телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Всё для дома -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:География, Экономическая география

Філософські проблеми геосистем

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Роль знань про будову, динаміку та еволюцію природних об'єктів, про появу в них різних природних процесів і явищ в практичній діяльності по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів неймовірно велика. Разом з тим знання ці можуть бути реалізовані практичній діяльності лише за допомогою технічних наук, завдання яких створення таких систем і комплексів, які дозволяють людині жити краще в здоровій і красивій природній або природно-технічній середі. З позицій системного підходу об'єктивна реальність – навколишнє людину середовище – розглядується як система. Стосовно об'єктів земної природи ми говоримо про географічні системи – геосистеми. Слово це складається з двох часток «географічна» і «система». Використане як родовий поняття «система» означає «сукупність об'єктів, що знаходяться в стосунках і зв'язках між собою і створюють певну цілісність, єдність». Видове поняття «географічна» позначає приналежність до Землі, наявність територіальної впорядкованості. Розрізняють геосистеми, що полягають тільки елементів природи, – природні геосистеми; і що складаються з елементів природи, населення і господарства – інтегральні геосистеми. Природна геосистема – це ділянка земної поверхні, де окремі компоненти природи знаходяться в тісному взаємозв'язку один з одним, і який як ціле взаємодіє з сусідніми ділянками, космічною сферою і людським суспільством. Природні геосистеми можуть мати різні розміри. Інтегральна геосистема – це складна територіальна освіта (просторово-часове), що включає такі елементи (підсистеми) як природа, населення, господарство; або природа і суспільство (у яке включається населення і господарство) з його різними видами діяльності (виробничою, культурною, побутовою, рекреаційною). Інтегральні геосистеми володіють подвійною якісною природою. З одного боку, зберігаючи природні властивості, вони розвиваються і живуть по природних законах; з іншого боку вони мають якості соціальні, суспільні, які визначаються, перш за все, законами розвитку суспільства. Інтегральні геосистеми мають різні розміри і рівні складності. Природно-технічна геосистема – це варіант (вигляд) інтегральної геосистеми, в якій на перший план виходить взаємодія природи і техніки. Природно-технічна геосистема – комплекс технічних систем і природних геосистем, об'єднаних на користь виконання єдиного соціально-економічного завдання. Під природно-технічними геосистемами розуміються не лише такі геосистеми, в яких технічні пристрої виступають як безпосередній елемент системи (як, наприклад, в технічних системах), але і такі, діяльність яких в значній мірі визначається штучними умовами, що створюються в результаті використання тих або інших технічних засобів (наприклад, сільськогосподарських, лісогосподарських, природоохоронних) Природно-технічні геосистеми, або геотехсистеми – це комбінації знарядь і засобів праці, зв'язані єдиним технологічним циклом і що виконують певну технологічну функцію. Техніка в геотехсистемі має певну соціальну функцію, виступаючи, як своєрідний механізм, що дозволяє суспільству пристосовуватися до навколишнього середовища, а з іншою пристосувати природу до задоволення своїх потреб. 1. Проблема системної парадигми в природних геосистемах Серед природних систем в навколишньому середовищі особливу роль грають природні геосистеми.

Зокрема, це відноситься до підтримки і підвищення естетичних властивостей ландшафту, чому останнім часом зачинають приділяти увагу, наприклад, в місцевостях призначених для рекреації. Без такого підходу неможлива успішна реалізація будь-яких планів, що стосуються оптимізації навколишнього людину середовища і створення довгострокових систем природокористування на основі регулюючого природного (або природно-антропогенного) режиму. Чим ширше і різносторонньо практикуватимуться ці заходи, тим більшого значення набуватимуть взаємини людини з природою на основі співтворчості. Взаємодія між географічними сферами значно конкретизується в сучасних уявленнях про геосистеми. Останні коротко можна визначити як земні простори всіх розмірностей, де окремі компоненти природи знаходяться в системному зв'язку один з одним, і як певна цілісність взаємодіють з космічною сферою і людським суспільством. Системний підхід дозволяє по-новому сформувати завдання дослідження фізика, географа, чітко визначити їх зміст, відмінне від такого приватних географічних дисциплін. Він породжує нові точки зростання науки і розширює її перспективи практичного використання її результатів. 2. Основні проблеми при вивченні геосистем Назвемо основні проблеми, що входять до вчення про геосистеми і характеризують сучасні напрями фізичної географії: аналіз аксіом і інших положень спеціальної теорії геосистем як часток спільної теорії (метатеорії) систем; моделювання геосистем з урахуванням їх спонтанної і антропогенної динаміки і відповідного їм інтегрального режиму; пошуки раціональних прийомів кількісної оцінки геосистем і ландшафтостворюючих процесів, зокрема математичного апарату, придатного для їх опису; системний аналіз просторових зв'язків в географічній оболонці на планетарному, регіональному і топологічному рівні; вивчення просторово-часових аспектів геосистем і створення їх географічних моделей, насамперед карт, у зв'язку з проблемами охорони і оптимізації середи; проблеми еволюції геосистем і використання принципів системного підходу в палеогеографії; вивчення впливу соціально-економічних чинників на природну середу і прогнозування геосистем майбутнього; всесторонні дослідження природних передумов з метою формування територіально-виробничих комплексів; обґрунтування раціонального використання природних ресурсів з урахуванням їх відновлення і збагачення (для поновлюваних ресурсів); розробка физико-географических основ охорони і оптимізації природної середи для життя і праці людини; географічна експертиза проектів комплексного використання і охорони географічної середи; підбір, переробка і систематизація природно-страноведческой інформації для учбових і довідкових цілей. Цілком природно, що вище тільки названі напрями досліджень, тоді як кожне з них включає цілу лаву конкретних тим, географічних зв'язків, що відносяться до певних видів. Теоретичним і методичним питанням. Все сказане не вичерпує круга завдань фізичної географії, але воно характеризує основний її зміст і, як можна було переконатися вище, відмінне від такого галузевих географічних проблем.

Нарешті, з ними пов'язано багато нових науково-організаційних питань, зокрема організаційна структура географічних стаціонарів, на яких ведеться розробка шляхів захисту біосфери, а також принципів і методів оптимізації навколишнього людину середовища. Якщо перші результати робіт на топологічному рівні здавалися далекими від регіональних географічних проблем, то у міру подальшого розвитку таких робіт визначилися можливості їх регіональної інтерпретації. В даний час це є актуальною проблемою, оскільки сприяє розширенню застосування точних методів в географії і можливості експериментальної перевірки початкових теоретичних положень. Традиційні для географії регіональні проблеми при системному до них підході також виявляють нові точки зростання. Просторовий аналіз геосистем шукає методи прийнятні для вирішення назрілих завдань. Певні результати отримані при регіональній інтерпретації досліджень по методу комплексної ординації, покликаному систематизувати зв'язки між компонентами геосистеми на статичній основі. Побудови факторіальних і різного роду динамічних рядів також є дієвими прийомами просторового аналізу. Останній укладає окрім іншого дані про пристрій окремих регіонів і різноманітних їх поєднань. Концепція геосистем дозволяє зближувати завдання просторового і функціонального аналізів не лише стосовно окремих ландшафтів, але і в масштабі таксономічних підрозділів планетарного порядку. Функціональний аналіз в корені перетворить методи і традиції географії минулого і таїть в собі можливості нових узагальнень. Ми можемо мислити великий круговорот субстанції в географічній середі як ієрархію підлеглих один одному і як би вкладених один в іншій круговоротів, що здійснюються як в біоценозах, так і мікро-, мезо- і макрогеохорах. Таксономічна шкала геосистем – це не один тільки табель їх рангів, але і співвідношення масштабів їх матеріально-енергетичної активності. Необхідною умовою вивчення географічних просторів є як дослідження в природі, так і створення певних узагальнень, що відображають територіальні особливості і функціональну структуру цих просторів. Це досягається шляхом створення серії тематичних карт і за допомогою моделювання іншого роду. Картографія – якнайдавніший розділ наукової діяльності, але лише недавно вона досягла стану, при якому її тематичний напрям зміг задовольняти запити вчення про геосистеми. Цьому сприяв, разом з іншим, перехід картографії в сферу наукової інформатики. Моделювання природної середи тільки пробиває собі дорогу в науковій практиці. Гідність моделі в її лаконічності, в усуненні тих деталей, які не збагачують її принципово, а затушовують найголовніші закономірності. Проте проблеми картографування і моделювання не можуть вирішуватися однозначно. Для досягнення кожної конкретної мети потрібні різні за змістом і характеру побудови тематичні карти. А також різні і нерідко багато моделей. Останні можуть бути використані для розділення складного на елементи, а в інших випадках, навпаки, для отримання синтетичного уявлення. Дуже важливу допоміжну роль грають графи. Їх роль особливо велика в тих випадках, коли ще немає достатніх даних для побудови моделей. При планеруванні науково-дослідної роботи передбачається і що все відноситься до її впровадження у виробництво.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ГЕ)

Ей принадлежит важная роль в разработке крупнейшей общенаучной проблемы взаимоотношения природы и общества. Научно-техническая революция, вызвавшая резкое усиление воздействия человека на природные и производственные процессы, настоятельно требует взять это воздействие под строгий научный контроль, что означает прежде всего умение предвидеть поведение геосистем, а в конечном счёте — способность управлять ими на всех уровнях, начиная с локального (например, территории больших городов и их пригородов) и регионального (например, Западная Сибирь), кончая планетарным, т. е. географической оболочкой в целом. Эти цели определяют необходимость дальнейшей разработки теории природных и производственных территориальных комплексов и их взаимодействия с привлечением новейших достижений и методов математики, физики и других наук, как естественных, так и общественных, структурно-системного подхода и моделирования, наряду с картографическими и другими традиционными методами Г.   Состояние Г. за рубежом. Образование мировой социалистической системы после 2-й мировой войны 1939—45 открыло широкие перспективы перед географами социалистических стран, где Г. стала на путь решения комплексных проблем, имеющих непосредственное отношение к задачам социалистического строительства (физико-географическое и экономическое районирование, производственная оценка естественных ресурсов, создание комплексных национальных атласов и др.)

скачать реферат Регулятивні образи людини й суспільства

У цей час вони лідирують у бурхливо, що розвивається області, методів самоконтролю, саморегуляції й самопрограмування. При цьому прокламуються такі завдання: «Зробити людину вільною, інженером своєї долі, ученим для себе, треба уміти протистояти тиску зовнішніх обставин». Стаття А. Бандури «Теорія поводження й моделі людини» - досить яскраве свідчення еволюції біхевіоризму й того як, звертаючись до практичних потреб людини, психологія змушена ставити вічні, філософські проблеми, які вона раніше повідомляла псевдо проблемами. «Міркування про природу людини неминуче ставлять фундаментальні питання про детермінізм і людську волю», - визнає А. Бандура. Його стаття також свідчить про те, як зміна регулятивної моделі людини веде до істотної зміни методологічних основ всієї орієнтації. У той же час не можна не помітити, що, озброюючи людини методами саморегуляції й самопрограмування, соціальні біхевіористи, за рідкісним винятком, припускають, що цей процес повинен відбуватися в умовах того ж суспільства, без зміни його основ.

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
 Большая Советская Энциклопедия (ЛА)

Известны попытки рассматривать ландшафт как саморегулирующуюся систему, что открывает возможности применения структурно-системного подхода к его изучению. Опыты построения графических моделей геосистем довольно многочисленны; на очереди проблема создания математических моделей, выражающих главные взаимосвязи между отд. компонентами ландшафтов и между геосистемами низших порядков.   Л. уже на начальном этапе развития приобрело ясно выраженную прикладную направленность; в дальнейшем сфера практического приложения ландшафтной теории значительно расширилась. В современном прикладном Л. наметились различные направления: агропроизводственное, инженерное, мелиоративное, медицинское, архитектурно-планировочное, рекреационное. В содержание прикладных ландшафтных исследований входят: специализированная типизация природных территориальных комплексов, оценка последних с точки зрения пригодности и целесообразности для практического использования, рекомендации по их преобразованию и охране, и, наконец, разработка прогноза ожидаемых изменений

скачать реферат Поняття та специфіка філософських категорій

Що ж стосується поняття «система», те при ближчому розгляді воно задовольняє як першому, так і третьому вимогам критерію доцільності. На думку М.Г. Макарова, критерій категоріального характеру того або іншого філософського поняття неоднозначні: з одного боку, воно повинне виражати деяку загальну визначеність дійсності, з іншого боку - йому повинна належати особлива роль у логічній структурі філософської системи. При всій розмаїтості вимог, пропонованих до статусу філософської категорії різними авторами, у них утримуються деякі загальні моменти. Якщо враховувати світоглядне й методологічне значення проблеми «мир - людина», то варто погодитися з тим, що філософські категорії «виробляються для рішення проблем, що становлять предмет філософії на даному рівні розвитку наукового знання» Іноді ця вимога формулюється більш категорично, тобто затверджується, що взагалі «всі критерії поняття у філософію на правах категорії, очевидно, можуть бути зведені до однієї вимоги - дане поняття повинне ефективно служити розвитку, рішенню основної філософської проблеми» Більшість дослідників (А.Н. Аверьянов, Г.А. Брутян, И.Н. Бурова, М.М. Розенталь, М.Н. Руткевич, B.C. Тюхтин і ін.) як основна ознака «філософічності» понять називали загальність: поняття, що має статус філософської категорії, повинне працювати в будь-якій області знання; Причому поняття можуть бути загальними як по обсязі, так і по змісту.

 Микола Міхновський: Життя і Слово

Отпор // Поляки и врей: Сборник. СПб., 1993. С. 6465. 378 Потебня О. Проблема денационализации // Потебня О. Мова. Нацональнсть. Денацоналзаця: Статт  фрагменти / Упоряд.  вступ. ст. Ю. Тевельова. НьюЙорк, 1992. С. 71. 379 Мхновський М. Самостйна Украна. Промова. С. 62. 380 Франко ¶. На склон вку. Розмови вноч перед новим роком 1901 // Франко ¶. Збр. творв: У 50 т. Т. 45. К., 1968. С. 291292. 381 Грицак Я. Вд федеративност до самостйництва: еволюця укрансько полтично думки наприкнц XIX на початку XX ст. // Другий мжнародний конгрес укранств. Львв, 2228 вересня 1993 р. Доповд  повдомлення. ¶сторя. Ч. 1. Львв, 1994. С. 255. 382 Грицак Я. «Молод радикали» в суспльнополтичному житт Галичини // Записки НТШ. Т. ССХХII: Прац сторикофлософсько секц. Львв, 1991. С. 26. 383 Запис засдань конференц «Михайло Грушевський  льввська сторична школа» // Михайло Грушевський  сторична наука: Збрник матералв конференц. Львв, 1999. С. 299300. 384 Донцов Д. Р.У.П. // Альманах «Гомону Украни». 1960. С. 59. 385 Мхновський М. Самостйна Украна. Промова. С. 67. 386 Грицак Я. «Молод радикали» в суспльнополтичному житт Галичини. С. 255. 387 Добра порада (Кив). 1906. Ч. 3. 24 березня. С. 12. 388 Див.: Молода наця. Альманах. 2003. 2. С. 250. 389 ЦД¶АК. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 253. Арк. 416. 390 Касьянов Г

скачать реферат Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

Основними представниками цього напряму були: Д. Скот, І. Росцелін, У. Оккам. Слід зазначити, що полеміка між реалізмом і номіналізмом почалася із суто теологічної проблеми про характер реальності «святої трійці». Реалізм наполягав на істотності, реальності, єдності триєдиного бога. Номіналізм же справді реальними вважав «лики» (іпостасі) трійці. Проте «проблема трійці» була лише зовнішньою формою, так би мовити «офіційним приводом», який в умовах середньовіччя мусив бути теологічного плану. Справжня проблема, що стала предметом гострої полеміки, була цілком філософською проблемою статусу реальності категорій загального і окремого. Реалісти, говорячи про єдність «божественної трійці», обґрунтовували по суті об'єктивно-ідеалістичну тезу про незалежне від матеріально-чуттєвого світу існування ідеального (загальних понять, універсалі). Щодо номіналістів, то вони, обґрунтовуючи реальність трійці, відстоювали реальне існування одиничного, окремих речей і явищ. Зрештою це і приводило номіналізм до матеріалістичної тези про об'єктивну реальність матеріально- чуттєвого світу, що виступав у вигляді суми окремих речей.

скачать реферат Наукова картина світу

Застосування терміна картина світу в цьому значенні можна знайти не тільки у вітчизняних, але й у закордонних дослідженнях, у тому числі й присвячених філософським проблемам науки. Можна відзначити, що в західній філософії науки в 80-х роках відбувалася свого роду реабілітація понять світогляд і картина світу. На цей аспект проблеми звернув увагу Дж. Холтон. Він відзначав, що філософія науки змушена була звернутися до даних феноменів тоді, коли виникла необхідність ускладнення методологічного аналізу науки й відповідно з'явилася потреба в більше тонкому методологічному інструментарії. Разом з тим, коли мова заходила про картину світу, те фактично вона ототожнювалася зі світоглядом. Поняття картини світу як синонім поняття світогляду саме й використовується в концепції Дж. Холтона. Вона з'являється в нього як модель світу, що узагальнює досвід і таємні переконання людини й виконує роль своєрідної ментальної карти, з якої він звіряє свої вчинки й орієнтується серед речей і подій реального життя. Її головна функція бути сполучною силою, спрямованої на консолідацію людського суспільства.

скачать реферат Розвиток і самоактуалізація особистості

Психолог не заперечує, що ці два мири зв'язані один з одним і можуть навіть зливатися воєдино. Цим допущенням керуються багато психологів або навіть більшість, незважаючи на те, що вони готові визнати, що тут має місце нерозв'язна філософська проблема. Будь-який терапевт повинен або прийняти це допущення, або припинити свою діяльність. Це типовий приклад того, як психологи обходять філософські труднощі й діють так, немов певні положення «вірні», хоча й недовідні. До таких положень можна віднести універсальний принцип «відповідальності», «сили волі» і т.п. Одним з аспектів психічного здоров'я є здатність жити в обох цих мирах. Незрілість можна протиставити зрілості, з мотиваційної точки зору, як адекватному задоволенню основних потреб. Із цього погляду, зрілість, або самоактуалізація, означає відхід нагору від потреби в ліквідації дефіциту. Це стан можна визначити, як метамотивированное, або невмотивоване (якщо вважати дефіцит єдиною мотивацією). Його можна також визначити як самоактуалізацію, Буття, самовираження, а не пристосовність.

скачать реферат Загальна структура мовної системи

Відображення  - це філософська категорія для позначення внутрішньо притаманної  об”єктивній реальності властивості відносно стійко зберігати зміну структури в процесі взаємозв”язку та взаємодії. Кожен об”єкт матеріального світу, будь-який об”єкти живої чи неживої матерії здатні відображати зовнішнє середовище, реагувати на його активний вплив: вся справа в тому, які форми відображення будуть при цьому. МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Розглянемо, як та за допомогою яких засобів зовнішній світ відтворюється мовними засобами. Але, якщо засоби мови добре відомі та, головне, доступні для сприйняття та аналізу, то що можемо сказати про оточуюче середовище? Мабуть, для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати модель оточуючого середовища, яку далі можемо зіставити з мовними засобами. Щоб забезпечити  максимальну відповідність моделі та середовища, модель необхідно будувати на найбільш узагальнених принципах, використовуючи такі фундаментальні категорії як матерія, рух, простір та час. Текстова інформація у загальному випадку буде відтворення зовнішнього середовища, при цьому головні категорії дійсності знаходять своє відтворення у засобах мови, у формах її організації.

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Украинская драматургия

Новітню драму письменниця розуміє як драму маси, де знімається протиріччя між індивідом та натовпом, а сама маса постає у вигляді організації окремих особистостей. Як відомо, в своїй доповіді найвищим досягненням новітньої драми поетеса вважає «Ткачів» (1892) Г. Гауптмана, де героя залишено в своєму середовищі, але саме це середовище вже перестало бути тільки тлом, а складається з рівноправних, але не рівнозначних фігур. Цей принцип Леся Українка називає новоромантизмом. У статті «Мікаель Крамер. Остання драма Г. Гауптмана» поетеса пише, що нинішній герой — не виняткова натура, а звичайна людська особистість, яка починає усвідомлювати свої права. Вона підходить до проблеми самотності, одної з найголовніших у XX ст., з погляду соціально-філософського: боротися з цим явищем, вважає Леся Українка, можна тільки змінивши докорінно умови, що породжують його. Позитивістське, раціональне спрямування публіцистичної спадщини поетеси аж ніяк не підтверджується її власною драматургічною творчістю. Пропонуючи в статтях шляхи соціальної драми, вона сама тими шляхами не пішла, створивши цілком особливий за стилістикою неоромантичний, поетичний, метафоричний, міфопоетичний театр, якому немає аналогій у європейській драматургії.

скачать реферат Экологические проблемы развития промышленного производства

Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и отражаются на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и настолько широко распространена, что возникают глобальные экологические проблемы. Имеются серьезные проблемы загрязнения (атмосферы, вод, почв), кислотных дождей, радиационного поражения территории, а также утраты отдельных видов растений и живых организмов, оскудения биоресурсов, обезлесения и опустынивания территорий. Проблемы возникают в результате такого взаимодействия природы и человека, при котором антропогенная нагрузка на территорию (ее определяют через техногенную нагрузку и плотность населения) превышает экологические возможности этой территории, обусловленные главным образом ее природно- ресурсным потенциалом и общей устойчивостью природных ландшафтов (комплексов, геосистем) к антропогенным воздействиям. 2.1. Общие тенденции развития производства ОСНОВНЫЕ ИСТОчНИКИ ЗАГРяЗНЕНИя АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ — МАШИНЫ И УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ УГЛИ, НЕФТЬ, ГАЗ.

скачать реферат Дидактика

Але недоліком цієї системи є те, що навчання може стати несистематичним, супроводжуватися спонтанною діяльністю учнів, а викладач стане лише консультантом який не може керувати навчальним процесом. Перед дидактикою постає проблема обрання вірної системи, в якій необхідно поєднати подання теоретичного матеріалу систематично, притому всебічно розвивати корисні якості в учнях. РОЗДІЛ 4 Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа В другій половині ХХ ст. починають формуватися нові (сучасні) дидактичні системи. Основними їх ознаками були: > їх методологічною основою є об’єктивні закономірності філософії пізнання (гносеології), матеріалізм, гуманізм, гуманістична психологія, завдяки яким сучасна дидактика змогла подолати односторонній підхід до аналізу та інтерпретації процесу навчання, характерний для філософських систем прагматизму, раціоналізму, емпіризму, технократизму; > в них сутність навчання не зводиться ні до передавання учням готових знань, ні до самостійного подолання труднощів, ні до власних винаходів учнів; > вони мають грунтуватися на оновленій науково-педагогічній методологічній парадигмі.

скачать реферат Взгляд на личность в чань-буддизме

Але головним завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання і тренування природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними релігійно-філософськими і соціально-психологічними нормами, які були сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки. Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних, соціальних і психологічних аспектів. В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним.

скачать реферат Структура и функции семьи

Таким чином, природні потреби дітей в автономності й у той же час у близькості матері піддаються великому іспиту завдяки новій ролі жінк- матюкайся в сім’ї, що одержала одноособову відповідальність за турботу про дітей і про будинок. Розгляду відносини мати — дитина і впливу на це відношення суспільства приділяється усе більше уваги не тільки в соціально-філософських, педагогічних і психологічних працях. Ця проблема залучає і психіатрів, що бачать в особливої інтенсивності цих відносин одне з джерел шизофренії Порушення в диференціації батьківських ролей, заповнювані претензіями до дітей, що виключають шляху їхнього спокійного соціального розвитку в сім’ї, називають «сімейним гомеостазом», що важко піддається змінам, де щира ворожість і щира близькість містифіковані, де спостерігається сплутаність ролей, де дитини або буквально забивають надмірними сподіваннями, контролем, заграванням; або знецінюють світ його емоцій і його особистості, залишаючи, по суті справи, на сваволю долі. Від уседозволеності через твердий контроль до повної занедбаності — такий шлях підростаючого людини до неврозів, психозам, що відхиляється поводженню в дитинстві й отроцтві, до соціального інфантилізму і злочинності дорослих.

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Философия Древнего Китая

У відмінності від конфуціанства, легізму та монізму, що переважно у етико-політичних вченнях, приділяли увагу не проблемам існування, а людині і суспільству, даосизм серйозно займається питаннями філософської картини світу у його абстрактно-філософському категоріальному аспекті -- проблеми буття, небуття, становлення, єдиного, того, чого багато і т.п., роблячи з цього висновки про те, яке повинно бути суспільство та поведінка людини. Засновником даосизму вважається Лао Цзи – старший сучас-ник Конфуція. Здавалося б, історія філософії у Китаї повинна розпочатися не з Конфуція і не з конфуціанства, а з Лао Цзи та даосизму, від чого давньокитайська філософія виграла б, оскільки даосизм як більш всебічна філософія глибше конфуціанства. Однак існує думка багатьох вчених, що “Даодецзин” належить не Лао Цзи (у відмінку від безперечно реального Конфуція, Лао Цзи – напівлегендарна особистість), що цей трактат ніяк не міг бути створений раніше IV – III ст. до н.е. та що він належить іншому даосу – Жуан Цзи, а якщо і Лао Цзи, то тоді жив значно пізніше, ніж прийнято думати.

скачать реферат Техника как социальный феномен

Це висуває на перший план наукова і технічна творчість, породжуючи нові аспекти в інтерпретації самої техніки. Зміст поняття "техніка" незвичайно розширився й ускладнився, тому, дати його адекватне визначення стало справою надзвичайно складною. Багатозначність у розумінні техніки і розмаїття її визначень неминуче змушує почати вивчення проблеми з розгляду питання про те, який зміст охоплює це поняття. Звернемося до філософського енциклопедичного словника. ТЕХНІКА (від грецького "техне" - мистецтво, майстерність, уміння) - система штучних органів діяльності суспільства, що розвивається за допомогою історичного процесу в природному матеріалі трудових функцій, навичок, досвіду і знань шляхом пізнання і використання сил і закономірностей природи. Техніка разом з людьми, що створюють її і приводять у дію утворить складову частину продуктивних сил суспільства і є показником тих суспільних відносин, при яких відбувається праця; складає матеріальний базис кожної суспільної формації. У такий спосіб техніка - це феномен, що вимагає детального аналізу і глибокого філософського осмислення. Відразу ж потрібно відзначити, що філософія почала вивчати феномен техніки з явним запізненням.

скачать реферат Постмодернізм та українська історична наука

В постмодерністському (з точки зору постмодернізму II) дослідженні тексту відбилася також спадщина постмодернізму І, коли виникла практика писати езоповою мовою; 8) заперечення достовірності історичних знань з позицій крайнього релятивізму та з ігноруванням того, що така філософська і методологічна проблема існує та розглядається від початків виникнення теорії пізнання, отже, ще від античних часів; 9) рішуче і безапеляційне руйнування національної історії, зокрема, тих націй, які XIX ст. визначили неісторичними. Навіть у тих випадках, коли заперечення національної історії абсолютно суперечить принципові мікроісторії (нещодавно страшні звинувачення викликала написана Мігаелем Каснером «Baskische Geschichle» , 1997, бо в ній, нібито, викладається і вихваляється історія тероризму, хоч це явище справді відповідає змістові історії невеликого народу в найновіших часах); 10) проголошення темами табу історії національно-визвольних рухів, соціальних революцій, заворушень, повстань, бунтів. Почерк замовників також у цьому випадку зрозумілий. Про інші віддаленіші наслідки і результати інвазії постмодернізму II (до речі, не вважаю за хворобу на загал шизофренії, а добре продуманою і послідовно інспірованою дією) на історичну науку тут говорити не буду.

скачать реферат Культорологічні теорії

А як же інакше? Якщо слід виявити справді щось нове та особливе, слід подивитися на конкретні факти й проблеми, в яких приховано нове”. Культуру Фуко сприймав як мову, дискурс. Культура як дискурс володіє примусовістю. Однак Фуко був переконаний, що не влада є вирішальною в культурі. Реальний порядок, із яким має справу кожна людина ( тобто його мова, схеми сприйняття, форми вираження та відтворення), є основним кодом культури. Цей імперичний порядок також доповнюють у культурі відповідні теорії наукового та філософського пояснення. Між іншим порядок, що є вирішальним для специфічності даної культури, не може бути поміченим ні на імперичному ні на теоретичному рівнях.Лише область, розташована між цими рівнями розкриває порядок у його суті. Ця область по Фуко, найбільш “основоположна”, тобто саме вона передує “ словам, жестам й сприйняттям”. Прояви цього порядку визнаються, пов”язуються з простором і часом, стають тим, що культура вважає істинним. Проте це не пошук істини, а швидше гра в істину. Одні чи інші речі “ проблематизуються”, і становляться предметом особливої уваги й обговорення.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.