телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Дисертація є самостійною науковою працею та містить розроблені автором особисто результати в галузі науки державного управління, що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання щодо державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Апробація результатів дослідження. Науковий зміст основних результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися на науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення», м. Київ (2005 р.), «Державне управління та місцеве самоврядування», м. Харків (2005 р.), «Наука та інновації – 2005», м. Дніпропетровськ (2005 р.). Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових праць, з яких 6-у фахових виданнях, загальним обсягом 3,3 обл.-вид. арк. Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи – 216 сторінок та містить 12 рисунків, 12 таблиць, список використаних джерел з 145 найменувань та 2 додатки. Основний зміст роботи У вступі розкрито сутність і стан проблеми, що вирішується; обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету й завдання дослідження, його наукову новизну, встановлено практичну корисність одержаних результатів; наведено дані щодо апробації цих результатів та їх опублікування. У першому розділі «Наукові засади регулювання продовольчої безпеки» – розкрито суть, концепцію, чинники та рівні продовольчої безпеки, визначено особливості розвитку та принципів формування підходів до регулювання продовольчої безпеки на національному рівні, проведено аналіз продовольчої безпеки в системі регіонального відтворення. З моменту виникнення, поняття і концепція продовольчої безпеки були пов'язані з іншими близькими соціально-економічними концепціями і еволюціонували у міру того, як змінювалися теоретичні й практичні підходи різних країн і міжнародного співтовариства до вирішення актуальних макроекономічних проблем. Тільки в останні десятиліття продовольча безпека набула світового визнання як окрема економічна проблема та економічне явище. Серед основних концепцій вирішення продовольчої проблеми, що набули поширення в другій половині XX ст., можна виділити такі: Концепція інтенсивного зростання сільськогосподарського виробництва, що випереджає зростання населення. Паралельно з інтенсифікацією агротехнологій з метою вирішення продовольчої проблеми в 1970-х рр. представники ліберального напряму західної політико-економічної думки висунули концепцію задоволення «основних людських потреб»). Концепція сталого розвитку. Концепція багатофункціональності сільського господарства. Всі згадані концепції так чи інакше схиляються до однієї з двох основоположних позицій стосовно впливу людини на навколишнє середовище: технооптимістичної та екопесимістичної. Здатність кожного рівня забезпечувати спою продовольчу безпеку зумовлюється внутрішніми і зовнішніми чинниками. При цьому внутрішня продовольча безпека кожного рівня частково визначається продовольчою безпекою нижчого рівня ієрархії. Кожен рівень продовольчої безпеки характеризується певною комбінацією і ступенем дії цих двох типів чинників. Більшість однакових за своєю суттю чинників опиняється на різних рівнях, причому чинник, що є зовнішнім для одного рівня, стає внутрішнім для вищого рівня.

Початковим пунктом розробки стратегії забезпечення продовольчої безпеки є зіставлення вибраних цілей і ресурсів, оскільки саме ресурси (фінансові, матеріальні, трудові, природні) є системоутворювальним компонентом економічних систем. При цьому фінансові ресурси займають особливе місце. Саме вони виступають початковим моментом функціонування та розвитку виробництва, першопричиною обороту капіталу і разом із суб'єктивним чинником – людиною – становлять основу відтворювальних процесів. Важливе значення має і природно-екологічний чинник, коли йдеться не просто про збереження середовища й екологічної рівноваги, а про обмеження господарської діяльності, підпорядкування економічного зростання цілям створення нової гуманітарно-екологічної цивілізації майбутнього. Відповідно, і політика регіону не може ігнорувати цієї установки. Схема обґрунтування стратегії забезпечення продовольчої безпеки регіону повинна включати такі елементи: аналіз економічних і соціальних процесів, оцінка ресурсів (визначення ресурсних обмежень); обґрунтування стратегії соціально-економічного розвитку регіону у сфері забезпечення продовольчої безпеки; 3) розробка концепції і вибір методів державного ринкового регулювання. Поряд із принципами вибору стратегічного курсу велике значення має аналіз економічного потенціалу регіону, який враховує сукупність матеріальних чинників життєдіяльності – ресурсне забезпечення, природно-географічне розташування, виробничо-інноваційні можливості, трудовий потенціал тощо. Стан економічного потенціалу і динаміка показників розвитку об'єктивно відобразять вектор управлінської стратегії, розкриють слабкі і сильні сторони регіону порівняно з іншими регіонами, тому потрібна ретельна оцінка, з одного боку, економічного потенціалу регіону, з іншого – індикаторів соціально-економічного розвитку. Основним елементом управлінського впливу органів влади має стати система індикативних планів. Залежно від напряму прогнозування зміст індикативних планів відрізнятиметься. У річному циклі індикативне планування повинне включати характеристику всіх основних макроекономічних параметрів, що визначають стан продовольчої безпеки (ВВ11, зайнятість, доходи і витрати населення, платіжний і торговий баланс регіону, інвестиції, темпи зростання виробництва продовольства тощо) та інструментів економічної політики (податки, тарифи, бюджетні витрати, зокрема державні закупівлі, нормативи амортизації, регульовані ціни, доходи, державні інвестиції, пріоритети і нормативи роботи інститутів розвитку тощо). Висновки У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки шляхом визначення теоретичних підходів, визначення заходів, що сприяють підвищенню продовольчого забезпечення. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу, а їх узагальнення дає змогу сформулювати висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення. На сьогодні в теорії управління розроблено ряд концепцій щодо вирішення продовольчої проблеми. Серед основних поширення набули такі: концепція інтенсивного зростання сільськогосподарського виробництва; концепція задоволення «основних людських потреб»; концепція сталого розвитку; концепція багатофункціональності сільського господарства.

Проте дослідження цієї проблеми вищеназваними вченими мають переважно загальнодержавний характер. Комплексний підхід до формування сучасної аграрної політики і вибору її пріоритетів, у тому числі на рівні регіонів у контексті забезпечення їх продовольчої безпеки, який би враховував регіональні соціальні та еколого-економічні особливості, виявився нерозробленим. Не склалася науково обґрунтована система прийняття рішень щодо аграрної політики на рівні регіону, включаючи оцінку ефективності й аналіз майбутніх наслідків. На сьогодні не існує єдності поглядів щодо питань забезпечення національної і регіональної продовольчої безпеки, їх місця в державній стратегії регулювання відтворення в АПК та економічній політиці в цілому. Незавершеність наукових розробок державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки та істотна практична значущість цієї проблеми для держаки підтверджують об'єктивний характер актуальності теми дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були отримані в межах науково-дослідної роботи «Удосконалення механізмів державного впливу на розвиток економіки аграрної сфери і формування продовольчого ринку регіону» (номер державної реєстрації 010511002741) Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Роль автора полягає у розробці критеріїв та показників оцінки рівня регіональної продовольчої безпеки. Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні застосування національного та регіонального відтворювальних підходів, визначенні напрямів політики держави та розробці на цій основі методів удосконалення системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: – проаналізувати існуючі концепції вирішення продовольчої проблеми з урахуванням досвіду розвинених країн, дослідити склад, значення і взаємозв'язок чинників продовольчої безпеки на всіх рівнях її забезпечення; – виявити основні теоретичні підходи щодо сутності продовольчої безпеки; – обґрунтувати необхідність державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки; – проаналізувати регулювання розвитку агропромислового виробництва; розробити методику, критерії і показники оцінки рівня регіональної продовольчої безпеки; виявити особливості аграрної політики з метою формування напрямів підвищення продовольчої безпеки; визначити напрями та систему заходів, що сприяють підвищенню продовольчої безпеки; – визначити основні принципи формування системи регіональної продовольчої безпеки. Об'єкт дослідження – процес державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки на національному та регіональному рівнях управління. Предмет дослідження – система відносин, що виникають у процесі реалізації інтересів населення, регіонів і держави в цілому з приводу забезпечення продовольчої безпеки. Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективна політика держави та методи щодо вдосконалення системи регулювання є достатньою умовою забезпечення продовольчої безпеки на національному і регіональному рівнях. Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи досліджень: абстрактно-логічний (при теоретичному узагальненні й формуванні висновків), статистико-економічний (у процесі аналізу регулювання розвитку агропромислового виробництва), розрахунково-конструктивний (для удосконалення системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки) та інші. Інформаційною базою для дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників проблем державного забезпечення продовольчої безпеки, законодавча база, офіційні матеріали органів статистики, статистична звітність суб'єктів господарювання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Таким чином, джерельну базу дослідження складають понад 30 фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, центральних державних історичних архівів України у Києві та Львові, Державного архіву Служби безпеки України, а також ряд документів Бібліотеки Народової у Варшаві. Архівні матеріали доповнені рядом документальних видань, синтезом мемуаристики і тогочасної преси. Перед тим, як розглянути названі підгрупи, варто торкнутися джерельної бази висвітлення діяльності спеціальних служб Австро-Угорщини, Німеччини, Росії на території України до 1917 р., які ще задовго до початку відродження її державності активно нарощували зусилля в проведенні масштабної розвідувально-підривної діяльності. У фонді Київського губернського жандармського управління в ЦДІА України у м.Києві зберігається чимало корисних з наукової точки зору документів контррозвідувального змісту, а також матеріалів розвідувального відділу штабу Київського військового округу (КВО) [57]. Великий обсяг матеріалу про діяльність російської розвідки на австрійських землях Галичини та боротьбу з нею спецслужб Австро-Угорщини містять архівні фонди Президії Австрійської дирекції поліції у Львові, що зберігаються у ЦДІА України (м.Львів) [58]

скачать реферат Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

Екологічна складова ідеології формує суспільну екологічну свідомість громадян і головні орієнтири регіонального та національного розвитку, що викликано потребами суспільства в екологічно-безпечному навколишньому природному середовищі. 2. Усунення існуючих диспропорцій у розвитку господарсько виробничого комплексу регіону: зниження частки еколого-небезпечних підприємств в територіально-виробничому комплексі; забезпечення підприємств сучасними очисними спорудами, інноваційними ресурсозберігаючими, маловідходними і безвідходними технологіями, а також технологіями з повторним або замкнутим циклом використання природних ресурсів; зниження природо- і енергоємності технологій і продукції шляхом впровадження енергозберігаючих технологій; створення високотехнологічних проектів на основі конверсії та використання науково-технічного потенціалу, виробництво конкурентоспроможної експортної продукції; забезпечення комплексної переробки природної сировини та утилізації відходів, підвищення при цьому екологічної безпеки виробництва; завершення трансформації та ринкових перетворень в аграрному секторі економіки, особливо у сфері вдосконалення орендних відносин, визначеності й стабільності орендної плати власникам земельних паїв; завершення процесу реформування земельних відносин, удосконалення формування законодавчо-правової бази цього процесу, що створить умови для капіталізації економічних відносин; поповнення бюджетів місцевих органів влади для вирішення екологічних і соціальних проблем, а також реалізації природоохоронних заходів; створення державної політики дотації сільського господарства на впровадження альтернативних видів землеробства (біологічного, органічного та біодинамічного), вирощування екологічно-чистої продукції та компенсації впливу кліматичних факторів на отримання стабільної урожайності сільськогосподарських культур, розробку і впровадження державної політики закупівель сільськогосподарської продукції, державного регулювання ціноутворення, оподаткування, кредитування та лізингу сільськогосподарської техніки; забезпечення продовольчої безпеки регіону шляхом планування та прогнозування розвитку аграрного сектора економіки; створення умов для отримання конкурентоспроможної продукції сільського господарства і формування експортної політики регіону.

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Чимало цікавих документів з історії українських спецслужб опинилося за кордонами України, в іноземних архівосховищах та бібліотеках. Відомо, наприклад, що Науково-дослідний Інститут ім. В.Липинського (Філадельфія, США) придбав у Гуверівській бібліотеці при Стенфордському університеті розвідувальний звіт Генштабу Польщі про стан УГА від березня 1919 р. [88]. Отже, студіювання історії спецслужб України має здійснюватися у співпраці вітчизняних та іноземних дослідників, кожні з яких мають доступ до тих чи інших груп джерел з проблеми. Значний джерелознавчий потенціал для студіювання порушеного питання має Державний архів Служби безпеки України, якому передані архівні фонди колишнього КДБ УРСР та всіх попередніх радянських органів безпеки в Україні, починаючи з періоду громадянської війни. За своїм походженням документальні джерела, де міститься інформація про спецслужби національної державності, можуть бути поділені на дві групи. По-перше, це документи ВУНК-ДПУ України, що стосуються боротьби проти антирадянських повстансько-підпільних рухів

скачать реферат Служба безопасности Украины

Голова Служби безпеки Республіки Крим призначається відповідно до законодавства Республіки Крим за погодженням з Головою Служби безпеки України. Порядок призначення інших посадових осіб Служби безпеки України визначається Головою Служби безпеки України. Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої державної адміністрації. Стаття 16. Взаємодія Служби безпеки України з органами безпеки іноземних держав Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод. Стаття 17. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами України Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, правоохоронними та митними органами України у порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі актами Служби безпеки України і відповідного відомства. ( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 2171-ІІІ ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Стаття 18. Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України, за рахунок коштів державного бюджету України.

 Одиссея Василия Кука

Розвдувальна дяльнсть Укрансько повстансько арм (19431945 рр.) // Проблеми стор Украни: Факти, судження, пошуки: Мжвдомчий збрник наукових праць - К: ¶н-т стор Украни НАН Украни, 2003. - Вип. 10. - С 381-414. 68. Вднв Д.В. Органзаця вйськово розвдки в УПА // Укранська Повстанська Армя феномен нацонально стор. Матерали Всеукрансько науково конференц. - ¶вано-Франквськ: Плай, 2003. - С 79-84. 69. Вднв Д.В. Органи та вйська державно безпеки СРСР у Захднй Укран (1939 -1941 рр.) // Державна безпека Украни. - 2004. - 1.-С. 154-159. 70. Вднв Д.В. Диверсйна дяльнсть укранського повстансько-пдпльного руху (19401950- рр.) // Труди Академ. 2004. 52. С 351-358. 71. Вднв Д.В. Погляди укранських нацоналств на проблеми державотворення (пслявонний перод) // Науков записки ¶ПЕНД НАНУ. - 2004. - Вип. 26. - С.69-89. 72. Вднв Д.В. Органи та вйська державно безпеки СРСР у Захднй Укран (1939 -1941 рр.) //Державна безпека Украни. - 2004. - 1.-С 154-159. 73. Вднв Д

скачать реферат Світова продовольча проблема

Реформування власного агропромислового виробництва, ліквідація наслідків системної виробничо-фінансової кризи в цій сфері, збільшення обсягів виробництва агропромислової продукції шляхом створення ринкового економічного середовища; формування відповідного екномічного механізму та системи регулювання внутрішньо- та зовнішньогалузевих відносин; ефективного використання наявного ресурсного потенціалу АПК згідно з потребами забезпечення продовольчої безпеки держави; регулювання основних товарних ринків. . Регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до стану та завдань розвитку вітчизняного виробництва продукції агропромислового комплексу шляхом раціоналізації експорту завдяки розширенню вивозу продукції глибокої переробки сільськогосподарської сировини, лікеро- горілчаних виробів і безалкогольних напоїв та значного скорочення імпорту продукції спеціалізації вітчизняного

скачать реферат Суверенітет України

Головними об'єктами національної безпеки є: - громадянин - його права і свободи; - суспільство - його духовні та матеріальні цінності; - держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність кордонів. Основними принципами забезпечення національної безпеки є: - пріоритет прав людини; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні конфліктів; - адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам; - демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки; - додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їхня взаємна відповідальність; - чітке розмежування повноважень органів державної влади.Національна безпека України досягається шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і програм у таких сферах, як політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна, науково-технологічна, інформаційна тощо.Конкретні засоби і шляхи забезпечення національної безпеки

скачать реферат Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

План дій містить 7 основних та 20 допоміжних завдань із здійснення Декларації. “головна мета в області харчування – скорочення серйозною і помірної недовгодованості серед дітей віком до п’яти років наполовину від рівня 1990 р. Сім допоміжних завдань такі : зниження частки низької маси тіла при народженні до рівня нижче, ніж 10%; зниження анемії в жінок від нестачі заліза на одну третину від ріня 1990 р.; практична повна ліквідація розладів, пов'язаних з недостатністю йоду; практично повна ліквідація розладів, пов'язаних з недостатністю вітаміна А; забезпечення всім жінкам можливості годувати своїх дітей годувати своїх дітей виключно груддю впродовж перших чотирьої-шести місяців життя; створення служб контролю за зростанням дітей і сприяння іхньому зростанню; розповсюдження знань та надання допоміжних послуг для збільшення виробництва продовольства з метою забезпечення продовольчої безпеки сімей” Недовгодованість дітей як болюча проблема сучасності. Однією з найболючіших проблем дітей в сучасному світі залишається недостатнє харчування. Діти, що страждають від нього, не відчувають голоду і не виявляють помітних симптомів.

скачать реферат Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Поняття «іноземна валюта» Закон визначав як: - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, монети, білети державної скарбниці), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави; - платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях; - кошти у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях, які знаходяться на рахунках, вкладах у банківсько- кредитних установах на території України та за її межами(2). Також цим Законом встановлювались основні принципи, види, основи, ЗЕД, були визначенні суб'єкти, а також органи державного регулювання ЗЕД. Так стаття 9 «Закону про ЗЕД» (3) визначала, що найвищим органом здійснюючим державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. Також до органів державного регулювання ЗЕД входили ще: Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державна митна служба України, Антимонопольний комітет, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, а також органи місцевого управління (стаття 10) (4).

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кузнякова Тетяна Валентинівна УДК 351.854:655.5 Державне регулювання розвитку книговидання в Україні Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Харків – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Важливою інформаційною складовою в сучасному суспільстві є книга, що була і залишиться ключовим чинником у розвитку духовності нації. В умовах сьогодення, коли триває відродження української культури та мови, роль і значення книги важко переоцінити. Книговидання як особливий елемент культурного життя суспільства завжди було об , 2006. – С. 47-48. 9. Кузнякова Т.В. Шляхи реалізації розвитку системи державного замовлення як засобу державного регулювання вітчизняного книговидання // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2007 р.: У 2 ч. / За наук. ред. канд. фіз.-мат. наук. І.П. Шевчука. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 1. – С. 65 – 68.

скачать реферат Значення природоємності в економіці природокористування

Міністерство культури і мистецтв України Київський національний університет культури і мистецтв Реферат з курсу екології на тему: “Значення природоємності в економіці природокористування” cтудентки І курсуфакультету ТБ групи ТБА-40 КИЇВ-2000 План. 1. Актуальність теми 2. Літературні дані 3. Аналіз даних 4. Обговорення даних 5. Висновки 6. Список використаної літератури Кожен майбутній спеціаліст народного господарства, і не тільки, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою.

скачать реферат Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Для розв'язання цих проблем постає необхідність створити умови для оптимальної економічної самостійності регіонів, вжити організаційні, правові та економічні заходи для забезпечення ефективного державного регулювання процесів регіонального розвитку країни та координації міжрегіональних зв'язків, тобто опрацювати засади продуманої державної регіональної політики (ДРЕП). Розглядаючи регіональну політику держави з погляду розподілу влади між центром і регіонами, можна дати таке визначення ДРЕП. Державна регіональна економічна політика – це сукупність організаційно-правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей. Ці заходи спрямовуються1 на стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил регіонів, раціонального використання ресурсів, створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Об'єктами ДРЕП є територіальні утворення, в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування. Склад цих об'єктів визначається адміністративно-територіальним устроєм та економічним районуванням України.

скачать реферат Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Які б використовуючи транзитні можливості колективно протидіяли Росії. Науковці Національного інституту стратегічних досліджень при Раді національної безпеки і оборони України В. Т. Шлемко, І. Ф. Зінько стверджують, що заходи державного регулювання щодо забезпечення енергетичної безпеки можна розділити на превентивні і ліквідаційні. Превентивні заходи. Їх реалізація має сприяти формуванню в Україні менш уразливої до енергетичних потрясінь економіки. Це насамперед: енергозбереження, диверсифікація джерел надходження енергоносіїв, стимулювання видобутку основних видів палива і виробництва електроенергії, використання нетрадиційних та відновлювальних видів енергії. Ліквідаційні заходи повинні, зокрема, передбачати створення в Україні стратегічних газових і нафтових резервів, підконтрольних державним органам, та системи розподілу нафти і газу в разі серйозних порушень в інфраструктурі забезпечення споживачів. Відомий професор Лукашевич В.М. бачить забезпечення енергетичної безпеки у : диверсифікації енергетичного ринку; ефективному використанні нафти та газотранспортних можливостей України; раціоналізації структури енергоспоживання, у тому числі за рахунок відновлення вугільної галузі; реалізації програми енергозбереження.

скачать реферат Кошти місцевих бюджетів

Контрольна функція міс­цевих фінансів спрямована на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове й економне ви­користання. Стимулююча функція місцевих фінансів полягає у створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо зацікавленими у збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які надходять у їх розпорядження. Реаль­ним втіленням стимулюючої функції є чинний порядок формування влас­них доходів місцевих бюджетів, заохочення перевиконання запланова­них показників надходжень загальнодержавних податків і зборів, само­стійність у використанні додатково залучених коштів та ін. Місцеві фінанси відіграють надзвичайно велику і багатопланову роль в економічній системі кожної держави, де визнається і діє ефективне у фінансовому плані місцеве самоврядування. Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають: на соціально-економічний розвиток країни; фінансову безпеку держави; фінансову стабільність розвитку економіки; добробут населення; розвиток демократії в суспільстві Використовуються як інструмент: перерозподілу валового внутрішнього продукту; державного регулювання розвитку територій; економічної, в тому числі фінансової, політики; державної регіональної політики Місцеві фінанси в економічній системі держави визначають: обсяг і якість надання локальних суспільних послуг населенню; стан і розвиток місцевого господарства; фінансову базу місцевого самоврядування; надання конституційних гарантій населенню; стан фінансового вирівнювання Протягом останніх років близько 10 % вартості валового внутріш­нього продукту України перерозподіляється через систему місцевих фі­нансів; закономірно, що основна частина цих коштів акумулюється у місцевих бюджетах.

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Наприклад, диктаторський режим Піночета в Чилі був встановлений за сприяння МВФ. Отже, для того щоб ввійти в коло розвинених держав, а не йти на периферію світового господарства, потрібно в економіці, політиці та культурі відтворювати всі ознаки розвинених держав: - розвиток на основі сукупності економічних теорій, серед яких провідною є українська інноваційна теорія; - не протиставлення, а органічна єдність ринкової саморегуляції та державного регулювання еконйміки; - розвинена демократія, незалежність і патріотизм засобів масової інформації; - заборона продажу землі іноземцям, обмеження іноземних інвестицій в свої фірми; - використання національної ідеї, національних інтересів як ідеології розвитку країни; - збереження незалежності і керованості в політиці, економіці та культурі, забезпечення всіх умов для національної безпеки; - політика односторонньої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до країн, ринок яких завойовується з одночасним захистом свого ринку та підтримкою свого виробника тощо.

скачать реферат Аграрне право зарубіжних країн

Аграрне право зарубжних кран. ПЛАНВступ 1.Поняття, змст аграрного права зарубжних кран 2.Джерела аграрного права зарубжних кран 3.Правове становище сльськогосподарських пдпримств в зарубжних кранах Висновок Список використано лтератури Вступ В умовах переходу до ринково економки в Укран виникла нагальна потреба розробки  здйснення велико сукупност правових, органзацйних, економчних, наукових, соцальних та нших заходв з метою забезпечення такого розвитку аграрно сфери економки, який би повнстю вдповдав потребам крани, забезпечував  продовольчу безпеку. Виршення цих питань неможливе без обAрунтовано  виважено аграрно полтики. Стратегчна мета тако полтики поляга у формуванн реального власника  господаря земл, соцально-економчнй розбудов села, проведенн аграрно  земельно реформ. Аграрн перетворення стали, таким чином, реальною необхднстю. Ц перетворення потребують вдповдного правового забезпечення, нормативного регулювання у сфер суспльних вдносин, пов'язаних з виробництвом, переробкою  реалзацю сльськогосподарсько продукц.

скачать реферат Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

ЗМІСТ Вступ Харктеристка вугільного потенціалу України Проблеми розвитку вугільної промисловості України Державне регулювання вугільної галузі Висновок Список використаної літератури ВСТУП Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Вугільна промисловість України є однією з базових галузей економіки, бо забезпечує своєю продукцією електроенергетику, металургію та інші галузі. Вугілля - це єдина стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки країни. Проте останнім часом спостерігається суттєва невідповідність між значенням вугільної промисловості для країни i технiко-економiчним станом, у якому вона знаходиться. За економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває у глибокому кризовому стані, що не дає можливості розвиватися як самій цій галузі, так галузям споживачам її продукції.

скачать реферат Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

В них містяться природний уран, торій-232, продукти розпаду уранового та торієвого рядів, у тому числі і радіоактивний газ радон. Для природного середовища та людей головну небезпеку становлять великі за своїми обсягами сховища та зосереджені в них радіоактивні матеріали. Україна належить до країн з дуже розвинутим використанням джерел іонізуючого випромінювання у багатьох сферах господарства і наукової діяльності. На даний час існує кілька тисяч підприємств та організацій (тільки по місту Києву їх близько 400), які використовують понад десятки тисяч джерел іонізуючого випромінювання. Через існування великої кількості штучних і природних джерел іонізуючого випромінювання та в результаті Чорнобильської катастрофи в Україні склалася дуже складна радіоекологічна ситуація, яка викликає необхідність створення системи заходів радіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища. В систему таких заходів мають входити: основи ядерного законодавства, державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки, державні програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, норми поводження з радіоактивними відходами та підвищення безпеки атомних станцій, система соціального захисту населення. 1. Теплове забруднення навколишнього середовища.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.