телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Всё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Основи теорії права

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Установлення права означає підготовку і прийняття органами держави правових норм. Санкціонування права — це затвердження, реєстрація, надання дозволу на загальнообов'язковість уже існуючих соціальних норм. Здійснення права забезпечується державою. Це виявляється в тому, що держава створює, з одного боку, реальні умови й засоби, які сприяють безперешкодному добровільному здійсненню відповідними суб'єктами сформульованих у правових нормах зразків поведінки, а з іншого — відповідні заходи заохочення, переконання і примусу до здійснення бажаної поведінки, а також застосовує ефективні санкції в разі невиконання вимог правових норм. Отже, право як волевиявлення держави — це система загальнообов'язкових, формально визначених, установлених або санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил поведінки, що тісно між собою зв'язані та регулюють суспільні відносини між людьми в інтересах певної частини (більшої чи меншої) населення в соціально неоднорідному суспільстві. 3. Функції і принципи права Право має певні напрями впливу і будується на конкретних правових і демократичних засадах (принципах). Функції права — це основні напрями його впливу на суспільні відносини. Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити активну й багатогранну роль права в громадянському суспільстві з позиції його впливу на суспільні відносини між людьми. Функції права поділяють на загальносоціальні та спеціальні юридичні. Розглянемо функції права, що належать до загально-соціальних. Гуманістична функція характеризується тим, що право охороняє та захищає права і свободи людства, народу, людини. Наприклад, Конституція України в ст. 27 закріплює право людини і громадянина на життя. Держава забезпечує реалізацію людиною названого права, створюючи належні умови для недопущення свавільного позбавлення життя конкретної людини. В Україні з 5 квітня 2001 р. смертна кара замінена довічним позбавленням волі, що свідчить про гуманізм українського права. Організаторсько-управлінська — право суб'єктів на вирішення певних економічних і соціальних проблем. За допомогою права регулюються питання економічного і соціального життя в Україні. Інформаційна (комунікативна) — право інформує людей про волю законодавця. Наприклад, Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. встановлює правові основи щодо поширення і використання інформації в Україні. Оцінно-орієнтувальна — поведінка людей оцінюється з огляду на закони держави, вказує на безконфліктні, соціально допустимі способи й засоби задоволення потреб людини в межах правомірної поведінки. Наприклад, Цивільний кодекс України передбачає право людини і громадянина на одержання спадщини. Особи, що одержують спадщину за заповітом, слідують останній волі померлого і успадковують його майно в тих межах, в яких це визначено заповітом. Ідеологічно-виховна — право формує у людини певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки. Наприклад, людина слідує нормам кримінального права, не порушує заборон та діє в межах визначених обов'язків і тим самим реалізує норми права в межах правомірної поведінки.

До ознак інституту права належать: наявність сукупності нормативних приписів; юридична однорідність названих приписів; об'єднання правових норм стійкими закономірностями та зв'язками, які відбиваються в юридичних приписах і в цілому в юридичній конструкції. Отже, інститут права можна визначити як відокремлену групу взаємозв'язаних правових норм (приписів), що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права. Залежно від підстав розрізняють такі групи інститутів права: за галузями права — державні, кримінальні, цивільні, сімейні, житлові та ін.; за роллю, яку вони виконують, — предметні й функціональні; залежно від відносин, що ними регулюються, — матеріальні та процесуальні; залежно від закріплення загальних понять, принципів, завдань, функцій чи спеціальних складів, угод чи зобов'язань — загальні та спеціальні. Важливим є також питання об'єднання інститутів права, розгляд комплексних інститутів. Загальновизнано, що між галузями права не існує закритих кордонів, які роз'єднували б галузі на винятково ізольовані. Інститути права, як і нормативно-правові приписи, об'єднуються між собою. Такі об'єднання також називають інститутами права. У теорії права розглядають загальні та предметні об'єднання інститутів права. Об'єднання в загальні інститути має місце тоді, коли кожний простий інститут як комплекс правових приписів визначає предмет, завдання, принципи, межі дії, функції галузі (підгалузі) права. Предметне об'єднання - це об'єднання двох чи більше інститутів права, що характеризують окремі збільшення різних інститутів за родовим критерієм у межах конкретного предмета правового регулювання. Найбільш розвиненою формою об'єднання правових інститутів є підгалузь права — об'єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації. Наприклад, лісове право, водне право у земельному праві. Отже, інститут права, об'єднання інститутів права можна розглядати як самостійний елемент системи права та в межах галузі права. Ще одним структурним елементом системи права є галузь права, ознаками якої є: а) сукупність юридичних норм (приписів) і правових інститутів; б) регульована такою сукупністю певна сфера суспільних відносин; в) критерієм відмежування однієї галузі від іншої є предмет і метод правового регулювання; г) урахування принципів, завдань, мети правового регулювання. Відповідно, галузь права — це сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмета й методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання. Галузі права можна класифікувати за різними підставами. Залежно від предмета й методу правового регулювання розрізняють державне, адміністративне, фінансове, земельне та цивільне право. За місцем, яке посідають у правовій системі галузі права, вони бувають основні та комплексні. Основні галузі права — це структурні утворення у масиві права. Серед них розрізняють профілюючі (традиційні), процесуальні, спеціальні тощо. Профілюючі галузі утворюють юридичну основу, обов'язкову частину системи права (конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне право).

Статути, положення — це кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду державних організацій і органів. До таких не належать положення про індивідуально визначені органи, що не мають загального характеру. 7. Правотворення як процес самоорганізації права Останнім часом у юридичній літературі почали розрізняти такі категорії, як «правотворення», «правотворчість» і «нормотворчість». Усі ці види діяльності здійснюються з метою покращення соціального регулювання та охорони суспільних відносин. Соціальне регулювання - це процес упорядкування поведінки соціальних суб Верховний комісар ООН та деякі інші. Отже, в Україні захисту суб'єктивних прав людини й громадянина надається належне значення. Якщо використано всі внутрішні можливості, людина може захистити свої права з допомогою міжнародних організацій та іншими не забороненими законом засобами. Висновки 1. Право та держава мають розглядатися в постійній взаємодії, взаєморозвитку, взаємофункціонуванні. 2. Як самостійне явище право має свої поняті, ознаки, функції, форму і середовище здійснення. 3. Теоретичні знання про право сприяють оволодінню регулятивно-юридичними механізмами в повсякденному житті, формують навички його практичного застосування. 4. Вміння користуватися правом допоможе активно здійснювати, охороняти і захищати права людини в громадянському суспільстві.ЛітератураЮридична енциклопедія. - 2002. - Т. 4. - С. 192. Філософія права: Навч. посіб. / За ред. О. Г. Данільяна. -К: Юрінком Інтер, 2008, 589 с. Хоменко І. В. Логіка для юристів: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 379 с. Юридична енциклопедія. - 1998. - Т. 1. , 548 с. Соціологія права: Навч. посіб. / За ред О. Джужи. - К., 2004, 672 с. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. — К., 2000, 832 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Учебник по теории государства и права

Каждая такая цивилизация объединяет страны, имеющие существенные общие черты, В настоящее время на основе особенных цивилизаций идет формирование современной цивилизации с единой социокультурной базой, включающей элементы традиционных культур. Каждый тип цивилизации (древней, средневековой, современной) придает устойчивые общие черты организации государственной власти. Соответственно в рамках определенной цивилизации можно выделить, например, древний античный тип государства, средневековый европейский тип государства, современный тип цивилизованного государства. В поступательном развитии цивилизаций и соответствующих им государств обнаруживается прогресс общества. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА 26. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Нормативное регулирование - особая форма деятельности общества, направленная на создание, реализацию и обеспечение различного рода общих правил (норм) поведения людей, с целью упорядочения их отношений и достижения стабильности в обществе. Общество поддерживает стабильность своей жизни двумя основными средствами: властным управлением и нормативным регулированием

скачать реферат Учение о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X —XV вв.)

Философия не была свободной, она зависела от церкви, стала “служанкой теологии”. Иерархия формы УАристотеля Фома Аквинский заимствовал иерархию форм. Она лежит в основе теории права. Согласно учению Фомы, мир основан на иерархии форм (от Бога – чистого разума – к духовному миру, и наконец, к материальному), из которых высшие формы делают жизнь низшим. Воглаве иерархии стоит Бог, установивший принцип подчинения низших форм высшим. Духовный мир возглавляется Папой, как наместником Бога. Потому же иерархическому принципу организовано и общество: подданные подчиняются царям и светским властителям, рабы подчиняются господам. Классификация законов Большое место в политико-правовой доктрине Фомы занимает учение о законах, их видах и соподчиненности. Закон определяется как общее правило достижения цели, правило, которым кто-либо побуждается к действию или к воздержанию от ничего. Навершине- вечный закон. Это божественное провидение. Бог создал мир с определенной целью. Строительство не закончено, план находится в голове творца, но он проявляет во вселенной по мере ее развития в соответствии с божьим замыслом.

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
 Экономическая теория прав собственности

По их мнению, именно она вправе претендовать на роль универсальной поведенческой мета-теории: "...новый подход достаточно широк, чтобы служить основой для синтеза общественных наук, до сих пор воспринимавшихся как разнородные дисциплины. Конструктивные методологические принципы теории прав собственности просты: не организация сама по себе является отныне объектом анализа, а индивидуальный агент, который стремится максимизировать свою функцию полезности в рамках организационной структуры. Если известно воздействие различных структур прав собственности на систему стимулов агента, то тогда всесторонний анализ взаимодействий между агентами в рамках альтернативных социально-экономических установлений воплотится в сложной системе обратных связей. Сила теории прав собственности, которая проявляет строгую приверженность методологическому индивидуализму, раскрывается не только в сопоставлении с конкурирующими подходами, придерживающимися методологии коллективизма, будь то функциональной социология или современный неомарксизм" (46, с. 283-284)

скачать реферат Правоведение - курс лекций

ТАК ОПРЕДЕЛяЛИ ПРАВО ДРЕВНЕРИМСКИЕ ЮРИСТЫ. ПРАВО ПРОИСХОДИТ ОТ ЛАТИНСКОГО СЛОВА «JUS I IA » - СПРАВЕДЛИВОСТЬ.В НАСТОяЩЕЕ ВРЕМя ПОД ПРАВОМ ПОНИМАЕТСя СОВОКУПНОСТЬ ОБЩЕОБяЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИя (НОРМ ПРАВА),устанавливаемых государством для регулирования найболее важных общественных отношений. Значение и ценность права в том, что право позволяет:1. Упорядочить и стабилизировать стихийный процесс общественного развития. 2. Выразить общие интересы и потребности отдельных лиц, социальных общностей, государств. 3. Цивилизованно решать глобальные международные проблемы. Знание права гражданами:1. Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности. 2. Предостерегает их от совершения правонарушающих деяний. 3. Помогает им защитить свои права и законные интересы. 4. Позволяет им оказывать влияние на формирование общественного мнения по поводу дальнейшего развития и совершенствования права. Существуют два подхода к правовому образованию студентов, обучающихся по неюридическим специальностям:Узкий: студенты изучают только конкретные нормативно-правовые акты, необходимые для их профессиональной деятельности.Широкий: студенты наряду с отраслевыми юридическими дисциплинами изучают основы теории права.

 Астральное тело-2. Изида, или Врата Святилища

Я никогда об этом никому не говорила, Юра, ведь я когда-то умерла, меня похоронили. - Да, ну это понятно, - определился Юра, - всех нас когда-то похоронили, в прошлой жизни, если брать за основу теорию инкарнации. - Нет, уж лучше молчать и дальше. Прав был Сережа, написав стихотворение "Молчание - золото", - сказал Наташа и обратилась к Боживу, - хочешь, прочту? - Да, конечно, мне всегда были близки и понятны Сережины стихи. "Молчание - золото", говоришь, я не встречал это стихотворение у Сергея. - "Однажды умный, - заговорила Наташа, - просто не за грош продал себя, он выразился так: "Молчи, дурак, за умного сойдешь!" Поверил в это искренне дурак... и светлым днем, особенно в ночи - дурак молчит, его целы бока... Дурак одернул умного: "Молчи, тогда и ты сойдешь за дурака". Дальше они шли молча. Юра терялся в догадках. В роддом их не пустили, но они целых два часа простояли под окнами - Вика лежала в палате второго этажа. Выглядывая в открытое окно, она радостно разговаривала со своими посетителями, но все это время Юру ни на минуту не оставляли безответные размышления

скачать реферат Правосознание и правовая культура сотрудника ОВД

Таким образом, правовой нигилизм — это, во-первых, характеристика определенных негативных, деформированных сторон правосознания, это та идеологическая и психологическая часть правосознания, которая резко критически, отрицательно относится к требованиям уважения и соблюдения права. Профессия юриста - широкая область трудовой деятельности, требующая юридических знаний и навыков, необходимых для выполнения определенной работы в правовой сфере социальных услуг. Она определяется специфическими условиями деятельности данной сферы и выражается в высокой правовой культуре юридического работника этой сферы. Повышение правосознания и правовой культуры является неотъемлемой частью самовоспитания сотрудника ОВД. Список литературы Белканов Е. А. Лояльность правосознания. // Российский юридический журнал. 1996. №3. Васильев А. М. Правовые категории. -М. , 1976. Ильин А. И. О сущности правосознания. -М. , 1992. Кистяковский Б. А. В защиту права. // Вехи. Из глубины. -М. , 1996. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб. , 1995. Лебедев А. Общая теория права. СПб. , 1993. Механизм преступного поведения. -М. , 1987. Муромцев Г. И. Источники права (теоретические аспекты проблемы). // Правоведение. 1999. №2. Нерсесянц В. С. Право и закон. -М. , 1993. Розин В. М. Юридическое мышление. // Вопросы методологии. 1999. №1-2. Сабо И. Основы теории права. -М. , 1984.

скачать реферат Философия феминизма и культура

Великая Французская революция провозгласила лозунг свободы, равенства и братства всех людей независимо от их происхождения, что активизировало стремление женщин к равноправию. Однако в 1792 г. Олимпия де Гуж написала "Декларацию прав женщин и гражданки", т.к. "Декларация прав человека и гражданина" была декларацией о правах мужчин. В своей работе она требовала предоставить женщинам гражданские и избирательные права и возможность занимать государственные посты. К сожалению, Олимпия де Гуж была казнена. Параллельно в Англии Мэри Уолстоун Крафт публикует книгу "О подчинении женщин", в Германии выходит работа Теодора фон Гиппеля "Об улучшении гражданского положения женщин". Появление данных работ не было случайностью. Очевидно, что зарождение феминистских идей было подготовлено целям рядом факторов: либеральной философской традицией (Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. С. Миль), в рамках которой развивались основы теории прав человека; достаточно сильным было влияние утопического социализма (Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Р. Оуэн). Именно Оуэну принадлежит изобретение термина "феминизм".

скачать реферат Справедливость и правосудие

Справедливость судебных решений возможно только на основании строгого соблюдения закона. Так характеризует справедливость С.С.Алексеев: “справедливость приобретает значение правового принципа в той мере, в какой она воплощается в нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах соразмерности, равенства и т.д., которые присущи самому построению правовой доктрины”. Однако справедливость по сути дела не совпадает с законностью. Порой бывает так что в рамках закона правоприменитель находит решение верное с узкоюридической точки зрения, однако с учетом индивидуальных особенностей случая такое решение может быть справедливым далеко не всегда. Таким образом, справедливость имеет в юридической практике и самостоятельное значение. Она является одним из ведущих начал при решении юридических дел, когда суду предоставлена “свобода усмотрения”, когда суд осуществляет функцию по индивидуальному регулированию. По мнению авторов учебника “Основы теории права”, справедливость наряду с законностью, обоснованностью и целесообразностью является основным требованием к примененению права.

скачать реферат Правопонимание

Бергбом благодаря его книги «Юриспруденция и философия права» (1892). В России юридический позитивизм был особенно влиятелен во второй половине XIX века (М.Н. Капустин, С. В. Пахман, П.К. Ренненкампф и др.). Среди теоретиков права этого направления особую известность приобрел Г.Ф. Шершеневич (1863 - 1912). В XX веке, помимо Кельзена, известными представителями нормативизма были англичанин Г. Харт и итальянец Н. Боббио.1 Особенно полезно в нормативизме то, что он обращает внимание на такие качества права, как нормативность, формальная определенность, что способствует совершенствованию права как системы, его формализации, необходимой для использования в праве ЭВМ, данных кибернетики. С идеями нормативизма связанно широкое распространение в современном мире институтов конституционного контроля, создание специального органа для которого было впервые предусмотрено в Конституции Австрии 1920 года.2 В целом нормативизм доминирует в практическом мышлении юристов. Нормативизм заложил основы теории права как строго юридической науки, которая отличается от философии права. Естественно-правовое правопонимание Концепции естественного права довольно разнообразны, но всех их объединяет взгляд на право не как на акт государственной воли, предполагающий законное принуждение в случае неподчинения, а как воплощение справедливости и разума.

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
скачать реферат Предмет, метод и функции ТПГ

В абсолютном методе понятие сохраняется в своем инобытии, всеобщее — в своем обособлении, в суждении и реальности; на каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания и не только ничего не теряет вследствие своего диалектического поступательного движения, не только ничего не оставляет позади себя, но уносит с собой все приобретенное и обогащается и уплотняется внутри себя». Философской (мировоззренческой) основой теории права и государства выступает диалектика — т. е. учение о наиболее общих закономерных связях, становлении и развитии бытия и познания. На этом учении строится метод творчески познающего мышления. Наиболее общими законами диалектики являются: переход количественных изменений в качественные (расширение и сужение сферы государственного социального страхования и социального обеспечения фактически способствуют изменению сущности государства); закон единства и борьбы противоположностей (развитие государства и права буквально пронизано этой борьбой, вытекающей из их существа и также внешней по отношению к ним); закон отрицания (в новой государственно-правовой системе всегда присутствуют элементы старой и зародыши новой системы).

скачать реферат Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Для оплаты последнего страна вынуждена делать долги. Для погашения долгов чаще всего приходится уменьшать внутренне потребление. 2. Инструменты торговой политики Внешнеэкономическая политика — это деятельность, регулирующая экономические отношения страны с другими государствами. Ей принадлежит значительная роль в обеспечении эффективного использования внешнего фактора в национальной экономике. По мере эволюции международных экономических отношений сформировался обширный инструментарий внешнеэкономической политики. Следует отметить, что формировался он на основе теории и практики рыночного хозяйства, а не принципов внешнеэкономической деятельности государств с планируемой из центра экономикой. Развитие инструментов регулирования внешнеэкономических связей шло как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Международная координация в этой сфере предполагает установление международных режимов, т.е. выработку договоренностей, определяющих нормы, правила и процедуры, которых обязуются придерживаться договаривающиеся стороны при решении каких- либо проблем.

скачать реферат Правонарушения и юридическая ответственность

Санкция, как и норма права в целом, представляет собой результат правотворческой деятельности государственного органа, тогда как правонарушение – акт деятельности гражданина и иных лиц. Бесспорно, без соответствующей нормы права и ее санкций, правонарушение не может существовать, но это обстоятельство не означает того, что в конкретное деяние человека или организации нужно включать нечто чуждое, не присущее ему, стоящее над ним. Иначе нарушается один из основных принципов научного познания, требующий рассматривать предметы, явления такими, какими они существуют реально, без приписывания не присущих им качеств и элементов. 3. Виды правонарушений В теории права правонарушения делятся на два вида – преступления и проступки. В основе классификации лежит представление законодателя о степени общественной опасности деяния для общества, государства и личности. Согласно ст. 14 УК РФ преступлением в Российской Федерации признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.

скачать реферат Законность и правопорядок

Нравственно здоровое общество - это общество, функционирующие на основе законов, в условиях стабильного правопорядка. Законность и правопорядок в обществе обеспечивается всей системой гарантий, который органически взаимодействуют между собой, взаимообусловливают и дополняют друг друга. Список литературы Общая теория права и государства: Учебник/ Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Юрист. 1996. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М.: "Статус ЛТД ", 1996г. Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. М.Н.Марченко. - М.:Зерцало, 1997

скачать реферат Доказательства в гражданском процессе

Необходимым условием развития этих процессов является их правовое сопровождение и обеспечение государством - единственной на территории страны политической организации, осуществляющей суверенитет, источник которого - народ Украины. Но государство и право имеют не только инструментальное значение и 1987, 3. 7 Курылев С.В. Основы теории доказывания в судебном правосудии. Минск, 1969, с.151. 8 Тихиня В.Г. Применение криминалистической тактики в гражданском процессе. Минск, 1976, с. 127. 9 Пучинский В.К.Английский гражданский процесс. М.,1974, с.142. 10 Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталлистических государств. М., 1958, ч.2, с.237-238.

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
скачать реферат Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

Философско-методологическую основу теории Коркунова со­ставляют позитивизм, субъективный идеализм и индивидуализм смягченного вида. Он выступает против крайностей механического индивидуализма XVII—XVIII вв., который. сводил общество к ме­ханической сумме индивидов, и этатистских теорий Гегеля и дру­гих авторов, с точки зрения Коркунова, растворявших личность в обществе и государстве. Коркунов выдвинул так называемую пси­хическую теорию, или теорию «субъективного реализма», со­гласно которой общество есть «объективный общественный по­рядок», «психическое единение людей». В то же время личность представляет собой «особое самостоятельное начало», которое не растворяется в обществе, а сохраняет «свою самостоятельность, свои особые цели, не сливающиеся с общественными и не подчиня­ющиеся им». Содержанием социальной жизни Коркунов считал совокупность разнообразных сталкивающихся между собой личных и групповых интересов в политической, экономической, религиозной и иных об­ластях. Отсюда, полагал он, вытекает необходимость права, задача которого заключается в том, чтобы обеспечивать должный обще­ственный порядок в сталкивающихся между собой интересах.

скачать реферат Конституционные основы судебной власти

Но Закон о судебной системе определил и суды субъектов Российской Федерации, отнеся к ним конституционные (уставные) суды субъектов Федерации и мировых судей (ч. 4 ст. 4). Судебная система - это совокупность всех действующих в Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией судов, объединяемая единством задач судебной власти, принципов организации и деятельности судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального устройства государства. Основа построения судебной системы - Конституция Российской Федерации. Суды осуществляют правосудие в составах: а) судьи и представителей народа (народных, присяжных или арбитражных заседателей); б) нескольких профессиональных судей (в первой и второй инстанциях - трех, в надзорной - не менее трех); в) судьей единолично. При любом варианте состава судов важнейшая роль в рассмотрении и разрешении дел принадлежит профессиональным судьям, причем во всех звеньях судебной системы. Судьи - носители судебной власти. На них возложена Конституцией Российской Федерацией функция осуществления правосудия. Литература 1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Юридическая Литература, 1999. 2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 3. Кашанина Т.В. Основы российского права. – М.: Норма, 1998. 4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Общ. ред. Ю.В.Кудрявцева. М.: Фонд "Правовая культура", 1996. 5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. Л. А. Окуньков. М.: БЕК, 1996. 6. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М.: Прогресс 1995. 7. Кашанина Т.В. Основы российского права. – М.: Норма, 1998. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М.: Юрист, 1998. 20

скачать реферат Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

Насколько безупречен данный подход с точки зрения теории права, сказать трудно, но в любом случае с данной позицией можно согласиться только тогда, когда в противовес «ведомственному толкованию» в законодательстве будут созданы дополнительные гарантии защиты прав и интересов налогоплательщиков. В настоящее время налоговые органы играют в правила, которые устанавливают сами для себя, а расширительное или ограничительное толкование законов осуществляется исключительно в угоду фискальному интересу. Норма ст. 25 Закона об основах налоговой системы предусматривает возможность издания Госналогслужбой РФ только инструкций и методических указаний по применению закона. Однако права осуществлять официальное толкование законов этому ведомству не предоставлено. В письме от 23 января 1996 г. № 11-03-9 Госналогслужба РФ подтвердила, что налоговые органы являются исполнительными органами и неправомочны изменять установленные законами правила. 4. Налоговые органы по своему усмотрению устанавливают фактическое содержание договорных отношений между сторонами для целей налогообложения.

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Велике значення у визначенні поняття права мають також політичні, ідеологічні причини. Але сучасний рівень методології наукового пізнання, розвинутість права в сучасному суспільстві, накопичена правознавством система теоретичних знань свідчить про те, що теорія права вже стоїть на порозі дійсного усвідомлення сутності права і подолання невизначеності у цьому питанні. Деякі вчені вважають, що ця задача буде розв’язана вже наступним поколінням. Заключення Проблема праворозуміння заключається в тому, що досі не виробилося єдине поняття права. Право ніколи не мало єдиного визначення. Різні мислителі висловлювали самі різноманітні думки, відповідаючи на питання “що таке право?” Вчення мислителів мали вплив на формування сучасних правових концепцій. В залежності від того, що розглядається в якості джерела правоутворення, - держава чи природа людини, розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права, а від того, що береться за основу права – норма, правосвідомість чи правовідносини – сформувались нормативістська, психологічна і соціологічна теорії права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.