телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Рыбалка -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Ревізійні комісії підприємств і організацій

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Основними обов'язками ревізійної комісії е: контроль за дотриманням Статуту підприємства, Правил внутрішнього розпорядку, збереженням матеріальних цінностей, законністю господарських операцій, економним витрачанням сировини і матеріалів, енергетичних ресурсів, якістю робіт, експлуатацією техніки та ін. Ревізійна комісія повинна систематично перевіряти дотримання Положення про оплату праці на даному підприємстві, правильність застосування норм, розцінок, тарифів, нарахування премій, дивідендів та інших винагород. На неї покладаються обов'язки контролю за виконанням рішень зборів трудових колективів (зборів уповноважених), своєчасністю розгляду правлінням (дирекцією) пропозицій, скарг, заяв працівників. Ревізійна комісія зобов'язана перевіряти витрачання коштів та іншого майна за цільовим призначенням, дотримання розрахункової дисципліни, виявляти зловживання, крадіжки, непродуктивні витрати, втрати і псування майна, продукції, а також контролювати правильність ведення обліку та звітності, з'ясовувати причини порушень, недоліків на різних ділянках роботи, визначати вину конкретних осіб, розмір матеріального збитку та вимагати його відшкодування. Ревізійна комісія повинна робити висновки по річному звіту і доповідати на зборах про результати ревізій і перевірок. Вона працює за планом, який складають па рік з поквартальною розбивкою. У планах передбачається проведення ревізій не менш як два рази на рік і щоквартальних тематичних перевірок окремих виробничих підрозділів, служб і ділянок роботи. При необхідності або за вимогою трудових колективів можуть здійснюватися непланові ревізії і перевірки. Плани затверджують на засіданнях ревізійної комісії, де також обговорюють результати перевірок і,ревізій по актах та довідках, затверджують акти. Засідання рекомендується проводити не рідше одного разу на квартал. Для виконання покладених на ревізійну комісію обов'язків їй надаються відповідні права, зокрема: перевіряти наявність і збереження майна, продукції, техніки, коштів, худоби; проводити інвентаризації матеріальних цінностей і розрахунків; вимагати для перевірки необхідні документи, звіти, плани тощо; залучати до проведення ревізій і перевірок спеціалістів свого підприємства або інших органів; брати участь у перевірках і ревізіях, які здійснюють органи відомчого контролю; вносити пропозиції на розгляд зборів або правління підприємства за результатами ревізій і перевірок, бути присутніми на засіданнях правління з правом дорадчого голосу; при виявленні нестач, зловживань вимагати через правління підприємства вжиття заходів по відшкодуванню матеріального збитку та притягненню винних осіб до відповідальності, приймати скарги, заяви від працівників підприємств на неправильні (незаконні) дії членів правління та посадових осіб, повідомляти про це правління, збори і через них приймати відповідні рішення. Результати ревізії оформляють актом, який затверджують на зборах уповноважених. Голові і членам ревізійної комісії за проведення перевірок і ревізій нараховують оплату праці на підставі акта ревізії, табеля обліку робочого часу. Кількість ревізій і перевірок та затрати часу на їх проведення встановлюють на зборах уповноважених. Порядок і умови оплати праці членів ревізійних комісій визначають у Положенні про оплату праці.

Він доповідає керівництву про результати діяльності підрозділів і причини упущень у роботі; відає всіма питаннями фіскального характеру; буває присутнім на засіданнях ради директорів (якщо навіть не входить до її складу), дає керівникам підприємства необхідні консультації по підвищенню ефективності виробництва; спостерігає за розвитком виробничих, соціальних, економічних і політичних тенденцій; аналізує їх вплив на господарську діяльність підприємств; оперативно повідомляє про його результати керівництву компанії; стежить за збереженням майна; проводить експертну оцінку управлінських функцій фірми, компанії та ін. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Висока економічна ефективність зарубіжного контролю пояснюється насамперед його незалежністю, гласністю. Так, у Франції річні доповіді Рахункової палати Президенту Парламенту публікують в офіційному журналі разом з відповідями заінтересованих міністерств. Вони широко обговорюються в пресі, що спонукає органи державної влади виправляти помилки, виявлені Рахунковою палатою. Аналогічно поставлена ця робота в Англії, Фінляндії та інших країнах. Вивчення і аналіз зарубіжного досвіду допоможуть у вирішенні проблем з організації та методики проведення економічного контролю в Україні.

Для об'єктивної оцінки відхилень, виявлених у процесі контролю, необхідно забезпечити організацію системи пер винного і зведеного обліку, пристосувати його до потреб контролю, інтегрувати дані обліку й аналізу в єдиних реєстрах. Цим вимогам відповідають нормативно-чекова форма оперативного контролю виробничих витрат, нормативний облік, системи обліку, які застосовуються у зарубіжних країнах. Крім того, слід ефективніше використовувати контрольні механізми первинних документів та облікових реєстрів, систематично зіставляючи дані взаємопов'язаних документів (касовий ордер і виписка банку, дорожній лист і товарно-транспортна накладна тощо). Важливе значення в забезпеченні внутрішньогосподарського контролю за збереженням матеріальних цінностей має правильно організована їх інвентаризація. На сучасному етапі підвищення ролі внутрішньогосподарського контролю потребує пошуку ефективних шляхів його вдосконалення, зростання рівня кваліфікації керівників і спеціалістів. Вивчення досвіду країн з розвинутою ринковою економікою нині набуває особливо актуального значення. Реорганізація старих структур економічного контролю і створення новрїх повинні ґрунтуватися на кращих зразках і перевіреному досвіді цивілізованого суспільства. Такий підхід поширений в усьому світі. Так. для узагальнення надбання світової теорії і практики економічного контролю та обміну досвідом у 1953 р. створено міжнародну організацію вищих контрольних органів (ІНТОСАІ). До її складу входять 130 держав світу. Через кожні три роки проводять конгрес ІНТОСАІ. видають спеціальний журнал, проводять семінари, конференції, здійснюють, обмін стажистами. У складі ради Міжнародної федерації бухгалтерів створено Комітет міжнародної аудиторської практики (КМАП), який займається розробкою і випуском міжнародних стандартів аудиту. Створення міжнародних організацій з контролю свідчить про актуальність даної проблеми з світовому масштабі. У багатьох зарубіжних країнах діє державний і незалежний від держави фінансовий контроль — аудит. При цьому система державного контролю функціонує на парламентському і урядовому рівнях із збереженням пріоритету парламентського контролю. Так, у США останній покладено на Головне контрольне управління Конгресу на чолі з генеральним контролером, в Англії — на Національну ревізійну раду на чолі з головним ревізором, у Канаді — на генерального контролера, Японії — на Контрольно-ревізійне управління, в ФРН, Франції, Угорщині — на Рахункові палати та ін. Крім парламентського контролю, діють урядові контрольно-ревізійні системи: в США — Адміністративно-бюджетне управління при Президенті та системи інспекторських служб у федеральних відомствах; в Японії — Управління адміністративного контролю при канцелярії прем'єр-міністра і т.д. Державний контроль у цих країнах спрямований на дотримання законності використання коштів, призначених для здійснення державних програм у галузі науки і техніки, енергетики, космосу., охорони навколишнього середовища, транспорту, на утримання армії, митниць, поліції, а також державних органів управління — міністерств, відомств, управлінь.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

До його складу увійшли: командуючий військами Київського військового округу К.Оберучев, начальник міліції, міський голова, голови рад робітничих і солдатських депутатів та представники провідних політичних партій. Метою Комітету була організація боротьби з корніловщиною. 28 серпня УЦР доручила йому виробити план оборони Києва і завчасно мобілізувати всі живі і матеріальні сили, необхідні для виконання плану [128]. Створення комітету викликало неоднозначну реакцію різних політичних сил країни. Так, представники партії кадетів на засіданні Київської Думи виступили з гострою критикою цього заходу, доводячи, що тільки Дума як представник всього населення є повноважним і повноправним органом влади, ініціатором у справі охорони завоювань революції. Від імені кадетів Григорович-Барський заявив, що, по-перше, комітет не є представником народу і у зв'язку з цим не може розраховувати на всебічну підтримку, а, по-друге, він перебуває поза законом, оскільки не визнаний Тимчасовим урядом. Більшовики, погоджуючись, що Дума є органом цивільної влади, заявили про необхідність створення Комітету для проведення рішучих заходів у боротьбі з контрреволюцією

скачать реферат Державний контроль

Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, і від інших підприємств і організацій, у тому числі недержавних форм власності; вимагає довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються; одержує від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок; пред'являє керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів; вилучає до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані та занижені валютні та інші платежі, порушує перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами і організаціями кошти і позики використовуються з порушенням чинного законодавства; стягує у доход держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за незаконними угодами, без установлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства; накладає у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення; застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції.

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
 Микола Міхновський: Життя і Слово

У робтничому питанн програма Укрансько народно парт передбачала встановлення 8годинного робочого дня для робтникв, скорочений робочий день на шкдливих виробництвах  для пдлткв, охорону прац пдлткв  жнок, встановлення мнмуму заробтно плати, безплатну медичну допомогу, нспекцю прац, третейськ суди на виробництв, як будуть розглядати конфлкти мж робтниками  пдпримцями, органзацю страхових кас тощо. Це звичайн вимоги соцалстичних  демократичних партй. У свой програм УНП вперше висловлювала власний погляд на виршення аграрного питання. Як найближч вимоги самостйники висунули: прийняття законв, як будуть сприяти переходу земель Украни до рук селян (примусовий викуп у помщикв на вигдних для селян умовах); нормування орендно плати за землю, яку селяни виплачують помщикам; перехд до орендного фермерства, що розкри селянам оч на суть помщицько експлуатац, дозволить наочно переконатися, що «клас земельно аристократ, що живе з оренди,  класом суспльних паразитв». ¶з часом планувалося утворення земельного фонду Украни, з якого землею надлялися сльськогосподарськ робтники  малоземельн селяни

скачать реферат Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Протягом другої половини 40-х — початку 50-х років господарство України контролювалося галузевими загальносоюзними, союзно- республіканськими і республіканськими міністерствами (у березні 1946 р. Народні комісаріати були перетворені на міністерства). Після смерті Сталіна розпочався перегляд економічної політики країни. Було проголошено курс на прискорений розвиток легкої промисловості. У 1954 р. створено союзно-республіканські міністерства чорної металургії та вугільної промисловості України. У 1956 р. перетворені з союзних на союзно- республіканські міністерства будівництва підприємств металургії та хімічної промисловості, будівництва підприємств вугільної промисловості. Створено міністерство будівництва УРСР- Протягом 1953—1956 рр. у республіканське підпорядкування перейшло близько 10 тис. підприємств і організацій. Частка продукції республіканської промисловості зросла до 76 % проти 34% у 1953 р. Розширилися права директорів підприємств у плануванні виробництва, реконструкції, будівництва, затвердженні штатів.

 Україна у революційну добу. Рік 1917

Членами Комітету стали Х.Барановський, О.Вілінський, В.Запорожець, С.Колос, З.Мірна, А.Ніковський, М.Одинець, В.Прокопович, В.Садовський, М.Стасюк, Л.Старицька-Черняхівська, Л.Чикаленко, П.Христюк, (кандидатом — О.Шульгин). Було прийнято також рішення об’єднати агітаційну та інформаційну комісії в організаційну, а її голову — Д.Антоновича — запросити до Комітету товаришем голови. Склад Комітету Центральна Рада затвердила. Після 8 квітня до складу Центральної Ради були додатково включені: 1) А.Вовченко (солдат залізничного батальйону); 2) Г.Дежур-Журов (Таврія); 3) П.Погорілко (від харківського духовенства); 4) В.Чеховський і 5) Чернота (від м. Одеси). Переобрано представників від студентства: Ю. Охрімович; О. Севрюк; М. Салтан; М. Чечель; Саливон (кандидат); А. Полонський (кандидат); від самостійників — М. Шаповал Таким чином, відразу ж після з’їзду склад Центральної Ради почав збільшуватись, що згодом стало правилом. На завершення третього дня роботи національний з’їзд ухвалив такі рішення: «1) Український національний з’їзд протестує проти претензій на землі непольські, заявлені тимчасовою Польською Державною Радою в декларації на заклик Тимчасового уряду Російського до з’єднання польського народу з вільною російською державою

скачать реферат Методи управління підприємством

Основною формою розпорядчого впливу на підприємствах, якими керують керівники на засадах єдиноначальства, є накази. Наказ — це письмове вирішення певного завдання з переліком конкретних шляхів, строків, порядку, відповідальних осіб і форм контролю. Виконання наказу обов'язкове, оскільки він виражає волю лінійного керівника, який має право одноособового прийняття рішень. Сам наказ обов'язково повинен відповідати нормам адміністративного права, інакше він юридично може бути неправомірним. Різновидом розпорядчого впливу є розпорядження, що деталізує конкретні шляхи і способи вирішення окремих завдань у масштабах окремо взятих служб та підрозділів. Розпорядження може бути видане лінійним чи функціональним керівником у межах його повноважень. Специфічною формою розпорядчого впливу є директива, що являє собою рішення про цілі перспективного розвитку окремих структурних підрозділів, підприємств, організацій, господарських систем та галузей. Директиви визначають загальну мету господарювання, розраховану на тривалий період і яка потребує якісної зміни способів і методів роботи. Реалізація директив пов'язана з виданням наказів, розпоряджень, постанов і вказівок для вирішення проміжних завдань.

скачать реферат Фінансово-правові основи страхування

Здійснюється за принципом змішаного страхування. Школярі страхуються на період навчання в школі, договори укладаються терміном на один рік, а розмір тарифної ставки узгоджується з віком дитини. 3. Страхування робітників і службовців за рахунок підприємств і організацій. За цим видом страхування страхувальником є підприємство або організація, де працюють особи з досить небезпечними для життя умовами праці. Такі працівники підлягають обов(яковому страхуванню. Виплата страхової суми здійснюється у зв(язку з втратою здоров(я або настанням смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку. Перелік страхових нещасних випадків передбачається умовами договору. Якщо страхується група осіб, то договір укладається на основі списку осіб, що додається до нього. Правила страхування передбачають обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров(я чи смерть застрахованого пов(язана із скоєнням ним злочину в стані алкогольного чи наркотичного сп(яніння. 4. Обов(язкове страхування пасажирів. Пасажири, котрі перебувають в дорозі, є водночас страхувальниками і застрахованими. Згідно з чинним законодавством, страхування пасажирів поширюється не на всіх пасажирів, а тільки на тих, які їдуть залізничним транспортом далекого прямування, автомобільним транспортом (крім внутріміського і внутріобласного), внутрішнім водним, морським, повітряним транспортом.

скачать реферат Акцизный сбор

Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту. Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція, тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Крім того, не оподатковується оборот з реалізації спирту етилового, який використовується для виготовлення лікарських та ветеринарних препаратів, підакцизних товарів власного виробництва підприємств і організацій агропромислового комплексу при використанні їх для обміну на паливно-мастильні матеріали, ліс, гербіциди, добрива та інші матеріально- технічні ресурси сільського господарства, Звільнені в 1993-1994р.р. колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства від оплати акцизного збору на лікеро-горілчані вироби та вино, виготовлені на давальницьких умовах з сировини, виробленої понад державне замовлення, в тому числі і зерна для бартерного обміну на нафтопродукти і матеріально- технічні ресурси з підприємствами і організаціями інших держав СНД при умові, що 20% від об`єму переданого на переробку зерна буде передано державі.

скачать реферат Пенсии в Украине

Законодавство про пенсійне забезпечення вирізняє два види пенсії з інвалідності залежно від причин інвалідності: пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; пенсії з інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Пенсія з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи. Правом на таку пенсію користуються особи, що підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню, тобто які працюють у порядку трудових відносин на всіх виробництвах незалежно від виду власності та організаційно-правових форм підприємств і організацій. При цьому не має значення, на постійній, сезонній чи тимчасовій роботі отримано трудове каліцтво чи професійне захворювання, на основній роботі чи на роботі за сумісництвом. Особи, які стали інвалідами через каліцтвом чи захворювання, отримане в період роботи не за трудовим, а за цивільно-правовим договором (підряду, доручення, комісії), пенсіями за нормами трудового каліцтва не забезпечуються. Їм може бути призначена пенсія з інвалідності внаслідок загального захворювання за наявності необхідного стажу роботи.

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
скачать реферат Державна політика в галузі охорони праці

В Україні прийнята та реалізована Національна програма поліпшення стану безпеки та гігієни праці та виробничого середовища на 2001 – 2005 рр., що була затверджена Кабінетом Міністрів від 10. 10. 2001р. ( наказ № 1320), на основі якої були розробленні галузеві та регіональні програми поліпшення стану охорони праці. 22.10.2001 р. наказом Мінпраці № 432 була затверджена і впроваджена в життя Концепція управління охороною праці, в Україні. З метою підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, указом Президента України від 18 вересня 2002 р.№834 на базі Державного департаменту з нагляду за охороною праці, утворено Державний комітет України за нагляду за охороною праці як центральний орган виконавчої влади у цій сфері. У 2002 році органами Держнаглядохоронпрці проведено майже 199 тис. оперативних обстежень, призупинено більше 225 тис. робіт і об`єктів, накладено 1290 штрафів на підприємства, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення нормативних і законодавчих актів про охорону праці понад 51 тис. працівників, з них 8,2 тис. – керівники підприємств і організацій.

скачать реферат Судово-бухгалтерська експертиза

Вони зобов'язані захищати інтереси держави, трудових колективів, проявляти непримиримість до порушників трудової, фінансової та технологічної дисципліни, боротися з безгосподарністю, розкраденням і привласненням державної, колективної і приватної власності, вживати необхідних заходів по ліквідації виявлених недоліків і порушень, відшкодуванню заподіяного матеріального збитку і притягненню винних до адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності. Важливими завданнями є попередження порушень і зловживань, надання консультацій з різних питань податкового, трудового та іншого законодавства, проведення компетентної експертної оцінки правильності й ефективності прийнятих рішень з господарських питань. Інспектор, ревізор повинен бути принциповим і об'єктивним при відображенні виявлених при перевірках фактів порушень та недоліків, оскільки від цього залежить правильність та ефективність рішень по результатах ревізій і перевірок. Одним з обов'язків контролерів-ревізорів є дотримання комерційної таємниці щодо відомств, підприємств, організацій та установ, діяльність яких перевіряється.

скачать реферат Задачі і методи лоббізму

Зміст Вступ 1. Особливості лобізму в Україні та можливості лобіювати Верховну Раду України 2. Лобіювання законодавчого процесу в Україні 3. Лобіювання після попереднього розгляду законопроекту в постійному комітеті Висновки Список використаних джерел Вступ В умовах незалежної України таке специфічне політичне явище, як лобіювання, ще не дістало свого правового оформлення. Крім того, сам термін «лобізм» інколи вважається майже лайливим. Часто можна зустріти заяви або висловлювання окремих політичних діячів, які з іронією вимовляють це слово. І тут немає нічого дивного. Пригадаймо, що колишні владні інститути тоталітарного суспільства мали жорсткий характер, були закриті та спрямовані виключно на дію «зверху вниз». Але поряд із цим, як пам'ятаємо, функціонувала особлива, негласна, надзвичайно розповсюджена непарламентська форма лобізму, хоч її ніхто так і не називав. Це -«штовхачі», які вибивали для підприємств і організацій плани, ліміти, сировину тощо в московських чи київських міністерствах. Це - поширені в минулому намагання керівників місцевих парткомів задобрити вище рангом керівництво заради завоювання доброго ставлення до себе та майбутньої кар'єри.

скачать реферат Шпоры по финансам

До складу Міністерства фінансів входять два обособлених підрозділи: контрольно- ревізійна служба і державне казначейство. Контрольно-ревізійна служба спеціалізується на здійсненні фінансового контролю. По-перше, вона є органом відомчого контролю в системі Міністерства фінансів, здійснюючи ревізії фінансових органів з питань складання і виконання бюджету. По- друге, вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників бюджетних коштів. По-третє, контрольно-ревізійна служба проводить ревізії фінансово- господарської діяльності підприємств і організацій державного сектора. Державне казначейство створено з метою забезпечення повного і своєчасного виконання Державного бюджету. На податкову адміністрацію покладені такі основні функції: розробка проектів податкового законодавства; проведення масово-роз'яснювальної роботи серед платників податків; облік платників податків та надходжень їх до бюджету; контроль за правильністю обчислення податків та інших обов'язкових платежів і своєчасністю їх сплати; накладення штрафних санкцій і адміністративних стягнень на порушників податкового законодавства; міжнародне співробітництво в сфері оподаткування.

скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Надаючи особливого значення людині, А. Печчеї запропонував глобальну програму Нового Гуманізму, суть якої саме в «людській революції», в інтеграції людей світу, в формуванні світової людської спільноти, здатної до колективних зусиль по плануванню і керуванню заради спільного майбутнього людства, оскільки альтернативою може бути відсутність будь- якого майбутнього. І сьогодні ця глобальна стратегія гуманізму не втратила свого значення. Ми вважаємо її альтернативою ідеології та стратегії «нелюдської глобалізації», яку нав'язують світу деякі лідери силової глобалізації в інтересах елітарних країн. Друга школа глобалістики представляє основну концепцію «Сталого розвитку». Вона розроблена під керівництвом Л. Брауна в Інституті всесвітніх спостережень (Вашингтон, США), який провів ряд проектів «Стан світу». Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку використала цю глобальну концепцію для підготовки доповіді «Наше спільне майбутнє» (1987 р.). Генеральна Асамблея ООН прийняла спеціальну резолюцію «Екологічна перспектива до 2000 року і надалі» (1987 р.), згідно з якою сталий розвиток повинен стати керівним принципом діяльності ООН, урядів і приватних підприємств, організацій та установ.

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
скачать реферат Система національних розрахунків

Акредитиви в іншому банку (виконавцю) з доручення банку-емітента можуть виконуватися: а) депоновані — списанням коштів із рахунка № 720 «Акредитиви», відкритого у банку-виконавцю; б) гарантовані — наданням банкові-виконавцю права списувати кошти з кореспондентського рахунка банку-емітента, відкритого за встановлення кореспондентських відносин між банками. Відносини між банком-емітентом і банком-виконавцем регулюються кореспондентськими договорами (угодами), що в них обумовлюється розмір комісійних за авізування та інші витрати, пов'язані з відкриттям і виконанням акредитива, а також відповідальність сторін щодо оплати розрахункових документів згідно з умовами акредитива. Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований. Для відкриття акредитива підприємство подає банкові-емітенту заяву за встановленою формою, де має вказати: — назву заявника й бенефіціара та їхні ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; — назву банку-емітента та банку, що виконуватиме акредитив; — вид акредитива; — строк дії акредитива (число і місяць закриття акредитива у банку- виконавцю); — суму акредитива; — дату і номер договору (угоди), яким передбачається відкриття акредитива; — умови акредитива (види товарів, які оплачуються, розрахункові документи, порядок оплати цих документів — з акцептом уповноваженого платника, без акцепту та ін.). Зазначені реквізити є обов'язковими і за браком хоч би одного з них акредитив не відкривають. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА Платіжний баланс — це макроекономічна модель, яка характеризує зовнішньоекономічне становище держави та відображує економічні стосунки національної економіки з економіками держав світу.

скачать реферат Ревізія як елемент методу економічного контролю

Регламентується лише порядок і техніка їх застосування на практиці, тобто під час вивчення об'єктивної істини. Окремі комбінації прийомів наукового дослідження в своїй сукупності складають окремі методики вивчення проблем господарського контролю, які слід розглядати як сукупність специфічних принципів, правил, способів (прийомів) дослідження однієї із сторін, граней, моментів, існування і функціонування господарських явищ, які відображають певний підхід до фактів, які вивчаються. Отже, об'єктивна істина пізнається шляхом застосування комбінацій методичних прийомів, які в практичному здійсненні господарського контролю отримали назву методів господарського контролю. Методом господарського контролю в практичному застосуванні є певна послідовність дій, виконання яких допомагає пізнати об'єкт дослідження. До таких методів можна віднести інвентаризацію, ревізію, аудит, судово-бухгалтерську експертизу, аналіз господарської діяльності. Ревізія – це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

скачать реферат Ревізія як елемент методу економічного контролю

Важливим напрямом ревізійної роботи є розкриття фактів корупції і злочинності, яка набула нині загрозливого характеру. Чільне місце в ревізійній роботі повинна займати проблема посилення режиму економії. Участь у комплексних ревізіях галузевих спеціалістів (агрономів, інженерів, зооінженерів, економістів та ін.) відкриває широкі можливості для активізації впровадження науково-технічного прогресу в усіх галузях сільськогосподарського виробництва, досягнень передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва. Все це сприяє раціональному використанню виробничого потенціалу і нарощуванню національного багатства. Важливим завданням ревізій є не тільки викриття різних порушень і виявлення зловживань, а й розробка конкретних пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій, зміцнення внутрішньогосподарського контролю, раціоналізації обліку, звітності та інших функцій управління.

скачать реферат Сучасна школа в умовах ринкової економіки

Утворення зазначених (двох) фондів здійснюється на основі визначених на відповідний період норм, встановлених у відсотках від загального фінансового фонду школи. Тимчасове положення надає широкі господарські і фінансові права директору школи. Виступаючи від імені школи, він має право: - знаходити, орендувати, замовляти необхідне школі обладнання й інші матеріальні ресурси у будь-яких підприємств, організацій, кооперативів і осіб за безготівковим чи готівково-грошовим розрахунком, у роздрібній торговій мережі й у комісійних магазинах без заліку в ліміт дрібного опту; - укладати договори з організаціями, установами й особами, а також з учнями школи на виконання різних видів будівельно-монтажних робіт, робіт з поточного ремонту школи, оформленню і господарському збереженню її приміщень, споруджень і т.п.; - укладати угоди на надання школою різних послуг учням, їх батькам, іншим громадянам, а також підприємствам, організаціям і установам; - укладати угоди про створення об'єднань з іншими школами, навчально-виховними закладами, науковими і позашкільними установами, підприємствами, кооперативами, зосереджуючи всі кошти чи їхню частину для розгортання роботи міжшкільних комбінатів, курсів, навчально-виробничих і господарських об'єднань, проведення окремих заходів і т.п.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.