телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для животных -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Министерство образования и науки Украины Таврический национальный университет им. Вернадского Юридический факультет Конституционное право Реферат Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практикаСимферополь 2005 Зміст Вступ 1. Поняття нормативно-правового акту 2. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів Конституційним Судом України 3. Сучасна практика визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України Висновки Література ВступПерехід України до нової, ринкової економіки, що відбувається одночасно з формуванням незалежної демократичної правової держави, вимагає кардинальних змін у правовій системі нашої країни, змісті та формах нормативно-правового регулювання. Передумовою вирішення цих завдань є істотне оновлення законодавства, забезпечення законотворчого повновладдя парламенту України, верховенства закону. В основу закону і нормативного акта мусить бути покладений соціальний ідеал справедливості, згідно з яким людина, її права, свободи й інтереси є вищою соціальною метою, незалежно від класової, національної чи партійної приналежності. У сучасних умовах зміни суспільно-політичного ладу України має йтися не стільки про поліпшення законодавства, підвищення його якості чи навіть про його оновлення, скільки про істотну переорієнтацію всього масиву законодавства відповідно до Конституції України, про формування багатьох принципово нових правових інститутів, які б відповідали умовам ринкової економіки, критеріям соціальної правової держави, міжнародним стандартом прав і свобод людини. Конституційна реформа, яка вже не перший рік проходить в Україні, викликала нагальну потребу в розробці ґрунтовної теоретичної бази діяльності Конституційного Суду України, здійсненні належної наукової аргументації необхідності ефективно діючого контрольного органу забезпечення верховенства Конституції. Виходячи з вищевикладеного, ціллю даної роботи є визначенні підстав для визнання нормативно-правових актів недійними Конституційним Судом України. Для вирішення цього завдання в роботі буде, насамперед, розглянуто поняття нормативно-правового акту, а потім — теоретичні питання та практичні аспекти діяльності Конституційного Суду України в напрямку перевірки на конституційність нормативно-правових актів та визнання в разі потрібності їх недійсними. 1. Поняття нормативно-правового акту Прийнято розрізняти три загальних юридичних джерела — джерела права: нормативний юридичний акт, санкціонований звичай та судовий прецедент. Нормативно-правовий акт — основне джерело права України. До ознак нормативно-правових актів відносяться: відсутність індивідуально-визначеного адресату, невизначеність числа випадків, на які розрахований припис, та можливість, що випливає звідси, неодноразового застосування, яке не вичерпує дії припису. Головна ознака, що характеризує зміст нормативного акту, в тому, що він є актом правотворчості, актом, якій оформлює встановлення, зміну чи відміну дії правових норм. Це відноситься до всіх нормативних актів, в тому числі до більшості, що не містять норми права. Суть і цих нормативних актів (як юридичних джерел права) полягає не в тому, що вони викладають норми права, а насамперед у тому, що із прийняттям нормативного акту виникають нові правові норми, змінюються ті, що діяли раніш, тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Государственное и муниципальное управление

Неприкосновенность судьи распространяется также на его помещения, транспорт, средства связи, переписку. 26.PПредмет ведения РФ В ведении Федерации (ст. 27. Все приведенные выше положения Конституции РФ о разграничении предметов ведения и полномочий между центром и субъектами РФ в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. Кроме вышеуказанных разграничений предметов ведения, во всем остальном субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти, осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. В современной Конституции РФ существует мягкий характер разграничения предметов ведения и властных полномочий Федерации и ее субъектов. 28.PОрганы исполнительной власти субъектов РФ Исполнительная власть в субъектах РФ занимает ведущее место в системе органов государственной власти, она наделяется широкими полномочиями и регламентируется более подробно, чем федеральная исполнительная власть в Конституции РФ

скачать реферат Особенности системы законодательства федеративного государства

Вновь возродились споры о судебном прецеденте как источнике российского права. Каково же соотношение законодательства с прецедентом? Существует мнение, что нормативные постановления Конституционного Суда должны включаться в систему законодательства. Видимо, с этим следует согласиться. В соответствии с Федеральным конституционным законом “О Конституционном Суде Российской Федерации” Конституционный Суд вправе разрешать вопросы о соответствии Конституции федеральных законов, других нормативных правовых актов, давать толкование Конституции. Конституционный Суд, принимая решения по делу, оценивает не только буквальный смысл рассматриваемого акта, но и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, сложившейся правоприменительной практикой, а также место акта в системе правовых актов. Согласно ст. 79 вышеуказанного закона решения Конституционного Суда РФ действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и лицами. Акты или их части, признанные неконституционными, утрачивают силу. Признание акта неконституционным является также основанием для отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, основанных на акте, признанном неконституционным (ст. 87). Таким образом, решения Конституционного Суда влияют на структуру действующего законодательства.

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Правоохранительные органы Российской Федерации: краткий курс лекций

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. Независимость судей арбитражных судов. При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только Конституции и федеральному закону. Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом. Равенство всех перед законом и судом. Правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех граждан перед законом и судом независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом и судом независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, местонахождения и других обстоятельств

скачать реферат Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Як показала практика, виші суди виходять з обов'язковості своїх роз'яснень, а суди нижчого рівня і сприймають їх у такий спосіб, хоча відповідно до сг. 129 Конституції України мають підкорятися лише законові. Отже. складається неоднозначна позиція в судах загальної юрисдикції в розумінні обов'язковості для них. з одного боку, чинних законів, з іншого — постанов Пленуму Верховного Суду України чи Вищого арбітражного суду України, які містять не рішення у конкретних справах, а теоретичні узагальнення судової практики. З такого становища можливі два виходи: або судова система вважає, що для судів не є обов'язковими так звані «керівні» роз'яснення пленумів вищих судів і суди підкоряються законові і керуються тільки ним, включаючи Конституцію — Основний Закон України, або ж постанови пленумів, як квазінормативні акти, м.ік'іі, перевірятися Конституційним Судом України на предмет конституційності. Виходячи з положень ст. 150 Конституції України про обов'язковість до виконання на території України рішень Конституційного Суду України, частини другої ст. 152 Конституції України про втрату чинності законами, іншими правовими актами та припису ст. 74 згаданого Закону щодо можливості Конституційного Суду України вказати на преюдиціальність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв'язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта, є нагальна потреба записати як у Законі України «Про Конституційний Суд України», так і в процесуальному законодавстві, яке застосовують суди загальної юрисдикції, спеціальну норму, де зазначалося б: рішення Конституційного Суду України про визнання закону, іншого правового акта неконституційним є підставою для перегляду справ у передбачених законом випадках.

 Настольная книга судьи по гражданским делам

В связи с этим органы местного самоуправления, главы муниципальных образований вправе обращаться в суды с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов по основаниям не только нарушения их компетенции (ч.2 ст.251 ГПК), но также и нарушения оспариваемым нормативным правовым актом других прав местного самоуправления (п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003г. N 2). Исходя из требований ч.5 ст.251 ГПК в заявлении данных лиц должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение их компетенции оспариваемым нормативным правовым актом. Рассматривая дела о нормоконтроле, судьи должны иметь в виду, что согласно ст.3 и 4 ГПК граждане вправе обращаться в суд за защитой своих прав, свобод и охраняемых законом интересов (исключение составляют случаи, когда граждане или организации вправе в соответствии с федеральным законом обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц). Поэтому заявления граждан и организаций, оспаривающих нормативные правовые акты, не затрагивающие их права, не должны приниматься к производству судов

скачать реферат Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

В субъектах Российской Федерации могут создаваться только: Арбитражный суд субъекта Российской Федерации полномочия, порядок образования и деятельности которого устанавливаются Федеральным Конституционным Законом (ст. 25 п. 2 вышеуказанного закона); Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов и других нормативно-правовых актов субъекта РФ Конституции (уставу) субъекта РФ (ст. 27 п.1), создается и упраздняется законами субъекта Российской Федерации (ст. 17 п.2); Мировые судьи. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливается Федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации (ст. 28 п. 2). Специализированные суды могут быть только федеральными и учреждаются путем внесения изменений и дополнений в Федеральный Конституционный Закон № 1-ФКЗ (ст. 26. п.1). Полномочия, порядок образования и деятельности специализированных федеральных судов устанавливаются Федеральным Конституционным Законом (ст. 26 п.2). Специализированные суды – относятся к судам общей юрисдикции.

скачать реферат Федеральная государственная служба в РФ

Прочие принципы государственной службы, содержаться в ст. 5 ФЗ «Об основах государственной службы РФ» можно отнести к организационным принципам государственной службы. Это: 1) принцип обязательности для государственных служащих решений, принятых вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством РФ; 2) принцип единства основных требований, предъявляемых к государственной службе; 3) принцип профессионализма и компетентности государственных служащих; 4) принцип гласности в осуществлении государственной службы; 5) принцип стабильности кадров государственных служащих в государственных органах. 2. Правовые источники государственной федеральной службы Данное законодательство состоит из Конституции РФ, Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации", федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации . Конституция РФ закрепляет такие исходные основы, как верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации (ч.2 ст.4); единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (ч.3 ст.5); приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие (ст.18); обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст.2); разделение законодательной, исполнительной и судебной власти (ст.10); равный доступ граждан к государственной службе (ч.4 ст.32); некоторые обязанности всех должностных лиц (ч.2 ст.24, ч.3 ст.41, ч.2 ст.46 и др.). Государственная служба связана с рядом правоограничений для лиц, состоящих на ней, а всякое ограничение прав личности допускается только по федеральному закону (ст.55 Конституции РФ). Весьма важное значение имеет положение Конституции РФ (ч.2 ст.42) о возможности обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц.

скачать реферат Нормативно-правовые акты

В сфере нормативного правового регулирования общественных отношений Конституция Российской Федерации устанавливает следующие виды нормативных правовых актов. Это собственно Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции и уставы субъектов Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, акты палат Федерального Собрания, нормативные указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (кроме конституции, устава, закона). Все перечисленные акты объединяются общим понятием нормативный правовой акт, который является одним из самых распространенных и ведущих источников права в Российской Федерации. В нормативных правовых актах устанавливаются нормы права, которые представляют собой общеобязательные государственные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на многократное применение. Правовые нормы распространяют свое действие на всех субъектов, вступающих в определенные общественные отношения – участников правоотношений или определенную категорию лиц, действуют постоянно и непрерывно, применяются многократно при регулировании определенных видов общественных отношений.

скачать реферат Система органов прокуратуры

Система органов прокуратуры Ключевые понятия: Генеральный прокурор военная прокуратура транспортная прокуратура Основные нормативные правовые акты по теме: Конституция РФ (ст. 129) Федеральный закон "О прокуратуре РФ" от 17 ноября 1995 года. Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную систему прокурорских органов. Систему органов прокуратуры составляют: Генеральная прокуратура РФ; прокуратуры республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов; районные, городские прокуратуры. В систему органов прокуратуры входят также военные прокуратуры, прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях, транспортные и природоохранительные прокуратуры, которые могут образовываться Генеральным прокурором РФ и приравниваются к прокурорам областей или районов. Военные прокуратуры занимают в системе прокуратуры РФ обособленное место. Они образуют подсистему органов военной прокуратуры. Построение органов военной прокуратуры соответствует построению военных судов.

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
скачать реферат Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

Помимо целевого нормоконтроля судебный контроль за нормативными актами реализуется в форме опосредованного, индивидуального или инцидентного нормоконтроля. Эта форма реализуется при разрешении конкретных дел (за исключением дел по оспариванию нормативных правовых актов). Суд, придя к выводу о том, что подлежащий применению нормативный правовой акт не соответствует Конституции РФ или общим принципам и нормам международного права, либо конкретный нормативный акт не соответствует нормативному акту более высокого уровня, принимает решение по данному делу на основании установленной Конституцией РФ иерархии нормативных актов. Такая форма нормоконтроля применяется при рассмотрении арбитражными судами практически всех категорий споров согласно ст. 168 АПК РФ, предусматривающей, что при принятии решения суд устанавливает, какие законы и какие нормативные правовые акты следует применить по данному делу. То есть в случае, когда суд пришел к выводу, что нормативный акт, регулирующий соответствующие правовые отношения, не соответствует Конституции РФ и законам РФ, такой акт не подлежит применению в данном деле.

скачать реферат Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерациии

Принятые законодательным органом государственной власти нормативные правовые акты могут противоречить Конституции РФ, федеральному законодательству, и Федерации необходимо иметь возможность каким-то образом влиять на законодательные органы власти субъектов в целях создания и сохранения на территории РФ единого правового пространства. Только с 1998 по 2000 год из 50 тысяч зарегистрированных Министерством юстиции законов субъектов РФ одна треть не соответствовала Конституции РФ.11 К недостаткам п.4 ст.9 можно отнести: 1.Шестимесячный срок, который дается законодательным органам государственной власти субъектов Федерации на исполнение решения суда; 2.Трехмесячный срок, который дается законодательным органам государственной власти субъектов Федерации на исполнение решения суда после вынесения предупреждения Президентом РФ; 3.Двухмесячный срок, в течение которого Государственная Дума должна рассмотреть проект федерального закона о роспуске законодательного органа власти субъекта Федерации; 4.В связи со всем вышеизложенным – чрезмерная затянутость самого процесса применения санкций и его низкая эффективность. 5.Процессуальные пробелы – например, в законе не указано, в форме какого судебного постановления (если оно принимается не Конституционным судом) должно быть установлено, что в результате уклонения законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации от принятия в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда были созданы препятствия для реализации закрепленных Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами полномочий федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц.

скачать реферат Административно–правовой статус государственных служащих

Это деление государственной службы на виды предопределяет существование двух видов законодательства, регулирующего государственно-служебные отношения. Законодательство о государственной службе состоит из федеральной Конституции, Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также, действующего до конца этого года, Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» в части не противоречащей вышеназванным законам, других федеральных законов и многочисленных иных нормативных правовых актов, а также конституций, уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Федерации. Конституция РФ играет принципиально важную роль в правовом регулировании государственной службы. Именно она определяет, какие руководящие государственные должности РФ относятся к категории «А» и в чем состоят их отличия от других государственных должностей (категорий «Б» и «В»). В ней определена также компетенция Совета Федерации, Государственной Думы и Президента РФ по назначению на должности и освобождению от должности государственных служащих.

скачать реферат Иерархия органов исполнительной и законодательной власти РФ

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. Этой нормой закрепляется факт существования двухуровневой системы государственного администрирования, по мимо высшего органа исполнительной власти всей Российской Федерации, в каждом субъекте существует собственный высший орган исполнительной власти, однако действует он только в пределах своего субъекта. Таким образом происходит двойной контроль со стороны государства социально-экономического развития регионов, что приводит к высокой эффективности функционирования государственного аппарата. Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» за субъектами федерации закрепляется право иметь собственные законодательный и исполнительный органы, однако судебная власть жестко центрирована, и подчиняется только Федеральному управлению, однако в рассмотрении дел кроме федерального законодательства использует на равных законодательную базу субъекта федерации на территории которого размещается орган судебной власти. 2. Специфика выполняемых функций каждого органа государственной власти субъектов федерации должна основываться прежде всего на федеральном законодательстве, поскольку все субъекты федерации равны и пользуются одинаковыми правами.

скачать реферат Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

Введение Основные подходы к нормативному регулированию высших должностей в Российской Федерации Нормативное регулирование высших должностей Российской Федерации Заключение Список использованных источников и литературы Введение Высшие должности в любом государстве устанавливаются для эффективного управления всеми общественными институтами. При этом в любой стране существуют свои принципы отбора лиц для занятия этих должностей и соответствующее правовое регулирование. В Российской Федерации существуют свои особенности нормативного регулирования высших должностей. Система источников регулирования высших должностей в нашей стране включает множество нормативно-правовых актов, начиная с Конституции и заканчивая подзаконными актами. Основные подходы к нормативному регулированию высших должностей в Российской Федерации Согласно первому подходу, нормативно-правовое регулирование высших должностей в нашей стране включает, в первую очередь, Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а подзаконные акты, как, например Указы Президента, Постановления Правительства, лишь раскрывают содержание первой группы актов1.

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
скачать реферат Огнестрельное оружие

Поэтому необходимо очень внимательно отслеживать производство, распространение, продажу и использование огнестрельного оружия; знать особенности каждого типа оружия и предпринимать серьёзные меры по сокращению числа преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Грамотное и своевременное использование познаний балистиков-криминалистов, оружиеведов в ходе следствия может оказать решающую роль в раскрытии самых запутанных преступлений. Поэтому следователь, ведущий расследование преступлений связанных с оружием, должен иметь представление о криминалистическом оружиеведении и обладать элементарными навыками сбора доказательственного материала для проведения баллистической и иной экспертиз, для идентификации оружия, определения его типа. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Конституция Российской федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 150-ФЗ Юридический центр ПРЕСС. – 2005 г. 1 Криминалистика. Учебник. Под ред. И. Ф. Крылова. – СПб., 2001 г. – 256 с. 1 Энциклопедия оружия.

скачать реферат Основы правоведения

Остальные главы посвящены организации государственной власти. Юридические свойства Конституции. Конституция как Основной закон страны имеет ряд особых юридических свойств, отличающих ее от других нормативно-правовых актов. Во-первых, Конституция РФ устанавливает принципы организации государственной и общественной жизни, провозглашает Российское государство, юридически оформляет государственную власть. Во-вторых, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, т.е. она возглавляет пирамиду нормативно-правовых актов в стране, является Основным законом государства, обладает верховенством. Ей не может противоречить ни один федеральный закон или любой другой нормативно-правовой акт, принимаемый органами государства. При наличии противоречий действует Конституция РФ. Для контроля за соответствием Конституции всех других актов создан Конституционный суд РФ (ст. 125). Его решения являются окончательными и обжалованию не подлежат. В-третьих, Конституция РФ является актом прямого действия, т.е. ее нормы действуют непосредственно при регулировании общественных отношений и не требуется принятия дополнительных нормативных актов.

скачать реферат Отчет о муниципальном Совете Бавлинского района

Местное самоуправление в Бавлинском муниципальном районе – форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций. 2. Местное самоуправление в Бавлинском муниципальном районе осуществляется в границах Бавлинского муниципального района. 3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, Устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты. 4. Местное самоуправление в Бавлинском муниципальном районе осуществляется на основе принципов: 1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 3) законности; 4) гласности; 5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения; 6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления; 7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением Бавлинского муниципального района Жители и население района 1.

скачать реферат Полномочия федеральных органов государственной власти в обеспечении статуса Государственной Границы Российской Федерации

Определив объект исследования, следует выявить круг нормативно-правовых актов, осуществляющих регуляцию общественных отношений в данной сфере. Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в пограничной сфере, можно разделить на три группы: федеральное, региональное (законодательство субъектов Российской Федерации) и нормативные правовые акты органов местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий. В федеральном законодательстве Российской Федерации можно выделить следующие подгруппы: а) Конституция Российской Федерации (далее – Конституция) и федеральные конституционные законы; б) законы Российской Федерации и федеральные законы; в) подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации. Конституция Российской Федерации является основным законом государства и представляет собой правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Она разграничивает предметы ведения Российской Федерации в лице ее высших органов государственной власти; предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.