телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Поняття держави і права

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Вступ Розбудова Української держави, поворот суспільства до засад гуманізму і справедливості, пошук шляхів його демократичного розвитку актуалізує використання і наповнення справжнім змістом багатьох суспільствознавчих і державознавчих понять. Це стосується, у першу чергу, поняття держави і права. Ідея правової держави пройшла складний і тривалий шлях. Ще в античні часи розуміли, що лише право може дати владі міру, обмежити її в інтересах народу, а держава, в якій закон суперечить людській природі і не слугує загальному благу, швидко загине. Зі здобуттям Україною незалежності поняття правової держави вже за кілька років міцно увійшло в теорію і практику сучасного українського конституціоналізму. Ідеї правової держави з великою одностайністю були сприйняті і інтерпретовані відповідно до сучасного розуміння вченими-юристами – укладачами нової Конституції України 1996 р. Нова Конституції України, яка проголосила принцип правової держави в якості фундаментальної ознаки української держави, започатковує, без сумніву, новий і важливий етап розвитку вчень про державу і право в Україні. Інтерпретація відповідних положень, наповнення їх адекватним змістом є, без сумніву, одним з важливих завдань сучасної вітчизняної науки. 1. Поняття державиХарактеризуючи державу, філософи і юристи сходяться на тому, що вона є необхідною формою організації розвиненого суспільства, без якої неможливе виконання завдань, що стоять перед ним. Погляди на державу, на характеристику її сутності, головних рис і призначення досить різні у представників того чи іншого наукового напрямку . Велика група науковців виходила при визначенні поняття «держава» з формально-логічних позицій. Л. Дюгі вважав державою будь-яке суспільство, де існує диференціація між тими, хто править, і тими, ким правлять, у вигляді політичної влади; Г. Шершеневич визначав її як єднання людей у межах однієї території під загальною владою; Ф. Хайєк характеризує державу як організацію, що її свідомо створюють люди, які проживають разом з метою однакового управління; Б. Баді та П. Бірнбаум розглядали державу як добре організовану машину влади разом з чиновниками і збройними силами, що її обслуговують. Як похідне від права явище оцінювали державу Г. Кельзен, І. Кант, Г. Еллінек. Г. Кельзен характеризував її як персоніфікацію правопорядку, І. Кант – як об'єднання великої кількості людей, які підпорядковуються правовим законам, Г. Еллінек – як цільову єдність людей, які мають властивості юридичних суб'єктів і є носіями права. Гегель розглядав державу як вищу і найдосконалішу форму суспільного життя. Підкреслюючи її моральну спрямованість, він характеризував її як дійсність моральної ідеї. М. Коркунов визначав державу як об'єднання вільних людей, де мирний порядок забезпечується встановленням монополії державних органів на здійснення примусу, – отже, наголошував на її примусовому характері. На ту саму обставину вказує Дж. Ролз, який вважає, що держава повинна здійснювати остаточну владу і примус на певній території. У найбільш концентрованій формі вказівка на примусовий характер держави сформульована у вченні марксизму-ленінізму.

Термін «об'єктивне» означає, що вони одержали об'єктивацію в офіційних державних актах і тому є незалежними від індивідуального інтересу (волі) та свідомості суб'єкта права (крім «автора» цих норм). Суб'єкт, вступаючи в громадське життя, уже стикається з «готовими» юридичними нормами, які виникли до нього і незалежно від нього; суб'єктивне юридичне право – правові норми і принципи як певні юридичне визнані можливості (свободи) суб'єкта права задовольняти власний інтерес (приміром, можливість задовольнити інтерес особи, яка має пільги щодо податків, полягає в одержанні цих пільг). Термін «суб'єктивне» означає, що наданими можливостями (правами і свободами) суб'єкт на свій розсуд може скористатися або не скористатися, усе залежить від його волі (інтересу) та свідомості. Суб'єктивне юридичне право є похідним від об'єктивного, виникає на його підґрунті та у його межах. Між двома значеннями терміна «право» існує тісний взаємозв'язок. Поки норма права є загальною і поширюється на усі випадки конкретної сфери життя та діяльності людини, вона є об'єктивною. Коли норма права стосується певної ситуації і здійснюється в конкретній поведінці суб'єкта, вона є суб'єктивною. Природні права людини (її безпосередньо-соціальні права) перетворюються на суб'єктивні юридичні права і одержують офіційне визнання за допомогою загальнообов'язкових норм права, встановлених і охоронюваних державою у вигляді об'єктивного права . Висновки Держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка певним чином відокремлена від суспільства, інституалізована у вигляді механізму держави, має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку, особливі потреби й інтереси. Тому вивчення характеристик держави повинно здійснюватися з точки зору як єдності держави й суспільства, так і їх відокремленості. Методологічним підходом до подібного аналізу поняття, сутності та призначення держави є тлумачення держави як особливої форми організації суспільства, форми, яка є його внутрішньою організацією, засобом упорядкування суспільних відносин, а також підхід до держави як до суб'єкта, що об'єднує суспільство у вигляді території, фізичних осіб та їх об'єднань, державних посадових осіб і органів, законів й інших правових документів. Держава є організацією, що існує в межах суспільства, але організацією особливою, яка характеризується тим, що вона: 1) всеохоплююча – об'єднує в єдине ціле всіх членів суспільства, відображує та забезпечує як загальносуспільні інтереси і потреби, так і інтереси й потреби його членів (усі інші соціальні організації – політичні партії, професійні та молодіжні спілки, асоціації підприємців тощо охоплюють лише окремі верстви населення); 2) територіальна – об'єднує членів суспільства (своїх громадян) за територіальною ознакою, територія визначає просторові межі поширення її компетенції; 3) офіційна – представляє суспільство, виступає від його імені як всередині держави, так і за її межами; 4) універсальна – організовує членів суспільства для вирішення питань, що торкаються різних сфер їхнього життя, а також життя суспільства в цілому; 6) верховна (суверенна) – є вищою за значенням і силою складовою суспільства й у сфері загальносуспільних інтересів усі інші соціальні організації їй підпорядковуються; 7) централізована – внутрішня побудова держави здійснюється за ієрархією, тобто підпорядкованістю нижчих організаційних структур (регіонів, місцевих органів державної влади і управління, державних підприємств і установ) вищим, і насамкінець – загальнодержавним структурам (парламенту, президенту, уряду); 8) володіє спеціальним апаратом управління і примусу, повноваження якого поширюються на все суспільство; 9) здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру, який забезпечується можливістю застосування державного примусу.

Центральним у характеристиці поняття «держава» є погляд на неї як на організацію політичної влади. В усіх аспектах своєї діяльності держава невідривна від такого універсального поняття, як влада. Відомо, що влада здійснюється не тільки в державі, але й у всіх осередках суспільства – в суспільних утвореннях, політичних партіях, установах тощо. Влада властива всім суспільним відносинам – економічним, політичним, соціальним, ідеологічним. І хоча є різні підходи до поняття влади, найбільш практичним для її характеристики є погляд на неї як на прояв організованої сили, заснованої на здатності одних суб'єктів нав'язувати свою волю іншим, тобто керувати ними. Отже, в основі державної влади лежать відносини залежності між людьми. Ці відносини мають вольовий, а іноді і силовий характер і створюють можливість різними способами нав'язувати державну волю громадянам та іншим суб'єктам суспільних відносин. Державна влада має публічний характер і здійснюється як щодо своїх громадян, так і щодо інших суб'єктів, що перебувають у межах державної території. Вона проявляється через освячену законом їхню економічну, політичну, психологічну залежність. На цій основі складаються відносини керування і підлеглості. Персоніфікація влади відбувається через апарат, що управляє суспільством . Суб'єктами державної влади в межах своєї компетенції є державні органи, від імені яких виступають посадові особи. Цими суб'єктами можуть бути колегіальні множини людей (наприклад, переважної кількості органів, що входять до судової системи) або окремі особистості – державні службовці (президент, міністр, голова місцевої адміністрації, начальник райвідділу міліції тощо). Приймаючи обов'язкові для підвладних структур рішення, державна влада визначає лінію їхньої поведінки. Владні відносини можуть бути при цьому побудовані на добровільних і примусових засадах. Методи здійснення державної влади різноманітні. Це може бути панування, управління, заохочення, психологічний вплив. При максимальній централізації і концентрації влади можливе здійснення не обмеженої законами і такої, що призводить до свавілля, групової або ж особистої диктатури. Відповідно, підкорення велінням державної влади може бути засноване на звичці, переконанні в їх корисності, побоюванні невигідних, в тому числі й матеріальних, наслідків, на сподіванні матеріального чи морального заохочення або ж на побоюванні застосування державного примусу. Сила авторитету влади держави значно ефективніша за авторитет її сили. Саме тому головним для забезпечення ефективності її діяльності є наявність у суспільстві переконання в природності, доцільності і необхідності її велінь. Найважливішою ознакою державної влади є її політичний характер. Будь-яка політична діяльність і боротьба так чи інакше пов'язані з державою. 2. Поняття праваТермін «право» вживають у різних значеннях (право першості в черзі; право на подяку за безкорисну допомогу; право співзасновника комерційної корпорації вимагати здійснення його корпоративних прав; право зажадати повернення свого майна із незаконного володіння та ін.) . В усіх випадках термін «право» походить від кореня «прав», що означає правда, справедливість.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Такий пдхд надав чимало слушних важливих означень, але науковц так не дйшли бодай якогось консенсусу. Проте бльшсть зйшлася на тому, що наця це не державне утворення не етнчна спльнота. Не державне утворення, тому що поняття держави стосуться нституцйно дяльност, тод як поняття нац визнача тип спльноти. Поняття держави можна означити як низку автономних нституцй, як вдрзняються вд нших нституцй мають законну монополю на примус та збирання податкв на певнй територ. Але це надто вдрзняться вд поняття нац. Адже наця, як ми зясували, це спльнота, яка сприйматься почуттями в якй проходить життя, а представники мають спльну батьквщину й культуру. Не етнчна спльнота, бо, попри деяк збги в тому, що наця й етнчна спльнота належать одному й тому ж явищу (спльна культурна дентичнсть), етнчна спльнота, як правило, не ма полтичного вдтнку та й браку й нацонально культури й навть територ, оскльки етнчнй спльнот не конче володти свою сторичною територю

скачать реферат Социология - наука про общество

У центрі соціального життя – взаємодія людей, а індивід і група – сукупність соціальних зв язків, що породжують складні соціальні структури: особистість, індивід, суспільство, культура, держава, право, мораль, наука, мистецтво, родина тощо. Поняття “соціальний” має кілька значень:від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв язку. Соціальний зв язок – те, що змушує людей гуртуватися, незважаючи на нерівність тощо. Тож соціологія вивчає в суспільстві лише соціальне. 2. Об єкт та предмет соціології. Вони є взаємопов язаними, але не тотожні. В кожній з суспільних наук людина є об єктом, але кожна наука має свій предмет. Об єктом соціології є певна соціальна реальність. Соціологія – наука про становлення, розвиток та функціонування соціальних спільнот, процесів та відносин, а також про шляхи, форма та методи реалізації їх усіх. Навіть зараз багато вчених розуміють то широко. Фундатор соціології О. Конт вважав, що соціологія – то позитивна наука про суспільство. Дюркгейм називав предметом соціології соціальний факт, але категорія “соціальний” у нього визначалась як “колективна”.

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
 Нації та націоналізм у глобальну епоху

У Британ теж зявилася неприязнь до афро-карибських та азатських ммгрантв; див.: James (1989). Щодо внеску жнок у процес перебудови етнчних нацональних кордонв, а також потребу переглянути концепцю нац з метою включити до не жнок, див.: Yuval-Davis (1993); пор.: Gutierrez (1995). 178 Про рухи Мадзн «Молода ґвропа» та «Молода ¶таля» див.: Mack Smith (1994, роздл 1); про деяк наслдки права нацй на самовизначення й вдокремлення в наш час див.: Beitz (1979, частина II) та Mayall (1990, частина 4). 179 Див. наприклад: Kedourie (1960), Tivey (1980, Вступ Роздл 3), Breuilly (1982, Вступ), Giddens (1985, 116-21, 209-21) та Hobsbawm (1990, Роздл 1). 180 Сенс снування (фр.). 181 Про рзноманття швейцарсько культурно полтично дентифкац та перехресн звязки див.: Warburton (1976) та Steinberg (1976, роздл 2). 182 Самоврядування, «гомруль» (англ.). 183 Американська система «стримувань противаг» принцип взамозалежност та взамообмеження законодавчо, виконавчо та судово глок влади. 184 Див.: Zartmann (1963)P про поняття «держави-нац» держави, яка намагаться викувати для себе нацю (в Африц й Аз); про вплив британського французького колоналзму та нацоналзмв у Африц див.: Crowder (1968); а про вплив територальних кордонв та етнчне полтичне життя Африки й Аз див.: Horowitz (1985, роздл 2). 185 В англйському оригнал у назв роздлу використано префкси «супер-» «супра-», як ми передамо як «над-» «понад-» вдповдно

скачать реферат Поняття і види правових норм

Норми права виступають в якості основних пунктів зосередження, визначають риси всієї системи і характер взаємовідносин між її частинами. Юридичні правові норми Норма права - це формально визначене правило поведінки (безпосередньо чи в поєднанні з іншими нормами права), що виходить від держави і надає учасникам суспільних відносин даного виду суб’єктивні юридичні права і накладає на них суб’єктивні юридичні обов’язки дещо по-іншому дав поняття норм права. На його думку юридична норма - це загальнообов’язкове веління, виражене у вигляді державного владного розпорядження і яке регулює суспільні відносини. А ось Голлунский С.А. вважає, що норма права це не всяке розпорядження, що має юридичний характер, а тільки таке розпорядження, яке представляє собою загальне правило, розраховане на багаторазове його застосування. Пиголкин А.С. в своїй роботі правову норму визначив, як правило поведінки, яке є вимогою, велінням, зверненим до суб’єктів права, узгоджувати свою поведінку з вказівками норми під загрозою невигідних наслідків при порушенні цих вказівок.

 Синдром Кассандры

Снова книга дошла до самого Императора Александра Первого. Что в ней возмутило покой монарха? Или ему за державу обидно стало? Либо он усмотрел в писании этом личную обиду? Так или иначе, но решение воспоследовало: "Монаха Авеля абис (абие тотчас. - Ю.Р.) заключить в Соловецкую тюрьму,, и быть там ему дотоле, когда сбудутся его пророчества самою вещию". И снова потекло время между письменным оформлением пророчества и его реализацией самою жизнию! А в это время Александр сидит на троне - державой правит! Авель тоже сидит, правда в тюрьме, на острове, тоже при деле - вшей давит! У каждого своя доля и свое постоянное занятие! Говоря языком песни, "все поровну, все справедливо!" Год идет за годом. Что было в это время в России - вам известно из истории, которую я не стану пересказывать. Что оыло с Авелем? Много претерпеть пришлось ему за эти десять лет! Он "10 раз был под смертию, 100 раз приходил в отчаяние, 1000 раз находился в непрестанных подвигах, и прочих искусов было о.Авелю число многочисленное и число бесчисленное

скачать реферат Поняття та форми державного устрою

Державна влада поширюється і на іноземних осіб, що знаходяться в країні і які не мають громадянства. Однак вони мають особливе правове положення. Актуальність роботи: у зв’язку з різноманіттям форм державного устрою різних країн світу виникає нагальна потреба для засвоєння знань в цьому напрямку. Такі поняття все частіше звучать в повсякденному житті. Мета роботи: оволодіння та засвоєння знань з дисципліни “Теорія держави і права” з питання “Поняття та форми державного устрою”. Завдання роботи: проаналізувати поняття держави та її устрою, розкрити суть форми державного правління, державного устрою та політичного режиму. Методи дослідження: у роботі використовується ряд літературних джерел, окрім тематичних підручників аналізуються статті з періодичних видань. Форма держави. Ознаки держави, спочатку виражені в її передумовах, у ході історичного процесу розвиваються у форму держави. Форма держави - це її устрій, що виражається в характері політичних взаємин між людьми, між людьми і державою, між державою і людьми в процесі управління ними (політичний режим), у способах організації вищих органів державної влади (форма правління) і в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма територіального устрою).

скачать реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Внаслідок цього у суспільній думці склалося досить обмежене уявлення, що держава несе відповідальність лише за зовнішню безпеку громадян, не піклуючись про їхній добробут. Усіх громадян почали розглядати як однаково юридично вільних з формально рівними правами і обов‘язками перед державою. Держава не визнавала жодних привілеїв, жодної власної благодійності щодо своїх громадян. Новий етап у розвитку правової держави починається після першої світової війни, коли дедалі більшого визнання набуває необхідність втручання держави в соціально-економічну сферу життя суспільства з метою забезпечення певних життєвих стандартів і прямої державної опіки щодо тих категорій громадян, які реально потребують соціального захисту. Старе поняття набуло якісно нового змісту і було конституційно закріплено у державах Заходу ФРН, Франція, Італія та ін. "як соціально правова держава". У цьому своєму поняття правова держава охопило і ті права людини, реалізація яких неможлива без активного втручання збоку держави /право на працю, на освіту, соціальне забезпечення та інші так звані позитивні права громадян.

скачать реферат Державний бюджет України і бюджетне право

Державний бюджет України і бюджетне право П л а н сторінка Вступ 2 1. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового Регулювання 3 2. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4 3. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 5 4. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 7 6. Список використаної літератури 9 1.Вступ. Бюджет як явище в історії людського суспільства з”явився порівняно недавно – в епоху капіталізму. Його поява пов”язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки. Згідно ст.1 Закону України “Про бюджетну систему України”, бюждет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

скачать реферат Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права Реферат з дисципліни: «Кримінальне право України» на тему: «Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку» Підготувала студентка 352 групи Шевченко С. О. Перевірив к. юр. наук, доцент Сич В. О. Миколаїв – 2008 Список умовних скорочень КУ Конституція України КК Кримінальний кодекс ВРУ Верховна Рада України НПС навколишнє природне середовище Зміст Вступ І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку ІІ Деякі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Порушення законів та звичаїв війни Найманство: загальна характеристика злочину, передбаченого ст. 447 КК України та міжнародно-правове визначення 2.3 Екоцид. Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України Висновок Список використаних джерел Вступ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вперше в історії національного кримінального права виділено КК України 2001 року в окремий розділ.

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
скачать реферат Норма права

Релігійні норми – правила, встановлені різними віросповіданнями й обов'язкові для віруючих (Старий Завіт, Новий Завіт, Коран, Сунна, Талмуд, Авеста, релігійні книги буддистів, даосів тощо). За змістом сфери регульованих відносин. Політичні норми – норми у сфері політики, тобто правила боротьби за владу. Організаційні норми – регулюють організаційні питання. Естетичні норми – норми, що регулюють поняття краси. За способом утворення. Норми, що носять стихійний характер. Норми, що носять свідомий характер. За способом закріплення і вираження. Усні норми. Письмові норми. Поняття норми права. Під нормою права розуміється загальнообов'язкове формально-визначене правило поведінки, встановлене і забезпечене суспільством і державою, закріплене й опубліковане в офіційних актах, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов'язків їхніх учасників. Ознаки норми права: Норма права закріплює міру свободи волевиявлення і поведінки людини. Це форма визначення і закріплення прав і обов'язків. Норма являє собою правило поведінки загальнообов'язкового характеру.

скачать реферат Норма права і стаття нормативно-правового акту

Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм.

скачать реферат Право власності у зарубіжних країнах

Реферат Право власності у зарубіжних країнах Зміст 1. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн 2. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності Список використаних джерел 1. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн Юридична особа — це утворення, яке можна зрозуміти лише у взаємозв'язку з правовим полем, що існує навколо неї. На відміну від фізичної юридична особа існує завдяки наявності правового поля. Щоправда, різні правопорядки неоднаково розуміють поняття або 2) смерть спадкодавця прийняття спадщини спадкоємцями за законом. Спадкове право відповідно до пандектної системи складає самостійний розділ цивільного права. Список використаних джерел Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. Порівняльне правознавство. — К.: МАУП, 2004. — 200 с. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство. — К.: Юстініан, 2003. — 184 с. Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства. — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — 360 с. Кресін О.В., Кресіна І.О., Батанов О.В., Бігич О.Л., Проценко І.М. Порівняльне правознавство.

скачать реферат Право Стародавньої Греції та Риму

Деякі автори схильні думати, що Цицерон стояв біля витоків того поняття держави, яке згодом мало багато прихильників, аж до сучасних прихильників ідеї правової держави. Походження держави Цицерон пов'язував із властивою людській природі здатністю до спілкування, з вродженою її потребою жити разом. Поділяючи в цьому питанні позицію Аристотеля, Цицерон відкидав уявлення пре божественне походження держави і права, а також широко розповсюджені в його час уявлення про договірний характер виникнення держави. Цицерон перейняв від стоїків концепцію суспільних кіл; найвужчим колом для нього була сім'я – найменший і початковий елемент державності; ширшим колом була муніципія, наступним колом – держава, що, як уже зазначалося, становила спільність людей, зв'язаних одним правом і спільною користю. Філософ відзначав споконвічний зв'язок держави і власності, вважаючи, що причиною утворення держави є охорона власності. Свою концепцію найкращої (змішаної) форми держави, на відміну від платонівських проектів ідеальної держави, Цицерон вважав реально здійснимою.

скачать реферат Правова організація працевлаштування громадян

Повинна удосконалюватись також сис­тема інформаційного забезпечення вивчення та аналізу стану ринку праці на основі об'єктивного прогнозування його роз­витку. При укладенні Генеральної угоди сторони заявили, що в умовах переходу до ринкової економіки договірне регулювання суспільно-економічних процесів на принципах соціального парт­нерства є об'єктивною необхідністю. Поняття безробітного і його правове становище При переході до ринкової економіки важливою проблемою є гарантованість державою кожному громадянинові права на працю. Закон України «Про зайнятість населення» захищає, але не рятує від безробіття. Він тільки уводить нас у новий світ, в якому держава, гарантуючи працевлаштування, але не змігши його здійснити, призначає і виплачує матеріальну допомогу. Гарантія державою права на працю полягає у проведенні певної соціальної політики, спрямованої на створення робочих місць і надання їх тим, хто шукає роботу і бажає працювати. Держава повинна намагатись забезпечити усіх працездатних громадян роботою. Найстрашнішим злом для людини є усві­домлення своєї непотрібності суспільству.

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
скачать реферат Президентські республіки США і Білорусь

ВСТУП Розділ 1. Сутність президентської республіки як форми державного правління 1.1 Інститут президентства 1.2 Основні політико-правові ознаки президентської республіки 1.3 Особливості організації та здійснення державної влади4 Розділ 2. особливості країн з президентською формою державного правління 2.1 Характерні особливості США, як президентської республіки 2.2 Характерні особливості Білорусії як президентської республіки Розділ 3. Негативні сторони та можливості вдосконалення організації державного правління в президентських республіках 3.1 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в США 3.2 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в Білорусії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави. Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту. Поняття єр-міністра, в той час я к в Білорусії вона є.

скачать реферат Демократія

- це дуже відносне поняття суто західної культури, неможливе без визнання автономії особи і прав людини. Кожний час, і кожна людина в нього вкладає своє власне значення, і сьогодні його все більше потрактують, як процес. Існують слова, які нормальна людина зрозуміти не в змозі. Наприклад, демократія. Є тверде слово , 1996 р. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришина О.В. Загальна теорія держави і права - Харків: Право, 2002.

скачать реферат Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Варіанти тоталітаризму - деспотизм і диктатура. Авторитаризм - режим, який характеризується значнии зосередженням влади в руках однієї особистості, звуженням політичних прав і свобод громадян, їх суспільно-політичних організацій, строгою регламентацією їхньої активності, різким скороченням прерогатив та повноважень демократичних інституцій. Це режим жорсткого примушування до дотримування законів. Такий режим допускає існування деяких фрагментів демократії (парламентські вибори). Проте його ознаками є щодення загроза репресій, свавілля, використання армії, каральних органів. 26. Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Держава - базовий інститут політичної системи і політичної організації суспільства, який створюється для налагодження життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення у соціально-неоднорідному суспільстві з метою забезпечення його цілісності і безпеки, задоволення загальносоціальних потреб. Виникнення та існування держави пов’язується з будь-яким соціальним розшаруванням суспільства, ястини якого нерідко мають протилежні інтереси. Поділ суспільства на класи - найбільш причина виникнення держави.

скачать реферат Шпоры по правоведению (Украина)

1. Аграрні правовідносини. 2 2. Адміністративна відповідальність. 2 3. Верховна Рада в системі органів державної влади. 2 4. Види правопорушень. 2 5. Виконавчий апарат держави. 2 6. Виникнення та історичний розвиток держави і права. 2 7. Випробування при прийнятті на роботу. 2 8. Відповідальність за невиконання зобов'язань. 2 9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2 10. Відповідальність за хабарництво. 2 11. Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань. 2 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. 2 13. Державний устрій. 2 14. Джерела права. 2 15. Договір купівлі - продажу. 2 16. Договір оренди - юридичне значення. 2 17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) 2 18. Засади діяльності та статус державного службовця. 2 19. Захист право власності. 2 20. Зобов'язання виникаючі з заподіяння шкоди. 2 21. Кодифікація адміністративного права. 2 22. Конституційне право - провідна галузь права. 2 23. Конституційні обов'язки громадян України. 2 40. Позовна давність. 2 47. Поняття законності та ії гарантії в Україні. 2 49. Поняття кримінальної відповідальності. 2 58. Поняття та джерела адміністративного права. 3 79. Правовий статус іноземців та осіб без громодянства. 3 93. Структура нормы права. 3 95. Україна є суверенна і незележна, демократична, соціально-правова держава. 3 97. Форми трудового договору. 3 1. Аграрні правовідносини.Аграрные правоотношения — это правовая форма, выражающая и закрепляющая аграрные общественные отношения как экономическую категорию, разновидность производственных отношений, складывающихся и развивающихся в процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.