телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Канцтовары -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ факультет – еколого-економічний кафедра – екологічного права КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни природоохоронне законодавство України на тему , оскільки високорозвиненими країнами давно здоланий період вільного і необмеженого звороту землі. На всьому цивілізованому світі з другої половини XX століття стабільно функціонують розвинені системи економічних, екологічних і правових механізмів управління ринком землі, що охоплюють лише строго обмежені пропорції земельних ресурсів. На даний час в кращому разі можна говорити про домінуюче місце земельного права як правова підгалузь в сучасній системі комплексної галузі пріродоресурсового права. Але спроби інтеграції земельного права в систему пріродоресурсового права в середині 80-х років минулого століття привели до повного усунення земельного права з правової системи. Це заподіяло відчутний збиток розвитку як земельного законодавства, так і правової системи в цілому. Тому лише відродженому земельному праву і земельному законодавству, що динамічно розвивається, посильне забезпечення повномасштабного і всеосяжного регулювання стосунків земельної власності і землекористування. Слід зазначити, що різні види права власності на землю представляють суспільну і індивідуальну цінність лише в процесі здійснення права землекористування на власницькій основі. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСИЛАНЬ1. Екологічне право України за редакцією професорів А.П.Гетьмана і М.В.Шульги, Харьків, 2005 2. Право собственности на землю и право землепользования в Украине, Каракаш И.И., Киев, 2004 3. Земельний Кодекс України 4. Закон України «Об оренді землі» 5.Закон України «о концесії» 6.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Специальные виды туризма

Законодательство Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 1.PЗаконодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах основывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 2.PЗаконодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах регулирует отношения, возникающие в связи с использованием и охраной природных лечебных ресурсов как в пределах указанных особо охраняемых природных территорий, так и расположенных вне их границ. 3.PОтношения, связанные с использованием и охраной природных ресурсов, не отнесенных к лечебным, регулируются земельным, водным, лесным и иным законодательством о природных ресурсах. 4.PИмущественные отношения в области использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов регулируются гражданским законодательством, если иное не установлено федеральным законом. Статья 3

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

Тому мета та стратегічні напрями, визначені Національною програмою для Дніпра, є аналогічними і для інших водних басейнів України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок України та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв'язання, а саме: надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу; стала тенденція до значного забруднення водних об'єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь; широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання; недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів; недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно-правової бази і організаційної структури управління; відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного стану водних басейнів акваторії Чорного та Азовського морів, якості питної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських об'єктів. 9. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
 Аграрное право: конспект лекций

Конституция РФ признает собственность в качестве основного самостоятельного производственного отношения в системе экономических отношений, существующих независимо от воли отдельных лиц. Статья 8 Конституции РФ признает и защищает равенство частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности на землю экономическую основу гражданского общества. С включением в Конституцию РФ положений о формах собственности на землю и другие природные ресурсы укрепляется устойчивость, незыблемость, защищенность отношений земельной собственности. 3. Унифицированные и дифференцированные нормативно-правовые акты аграрного законодательства Унифицированные акты аграрного законодательства юридический источник и форма выражения норм аграрного права, которые имеют в основе интеграцию правового регулирования аграрных отношений. Унификация создает благоприятные условия для уменьшения объема нормативного материала, для повышения эффективности правоприменительной деятельности. Гражданский Кодекс РФ (глава 34) закрепляет важнейшие принципы, которые действуют и в аграрном праве: 1) договорной характер сельскохозяйственной аренды; 2) добровольность и равноправие сторон по договору аренды; 3) свобода выбора форм хозяйствования; 4) возмездный характер сельскохозяйственной аренды; 5) реальность и гарантированность субъективных прав арендодателя и арендатора

скачать реферат Экологический менеджмент Украины

Стаття 21 визначає правосуб'єктність підприємства щодо запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій. Статті 20, 32, 33 цього ж Закону визначають засади взаємодії підприємства з державними органами. Правові приписи, що визначають еколого-правовий статус при використанні природних ресурсів, містяться в Законі “Про охорону навколишнього природного середовища”(ст.38,39), а також у природноресурсному законодавстві: Земельному, Водяному, Лісовому кодексах, Кодексі України про надра, Законах “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 долі, “Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 долі, “Про охорону атмосферного повітря” у редакції від 21 червня 2001 долі, “Про радіочастотний ресурс України” від 1 червня 2000 долі тощо. Зазначені законодавчі акти визначають не тільки права на використання природних ресурсів, алі й порядок оформлення цих прав, встановлюють механізм їх реалізації. У межах цього напрямку правового регулювання забезпечується раціоналізація використання природних ресурсів. Екологічний менеджмент отут передбачає належне оформлення прав на використання природних ресурсів відповідно до законодавства України й управління раціональним використанням цих ресурсів, включаючи їх облік, сплату зборів за їх спеціальне використання, вжиття ресурсоощадних заходів тощо.

 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации

Основной причиной такого "столкновения" норм земельного и гражданского законодательства, на наш взгляд, является то, что Кодекс нередко выходит за пределы регулирования отношений по использованию и охране земель (земельных отношений) и неоправданно вторгается в сферу гражданско-правового регулирования. Нарушая границы собственно земельно-правового регулирования, нормы Кодекса порой затрагивают и отношения, первично регламентируемые не только гражданским, но и некоторыми другими отраслями права, например, административным, трудовым (см. ст.74, 75 Кодекса). В комментариях к статьям авторы стремились раскрыть юридическое и практическое значение каждой нормы Кодекса, предложить рекомендации по применению комментируемых правил на практике, разъяснить, в чем заключается новизна той или иной нормы, как следует понимать значение употребляемых в ней понятий. В работе обобщены большое количество нормативных правовых актов Российской Федерации, зарубежное законодательство и опыт его применения, правоприменительная практика органов, осуществляющих управление земельными ресурсами, а также судов

скачать реферат Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

У перспективі здійснюватиметься розвідка нових для України корисних копалин — золота, міді, хрому, свинцю, цинку, молібдену, рідкісноземельних металів, фосфоритів тощо. Це дасть змогу за існуючими прогнозними оцінками збільшити експортні можливості вітчизняної мінерально-сировинної бази у 1,5—2 рази та скоротити імпорт сировини на 60—70%. Земельний фонд та його структура. Проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів. Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення народногосподарських об'єктів, системи розселення населення, а також основним засобом виробництва. Всі землі України незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму відносяться до земельних ресурсів і складають єдиний земельний фонд держави. Земельний фонд України становить 60,4 млн. га і складається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу. Власне земельна площа становила на початок 1998 р. 57,9 млн. га; її сільськогосподарська освоєність досягла майже 70,0%, розораність — 57,1%; частка ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь перевищила 79%.

скачать реферат Екологія

Регулюючи порядок надання земель у користування або оренду, закони України встановлюють права й обов'язки природокористувачів і орендарів по забезпеченню раціонального використання земельних ресурсів і їхньої охорони. Одним з основних принципів землекористування є принцип використання земель строго відповідно до цілей, для яких землі були надані. У земельному законодавстві визначені задачі і конкретні вимоги, адресовані власникам землі, землевласникам, землекористувачам і орендарям по охороні земель. Під охороною земель розуміється система правових, організаційних, економічних і інших заходів, спрямованих на їхнє раціональне використання, запобігання необгрунтованих вилучень земель із сільськогосподарського обороту, деградації, а також на відновлення продуктивності земель і підвищення родючості грунтів. Зміст охорони земель складають закріплені в законодавстві правові заходи заходи попереджувального, заборонного, відбудовного й іншого характеру, спрямовані на: • раціональну організацію території; • відновлення і підвищення родючості грунтів, а також інших корисних властивостей землі; • захист земель від водяної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, повторного засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнації; • захист від зараження сільськогосподарських угідь і інших земель карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання бур'янами, чагарником і дрібноліссям, інших процесів погіршення культуртехнічного стану земель; • рекультивацію порушених земель, відновлення їхньої родючості й інших корисних властивостей землі і своєчасне залучення в господарський оборот; • зняття, використання і зберігання родючого прошарку грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Чорнобильській АЕС; погіршення якості питної води внаслідок незадовільногоекологічного стану джерел питного водопостачання; недосконалість економічного механізму водокористування іреалізації водоохоронних заходів; недостатня ефективність існуючої системи управління охороноюта використанням водних ресурсів внаслідок недосконалостінормативно-правової бази і організаційної структури управління; відсутність автоматизованої постійно діючої системимоніторингу екологічного стану водних басейнів акваторії Чорногота Азовського морів, якості питної води і стічних вод у системахводопостачання і водовідведення населених пунктів і господарськихоб'єктів. 9. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідаєвимогам раціонального природокористування.

скачать реферат Право власності на землю

Суб'єкт права власності на землю – це особа, що здійснює володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою на підставі закону. Права всіх суб'єктів права власності на землю рівні і захищаються способами, встановленими законом. До суб'єктів правових відносин, пов'язаних з виникненням права власності на землю, відносяться також особи, що вступають у відносини з приводу отримання даного права. Громадяни і юридичні особи як суб'єкти об'єднані змістом права приватної власності на землю, яке їм надано законодавством. Суб'єктами права державної і комунальної власності є державні та комунальні територіальні утворення. Участь даних суб'єктів у відносинах щодо власності на землю слід відрізняти від їх ролі в управлінні земельними ресурсами. У першому випадку (через відповідні державні органи) вони виступають у ролі сторін у договорах купівлі-продажу чи оренди земельної ділянки, які регулюються цивільним законодавством. У другому випадку суб'єкти виконують встановлені законодавством функції щодо контролю за використанням земельних ресурсів, організації землеустрою тощо.

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
скачать реферат Научно-методологические основы формирования земельных отношений в условиях модернизации экономики

С целью создания действенного механизма осуществления преобразований земельных отношений в Казахстане была создана система государственных органов для управления и проведения земельной реформы, поскольку необходимо было разрабатывать правовые акты и нормативные инструкции о земле и земельных отношениях. Создание нормативно-правовой системы для развития земельных отношений требует специальной системы управления земельными ресурсами с конкретными функциями государственных субъектов управления в лице Правительства, их центральных органов и местных структур. Конечно, каждый уровень власти имеет свои определенные функции, и они должны быть четко оговорены, чтобы не происходило дублирования, которое могло стать тормозом в формировании и развитии земельных отношений нового типа, т.е. соответственно рыночной экономике. Непосредственно центральные государственные органы не являются землепользователями, но их основная функция - контроль за рациональным использованием земельных ресурсов республики. Функции центральных ведомств и органов управления земельными ресурсами заключены, прежде всего: в определении стратегии на макроуровне государственной политики в области использования земельных ресурсов; в разработке программ рационального использования земельных ресурсов; в утверждении форм документации на землю; в определении налога на землю и др. видов платы за землю в зависимости от стоимости земель различных категорий и качества; в осуществлении государственного контроля за рациональным использованием национальных земельных ресурсов .

скачать реферат Глобальные экологические проблемы человечества

Внаслідок того, що в гонитві за врожаєм грунти почали орати дедалі глибше і частіше, завозити на поля величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів для боротьби з шкідниками, на величезних площах здатність вбирати й пропускати воду, їх структура деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними речовинами. Повсюдно врожайність грунтів катастрофічно зменшується. Як сказано в одній з доповідей ООН про стан земельних ресурсів світу, подальше існування нашої цивілізації поставлене під загрозу через широкомасштабну загибель родючих земель, що збільшується. Нині охорона й раціональне використання земельних ресурсів – одна з найактуальніших проблем. За даними ЮНЕП щорічно щерез вплив на грунти вітрів, ураганів, хімізації,будівництваміст, доріг, промислових об?єктів, аеродромів та ін. у всьому світі витрачається від 5 до 7 млн. га родючих земель (додаток 1). Дуже значних збитків завдає господарству ерозія грунтів. На цих землях урожайність зменшується на 30-40%, подекуди – на 90%. Ерозії грунтів сприяє активне яроутворення, зумовлене діяльністю людини – вирубкою лісу на схилах, знищенням трав?яного чи чагарникового покриву, неправильним розорюванням землі тощо.

скачать реферат Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Найлогічніший шлях відвернення екологічної кризи полягає в організації раціонального використання природи. Глобальні екологічні проблеми мають економічний, соціальний та технічний аспекти. Це стосується, наприклад, проблем раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості, розвитку енергетики, використання земельних ресурсів і виробництва продовольства, використання ресурсів Світового океану. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності і якості життя людини випливають з усвідомлення того, що вона є головною цінністю планети Земля. Тому поряд із упорядкуванням і стабілізацією демографічних процесів людство має вирішити проблеми забезпечення життєдіяльності (продовольство, житло, енергія, знаряддя праці тощо) та якості життя людини (добробут, освіта, культура, охорона здоров'я та ін.). Список використаної літератури 1. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності. 2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Т-во 3. Джигерей В.С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша

скачать реферат Роль добрив у системі землеробства

Можливі також посіви капустяних і озимих культур, під які вносять мінеральні добрива, а для досягнення позитивного балансу гумусу пропонується поєднання при заорюванні в ґрунт соломи і зеленої маси бобових сидератів. Ґрунтово-екологічний підхід до організації сівозмін спрямований на забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, охорону ґрунтів і навколишнього середовища. В умовах пересіченого рельєфу та на ерозійно небезпечних територіях необхідне освоєння ґрунтозахисних систем землеробства з використанням контурно-меліоративної організації території, яка здатна запобігти ерозії найнебезпечніших в екологічному відношенні земель. При цьому надають перевагу максимальному використанню біологічних факторів. При побудові сівозмін для Полісся враховують родючість ґрунтів і ступінь придатності їх для вирощування сільськогосподарських культур. На супіщаних і легкосуглинкових ґрунтах вводять зерно-, льоно-картопляні сівозміни з такою структурою посівних площ: зернових 50 – 55%, льону 9 – 12, картоплі й овочів 10 – 15 і кормових культур 25 – 28% (можливе додаткове насичення сівозмін кормовими до 20 – 30% за рахунок повторних посівів).

скачать реферат Географія Фастівського району

Спостерігається від'ємний приріст населення, в результаті чого збільшується дефіцит трудових ресурсів. Основними факторами, що призвели до таких наслідків є: розвиток деградаційних процесів (еродовано 9,94% ріллі) та практично відсутнє здійснення системи заходів з охорони земель, недостатнє фінансування програми земельної реформи, недостатньо опрацьована і впроваджена система управління земельними ресурсами району. Науково обґрунтоване раціональне використання земельних ресурсів можливо забезпечити шляхом оптимізації структури землекористування, надання екологічному напряму пріоритету у розв'язанні господарських проблем на землі, використання дійових економічних важелів підвищення агроекологічного стану та окремих показників родючості грунтів. Мотиваційний економічний механізм повинен стимулювати власників землі та землекористувачів до підвищення агроекологічної оцінки земельних угідь, що позитивно позначатиметься на прибутковості виробництва. Використання, охорону та відтворення родючості земельних ресурсів доцільно розглядати лише в організаційній єдності. Основні проблеми та шляхи їх вирішення: 1.

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
скачать реферат Оценка стоимости земельных участков

Нормативно-правовые акты, содержащие нормы земельного права, образуют следующую систему. Международные нормативно-правовые акты: а)договоры; б)конвенции; в)декларации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные Земельным кодексом РФ, то применяются правила международного договора. Федеральные нормативно-правовые акты: а)Конституция Российской Федерации; б)федеральные законы (Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28 «О государственном земельном кадастре» и др.); в)федеральные подзаконные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ («Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» от 11 ноября 2002 г. № 808; «О государственной кадастровой оценке земель» от 25 августа 1999 г. № 945; «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель» от 8 апреля 2000 г. № 316 и др.), распоряжения, инструкции, письма, решения Верховного суда РФ и иные акты. 3. Региональные нормативно-правовые акты (например, в Москве): а)законы Москвы (от 14 мая 2003 г. № 27 «О землепользовании и застройке в городе Москве» и др.); б)подзаконные акты: постановления (Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 522-ПП «О порядке проведения оценок стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории города Москвы, и утверждении методики расчета размера платы за право на заключение договора аренды земельного участка» и др.), распоряжения, решения, как объекта налогообложения.

скачать реферат Налог на имущество в бюджетных орагнизациях

Методологическую базу работы создали категории материалистической диалектики «форма – содержание». Работа выполнена с использованием методов экономического анализа, методов сравнительного анализа и синтеза, использован диалектический метод в исследовании экономических и нормативных особенностей предмета исследования. В работе применялись методы группировки, сравнения, другие общепринятые экономико-статистические и аналитические методы. Информационную и эмпирическую основу дипломной работы составили действующие федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ (законодательные и нормативные акты органов власти РФ), Государственные целевые программы, директивные и аналитические материалы центральных органов власти и управления, другие нормативно-правовые акты, данные Госкомстата России, региональные нормативно-правовые акты, периодические издания и ресурсы сети Интернет. Работа состоит из трех глав. Первая глава работы раскрывает основные характеристики налога на имущество образовательных учреждений. В ней дается описание плательщиков налога, порядка его исчисления, ставок, порядка и сроков уплаты.

скачать реферат Формы привлечения денежных средств от юридических лиц: состояние и тенденции развития

Объектом исследования в данной работе является привлеченные банком денежные средства от юридических лиц. Предметом исследования – деятельность коммерческих банков по привлечению денежных средств от юридических лиц. Информационной базой данного исследования послужили учебная литература, статьи из газет и журналов. Аналитическая база для написания курсовой работы - Бюллетени банковской статистики, Вестник БР. Данная работы основана на действующих нормативно-правовых актах. 1 ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИХ ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕПОЗИТЫ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ В российской практике депозитами называют денежные средства, внесенные в банк клиентами на определенные счета и используемые банком в соответствии с режимом счета и законодательством. В качестве субъектов депозитных операций могут выступать как юридические, так и физические лица. К депозитам относят средства, полученные банком путем заключения договора банковского счета (договора на расчетно-кассовое обслуживание) и договора банковского вклада (депозитный договор для юридических лиц), а также остатки средств на корреспондентских счетах других банков в данном банке (корреспондентских счетах ЛОРа).

скачать реферат Земельное право

Таким образом, содержание науки земельного права не ограничивается какими-либо жесткими пределами, хотя предмет ее имеет свою определенность и целенаправленность. Предметом отрасли законодательства являются общественные отно­шения, регулируемые этим законодательством. Предметом же науки зе­мельного права является учение о праве, разработка доктрины, концепции земельного права, изучение системы идей и взглядов по тем или иным проблемам этой отрасли науки. Развитие теории земельного права — необходимое условие эффективности земельного законодательства. Отрасль законодательства, практика его применения ставит перед наукой земельного права конкретные задачи, успешное решение которых во многом зависит от уровня научной разработки правовых проблем. Земельное право — учебная дисциплина во многих высших учебных заведениях страны (часто в составе природоресурсного или экологического права. Целью изучения земельного права является получение представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих предмет земельного права, и применение данных знаний в практической деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.