телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Всё для дома -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Эргономика

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
М(Н(СТЕРСТВО ОСВ(ТИ УКРА(НИ ЧЕРКАСЬКИЙ (НЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГ (ЧНИЙ (НСТИТУТ МЕТОДИЧН( ВКАЗ(ВКИ до лабораторних роб(т з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” для студент(в спеціальності “Приладобудування” всіх форм навчання Затверджено на засіданні кафедри приладобудування протокол № 5 від 29.10.1998 р. Черкаси,Ч(Т(,1998 Методичні вказівки до лабораторних роб(т з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” для студент(в спеціальності “Приладобудування” усіх форм навчання / Уклад. Бойко Т. А.: – Черкаси: Ч(Т(, 1998. – 26 с. Укладач: Т. А. Бойко, ст. викл. Відповідальний редактор: В. (. Биков, д. т. н.( професор. Рецензент: С. І. Мордвінов, к. т. н., доц. Комп’ютерний набір: Т. А. Бойко ВСТУП Курс “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” базується на знаннях таких дисциплін як математика, фізика( х(м(я, теоретична механіка, теорія механізмів ( машин( опір матеріалів, інженерна та комп’ютерна графіка, основи конструювання елемент(в прилад(в( технолог(я приладобудування( конструювання прилад(в, основи електротехніки( електронна та мікропроцесорна техніка. Мета методичних вказівок – дати змогу студентам опанувати в процес( проведення лабораторних роб(т навички самостійного проведення ергономічного аналізу прилад(в та аналізу (х композиційних та стильових особливостей. Теоретичні питання студент повинен вивчати за конспектом лекцій, нормативній документації та по рекомендованій літературі. Лабораторні роботи знайомлять студент(в з основними вимогами ергономіки відносно раціонального врахування “людського фактору” при проектуванні і конструюванні контрольно-вимірювальних прилад(в та систем. Це робиться для створення максимально ефективних ( надійних систем контролю ( управління, а також для створення таких умов праці людини-оператора, як( б відповідали всім психофізіологічним можливостям ( потребам людини ( сприяли тривалому збереженню (( працездатності( здоров(я( відчуття комфортності. В кожній лабораторній робот( студент спочатку коротко знайомиться з теорією ( методами визначення параметр(в, що досліджуються, а потім – з порядком виконання досліджень( методикою проведення розрахунків, специфікою (х реєстрації. Отримані при виконанні досліджень дані ( основою для визначення ергономічного та композиційного рівня прилад(в ( (х відповідності існуючим нормативним документам та приладам-аналогам, що відповідають рівню кращих світових зразків. Опис кожної лабораторної роботи складається з чотирьох частин: - мета роботи; - загальні відомості по тем(; - порядок виконання, реєстрація вимірів ( досліджень; - обробка результат(в, висновки. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1-2 ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЮЧИХ ПРИЛАДІВ Мета роботи: Ознайомитись з методикою ( порядком проведення ергономічної оцінки діючих прилад(в( систем( пульт(в управління. Задача роботи: Виконати практичне завдання з використанням методик вибору оптимальних розмірів( планування ( компоновки засобів відображення інформації прилад(в( пульт(в ( орган(в управління. Загальні відомості Ергономічна оцінка експлуатованих систем “людина-машина” (СЛМ), пульт(в управління складних автоматичних ліній ( прилад(в да( змогу з(ясувати рівень надійності, пропускної спроможності ( ступінь точності роботи оператора, спрогнозувати поведінку діючої СЛМ, а також вжити заходи для максимального підвищення ефективності (х праці.

Оцінка ЗВ( Вид пульта Розмір пульта: а) по горизонталі ; б) по вертикал( Відстань очей оператора в нормальному положенні від центра погляду Кут обзору пульта(таблиця 1.4) : а) по вертикал( ; б) по горизонталі Таблиця 1.4 Показник Величина фактична нормативна Відстань від оператора до пульта Кут обзору пульта Відхилення Рекомендації Таблиця 1.5 Тип Назва Розмір по Кутовий Діамет Відхилення від норматива приладу приладу вертикалі, розмір р кутових розмірів мм шкали 1. 2. . Оцінка окремих прилад(в проводиться по табл. 1.5. Оцінка прилад(в за основними характеристиками проводиться по табл.1.6. Перевіряється, чи відповідає прилад, його оцифровка, відстань до оператора вимогам норматив(в. Рекомендації Загальний висновок по ЗВ(Таблиця 1.6 Характеристика Величина фактична нормативна Таблиця 1.7 Орган управління Характеристика Величина Відхилення фактична нормативна Кнопка Форма Розмір Зусилля і т.д. Тумблер Перемикачі і т.д. 5. Оцінка орган(в управління (табл. 1.7) Рекомендації 6. Розробка креслення робочого місця оператора. 7. Побудова структурно( схеми. Побудувати структурну схему, відтворюючу зв’язки в підсистемах, замикання інформаційних потоків на людину-оператора. 8. Висновок ( загальні рекомендації по управлінню (стендом, приладом) в цілому, з додатками графічного матеріалу. Рекомендації розроблюються для пристроїв, ЗВ(, органів управління, умов праці. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 АНАЛІЗ ГАРМОНІЇ КОМПОЗИЦІЇ ПРИЛАДУМета роботи: Проаналізувати гармонію композиції приладу по наступним категоріям: а) тектонічність; б) пропорція ( пропорційність; в) масштаб ( масштабність; г) ритмічність ( метр; д) симетрія ( асиметрія; е) статичність ( динамічність. Задача роботи: Створити індивідуальний вар(ант композиції приладу, використовуючи засоби гармонізації форми. Загальні відомості Тектоніка. При розгляд( тектоніки з точки зору конструктивно- технологічних задач потрібно зауважити, що зробити проектовану річ тектонічною – це перш за все означає зробити (( матеріально-фізично досконалою, тобто такою, що володіє міцною, стійкою ( надійною конструкцією, яка відображає в зовнішньому вигляд( загальний тип, характер конструкції ( всю складну внутрішню силову роботу матеріалу. Таким чином, необхідно по можливості ( найкращим чином виявити, де ( як розподілені основні маси ( навантаження, як опирається (м матеріал виробу, як напружені окремі його частини, як( елементи несучі, а як( несомі. Тектонічність форми означає також наочність того, (з якого основного матеріалу виконана конструкція (метал, дерево чи пластмаса) ( як дана конструкція виготовлена – монолітна чи складальна, чи це масивне лиття або легкий тонкостінний корпус. Тектоніка – специфічний засіб художнього вираження, який органічно пов’язаний з конструктивною об’ємно-просторовою структурою виробу ( (( об’єктивними закономірностями (міцністю, стійкістю ( рівновагою). Тектоніку називають зрілим відображенням у форм( роботи конструкції ( організації матеріалів. Таким чином, об’ємно-просторова структура у формотворенні ( тектоніка форми ( найважливішими категоріями композиції, що закладають основу побудови складно( ( гарно( форми.

Вибір лакофарбових покрить за декоративними властивостями (колір, блиск, фактура і клас у відповідності з ГОСТ 9.032.-74) проводять на стадії проектування і призначають у відповідності з ГОСТ 23852-79 за таблицею 4.1. Існує багато видів гальванічних покрить, що широко застосовуються в приладобудуванні в якості захисту металевих деталей, від корозії та як декоративно-оздоблювальні засоби. Для цього застосовують покриття нікелем, хромом, цинком, свинцем, оксидними плівками, бронзою, сріблом. В таблиці 4.2 наведені деякі фізико- хімічні характеристики металів, що часто використовуються для оздоблення деталей приладів та виробів культурно-побутового призначення. Нікелеве покриття розрізняють таких видів: напівблискуче (одношарове), блискуче (двошарове), чорне та безелектролізне (хімічне). Хромування є: захисно-декоративне, тверде, рівномірно-чорне, агатове, холодне, пористе.Таблиця 4.1 Найменування груп Вимоги до кольорів і кольорових Вимоги до виробів сполучень лакофарбових покрить фактури та блиску Вироби, що Сполучення кольорів – споріднені, Гладкі, функціонують у споріднено-контрастні. Кольори глянцеві, виробничих червоної, оранжевої, жовтої, напівглянце приміщеннях в зеленої, голубої, синьої зон і ві, контакті з людиною – ахроматичні; складні; світлі, напівматові прилади, верстати, середні, темні за яскравістю; малої . машини, обладнання, та середньої насиченості. Допускаютьс організаційна, Число основних кольорів в схемі я гладкі з обчислювальна кольорового рішення не більше 3. малюнками техніка та ін. Сполучення кольорів еквівалентне, (молоткові, наприклад, сіро-зелений(352), рельєфні) споріднено-контрастні, наприклад, “слонова кістка”(229) і сіро-зелений(365). Вироби Кольори червоної, оранжевої, жовтої, Гладкі, культурно-побутового зеленої, голубої, синьої зон і рельєфні, призначення, що ахроматичні; складні; світлі, глянцеві і функціонують в середні, темні за яскравістю; малої, напівглянце житловому інтер’єрі середньої і максимальної ві. в контакті з насиченості. людиною, наприклад, Число основних кольорів в схемі пилососи, пральні кольорового рішення не більше 2. машини, Сполучення кольорів споріднені, холодильники, споріднено-контрастні, контрастні та побутова еквівалентні. радіоелектронна апаратура, вентилятори, кондиціонери, ручний механізований інструмент та ін. Склоемалеві неорганічні покриття знаходять широке застосування в захисно-декоративній і спеціальній поверхневій обробці основних конструкційних матеріалів і кераміки. Успішно застосовується емалювання алюмінію та сплавів його основі. Для забарвлення емалей застосовують кольорові оксиди кобальту, заліза, міді, хрому, марганцю.Таблиця 4.2 Метал Щільніс Тверді Питомий Темп. Власна стійкість Візуальна оцінка кольору покриття ть, сть , елекрич- Плав- ( стійкі; – нестійкі) матових поверхонь ний лення, в атмосфері в розчинах покриття опір, кг/м3 кН/м2 10-8 (К Сухий Вологий Слабо-к Слабо-л Ом(м ислий ужний Алюміній 2,700 0,25 2,70 933 – Світло-сірий з голубим відтінком (холодний) Цинк 7,140 0,35 5,75 892 – – – Хром 6,920 2,20 15,25 2073 Залізо 7,860 0,50 10,60 1770 – – – – Світло-сірий(нейтральний) Кадмій 8,650 0,20 10,66 594 – – Біло-сірий (нейтральний) Нікель 8,900 0,70 7,24 1728 Світло-сірий з жовтим відтінком (теплий) Олово 7,300 0,05 11,50 505 – Біло-сірий (теплий) Свинець 11,340 0,04 18,8 700 – Світло-сірий з голубим відтінком (холодний) Латунь Фізичні та хімічні властивості залежать від складу сплаву Золотисто-жовтий(холод.) Бронза і змінюються в порівняно широких межах Від біло-сірого до червоно-жовтого (теплий) Мідь 8,950 0,35 1,65 1356 – – – Рожевий (теплий) Срібло 10,530 0,25 1,50 1234 Білий (теплий) Золото 19,280 0,18 2,00 1326 Яскраво-жовтий(теплий) Платина 21,450 0,25 2046 Світло-сірий (нейтральн.) Твердість покривних плівок відповідних металів залежить від способу та умов їх нанесення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Педагогика и психология высшей школы

В зависимости от учебного материала используются различные формы наглядности:  натуральные (минералы, реактивы, детали машин);  изобразительные (слайды, рисунки, фото);  символические (схемы, таблицы). В визуализированной лекции важны: определенная визуальная логика и ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль общения преподавателя с аудиторией. Основные трудности подготовки такой лекции - в разработке визуальных средств и режиссуре процесса чтения лекции. Необходимо учитывать:  уровень подготовленности и образованности аудитории;  профессиональную направленность;  особенности конкретной темы. Не всякий материал подходит для такой формы лекции, равно как и не всякая дисциплина. Однако элементы такой лекции возможны для любого предмета. В этом плане частичной иллюстрацией такого метода могут служить лекции по культурологии, сопровождаемые слайдами, комментарии к которым систематизируют и углубляют текст информационной лекции (показ слайдов осуществляется после лекции), и лекции по эргономике и дизайну с наглядным демонстрационным и раздаточным материалом

скачать реферат Дизайн

Как мы воспринимаем и оцениваем предметный мир. 3’ Внешняя форма предмета. 3’ Гармоническая форма и понятие композиции. 4’ Технический смысл и красота предмета. 10’ Предметная среда. 10’ Что такое эргономика. 5’ 2. Как проектируют предметную среду. Кто участвует в проектировании. 5’ Методика проектирования предметов. 3’ 3. Участие в создании предметной среды. 5’ Общие принципы. 2’ 4. Упражнение по ХТ. “Эскизное проект”. 5’ 5. Домашнее задание. 25’ Обучение по данной теме предполагает следующие задачи: 1. Расширение кругозора. 2. Формирование у студентов хорошего вкуса. 3. Воспитание художественного чутья, через восприятие окружающего мира посредством простых геометрических форм. 4. Раскрытие индивидуального вкуса. 5. Привитие основ технической эстетики. 6. Воспитание элементов интернационализма. Историческая справка В Германии в 1907 году был основан производственный союз “Веркбунд”, объединявший промышленников, архитекторов, художников, коммерсантов. К возникновению этого союза привело то, что без увязки экономических и эстетических требований промышленного производства победить на международном рынке не возможно.

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
 Культура, Истоки вражды

Словом, проблема не может быть ограничена одним лишь эти узким аспектом. Привитие каждому члену общества начал общетехнической культуры, эстетического идеала, всей иерархии этнокультурных и социальных ценностей, разделяемых его средой, незримо осуществляется так же через потребляемые нами вещи - через техническое совершенство, эстетику, эргономику, социальную знаковость и многие другие не всегда поддающиеся формализации параметры, свойственные каждой из них. Это следует уже из того, что в производство каждой отдельной вещи вкладывается отнюдь не обезличенный, но вполне определенный с технической, технологической, социальной, наконец, духовно-нравственной стороны труд. (Напомню, что полностью обезличенный труд, по мысли К. Маркса, лежит в основе создания стоимости, но вовсе не потребительной стоимости.) Поэтому и качество любого создаваемого человеческим трудом предмета в конечном счете определяется не столько степенью удовлетворения той или иной потребности, сколько скрытой от поверхностного взгляда способностью вводить каждого индивида в широкий конкретно-исторический духовно-нравственный и социально культурный контекст

скачать реферат Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

Дизайн – всего одно понятие, а включает в себя в нашем сознании: массовый и элитный дизайн, китч, стайлинг, поп-дизайн, единичный арт- дизайн, городской публишь-арт, архитектурный дизайн, промышленный дизайн, Web-дизайн, графический дизайн, кустарный дизайн, исторический футуро- дизайн, прогностический дизайн будущего, фито-дизайн, коммерческий рекламный дизайн, информационный программный и текстовый дизайн, научный сайнс-дизайн. Оформители и бутафоры украшают свои вещи, но дизайнер - должен мыслить масштабно и разнопланово, должен наперед представлять как поведет себя его будущее творение в своей среде обитания, как оно повлияет на среду и как среда уживется с вещью, а главное дизайнер должен придать вещи максимальную симпатию к тому человеку или группе людей для которых данное творение будет предназначено. Дизайнер обязан сохранить чистоту идеи - функциональную обоснованность для формы, материала, суперграфики т.е. всех составляющих. И в конце концов предугадать необходимость создаваемой им вещи. А что должен знать дизайнер создавая вещь? Быт, этнографию, демографическую ситуацию, социологию быта, психологию, физиологию, медицину, эргономику, технологию изготовления вещи, свойства материалов, возможные инженерные и конструкторские решения.

 Русская модель эффективного соблазнения

Ты можешь спокойно пропустить эту главу и прочитать ее в последнюю очередь, когда захочешь найти ответы на вопросы «почему».PС другой стороны, начиная чтение книги с этой главы, ты получишь ответы на многие вопросы, которые себе даже не задавал. В этой части есть то, что называется «базой». Базой нашего общения, базой нашей эффективности, базой русской модели эффективного соблазнения. Глава 1. Структура коммуникации во время боя командир автоматически переходит на мат, и информативность речи возрастает втроеИз лекции по эргономике Каким-то образом мы, мужчины,Pстремимся к женщинам. Вот так вот повелось. И при этом мы пытаемся быть максимально эффективными. И еще бывают люди, которые думают именно в этом направлении. Например, я. Сегодня я буду занудствовать, гнать всякую умную ерунду и рисовать графики. Я буду рассказывать о структуре отношений. Я буду рассказывать о стратегии установления отношений с женщиной. И при этом я буду искренне считать, что я прав. Остальное попытайся додумать сам. ЧастьP1 Коммуникация А кто изобрел Кубик Рубика? Вопрос из сборника загадок для блондинок Любое наше общение с женщиной попадает под определение коммуникации. Мне вот так кажется

скачать реферат Психолингвистика и языкознание

Так как она имеет непосредственное отношение к общению, еще одной весьма близкой ей психологической дисциплиной является социальная психология и психология общения как часть последней. Далее, поскольку формирование и развитие языковой способности и речевой деятельности тоже входит в объем психолингвистики, психолингвистика самым тесным образом связана с психологией развития (детской и возрастной психологией). Наконец, она взаимодействует и с этнопсихологией. В своем прикладном аспекте психолингвистика связана практически со всеми прикладными областями психологии: с педагогической психологией патопсихологией, медицинской психологией, нейропсихологией, психиатрией и коррекционной педагогикой (дефектологией) инженерной, космической и военной психологией, психологией труда и эргономикой судебной и юридической психологией наконец, с политической психологией, психологией массовой коммуникации, психологией рекламы и пропаганды. В сущности, именно эти прикладные задачи послужили непосредственным толчком к возникновению психолингвистики как самостоятельной научной области. 7. Психолингвистика и языкознание.ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА) ТРАДИЦИОННО ПОНИМАЕТСя КАК НАУКА О яЗЫКЕ КАК СРЕДСТВЕ ОБЩЕНИя.

скачать реферат Физиологические механизмы психических процессов и состояний

Регистрация движений глаз (окулограмма) находит применение в эргономике. В целях безопасности этот показатель используется для контроля за состоянием водителей, долго находящихся за рулем автомашины или локомотива.Методы в психофизиологических исследованиях Электроэнцефалограмма Впервые регистрацию биоэлектрической активности мозга у человека осуществил австрийский психиатр, ректор Йенского Университета Ганс Бергер (1929), показав, что биотоки мозга представляют электрические колебания, основными из которых являются колебания частотой 8-10 в секунду, названные им альфа- ритмом. Ему же принадлежит и термин “ электроэнцефалограмма”, и соответствующая аббревиатура- ЭЭГ, используемая до настоящего времени. С этого момента начинается современный этап клинической электроэнцефалографии. В последующем были открыты ритмы и других диапазонов: дельта- 1-4 колсек, тета- 5-8 колсек , бета- от 13 до 30 колсек. В настоящее время ЭЭГ- самостоятельная область исследований, нашедшая широкое применение в анестезиологии, реаниматологии, неврологии , нейрохирургии и других областях медицины как в клинических, так и в научных целях.

скачать реферат Эргономика

Предметом психологии труда является субъект труда, исходя из этого в инженерной психологии это субъект труда, рассматриваемый во взаимоотношении со сложной техникой. На сегодняшний день это система «человек – машина – среда – социум – культура - природа». В психологии управления рассматривается субъект труда, включенный в различные иерархические производственные структуры и взаимоотношения. В профориентации предметом является субъект, самоопределяющийся в мире профессионального труда. Учитывая большое количество наук, изучающих труд, а также многообразие направлений и предметов в рамках одной лишь психологии труда возникла необходимость создания общего направления, посвященного изучению трудовой деятельности. Направление это инициируется психологией труда и имеет название – «эргономика» 1. понятие эргономики. Этапы развития эргономики Эргономика (от греч. ergo - работа и omos - закон) - область научноприкладных исследований, находящихся на стыке технических наук, психологии и физиологии труда, в которой разрабатываются проблемы проектирования, оценки и модернизации системы «человек - коллектив-машина – среда – социум – культура – природа». . Эргономика занимается комплексным изучением и проектированием трудовой деятельности с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда, а также профессионального мастерства.

скачать реферат Охрана окружающей среды в Эстонии

Доклад по эргономике На тему: «Охрана окружающей среды» Андриановой Галины Гр. РОМ-12 Наш мир так же сложен и уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки, и дрогнут все остальные. А мы не просто касаемся паутины – мы оставляем в ней сияющие дыры. Растениям и животным некому писать, за них некому заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с ними населяют эту планету . Охрана окружающей среды – «экология» – наука о среде обитания человека, животных и растений, о закономерностях животной природы во взаимодействии с человеческой деятельностью. Это наука о доме, в котором живёт человечество, наука о строении и развитии планеты Земля. Поэтому тема о состоянии окружающей среды всегда очень актуальна и остра.Основным и самым мощным источником загрязнения любого города Эстонии является выбросы в атмосферу от автотранспорта. Детали от машин, брошенные на почве, с/х техника находящаяся под открытым небом, и просто лежащая где попала – всё это подвергается коррозии, в результате чего железо и другие металлы попадают в почву.

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
скачать реферат Шпоры по БЖД

Изложенные особенности учитывают при планировании комп­лекса трудоохранных мероприятий и формировании безопасных условий труда, от которых зависят здоровье и работоспособность человека. 6. Понятие об эргономике и инженерной психологии Для ликвидации предпосылок травмирования составляющие системы человек — машина — производственная среда согласовы­вают по осязательным, обонятельным и вкусовым возможностям человека. С учетом этих показателей рассматривают изделия и элементы их конструкции, эксплуатация которых связана с ис­пользованием энергетических возможностей мышечного аппарата человека, особенностей органов его чувств, а также влияние пока­зателей на объем и скорость рабочих движений, объем зритель­ной, слуховой, тактильной (осязательной), обонятельной и вкусо­вой информации, поступающей через органы чувств, и определя­ют средства отображения информации, органы управления и т.д. Перечисленные показатели и производственную среду согласо­вывают по следующим основным направлениям: пространствен­ному, временному, информационному и энергетическому.

скачать реферат Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

На чертеже общего вида приспособления должно быть поставлено значение параметра .2.3.3. Расчет усилия зажима заготовки При расчете усилия зажима рассматриваются два случая: 1. Смещение заготовки от сил резания предотвращается силами трения, возникающими в местах контакта заготовки с установочными элементами; 2. Отрыв заготовки под действием силы резания предупреждается силой зажима . Рассчитав для обоих случаев значение силы , выбирают наибольшее и принимают его за расчетное. Произведем расчет силы зажима для первого случая. Расчет ведем по методике изложенной в - учитывает наличие случайных неровностей на заготовке; - учитывает увеличение силы резания в результате затупления режущего инструмента; - учитывает увеличение силы резания при прерывистой обработке; - учитывает изменение зажимного усилия (механизированный привод); - учитывает эргономику ручных зажимных устройств (при удобном зажиме); - учитывает наличие момента, стремящегося повернуть заготовку на опорах; - гарантированный коэффициент запаса для всех случаев обработки. , т.к. заготовка контактирует с опорами и зажимными элементами приспособления необработанными поверхностями.

скачать реферат Техника Безопасности (лекции)

С этой целью собственник обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, для чего: - создает соответствующие службы и назначает должностных лиц, обеспечивающих решение конкретных вопросов охраны труда, утверждает инструкции об их обязанностях, правах и ответственности за исполнение возложенных на них функций; - разрабатывает при участии профсоюзов и реализует комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов по охране труда, внедряет прогрессивные технологии, достижения науки и техники, требования эргономики, положительный опыт по охране труда и т.п.; - обеспечивает устранение причин, вызывающих несчастные случаи, профессиональные заболевания, и выполнение профилактических мер, определенных комиссиями по итогам расследования этих причин; - организовывает проведение лабораторных исследований условий труда, аттестации рабочих мест на соответствие нормативным актам об охране труда в порядке и сроки, установленные законодательством, принимает по их итогам меры по устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов; - разрабатывает и утверждает положения, инструкцию, иные нормативные акты об охране труда, действующие в пределах предприятия и устанавливающие правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с государственными межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативными актами об охране труда; - осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками технологических процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной защиты, выполнением работ в соответствии с требованиями по охране труда; - организовывает пропаганду безопасных методов труда и сотрудничество с работниками в области охраны труда.

скачать реферат Охрана труда

Особо тесная связь существует между охраной труда, научной организацией труда, эргономикой, инженерной психологией и технической эстетикой. Успех в решении проблем охраны труда в большой степени зависит от качества подготовки специалистов в этой области, от их умения принимать правильные решения в сложных и изменчивых условиях современного производства. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Законодательно – правовыми актами по охране труда и охране окружающей среды являются: Конституция Российской Федерации, Кодекс законов о труде Российской федерации (КЗоТ РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации, “ Основы законодательства РФ об охране труда “, Постановление Верховного Совета РФ “О порядке введения в действие Основ законодательства”, Указ Президента РФ “Об ответственности за нарушение трудовых прав граждан ”, “ Правила возмещения работодателем вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанного с исполнением ими трудовых обязанностей “, утверждённые Постановлением Верховного Совета РФ.

скачать реферат Психология труда и инженерная психология

В условиях современной научно-технической революции психология труда призвана изучать новые условия, формы и возможные стимуляции трудовой деятельности, новые профессии и требования к технически оснащенному труду. Психология труда имеет тесные контакты с социологией труда, социальной психологией, инженерной психологией, организационной и экономической психологией, конкретной экономикой, производственной этикой, эргономикой, физиологией и гигиеной труда, кибернетикой, с комплексом управленческих дисциплин, прикладной математикой, квалиметрией, технической эстетикой и т.д.Человек и трудОпределения - профессия, рабочее место, специальность Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, специальность, от profi eer — объявляю своим делом), род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в результате специальной подготовки, опыта работы. Профессиональная деятельность обычно является основным источником дохода. Наименование профессии определяется характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами труда.

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
скачать реферат Разработка блока управления электромеханическим замком

Чертежи деталей, схемы электрической структурной и сборочный чертеж базового модуля БУ были выполнены в ППП Au oCAD. 8 Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики Максимально допустимые размеры ЛП определяются исходя из горизонтального и вертикального угловых размеров зоны периферического зрения оператора и требуемого расстояния l до ЛП . Максимальная длина ЛП равна: ,(8.1) где ?гор - горизонтальный угол обзора ЛП. Максимальная высота ,(8.2) где ?верт - вертикальный угол обзора ЛП. Для зоны периферического зрения оператора принимают ?гор = 90?, ?верт =75?. Применительно к разрабатываемому устройству l = 0,8 м при общем числе элементов эл = 2. Тогда м. м. Минимально допустимые размеры ЛП определяются из следующих соображений. В соответствии с эргономическими требованиями в поле зрения, ограниченном углом зрения 10?, должно размещаться 4.8 элементов ЛП (для расчета принимаем 4 элемента). Тогда площадь зрения Sпз на ЛП, ограниченная указанным углом 10?, может быть вычислена по формуле . (8.3) м2. При числе элементов эл, размещаемых на ЛП, минимальная площадь ЛП, удовлетворяющая эргономическим требованиям, равна . (8.4) м2. Фактическую площадь ЛП выбирают, как ,(8.5) где КЛП - коэффициент использования площади, обычно равный КЛП = 0,4.0,7. Для разрабатываемой панели примем КЛП = 0,5. Тогда м2. Тогда линейные размеры находятся следующим образом.

скачать реферат Основы конструирования

Основные требования к ШУ. Конструкция ШУ. Подшипники качения для опор ШУ: Способы создания предварительного натяга (жесткий и мягкий натяг). Расчет точности ШУ. Смазывание и уплотнение ШУ. Определение главных размеров ШУ. Расчет ШУ на жесткость (Оптимизация межопорного расстояния). 2.2. Несущая система и базовые детали: станины направляющие. Расчет базовых деталей на жесткость. Направляющие скольжения, качения, комбинированные. 2.3. Тяговые устройства МРС. Основные требования к тяговым устройствам. Тяговые устройства привода подачи: Передача винт–гайка качения. Расчет передачи винт–гайка качения: Предварительный выбор параметров передачи. Расчет на жесткость. 4. Основы художественного конструирования. Понятие об инженерном и художественном конструировании. Художественно–конструкторское решение. Техническая эстетика. Инженерная психология. Эргономика. Промышленная эстетика. 4.1. Система "человек–машина". Человек–оператор (Ч–О) – звено системы "человек–машина": свойства Ч–О (восприятие, внимание, память); рецепторы и эффекторы; физиологический климат.

скачать реферат Защита пользователя от негативных воздействий электромагнитных полей дисплея

ЭРГОНОМИКА Защита пользователя от негативных воздействий электромагнитных полей дисплея. В настоящее время во всех областях деятельности человека наблюдается интенсивная компьютеризация, что требует реализации мер по обеспечению эргономической безопасности пользователей при работе с вычислительной техникой. Выполнение требований эргономической безопасности означает гарантию комфортности, эффективности, безопасности и надежности работы человека с персональным компьютером (ПК). Эргономическая безопасность ПК может быть охарактеризована следующими требованиями: к визуальным параметрам средств отображения информации индивидуального пользования (дисплеям), к эмиссионным параметрам ПК - параметрам излучений дисплеев, системных блоков, источников питания и т.д. Важным условием безопасности человека перед экраном является правильный выбор визуальных параметров дисплея и светотехнических условий рабочего места. Работа с дисплеями при неправильном выборе яркости и освещенности экрана, контрастности знаков, цветов знаков и фона, при наличии бликов на экране, дрожания и мелькания изображения приводит к зрительному утомлению, головным болям, к значительной физиологической и психической нагрузке, к ухудшению зрения.

скачать реферат Взаимодействие наук

Обе рассмотренные проблемы можно интегрировать в качестве составных частей столь глобальной проблемы, как управление ходом научно-технической революции. Сюда входит выявление и изучение основных тенденций и вариантов НТР, анализ и оценка ее многообразных социальных последствий с тем, чтобы иметь возможность заранее предвидеть и нейтрализовать возможные негативные эффекты научно-технического прогресса. В более конкретном выражении эта проблема выступает как проблема всесторонней, комплексной оценки создаваемых и проектируемых технологических процессов и новых типов оборудования. Очевидно, такая комплексная оценка возможна только на основе тесной взаимосвязи между основными группами наук. Особая роль принадлежит здесь наукам общественным, призванным оценивать не только в целом, но и на уровне отдельных конкретных научно-технических нововведений с точки зрения интересов общественного развития и развития личности. Развитие эргономики и экологии – яркие примеры того, что ученые все чаще одновременно с крупными научно-техническими народнохозяйственными проблемами решают вопросы большого социального значения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.