телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Канцтовары -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АНДРОНОВ Ігор Володимирович УДК: 347.9513 (477) РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат юридичних наук, професор, член — кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України ЧЕРВОНИЙ Юрій Семенович, завідувач кафедри цивільного процесу Одеської національної юридичної академії Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України ЛУЦЬ Володимир Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління Міносвіти України кандидат юридичних наук, доцент ДРІШЛЮК Андрій Ігорович, суддя Малиновського районного суду м. Одеси Захист відбудеться 14 квітня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 2 Автореферат розісланий 12 березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради П.П. Музиченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інститут рішення суду вважається одним із центральних в структурі науки цивільного процесуального права України, оскільки саме рішення суду являє собою підсумок судового розгляду конкретної справи і забезпечує реалізацію судової влади в процесі цивільного судочинства. Чинний Цивільний процесуальний кодекс України, а також інші джерела цивільного процесуального законодавства України містять у собі низку новел, які стосуються у тому числі й інституту рішення суду, зокрема рішення суду першої інстанції. Це стало результатом спроби законодавця, зберігши ті процесуальні форми, що виправдали себе на практиці, які не суперечать Конституції України та чинному законодавству, прийнятому останніми роками, та відповідають традиціям цивільного процесу України, створити таку процедуру розгляду цивільних справ, яка відповідала б європейським та світовим стандартам і забезпечувала б можливість реального захисту судом порушеного, невизнаного або оспорюваного права Такі принципові зміни в законодавстві вимагають комплексного дослідження розвитку всіх аспектів учення про судове рішення в цивільному процесі України в нових умовах. Над розробкою інституту рішення суду в цивільному процесі або окремих його сторін працювали відомі науковці. Серед них С.Н. Абрамов, М.Г. Авдюков, С.В. Васильєв, В.М. Горшеньов, Л.Є. Гузь, М.А. Гурвіч, П.П. Заворотько, І.М. Зайцев, М.Б. Зейдер, C.O. Іванова, В.В. Комаров, О.В. Кудрявцева, Д.Д. Луспеник, Н.І. Масленнікова, І.К. Піскарьов, Д.І. Полумордвинов, Л.В. Соцуро, Л.О. Терехова, B.I. Тертишніков, Г.В. Фазікош, Н.А. Чечина, Д.М. Чечот, М.Й. Штефан, В.Н. Щеглов, К.С. Юдельсон та інші автори.

Всі ці аспекти рішення суду органічно поєднані між собою і взаємообумовлені Таким чином, можна дійти висновку, що сутність рішення суду являє собою сукупність властивостей і проявів, які доповнюють один одного та відбивають сутність цього багатогранного акта правосуддя. Отже, рішення суду - це вольовий акт правосуддя в цивільному процесі, ухвалений судом іменем України у встановленому законом порядку в результаті здійснення правозастосовчої діяльності, який містить в собі наказ і підтвердження наявності або відсутності правовідносин, спрямований на охорону та захист прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права і який має наслідком виникнення, зміну або припинення процесуальних, а в деяких встановлених законом випадках і матеріальних правовідносин. Класифікація рішень суду в цивільному процесі здійснюється за різними підставами. Однією з найбільш поширених підстав є класифікація за видом провадження, в якому ухвалюється рішення При цьому необхідно пам'ятати, що рішення суду як таке ухвалюється тільки в позовному та окремому провадженні, в наказному ж провадженні видається судовий наказ, який не можна відносити до видів рішень суду. Крім зазначеної підстави класифікації, рішення суду поділяють також за способом захисту, який використовується судом у позовному провадженні, за видами матеріально-правових відносин, які є предметом спору і, відповідно, предметом судового рішення, за критерієм суб'єкта ухвалення рішення та за змістом рішення суду. Запровадження в українському цивільному процесі заочного розгляду справи і, відповідно, заочного рішення, зумовило можливість поділу рішень суду за ступенем реалізації принципу змагальності процесу. Розділ другий «Вимоги, яким має відповідати рішення суду» складається з двох підрозділів і присвячений аналізу вимог, які пред'являються до будь-якого рішення суду в цивільному процесі, їх переліку та змісту У підрозділі 2.1. «Законність та обґрунтованість рішення суду» здійснено аналіз основних, нормативно визначених та науково розроблених і обґрунтованих вимог, які пред'являються до рішення суду в цивільному процесі. Зазначається, що законодавче визначення вимог законності та обґрунтованості рішення суду є недосконалим, оскільки не відображає повністю змісту цих вимог. У підрозділі 2.2. «Інші вимоги, які пред'являються до рішення суду» пропонується перелік вимог (окрім законності та обґрунтованості), яким має відповідати рішення суду в цивільному процесі. Сюди відносяться вимоги: 1) процесуальної форми рішення суду. Однією з важливіших вимог, які пред'являються до рішення суду, є чітко визначена законом процесуальна форма рішення суду. До змісту вимоги про форму рішення суду належить відносити таке: а) рішення має бути ухвалене в певному процесуальному порядку; б) рішення має бути оформлене у вигляді письмового документа, який відповідає всім вимогам ст.ст. 214, 215 ЦПК України; 2) повноти рішення суду. У самому загальному вигляді ця вимога випливає із сутності рішення як відповіді на позов, відповіді на питання про існування спірного правовідношення, права позивача й обов'язку відповідача.

Наслідками набрання рішенням суду законної сили є: обов'язковість рішення суду, що набрало законної сили, тобто обов'язковість приписів, що містяться у рішенні суду, для всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян; неспростовність рішення суду, що набрало законної сили, під якою розуміють неможливість подальшого оскарження рішення, що набрало законної сили, і, отже, неможливість його скасування або зміни вищестоящим судом; виключність рішення суду, що набрало законної сили, тобто така властивість, унаслідок якої рішення суду виключає можливість повторного розгляду того самого спору між сторонами або тієї же заяви зацікавленої особи; преюдиційність рішення суду, що набрало законної сили, яка означає, що обставини та правовідносини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини; реалізованість рішення суду, що набрало законної сили, - це його реальна здійсненність, можливість реалізації тих обов'язкових приписів, що в ньому містяться. У підрозділі 6.3. «Межі законної сили рішення суду» мова йде про те, що рішення суду, будучи актом застосування правових норм до певних, встановлених судом правовідносин, є актом індивідуальної дії. Тому наукою цивільного процесуального права розроблене поняття про межі законної сили рішення суду. Проте, досліджуючи питання про межі дії законної сили рішення суду можна дійти висновку, що кожен із вищезазначених правових наслідків (властивостей) рішення суду, що набрало законної сили, має свої межі дії, які у своїй сукупності визначають межі дії законної сили рішення в цілому Це не означає, однак, що вказані правові наслідки існують самостійно й окремо один від одного та від законної сили рішення в цілому Тільки після набрання рішенням суду законної сили воно набуває всіх зазначених властивостей остаточно і повною мірою, а дія кожного із цих властивостей є проявом дії рішення суду, що набрало законної сили. ВИСНОВКИ В результаті здійсненого дослідження питання про рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України можна зробити такі висновки. 1. Рішення суду в цивільному процесі являє собою одночасно й акт підтвердження наявності чи відсутності між сторонами спору певних правовідносин, і наказ суду діяти відповідно до встановлених судом прав та обов'язків, і акт застосування норм права, і процесуальний документ установленої форми, і юридичний факт, який породжує, змінює чи припиняє правовідносини Всі ці аспекти рішення суду органічно поєднані між собою і взаємообумовлені. Таким чином, можна дійти висновку, що сутність рішення суду являє собою сукупність властивостей та проявів, а всі вони доповнюють один одного та разом відбивають сутність цього багатогранного акта правосуддя. Отже, рішення суду - це вольовий акт правосуддя в цивільному процесі, ухвалений судом іменем України у встановленому законом порядку в результаті здійснення правозастосовчої діяльності, який містить в собі наказ і підтвердження наявності або відсутності правовідносин, спрямований на охорону та захист прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права і який має наслідком виникнення, зміну або припинення процесуальних, а в деяких встановлених законом випадках і матеріальних правовідносин. 2. Класифікація рішень суду в цивільному процесі здійснюється за різними підставами Однією з найбільш поширених підстав є класифікація за видом провадження, в якому ухвалюється рішення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Риторика: загальна та судова

Словесна наочнсть досягаться шляхом умлого використання тропв, прислв'в, приказок, афоризмв, нших зображувальних засобв мови: ...Возвеличу малих отих рабв нмих! Я на сторож коло х поставлю слово (Т. Шевченко) Питання для контролю та самоконтролю 1. Що таке судова промова? 2. Хто бере участь у судових дебатах у кримнальному процес? 3. Хто бере участь у судових дебатах у цивльному процес? 4. Кого заслуховують на засданн суду в адмнстративному процес? 5. Розкажть коротко про змст судово промови: державного обвинувача, громадського обвинувача, цивльного позивача цивльного вдповдача. 6. На що спрямована який змст судово промови громадського захисника? 7. Який змст судово промови захисника? 8. Що таке реплка яке основне призначення? 9. Як впливають судов промови на формування внутршнього переконання судд? 10. Що входить до предмета судово промови в кримнальних справах? 11. Що входить до предмета судово промови в цивльних справах? 12. Що входить до предмета доказування в цивльних справах? 13

скачать реферат Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Становище сторін у процесі тісно пов'язане з правопорушенням. Але може бути і без нього, внаслідок помилки про наявність між ними спірних правовідносин. Крім того, особа може вимагати від суду усунення умов, які створюють реальну загрозу порушення. Отже сторони мають у переданій на розгляд справі особистий юридичний інтерес, який буде протилежним за матеріальним і процесуальним характером. Матеріально-правовий - визначається спірним цивільними, трудовими та іншими матеріальними правовідносинами сторін. Процесуально-правовий - наслідки розв'язання матеріально-правового спору, одержання повного за змістом рішення суду. Сторонами у цивільному процесі є позивач і відповідач. Ними можуть бути фізичні, юридичні особи і держава (стаття ЗО ЦПК України). Позивач - це особа, на захист суб'єктивних прав і охоронювальних законом інтересів якої відкривається цивільна справа у суді та розпочинається цивільний процес. Відповідач (reus - особа що обороняється) - особа, яка на заяву позивача притягується до відповідальності . за порушення чи оспорювання його права і охороню вального законом інтересу. І тому саме у своїй курсовій роботі я хочу розкрити поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві.

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
 Риторика: загальна та судова

Мотивами обмови , зокрема, бажання уникнути вдповдальност або применшити свою вину, помста, бажання сприяти розкриттю злочину, заслужити прихильнсть працвникв млц слдчих або ж незаконний вплив з хнього боку тощо. Алб це твердження пдсудного про те, що вн не мг бути виконавцем нкримнованого злочину, бо в момент його вчинення перебував в ншому мсц. Обов'язок переврки алб лежить на прокуроров судд. Пдсудний його захисник мають право, але не зобов'язан наводити докази на пдтвердження алб. Якщо заяву пдсудного про алб не спростовано, кримнальна справа повинна бути закрита, а суд першо нстанц повинен винести виправдувальний вирок. Аналзуючи показання пдсудного, прокуроров слд пам'ятати, що КПК Украни спецально вказу, що вони пдлягають детальнй переврц що визнання пдсудним сво вини може бути покладене в основу обвинувачення тльки при пдтвердженн цього визнання сукупнстю наявних у справ доказв (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 74 КПК). У свой обвинувальнй промов на суд прокурору слд враховувати, що показання обвинуваченого, дан на попередньому слдств, вд яких вн вдмовився згодом, не пдтверджен в судовому слдств ншими доказами, не можуть бути покладен в основу обвинувального вироку

скачать реферат Вирок в кримінальному судочинстві

Зміст Вступ 1. Вирок як процесуальний документ 2. Структура і зміст вироку Висновки Використана література Вступ В кримінальному судочинстві існує понад 20-ти різних видів процесуальних документів: це постанови, протоколи, ухвали, подання, обвинувальні висновки, вироки, скарги, протести, вказівки, повістки, зобов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, клопотання, заяви, пояснення, описи тощо. Кожен вид процесуального документа незалежно від розповсюдження має свій зміст, значення, структуру. Вирок серед всіх процесуальних актів посідає особливе місце як документ виняткового значення. Тільки вироком суду особа може бути визнана винною і піддана кримінальному покаранню. 1.Вирок як процесуальний документ Вирок — рішення суду першої інстанції про винність чи невинність, відданої до суду особи (п. 12 ст. 32 КПК). Своєрідною рисою вироку є те, що він відноситься не тільки до теперішнього часу, а й одночасно звернений у минуле і майбутнє, оскільки в ньому реконструюються події, що мали місце в минулому, а призначеним судом покаранням прогнозується на майбутнє досягнення певної мети.

 Монолітне болото або ЗАТ БЮТ

Охорона не встигла замкнути двер, в коридор увйшло ще клька депутатв, серед них був Олександр Турчинов, але лише мен одному вдалося прорватися на тюремне подвря. До мене пдбг черговий офцер почав вимагати залишити меж установи. Я вдповв, що залишу лише тод, коли зявиться начальник тюрми викона ршення суду про Ваше звльнення, шановна Юл Володимирвно. Начальника не виявилось на мсц, але пдйшов полковник Савченко, до реч, в цивльному - його я добре знав, згодом вн став генералом. Цей полковник саме вишиковував у дв довгих шеренги клька десяткв молодикв. Савченко вимагав, аби я покинув подвря не порушував закон. У вдповдь я звинуватив його. Завязалася словесна перепалка, у ход яко я закликав депутатв ти з прохдно на подвря, аби допомогти млц виконати ршення суду щодо звльнення Юл Тимошенко. У цьому неймоврному гармидер Олександр Турчинов не допустив депутатв на тюремне подвря просив мене теж його залишити. Однак я його не послухав. ¶ добре зробив, бо через деякий час Вас, шановна Юл Володимирвно, вивели з ворт примщення слдчого золятора

скачать реферат Адвокатура /Укр./

Виправно-трудове заснування (ВТЗ) різних режимів виправно-трудова колонія, виховно-трудова колонія, колонія поселення, в'язниця, де відбувають покарання особи, засуджені до позбавлення волі. Касаційна інстанція те ж, що "друга інстанція". Особа, що проводить дізнання слідчий, що розслідує конкретну справу в повному обсязі або виконуючий по ньому невідкладні слідчі дії до передачі його слідчому. Наглядова інстанція складається з органів , що судить вищестоящий суд, що розглядає протести прокурорів, голів судів на вироки, визначення, постанови суду, що вступили в законну силу. Обвинувачуваний особа, у відношенні якого винесена постанова органа карного переслідування про притягнення його до справи в якості обвинувачуваного; на різних етапах виробництва обвинувачуваний може іменуватися "підсудним", "засудженим", "виправданим". Визначення усяке, крім вироку, винесене колегіально , рішення суду першої інстанції, а також рішення суду другої інстанції. дізнання міліція, органи безпеки, прикордонної охорони, митні і податкові органи, а також інші органи і посадові особи.

скачать реферат Апеляційне провадження

Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову постанову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги. З усіх процесуальних питань суд апеляційної інстанції постановляє ухвали. Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються або надсилаються особам, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому статтями 160 і 167 цього Кодексу. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції Ухвала суду апеляційної інстанції складається з: 1) вступної частини із зазначенням: дати і місця її постановлення; найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання; імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі; 2) описової частини із зазначенням: короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у справі; встановлених судом першої інстанції обставин; 3) мотивувальної частини із зазначенням: встановлених судом апеляційної інстанції обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

скачать реферат Принципы гражданско-процессуального права Украины

Ними є звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, вилучення певних предметів, інші заходи, передбачені рішенням суду (ст. 362 ЦПК). При проведенні виконавчих дій ст. 362 ЦПК забороняє у будь-якій формі посягати на особисту свободу і гідність боржника. Отже, в цивільному процесі України не допускаються такі примусові заходи, як арешт боржника, його особистий обшук, привід до суду для встановлення майнового стану, обмеження територіального пересування тощо. Для захисту інтересів стягувана ст. 417 ЦПК передбачила можливість застосування до боржника штрафної санкції, тобто матеріального стягнення, в разі невиконання ним рішення суду. Недоторканність особи застосовується до інших суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, які можуть бути видалені примусового із залу судового засідання та на них може бути покладений штраф. Реалізований в цивільному процесуальному законодавстві, принцип недоторканності особи служить зміцненню законності в судочинстві. Ст. 6 Цивільного кодексу встановлює засоби захисту цивільних прав шляхом їх визнання, відновлення становища, яке існувало до порушення права, стягнення збитків з особи, яка порушила права, присудженням до виконання обов'язку в натурі тощо.

скачать реферат Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

Зміст Вступ 1. Порядок запрошення, призначення, забезпечення обов'язкової участі та усунення захисника від участі у кримінальній справі 2. Порядок оскарження адвокатом-представником судових рішень по цивільній справі, які набули законної сили 3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції Висновки Список використаних джерел Вступ Адвокатура, подібно до всіх соціальних інститутів, не виникає одразу в цілком організованому вигляді, а виникає у житті спочатку у вигляді незначного зародку, який може за сприятливих умов сформуватися і досягти певного розквіту. Зокрема, у стародавніх племенах південної Африки спостерігаються зародки адвокатури. Побудова правової держави є неможливою без створення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура. Адвокатура - це добровільне професійне об'єднання громадян, що здійснює у встановленому законом порядку захист на досудовому слідстві, дізнанні, в суді по кримінальних справах, крім того, здійснююче представництво інтересів позивачів і відповідачів по цивільних справах.

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
скачать реферат Судові витрати. Судові штрафи

Тема: . План 1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи 4. Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат та їх відшкодування 5. Цивільні процесуальні штрафи Джерела 1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві в Цивільному процесуальному кодексі України1 (далі по тексту ЦПК) мають назву «Судові витратив (глава 5), яка, не зовсім точно віддзеркалює їх правову природу. Ними є витрати, які несуть сто­рони, треті особи з самостійними вимогами у справах позовного провадження, заявники і заінтересовані особи у справах окремого провадження та у деяких справах, що виникають з адміністратив­но-правових відносин, за вчинення в їх інтересах цивільних проце­суальних дій, пов'язаних з розглядом справи судом і виконанням по ній рішення. Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві складаються з двох видів — державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи (ст. 63 ЦПК). У законодавчому визначенні державним митом є грошовий збір, що справляється державними органами в установленому розмірі з фізичних і юридичних осіб за вчинення в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення2.

скачать реферат Психологічні проблеми цивільного судочинства

Проблема провини і відповідальності в цивільному праві, проблема відповідності покарання у скоєному і багато інших проблем потребують від юридичного працівника, у тому числі, і психологічних знань. Необхідність аналізу цивільного судочинства з психологічної точки зору очевидна. Представляючи собою взаємодію людей в умовах цивільно-процесуального регламенту, правосуддя у цивільних справах насичено всім тим, що вивчає: цілі, мотиви, почуття, пізнання, рішення, переконання і т. д. Дослідження їх саме собою представляє чималий інтерес, але суть проблеми полягає в іншому: в тому, щоб поставити знання про всі ці психологічні явища на службу цивільному судочинству, виявити психологічні закономірності, що спостерігаються при відправленні правосуддя у цивільних справах, їхню роль у практиці правосуддя, досягнення цілей, поставлених перед правосуддям, особливості виховного впливу суду. У будь-якому цивільному процесі правова регуляція обов'язково взаємопов'язана з регуляцією поведінки його учасників. Наміри громадянина, його інтереси, честь, гідність, воля й інші психологічні поняття наведені в кожному цивільному процесі.

скачать реферат Підсудність і її види

За загальними правилами родової підсудності всі цивільні справи, які підлягають вирішенню в поря­дку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені законом до інших судів, розглядаються районними (міськими) судами (ч. 1 ст. 123 ЦПК). Міжрайонні (окружні) суди за правилами родової підсудності розглядають справи про визначення місця проживання і відібрання дитини, встановлення батьківства, виселення, у разі скасування по них рішень районних (міських) судів, постановлених одноособове суддею, та якщо у цих судах кількісний склад суддів такий, що не дозволяє розглядати повторно зазначені справи в колегіальному складі (ст. 1241 ЦПК). Суд касаційної (п. 2 ст. 311 ЦПК) і наглядної (п. 2 ст. 337 ЦПК) інстанцій, скасувавши рішення районного (міського) суду, постановленого по будь-якій справі, може направити її на новий розгляд до того ж суду в іншому складі суддів або до іншого суду першої інстанції, в тому числі до міжрайонного (окружного) суду. Вони розглядають також будь-які цивільні справи, передані їм відповідно до ст. 133 ЦПК. Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні цивільні справи про захист честі і гідності, сторонами у яких є військовослужбовці або військові організації, інші справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, прав та законних інтересів військових частин, установ, організацій.

скачать реферат Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Та й докази оцінювалися по формальній системі. Їхня сила заздалегідь визначалася законом, що твердо встановлював, що може, а що не може бути доказом. Закон же встановлював і ступінь достовірності доказів, ділячи їх на недосконалі і досконалі, тобто такі, що давали підставу для остаточного вироку і не могли бути спростовані підсудним. Різкій критиці піддавали російську судову систему революційні демократи (А. Н. Радищев, декабристи, А. И. Герцен, Н. П. Огарьов) і революціонери-різночинці. І навіть страшенні реакціонери не могли не визнати необхідність її реформи. Що ж являв собою дореформений суд в Україні? У Слобідсько-Українській, Херсонській, Катеринославській (тепер Дніпропетровська обл.) і Таврійській губерніях судову систему привели від­повідно до судової системи корінних губерній Централь­ної Росії. Судами першої інстанції були станові суди: у повітах — земські суди для дворян і селян; у містах — магістрати та ратуші для купців і міщан. Другою інстан­цією для них вважалися губернські суди (палата кримінального і палата цивільного суду).

скачать реферат Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

Четвертий рівень — Федеральний верховний суд Німеччини, сенати якого розглядають касаційні скарги на рішення, винесені в першій інстанції земельними і верховно-земельними судами. Ці рішення також, не оскаржуються в апеляційному порядку. Сенати в кримінальних справах проводять засіданні у складі п'яти суддів або більшим складом суддів.6 З метою вирішення колізійних питань правозастосування судами загальної юрисдикції Федеральний верховний суд збирає З'єднаний великий сенат у складі сімнадцяти суддів. Значно простішими є інші галузеві судові системи. Всі вони будуються відповідно до федерального устрою Німеччини, тобто мають земельно-федеральну ієрархію, однак організація судових округів цих систем, як правило, не співпадає з адміністративно-територіальним поділом держави. Суди адміністративної юрисдикції мають трьохрівневу ієрархію. Вони вирішують спори, які виникають у сфері публічного права між громадянином і органом адміністрації, за винятком тих, які підвідомчі Конституційному судові. Судами першої інстанції є суди з адміністративних справ ( 35 для всієї Німеччини). Справи можуть слухатись одноособово суддею або колегіально палатою, склад якої залежить від законодавства землі.

Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
скачать реферат Постанови суду першої інстанії

Зміст І. Вступ ІІ. Поняття і види судових постанов Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права; ІІІ. Судові рішення; Рішеннями про присудження; Рішення про визнання; Конститутивні рішення; IV. Вимоги, яким має відповідати судове рішення законність і обґрунтованість; правильне застосування норм матеріального та процесуального права; Обґрунтованість встановлених доказі судового рішення; Безумовність судового рішення; V. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання 1. обов'язкове; 2. факультативне; VI. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив VII Набрання чинності рішенням суду 1. Неспростовність рішення; 2. Виключність; 3. Преюдиціальність; 4. Правова дія здійсненності в часі; 5. Суб'єктивні межі законної сили судового рішення ; VIII Ухвали суду першої інстанції IX. Право на отримання копії ухвали суду X. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації І Вступ В умовах створення правової держави все більшого значення набувають соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян України.

скачать реферат Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Вступ Конституція України про здійснення правосуддя в державі Законодавство України про Цивільне судочинство Система новел інституту доказів і доказування в Цивільному процесі Порівняльний аналіз Цивільно-процесуального кодексу 1963 р. і 2005 р. стосовно інституту доказів і доказування Висновок Список використаної літератури Вступ У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією, Законом України , 2001. - 696 с.

скачать реферат Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

На мою думку, процедура не може бути спрощеної, але повинна бути адекватної для винесення відповідній правовій істині рішення, забезпечувати переконання громадян у правильності застосування до них правил, установлених державою. Серед особливостей виробництва по справах про адміністративні правопорушення можна назвати наступні: 1) покладання часу доказу на владну сторону адміністративного процесу, на відміну від традиційного процесу; 2) можливість і усного, і письмового ведення справи, дозвіл справи у відсутності відповідача, відсутність багатьох твердих правил цивільного і карного процесів; 3) виробництво по справах про адміністративних правопорушень — це квазісудебна діяльність; 4) у виробництві по справах про адміністративні правопорушення беруть участь два суб'єкти, а не як у цивільному процесі; 5) публічний характер правопорушень, що викликають спор. У даній курсовій роботі були викладені основні принципи й елементи виробництва по справах про адміністративні правопорушення на компілятивній основі. Глибокий і всебічний їхній аналіз авторові важко було провести у виді відсутності знань в області методології адміністративно-правових досліджень.

скачать реферат Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Розглядав апеляційні справи з паланкового суду. Його очолював курінний отаман, компетенція якого, як першої інстанції, поширювалася лише на козаків одного куреня. У разі належності позивача і відповідача до різних куренів справу розглядав суд отаманів обох куренів; суд військового (генерального) судді. Був у Запорозькій Січі судом першої інстанції з тяжких кримінальних справ. Вирок міг бути оскаржений до найвищої судової установи — кошового отамана, а в тому разі, коли військовий суддя виконував обов'язки наказного кошового отамана (за відсутності останнього) і від його імені виносив вироки, вони могли бути оскаржені лише до козацької ради; суд кошового отамана. Здійснював юрисдикцію на всій території Запорожжя. Його вироки були остаточними, оскарженню не підлягали. Мав право помилування та перегляду вироку в бік його пом'якшення; суд козацької ради — своєрідний верховний суд Запорозької Січі. Збирався кошовим чи наказним отаманом для вирішення найрезонансніших справ. Вирок виносився голосуванням чи підкиданням шапок усього козацького загалу, у тому числі й паланкових козаків.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.