телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Одежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Порядок складання фінансової звітності

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 З історії грошей України

У разі встановлення нецільового використання або неправильного отримання авансу з таких комерційних банків у безспірному порядку стягувався штраф. З метою накопичення та аналізу інформації про стан вилучення з обігу українських карбованців та їх обміну на гривні на період проведення грошової реформи в Україні Національний банк України постановою Правління від 22 серпня 1996 року (№ 219) запровадив Порядок складання і подання оперативної статистичної та бухгалтерської звітності про хід проведення грошової реформи і обміну карбованців на гривні. Було встановлено щоденне подання статистичної звітності про касові обороти банків та про стан обміну карбованців на гривні, а також одноразово — про переоцінку заощаджень громадян та інші операції. Аналогічний порядок видачі авансів установами комерційних банків був передбачений для підприємств зв'язку з метою забезпечення безперебійного проведення обмінних операцій. Важливою складовою організації проведення грошової реформи в Україні було інформаційне забезпечення. Воно включало проведення роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації, оперативний зв'язок регіонів з центром, установ банків між собою та передачу необхідної інформації, а також збір та узагальнення статистичної звітності й аналітичної інформації про хід грошової реформи, що в комплексі мало велике значення для забезпечення організованості і порядку

скачать реферат Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесомГабор Кристина ІванівнаКУРСОВА РОБОТАЗ дисципліни: Бухгалтерська звітність За темою: СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спеціальність: облік і аудит Спеціалізація: облік і аудит Науковий керівник Ст.викладач Прокопенко Л.В.УЖГОРОД-2002 З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Бухгалтерська звітність: призначення і склад, вимоги при складанні . Поняття та користувачі бухгалтерської звітності . 4 . Якісні характеристики бухгалтерської звітності 9 . Принципи підготовки бухгалтерської звітності 13 Розділ 2. Характеристика основних форм бухгалтерської звітності 2.1. Баланс підприємства 19 . Звіт про фінансові результати 22 . Звіт про рух грошових коштів .24 . Звіт про власний капітал .30 . Складання приміток до бухгалтерської звітності .32 Розділ 3. Порядок складання бухгалтерської звітності на матеріалах ТОВ «Данте» .34 Висновок .37 Додатки .38 Список використаної літератури .51 Вступ Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві.

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
 Финансовое право

Какие порядки защиты прав и законных интересов участников финансовых отношений установлены российским законодательством? Что нового в порядке защиты на современном этапе? 19. В чем выражается административный порядок защиты прав субъ­ектов финансовых правоотношений? Кто использует его? 20. В чем выражается судебный порядок защиты прав субъектов фи­нансовых правоотношений? Кто может воспользоваться таким порядком? В каких случаях единолично судьей рассматривается и принимается ре­шение по соответствующему делу? 21. Каков порядок обжалования в суд действий и решений, нарушаю­щих права граждан — субъектов финансовых правоотношений? 22. Какова роль Конституционного Суда РФ в защите прав субъектов финансовых правоотношений? 23. Какова роль Прокуратуры РФ в обеспечении соблюдения прав субъектов финансовых правоотношений? 4. Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований 4.1. Основные принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований Финансовая деятельность государства и органов местного само­управления основана на определенных принципах, т.е. на осново­полагающих правилах и требованиях, выражающих ее наиболее существенные особенности и целенаправленность

скачать реферат Організація і методика проведення аудиту касових операцій

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

 Финансовый менеджмент. Шпаргалка

Предприятия, находящиеся на стадии интенсивного развития, остро нуж–даются в источниках финансирования для своей деятельности. В такой ситуации целесо–образно ограничить выплату дивидендов, а прибыль реинвестировать в производство; 4) ограничения в связи с интересами акцио–неров. Совокупный доход акционеров скла–дывается из сумм полученных дивидендов и прироста курсовой стоимости акций. Опре–деляя оптимальный размер дивиденда, не–обходимо оценить, как величина дивидендов повлияет на цену предприятия в целом; 5) ограничения рекламно-информацион–ного характера. Сбои в выплате дивиден–дов, отклонения от сложившейся в данной компании практики выплаты дивидендов могут 66 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ Порядок выплаты дивидендов россий–скими акционерными обществами регла–ментируется Гражданским кодексом РФ, Феде–ральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп. от 13.06.1996 г., 24.05.1999 г., 07.08.2001 г., 21.03.2002 г., 31.10.2002 г., 27.02.2003 г., 24.02.2004 г., 06.04.2004 г., 02.12.2004 г., 29.12.2004 г.), уставом акционерного общества. Согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест–вах» (в ред. от 27.02.2003 г.) общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 меся–цев финансового года и (или) по результатам фи–нансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акци–ям, если иное не установлено законом

скачать реферат Звітність

ЗмістВведення 1. Загальна характеристика звітності 1.1. Історія виникнення й створення розумів для переходу до загальноприйнятих стандартів складання звітності. Закордонний досвід 1.2. Банківська звітність і її значення 1.3. Склад, зміст і періодичність звітності 1.4. Проблеми, пов'язані зі складанням і поданням звітності кредитними організаціями 1.5. Види звітності 1.6. Підготовча робота до складання річного звіту. Заключні оберни 1.7. Пояснювальна записка і її зміст 1.8. Фінансова звітність кредитних організацій, її позначка й значення 1.9. Нормативні документи, що регулюють порядок складання звітності. Роль Центрального банку - як наглядового органа 1.10. Зміст і порядок складання звітності 1.11. Консолідована звітність і її значення 1.11. Публикуемая звітність 1.12. Значення звітності в сучасних умовах 2. Аналіз звітності кредитних організацій 2.1. Організація роботи з формування бази даних для складання звітів 2.2. Аналіз звітності по кількості і якості звітів і її значення 2.3. Структура показників, що включаються у звіт 2.4. Фактори, що впливають на кількість звітів і показників у них 2.5. Заходу щодо скорочення й виключенню дублюючих показників 3.

скачать реферат Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Министерства аграрной политики Украины от 7 марта 2005 года № 49 Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина Украины от 29.12.2006 г. №356 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.09 р. № 318 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (зі змінами та доповненнями) Порядок представлення фінансової звітності, затверджений ухвалою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 Питання складання фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України від 24.02.2000г.№37.

скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Більш висока вартість купівлі одиниці валюти платежу (наприклад, одного долара) буде компенсуватися меншим числом одиниць (тобто доларів), що відповідають вартості товарів чи послуг по угоді, вираженій у валюті ціни. Трансляційний (бухгалтерський) ризик пов'язаний з переоцінкою активів і пасивів і прибутку закордонних філій у національну валюту, а також може виникати при експорті чи імпорті інвестицій. Він впливає на показники балансу, що відбивають звіт про одержання прибутку і збитки після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одиницю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської і фінансової звітності. На відміну від операційного, трансляційний ризик не пов'язаний із грошовими потоками чи ж розмірами виплачуваних сум. Ризик збитків чи зменшення прибутку виникає при складанні консолідаційних звітів міжнаціональних корпорацій і їх іноземних дочірніх компаній чи філій. При складанні консолідаційного звіту про активи, пасиви і розмір прибутку відповідні показники дочірніх компаній, розраховані в окремих національних валютах, перетворюються у ведучу валюту консолідаційного балансу по місцеві розташування материнської компанії.

скачать реферат Финансовая политика и инструменты ее реализации

Акцент зроблено на необхідності забезпечення першочергового фінансування видатків на соціальний захист населення, заробітну плату, пенсії, стипендії, грошове забезпечення, придбання медикаментів та енергоресурсів. Саме з таких вимог слід виходити під час прийняття рішень про порядок фінансування видатків за рахунок місцевих бюджетів у поточному році. Найближчим часом уряд затвердить Порядок складання єдиного кошторису бюджетної установи, який передбачає поєднання в оптимальній формі власних і бюджетних коштів у межах установлених законодавством нормативів і фінансових можливостей держави і буде основним керівним документом для здійснення фінансово-господарської діяльності установи. З метою максимального залучення власних коштів для фінансування першочергових потреб установ урядом затверджено перелік платних послуг, що можуть надаватися установами. Тепер треба, щоб намічені заходи були підкріплені належною організаторською роботою. Торік проведеними ревізіями і перевірками майже в 25 тисячах підприємств, установ і організацій (або в кожному третьому з перевірених) установлено факти незаконного витрачання, недостач, розкрадань коштів і матеріальних цінностей, а також заниження та приховування належних бюджету платежів на загальну суму 1,2 млрд. грн., що в 4,4 раза більше, ніж було виявлено у 1995 р.

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Шпаргалка по экономике укр

Превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальгення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 103. Характеристика форми фінансової звітності “Баланс”. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фін. стан підприємства на звітну дату. У балансі відображаються активи та пасиви підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати пасиву. Форма балансу визначена Положенням (стандартом). Для невеликих – малих підприємств передбачається корочена форма балансу.  Активи підприємства відображені в балансі як вартість його майна і боргових прав, які контролює підприємство на звітну дату. Пасиви – це зобов‘язання підприємства за позиками та кредиторською заборгованістю, погашення яких спричинить зменьшення вартості майна та визначає розмір власного капіталу. Перевищення вартості активів над обов‘язками становить вартість засновників підприємства, яку відображаають у пасиві звітного балансу в розділі Власний капітал.  Для порівняння даних заповнюють по двох графах: на початок і кінець звітного періоду.

скачать реферат Складання та подання фінансових звітів банку

Кредити під заборгованість клієнтів. Інвестиційні цінні папери. Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ. Основні засоби і нематеріальні активи. Нараховані доходи до отримання. Інші активи. Кошти клієнтів. Інші депозити. Боргові цінні папери, емітовані банком. Нараховані витрати до сплати. Інші зобов'язання. Статутний капітал. Дивіденди за акціями. Потенційні зобов'язання банку на кінець року. Валютний ризик. Ризик ліквідності. Процентний ризик. Операції пов'язаних сторін. Звіт про рух грошових коштів. Для забезпечення складання і подання користувачам реальної фінансової звітності банки здійснюють виправлення помилок, вносять та розкривають інші зміни у фінансовій звітності. Коригування фінансової звітності здійснюється стосовно подій, що відбулися після дати балансу. Датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Події після дати балансу - це події, які відбуваються між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, та ті, які вплинули або можуть вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів банку, а отже, можуть потребувати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

скачать реферат Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, що наведені у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудиторів, що включає оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що є найбільш відповідними в конкретних обставинах, а не з метою формування висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку. Аудит також включає аналіз застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належним для надання нашого аудиторського висновку. Висновок На нашу думку, консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку на 31 грудня 2007 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

скачать реферат Облік доходів підприємств

Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 1. Формування доходів діяльності Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи» Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, про фінансові результати згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат. Принцип відповідності передбачає, що обов язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси) Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку 3 Впровадження управлінського обліку на підприємстві Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ПАФ «Україна» зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.

скачать реферат Облік у закордонних країнах

Склад і елементи фінансових звітів. Основні принципи й припущення при складанні фінансової звітності. Якісні характеристики фінансових звітів. Ціль складання фінансової звітності і її користувачів Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в Концептуальній основі складання й подання фінансових звітів і в МСБО № 1 «Подання фінансових звітів». Концептуальна основа містить виклад концепцій, на яких базується складання фінансових звітів для зовнішніх користувачів. Вона не є міжнародним стандартом бухгалтерського обліку й, відповідно, не визначає стандарти для певної оцінки або розкриття інформації. Через це виникають розбіжності між Концептуальною основою й окремим стандартом обліку, вимоги якого є пріоритетними. Метою складання фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності й рух грошових потоків компаній для широкого кола користувачів. Користувачами фінансової звітності можуть бути різні категорії фізичних і юридичних осіб. Наприклад: кредитори, інвестори, акціонери, фіскальні органи, державні установи й т.п. Інформація повинна бути вичерпної й доступної до сприйняття особами, компетентними в сфері комерційної діяльності й бажаючими ретельно вивчити цю інформацію. Інформація фінансової звітності повинна допомогти реальним і потенційним інвесторам, кредиторам і іншим її користувачам у визначенні сум і строків інвестицій, майбутніх надходжень коштів від дивідендів або відсотка, виторгу від продажів, розміру й строку погашення платежів за цінні папери або по позичках.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
скачать реферат Фінансова звітність

Додаток 11до Порядку складання місячного та квартального фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до квартальної фінансової звітності станом на 1 квітня 2009 рік Коди за ДКУД Установа Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області за ЄДРПОУ 21124290 Територія м. Суми, вул. Перемоги, 4 за КОАТУУ 5910136600 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ Періодичність: квартальна. Короткий опис основної діяльності установи Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа Середня чисельність працівників Примітка 1 2 3 4 Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об квітня 2009 р.

скачать реферат Облік податку на прибуток та ПДВ

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі «Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та ПДВ» ми розглядаємо основні принципи побудови обліку податку на прибуток та механізм функціонування податку на додану вартість, а також робимо огляд нормативної бази та літератури. У другому розділі «Облік податку на прибуток та ПДВ» ми подаємо організаційно-економічну характеристику ПП «Рушничок НЕО», на прикладі якого досліджуємо практичні питання обліку податку на прибуток на особливості декларування ПДВ. У третьому розділі «Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності» ми розглядаємо особливості відображення податку на прибуток при складанні фінансової звітності. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ) Особливості оподаткування підприємств досить різноманітні і вимагають адекватного облікового забезпечення, оскільки будь-які відхилення від установлених вимог нормативних актів призводять до відчутних втрат через застосування фінансових санкцій податковими інспекціями як до керівників та облікових працівників, так і підприємств.

скачать реферат Приватизація як засіб припинення державної власності

Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів малої приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання об'єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, для об'єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.2. Процедура приватизації. Порядок приватизації державного майна передбачає: . опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі; . прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації та створення комісії з приватизації; . опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта; . проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації); . затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх реалізацію.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Акцент зроблено на необхідності забезпечення першочергового фінансування видатків на соціальний захист населення, заробітну плату, пенсії, стипендії, грошове забезпечення, придбання медикаментів та енергоресурсів. Саме з таких вимог слід виходити під час прийняття рішень про порядок фінансування видатків за рахунок місцевих бюджетів у поточному році. Найближчим часом уряд затвердить Порядок складання єдиного кошторису бюджетної установи, який передбачає поєднання в оптимальній формі власних і бюджетних коштів у межах установлених законодавством нормативів і фінансових можливостей держави і буде основним керівним документом для здійснення фінансово-господарської діяльності установи. З метою максимального залучення власних коштів для фінансування першочергових потреб установ урядом затверджено перелік платних послуг, що можуть надаватися установами. Тепер треба, щоб намічені заходи були підкріплені належною організаторською роботою. Торік проведеними ревізіями і перевірками майже в 25 тисячах підприємств, установ і організацій (або в кожному третьому з перевірених) установлено факти незаконного витрачання, недостач, розкрадань коштів і матеріальних цінностей, а також заниження та приховування належних бюджету платежів на загальну суму 1,2 млрд. грн., що в 4,4 раза більше, ніж було виявлено у 1995 р.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.