телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для животных -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Панкреатит

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
РЕГУЛЯЦІЯ СЕКРЕЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Зовнішня, екзокринна, секреція підшлункової залози виконує важливу роль в конвеєрі травлення, маючи складні механізми регуляції. В процесі своєї екзокринної діяльності підшлункова залоза забезпечує часткову нейтралізацію кислого харчового шлункового вмісту, що потрапив до дванадцятипалої кишки, і переведення шлункового травлення в кишкове, реалізацію порожнинного і початкових етапів пристінкового кишкового травлення. Перша функція забезпечується в основному секреторною діяльністю дуктальних і центроацинарних панкреатичних гландулоцитів, які виділяють електроліти і особливо гідрокарбонати у складі водних розчинів; друга – гландулацитами панкреатичних ацинусів, що синтезують і виділяють у складі своїх секретів гідролітичні ферменти, які деполімеризують травні білки, вуглеводи та ліпіди. Кількість і спектр неорганічних та органічних компонентів панкреатичного секрету змінюються в широких межах в залежності від виду і складу їжі, властивостями шлункового і кишкового вмісту. Це забезпечується складними багаторівневими організованими механізмами регуляції секреторної діяльності підшлункової залози. Вона включає в себе мембраноконтактну інтеграцію клітин та їх ансамблів, ауто-, пара- і телегуморальну, центральну і периферичну, в тому числі місцеву, рефлекторну регуляцію і саморегуляцію. В ході цих впливів панкреоцити та їх ансамблі різних регіонів органа отримують сигнали термінової стимуляції, гальмування і модуляції діяльності та пролонгований трофічний, включаючи морфокінетичний, вплив на залозу. Іннервація підшлункової залози, парасимпатичні і симпатичні секреторні ефекти. Підшлункова залоза отримує парасимпатичну іннервацію в основному у складі заднього вагусного стовпа. Еферентні волокна закінчуються в інтрапанкреатичних гангліях, які організовані за принципом ентеральної або метасимпатичної частини автономної нервової системи. Основним ефектом подразнення блукаючого нерва є посилення секреції ферментів, особливо протеїназ та ліпази, у значно меншій мірі – гідрокарбонатів. Симпатична іннервація підшлункової залози проходить через черевний та брижовий ганглій. Постгангліонарні нейрони закінчуються на ацинарних клітинах, нейронах метасимпатичної системи. Більш виражена на ендокринних клітинах та кровоносних судинах.Таблиця 1. Медіатори панкреатичного ганглію. Ацетилхолін: м1-холінорецептори Норадреналін: ?- і ?-адренорецептори Пептидергічні: вазоактивний інтестинальний пептид холецистокінін енкефалін субстанція Р гастринрелізінгпептид нейротензин нейропептид У пептид гистидин ізолейцин оксид азоту кальцитонін-ген-релізінгпептид галанін Адренаргічні впливи на екзосекреторну діяльність підшлункової залози – це впливи, в основному адаптаційно-трофічні, у більшій мірі поширюються на ацинарні клітини, ніж на дуктальні панкрецити, через ?-адренорецептори реалізуються гальмівні впливи шляхом вазоконстрикції, через ?- адренорецептори спільно з іншими стимуляторами посилюється секреція ферментів. Місцева іннервація підшлункової залози дуже щільна. Практично кожен ацинус оточений елементами периацинарного сплетення. Морфологи підкреслюють спільність іннервації та васкуляризації ацинарних та острівцевих компонентів підшлункової залози.

Те, що при цьому захворюванні дуже часто знаходять кальцифікати в протоках підшлункової залози та зміни самих протоків, визначив одну з найбільш ранніх теорій спадкового панкреатиту – теорію спадкової патології протоків. Більш пізньою теорією є думка про те, що причина спадкового панкреатиту полягає в дефіциті антиоксидантів. Зокрема, у хворих спадковим панкреатитом відзначене зниження рівня вітаміну Е, селену й активності глутатіонпероксидази і підвищення активності супероксиддисмутази, що може призводити до накопичення вільних радикалів кисню в клітинах. Найбільш пізнім підходом є думка про те, що спадковий панкреатит пов’язаний з генною мутацією одного з панкреатичних ферментів. Кардинальна зміна у розумінні суті виникненні спадкового панкреатиту виникла у 1996 році, коли одночасно в США D.C.Whi comb і Франції L.Le Bodic провели ретельне генетичне дослідження, яке було засноване на виявленні зчеплення між успадкуванням панкреатиту і тих чи інших маркерів відомих локусів хромосом або мікросателітів. Таким чином, була виявлена ділянка в довгому плечі 7-ї хромосоми, в якому мікросателіт успадковувався так само, як і сама хвороба. Це стало підставою для припущення того, що в цій ділянці хромосоми знаходиться ген, мутація якого приводить до виникнення спадкового панкреатиту. Наступним кроком було встановлення нуклеотидної послідовності в цій ділянці 7-ї хромосоми. В цій зоні знаходиться ген регулятора трансмембранної проникливості, при мутації якого виникає муковісцидоз. В цій ділянці знаходиться ген, що кодує рецептори Т-клітин. Було висловлено припущення, що тут-таки знаходиться ще якийсь ген, зміна якого викликає появу спадкового панкреатиту, а потім встановлено, що експресія цього гену відбувається в підшлунковій залозі. З використанням великої бази даних Інституту людського геному було виявлено, що в цій зоні знаходиться ген, що кодує трипсиногени. Існує два основних різновиди трипсиногенів: катіонний та аніонний. Цей ген складається з п’яти окремих фрагментів – екзонів, які збираються разом лише в процесі експресії гену. Була виявлена мутація в 3-му екзоні гена катіонного трипсиногена. Суть мутації полягала в заміні гуанінової основи на аденін (CGC САС), що призводило до заміни амінокислоти аргініна на гістидин в молекулі трипсиногену і відповідно трипсину в положенні 117. Трипсин займає особливе положення у великому спектрі панкреатичних ферментів. Справа в тім, що трипсин людин володіє унікальною здатністю до аутоактивації та до активації практично всіх протеолітичних ферментів. На мал. 1 показана відома схема – каскад активації ферментів підшлункової залози. В цьому каскаді у якості ендопептидази, яка викликає відщеплення олігопептиду від трипсиногену і перетворення його в трипсин, що запускає цей каскад, може виступати або ентерокіназа щіткової облямівки тонкої кишки, як це проходить в нормі, або сам трипсин. Мал 1. Каскад активації панкреатичних реакцій.них ферментів в цитоплазму клітини або протоки підшлункової залози. В ацинарній клітині є низька концентрація іонів Са2 , який відіграє велику роль у стабілізації активного трипсину. У підшлунковій залозі синтезується секреторний панкреатичний інгібітор трипсину.

Крім того, активація ферментів викликає підвищення проникливості стінки кишки, що обумовлює додаткове посилення продукції первинних цитокінів за рахунок ендотоксинемії та інфікування ділянок некрозу підшлункової залози, що призводить до абсцедування. ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ Хронічному запаленню підшлункової залози не властивий настільки драматичний розвиток подій з системною активацією цитокінового каскаду, який спостерігається при гострому панкреатиті. У цій ситуації основна роль належить процесам фіброгенезу, що призводить у результаті до заміщення секретуючого епітелію залози сполучною тканиною. При цьому основного значення набувають вже не системні запальні ефекти, а місцеві процеси. Деструкція панкреатичної тканини веде до зміни її антигенних властивостей, що служить тригерним механізмам запуску імунних процесів. Необхідно відзначити, що ці процеси не можна віднести до аутоімунних, бо мішенню імунної відповіді слугують первинно змінені в антигенному відношенні тканини. Доведена провідна роль порушенням клітинної цитотоксичності в імуноопосередкованому пошкодженні тканини підшлункової залози. Проведені дослідження виявили зниження субпопуляції лімфоцитів CD8 (Т- цитотоксичні) та CD56 ( K-клітини) з підвищенням відношення CD4/CD8, що взагалі властиво хронічному запаленню. Більше того, не дивлячись на відсутність літературних даних про співвідношення субпопуляції CD4 - лімфоцитів (Т-хелперів) при хронічному панкреатиті, у хворих спостерігається підвищення сироваткового рівня секреторного IgА, що побічно вказує на переважання активності Т-хелперів 2-го типу. Варто враховувати, що Т-хелпери 2-го типу не тільки є стимуляторами гуморальної імунної відповіді, але і продукують ряд цитокінів з протизапальними властивостями, зокрема ІЛ-10. Таким чином, проводячи аналогію з хронічним гепатитом, можна очікувати, що недостатня активність клітинної ланки імунного захисту слугує причиною хронізації запалення з переважанням процесів проліферації. Фіброгенез в тканині підшлункової залози значною мірою зумовлений активацією зірчастих панкреатичних клітин. Ця субпопуляція резидентних тканинних макрофагів синтезує і секретує GF-? і GF-?1 (трансформуючі фактори росту), а також PDGF, які в свою чергу стимулюють синтез колагену і фібронектину міофібробластами. Ланцюг подій в цьому разі представлений таким чином: гостре пошкодження чи атрофія ацинарної паренхіми призводить до підвищення продукції факторів росту зірчастими клітинами (в першу чергу GF-?1, панкреатична експресія якого розглядається в якості ключової ланки фіброгенезу), що сприяє синтезу екстрацелюлярного матриксу (колагену, фібронектину) міофібробластами і обумовлює в результаті аномальну проліферацію і фіброзну трансформацію тканини залози. Необхідно відзначити, що ця спрощена схема патогенезу є загальною для всіх форм хронічного панкреатиту не залежно від етіології. Але зміна акцентів в патогенезі пошкодження підшлункової залози при хронічному запаленні не повністю відкидає роль медіаторів гострого панкреатиту. Зокрема, при хронічному панкреатиті встановлена підвищена експресія ІЛ-8 у тканині залозі, що може вказувати на значення продуктів поліморфно-ядерних лейкоцитів у патогенезі визначених етапів хронічного запалення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Медицинские препараты

Биологический период полувыведения составляет 3,3-3,5 часа. Пропифеназон действует в организме аналогично аминофеназону, однако отличается от него более короткой продолжительностью анальгезирующего действия, более низкой токсичностью и тем, что при контакте с нитритами не превращается в канцерогенное нитрозопроизводное. Хорошо всасывается из ЖКТ и в форме инактивированных метаболитов выводится через почки. ПОКАЗАНИЯ: головная боль, зубная боль, невралгия, боли после небольших операций и т.п. ДОЗИРОВКА: подбирается индивидуально. При болях назначают 1-2 таблетки, далее в зависимости от потребности - по 1 таблетке в сутки. Максимальная доза составляет 5 таблеток в сутки. Детям препарат не назначают. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, лейкопения, порфирия, значительные нарушения функции миокарда, печени, почек, хронический панкреатит, декомпенсированная глаукома, язвенная болезнь, беременность, лактация, острая интоксикация снотворным, анальгезирующими, психофармакологическими средствами или алкоголем

скачать реферат Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, принципы лечения

В 80% случаев хронический панкреатит развивается после нескольких приступов острого. Классификация (хирургическая) Различают следующие клинико-морфологические формы: 1. Хронический холецистопанкреатит; 2. Хронический рецидивирующий панкреатит; 3. Хронический индуративный панкреатит; 4. Псевдоопухолевый панкреатит; 5. Хронический калькулёзный панкреатит; 6. Хронический псевдокистозный панкреатит; Различают первичный и вторичный панкреатит. Вторичный хронический панкреатит развивается на фоне каких-либо других заболеваний, чаще всего органов пищеварения (язвенная болезнь, воспалительные заболевания желчевыводящих путей и др.). Клиническая физиология поджелудочной железы Поджелудочная железа состоит из долек, разделённых соединительнотканными тяжами. Структурно-функциональной единицей экзокринной части (97% массы железы, остальное – эндокринная часть, представленная панкреатическими островками Лангерганса) является панкреатический ацинус. Напоминает мешочек 100-150 мкн. Он включает секреторный отдел и вставочный проток, от которого начинается вся протоковая система железы. Дольки отделяются друг от друга рыхлой соединительно-тканной прослойкой, в которой залегают кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна и выводные протоки.

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
 Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи

Однако на ЭКГ при панкреатите обычно не бывает изменений, типичных для крупноочагового инфаркта миокарда. Для установления правильного диагноза нужно тщательно анализировать все особенности признаков, свойственных этим заболеваниям. При инфаркте миокарда боль в верхней части живота редко бывает такой острой, как при панкреатите. Для панкреатита характерна постоянная боль, тогда как при инфаркте наблюдается волнообразное усиление боли. При панкреатите боль часто имеет опоясывающий характер, чего не наблюдается при инфаркте миокарда. Боль при панкреатите сохраняется длительно, тогда как при неосложненном инфаркте миокарда обычно длится несколько часов. Выраженные метеоризм и повторная рвота более характерны для панкреатита, чем для инфаркта миокарда. Повышение активности диастазы в крови и моче свидетельствуют о наличии острого панкреатита. Активность аминотрансфераз в крови при инфаркте миокарда повышается в значительно большей степени, чем при панкреатите. Для панкреатита характерно повышение активности ЛДГ51 а для инфаркта миокарда - ЛДГ1

скачать реферат Заболевания желчного пузыря

Здесь нужно учитывать: язвенный анамнез, боли не иррадиируют, после приема антацидов боли уменьшаются или исчезают.   Гастрит. Всегда преобладают не болевые ощущения, а чувство переполнения, тяжести в эпигастрии. Заболевания толстого кишечника (рак и др.)  Почечно-каменная болезнь. Важен анамнез, рентгенологическое исследование почек - 9О% камни. Панкреатит; аппендицит. Ревматизм. При наличии атралгии повышение температуры с болями в сердце, при холецистите - изменений со стороны сердца не находят. Тиреотоксикоз. При наличии неврастенического синдрома. При тиреотоксикозе больные худеют, а больные с холециститом чаще полные. Течение хронического холецистита: Рецидивирующий; скрытое латентное течение; приступы печеночной колики. Осложнения Переход воспаления на окружающие ткани: перихолецистит, перидуоденит и т.д. Переход воспаления на окружающие органы: гастрит, панкреатит. Холангит с переходом в билиарный цирроз печени. Может быть механическая желтуха. Если камень застрял в пузырном протоке, то возникает водянка, эмпиема, возможно прободение с последующим перитонитом; склерозирование стенки пузыря, а в дальнейшем может возникать рак.

 Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи

Черты лица заостряются. Кожа и слизистые оболочки часто бледные, иногда с цианотичным оттенком. MoiyT развиться явления шока. Довольно часто панкреатит сопровождается механической желтухой. Пульс лишь в самом начале заболевания не бывает учащен (иноща даже брадикардия), вскоре же появляется тахикардия (от 100 до 140 ударов в 1 мин), снижается АД. Патогномоничные признаки деструктивного панкреатита - участки цианоза кожи или подкожных кровоизлияний вокруг пупка, на боковых областях живота, передней брюшной стенке, лице. Больные щадят живот при дыхании, который несколько вздут, особенно в верхней части. В начале болезни напряжение мышц и симптом Щеткина-Блюмберга отсутствует. Отмечается лишь некоторая резистентность брюшной стенки в эпигастральной области. Болезненность при пальпации соответствует расположению поджелудочной железы. Иногда имеется болезненность также в левом поджелудочном углу. При аускультации живота обычно отмечается ослабление перистальтики. Прогрессирование болезненного процесса, особенно переход панкреатита в некротическую стадию, приводит к появлению признаков перитонита: выраженное напряжение мышц живота, положительный симтом Щеткина-Блюмберга

скачать реферат Атеросклероз

Оказывает положительное действие при атеросклерозе, инфаркте миокарда, заболеваниях печени, сахарном диабете, хроническом панкреатите, ожирении. Выпускается в таблетках. Рекомендуется принимать 1-2 раза в день в течении месяца и более. Эйконол - содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот. Препарат снижает содержание общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой плотности и повышает содержание липопротеидов высокой плотности, улучшает свойства крови, уменьшает слипание (аггрегацию) тромбоцитов. Выпускается в капсулах. Назначается во время еды по 3-4 капсулы в день. Может применяться длительно, до 4-6 месяцев. Кстати, очень неплохой препарат. В последнее время повышается интерес к подобным препаратам из-за их хорошей переносимости, небольшому числу противопоказаний и побочных действий и весьма удовлетворительному эффекту. Примерно также действуют препараты на основе рыбьего жира, к примеру саймон ойл, приготовляемый из вытяжки глубоководных рыб (считается, что в жире именно глубоководных рыб содержаться наиболее активные антиатерогенные фракции жирных кислот).

скачать реферат Острый панкреатит

Особую форму представляет острый панкреатит, связанный с врожденным или приобретенным нарушением жирового обмена с резко выраженной гиперлипемией. Большое значение имеет постоянная гиперлипемия, сопутствующая хроническому алкоголизму, различным анемиям, механической желтухе и другим патологическим состояниям. Острый панкреатит при гиперлипемии развивается вследствие жировой эмболии сосудов поджелудочной железы. В этиологии острого панкреатита определенную роль выполняют эндокринные нарушения. Известны случаи панкреатита, возникшие на почве гиперпаратиреоза, когда основным фактором, способствующим развитию заболевания, является повышение уровня Са в крови, так как он имеет большое значение в активации трипсина и липазы. В происхождении панкреонекрозов определенную роль играет глюкагон, влияющий на активность липазы, бикарбонатную и ферментную секрецию поджелудочной железы, а так же на функцию и кровоснабжение ЖКТ. В некоторых случаях острый панкреатит появляется у женщин во время беременности или в раннем послеродовом периоде. Это, помимо нарушения функций желчевыводящей системы, обусловлено еще и гормональной перестройкой организма в данном периоде, протекающей с явлениями токсикоза, и нарушением кровоснабжения в поджелудочной железе.

скачать реферат Хронический гепатит

Неспецифический реактивный гепатит отражает реакцию печеночной ткани на внепеченочное заболевание или очаговое заболевание печени. Этот процесс характеризуется однотипными умеренно выраженными морфологическими изменениями печени при различных заболеваниях. Клинические и лабораторные показатели нерезко изменены, течение доброкачественное, возможна полная обратимость изменений печени при устранении вызвавшего их основного заболевания. Термин «неспецифический реактивный гепатит» был предложен в 50-х годах F. Schaffher и Н. Popper, которые описали воспалительные изменения печени при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Этиология. Неспецифический реактивный гепатит вызывается рядом эндогенных и экзогенных факторов и представляет собой одно из распространенных повреждений печени. Реактивный гепатит выявляют при заболеваниях желудочно- кишечного тракта - язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдроме и других пострезекционных синдромах, раке желудка, заболеваниях желчного пузыря, неспецифическом язвенном колите, панкреатите, а также таких общих заболеваниях, как СКВ, ревматизм, ревматоидный артрит, узелковый периартериит, синдром Шегрена, склеродермия, дерматомиозит, гемолитические анемии.

скачать реферат Учебная история болезни по хирургии: острый панкреатит

Вновь обратилась к врачу и была госпитализирована в стационар с диагнозом острый панкреатит. 4. История жизни больного. Родилась в 1922 году под Казанью в селе Балаково, была третьим ребенком в семье. В школу пошла в 7 лет, в умственном и физическом развитии от сверстников не отставала, после окончания средней школы поступила в медицинское училище которое успешно закончила в 41 году, в качестве медсестры участвовала на полях сражений в Великой Отечественной войне. После Победы работала в г. Выборге по своей специальности в туберкулезном санатории, до выхода на заслуженный отдых. Семейный анамнез: замужем с 1946 года имеет дочь Наследственность: без особенностей. Профессиональный анамнез: трудовую деятельность начала в 23 года, работала в костнотуберкулезном диспансере медсестрой. Рабочий день нормирован, работа не связана с физической нагрузкой и гиподинамией однако имеется эмоциональная постоянная нагрузка. Контакта с вредными веществами и воздействием неблагоприятных физических факторов нет. Отпуск предоставлялся ежегодно, как правило, в летнее время.

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Анатомия поджелудочной железы

Было также выявлено снижение в секрете концентрации белка, способного тормозить образование нерастворимых солей кальция (камней). Дефицит этого белка может приводить к образованию камней в поджелудочной железе, что служить признаком хронического алкогольного панкреатита. Более того, цитраты (которые связывают кальций) секретируются в меньшем количестве у больных, страдающих алкоголизмом. Уменьшение секреции цитратов также способствует образованию в протоках белковых пробок и камней. Повреждение протоковой системы железы обычно начинается поражением самых маленьких ветвей, и постепенный вовлечением в процесс более крупных протоков. Однако механизм развития всех этих изменений до сих пор не выяснен.   Наследственный панкреатит является редкой формой заболевания, проявляющегося приступами острого панкреатита с исходом, в конечном итоге, в хронический панкреатит часто с кальцификацией железы, напоминающей таковую при алкогольном панкреатите. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, и одинаково часто встречаются у мужчин и женщин. Чаще всего им страдают молодые люди, при этом первый приступ панкреатита возникает в возрасте до 20 лет (более 80%).   Кистозный фиброз (поликистоз) является заболеванием поджелудочной железы с разнообразными клиническими проявлениями и частым сочетанием с болезнями легких.

скачать реферат Альтернативная медицина

ПАРЫ ПОКАЗАНИЯ ВТОРАЯ Невралгические болевые синдромы (в области спины и затылка), артриты (ревматоидный, инфекционно- аллергический и др.); неврозы с вегето- сосудистыми нарушениями, астено- невротический синдром; неврогенные дерматозы (себорея, экзема, кожный зуд и др.) патология половой функции у женщин (особенно с болями в животе, пояснице); диссменореи, бесплодие, фригидность, импотенция, кровотечения разного рода. ТРЕТЬЯ Хронические воспаления бронхов, лёгких, горла, органов полости рта, хронические воспаления и дискинезии желчного пузыря и желчных путей, энтероколит, дисфункция кишечника, панкреатит, хронические болезни, неврогенные расстройства половых и мочевыделительных органов, цисталгия, грыжа у мужчин, запоры у женщин; контрактура, вялый паралич мышц плечевого пояса и нижних конечностей; расстройства терморегуляции, судороги и спазмы у детей. ЧЕТВЁР-Т Боли в области сердца (стенокардия, кардиалгия), аритмии (без тяжелой патологии АЯ сердца, артериальная гипертония, синдром навязчивых состояний, фобии, истерия; болезни печени и желудка; гиперацидный и анацидный гастрит, язвенная болезнь, неврогенные заболевания кишечника (запоры); кожный зуд промежности; патология органов малого таза, особенно в климактерический период; расстройства менструального цикла, недержание мочи , затруднённое мочеиспускание.

скачать реферат Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

Акцентируется внимание студентов на клинике прикрытой перфорации. Проводя дифференциальную диагностику, следует остановиться на желчнокаменной болезни и печечной колике, остром аппендиците и холецистите, остром панкреатите, острой кишечной непроходимости, инфаркте миокарда. Подчеркивается значение лапароскопичес-кого исследования в сомнительных случаях и УЗИ брюшной полости. Переходя к оперативному лечению, ассистент подчеркивает необходимость экстренной операции, останавливается на видах оперативного вмешательства в зависимости от возраста больного, тяжести его состояния и срока с момента перфорации. Рассмотреть принципы предоперационной подготовки больного с хронической язвой и при осложненной язвенной болезни. Ведение послеоперационного периода. Ассистент разъясняет студентам о необходимости проведения мероприятий, направленных на улучшение общего состояния: запрещение курения, общеукрепляющая терапия, витаминотерапия, переливание крови и т.д. Следует остановиться особо на подготовке к операции больных со стенозом привратника.

скачать реферат Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности рабепразола (париета) при хроническом панкреатите с тяжелой внешнесекреторной недостаточностью. Результаты исследования и их обсуждение Исходно диарейный синдром отмечен у 95% больных. На фоне проводимой терапии наблюдалась достоверная тенденция к нормализации стула во всех группах. К 5-му дню от начала лечения стул нормализовался у 33,3, 35,5 и 55,0% больных соответственно в 1, 2 и 3-й группах. В группах, получавших рабепразол, отмечена большая частота нормализации стула независимо от суточной дозы препарата. Однако достоверных различий по частоте купирования диареи между анализируемыми группами к данному сроку не выявлено. К 10-м суткам терапии разница в частоте редукции диареи в группах, получавших рабепразол и омепразол, стала достоверной (р

скачать реферат Витамины

МЕ) рахита, снижение массы (ХМ, ЛП) в лимфу, гипокальциемии) профилактика тела, связь с белками – нормализация остеомаляции и пневмония, плазмы, депо в минерализации, повреждения пиелонефрит, костях, печени, повышает зубов в миокардит, слизистой тонкой реабсорбцию последние 2-3 панкреатит). кишки, кальцитриол кальция, месяца Патологическая в жировой ткани, в фосфора, натрия, беременности, деминерализация органах и тканях цитратов, АК в лечение костей, специфические проксимальных нефрогенной отложение рецепторы, канальцах почек, остеопатии, кальция в выделяется снижает синтез остеодистрофии, мышцах, почках, кишечником (30%) и паратгормона. ускорение сосудах, почками (1-2%) за Кальцидиол, образования сердце, легких, 1-2 сут. – быстрая кальцитриол, костной мозоли, кишечнике, их фаза выведения, оксадевит недостаточность недостаточность метаболиты увеличивают паращитовидных . Сердечные через18-31 сут. – синтез и желез, волчанка аритмии. медленная фаза. секрецию ТТГ, кожи и Лечение – регуляция слизистых. отмена иммунных препарата, процессов слабительное (тормозят синтез (вазелиновое ИЛ-2 масло) Т-лимфоцитами, кортикостероиды биосинтез , витамины Е, гаммаглобулинов, С, А, В1, увеличивают препараты синтез ИЛ-1 магния, калия, моноцитами, фуросемид, фагоцитарную верапамил, активность), фенобарбитал, снижают кальцитонин в/м пролиферацию, до 75 МЕ 2-3 усиливают р/д, псидифон дифференцировку 10-15 мг/кг 2 клеток. р/д. Е – 20-30 Токоферо Растительные масла.

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
скачать реферат Антациды и их место в лечении панкреатита

При этом заболевании, учитывая важную роль соляной кислоты желудка в стимулировании панкреатической секреции, одним из необходимых компонентов лечения служит назначение ингибиторов желудочной секреции (из класса ингибиторов протонной помпы или блокаторов гистаминовых рецепторов 2 –го типа). Подавление желудочной секреции позволяет обеспечить функциональный покой поджелудочной железы благодаря вторичному угнетению выработки холецистокинина и секретина. Как свидетельствуют многие авторы, в комплекс лечебных мероприятий, наряду с блокаторами секреции, соляной кислоты целесообразно включать антациды. Предложено их назначение внутрь каждые 3 часа. Даже если пациенту предписан голод в течение 2–3 дней, то антациды и антисекреторные средства рекомендуется назначать уже с первого дня лечения. Следует отметить, что при панкреатите антациды нельзя применять без ингибиторов секреции, поскольку они не гарантируют достаточной силы и длительности кислотонейтрализующего эффекта. При остром панкреатите и обострении хронического панкреатита для того, чтобы достичь облегчения рвоты, купирования пареза желудочно–кишечного тракта и подавления избыточной панкреатической секреции, показано проведение мероприятий, направленных на снижение давления (декомпрессию) в 12–перстной кишке.

скачать реферат Нежелательные реакции при применении "новых" антибиотиков

Назначение цефтриаксона в высоких дозах маленьким детям, особенно с почечной недостаточностью, в редких случаях сопровождалось образованием желчных камней и явлением псевдохолелитиаза. Приём меропенема и имипенема сопровождается примерно одинаковой частотой развития НР, при этом наиболее часто наблюдаются диарея, сыпь, зуд и рвота. Сообщалось о более высокой частоте судорог при назначении имипенема в высоких дозах, в особенности при нарушенной функции почек. Однако данное наблюдение не было подтверждено клиническими исследованиями. Учитывая большое количество детей, получающих бета-лактамные антибиотики, могут иметь место такие редкие НР, как гемолитическая анемия, тромбоцитопения, синдром Стивенса-Джонса, коагулопатия, панкреатит, энцефалопатия, неврит периферических нервов. К счастью, оснований для большой тревоги по поводу подобных НР нет ввиду крайне низкой частоты их развития. Для макролидных антибиотиков, получивших широкое распространение в педиатрической практике, характерны НР со стороны ЖКТ в виде тошноты и рвоты.

скачать реферат Анализы в кардиологии

Повышение уровня общего белка может иметь место при некоторых заболеваниях крови, при системных заболеваниях соединительной ткани, при циррозе печени, при состояниях и болезнях, сопровождающихся обезвоживанием организма. Нормальные показатели составляют 65-85 г/л. Для более точной и качественной диагностики состояний определяют фракции белка, к которым относятся альбумины и несколько фракций глобулинов. 8) Холестерин. Про холестерин мы говорили немало. Здесь хотелось бы только добавить, что его повышение бывает не только при атеросклерозе, но и при сахарном диабете, хронических заболеваниях почек, при алкоголизме, микседеме, менингитах, механической желтухе, при наследственных заболеваниях. Падение холестерина возможно при гипертиреозе, кахексии, хронической сердечной недостаточности, острых инфекционных заболеваниях, туберкулезе, остром панкреатите, при острых заболеваниях печени,. при некоторых видах анемии. 9) Триглицериды. В норме составляет 0,55 - 1,65. Верхняя граница, так же как и холестерина, зависит от возраста и особенностей питания (и жизни вообще). Содержание триглицеридов может повышаться при нефротическом синдроме, переломе костей, снижении функции щитовидной железы и алкоголизме, но большого диагностического значения это не имеет. 10) Общие фосфолипиды.

скачать реферат Простуда

Врачи старой школы рекомендуют, с этой же целью, применять ферменты (мезим, панзинорм, фестал) из -за содержащегося в них пепсина. Даже если это чем либо неверно с современной научной точки зрения, относительно кашля, то прием ферментов при простуде все равно полезен, так как ускоряет восстановление организма, а точнее поджелудочной железы, которая страдает при любой простуде (так называемый реактивный панкреатит). Непродуктивный кашель, сухой кашель, не выводящий мокроту, может лечиться с помощью противокашлевых лекарственных препаратов. При кашле, который мешает вашему нормальному сну или сильно ослабляет организм, также можно воспользоваться одним из этих средств. Следует пользоваться однокомпонентыми противокашлевыми препаратами. При лечении кашля рекомендуются также покой и большое количество жидкостей. Кодеин, присутствующий в составе многих назначаемых врачами противокашлевых препаратов, не рекомендуется принимать при кашле. Кодеин вызывает привыкание и может способствовать появлению запора. При кашле, если мокрота (слизь) становится зеленоватой, желтой или приобретает дурной запах, если кашель сопровождается сильным жаром, длящимся несколько дней, или, если кашель или глубокое дыхание вызывает острую боль в груди, или развивается одышка - необходима консультация с врачом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.