телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Игры. Игрушки -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Право Стародавньої Греції та Риму

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
1. Загальна характеристика (закономірності виникнення державності, періодизація) та історичне значення політико-правової ідеології Стародавньої Греції Політична ідеологія Стародавньої Греції, як й інших країн давнини, формувалась у процесі розкладу міфів та виокремлення відносно самостійних форм суспільної свідомості. Розвиток цього процесу в античній Греції мав свої особливості порівняно з країнами Стародавнього Сходу. Інтенсивна торговельна діяльність, яка розширювала їхній пізнавальний кругозір, активна участь громадян у справах полісу, особливо демократичного, викликали кризу міфологічних уявлень і спонукали шукати нові способи пояснення того, що відбувається у світі. На цьому ґрунті у Стародавній Греції зародилася філософія як особлива, теоретична форма світогляду. Політико-правова теорія поступово відокремилась як самостійна частина філософії. До складу філософського світогляду входили тоді всі форми теоретичної свідомості – натурфілософія, теологія, етика, політична теорія та ін. Політико-правові вчення Стародавньої Греції складалися в результаті складних і доволі суперечливих взаємодій політичної ідеології з іншими формами суспільної свідомості. На зміст античних політико-правових концепцій значною мірою вплинув і розвиток індивідуалістичної моралі. Якщо в етико-політичних концепціях Стародавнього Сходу мова йшла про ту чи іншу інтерпретацію громадської моралі, то в античній Греції почали поставати питання, пов'язані зі становищем індивіда в суспільстві, можливістю морального вибору і суб'єктивним аспектом поведінки людини. Виникнувши в умовах переходу від первіснообщинного ладу до політичної форми організації суспільного життя, антична полі-тико-правова думка Греції оформилась і розвивалась у процесі соціальної диференціації населення і посиленням боротьби між різними прошарками тогочасного суспільства. В історії виникнення і розвитку давньогрецької політико-правової думки більш або менш виразно вирізнилися три періоди. Ранній період (ІХ-VІ ст. до н. е.) був пов'язаний з часом виникнення давньогрецької державності. Тоді спостерігалася помітна раціоналізація політико-правових вчень. Другий період (V – перша половина IV ст. до н.е.) – час розквіту давньогрецької філософської та політико-правової думки, яка знайшла свій вираз у вченнях Демокрита, софістів, Сократа, Платона та Аристотеля. Третій період (друга половина IV–II ст. до н. є.) – період еллінізму, час початкового занепаду давньогрецької державності, потрапляння грецьких полісів під владу інших держав. Політичні погляди того періоду представлені у вченнях Епікура, грецьких стоїків, Полібія. Ранній період розвитку політико-правової думки у Стародавній Греції пов'язаний з часом становлення давньогрецької державності. Тоді було зроблено спробу дати раціоналістичні (не міфологічні) уявлення про етичні та правові порядки в людських справах і відносинах. Давні міфи поступово втрачали свій сакральний характер і піддавались стичній та політико-правовій Інтерпретації. Перші ознаки етико-правового усвідомлення тогочасних порядків можна знайти у працях Гомера, а згодом і Гесіода, хоча за своєю міфологічною формою вони ще далекі від пізнішого раціоналізму, властивого давньогрецькій політичній думці.

Платон виходив із переконання, що його проект ідеальної держави, хоч і з труднощами, але може бути практично здійснений. Щоправда, він застеріг: навіть якщо така ідеальна держава і виникне на землі, вона не буде вічною, бо через неминуче псування людської натури зміниться іншими формами правління. Ідеальному (аристократичному) державному устрою мислитель протиставив чотири інші форми, які заступають одна одну циклічно. Аристократія поступається місцем тимократії (військовій формі правління), далі настають олігархія, демократія і тиранія. Всі ці форми держави (опріч аристократії) Платон називав хибними. Тиран завжди домагається влади як «ставленик народу». Тиранія – найгірший вид державного устрою, де панують беззаконня, знищення видатних людей – потенційних противників, постійне інспірування потреби у вождях (наприклад, війни), підозри у вільнодумстві й численні страти під надуманим приводом зради, «очищення» держави від усіх тих, хто мужній, розумний чи багатий. Тиранія – панування найгіршого, оточеного натовпом негідників. Основні відмінності другої держави від першої, змальованої в «Державі», такі: по-перше, філософ відмовився від колективної класності перших двох станів і встановив для громадян єдиний порядок користування майном. Земля є власністю держави, а кожний громадянин одержує земельний наділ та будинок, якими коригується на правах володіння. Всі інші види майна громадяни можуть набувати в приватну власність, але її розміри обмежено. Значною владою наділено виборну раду з 360 членів. Згадуються й народні збори, в яких беруть участь усі громадяни, причому перші два розряди повинні бути присутні на них обов'язково. Замикають ієрархію державних органів особливі «нічні збори» з десяти наймудріших охоронців, яким вручається доля держави. Всі виборні державні органи і правителі зобов'язані діяти в точній відповідності з законом. Причому правителі керуються лише справедливими законами – визнаннях розуму. Платон поділяв положення Сократа про ідентичність законного і справедливого. Сказане свідчить про те, що мислитель надавав великого значення закону й законності в житті суспільства. «Я бачу близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під будь-чиєю владою, – писав Платон. Там же, де закон є володарем над правителями, а вони – його раби, я вбачаю спасіння держави і всі блага, що їх можуть дарувати державам боги». І Платон вимагав суворого покарання за відхід від законів, оскільки вони регламентують публічне і приватне життя людей, визначають порядок дня і ночі. Це так за задумом, а насправді над усією платонівською конструкцією держави і законів надалі домінує не тільки політичний, а й інтелектуальний аристократизм, а саме правитель, який володіє справжніми знаннями, стоїть вище закону. Зокрема, в діалозі «Закони» Платон вирізнив два види державного устрою: один-де над усім стоять правителі, другий-де й правителям приписано закони. І десять мудреців із «нічних зборів» причетні, на думку Платона, до божественної істини, і в цьому сенсі вивищуються над законами. Цікавими є погляди філософа на те, що таке правильні й неправильні закони. Правильними є лише ті закони, які встановлені заради загального блага всієї держави в цілому, а не якоїсь обмеженої групи, що захопила владу. «Ми визнаємо, що там, де закони встановлені в інтересах небагатьох людей, не може бути мови про державний устрій, а тільки про внутрішній розбрат, і те, що вважається там справедливим, надаремно має це ім'я».

Під його економічний і політичний вплив потрапили й міста континентальної Греції. Відтак почалося проникнення до Риму грецької культури, складовою частиною якої була культура політико-правова. Але римська політико-правова культура розвивалася в зовсім інших умовах, ніж ті, які були декілька століть перед тим у Греції. Римські походи, спрямовані в усі сторони відомого тоді світу, створили широкі рамки для формування римського мислення. Успішно розвивалися природничі й технічні науки, небувалого розмаху сягнули політичні та юридичні. Для римської культури було характерним прагнення збагатитися кращим із того, з чим стикався Рим, який прагнув до світового панування. Тож логічно, що й римські політико-правові вчення формувалися під вирішальним впливом політичної думки Греції, зокрема вчення Сократа, Платона, Аристотеля, грецьких стоїків. У своїх філософських положеннях римські мислителі відтворювали грецькі вчення, змінюючи і пристосовуючи їх до римських умов. У розробленні політичних концепцій римські автори спиралися на запозичені з грецьких джерел уявлення про форми держави, про співвідношення закону і справедливості, про природне право та ін. Утім, треба вказати й на відмінні та характерні особливості римських вчень про державу і право. Якщо в грецьких концепціях держави за часів елліністичних монархій тільки-но починався перехід від уявлення про державу як поліс до ідеї світової держави, то в римських політичних теоріях цей процес дістав завершення. Римські юристи дали юридичне обґрунтування і створили концепцію цезаризму як світового панування Римської держави, на чолі якої стояв імператор. У вченнях про державу і право Риму більшою мірою, ніж у відповідних вченнях Стародавньої Греції відображено непримиренність класових протиріч. Виникла гостра потреба тримати в покорі велику кількість рабів, придушувати дедалі зростаюче невдоволення розорених селян і ремісників, забезпечити покірність народів, завойованих країн. Ця обставина зумовила детальне розроблення питання про правове становище рабів, різних груп вільного населення, питання управління державою, військової справи та ін. Слід вказати й на інші характерні особливості римських вчень про державу і право, а саме: значно більшого розвитку в римському правознавстві набули загальна теорія права, державне право і найбільше – цивільне право. У галузі державного права набагато інтенсивніше, ніж у Греції, досліджувались аспекти влади, службових осіб, їхніх повноважень, громадянства. У галузі цивільного права було детально розроблено аспекти правоздатності, власності й зобов'язань. Ці відмінні риси в науці про державу і право Стародавнього Риму визначаються особливостями розвитку римського рабовласницького суспільства і держави. Римське рабовласницьке суспільство, як уже відзначалося, являло собою вищий ступінь розвитку рабовласницької суспільно-економічної формації, в якій властиві їй суперечності проявилися з найбільшою гостротою та стали причиною розпаду й загибелі цього суспільства. Не тільки раби були небезпечними для республіки. У межах вільного суспільства римлян назрівали гострі конфлікти, головно аграрного порядку. У Римі розгортався могутній демократичний рух бідних селян, в основі якого лежала боротьба вільних виробників-селян проти великих землевласників.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История античной эстетики (ранняя классика)

А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. Мы не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и умственное развитие вытекало из такого предварительного состояния, при котором рабство было настолько же необходимо, как и общепризнано. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма. Нет ничего легче, как разражаться целым потоком общих фраз по поводу рабства и т.п., изливая свой высоконравственный гнев на такие позорные явления. К сожалению, это негодование выражает лишь то, что известно всякому, а именно, что эти античные учреждения не соответствуют больше нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но при этом мы ровным счетом ничего не узнаем относительно того, как возникли эти порядки, почему они существовали и какую роль они играли в истории. И, раз мы уже заговорили об этом, то должны сказать, каким бы противоречием и ересью это ни казалось, что введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед

скачать реферат Правовий стан вільних та рабів у античній державі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ПРАВА І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра морського права Курсова робота правовий стан вільних та рабів у античній державі Одеса-2010 ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ ЯК ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ ГЛАВА 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ 2.1 Правове становище громадян 2.2 Правове становище метеків та іноземців 2.3 Правове становище рабів ГЛАВА 3. правове становище населення в стародавньому римі 3.1 Правове становище римських громадян 3.2 Правове становище х осіб, які не були громадянами Риму. Латини та перегрини 3.3 Правове становище рабів та наближених до них категорій населення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ Вступ Обґрунтування вибору теми та її актуальність. Цивілізація Стародавньої Греції та Риму, або антична цивілізація, без сумніву є одними з найвизначніших та наймогутніших цивілізацій за всю історію людства. Це були провідні держави тогочасного світу, не тільки за військовою силою, але й за суспільним розвитком. Батьківщиною славнозвісної демократії є саме Стародавня Греція, а сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі. Їхній внесок у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити.

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
 Каббала в контексте истории и современности

Безусловно, каббалистические духовные традиции намного древнее, чем греческие и европейские. Многие эти учения они древнее, чем попытка логической философии, которая сложилась в Греции и Риме, вступить в свои права. Но греческая и римская философии задают тон, а вот эта сфера иррационального, которая играет значительно бoльшую роль в поведении человека, в его отношении к миру, в его оценке, в его жизненном смысле бытия,P эта сторона вообще была, по существу, обойдена. Ее относили к тайной, темной мистике, мифологии, к которым не было найдено рационального подхода. Здесь же совсем другой подход. Поэтому это исследование представляет собой ценнейший научный материал. И если мы сейчас сблизим те древние знания с современным мышлением, объясним, что, в сущности, речь в них шла о той же самой силе энергии бытия, но изложение было с такой стороны, с такого подхода, с которого эта тема нами не поднималась и не понималась, то сможем показать истоки современного мышления,P откуда все произошло. Ведь то же «коллективное бессознательное» было открыто значительно раньше, чем об этом заговорил Фрейд, Юнг, Адлер и их последователи, и в древних учениях, в которых доминировало мистическое сознание человека, везде присутствует это понятие

скачать реферат Культура стародавнього сходу

Викликає повагу стародавність і самобутність давньоіндійської культури, її внутрішня різноманітність (етнічна та соціальна), що проявилося і в особливій соціокультурній ролі мов. Слід також пам’ятати про особливе значення кастової системи, її вплив на культурні процеси брахманізму, індуїзму та буддизму. Це дає змогу зрозуміти справжній зміст, смисл та історію формування багатьох східних культів, таких як дзен-буддизм, “місія Рамакрішни” тощо. Об’єктивний науковий погляд на цю проблему знімає з неї ореол містичності, дешевої сенсаційності. Зрозуміло, що критичний аналіз цих культів не можна зводити до примітивного їх осудження, забезпечення наявності в них будь-якого позитивного змісту. Стародавній Сход мав великий вплив на формування культур Стародавньої Греції та Риму: відомий цілий ряд грецьких запозичень у єгиптян, шумерів, вавілонян, ассірійців, фінікійців тощо. Це і грецький алфавіт, який виник під прямим впливом Фінікії, і філософські знання Еллади на основі творчого засвоєння наукової спадщини єгиптян і вавілонян, і астрономічні навички, які йдуть від шумерів, і багато іншого.

 Camp America

Но несмотря на эту особенность, Вашингтон тоже является известным и своеобразным городом, посмотреть который стоит каждому приезжему. Если в Санта-Фе есть что-то от Мексики, в Новом Орлеане — от Франции, то Вашингтон — это подражание уже Греции и Риму античного периода. Центр застроен большими зданиями, чаще всего белого цвета, со строгими каноническими формами. Стиль неоклассицизма повсеместно распространен в американской столице. Правительственные здания (включая Капитолий и Белый дом), суды, музеи, библиотеки напоминают о чем-то древнем и величественном. Правда стоит отойти немного от центра, и здания уже будут проще, без изысков — как в любом американском городе. Система наименований улиц проста и удобна. Те, что идут с запада на восток, названы по буквам английского алфавита: Эй-стрит («A street») Би-стрит («B street») и так далее. Улицы, идущие с севера на юг — по цифрам: Первая улица («1st street»), Вторая улица («2nd street») и далее вплоть до многозначных чисел. Ну а широкие проспекты, пересекающие город по диагонали, как правило, именуются в честь штатов

скачать реферат Государство и право Древней Греции и Древнего Рима

Данная учебная дисциплина содержит основные сведения, необходимые для изучения государственного, гражданского, уголовного, земельного права и др. Без познания прошлого нельзя понять настоящее, предвидеть будущее. История и современность понятия неразделимые. В конечном счете, корень многих современных общественных проблем лежит в прошлом. С другой стороны, современность дает ключ к пониманию многих явлений и процессов прошлого. Следовательно, история государства и прав Древней Греции и Рима, представляет собой систему знаний об объективных законах развития общества, понимание которой позволит Вам предвидеть дальнейшее движение общества. Это, по-моему, важно для Вас, не только с точки зрения юристов, но и как образованных людей, изучающих такие общественные дисциплины, как история, политология, социология.

скачать реферат Античне красномовство

Арістотель (348—322 до н. е.) розглядав ораторське мистецтво у філософському плані, підкреслюючи його етичні й естетичні функції. Він вважається творцем теорії суперечки, дискусії. Арістотель розрізняв: діалектику — мистецтво сперечатися з метою встановлення істини; ерістику — мистецтво будь-що залишитися правим у суперечці; софістику — намагання добитися перемоги в суперечці шляхом навмисного використання недостовірних доказів. Стародавня Греція, Стародавній Рим в епоху демократичного розквіту стали своєрідною скарбницею риторики і ораторського мистецтва. За законами Солону, кожний афінянин повинен був особисто захищати свої інтереси на суді, бо участь представників дозволялася лише у виняткових випадках, наприклад у справах осіб, які мали фізичні або психічні вади, жінок, неповнолітніх тощо. Інтенсивний темп життя демократичних полісів вимагав діяльності, яка б спиралася на практичні навички у найрізноманітніших галузях. Серед них вирізнялося й словесне мистецтво риторів, які за наймом творили судові промови. Публічний виступ у суді перед багатолюдною аудиторією був невід'ємною частиною функціонування судової влади у демократичних полісах Стародавньої Греції.

скачать реферат Политические учения Древнего мира

 Министерство образования Украины Запорожский государственный технический университет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА на тему: Политические учения Древнего мира. Выполнила: ст-ка гр.РПЗ 437            Ю.В.Вакуленко Проверила:                 И.С.Рыжова Запорожье, 2000 Содержание: ВВЕДЕНИЕ. 3 1. Проблемы государства в странах Древнего Востока (Китай, Индия). 4 2. Политические доктрины в Стародавней Греции («Государство» Платона и «Политика» Аристотеля). 15 3. Развитие политической науки в Стародавнем Риме (Политические трактаты Цицерона «О государстве» и «О законах»). 25 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 27 Основные понятия. 28 Литература. 31 ВВЕДЕНИЕ Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все. Перикл, V в. до н.э. Целью политики является общее благо; народ и власть должны подчиняться закону. Аристотель, IV в. до н.э. Древний мир - это пора зарождения государственности и политических идей на почве религиозной мифологии. В мифологи­ческой форме впервые выражаются понятия мирового порядка, правды и справедливости, необходимости соблюдения установленных правил, власти как средства их обеспечения, форм государства.

скачать реферат Культурология и теория цивилизаций

Значение гуманитарного знания безусловно велико. Оно многолико и многообразно. Гуманитарная культура - это всеобъемлющее, «сквозное» явление, оно присутствует в разных сферах общественной жизни. Богатство культуры, накопленное человечеством за многие века, неисчерпаемо, оно ждет еще своего осмысления. В гуманитарно-культурном наследии древнего мира, социально-философской мысли Индии, Китая, Греции и Рима можно отыскать глубокие размышления о человеке, о смысле жизни, о высших ценностях, роли философии, морали, права, религии, искусства, педагогики и риторики в жизни людей. Древний мир оставил нам великолепные исторические памятники, интересные философские и исторические труды, произведения искусства, мифы и легенды, скульптуры, архитектурные сооружения, «семь чудес света» и пр. Цивилизация и культура – понятия тесно связанные друг с другом. В настоящее время в определённый уровень развития общества или общество, достигшее культурологии, и других гуманитарных науках под цивилизацией чаще всего понимают определённого этапа в своем развитии.

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

Наука Важнейшей чертой развития науки являлось происходившее в V в. до н.э. выделение из натурфилософии отдельных наук. Показателен прогресс в медицине, связанный в первую очередь с деятельностью Гиппократа. Математика развилась, прежде всего, под влиянием пифагорейских ученых. В V в. до н.э. она превращается в самостоятельную научную дисциплину. Прогресс математического знания особенно заметен в арифметике, геометрии, стереометрии. К V в. до н.э. относятся также значительные успехи в астрономии. Большое развитие получила наука о праве, правоведение, или юриспруденция. В I в. до н.э. зародилась и римская филология. Появились специальные исследования по грамматике, об употреблении букв, возникновении латинского языка, филологические комментарии к комедиям и трагедиям писателей II в. до н.э. Наиболее крупными специалистами в области римской филологии были Нигидий Фигул и его ученик Теренций Варрон. Список использованной литературы: 1. Андре Боннар Греческая цивилизация Ростов-на-Дону, "Феникс", 1994. 2. История древнего Рима / Под ред. Бокщанина А. Г. — М., Высшая школа, 1971. 3. Древние цивилизации / Под общей ред. Бонгард-Левина Г. М. — М., Мысль, 1989. 4. Казимеж Куманецкий История культуры Древней Греции и Рима М., "Высшая школа", 1990. 5. Лев ЛюбимовИскусство Древнего Мира М., "Просвещение", 1971. 11

скачать реферат Мораль и политика

В республиках Греции и Рима действовал принцип, в соответствии с которым убийца узурпатора рассматривался добродетельным гражданином. В этом Ш. Монтескье видел проявление гражданства, право каждого защищать республику. Признание права на восстание против тирана было характерно для мыслителей 17-18 веков Англии и Франции. Иная модель формируется И. Кантом. Для искателя вечного мира высшей ценностью была стабильность. Поэтому безнравственным виделся любой революционный характер захвата власти. Но подчиняться следовало любой власти, даже той, которая завоевана восстанием. Свое влияние на политику оказывает и мораль буддизма. В ее основе лежит идея ненасилия. В 20 веке философия ненасилия проникает в российскую, западную, американскую культуры. 3. Мораль и политика различаются механизмом воздействия на общество. Мораль является разновидностью индивидуального регулирования, утверждения социального в индивидуальном с помощью наиболее общих правил поведения. На их основе обеспечивается взаимосвязь отдельных индивидов путем согласования личного интереса с общественным. Политика же обращена к общественным или групповым интересам, поэтому прямо не выражает индивидуальных потребностей.

скачать реферат Русская религиозная философия XIX - XX веков (Контрольная)

При этом истоки современной жизни он пытается отыскать в библейских легендах о «первой общине», «ноевом ковчеге», «деяниях Хама» и т. д., находя еще там зачатки будущих конфессиональных направлений. Первыми древними государствами, принявшими христианское вероучение, были Греция и Рим. В духовном облике греков, несмотря на многобожие, носившее земной характер, и отрицательную роль философии, которая принимала «все сущее за необходимо сущее», все-таки преобладали «внутренняя духовность» и внутренняя свобода человека. Поэтому Древняя Греция приняла учение Христа в чистоте, передав его в таком виде Византии. Византия погибла, но успела освятить Русь, в чем и состоит ее великая историческая роль. Другая линия, по которой шло развитие, берет начало от древних римлян, которые не знали религии как богопознания. Для них верховным божеством было государство и право, а христианство, возведенное в ранг государственной религии, было подчинено земным целям. В германском мире западное христианство подверглось еще большим искажениям в духе юридического формализма и логического рационализма. Нарушение символа веры на Западе повело за собой разделение церквей на католическую и православную и к разъединению путей Востока и Запада.

скачать реферат История одного заблуждения (эволюция понятий "религия" и "философия")

Пафос науки – объективный пафос. Наука допускает лишь «временное» свободомыслие, необходимое для выдвижения гипотез. Окончательная цель науки – установление объективной, общеобязательной истины, то есть избавление от всякого «свободомыслия». Всё свободомыслие противников религии – чисто отрицательное, их свободомыслия хватает лишь на отрицание религии. По причинам, которые обсуждать здесь не место, за последние 200 – 100 лет мир стал однополярным, и в нём «правит бал» западноевропейская (сюда же нужно отнести и американскую как производную от западноевропейской) культура. В официальном, «университетском», если можно так выразиться, «философоведении» установилось представление о том, что «западная» (античная и, позднее, западноевропейская) философия – это «генеральная линия» философии, а философия других культур – в лучшем случае, «экзотика на любителя». Рассмотрев историю философии всех времён и народов, мы обнаруживаем, что разделение сфер «религии» и «философии» типично лишь для следующих культур: 1. Античной (Древняя Греция, древний Рим). 2. Христианской (Европа, христианские страны Ближнего Востока и Северной Африки, Россия). 3. Мусульманской. 4. Иудейской. Для других культур противопоставление религии и философии нетипично, а, если встречается, то заимствованно из европейской традиции.

скачать реферат Культурология

Он считал, что греки подарили миру 2 ещи: науку и демократию. 1) наука для греков – это философия. В VI – VII в. сформировался Полис, в котором каждый греческий житель имел свой земельный надел. Аристотель: «Полис – есть совокупность семей, территорий, имуществ, способная сама обеспечить себе благую жизнь. Люди объединились в полис ради справедливости». 2) Греческий идеал счастья – служение государству. Геродот был зажиточным человеком, во время войны умер во славу своего города и похоронен за государственный счет – это есть греческое истинное счастье. 3) Нигде права народа не были такими гарантированными, чем в Греции. Культура Рима. 1. Общая характеристика. 1. Понятие античности. 1. Античность в истории. 1. Рим – священная территория, на которой правят боги и справедливость (по словам римлян). Римляне считали, что варвары живут за пределами римской земли. Понтифики обращались к богам, гадали на внутренностях животных, птиц, они являлись государственными служителями; принятые ими решения исполнялись в точности.

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Лекции по курсу Культурология

Затем эти мотивы прозвучат у великих лириков Греции и Рима: Сапфо, Днакреона, Феокрита, Катулла, Вергилия, Горация, Пропорция, Овидия, будут восприняты трубадурами и миннезингерами и от них перейдут к поэтам Возрождения. Большое влияние на древние народы имела религия древних египтян: известен культ египетских божеств у греков и римлян. Христианство, возникшее в Палестине и быстро распространившееся по всей Римской империи и за ее пределами, уже в самом начале своего развития впитало в себя ряд моментов египетской религии и сделало их своими органическими элементами.Древняя Месопотамия. Если Древний Египет представлял империю со всеми вытекающими отсюда последствиями, то несколько иная ситуация сложилась в Месопотамии (Двуречье) с ее двумя большими реками — Евфратом и Тигром, имеющими несколько притоков. В дополнение к египетской цивилизации цивилизация месопотамская представляет особый тип существовавшей на древнем Ближнем Востоке сельскохозяйственной цивилизации, основанной на ирригации. Возделываемые районы были в меньшей степени зависимы друг от друга, чем в долине Нила, и поэтому здесь, в Шумере, около 3000 г. до н.э. возникли первые города-государства, которыми правили цари-жрецы.

скачать реферат Общество, политическая власть, государство. Политическая система общества

Сегодня приведенная типологизация подвергается обоснованной критике. Во-первых, за европоцентризм, то есть за придание универсального мирового значения модели развития, отражающей лишь европейский опыт, а точнее - опыт отдельных регионов Европы. Дело в том, что рабовладельческое общество сложилось в древности лишь в Греции и Риме, а не в Европе в целом. Л.С. Васильев, например считает, что универсальные законы истории отражает не Европа, а Восток. С другой стороны, о социалистической формации в ее марксистско-ленинском истолковании сегодня приходится говорить уже в прошедшем времени. Жизнь не подтвердила марксистского тезиса об отмирании классов, государства и права. Поэтому с распадом СССР начались поиски альтернативы такой классификации. Вместо понятия общественно-экономической формации за основу типологии общества, государства и права иногда предлагается брать понятие цивилизации, отражающее культурные аспекты их характеристики. При таком подходе можно выделить три цивилизации: европейскую (христианскую), восточную (буддистскую, исламскую), африканскую. Отдельные авторы предлагают использовать при такой типологии оба эти понятия.

скачать реферат Мужское тело как эротический объект

Художественная репрезентация мужского тела имеет долгую историю. Основные этапы ее – античная Греция и Рим, где нагое мужское тело изображалось чаще женского и было предметом культа; средневековое христианство, табуировавшее любые проявления телесности; Возрождение, заново открывшее красоту и эротику обнаженного тела; классицизм, создавший образы героического мужского тела, и романтизм, сделавший это тело не только красивым, но также нежным и чувствительным; реализм и натурализм конца Х1Х – начала ХХ в., начавший изображать обычных мужчин в реальных условиях их жизни, благодаря чему в живописи появилось не только нагое, но и голое тело; “мускулистая маскулинность” первой трети ХХ в., связанная с развитием атлетизма и физической культуры, и ее милитаризация тоталитарными режимами (“фашистское тело”); деконструкция этих образов современным искусством, отказ от единого нормативного канона маскулинности, появление “гомосексуального тела” и т.д. Однако этот процесс не был линейным. Бытовые телесные практики, ритуально– этикетные действия, визуальное изображение и театрализованное представление (перформанс) имеют свои собственные каноны, которые, как правило, не совпадают друг с другом и могут быть не совсем одинаковыми для мужчин и для женщин.

скачать реферат Билеты по теории государства и права 100

Сохранялось и влияние обычаев на правовые системы, особенно на общинные порядки, быт и семейные отношения. В древних государствах Индии и Китая первыми правовыми источниками служили священные книги (веды), философские политические трактаты (конфуцианство, Артхашастра), на которых основывались законы царей. Здесь религиозно-общинные и нравственные традиции служили основой государственных законов. Таким образом, в древнейших цивилизациях позитивное право все же не было Простым произволом царей. Государственная власть не представлялась еще самостоятельным политическим институтом — она опиралась на божественный промысел, а законы и право — на заповеди религии, древние обычаи общинного быта, нравственные устои брака и семьи. В античных государствах Древней Греции и Рима получили развитие различные формы правления (демократия или аристократия, монархия, тирания). Соотношение права и государства получало более разнообразные формы. Именно в античных государствах зародилось и понятие политики как общественного (светского) института, выражавшего общие дела (интересы) полиса, города- государства, типичного для государственности Древней Греции и Рима.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.