитором. Независимость аудитора определяется: свободным выбором аудитора хозяйствующим субъектом; договорами отношениями между аудитором (ауд.фирмой) и клиентом, что позволяет аудитору свободно выбирать своего клиента и быть независимым от указаний каких - либо гос. органов; возможностью отказать клиенту в выдаче ауд. заключения до устранения отмеченных недостатков; невозможностью ауд. проверки при родственных или деловых отношениях с клиентом, превышающих договорные отношения по поводу ауд. деятельности; запрещение аудиторам и ауд. фирма заниматься хоз., коммерче. и финанс.деятельностью не связанной с выполнением ауд., консультационных и других услуг, разрешенных законодательством. Вопрос 2.Возникновение, становление и развитие аудита в России. Становление и развитие России прошло в несколько этапов. Первый этап (1987-1993гг.) характеризовался, с одной стороны, директивным характером создания аудиторских организаций (1987- создание первой аудиторской организации «Интераудит»), с другой -стихийным характером зарождения аудиторской деятельности (подготовка кадров, неупорядоченная выдача первых сертификатов и лицензий в период 1990-1993 гг.). Второй этап (декабрь 1993 г. до принятия Федерального закона «Об аудиторской деятельности» - август 2001 г.) – период становления российского аудита, в процессе которого большую роль сыграли Временные правила аудиторской деятельности, утвержденные Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. №2263, Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 1996 г. № 482 «Об утверждении нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности» и ряд других документов.

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
скачать реферат Аудит банков

Важным фактором, определяющем условия развития банковской системы, стало введение новых требований по регулированию деятельности кредитных организаций со стороны банка России. Приближённая к международным стандартам регулирования банковской деятельности, Инструкция № 1 ставит банки, желающие укрепить свои позиции на финансовом рынке, перед необходимостью повышения профессионализма, разработки и строго соблюдения внутренних правил управления и контроля за своей деятельность. Вместе с тем в 1997 г. банк России разработал и утвердил Положение “Об организации внутреннего контроля в банках”, которое предусматривает общий для всех банков порядок организации внутреннего контроля. Становление внутреннего аудита коммерческого банка, таким образом, становится центральным звеном банковского менеджмента. Для осуществления внутреннего аудита в банке создаётся специальное подразделение – служба внутреннего контроля. Деятельность отделов данной службы строиться по специальной программе конфиденциального характере, утверждённой Правлением банка. Сведения о службе внутреннего аудита (порядок её образования и полномочия) должны отражаться в уставах банков.

скачать реферат Загальні питання антропосоціогенезу

Найбільш суперечливим є внутрішній розподіл родини гомінідів (Homi idae), від якого, до того ж, значною мірою залежить вирішення проблеми грані людини і тварини. Рушійні сили процесу антропосоціогенезу Важливим моментом визначення місця людини у Всесвіті є з'ясування джерел і характеру тих рушійних сил, що згодом спричинили виникнення людства. В наш час уже ніхто не заперечує, що безпосереднім «матеріалом» для виникнення людини була біологічна основа — тривалий і суперечливий шлях розвитку анатомофізіологічної і нервово-психічної організації її безпосередніх пращурів. Проте не лише біологічні передумови привели до виникнення людства. Становлення людини і суспільства значною мірою було зумовлене також іншими чинниками, перш за все соціальними, екологічними та космічними. Вже спроба основоположника наукового підходу до проблеми антропогенезу Ч. Дарвіна звести процес виникнення людини і суспільства лише до біологічних факторів (статевий відбір) не дала очікуваних результатів, що врешті-решт зрозумів і сам її автор.

скачать реферат Организация внутреннего аудита на предприятии

Наконец, наличие в компании хорошего корпоративного управления, одним из звеньев которого становится внутренний аудит, является положительным сигналом для потенциальных инвесторов и кредиторов и повышает инвестиционную привлекательность компании. В экономически развитых государствах бизнесмены уделяют внутреннему аудиту такое же пристальное внимание, как и внешнему. У нас в стране пока не так: если становление внешнего аудита в России, можно сказать, уже состоялось, то отечественный внутренний аудит и в профессиональном, и в законодательном, и в институциональном аспектах сегодня находится все еще в зачаточном состоянии. Значение собственного аудита еще в полной мере не оценено. Между тем он чрезвычайно важен. Администрация компании разрабатывает политику и процедуры работы фирмы. Однако персонал может не всегда их понимать или не всегда выполнять по тем или иным причинам. Менеджеры не имеют достаточного времени проверить исполнение и часто не обладают специфическими инструментами такой проверки. Следовательно, они не могут своевременно обнаружить недостатки и отклонения. Внутренние аудиторы помогают им — обеспечивают защиту от ошибок и злоупотреблений, определяют 5) своевременно информирование его руководства об опасностях и их нейтрализацию.

скачать реферат Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ

СодержаниеВведение 1. Понятие и признаки аудита 2. Нормативно-правовое обеспечение аудиторской деятельности 2.1 Аудит в России в 1987–1993 годах 2.2 Аудит в России в 1993–2001 годах 2.3 Аудит в России в настоящее время 3. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов Заключение Список источников и литературы ВведениеПредпосылкой появления аудита в России стала перестройка экономических отношений, переход к рынку, рост предпринимательской активности наших граждан. Аудит явился новой формой контролирования финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей; он сочетает в себе проверку финансовой отчетности организаций и оказание услуг по налоговому, правовому, управленческому консультированию. Период становления российского аудита характеризовался директивным созданием аудиторских фирм, работой по организации аттестации аудиторов, лицензированию аудиторской деятельности, выработке требований к профессиональным участникам аудиторского рынка и правил проведения проверок и оказания сопутствующих аудиту услуг.

скачать реферат Аудит учета финансовых результатов

Большое влияние на становление российского аудита оказали Международные стандарты аудита бухгалтерской финансовой отчетности. «Аудит» от латинского глагола «audire», означает «слушать, выслушивать, слышать». Аудит – это независимое рассмотрение специально назначенным аудитором финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при соблюдении правил, установленных законом. Аудитом занимается аудитор — частное лицо или фирма, проводящие аудит предприятия, — и партнеры такого частного лица или такой фирмы. В необходимых случаях понятие «аудитор» включает в себя и аудиторский персонал, действующий на основании делегирования полномочий. Предметом аудита является совокупность аудиторских доказательств, необходимых для формирования профессионального суждения относительно состояния выбранного объекта наблюдения. Аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что рассматриваемая в целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Объектом аудита могут быть качество продукции, финансовое состояние организации, бухгалтерская отчетность организации, надежность системы внутреннего контроля организации.

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
скачать реферат Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

Контрольна робота За курсом: «Аудит» Зміст 1. Введення 2. Загальний огляд бухгалтерської звітності 3. Історія розвитку та тенденції становлення аудиту 4. Аналітичні процедури аудиту 5. Завдання 7. Список використаної літератури Введення Батьківщиною аудиту в сучасному розумінні цього слова є Велика Британія, яка в 1884. прийняла пакет Законів про Компанії, розпорядження акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами. Виникнення аудиту, таким чином, пов'язане з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням організацією (адміністрація, менеджери) і тих, хто вкладає гроші в її діяльність (власники, акціонери, інвестори). Історія виникнення аудиту бере свій юридичний початок з Шотландії, у столиці - Единбурзі - у 1853. був офіційно заснований Единбурзький інститут аудиторів. Аудиторська діяльність (аудит) являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, документів бухгалтерського обліку, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг.

скачать реферат Выборы как форма непосредственной демократии

Отже, становлення інституту виборів в Україні пройшло складний шлях. Історичний аналіз свідчить, що українська нація здійснила свій внесок до скарбниці загальнолюдських надбань, таких як безпосередня демократія, свобода тощо. 1.3.Поняття та основні принципи виборів Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, які на відміну від інших його форм — референдумів, плебісцитів, постійно і періодично застосовуються у більшості країн світу. Шляхом виборів формуються різні органи публічної влади, як державні інституції — парламенти, посади глав держав, іноді уряди, судові органи, так і представницькі органи місцевого самоврядування. У вітчизняній та зарубіжній науці конституційного права існує розмаїття точок зору з приводу визначення виборів. З дослідженнями суспільних відносин останніх років пов'язане визначення професора М. Ї. Корнієнка, який слушно визначає вибори як акт самоврядування народу. В.В.Маклаков визначає вибори як процедуру формування державного органу або надання повноважень посадовій особі, що здійснюється шляхом голосування уповноважених осіб при умові, що на кожний отриманий таким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два чи більше кандидати.

скачать реферат Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

Среди отечественных аудиторских фирм, возникших в те годы надо отметить «Контакт» и «Рафаудит», которые по организации работ, сбору информации стали эталоном для других аудиторских фирм. Заслуга этих фирм в становлении аудита и его популяризации в России чрезвычайно велика. В учредительных документах указанных фирм предусматривались: проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий любых организационно-правовых форм и видов собственности с целью подтверждения достоверности и реальности их финансовой отчётности; предоставление консультаций по различным вопросам финансовой, правовой, хозяйственной и коммерческой деятельности, включая бухгалтерский учёт, налогообложение, управление финансовой деятельностью и т. п. Таким образом уже в учредительных документах первых аудиторских фирм были заложены определения аудита и его целей, что в дальнейшем нашло отражение во Временных правилах аудиторской деятельности в РФ. Далее в январе 1990 г. на рынке СССР появилось СП «Эрнест энд Янг Внешаудит», оно проводило аудиторские проверки на совместных предприятиях по их просьбе, причём вне зависимости от их расположения или принадлежности.

скачать реферат Правовое урегулирование обращения ценных бумаг

Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку цінних паперів і актуального для України зарубіжного досвіду виявити специфіку правового врегулювання обігу цінних паперів, дати пропозиції щодо його розвитку. Методологічну основу дипломного дослідження склали моделі загальної теорії наукового пізнання, методи системного економічного аналізу, заходи макро- і мікроекономічного аналізу, вітчизняні та зарубіжні концепції фінансового маркетингу і розвитку ринку цінних паперів. В Україні триває складний процес становлення і розбудови суверенної, демократичної, правової держави, інтеграції її в світову політичну і економічну системи. Та незалежність будь-якої держави передбачає не тільки політичну, а й еко­номічну самостійність. На сучасному етапі головним факто­ром стабілізації та піднесення економіки України є станов­лення ринкових відносин. У колишньому Радянському Союзі, у складі якого перебу­вала Україна, дійсно існував єдиний народногосподарський комплекс, що базувався на зв'язках і відносинах, притаманних командній економіці.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.