телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Книги -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Судові витрати. Судові штрафи

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ціна позову вказується в позовній заяві. Якщо зазначена ціна позову явно не відповідає дійсній вартості стягуваного, то ціну позову і розмір мита має визначати суддя, постановивши про це відповідну ухвалу. У випадку, коли в заяві не вказана ціна позову і встановити в момент подання її неможливо, суддя, приймаючи позовну заяву, попередньо визначає розмір належного до сплати мита, виходячи з приблизної ціни позову. Тоді остаточна ціна позову і розмір мита визначаються в рішенні у справі з стягненням недоплаченого або поверненням переплаченого мита. Якщо при постановленні судом рішення загальна сума позову збільшується, мито обчислюється виходячи зі збільшеної суми позову. Аналогічно обчислюється мито, коли суд у відповідності з ч. 7 ст. 203 ЦПК вийде за межі заявлених позивачем вимог. При поданні позову разом кількома позивачами до одного або кількох відповідачів державне мито обчислюється виходячи з зага­льної суми позову і сплачується позивачем пропорційно частки поданих кожним вимог. З загальної суми позову мито справляється також при поданні позову одним позивачем до кількох відповідачів та при об'єднанні суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог (ст. 144 ЦПК). Позовні заяви колективних сільськогосподарських підпри­ємств, селянських (фермерських) господарств до громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, до інших громадян про визнання договорів недійсними або про зміни і доповнення їх умов оплачуються державним митом за ставками, встановленими для позовних заяв з переддоговірних спорів, — 0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, незалежно від того, оспорюється дого­вір у цілому чи лише в якій-небудь частині. З позовних заяв про право власності на майно, про визнання недійсним договорів відчуження майна, про визнання права на частку в майні, при виділенні частки із загального майна і про витребування спадкоємцями належної їм частки майна державне мито сплачується виходячи з вартості відшукуваного майна або його частки. У тих випадках, коли позовна заява має одночасно майновий і немайновий характер, мито сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового і немайнового харак­теру. З позовних заяв про розірвання шлюбу одночасно з поділом майна державне мито справляється як за розірвання шлюбу, так і за поділ майна. Державне мито з зустрічних позовних заяв та з заяв третіх осіб, які заявляють самостійні позовні вимоги, сплачується на загальних підставах. Аналогічний порядок встановлений для сплати мита належним позивачем при заміні ним неналежного позивача, а також правонаступником позивача, якщо мито не було сплачено позивачем. У випадках виділення судом однієї або кількох із об'єднаних позовних вимог в самосійне провадження державне мито, сплаче­не при поданні позовної заяви, не повертається і перерахунок його розміру не провадиться, а за виділеною в самостійне провадження вимогою мито повторно не сплачується. З повторно поданих позовних заяв, які раніше були залишені без розгляду, мито сплачується знову на загальних підставах. При цьому, коли в зв'язку з залишенням позовної заяви без розгляду, мито підлягало поверненню, але не було повернуто, до повторно поданого позову може бути доданий первісний документ про сплату мита, якщо не минув рік з дня зарахування його до бюджету.

Понесені судом витрати у випадках, передбачених статтями 75 і 80 ЦПК, відшкодовуються державі. Витрати, понесені судом, стягуються з кожної сторони про­порційно до тієї частини позову, щодо якої рішення постановлено проти неї, і зараховуються в доход держави. Коли сторона, на користь якої постановлено рішення, звільнена від сплати судових витрат, то останні стягуються з другої сторони у доход держави. Так, витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, і державне мито, від сплати яких позивач був звільнений, стягуються з відповідача у доход держави пропорційно задоволеній частині позовних вимог. Якщо відповідача звільнено від судових витрат, то при відмові в позові, витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, стягуються з позивача в доход держави. У випадках задоволення позову частково, коли відповідач звільнений від сплати витрат, понесені судом витрати у зв'язку з розглядом справи стягуються у доход держави з позивача, не звіль­неного від сплати судових витрат, пропорційно тій частині позов­них вимог, у задоволенні яких відмовлено. Понесені судом витрати в разі відмови в позові позивачеві, звільненому від сплати витрат у справі, не відшкодовуються, а приймаються на рахунок держави. Якщо обидві сторони звільнені від сплати витрат, то понесені судом витрати у зв'язку з розглядом справи відносяться також за рахунок держави. В доход держави стягуються витрати з відповідача (боржника), понесені органами внутрішніх справ на його розшук, оголошений судом (ст. 97 ЦПК). Суд або суддя на заяву громадянина (сторони, третьої особи з самостійними вимогами, заявника), який повинен відшкодувати державі витрати, пов'язані з розглядом справи і виконанням судо­вого рішення, виходячи з майнового стану, може звільнити його від сплати витрат у доход держави (ч. 4 ст. 63 ЦПК). Ухвала суду в питаннях визначення ціни позову та судових витрат може бути оскаржена (ст. 81 ЦПК). 5. Цивільні процесуальні штрафи Цивільні процесуальні штрафи — це самостійна галузева від­повідальність (цивільна процесуальна відповідальність) у вигляді заходу майнового впливу, встановленого ЦПК, і застосовується судом до осіб, котрі не виконали покладених на них конкретних процесуальних обов'язків в складі цивільних процесуальних право­відносин у справі. ЦПК України цивільні процесуальні штрафи встановлено: за неявку в суд свідка (ст. 44), за неподання на вимогу суду письмових і речових доказів (статті 48, 53), за порушення вжитих судом заходів по забезпеченню позову (ст. 153), за не повідомлення особами, які беруть участь у справі, про зміну своєї адреси (ст. 95), за порушення порядку під час розгляду справи (ст. 164), за неявку в судове засідання будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, ї їх представ­ників (ч. 4 ст. 172, ч. 1 ст. 173, ст. 174), за втрату виконавчого документа (ст. 358), за усунення від виконання розпоряджень судо­вого виконавця, пов'язаних із зверненням стягнення на майно боржника (ст. 386), за злісне невиконання вимоги судового вико­навця дати відомості про заробіток чи про відрахування з заробітної плати, за неякісне її виконання або ухилення провадити безпосе­редньо стягнення (ст. 407), за невиконання в строк відповідачем рішення суду, яким він особисто зобов'язаний виконати певні дії, крім передачі майна або сплати грошових сум (ст. 417). Єдина для всіх зазначених правопорушень штрафна санкція характеризується особливостями за суб'єктним складом, підстава­ми відповідальності, умовами і процесуальним порядком застосу­вання.

Правовий режим справляння державного мита і сплати інших витрат по провадженню цивільної справи в суді врегульований статтями 63—81 ЦПК, іншими законами і підзаконними актами України3. 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. Об'єктом справляння державного мита в судах виступають цивільні процесуальні документи, перелік яких чітко і повно визна­чений в нормативному порядку. Державне мито справляється: з позовних заяв; із зустрічних позовних заяв; із заяв третіх осіб, які заявляють самостійні позовні вимоги на предмет спору між сторонами; із скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних або посадових осіб у сфері управлін­ської діяльності; із скарг на рішення, прийняті щодо релігійних організацій; із касаційних скарг на рішення судів; із скарг на рішення, що набрали законної сили; із заяв і скарг у справах окремого провадження; за повторну видачу копії судового рішен­ня, ухвали, постанови. До позовних заяв, з яких справляється державне мито, відно­сяться, зокрема, заяви, в котрих виражені позовні вимоги про присудження відповідної суми грошей, про право власності на будівлі чи інше майно, про визнання права одного із подружжя на частку у спільному сумісно нажитому майні за час шлюбу, про поділ майна в натурі, про виділ частки майна із спільної часткової власності, про визнання договорів відчуження майна (купівлі-продажу, дарування, заповіту) та інших недійсними, інші заяви, що подаються особами для захисту порушених чи оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, які виникають з цивільних, шлю­бно-сімейних, житлових, земельних, трудових, природоохоронних та інших матеріально-правових відносин. До заяв і скарг у справах окремого провадження, з яких справляється мито, відносяться: заява про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; заява про визнання грома­дянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим; заява про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану; заява про встановлення фактів, що мають юридичне значен­ня; заява про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'­явника, скарга на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні; заява про всиновлення дитини. Скаргами на рішення судів, що набрали законної сили, та з яких справляється мито, є скарги, які подаються до правомочних посадових осіб суду і прокуратури, про опротестування ними рі­шення у порядку нагляду. До них відносяться заяви, що подаються до суду, про перегляд у зв'язку з ново виявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. Інші заяви і скарги, що не відносяться до позовних заяв, заяв і скарг у справах окремого провадження, касаційних скарг і скарг на рішенні судів, що набрали законної сили, не підлягають оплаті державним митом. Ними є окремі скарги (подаються окремо від касаційної скарги), якими оскаржуються ухвали суду, постановлені одноособово і колегіально у передбачених ст. 323 ЦПК випадках, зокрема: про відмову забезпечити докази (ст. 39 ЦПК), визначення ціни позову та судових витрат (ст. 81 ЦПК), відмову в знятті чи зменшенні штрафу, накладеного судом (ст. 83 ЦПК), відмову в поновленні пропущеного строку (ст. 89 ЦПК), а також інші ухвали суду; заяви, які подаються на вирішення окремих питань, що виникають у процесі провадження у справі та виконання по ній судового рішення, — про забезпечення доказів, позову, про вступ у справу третіх осіб без самостійних вимог, про зміну підсудності, зміну чи скасування накладеного судом штрафу, про виправлення описки і явної арифметичної помилки в рішенні, про постановлення додаткового рішення, роз'­яснення рішення, про перегляд рішення, ухвали, постанови у зв'яз­ку з нововиявленими обставинами, про розстрочку або відстрочку виконання, про відвід судового виконавця тощо4.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сон разума

Поэтому не рекомендуется класть больного воспалением легких в снег и травить пациента цианидами, а нужно просто поить его "заряженной" водичкой из-под крана. Оно безвредно, что докажет любая медицинская экспертиза. А если человек умрет от запущенной болезни, так колдун за то не в ответе. Убил ведь рак, а не действия колдуна. Бог дал, бог взял. Впрочем, если вы чего-то там перепутали и отравили пациента или, решив сделать мануальную терапию, сломали больному позвоночник, то на первый раз суд вас накажет штрафом "в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере зарплаты... за период до трех месяцев". Подчеркну - это только если у вас нет лицензии! Прямо скажем, драконовские меры. Но не горюйте, скоро вольным колдунам выйдет поблажка: в настоящее время разработан и активно лоббируется (понятно кем) проект закона "О традиционной медицине". Депутаты, среди которых, кстати, тоже немало людей с паранормальными способностями, относятся к законопроекту весьма лояльно. В соответствии с этим законом народным целителем может стать человек, вообще не имеющий никакого медицинского образования

скачать реферат Административное принуждение

Являются эффективным средством реализации института ответственность, под которой понимается обязанность гражданина или должностного лица дать отчет о своем неправомерном поведении в сфере государственного управления и понести наказание в виде административного взыскания. Под системой административных взысканий понимается перечень различных по степени тяжести и правовым последствиям видов наказаний. В настоящее время применяются следующие административно-наказательные средства: 1. Меры морального воздействия. Они связаны с малозначительными проступками, совершенными обычно людьми случайно и не имеющими каких-либо стойких антиобщественных установок. К ним относятся предупреждение. 2. Меры личностного воздействия. Они состоят в ограничении субъективных прав и вложении на нарушителя определенных претерпеваний. В соответствии со ст. 3.2. КоАП РФ выделяют следующие виды административных взысканий: - предупреждение (ст. 3.4.); - штраф (ст. 3.5.); - возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения (ст. 3.6.); - конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения (ст. 3.7.); - лишение специального права, предоставленному данному гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты (ст. 3.8.); - административный арест (ст. 3.9.); - выдворение из пределов РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за совершение административных правонарушений (ст. 3.10.). -дисквалификация (ст. 3.11.). Итак, административное взыскание – это мера наказания, применяемая уполномоченными на-то государственными органами (должностными лицами), а в предусмотренных законом случаях судами (мировыми судьями).

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
 Афганец

Время, однако, шло, а к нему никто не наведался и это обнадеживало. Может, все-таки они его проворонили. Зато не проворонили других, должно быть работали вовсю, не зря ели свой милицейский хлеб. Как-то утром, когда он еще валялся на своей раскладушке, в дверь тихонько постучали - раз, потом другой. Он подхватился, подумал, не дочка ли, которая еще ни разу не приходила к нему в гараж. Но это была не дочка - у двери, стоял Алексей. Парень вежливо спросил: - Слышали новость? - Какую? - Минкевич гараж продает. Вместе с машиной. Алексей оглянулся и переступил порог гаража. - Оштрафовали. За демонстрацию. На шестьдесят миллионов. - За ту самую? - Ну. Был организатором от БНФ. Задержали, суд и вот - штраф. - Ничего себе! Шестьдесят миллионов... Ступак, конечно, удивился и тихо порадовался про себя, что тогда ему посчастливилось неприметно вырваться из рук омоновцев. Все-таки афганец, кое-какой опыт есть, не то, что у этих штатских. Хорошо и то, что он вообще не связан с БНФ, это давало ему некоторую уверенность. А этот Алексей все-таки симпатичный парень, не болтун, может с ним стоит посоветоваться про задуманное? Ну, уж нет, размышлял Ступак

скачать реферат Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Необходимо заметить, что количество дел, связанных с ненадлежащим исполнением банком своих обязательств по договору банковского счета, значительно возросло. К примеру, за 1995 год по одному составу (12 судей) арбитражного суда рассмотрено порядка 550 дел указанной категории, в то время, как за 1 полугодие 1996 года данных споров с участием банков и их клиентов насчитывается около 459 . Арбитражная практика свидетельствует, что основными проблемами при решении споров по банковскому счету являются: - выбор норм, подлежащих применению; - определение характера и назначения ответственности; - исчисление размера ответственности. До недавнего времени ответственность банка за несвоевременное и неправильное списание денежных средств клиента регулировалась пунктом 7 Положения о штрафах, который в настоящее время прямо не отменен, но уже практически не применяется при рассмотрении арбитражных дел, размер штрафных санкции по которым начисляется после 1 марта 1996 года. ТОО "Котрасс" обратилось с иском к АО "Мытищинский Коммерческий банк" на предмет взыскания остатка средств штрафных санкций за нарушение Правил совершения расчетных операций и применения в отношении банка санкций за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

 Серенгети не должен умереть

А какой же может быть для масая праздник без скота? Так вот и бегают молодые масаи уже в течение трех лет необрезанными и напрасно теряют самые лучшие, свободные и беззаботные годы своей жизни! Мы с Михаэлем питаем слабость к масаям. Масаев, по крайней мере настоящих, чистокровных масаев, становится все меньше. У этого племени все реже рождаются дети, потому что среди них распространились венерические болезни. И это несмотря на то, что их собственные «суды старейшин» налагают штраф в 1000 марок на каждого, кто кого-нибудь заразит. Но при той вольной половой жизни, которую они ведут, едва ли возможно бороться с распространением венерических заболеваний или проводить серьезную врачебную профилактику. Поскольку многие из их жен остаются бесплодными, масаи стали усыновлять детей из близлежащих поселков. Эти дети воспитываются как масаи и остаются масаями на всю жизнь. Но оливковые тонкогубые лица настоящих масаев, которые сходны с нашими европейскими лицами, встречаются все реже и реже. Михаэль предлагает одной из молодых женщин 20 шиллингов за ее огромные серьги

скачать реферат Налоговая система Швеции

В некоторых случаях в результате такого пересмотра налоговая инспекция признает справедливость требований налогоплательщика, и аппеляция отзывается, так и не дойдя до суда. Решение суда, в свою очередь, может быть передано в один из четырех шведских административных апелляционных судов (каммарретт). В отдельных случаях решение последних может быть обжаловано в Высшем административном суде (регерингсретт).8. Судебные санкции Лица, предоставившие неверную или неполную информацию в налоговой декларации, подвергаются штрафу. Это административная, экономическая мера, применяемая налоговыми властями. Практически размер штрафа обычно составляет до 40% от суммы невыплаченных налогов. Уплата штрафа не освобождает от судебного преследования за уклонение от уплаты налогов. Случаи обвинения в отказе от уплаты налогов рассматриваются в обычных судах. Максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов в обычных случаях - два года тюремного заключения.?. Краткий обзор законодательства по НДС и характеристика налоговой отчетности по НДС в Швеции Налог на добавленную стоимость взимается в Швеции с 1 января 1969 года.

скачать реферат Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

Неуважение к суду карается штрафом и тюремным заключением. Если неуважение к суду было допущено в самом суде, то суд может непосредственно наложить штраф на виновного и подвергнуть его тюремному заключению. К числу других преступлений против правосудия относится ложная информация, фальсификация доказательств и др. Должностные преступленияКруг должностных преступлений по английскому праву очень узок, поскольку “рассматриваются как служебные преступления только такие формы деяний, при которых служебное отношение действует как фактор, обосновывающий наказуемость деяний”. Превышение власти или ненадлежащее выполнение служебных полномочий английская юриспруденция рассматривает в первую очередь как основания гражданской ответственности. Однако при определенных условиях они превращаются в наказуемые деяния. Основным видом должностных преступлений является злоупотребление властью, под которым разумеется всякое притеснение со стороны властей или совершение ими иных незаконных действий, если эти действия совершены по нечистым мотивам, а не по ошибке или заблуждению.

скачать реферат Конституционные суды в субъектах Российской Федерации

Все другие основания приостановления перенесены в статью о прекращении полномочий судьи. Предусмотрена отставка судьи Конституционного суда. Исключена норма о секретаре Конституционного суда. Статья о жалованье, выходном пособии, социальном и бытовом обеспечении судьи Конституционного суда, в которой конкретно решались перечисленные вопросы, заменена статьей, содержащей отсылочную норму на законодательство Республики, в соответствии с которым обеспечиваются материальные гарантии независимости судей Конституционного суда. В отличие от прежнего Закона толкование своих решений Конституционным судом заменено нормой о разъяснении решений Суда. Исключен институт представлений, выносимых Конституционным судом в связи с рассмотрением дела, свойственный для судов общей юрисдикции. Уточнено право Конституционного суда налагать штраф в целях защиты и обеспечения нормального хода конституционного судопроизводства. Одним из первых принят Закон Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 1992 г. о Конституционном суде. Законом Республики от 26 июня 1992 г. в него были внесены изменения, в результате которых состав Конституционного суда увеличен с пяти до семи судей. В настоящее время ведется работа по подготовке новой редакции Закона.

скачать реферат Правоведение (Контрольная)

Итак, административное взыскание – это мера наказания, применяемая уполномоченными на-то государственными органами (должностными лицами), а предусмотренных законом случаях – народными судами (народными судьями), а также общественными организациями и их законными представителями к лицам, виновным в совершении административного проступка. II. Решение о наложении взыскания в данном случае обосновано п. 5 ст. 24, указанным выше (ст. 30) и ст. 117 гласит о том, что управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения влечет наложение штрафа в размере от одного до двух минимальных размеров оплаты труда или лишение водителей права управления транспортными средствами на срок один год. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Вопрос 3.1. Понятие источника права, их виды, краткая характеристика. Ответ: В научной и учебной литературе источниками права традиционно считают нормативные правовые акты, санкционированные обычаи и судебные (или административные) прецеденты. Вместе с тем в последние годы источником права стали называть не только внешнюю форму выражения права, но и социальные предпосылки (общественные отношения), субъекта правотворчества (государство), его деятельность, организационные формы принятия нормативного правового акта (акт волеизъявления, правотворческое решение).

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
скачать реферат Понятие правонарушений и их виды

Практика показала к тому же, что лишение свободы как основная мера уголовного наказания недостаточно эффективна для исправления и перевоспитания осужденных, поскольку среди отбывших это наказание высок рецидив. В то же время доказана порой большая, по сравнению с наказанием, эффективность применения строгих административных взысканий за менее опасные преступления, особенно те, за которые суды и судьи стремятся применять предусмотренные законом наказания, считая их чрезмерно суровыми. В таких случаях высокий штраф, лишение специальных прав и другие административные взыскания оказываются более действенными мерами, чем судебное порицание или условное осуждение. Нуждается в пересмотре и сокращении общее число запретов. С усложнением общественной жизни, развитием научно-технической революции возникает необходимость установления новых запретов, определения новых составов правонарушений и санкций за их совершение. Так в новый Уголовный Кодекс РФ введены статьи, предусматривающие наказания за преступления в сфере компьютерной информации (ст.272, 273, 274). В то же время практика показывает устарелость или неэффективность немалого числа ранее установленных запретов, которые либо почти не нарушаются, либо, наоборот, нарушаются почти безнаказанно, потому что меры государственного контроля и принуждения оказались неэффективны для их предупреждения, обнаружения и пресечения.

скачать реферат Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

Астрахани назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 ода. В силу ст. 73 УК РФ суд постановил считать основное наказание условным с испытательным сроком в 1 год. В качестве дополнительного наказания назначил штраф в размере 1 тысячи рублей. В этой ситуации дополнительное наказание должно исполняться реально. При постановлении приговора, которым наказание признано считать условным, суд разъясняет осужденному несовершеннолетнему условия отбывания такого наказания и последствия при уклонении от выполнения возложенных на него обязанностей. Если условно осужденный несовершеннолетний уклонился от исполнения обязанностей или совершил нарушения общественного порядка, суд может продлить испытательный срок, но не более чем на один год (ч. 2 ст. 74 УК РФ). В случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд может постановить отмену условного осуждения и исполнении наказания назначенного приговором суда (ч. 3 ст. 74 УК РФ). Контроль за проведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом.

скачать реферат ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающие возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет". ( Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. Судам следует назначать наказание в виде штрафа несовершеннолетним, объявленным полностью дееспособными, в соответствии со ст. 27 ГК РФ ("Эмансипация"). При этом полностью дееспособным может быть объявлен несовершеннолетний, достигший 16 лет, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Как правило, суды не назначают штраф подросткам в возрасте от 14 до 16 лет даже при наличии у них самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. Имущество должно ему принадлежать на праве собственности, то есть должно быть приобретено несовершеннолетним правомерно. Штраф назначается в размере от десяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

скачать реферат Cудебная реформа 1864 года и наших дней

Срок их полномочий – три года. Волостные суды рассматривали мелкие имущественные споры и дела о проступках членов сельских общин. Они могли приговорить к штрафу, обязанности загладить вред, причиненный противоправным деянием, аресту до трех суток и розгам (порке). Их приговоры и решения проверялись верхними сельскими судами, состоявшими из председателей всех волостных судов. Эти суды контролировались мировыми судьями (где они были), земскими начальниками, уездными съездами и губернскими присутствиями. Например, приговор, предусматривавший применение розг, мог быть приведен в исполнение лишь с разрешения от земского начальника, который давал согласие на исполнение после проверки законности приговора и состояния здоровья осужденного. Военные суды были обособлены от гражданских судов (общих и местных). Их система строилась в соответствии с предписаниями Временного судебного устава 1867 года. Основным звеном этих судов считались полковые суды, которые рассматривали дела о преступлениях, не представлявших большой опасности и совершенных нижними членами.

скачать реферат Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

Наиболее последовательной буржуазной реформой Александра II считается Судебная реформа 1864 г. . По этой реформе вводились демократические принципы судопроизводства: открытость и гласность процесса, право на защиту обвиняемого, состязание сторон (защиты и обвинения), несменяемость судей. Содержание реформы излагалось в четырёх документах: "Устав уголовного судопроизводства", "Учреждение судебных установлений" и "Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями". Вся судебная система делилась на две части: общую и местную. К местной относилась мировая юстиция. Для её осуществления каждый уезд был поделён на участки, в которых учреждались камеры мировых судей. Мировой судья, как правило, избирался из местных дворян. Для выборов в судьи необходимо было обладать определённым имущественным и образовательным цензом. Кроме мировых судей, избирались почётные, помогавшие мировым в работе и заменявшие их во время отсутствия. В компетенцию мировых судей входило рассмотрение гражданских дел по искам на сумму не более 500 руб., а также мелких уголовных дел по искам, наказание по которым не превышало 3-х месяцев тюремного заключения или 300 руб. штрафа. Обжаловать решение мирового судьи можно было перед Съездом мировых судей, состоявшем из мировых и почётных судей уезда.

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
скачать реферат Буржуазные реформы во второй половине XIX ВЕКА

Наиболее последовательной буржуазной реформой Александра II считается  Судебная реформа 1864 г. . По этой реформе вводились демократические принципы судопроизводства: открытость и гласность процесса, право на защиту обвиняемого, состязание сторон (защиты и обвинения), несменяемость судей. Содержание реформы излагалось в четырёх документах: "Устав уголовного судопроизводства", "Учреждение судебных установлений" и "Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями". Вся судебная система делилась на две части: общую и местную. К местной относилась мировая юстиция. Для её осуществления каждый уезд был поделён на участки, в которых учреждались камеры мировых судей. Мировой судья, как правило, избирался из местных дворян. Для выборов в судьи необходимо было обладать определённым имущественным и образовательным цензом. Кроме мировых судей, избирались почётные, помогавшие мировым в работе и заменявшие их во время отсутствия. В компетенцию мировых судей входило рассмотрение гражданских дел по искам на сумму не более 500 руб., а также мелких уголовных дел по искам, наказание по которым не превышало 3-х месяцев тюремного заключения или 300 руб. штрафа. Обжаловать решение мирового судьи можно было перед Съездом мировых судей, состоявшем из мировых и почётных судей уезда.

скачать реферат Правонарушение и ответственность

Практика показала к тому же, что лишение свободы как основная мера уголовного наказания недостаточно эффективна для исправления и перевоспитания осужденных, поскольку среди отбывших это наказание высок рецидив. В то же время доказана порой большая, по сравнению с наказанием, эффективность применения строгих административных взысканий за менее опасные преступления, особенно те, за которые суды и судьи стремятся применять предусмотренные законом наказания, считая их чрезмерно суровыми. В таких случаях высокий штраф, лишение специальных прав и другие административные взыскания оказываются более действенными мерами, чем судебное порицание или условное осуждение. Нуждается в пересмотре и сокращении общее число запретов. С усложнением общественной жизни, развитием научно-технической революции возникает необходимость установления новых запретов, определения новых составов правонарушений и санкций за их совершение. Так в новый Уголовный Кодекс РФ введены статьи, предусматривающие наказания за преступления в сфере компьютерной информации (ст.272, 273, 274). В то же время практика показывает устарелость или неэффективность немалого числа ранее установленных запретов, которые либо почти не нарушаются, либо, наоборот, нарушаются почти безнаказанно, потому что меры государственного контроля и принуждения оказались неэффективны для их предупреждения, обнаружения и пресечения.

скачать реферат Понятие и цели наказания в уголовном праве

По отношению к потерпевшему социальная справедливость восстанавливается путем защиты его законных интересов и прав, нарушенных преступлением. Реализуя эту цель, наказание должно обеспечить возможность возмещения причиненного вреда и в возможных пределах – соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего, которые он вынужденно претерпел вследствие совершенного преступления. В библейские и древнерусские времена, а ныне в мусульманском праве подобная соразмерность примитивно определялась «правилом Талиона»: «око за око», «зуб за зуб», «телесные повреждения – телесные наказания». В цивилизованном уголовном законодательстве и правосудии соразмерность преступлений и наказаний означает, что за тяжкое причинение вреда жизни и здоровью следует лишение свободы либо ограничение таковой, которые неизбежно несут в себе не только полную либо частичную изоляцию от общества, но и немалые физические и психологические лишения осужденным. Корыстные преступления санкционируются законодателем и судом в виде штрафов, конфискаций имущества, то есть имущественных наказаний. Служебные преступления влекут соответственно «трудовые» наказания – исправительные или обязательные работы, запрещение занимать определенную должность или заниматься определенной должностью.

скачать реферат Судебная власть

Действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к суду или установленному в суде порядку, считаются административным проступком. Этот проступок на основании ст. 165 КоАП РФ может повлечь за собой штраф в размере до 1 минимальной месячной оплаты труда или административный арест до 15 суток.2. Задача. В данном случае действия прокурора, связанные с вынесением постановления об отмене незаконного, по его мнению, приказа неправомерны. В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель вносят представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и данное представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 3. Судьи Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ назначаются: а) единолично Президентом РФ; б) Президентом РФ с согласия Совета федерации РФ; в) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ; г) Советом федерации РФ по представлению Президента РФ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.