телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Красота и здоровье -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Закон і нормативний акт

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Основним законом є Конституція держави, яка має найвищу юридичну силу і втілює принцип верховенства права. Термін «конституція» латинського походження і означає «засновую», «установлюю». Розуміння конституції як основного закону суспільства формується, починаючи з XVIII століття. Першими такими конституціями були американська (1787 р.), французька (1791 р.). Залежно від способу вираження основного закону держави розрізняють писані і неписані конституції. Писана конституція може складатися як з одного, так і із кількох окремих документів, що були прийняті в різний час і офіційно проголошені основними законами держави. Так, Конституція Швеції складається з акта «Форма правління», акта про престолонаслідування і акта про свободу друку. Неписаною конституцією називають сукупність несистематизованих законів, судових прецедентів і звичаїв, які фактично закріплюють певний державний лад у країні, проте є не проголошеними формально її основними законами. Неписані конституції мають Великобританія, Нова Зеландія, Ізраїль . Конституція необхідна для правового оформлення організації і здійснення суверенної влади, вона визначає правові орієнтири розвитку держави. Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те, що закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Конституція як акт найвищої юридичної сили є юридичною базою решти законів. Усе ж, що суперечить Конституції або не відповідає їй, вважається незаконним. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Всі органи, посадові особи і громадяни при розв'язанні правових спорів і конкретних справ можуть посилатись на норми Конституції. Допускається постанова судових рішень на основі безпосереднього застосування норм Конституції. Конституція — акт установчого характеру, який закріплює загальні засади громадянського суспільства і держави, основи правової системи, правового статусу громадян, державно-територіального устрою, організації органів державної влади і місцевого самоврядування. Конституція — нормативний акт, що має виняткові властивості, вона засновується на загальнолюдських цінностях, виступає гарантом демократії, свободи, справедливості. Це стабільний правовий акт тривалої і постійної дії. Охорона Конституції України забезпечується спеціальним органом — Конституційним Судом України. Закони поділяються на окремі види за різними критеріями. Зокрема, це такі: конституційні закони — органічно поєднані з Основним Законом нормативні акти, які приймаються в порядку, передбаченому розділом XIII Конституції України, або якими вносяться зміни чи доповнення до Конституції; звичайні закони — нормативні акти, які приймаються на основі і на виконання Конституції і визначають основи правового регулювання суспільних відносин у певній сфері (наприклад. Закон «Про професійно-технічну освіту»). Звичайні закони приймаються простою більшістю від конституційного складу Верховної Ради України; надзвичайні закони — нормативні акти тимчасового характеру, які приймаються за надзвичайних обставин і можуть призупиняти дію чинних у відповідній сфері законів (наприклад, для забезпечення безпеки громадян у разі катастроф, епідемії; захисту конституційного ладу при спробі захоплення державної влади шляхом насильства тощо); кодифіковані закони — нормативні акти, затверджені законами, в яких узагальнюються і систематизуються норми права, що регулюють певну групу суспільних відносин.

Кодифіковані нормативні акти поділяються на загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми-принципи, дефініції, юридичні конструкції, статутні приписи тощо, а особлива — норми, які визначають вид і міру можливої або необхідної поведінки, міру юридичної відповідальності, спеціалізовані приписи. Наприкінці акта розміщується дата і місце його прийняття, а також підпис відповідальної посадової особи. Засвідчення (скріплення підписом) офіційних текстів нормативних актів в Україні здійснюється щодо законів України — Президентом України, постанов Кабінету Міністрів — прем'єр-міністром України, рішень органів місцевого самоврядування — головами місцевих рад. По-друге, нормативні правові акти підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку. Так, нормативні правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що торкаються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструються в Міністерстві юстиції України. В Україні створено Єдиний державний реєстр нормативних актів, до якого включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, в тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зареєстровані в Міністерстві юстиції, нормативні акти Національного банку, міжнародні договори України . По-третє, нормативні правові акти опрацьовуються з урахуванням правил юридичної техніки. Ці правила, зокрема, передбачають вимоги щодо використання мови (в тому числі юридичної термінології), прийомів і засобів викладення тексту нормативних актів, юридичних конструкцій, дотримання логічних законів тощо. По-четверте, нормативні правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях. Наприклад, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 1997 року публікуються в щотижневому інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». Крім нормативних актів до юридичних актів належать інтерпретаційні акти та акти застосування норм права. Інтерпретаційні акти — це акти тлумачення норм права. Якщо нормативні правові акти мають своєю метою встановити чи змінити зміст правових норм, то акти тлумачення норм права спрямовані на роз'яснення їх змісту, меж дії прийнятих норм права. Такі акти адресовані суб'єктам, які застосовують норми права, що роз'яснені в інтерпретаційному акті. Акти застосування норм права — це акти державних та інших уповноважених організацій, посадових осіб, які містять державно-владні, персоніфіковані правові рішення з конкретних юридичних справ (наприклад, вирок суду, наказ керівника підприємства). Індивідуальні акти адресуються конкретним особам або організаціям і обов'язкові для виконання тільки ними. На відміну від індивідуальних нормативні правові акти містять загальнообов'язкові правила поведінки (норми), відрізняються від них неперсоніфікованістю адресатів, тобто обов'язкові для всіх суб'єктів, що опиняються в нормативно-регламентованій ситуації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Предпринимательское право

Издаваемые Президентом акты не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Это требование ст.90 Конституции РФ определяет подзаконность правотворческой деятельности Президента. Гарантией обеспечения законности нормативных актов Президента является право Конституционного Суда РФ рассматривать дела о конституционности этих актов. Акты, признанные неконституционными, утрачивают силу и не подлежат исполнению (ст.125 Конституции РФ). Однако некоторые акты Президента, Противоречащие законам, применяются на практике. Указы как средство регулирования предпринимательских отношений призваны восполнить пробелы в решении законом тех или иных вопросов. Такую задачу решил, например, Указ Президента РФ «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» и др. Постановления правительства РФ, изданные в соответствии с его компетенцией, также относятся к числу источников предпринимательского права. Акты Правительства в точном смысле их регулятивных возможностей должны издаваться в развитии и во исполнение законов

скачать реферат Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

Функция показывает, каким образом реализуется общественное назначение данной экономической категории. Важнейшей функцией налогов является регулирующая функция. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики осуществляется в двух направлениях: . Регулирование торгово – денежных отношений, то есть государство выпускает законы, нормативные акты, определяющие взаимоотношения действующих на рынке лиц – данное направление регулирования с налогами не связано; . Финансово – экономические методы воздействия государства на интересы людей, предпринимателей с целью направления их деятельности в нужном направлении. В условиях рынка сводятся к минимуму административные методы управления и остается система экономического принуждения в сочетании с материальной заинтересованностью. Таким образом, рыночная экономика регулируется финансово – экономическими методами, путём применения отлаженной системы налогообложения, маневрируя процентными ставками, ссудным капиталом и т. д. Центральное место в этих методах занимают налоги.

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
 Советник юстиции

Если в начальный период общий надзор был ограничен только надзором за законностью нормативных актов, издаваемых органами управления и местными органами власти, то затем в соответствии с Конституцией СССР 1936 года права прокуратуры расширились. В настоящее время она осуществляет надзор за точным исполнением законов в более широком смысле этого слова, реагируя на факты неисполнения закона или неправильного его исполнения, а также на действия должностных лиц, противоречащие закону. Законом предоставлены определенные права Генеральному Прокурору СССР, прокурорам союзных и автономных республик, прокурорам краев, областей, городов и районов, которые могут производить на месте проверку исполнения законов. Он вправе требовать от руководителей министерств, ведомств, учреждений, предприятий, исполнительных и распорядительных органов местных Советов депутатов трудящихся, кооперативных и иных общественных организаций и должностных лиц необходимые документы и сведения, а от руководителей вышестоящих организаций и должностных лицP производства проверок и ревизий деятельности подведомственных им учреждений, предприятий и подчиненных им должностных лиц

скачать реферат Судебная система Российской Федерации

Именно она обладает наивысшей юридической силой по отношению ко всем остальным правовым актам. Приоритет Конституции – неотъемлемый и непременный признак демократического, правового государства. Определены объемы конституционного контроля. При этом дан исчерпывающий перечень правовых актов, которые подлежат рассмотрению Конституционным Судом с точке зрения их соответствия Конституции. К первой группе относятся акты федерального уровня: федеральные законы; нормативные акты Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ. Вторую группу составляют акты субъектов Федерации. Однако не подлежат контролю со стороны Конституционного Суда акты, принятые по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти субъектов РФ. Третья группа – внутригосударственные или внутрифедеральные договоры России. Здесь даны два их вида - договоры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. К четвертой группе относятся международные договоры России. При этом процедуру конституционного контроля в Конституционном Суде могут проходить лишь не вступившие в силу международные договоры.

 Банковское право: конспект лекций

В настоящее время действует «Положение об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов», утвержденное приказом ЦБР от 23 апреля 1997 года № 02-195. Отзыв лицензии у кредитной организации Отзыв лицензии – это крайняя мера, применяемая Банком России в порядке надзора. В ст. 19 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сказано, что в случае нарушения федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России, устанавливаемых им обязательных нормативов, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, а также «совершения действий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет право в порядке надзора применять к кредитной организации меры, установленные Федеральным законом. В ст. 20 Федерального закона предусматриваются следующие основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Представить себе эффективно функционирующую рыночную экономику в современном мире, не регулируемую государством, невозможно. Иное дело - как она регулируется, какими способами, в каких формах и т.д. Здесь, как говорят, возможны варианты. Но каковы бы ни были эти формы и методы, центральное место, несомненно, в самой системе регулирования принадлежит налогам. Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях: > регулирование рыночных; > регулирование товарно-денежных отношений. Оно состоит главным образом в определении "правил игры", то есть разработка законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и наемных рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции государственных органов, регулирующие взаимоотношение товаропроизводителей, продавцов и покупателей, деятельность банков, товарных и фондовых бирж, а также бирж труда, торговых домов, устанавливающие порядок проведения аукционов, ярмарок, правила обращения ценных бумаг и т.п. Это направление государственного регулирования рынка непосредственно с налогами не связано; Регулирование развития народного хозяйства, общественного производства в условиях, когда основным объективным экономическим законом, действующим в обществе, является закон стоимости.

скачать реферат Аграрное право

Источники аграрного права делятся, прежде всего, на унифицированные (регулирующие  аграрного правоотношения не зависимо от статуса субъектов) и дифференцированные (с учетом различий прав статуса субъектов аграрных правоотношений). Аграрного право составляют законы, нормативные акты и внутрихозяйственные нормативные акты. Прав регулирование наиболее существенных общественных аграрных отношений нормами законов (а не подзаконных актов) являются принципом, требованием и признаком гарантии, что данная прав норма отображает интересы и волю народа при помощи законодательного акта, принятого наивысшим органом государственной власти. Содержащиеся с законах прав нормы по своему назначению характеризуются как такие, кот имеют общий (унифицированный) и специальный (дифференцированный) характер. Подзаконные нормативно-правовые акты имеют существенное значение в регулировании общественных отношений в аграрном секторе народного хозяйства. Этими источниками являются указы Президента Украины, постановления и распоряжения КМ, приказы, инструкции, кот принимаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Минздравом, другими ведомствами по вопросам  аграрного предпринимательства.

скачать реферат Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Источники агр права делятся, прежде всего, на унифицированные (регулирующие агр правоотношения не зависимо от статуса субъектов) и дифференцированные (с учетом различий прав статуса субъектов агр правоотношений). Агр право составляют законы, нормативные акты и внутрихозяйственные нормативные акты. 7. Законы как источники аграрного права. Прав регулирование наиболее существенных общественных агр отношений нормами законов (а не подзаконных актов) явл принципом, требованием и признаком гарантии, что данная прав норма отображает интересы и волю народа при помощи зак акта, принятого наивысшим органом гос власти. Содержащиеся с законах прав нормы по своему назначению характеризуются как такие, кот имеют общий (унифицированный) и специальный (дифференцированный) характер. 8. Подзаконные акты как источники аграрного права. Подзаконные норм-прав акты имеют существенное значение в регулировании общественных отношений в агр секторе народного хозяйства. Этими источниками явл указы Президента Украины, постановления и распоряжения КМ, приказы, инструкции, кот принимаются Министерством с/х и продовольствия, Минздравом, другими ведомствами по вопросам агр предпринимательства. 9. Внутрихозяйственные локальные акты как источники аграрного права.

скачать реферат Конституционный Суд Российской Федерации

В ходе пленарных заседаний Конституционный суд также избирает Председателя, заместителя Председателя, судью-секретаря Конституционного суда; формирует персональные составы палат Конституционного Суда; принимает Регламент Конституционного суда и вносит в него изменения и дополнения; устанавливает очередность рассмотрения дел в пленарных заседаниях, а также распределяет дела между палатами; принимает решения о приостановлении или о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда, а также в случае необходимости - о досрочном освобождении от должности Председателя, его заместителя или судьи-секретаря Конституционного суда и т.д. В заседаниях палат Конституционный суд решает дела, отнесенные к ведению Конституционного суда и не подлежащие рассмотрению в пленарных заседаниях. В их число входят дела о соответствии Конституции Российской Федерации следующих нормативных актов: - федеральных законов, нормативных актов Президента России, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; - законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти России и органов государственной власти ее субъектов; - договоров между органами государственной власти России и органами государственной власти субъектов РФ, а также договоров между органами государственной власти самих субъектов Российской Федерации; - не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; В заседаниях палат Конституционный суд России решает также споры о компетенции: - между федеральными органами государственной власти; - между органами государственных властей Российской Федерации и ее субъектов; - между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации.

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Право

В порядке абстрактного контроля за конституционностью законов конституционный суд устраняет возможные нарушения законодателем прав и свобод человека. Конкретный контроль, иногда именуемый инцидентным, предусматривает, что вопрос о конституционности подлежащего применению закона ставится, рассматривается и решается только в связи с конкретным судебным разбирательством. Наиболее широко этот вид контроля используется в странах с децентрализованной системой конституционного контроля, где все суды правомочны сами решать вопрос о конституционности применяемой ими нормы права. Централизованная система исходит из того, что суды общей юрисдикции не осуществляют контроль за соответствием нормативно-юридических актов конституции. Здесь общие суды могут только ставить вопрос о конституционности нормативных актов перед конституционным судом в виде запроса в связи с рассмотрением конкретного судебного дела и лишь в этих пределах обеспечивать соответствие закона конституции (Италия, Австрия, Германия и др.). Конституционный контроль осуществляется и в форме индивидуальной или коллективной жалобы, которая предусматривает наделение индивида - субъекта прав и свобод человека, а также различных объединений граждан, юридических лиц, правом подавать в конституционный суд жалобы о нарушении их прав и свобод законами, нормативными актами, судебными решениями.

скачать реферат Правовое государство как институт гражданского общества

Такую функцию выполняет Конституционный Суд Российской Федерации. Статья 125 Конституции Российской Федерации устанавливает, что Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; договоров между органами государственной власти Российской Федерациии органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; не вступивших в силу международных договоров. А также разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации.

скачать реферат Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

В президентских республиках (США, Сирия) именно президент выполняет эту роль, в парламентских (Германия, Италия) - парламент, в смешанных (Франция, Финляндия) - совместно президент и парламент. Монархии: восточная деспотия - первое, раннее государство, где приоритет- насилию, верх. власть – царь или король – неограниченная судебная, исполнит., верховная власть; ограниченная монархия – сословно-представительная монархия, ее власть ограничена каким-либо институтом (на Руси - боярская дума); раннефеодальная монархия – феод. раздробленность, власть - у местных феодалов, принцип – вассал моего вассала – не мой вассал; конституционная монархия – власть монарха ограничена законами, принцип – царствовать, но не властвовать. Республики: такая публичная власть, которая осуществляется коллегиально и возникающая путем собрания. Президентская, парламентская. республика (различия – по основному объему полномочий) – в президентской республике президент имеет право распустить законодательный орган. Президент формирует основные ключевые посты в правительстве. Президент имеет право издавать всеобщие законы, нормативные акты. Президент – главком. В парламентской республике основной объем полномочий – у парламента.

скачать реферат Защита информации в Интернете

Далее мы рассмотрим возможные подходы к их решению. Формирование режима информационной безопасности - проблема комплексная. Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня: •  законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.); •  административный (действия общего характера, предпринимаемые руководством организации); •  процедурный (конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми); •  программно-технический (конкретные технические меры). В таком порядке и будет построено последующее изложение. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ   В настоящее время наиболее подробным законодательным документом в области информационной безопасности является Уголовный кодекс, точнее говоря, его новая редакция, вступившая в силу в мае 1996 года.   В разделе IX (“Преступления против общественной безопасности”) имеется глава 28 - “Преступления в сфере компьютерной информации”. Она содержит три статьи - 272 (“Неправомерный доступ к компьютерной информации”), 273 (“Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ”) и 274 - “Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети”.

скачать реферат Надзорные функции прокуратуры

В области защиты избирательных прав граждан задачи прокурорского надзора должны быть сосредоточены на двух направлениях: надзор за соответствием федеральным законам нормативных актов, издаваемых избирательными комиссиями, и надзор за законностью в деятельности избирательных комиссий. Конституция РФ (статья 30), а также Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 14 апреля 1995 г. гарантируют гражданам свободу общественных объединений по признаку общности интересов для решения целей, указанных в их Уставах. Обнаружение фактов злоупотребления свободой со стороны политических партий, общественных движений, выразившихся, в частности, пропаганде через средства массовой информации запрещенных законом идей, служит безусловным поводом для прокурорского вмешательства. Прокуроры должны принять исчерпывающие меры воздействия и ставить вопрос о принудительном прекращении деятельности политических партий, общественных движений перед органом государственного контроля за деятельностью средств массовой информации, а также об аннулировании или приостановлении лицензий печатного органа, электронных средств за нарушение Федерального закона «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
скачать реферат Презумпция невиновности

В процессе рассмотрения принципиально различных видов дел с использованием различных процедур конституционная юстиция осуществляет следующие задачи, соответствующие ее природе: 1. Разрешает дела в соответствии Конституции Российской Федерации: а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; б) Конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов ее субъектов; в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; г) Не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 2. Разрешает споры о компетенции: а) между федеральными органами государственной власти; б) между органами государственной власти федерации и субъектов; в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или надлежащего применению в конкретном деле. 4. Дает толкование Конституции Российской Федерации. 5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 6. Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 7. Осуществляет иные полномочия, представленные Конституцией, федеративным договором, федеральными конституционными законами.

скачать реферат Система налогооблажения в России

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления, вводимые в действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются и вводятся в действие законами указанных субъектов РФ. К местным налогам и сборам относятся: 1. земельный налог; 2. налог на имущество физических лиц; 3. налог на рекламу; 4. налог на наследование или дарение; 5. местные лицензионные сборы. 1.6. Функции налогов. Регулирующая Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях: - регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит главным образом в определении "правил игры", то есть разработка законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и наемных рабочих.

скачать реферат Кругооборот и оборот капитала. Проблемы инвестиций и инвестиционный спрос в современной России

Он показывает, почему не следует (или следует) инвестировать в данное предприятие, отрасль, регион или страну. Риск - характеристика качественная. Степень инвестиционного риска зависит от политической, социальной, экономической, экологической и криминальной ситуаций. Еще одной важной составляющей инвестиционного риска являются законодательства, то есть юридические условия, такие как федеральные и региональные законы, нормативные акты, а также документы, непосредственно регулирующие инвестиционную деятельность или затрагивающие ее косвенно. Итак, инвестиции означают вложения в производство, то есть расходы на строительство новых заводов, на станки и оборудование с длительным сроком службы и т. п. Инвестиции делятся на прямые, портфельные, реальные и проектные. Также существует деление на валовые и чистые. Основными факторами влияющими на инвестиции являются ставка процента и норма чистой прибыли чистой прибыли, но также существуют такие факторы, как издержки наприобретение и ремонт оборудования, налог на предпринимателя, технологические изменения и ожидание.

скачать реферат Понятие и виды договора перевозки грузов.

В случае нарушения права го- сударство использует органы принуждения для обеспечения его соблюдения всеми лицами. Исходя из вышеизложенного можно выделить основные черты права. Право - система установленных либо санкционированных государственными органами общеобязательных правил (норм) поведения, которые выражают волю господствующего класса, определяемую экономическими условиями жизни в обществе, и охраняются от нарушений принудительной силой государства. 4. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ Источниками права являются нормативыые акты, издаваемые уполномоченными органами. Нормативными актами называются такие правовые акты государства, в которых содержатся пра- вила поведения (Нормы права) общего характера (не имеющие конкретнсго адресата). Наряду с нормативными актами госу- дарственные органы или по их поручению общественные органи- зации издают так называемые акты применения. Эти акты адре- суются конкретным лицам и не могут распространяться на дру- гих лиц. Закон - нормативный акт высшей юридической силы. Все остальные (подзаконные акты) нормативные акты должны соблю- даться в рамках закона. Другим видом нормативных актов является указы президен- та, они могут быть как нормативным актом, так и актом при- менения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.