телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Рыбалка -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Аудит засновницьких документів

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Аналітичний облік по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» ведеться на кожного засновника, крім обліку розрахунків з акціонерами – власниками акцій на пред'явника. Ретельно перевіряється організація обліку і виплата дивідендів. Товариство має право поквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про виплату дивідендів з розміщених акцій. Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства за минулий рік або за рахунок спеціально створених для цього фондів. Розмір дивідендів за підсумками року не може бути більшим, ніж розмір, рекомендований радою директорів (спостережною радою) товариства і меншим від виплачених проміжних дивідендів. Загальні збори акціонерів мають право дещо обмежити сплату дивідендів по акціях. Дата виплати дивідендів визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за підсумками року. Дата виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів (спостережною радою) товариства, але не раніше 30 днів з дня прийняття такого рішення. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях в таких випадках: до повної сплати всього статутного фонду; якщо на дату виплати дивідендів воно має ознаки неплатоспроможності (банкрутства), визначені правовими актами України про банкрутство підприємств, або якщо вказані ознаки виявляються у випадках виплати дивідендів; в інших випадках, передбачених законодавством. Задача Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрямки перевірки: статутна діяльність; конкурентоспроможність; взаємовідносини з покупцями та постачальниками; ступінь довіри до підприємства; перспективи функціонування підприємства. Рішення: Напрямки перевірки Аудиторські докази Джерела Способи отримання Статутна діяльність 1. Установчі документи 2. Баланс (форма 1) 3. Звіт про фінансові результати та їх використання (ф 2) 4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф 3) 1. Перевірка арифметичних результатів 2. Перевірка достовірності окремих статей звітності, залишків на рахунках Конкурентоспроможність 1. Середньогалузеві показники виробництва продукції 2. Нормативні документи 1. Проведення аналізу (порівняння) з профільними підприємствами по галузі і по регіону 2. Аналітична перевірка Взаємовідносини з покупцями та постачальниками 1. Баланс розрахунковий 2. Оборотні відомості 3. Картки аналітичного обліку 4. Акти інвентаризації 5. Первинні документи 6. Журнали-ордери 6,7,8,11 7. Відомості 1. Перевірка відповідності залишків в балансі даним Головної книги, відображення на всіх активно-пасивних рахунках в Головній книзі і в балансі розгорнутого сальдо. 2. Відповідність підсумкових аналітичних даних оборотних відомостей розрахункових рахунків даним синтетичного обліку. 3. Суцільна і вибіркова інвентаризація розрахунків. 4. Нагляд за здійсненням окремих господарських і бухгалтерських операцій. Ступінь довіри до підприємства 1. Анкета 1. Анкетування 2. Усне опитування працівників Перспективи функціонування підприємства 1. Фінансова звітність 2. Плани виробництва 3. Плани економії ресурсів 1.

Зобов'язання засновників щодо внесків до статутного фонду у бухгалтерському обліку повинні відображатися за дебетом рахунка 75 «Розрахунки із засновниками» і кредитом рахунка 85 «Статутний фонд», при погашенні зобов'язань – за дебетом рахунків 01, 04, 07, 50, 51, 52 та кредитом рахунка 75. Дотримання строків відшкодування заборгованості встановлюється шляхом порівняння фактичних строків погашення із зазначеними у документах про заснування підприємства. Оцінка майна проводиться за ринковими оцінками або за домовленістю засновників. Внески в іноземній валюті переводяться в національну валюту за курсом НБУ на дату підписання договору про заснування. Ретельній перевірці підлягають нематеріальні активи, їх реальність та оцінка. Нематеріальні активи оцінюються за фактичною ціною їх придбання, а також включають витрати на підготовку їх до використання та витрати за домовленістю засновників (на основі рішення). У випадках створення спільних підприємств майно засновників з участю іноземних інвесторів оцінюється за світовими цінами або за домовленістю сторін. Формування статутного фонду акціонерних товариств перевіряється за напрямками дотримання формування статутного фонду в установлених розмірах та оплати акцій. Акції товариства під час його заснування повинні бути повністю оплачені протягом терміну, визначеного статутом товариства. При цьому не менше 50% статутного фонду товариства повинно бути оплачено на дату реєстрації товариства, а решта – упродовж року після дати реєстрації. Додатково випущені акції товариства повинні бути оплачені в розмірі та протягом строку, визначених за рішенням про їх розміщення, а повністю – не пізніше одного року з часу їх придбання (розміщення). Оплата акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства може здійснюватися готівкою, цінними паперами, майновими правами тощо. Форма оплати акцій товариства під час його заснування визначається договором про створення чи статутом товариства, а додаткових акцій та інших цінних паперів – рішенням про їх розміщення. Вартісна оцінка майна, яке вноситься в оплату акцій в разі заснування товариства, встановлюється за згодою між засновниками. Детально перевіряється правильність змін статутного фонду. Сума статутного фонду збільшується чи зменшується за результатами діяльності підприємства протягом року і після перереєстрації засновницьких документів з внесеними до них змінами. Сальдо на рахунку 85 повинно відповідати розміру статутного фонду, зафіксованого у засновницьких документах підприємства. Записи на рахунку 85 проводяться лише у випадку збільшення або зменшення статутного фонду в установленому порядку і після внесення відповідних змін до засновницьких документів підприємства. Аналітичний облік на рахунку 85 «Статутний фонд» повинен забезпечувати формування інформації про засновників підприємства, стадії формування капіталу та види акцій. Статутний фонд і фактична заборгованість засновників (учасників) щодо внесків до статутного фонду обліковуються і відображаються у звітності окремо. За результатами діяльності підприємства проводяться розрахунки із засновниками. Інформацією про проведення розрахунків із засновниками по вкладах до статутного фонду підприємства щодо сплати доходів (дивідендів) є дані балансового активно-пасивного рахунка 75 «Розрахунки з засновниками», субрахунки 75–1 «Розрахунки за внесками до статутного фонду» та 75–2 «Розрахунки щодо оплати доходів» тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Практический аудит: учебное пособие

Аудитору следует помнить, что в тех случаях, когда на специальном счете учитывается иностранная валюта, то операции по ней осуществляются в таком же порядке, что и по валютному счету. 2.7. АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ходе аудиторской проверки денежных документов, находящихся в кассе, аудитору необходимо проверить наличие путевок в санатории и дома отдыха, почтовых марок, проездных билетов, марок госпошлины, вексельных марок, приобретенных авиабилетов и прочих документов. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению денежные документы учитываются по счету 50-3 «Денежные документы» по фактическим затратам на их приобретение. Проверка денежных документов осуществляется по следующим направлениям: устанавливается правильность учета денежных документов. Их учет должен производиться в книге по движению денежных документов. Поступление и списание денежных документов должны быть оформлены кассовыми приходными и расходными документами. Таким же образом, как и по денежным средствам, кассир составляет отчет по движению денежных документов и сдает его главному бухгалтеру

скачать реферат Підприємництво

Статут підприємства та інші засновницькі документи вміщують в окрему справу. Оформлення справ - це комплекс робіт з переплетення, нумерації сторінок, складення завірюваного напису, внутрішнього опису документів (у необхідних випадках), внесення необхідних уточнень до реквізитів обкладинки (уточнення найменування організації, діловодного індексу та заголовку, дати справ та ін.). Оформлення справ починається з моменту їх заведення в діловодстві та закінчується у процесі підготовки для передачі до відомчого архіву після закінчення календарного року, в якому вони були заведені. Оформлення справ проводиться працівниками служби діловодства організації та структурних підрозділів, у веденні яких знаходяться заведення та оформлення справ. Всі документи, які сформовані у справи постійного та тимчасового (більше 10 років) зберігання та з особового складу, повинні підшиватися або переплітатися. При підготовці документів до підшивки вилучаються шпильки, скрепки та інші металеві предмети. Документи повинні підшиватися таким чином, щоб забезпечити можливість вільного прочитання тексту, дат, віз та резолюцій.

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
 500 лучших программ для Windows

Заданий, создаваемых и обрабатываемых программой, может быть множество. Для автоматизации работы программы предусмотрено создание командного файла (с расширением BAT). Однако функциональность программы этим и ограничивается. В программе отсутствует возможность настройки каких — либо дополнительных параметров. Обязательное условие для стабильной работы программы — наличие установленного пакета Microsoft.NET Framework 1.1. Восстановление данных Из-за различных ошибок в программном обеспечении, вирусов, а также просто неумелых действий неопытных пользователей можно потерять самое главное — информацию. Однако сразу паниковать в таком случае не стоит. Чаще всего восстановить утраченные данные можно. Сегодня для этого существует большое количество программ с разными ценами и возможностями. В данном разделе описываются утилиты, восстанавливающие файлы любых форматов (аудио-, видеофайлы, документы и т.д.) с носителей всех видов. BadCopy Pro Производитель Тип ОС Язык Размер, Мбайт Домашняя страница Jufsoft sw Windows 98/Me/NT/2000/XР/2003 англ. 0,96 Ситуация, когда необходимый файл известен, но его невозможно прочитать, встречается довольно часто

скачать реферат Страхование

Акціонерне страхове товариство може бути відкритим або закритим, що відбивається в його статуті. Акції відкритого товариства можуть перейти від однієї особи до іншого без згоди інших акціонерів. Перехід акцій закритого товариства допускається тільки із згоди більшості акціонерів (якщо інший порядок не обумовлений в статуті). Акціонерне товариство є юридичною особою, має фірмове найменування, зареєстрований фірмовий знак, друк зі своїм найменуванням і фірмовим знаком. Суспільство придбаває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Однак для проведення страхування необхідно, крім того, отримання ліцензії. Засновниками акціонерного товариства можуть виступати фізичні і юридичні особи. Іноземні фізичні і юридичні особи можуть виступати засновниками суспільства відповідно до законодавства про іноземні інвестиції. Засновницькими документами акціонерного товариства є: заявка на реєстрацію, протокол засновницьких зборів (крім випадку, коли у суспільства один засновник), статут суспільства. Заявка на реєстрацію товариства містить: найменування суспільства, його місцезнаходження, мета створення і вид діяльності, відповідальність акціонерів, статутний капітал, найменування (ім'я), місцезнаходження (місцепроживання), громадянство засновників і кількість акцій, що придбаваються ними.

 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве

ГПК ввел новую статью, регулирующую порядок получения образцов почерка для сравнительного исследования документа и подписи на документе (ст. 81). В случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином письменном доказательстве лицом, подпись которого имеется на нем, суд вправе, вынеся определение, получить образцы почерка для последующего сравнительного исследования. При получении образцов почерка составляется протокол, в котором отражаются время, место и условия получения образцов почерка. Протокол подписывается судьей, лицом, у которого были получены образцы почерка. Для получения образцов подписи судом или судьей может быть привлечен специалист, который также подписывает указанный протокол. Глава 3. Исследование доказательств В соответствии со ст. 55 ГПК существует шесть средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, письменные доказательства и вещественные доказательства, а также аудио и видеозаписи. В процессе судебного разбирательства суд и лица, участвующие в деле, принимают активное участие в исследовании каждого доказательства. 3.1

скачать реферат Аудит страховых организаций и особенности его проведения

В 1968 году введено обязательное страхование имущества колхозов с широким спектром рисков, а вскоре и совхозов, аналогов такого страхования в мировой практике не было. В 1975 году в России действовало 65 млн. договоров личного страхования. В 1992 году решением правительства правопреемником Госстраха РСФСР становится ОАО «Росгосстрах», от имени государства учредителем выступил Госимущество России, который являлся стопроцентным держателем акций. II. Организация аудита страховой компании САО «Росгосстрах- Волгоград». 2.1. Аудит учредительных документов страховой организации. Аудиторская проверка страховой компании начинается с установления наличия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации. Здесь важно обратить внимание на правильность отражения изменений в уставе страховой компании, касающихся состава учредителей, ее организационно-правовой формы, юридического адреса и т.д. Эти изменения должны быть правильно оформлены (наличие протокола собрания, которое приняло соответствующее решение, регистрация этих изменений в установленном законодательством порядке).

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Податкові та митні органи й банківські установи в межах своєї компетенції ведуть облік операцій, пов”язаних із фактичним здійсненням іноземних інвестицій, і надсилають відповідно до встановлених форм та термінів зведену оперативну інформацію про це Міністерству статистики України та органам, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій. 2.2. Механізм функціонування СП. Матеріально-майнові та початкові фінансові умови господарської діяльності СП складаються в процесі формування його статутного фонду і залучення кредитів. На етапі створення СП в його засновницьких документах розв"язуються принципові питання управління та кадрового забезпечення, закладається організаційно-економічний механізм формування, згідно з конкретними цілями СП, діючими нормативно-правовими регуляторами та домовленістю партнерів. Функціонуючи в реальному середовищі на території України, СП, з одного боку, відображають відповідні економічні відносини, а з іншого – мають особливості діяльності, пов”язані з їх внутрішньою специфікою та рядом зовнішніх чинників.

скачать реферат Формирование и использование финансов в акционерном обществе

Відрахування до резервного фонду і в інші подібні по призначенню фонди відбувається до досягнення розмірів цих фондів, встановлених засновницькими документами, але не більше 25% статутного фонду,а для акціонерного товариства – не менше 15%. Фонди нагромадження і фонди споживання – це фонди спеціального призначення. Вони формуються, якщо це передбачено установчими документами. Фонд нагромадження представляє собою джерело коштів господарюючого суб’єкта, акумулюючого прибуток, і інші джерела для створення нового майна, купівлі основних фондів, оборотних засобів і т.д. Фонд нагромадження відображає зростання майнового стану господарюючого суб’єкта, збільшення його власних засобів. Разом з тим операції по придбанню і створенню нового майна господарюючого суб’єкта не зачипають фонд нагромадження. Фонд споживання представляє собою джерело фінансових коштів акціонерного товариства, зарезервованого для проведення операцій по соціальному розвитку і матеріальному заохоченню колектива. До фондів споживання перераховуються наступні виплати в грошовій і натуральній формах: суми, нараховані на оплату праці; доходи по акціям членів трудового колективу і їх внескам у майно господарюючого суб’єкта, нараховані до виплат робітникам; сума представлених господарюючим суб’єктом трудових і соціальних пільг; “Амортизація – економічний процес, який кількісно відображає втрату знаряддями праці своєї вартості і поступове перенесення її на новостворену продукцію з наступним нагромадженням коштів для відтворення основних засобів”.

скачать реферат Особенности аудита предприятий торговли

Планирование состоит в разработке аудиторской организацией общего плана аудита с указанием ожидаемого объема, графиков и сроков проведения аудита, а также в разработке аудиторской программы, определяющей объем, виды и последовательность осуществления аудиторских процедур. Примерная программа аудита: Проверяемая организация: Период аудита: с по Количество человеко-часов: Руководитель аудиторской группы: Состав аудиторской группы: Планируемый аудиторский риск: Планируемый уровень существенности: Таблица 1 Программа аудита предприятия торговли № Перечень аудиторских процедур по разделам аудита Период проведения Исполнитель 1 Аудит учредительных документов 2 Аудит наличия лицензий 3 Аудит кассовых операций 4 Аудит банковских операций 5 Аудит документов на поступление товаров 6 Аудит документации на отгрузку продукции 7 Аудит документооборота по учету товара Аудит учредительных документов торговой организации предполагает ознакомление аудитора с Уставом, Учредительным договором и другими необходимыми учредительными документами.

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
скачать реферат Проведение аудиторской проверки операций по прочим счетам в банке ООО "Эфес"

После знакомства с порядком организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии в процессе подготовки общего плана и программы аудиторский риск оценен как «средний», а уровень существенности установлен в размере 13600 тыс. рублей. Для оценки системы внутреннего контроля предприятия (пункт 3 программы) проведем устный опрос персонала. Полученные в ходе тестирования сведения позволяют оценить систему внутреннего контроля как достаточно высокую (приложение №2). В соответствии с пунктом 4 программы произведен аудит учредительных документов на предмет соответствия учредительных документов ООО «ЭФЕС» действующему законодательству. В ходе проверки Устава установлено, что уставный капитал сформирован в объеме, соответствующем законодательству РФ и внесен полностью, что подтверждается банковскими документами. Порядок образования и основные положения деятельности ООО «ЭФЕС» отвечают требованиям законодательства, что подтверждается тем, что Устав общества прошел регистрацию в Администрации г. Брянска Рег.№165 от 20 августа 2001 г.

скачать реферат Проведение аудиторской проверки учета аренды основных средств на примере ООО "Эфес"

Различие между значениями уровня существенности до и после округления составляет: (13600-11954):11954100%=13,7%, что находится в пределах 20%. После знакомства с порядком организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии в процессе подготовки общего плана и программы аудиторский риск оценен как «средний», а уровень существенности установлен в размере 13600 тыс. рублей. Для оценки системы внутреннего контроля предприятия (пункт 3 программы) проведем устный опрос персонала. Полученные в ходе тестирования сведения позволяют оценить систему внутреннего контроля как достаточно высокую (приложение №2). В соответствии с пунктом 4 программы произведен аудит учредительных документов на предмет соответствия учредительных документов ООО «ЭФЕС» действующему законодательству. В ходе проверки Устава установлено, что уставный капитал сформирован в объеме, соответствующем законодательству РФ и внесен полностью, что подтверждается банковскими документами. Порядок образования и основные положения деятельности ООО «ЭФЕС» отвечают требованиям законодательства, что подтверждается тем, что Устав общества прошел регистрацию в Администрации г. Брянска Рег.№165 от 20 августа 2001 г.

скачать реферат Аудит оплаты труда

МЕСТО ДЛЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА «Аудит оплаты труда» Содержание:ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 1.1. Цели, задачи и значение аудита в хозяйственной деятельности предприятия 1.2. Государственное нормативно-правовое регулирование трудовых отношений на предприятии 1.3. Нормативное регулирование аудиторской проверки заработной платы 2. АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗАО «ЮГПРОЕКТСТРОЙ» 2.1. Планирование аудиторской проверки 2.2. Методы и приемы аудиторской проверки 2.3. Аудит первичных документов расчетов по заработной плате 2.4. Аудит системы начисления заработной платы 3. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Рыночные отношения, в условиях которых функционируют современные предприятия всех отраслей, выдвинули объективную необходимость значительного повышения внимания к вопросам организации контроля на промышленных предприятиях. Именно на уровне предприятия, где создается нужная обществу продукция, сосредоточены наиболее квалифицированные кадры, решаются вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокопроизводительной техники, технологий.

скачать реферат Аудит основных средств

Оценка ОС, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте Производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующего на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету Аудит учетной политики проводился в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что учетная политика не содержит значительных несоответствий, противоречащих законодательству Российской Федерации и в полной мере отображает полную и достоверную информацию по выбранному объекту аудита. Проанализировав учетную политику с точки зрения полноты отражения информации для проведения аудита по объекту основные средства, можно сделать вывод о том, что информация по данному объекту отражена не полностью: 1. Не отражен порядок отнесения затрат при проведении ремонта основных средств; 2. Не отражен контроль за сохранностью ОС. В остальном можно сделать вывод о том, что избранные при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решения пользователями бухгалтерской отчетности по объекту основные средства раскрыты правильно, т.е. соответствуют действующему законодательству РФ. 2. Аудит учредительных документов Целью аудита учредительных документов является установление соответствия учредительных документов организации нормам действующего законодательства, правильности формирования (изменения) уставного капитала.

скачать реферат Аудит підприємства

1. Характеристика підприємства ВАТ «Роменський молочний комбінат» Відкрите акціонерне товариство «Роменський молочний комбінат» – одне з найбільших комбінатів в Україні по переробці молока і виробництва молокопродуктів. Воно функціонує на законних підставах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами. Товариство засноване згідно з Декретом СМУ «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 22.04.99 р. №67–83 та від 27.04.99 р., №65–83 «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі». Засновниками товариства є регіональне відділення ФДМ України в м. Суми та Організація орендарів ОП «Роменський молокозавод». Статут товариства прийнято на загальних зборах Організації орендарів ОП «Роменський молочний комбінат» 3.09.99 р. протокол №4 і затверджено Наказом РВ ФДМ України в м. Суми від 10.09.99 р. №533 та зареєстровано Роменським міськвиконкомом 11.09.99 р. №00432782, що відповідає ідентифікаційному коду.

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
скачать реферат Здійснення права на житло шляхом приватизації

Тобто згідно з діючим законодавством працездатна особа за цим договором відчужувати майно та отримувати надання ні в якому разі не може. Крім того, відчужувач повинен бути власником майна та мати право на його відчуження. Подальша демократизація суспільства вплинула на те, що у проекті ЦК України вже немає обмежень щодо непрацездатності відчужувача. Тобто планується, що будь-яка особа за наявності в неї на праві власності значного за цінністю майна зможе укладати договір довічного утримання та протягом свого життя отримувати зумовлене надання. Практика пішла тим шляхом, що набувачем майна також може бути тільки фізична особа. Але проект ЦК України вже передбачає, що набувачем майна можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Тобто в майбутньому перелік осіб, що можуть набувати майно за договором довічного утримання буде значно розширений. При цьому до юридичних осіб також мають бути поставлені вимоги щодо цивільної правосуб'єктності. Тобто юридична особа повинна бути зареєстрована у встановленому законом порядку Статутом чи Іншим засновницьким документом організації має бути передбачена можливість сплатного придбання майна у власність, тобто це не повинно суперечити цілям її створення та ДІЯЛЬНОСТІ.

скачать реферат Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

Предупредительные меры – используются в том случае, когда недостатки в работе банка не угрожают интересам вкладчиков и кредиторов. Они включают: V доведение до кредитной организации информации о недостатках в работе; V изложение рекомендаций по устранению выявленных недостатков; V предложение кредитной организации разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков; V установление дополнительного контроля. Принудительные меры используются когда недостатки в работе угрожают интересам вкладчиков и кредиторов, когда применение предупредительных мер не привело к улучшению деятельности кредитной организации. К принудительным мерам относятся: V штрафы; V требования о финансовом оздоровлении кредитной организации; V ограничение на проведение отдельных видов операций на срок до 6 месяцев; V запрет на проведение отдельных видов операций на срок до 1 года; V требование по замене руководителя кредитной организации; V введение временной администрации; V отзыв лицензии. Лекция №5 Тема: «Проверка учредительных документов и внутренних положений кредитной организации». 1. Документы, необходимые для проверки. 2. Аудит учредительных документов. 3. Проверка внутренних положений кредитных организаций. 4. Анализ и оценка учетной политики кредитных организаций. 1. Документы, необходимые для проверки.

скачать реферат Проблеми та перспективи малого бізнесу

Витрати, пов’язані із створенням і реєстрацією малих підприємств, можна поділити на дві складові: . змінні витрати (придбання обладнання, оренда приміщень, найм робочої сили тощо), які обумовлені контрактним видом діяльності підприємства, його місцем знаходження; . постійні витрати, які пов’язані з виконанням обов’язкових процедур в процесі реєстрації: внесення частини до статутного фонду, підготовка та нотаріальне засвідчення засновницьких документів, збір за державну реєстрацію, сплата органам статистики, держпожежнагляду, санепідемнагляду тощо. Постійні витрати, що стосуються збору за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності наведено у табл. 4.1. Середня вартість здійснення окремих етапів державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності складає: - нотаріальне засвідчення документів - 20 70 грв.; - плата за отримання ідентифікаційного коду - 15 25 грв.; - плата за відкриття рахунку в банку - 90 180 грв. (у деяких банках безкоштовно); - плата за отримання дозволу для виготовлення печатки та штампів - 20 грв.; - плата за виготовлення печатки, штампу - 14 20 грв.

скачать реферат Внутренний контроль и аудит в системе управления организацией

Методы контроля Объектами внутреннего контроля являются циклы деятельности организации — циклы снабжения, производства, реализации и финансово-инвестиционный цикл. С точки зрения значимости выделяют 5 уровней субъектов внутреннего контроля: Участники (собственники) организации, осуществляющие контроль непосредственно или косвенно с помощью независимых экспертов. Субъекты, в обязанности которых непосредственно не входит контроль, но в силу производственной необходимости они осуществляют контроль. Субъекты, выполняющие контролирующие функции для реализации своих служебных обязанностей Субъекты, в обязанности которых входят контролирующие и другие функции, но контрольная функция является основной. Субъекты контроля, которые выполняют только функцию контроля Важнейшей функцией внутреннего контроля является обеспечение соблюдения работниками предприятия своих должностных обязанностей, законности и целесообразности совершения работниками действий. Методы, используемые при осуществлении внутреннего контроля, весьма разнообразны и включают элементы таких методов, как: бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись, инвентаризация и документация, балансовое обобщение); бухгалтерский управленческий учет (выделение центров ответственности, нормирование издержек); ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка арифметических расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, инвентаризация, устный опрос персонала, подтверждение и прослеживание); 1.3 Нормативное регулирование внутреннего аудита Внутренний аудит является одной из составных частей внутреннего контроля, одним из наиболее эффективных, но и наиболее дорогостоящих средств внутреннего контроля.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.