телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Принципи та види попередження злочинності

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Спрямовані на рішення зазначених завдань, ці міри попутно усувають негативні процеси і явища, виконуючи при цьому опосередковано функцію попередження злочинів. Спеціально-кримінологічний рівень попередження злочинів характеризується сукупністю заходів, спеціально спрямованих на усунення причин злочинності або конкретних злочинних проявів. Масштаб їхнього застосування, як правило, набагато менше, ніж в загально-соціальних заходах, у деяких випадках він набуває значних розмірів та охоплює, наприклад, цілі галузі народного господарства або поширюється на окремі категорії осіб (неповнолітніх злочинців, рецидивістів і т.д.). Спеціально-кримінологічне попередження злочинів - це соціальний процес, основою якого є застосування спеціальних методів і прийомів, знань і навичок регулювання соціальних відносин, які відповідають вимогам суспільної моралі й законності з метою ліквідації тих їхніх негативних наслідків, які можуть викликати здійснення злочинів. Спеціальне кримінологічне попередження називається так не тільки тому, що воно спрямовано на досягнення зазначених цілей, але й тому, що вимагає спеціальних кримінологічних знань, які необхідні і при розробці комплексних планів і цільових програм, і при розробці та реалізації заходів попередження окремих видів злочинів і т.д. У даний час існує три рівня попередження злочинів, які перебувають у тісному взаємозв'язку й доповнюють один одного. Перший рівень (вищий) передбачає рішення великих соціальних, економічних та інших проблем життєдіяльності суспільства, що виражається в соціально-економічних перетвореннях, посиленні виховної та ідеологічної роботи, а в цілому - в удосконалюванні суспільних відносин на даному етапі розвитку суспільства. Цим забезпечується планомірний опосередкований вплив на всі ланки антигромадського поводження особистості, починаючи з моменту її формування й закінчуючи впливом на вже сформовані мотиви поводження. Другий рівень (середній) спричиняє запобігливо - профілактичний вплив на конкретні соціальні групи й суспільні верстви населення, що піддаються впливу негативних тенденцій. На цьому рівні, наприклад, можуть прийматися заходи щодо працевлаштування випускників шкіл, що не вступили у вищі, середні або спеціальні навчальні заклади, наведенню належного порядку й культури обслуговування в системі торгівлі й побутового обслуговування й т.п. Третій рівень (нижчий) пов'язаний з індивідуально-профілактичним впливом на конкретних осіб. Завдання такого впливу складається в позитивній зміні системи ціннісних орієнтації людини, у подоланні антигромадських поглядів та установок, переорієнтації поводження в соціально схвалюваному напрямку. Індивідуалізація застосовуваних заходів є основою для виділення загального індивідуального попередження злочинів, що мають свою специфіку, яка виражається, як у способах і прийомах впливу на об'єкт регулювання, так і самому характері об'єкта. Обидва цих види попередження злочинів перебувають між собою в взаємозв'язку й доповнюють один одного. Загальне попередження злочинів складається в діяльності, що забезпечує позитивний вплив на соціальні процеси й сприяє усуненню дії криміногенних факторів.

Що ж стосується припинення злочинів, то воно виходить за рамки їхнього попередження, оскільки являє собою здійснення спеціальних заходів, спрямованих на недопущення негативних наслідків початих (на стадіях готування до злочину, замаху на злочин) або триваючих злочинів. Метою попередження злочинів, як і метою боротьби зі злочинністю, є протидія кримінальним процесам у суспільстві, забезпечення стримування, скорочення злочинності й темпів її росту, захист особистості, суспільства й держави від злочинних зазіхань. Ця мета знаходить свою конкретизацію в рішенні ряду наступних завдань: виявлення, усунення або нейтралізація причин злочинності й умов, що сприяють їхньому здійсненню; індивідуальний профілактичний вплив на особу із протиправною поведінкою; запобігання задуманих злочинів та злочинів, що готуються; зниження в населення та окремих громадян ризику стати жертвами злочинних зазіхань. Попередження злочинів є важливою частиною загального процесу боротьби зі злочинністю. Воно включає в себе: - виявлення, розкриття та розслідування злочинів; - розшук осіб, що зникли від органів досудового слідства й суду; - здійснення правосуддя по кримінальних справах; виконанні карного покарання; - усунення негативних наслідків злочинів. У загальному процесі боротьби зі злочинністю кримінологічне попередження злочинів тісно пов'язане із цілеспрямованою діяльністю спеціальних суб'єктів, орієнтованих на виявлення, припинення й розкриття злочинів, установлення й усунення їхніх причин й умов, призначення та виконання покарання, тобто на реалізацію кримінально - правового попередження. Такого роду діяльність, реагування відповідних органів на факт уже зробленого діяння, здійснюється в рамках кримінально-правового й карно-процесуального законодавства. Мета кримінально-правового попередження складається у своєчасному виявленні злочину, вжитих належних заходів до його розкриття, установленню й викриттю винних, забезпеченні правильного застосування закону для того, щоб кожен злочинець був підданий справедливому покаранню, і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений. Тобто за вчинений злочин є неминуче покарання і це є загальною та індивідуальною мірою попередження вчинення злочинів, тому що саме страх перед покаранням стримує деяких осіб від вчинення злочину. Кримінально-правове попередження включає в себе і об'єктивний, всебічний розгляд і рішення кримінальних справ судом, що складається в призначенні справедливого покарання відповідно до ваги вчиненого й особистості підсудного. Рівною мірою це стосується і виправлення й перевиховання засуджених, покликаний сприяти попередженню повтору злочинів. Але попередження злочинів не обмежується самим тільки кримінально-правовим аспектом. Попередження злочинів – це завдання не тільки правоохоронних органів, але й усього суспільства. Не тільки правоохоронні органи повинні проводити боротьбу зі злочинністю. За радянських часів злочинність звісно була, але не у такому розмірі. Винних розстрілювали, засилали у лагеря та на тяжкі каторжні праці. Соціалізм передбачав зрівняння класів, та матеріального становища.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История новоевропейской философии в её связи с наукой

Математика, по убеждению Кузанца, есть продукт деятельности рассудка; рассудок как раз и выражает свой основной принцип в виде запрета противоречия, т.е. запрета совмещать противоположности. Этот главный закон рассудка, сформулированный Аристотелем, согласно Николаю Кузанскому, составляет фундамент евклидовых "Начал", в которых подытожено развитие древнегреческой математики на протяжении нескольких веков. "Я как-то попытался доказать, - пишет Николай, - что соизмеримость диаметра и окружности недостижима и недопустима из-за необходимости избегать вышесказанного совпадения (имеется в виду совпадение противоположностей. П.Г.), и внезапно понял, чту в геометрии подлежит утверждению и чту отрицанию; как в понятиях души, так и во всех доказательствах Евклида или чьих бы то ни было при разнообразии фигур я обнаружил эту единственную причину всего". К "общим понятиям души" Кузанец относит не только аксиомы, но также и постулаты, и определения, не различая между собой эти три группы допущений. Согласно Кузанцу, аксиомы, так же как и базирующиеся на них доказательства, являются тем "забором", с помощью которого рассудок заботливо отгородил свою территорию от тех противоречий, которые могли бы взорвать все возводимое им здание науки

скачать реферат Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Особа злочинця, як відомо, складає об'єкт кримінологічного дослідження і більшість типологічних даних про неї є елементом кримінологічної характеристики злочинів. Однак рамки кримінологічного вивчення особи злочинця обмежуються тими особистими особливостями, що необхідні для використання з метою попередження злочинів. Ряд особистих рис злочинців залишається за межами кримінологічної характеристики. Це в основному «професійні» навики злочинців, наприклад, навики кишенькових злодіїв, фальшивомонетників. Навики виявляються в певних способах і прийомах вчинення злочинів, залишають на місці злочину певний «почерк» злочинця. На місці вчинення злочину виявляються такі речові докази, що вказують не тільки на «професійні» навики злочинця, але і на інші його особисті якості: жорстокість, неосвідченість і ін. Це спостерігається, наприклад, в випадках вбивства, коли злочинець вдається до особливо жорстоких засобів вчинення злочину, виколює жертві очі, вважаючи, що в них фіксується особа убивці. Всі ці особисті особливості злочинців мають велике значення для розшуку і повинні бути віднесені до криміналістичної характеристики злочинів. Елементом криміналістичної характеристики злочинів є також відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення даної групи (виду) злочинів.

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
 История новоевропейской философии в её связи с наукой

Вот что пишет Гюйгенс Лейбницу в этой связи: "Основание, побудившее меня предположить неразрушимые атомы, состоит в том, что я, как и Вы, господин Лейбниц, не могу согласиться с картезианским принципом, что сущность тел состоит только в протяжении. Для того, чтобы тела могли сохранять свою форму и при движении оказывать друг другу сопротивление, я скорее считаю необходимым приписать им непроницаемость и сопротивление любому разделению их частей. Следует допустить, что это сопротивление бесконечно велико..." Картезианцы резко отвергли тезис Гюйгенса об абсолютно твердых атомах. Так, картезианец Д. Папен в 1690 г. писал Гюйгенсу: "...мне не нравится Ваше утверждение, что совершенная твердость есть одно из существенных свойств тел. Мне кажется, что это равносильно допущению существенного свойства, которое отбрасывает нас от всех математических или механических принципов". Как видим, атомисты, так же как и картезианцы, стремились к очищению механики от всех понятий, которые они считали недостаточно механическими, в этом был пафос всех четырех научных программ XVII в., включая и Ньютона, и Лейбница

скачать реферат Згвалтування - проблеми кваліфікації

Саме на державні органи і посадових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство, покладається обов'язок попередження злочинів і саме вони наділяються для цього відповідною процесуальною компетенцією. Попередження злочинів значною мірою залежить від встановлення перешкод антигромадським впливам на формування особистості. Тому в попереджувальній діяльності важливе значення мають норми адміністративного та інших галузей права, які повинні забезпечити в подальшому правомірну поведінку особистості. Попереджувальна роль норм адміністративного права полягає в тому, що вони виконують ці функції в боротьбі зі злочинністю на спеціально-кримінологічному рівні — для попередження конкретних видів злочинів — і на індивідуально-кримінологічному рівні, для профілактичних дій щодо конкретних осіб, які за певних умов можуть скоїти злочини. Не лише закони регулюють попереджувальну діяльність. Питання конкретної її організації і компетенція осіб, що безпосередньо цим займаються, визначається відомчими наказами, що мають обов'язковий характер тільки для співробітників даної установи.

 Кровавый навет (Странная история дела Бейлиса)

Было невозможно предугадать каков будет вердикт. Если бы только список присяжных был составлен по принципу лотереи, виды на хороший исход были бы прекрасные; хотя украинский мужик и был малограмотен, он всегда считался умным и проницательным; он ничего не берет на веру и терпеть не может, когда чувствует себя одураченным. Однако список этот не был составлен из случайных людей, и теперь оставалось только выяснить насколько "правильно" он был составлен. Если ответ на этот вопрос следовало искать у старшины присяжных, правительственного чиновника Мельникова, то нужно было ожидать самого худшего. В начале каждого заседания суда, когда судьи уже сидят, а публика еще стоит, присяжные входят под предводительством Мельникова. (249) Вот как Короленко его описывает: "...Человек маленького роста, одетый в черный сюртук и светлый жилет, он быстро шагает как будто боится, что кто-нибудь его опередит и таким образом унизит его достоинство; когда он доходит до скамьи присяжных, он делает пол оборота и останавливается, опираясь локтем о стол, наклонив свой корпус с некоторой грацией, слегка скрещивая ноги... где-то, в такой же позе стоит памятник какому-то великому человеку..

скачать реферат Окремі аспекти призначення покарання

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ КАФЕДРА кримінально-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН курсова робота з дисципліни «Кримінальне право» Тема: Окремі аспекти призначення покарання Виконала: Цехановська Ю.Ю. студентка 3 курсу заочної форми навчання групи ЗП-41 Перевірив: ас.Пасічник А.В. Суми 2007 Зміст Вступ 1. Загальні начала призначення покарання 2. Основні принципи призначення покарання. 3. Кримінально-правова характеристика сукупності злочинів 3.1 Поняття і види сукупності злочинів 3.2 Призначення покарання за сукупністю злочинів 4. Призначення покарання за сукупністю вироків 5. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення Висновки Список використаних джерел Вступ Кримінальне право - юридична база боротьби зі злочинністю в країні й одночасно найважливіший чинник, покликаний забезпечити дотримання законності у процесі цієї складної й відповідальної діяльності. Законодавство кожної сучасної держави складається із таких галузей права: конституційне, цивільне, адміністративне та ін. Неодмінною складовою такої системи є кримінальне право, норми якого були чи не найстарішими серед норм, які репрезентували інші галузі.

скачать реферат Автомобильная промышленность России

Значит, нужны и меры по совершенствованию последнего в соответствии с новыми тактико-техническими требованиями, а также специально организованная система "проталкивания" нового объекта производства на внешние рынки. Создание такого рода "специзделий", которые при определенном объеме переделок могут стать машинами и гражданского назначения, как для внешнего, так и внутреннего рынков, для отдельных предприятий будет самым правильным выходом из положения. Почему - понятно: конкурентоспособность Российской колесной спецтехники и отдельных разработок (некоторые, возможно, требуют завершения) сомнений не вызывает. Конечно, свобода выбора объекта и в спецпроизводстве должна быть полной, поскольку прежний принцип (закрепление видов техники за отраслями) в условиях рынка противопоказан. Вместе с тем нельзя исключать и перепрофилирование многих спецпроизводств отрасли одновременно с цехами инженерной подготовки и обеспечения. Оно может исключить или хотя бы свести к минимуму импорт многих видов дорожно-строительной техники, некрупного квалифицированного нефтяного оборудования, специальных машин и шасси, комплекса аэродромного обслуживания и т.п., т.е. окажется выгодным для всего народного хозяйства страны.

скачать реферат Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

В других случаях размер убытков определяется согласно фактическим затратам, необходимым для восстановления нарушенного состояния природных ресурсов. Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого Природе человеком. Литература.М.Кисельов «Екологічна компонента процесу державотворення». Розбудова держави. № 7/8 1997 г.С.Касаткин «Человек в XXI веке. Проблемы экологии». Знание. К. 1997 г.Конституция Украины от 28 июля 1996 г.Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. 1 Концепция (от латинского слова «концептино» – понимание) – система, определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности (Советский энциклопедический словарь. М. 19988. С. 633). 10 Проблемы конституционного регулирования экологических правоотношений.

скачать реферат Ненормированный рабочий день

Сдельная же оплата возможна только при наличии норм труда (выработки и др.), а они рассчитаны на нормальную продолжительность рабочего времени. Перечень категорий работников, установленный п. 6 Порядка, изложен как исчерпывающий. Считаем, что с этим нельзя согласиться. Так, ненормированный рабочий день запрещен работникам, занятым в зонах эвакуации (ст. 327 ТК), но очевидно, что запрет должен распространяться и на работающих в зонах первоначального и последующего отселения (ст. 328 ТК), а также с правом на отселение (ст. 329 ТК). 4. Компенсация за работу с ненормированным рабочим днем За работу с ненормированным рабочим днем возможны в принципе следующие виды компенсаций: доплата, повышенный должностной оклад, дополнительный отпуск либо сочетание названных вариантов. Действующее законодательство (ст. 158 ТК) предусматривает только дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день (далее — отпуск), за исключением водителей служебных легковых автомобилей, которым, наряду с дополнительным отпуском полагается доплата в размере 25 % тарифной ставки. Часть 1 ст. 158 ТК существенно изменила по сравнению со ст. 68 КЗоТ условия предоставления отпуска. Согласно п. 3 ст. 68 КЗоТ отпуск устанавливался за сам факт ненормированного рабочего дня, иначе говоря, за возможность внеурочной работы.

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Экологическая концепция РФ

Экологическая концепция совершенствуется с изменением законодательства, при этом важно, чтобы адекватно происходила и экологизация хозяйственной и иной деятельности России. Предприятия всех форм собственности обязаны принимать меры, гарантирующие безопасность окружающей среды. Намечено создание постоянно обновляемых экологических карт в стране. Наряду с совершенствованием законодательства создается система природоохраниельных прокуратур. Список литературы 1. Б.В. Ерофеев. Экологическое право. Учебник для ВУЗов. М. 1998 2. Охрана окружающей природной среды. Постатейный комментарий к Закону от 19 декабря 1991 г. “Об охране окружающей природной среды”. М. 1993. 3. Зеленый Мир. 1995, № 5. 4. Советский энциклопедический словарь. М. 19988 Концепция (от латинского слова “концептино” – понимание) – система, определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности (Советский энциклопедический словарь. М. 19988. С. 633). “Зеленый мир”. 1995. № 5.

скачать реферат Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

До першої групи закономірностей належать: — повторюваність, тобто при наявності одних і тих же причин виникають однакові наслідки, наприклад, при доторку до гладкої поверхні пальцем, щоразу утворюється потожировий відбиток. Якщо поверхня шорстка, то він невидимий, а якщо полірована — ледь видимий; — зв'язок між дією і результатом. Суть цієї закономірності по-лягає в тому, що наявність злочинного результату свідчить про наявність протиправної діяльності. Зв'язок між дією та її результатом може бути представлений математично. Але цей зв'язок опосередкований багатьма обставинами. Так нестача матеріальних коштів на складі не завжди є наслідком крадіжки або розтрати, при торканні пальцем предмета — не завжди зостається відбиток. Зв'язок носить кореляційний характер і може бути представлений кількісно, що використовується для побудови криміналістичних характеристик окремих видів злочинів. Закономірне зникнення слідів-відображень. Суть цієї закономірності полягає у тому, що будь-який слід-відображення матеріальний або ідеальний після виникнення змінюється у часі і нарешті, зникає.

скачать реферат Литература - Социальная медицина (основы социальной медицины и управления)

Требования к статистической совокупности и использованию учетно-отчетных документов 6 Использование абсолютных и производных величин при оценке здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения. Общие и специальные коэффициенты 6 Виды вариационных рядов. Методы вычисления, оценки и использования средних величин во врачебной деятельности 7 Оценка достоверности статистических показателей 7 Вычисление показателей динамического (временного) ряда 8 Графические изображения при статистическом анализе 8 Методы определения причинно-следственных взаимосвязей факторов риска и здоровья населения, эффективности оздоровительных мероприятий 8 Методы изучения корреляционных связей при оценке показателей здоровья и факторов окружающей среды 8 Использование метода стандартизации при оценке здоровья населения и показателей работы учреждений здравоохранения 9 ЗДОРОВЬЕ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ Социальные и биологические факторы здоровья 10 Понятие о профилактике. Основные ее принципы и виды 10 Образ жизни как медико-социальный фактор здоровья 10 Понятие о медицинской активности и здоровом образе жизни 10 Основные направления и методы пропаганды здорового образа жизни 11 Структура центров медицинской профилактики.

скачать реферат Основные принципы современного телевизионного менеджмента

Телевидение представляет рекламодателя, поскольку позволяет передавать их сообщения наиболее эффективным способом, комбинирующем зрелищность, звук, движение и цвет. Оно предоставляет не имеющую себе равных возможность продемонстрировать достоинства продукции в тесной домашней обстановке. Телевидение является быстродействующим средством передачи информации, особенно для нового продукта или новой важной особенности уже хорошо известного продукта. В соответствии с многозадачностью менеджмента можно провести четкую дифференциацию типов менеджеров телевизионных СМИ, которые разделяются, по меньшей мере, на три группы по принципу:  - определенного вида электронных СМИ, в котором они работают,  - уровня, занимаемой ступени внутри самой организации,  - функций, которые они выполняют в своем подразделении Эту структуру можно проиллюстрировать на примере телевизионной станции, действующей на крупном рынке. Главное лицо такой станции - генеральный менеджер. Он ответственен за деятельность станции в целом, но больше связан с долгосрочным планированием, обеспечением программ безопасности и защиты от конкуренции, а обеспечением прибыли для акционеров.

скачать реферат Технология автоматизация литейных процессов

Для тушения пожаров в помещениях ВЦ используются углекислотные огнетушители ОУ-2 и ОУ-5, достоинствами которых являются диэлектрические свойства углекислоты и сохранность электронного оборудования. Сгораемыми материалами в ВЦ являются перфокарты, перфоленты, изоляция силовых и сигнальных кабелей, провода электронной схемы. источниками воспламенения могут быть тепловые проявления электрической энергии при коротких замыканиях, перегрузке. Источники зажигания могут возникнуть при неполадках в работе электронных схем, кабельных линий и устройствах, применяемых для технического обслуживания элементов ЭВМ. Для обнаружения пожаров в их начальной стадии и оповещения службы пожарной охраны используется система автоматической пожарной сигнализации. Размещение помещений в ВЦ осуществляется по принципу однородности видов выполняемых работ. В целях оптимизации условий труда работников ВЦ видеотерминалы устанавливаются в помещениях, изолированных от помещений с гибкими дисками и печатающими устройствами (СанПиН 2.2.2.542-96). Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны использоваться диффузно-отражающие материалы.

Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
скачать реферат Курс Концепции современного естествознания

Адроны - (барионы), горячие частицы: протон, нейтрон, мезоны. Актуализм - метод научного познания, использующий знания современности для объяснения процессов, происходивших в прошлом. Аллели - альтернативные формы одного гена. Античастица - у каждой частицы материи есть соответствующая античастица. При соударении частицы и античастицы происходит их аннигиляция, в результате которой выделяется энергия и рождаются другие частицы. Антисциентизм - психологическое отторжение науки, антинаучный синдром. Антропогенный - вызванный человеческой деятельностью. Антропоиды - человекообразные обезьяны, по другим источникам все двуногие. Антропоморфизм - уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов неживой природы, растений, животных, мифических существ. Антропосоциогенез - процесс формирования человека и общества. Антропный принцип - мы видим Вселенную такой, как она есть потому что, будь она другой, нас бы здесь не было и мы бы не могли ее наблюдать. Антропоцентризм - мировоззрение, принимающее в качестве исходного факта реальное существование человека.

скачать реферат О принципах правового регулирования пенсионного обеспечения

Следует указать на то, что определение, данное профессором Э. Г. Тучковой принципам советского права пенсионного обеспечения актуально и в наше время. По ее мнению, под принципами советского пенсионного права понимаются руководящие положения, отражающие сущность норм права по этому институту, его внутренне единство и перспективы развития. Взяв за основу данное определение Э. Г. Тучковой, принципам права пенсионного обеспечения с точки зрения современного пенсионного законодательства можно дать следующее определение: «Под правовыми принципами пенсионного обеспечения. взятого в качестве важной правовой категории права пенсионного обеспечения понимаются исходные начала и руководящие положения, характеризующие сущность и содержание, внутреннее устройство и перспективы дальнейшего развития норм права пенсионного обеспечения, взятого в качестве центрального и ведущего института права социального обеспечения». С позиций концепций современного пенсионного законодательства и пенсионной реформы можем отметить следующие принципы правового регулирования пенсионного обеспечения: - принцип осуществления пенсионного обеспечения на основе обязательного государственного социального страхования; - принцип общности и возможности (доступности) условий осуществления пенсионного обеспечения; - принцип разнообразия видов пенсионного обеспечения; - принцип дифференциации условий и норм пенсионного обеспечения; - принцип предоставления пенсионного обеспечения на уровне не ниже прожиточного минимума; - принцип создания равных условий для деятельности организаций по пенсионному обеспечению независимо от их форм собственности; - принцип защиты прав граждан на пенсионное обеспечение. 1. Принцип осуществления пенсионного обеспечения на основе обязательного государственного социального страхования.

скачать реферат Социально-психологические аспекты общения в Интернете

Эта констатация хорошо соотносится с "текучестью" и возможностью выбора способов действия и самовыражения в Интернете (Kelly, 1997). Очевидно, что для того, что бы конструировать виртуальные личности, нужно не только быть в принципе способным видеть себя как потенциального исполнителя различных ролей, но и хотеть исполнять эти роли. Можно предположить, что желание конструировать виртуальные личности может быть связано с тем, что реальность не предоставляет возможностей для реализации различных аспектов "Я", или же, что действительность может быть слишком "ролевой", слишком нормативной. Это порождает у человека желание преодолеть нормативность, что ведет к конструированию ненормативных виртуальных личностей. В частности, это может проявляться в конструировании виртуальных личностей другого пола, нежели их обладатель, или вообще бесполых. В реальном обществе существуют определенные нормы, которые предписывают человеку определенного пола соответствующее этому полу поведение. В виртуальном обществе человек может быть избавлен от того, чтобы демонстрировать социально желательное для своего пола поведение, презентировавшись в сети как лицо противоположного пола.

скачать реферат Политико-правовые учения

В республике (и особенно в демократии) таким принципом является добродетель, в монархии – честь, в деспотии – страх. Монтескье специально подчеркивает, что, говоря об этих принципах, он имеет в виду не реально существующее положение, а должный (соответствующий каждому строю) порядок: « из этого следует лишь, что так должно быть, ибо иначе эти государства не будут совершенными». Характеризуя законотворческое значение и законообразующую силу соответствующего принципа, Монтескье пишет: «.законы вытекают из него, как из своего источника». В плане конкретизации общей идеи о необходимости соответствия позитивных законов принципам правления Монтескье обстоятельно, иногда доходя до частностей, исследует вытекающие из данной идеи следствия применительно к законам для общества в целом, к законам о воспитании, об обороне и т.д. Подробно прослеживается им влияние, оказываемое принципами различных видов правления на характер гражданских и уголовных законов, на формы судопроизводства и определение наказаний. Специальное внимание Монтескье уделяет проблеме соотношения закона и свободы. Он различает два вида законов о политической свободе: 1) законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к государственному устройству, и 2) законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к гражданину.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.