телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Товары для животных -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Мовні і жанрові особливості наукового стилю

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
На синтаксичному рівні узагальнено-від стороненість виражається у виведенні із структури речення суб'єкта дії (агенса) і зосередженні уваги на самій дії. Такими є неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові речення. Крім того, узагальнено відстороненість реалізується шляхом широкого вживання номіналізованих структур, зокрема таких, в яких семантика предиката виражена віддієслівним іменником в синтаксичній позиції підмета чи додатка, а дієслово є формально-граматичним центром речення: Внаслідок реакції відбувається перерозподіл маси. Підкреслена логічність наукового стилю виявляється в послідовності, несуперечливості висловлювання, в його доказовості й аргументованості, побудові мовлення відповідно до законів логіки із збереженням відношень і зв'язків реальної дійсності. Першою умовою логічності мовлення є логічність мислення. Вона передбачає вміння дисциплінувати своє мислення, міркувати послідовно, спиратись на попередні етапи мислення, розвивати наступні, шукати джерела і причини явищ, висувати положення (тези), вміння пояснювати, обґрунтовувати та аргументувати факти, вмотивовувати висновки, що є необхідними умовами логічності мовлення. Другою умовою логічності мовлення є знання і правильне використання мовцями мовних засобів, за допомогою яких можна точно передати предмет думання і саму думку про нього, досягти смислової зв'язності мовлення, уникаючи суперечливості у викладі матеріалу. Йдеться насамперед яро граматичну повноту висловлювання, тобто вживання повних, переважно складних сполучникових речень, оскільки сполучники дають змогу членувати зміст і чіткіше передати смислові і логічні зв'язки між частинами змісту і речення. Складні речення є зручною формою вираження складної системи наукових понять, установлення певних відношень між ними: причина і наслідок, доведення і висновки тощо. Тому в текстах наукового стилю здебільшого використовуються складнопідрядні речення. Усі види речень часто ускладнені відокремленими членами речення, що підвищує їх спаяність. Підкреслена логічність викладу виявляється також у вживанні однорідних членів речення із узагальнювальним словом, які розкривають родове поняття за допомогою вужчих, видових понять. Широко вживаються у наукових текстах вставні слова і словосполучення, які увиразнюють логіку мислення, послідовність викладу (по-перше, по-друге, відповідно, отже та ін.). Для об'єднання частин тексту, зокрема тісно пов'язаних логічними зв'язками абзаців, використовуються слова і словосполучення, які вказують на цей зв'язок: тому, спочатку, потім, насамперед, насамкінець тощо. Підкресленій логічності і послідовності викладу сприяє також і прямий порядок слів у реченні. Логічність як комунікативна якість властива всім типам мовлення, оскільки ґрунтується на зв'язку мови та мислення. Виявляється вона в різних функціональних стилях та жанрових різновидах мови, однак у науковому стилі мови логічність витримується найпослідовніше. Її називають відкритою (однозначною, без підтексту). Принцип відкритої логічності є основним для організації наукового тексту і виявляється у словосполученнях, реченнях, порядку слів, надфразових єдностях, зв'язному тексті (в тричастинній його композиції – вступі, основній частині, висновках).

Магістерська робота має узагальнювальний характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра. Водночас це самостійне оригінальне наукове дослідження студента, результати якого мають теоретичне і практичне значення. У процесі написання магістерської роботи студент упорядковує на власний розсуд накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значущість. Форма викладу матеріалу характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням математичного апарату, засобів логічного мислення, комп'ютерних методик та математичної статистики. Усі судження і наведені у роботі дані мають бути аргументованими і точними. Орієнтуючись на читачів з високою професійною підготовкою, автор залучає в свій текст увесь знаковий апарат (таблиці, формули, символи, діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що складає мову науки. Структура магістерської роботи аналогічна дипломній і включає: титульний аркуш; зміст; вступ; розділи і підрозділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки. Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення магістерської роботи та її захист мають багато спільного з дипломною роботою студента і кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід застосувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці. Отже, в науковому стилі діють суворі стильові норми, порушення яких свідчить про низький рівень мовно-наукової культури автора. Щоб уникнути цього, необхідно дотримуватися всіх основних вимог стилю і конкретного його жанру. Використана література 1. Культура української фахової мови. Л.І. Мацько., Л.В. Кравець. Навчальний посібник. Київ. Видавничий центр «Академія» 2007.

Реферат – це короткий виклад великого дослідження (наприклад, автореферат – виклад основного змісту дисертації) або кількох праць з якоїсь наукової проблеми. У процесі його підготовки необхідно опрацювати одне чи кілька джерел, вибрати найцікавіші положення, найяскравіші приклади. Анотація – стисла характеристика роботи з погляду змісту і призначення. Дисертація – наукова праця, підготовлена для прилюдного захисту на здобуття вченого ступеня. У дисертаційних дослідженнях відкривають нові напрями в науці, започатковують досі невідомі підходи до розв'язання складної проблеми, вивчають ще невідоме або з'ясовують питання, які забезпечують подальше просування у цій проблемі чи галузі. Дисертація Має визначені розмір і чітку структуру, стандартні композиційно-мовленнєві форми, які мають бути наповнені оригінальним змістом дослідження. Наприклад, мовні формули – актуальність теми дослідження зумовлюється ; наукова новизна роботи полягає ; аналіз дає підстави зробити висновок, що – продовжуються і підтверджуються мовними конструкціями, що містять конкретний зміст дослідження. Тези є одним із найстійкіших жанрів. Вони мають суворо нормативну змістово-композиційну структуру, в якій виділяються: преамбула, основне теоретичне положення, завершальна теза (висновок). Чітке логічне членування змісту тез підкреслюється рубрикацією, а в деяких випадках – і виділенням абзаців під однією рубрикою. За змістом тези поділяють на три типи: 1.Тези визначення проблеми (короткий вступ про актуальність теми; огляд існуючих поглядів на проблему чи опис ситуації в предметній галузі; окремі власні думки на цю тему; передбачувані напрями дослідження; висновок). 2.Тези, що висвітлюють результати дослідження(короткий вступ як постановка проблеми; гіпотеза (у випадку експериментального дослідження); перелік застосованих методів; параметри вибірки; власне результати; інтерпретація і висновки). 3.Тези, що репрезентують нову методику роботи (вступ, що описує сферу застосування методики; опис існуючих методик; опис результатів застосування, методику оцінювання ефективності; висновки). Мовностилістичне оформлення тез також має відповідати нормам наукового стилю. Це, зокрема, висока насиченість висловлювання предметно-логічним змістом, термінами і абстрактними словами, абсолютна недопустимість емоційно-експресивних означень, метафор, інверсій тощо. Тези повинні мати характер модально стверджувального судження чи висновку, а не конкретно-фактологічної констатації. Твердження у тезах мають бути короткими і місткими, обґрунтованим. Підручник і посібник як жанри науково-навчального підстилю мають багато спільного і відмінного у текстотворенні. До спільних ознак належать: науковість, об'єктивність викладеного матеріалу, відповідність його навчальній програмі, наступність і перспективність у процесі розгортання навчального курсу, доступність подавання матеріалу, спрямована на активізацію мислення учнів, студентів; поступове і послідовне введення термінологічної лексики; суворе дотримання норм української літературної мови; культура й естетика мовлення. Відмінність підручника і навчального посібника стосується способів додавання матеріалу і мовного викладу. Підручник містить весь обов'язковий зміст навчального курсу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Гойя и народное

В тысячный раз ставились комедии нашего старого барочного театра. Но добавились и новые театральные жанры - сайнете, хакары, тонадильи[7], - жанры простонародные по стилю и происхождению, или, как сарсуэлы[8], рожденные при дворе, но с каждым днем все более и более насыщающиеся народным духом. Эти новые жанры были лишены каких бы то ни было литературных достоинств, - больше того, никаких достоинств и не предполагалось. Как же тогда объяснить, что, несмотря на это, испанский театр переживал, свой, быть может, звездный час? У людей, которые по-ребячески произвольно судят об истории мирового театра и, не замечая очевидного, предполагают ad libitum[9], что театр - жанр главным образом литературный, такое в голове не укладывается: коль скоро данная эпоха не была богата драматургами, то, будучи слепы и глухи к реальным фактам, они не могут признать ее высшим этапом в театральной жизни. Но если уяснить себе, что нормой в истории всякого театра является то, что он живет в основном за счет актрис, актеров и сцены, а драматические поэты оказывают на него второстепенное, преходящее воздействие, все становится на свои места

скачать реферат Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

Наукові знання духовно збагачують читача науково-популярної книги, будить в нім подальший пізнавальний інтерес, сприяють розвитку його творчої ініціативи, нарешті, залучають до знання. Однією з головних цілей науково-популярної книги є формування наукового світогляду читача. Світоглядна функція припускає виклад в науково-популярній книзі природничонаукових знань і законів природи, освітлення досягнень в розробці теоретичних проблем, що відкривають нові перспективи науки і на її основі нові можливості прогресу виробництва. Реалізація функції формування наукового світогляду безпосередньо пов'язана із залученням людини до наукових знань, вихованням у читача сприйнятливості, розуміння суті науки, науково-технічного прогресу. Популярні видання по мистецтву виконують важливу функцію естетичного виховання. Розділ 1. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань 1.1. Морфологічні особливості В процесі редакторської підготовки науково-популярного видання велику увагу доводиться приділяти роботі над мовою і стилем.

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
 Дюк Эллингтон - Hot & Sweet

Моим же символом веры стала инверсия кондоновского заголовка: You Call It Music But I Call It Jazz. Любую слышимую мною музыку я начал невольно оценивать прежде всего по наличию в ней каких-либо черт, оттенков, признаков или свойств, хотя бы в исчезающе малой степени роднящих и сближающей ее с джазом. Головой я знал (думал, что знал), что джаз - дитя двадцатого века, рожденное из слияния таких-то и таких-то традиций, сложившееся в такие-то и такие-то жанры, формы и стили, однако сердцем ощущал в нем куда более глубокие корни, родниковые истоки, первозданные Начала Музыки, так или иначе проявляющие свое присутствие в бессчетном множестве частных музык. Можно ли как-то рационализировать подобное ощущение? Выразить его какой-то степени в слове? Пока не знаю. Но повторю: заслышав любую музыку я в первую очередь сравниваю еес джазом, оцениваю по джазовым критериям, спрашиваю себя: что здесь есть от джаза? Выдерживает ли она те требования, которым должен отвечать настоящий джаз? Примечательно, что несколько лет назад один молодой человек, не музыковед и отнюдь не джаз-фэн (сейчас он уже известный филолог-германист), опубликовал парадоксальное и очень дискуссионное рассуждение о джазе, как о воплощении духа дэндизма - аристократически-щегольского, виртуозно-спортивного отношения не только к искусству, но и к жизни вообще

скачать реферат Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

Громадянській ліриці О.Теліги властиве стилістичне багатство, поліфонічність, в яку входять суспільно-політичні, філософські поняття: безсмертя, всесвіт, перемога, канонада, дзвін, вічність, добро, зло, час. Нейтральні в науковому стилі, вони мають у поезії вагоме значення, завдяки поєднанню її із загальновживаними, побутовими поняттями. Наприклад, Тільки тим дана перемога, Хто й у болі сміятись зміг; Хай ріже час лице добром і злом. Кожна збірка поезій Олени Теліги розкриває повніше її талант в осмисленні нових тем, в проникненні в мовні глибини. Її вірші, які критика, зокрема Ю.Ковалів, називає "приватними листами світові", розкривають образ вольової людини, життєлюба; таять у собі суто жіночі інтонації. Роль жінки у суспільстві, в житті нації – одна з головних тем лірики О.Теліги. Це не бездіяльна істота, не рабиня, це нова особистість – вольова, незалежна, цілеспрямована натура, яка ставить перед собою мету і впевнено спрямовує свої сили: Коли ж зійду на кам'янистий верх Крізь темні води й полум'яні вежі – Нехай життя хитнеться й відпливе, Мов корабель у заграві пожежі. У віршах О. Теліги розкривається яскравий образ вольової людини,  відданої ідеям національного відродження України, життєлюба, фундатора загальнолюдських цінностей.

 Танец смерти (Мрачный танец)

Тогда у меня не нашлось ответа, но сегодня, если бы дедушка был жив, я сказал бы ему: «Это потому, что я хочу стать Теодором Драйзером, когда вырасту». Что ж, Драйзер был большим писателем, и Брэдбери кажется Драйзером в жанре фэнтези, хотя стиль у него лучше и прикосновение легче. Тем не менее они очень похожи. Отрицательной стороной у обоих является тенденция не просто описывать предмет, а втаптывать его в землю а потом продолжать избивать до тех пор, пока тот не перестанет шевелиться. А положительная черта в том, что Драйзер и Брэдбери американские натуралисты, обладающие исключительным даром убеждения, и в каком-то смысле они продолжают линию Шервуда Андерсона, чемпиона американского натурализма. Оба пишут об американцах из глубинки (хотя герои Драйзера переезжают в город, а герои Брэдбери остаются дома), о том, как страдает невинность при столкновении с реальностью (герои Драйзера при этом обычно ломаются, а герои Брэдбери сохраняют целостность, хотя и меняются), и голоса обоих звучат поразительно по-американски

скачать реферат Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Зокрема, Бертельс аналізує риму перського вірша, беручи за основу принципи віршування класичної арабської літератури4 6 . Щодо досліджуваної поезії, варто зазначити, що перські впливи спостерігаються переважно на лексико - образному рівні. Ми не враховуємо широке вживання перського ізафету, адже він був просто узвичаєним явищем, нормою для письмової староосманської мови. У своєму сакінаме Нефі підкреслює стилістичну перевагу перського ізафету: Alemi ca i degilsi ca -i alemsi hele Серед звичних для перської поезії образів наступні  знаходимо також і у досліджуваному сакінаме: duh er-i rezвино (дочка виноградного дерева) lale-i sirab червоногубий Інші лексичні запозичення з перської мови: meyha eшинок, місце, де п’ють вино dildadeзахоплений, закоханий azadeвільний, незалежний badeвино peyma eвелика чаша, кухоль для вина ri da eвесело й безпутно, по-епікурейському bezmgahмісце гулянки abвода Висновки У роботі ми розглянули жанр сакінаме на прикладі твору Нефі, відомої персоналії у турецькій літературі дивану. У першому розділі подано біографічні відомості про особистість поета, життєвий шлях та особливості його стилю та поетичної творчості, місце митця у турецькій літературі XVI століття.

скачать реферат Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

Характеризуючи літературний процес ХІХ століття російський філософ М. Бердяєв писав: « Почали прагнути не стільки краси, скільки правдивості зблід ідеал краси. Зрештою, мистецтво почало цуратися краси Це породжує глибоку кризу мистецтва.» На зламі ХХ – ХХІ ст. спостерігаємо подібні процеси, що викликають песимістичні настрої в сучасній культурі, звучать нотки імпресіонізму. Методи і прийоми: аналіз, синтез, дослідження, порівняння, співставлення, опис, метод історизму. Новизна роботи полягає в тому, що паралельно відбувається аналіз і виділення характерних особливостей імпресіонізму в різних культурних галузях. Використовувались літературні джерела з естетики, культурології, теорії літератури, збірки літературних творів, поєднується художній і науковий стиль. Розділ І Сучасна культура є синтезом двох варіантів протестантського світогляду: північного ірраціоналізму і французького позитивізму. Якщо перший в образах дійсності прагне розгледіти ознаки потойбічного світу, то другий вагається в самій можливості побачити щось інше, крім власних відчуттів.

скачать реферат Естетика готики в новелах Едгара Аллана По

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний гуманітарний університет Кафедра зарубіжної літератури Естетика готики в новелах Едгара Аллана По Курсова робота зі спеціальності «Історія зарубіжної літератури» Студент-виконавець: Морозова К. М. III курс, 31 група, факультет іноземних мов Науковий керівник: Кискін О. М. доцент кафедри зарубіжної літератури Рецензент Томчук О. Ф. доцент кафедри української літератури Ізмаїл – 2009 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНЬО-ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ГОТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Виникнення та еволюція терміну «готичний» як естетичної та мистецької категорії Виникнення та розвиток готичної літератури Естетичні категорії готичної літератури Художні особливості готичної літератури Просторова домінанта у готичній літературі РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ГОТИКИ В НОВЕЛАХ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО Роль творчості Е. А. По в історії розвитку готичної літератури 2.2. Естетика готики в новелах Едгара Аллана По ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Вступ Предметом вивчення даної роботи є традиції, естетичні категорії та художні особливості готичної літератури в новелах Едгара Аллана По.

скачать реферат Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

Пізнаємо їх ідеї, їх боління і сумніви, їх віру й розчарування, їх шукання і невдачі, їх любов і ненависть. Ми відчуваємо в кожному творі Хвильового, незалежно від жанру, особливе, нове звучання слова та свіжий повів стилю в літературі пореволюційної доби. І ще така деталь: перечитавши ще і ще раз багатожанрову творчість Хвильового, ми сприймаємо її як суцільну складну і суперечливу, але саме тому таку живу і динамічну панораму життя українських 20-х років». М. Хвильовий у «Вальдшнепах» дійсно прагне органічно поєднати сюжетну інтригу, психологічні портрети героїв, майстерно виписані пейзажі та діалоги героїв, в яких йдеться про нову державу, літературу, нову людину і кохання. Персонажі невтомно полемізують, виголошують промови, твір набуває ознак роману-диспуту. Каталізаторами запальних диспутів, в яких декларуються нові ідеї, стають дві «московки» — Аглая та її тітка Клавдія. Вони рішуче відкидають провінційність як запоруку та ознаку млявості, покори, пасивності. Емансиповані жінки виголошують гасла, які сучасники зустрічали в памфлетах Хвильового.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

Розглядаючи названий роман з жанрової та стилістичної точки зору, ми можемо сказати, що його написано у вже відомій для того часу формі – «роман в листах». Проте розглядаючи твір як приклад епістолярного стилю, до якого вдавалися, наприклад, французькі просвітителі, ми можемо сказати, що він не вкладається у звичне уявлення про цей жанр. Це своєрідна лірична сповідь, геніальний новаторський твір Гете періоду «Бурі і натиску» і якому притаманні унікальні жанрово-стилістичні особливості і які варто розглянути детальніше . Звідси випливає мета нашого дослідження: а) виявити та докладно описати жанрові особливості роману; б) дослідити особливості мови твору. Основній меті дослідження підпорядковані такі завдання: 1. розкрити характер творів Гете періоду «Бурі і натиску»; 2. вказати на відмінності роману Гете від романів французького Просвітництва; 3. наголосити на ліричному характері «роману в листах»; 4. виявити основні тенденції стилю в романі; 5. окреслити роль діалогів; 6. підкреслити новаторство Гете-творця.

скачать реферат Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

Педагог стимулює навчаємих до рефлексії, розкриття свого ставлення до наукових та технічних досягнень людства, певних результатів діяльності людини, історичних подій та творів мистецтва, цінності знань і умінь для професійної діяльності тощо. Тактика поведінки викладача передбачає вміння оперувати певною ціннісно-смисловою інформацію, спрямованою на духовно-моральний розвиток студентів; уміння відбирати завдання і створювати ситуації, які вимагають морально-ціннісного ставлення та оцінювання. Цей стиль спрямований на розвиток образного мислення навчаємих і емоційно-моральної сфери, стимулювання до саморефлексії та самопізнання, до саморозкриття своїх творчих здібностей та ціннісного ставлення до світу. Найкраще означений стиль виявляється в ігрових формах навчання, у процесі діалогу та практичних діях. До складові емоційно-ціннісного стилеві навчання належати також наступні стилі діяльності педагога: а). емоційно-імпровізаційний стиль. Він забезпечує домінування чіткого і цікавого пояснення педагогом навчального матеріалу попри діалогічний контакт з студентами. Характерними особливостями цього стилеві є ті, що викладач орієнтується на сильних студентів і мало уваги приділяє всім іншим; акцентує увагу на більш цікавому матеріалі, а менш цікавий залишає навчаємим опрацьовувати самостійно; мало години витрачає на оцінювання навчальних досягнень студентів і не завжди аналізує виконану роботові; недостатньо адекватно планує навчально-виховний процес.

скачать реферат Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

Дипломна робота Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів Зміст Вступ Розділ 1. Науковий стиль української мови Поняття про стилі сучасної української мови Науковий стиль, його особливості та риси Розділ 2. Методика написання наукових робіт у вищих школах 2.1 Робота над підготовкою реферату 2.2 Підготовка і написання наукової статті 2.3 Методика написання курсових і дипломних робіт 2.4 Основні типи помилок у науково-методичних роботах майбутніх вчителів початкових класів Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Одним із стратегічних завдань, визначених національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для формування професійної культури вчителя. Від цього залежить успішність розв визначення мети та завдань дослідження Складання робочої картотеки літератури з теми Вивчення та конспектування літератури з теми Складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником Викладення тексту роботи згідно з її структурою Вивчення досвіду роботи, проведення експерименту чи анкетування Формулювання висновків та рекомендацій Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження Оформлення списку використаних джерел та додатків Подання чорнового варіанта роботи науковому керівникові, написання відгуку науковим керівником Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, підготовка варіанта роботи до рецензування, отримання рецензії Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій рецензента, остаточне редагування тексту, чистове оформлення роботи, підготовка до її захисту Додаток 2.

скачать реферат Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

Но так или иначе, когда человек говорит, то учитывает степень осведомленности слушателя о предмете высказывания. Однако в некоторых видах бытового диалога, в письмах и в исповедальных жанрах учет адресата бывает многосторонним. Острый, но более внешний характер носят эти явления в риторических жанрах, некоторые из которых не предполагают ответа непосредственного, но, однако, ждут от рецепиента либо «ответной» мысли, либо чувства. Более тонкие оттенки стиля определяются характером личной близости адресата и говорящего в фамильярных и интимных жанрах. «Объективно-нейтральные» стили предполагают тождество адресата и говорящего; одновременно происходит почти полное исчезновение экспрессии. Вопрос о концепции адресата речи имеет огромное значение для литературы. Вторичные (литературные) жанры, как правило, «разыгрывают» разнообразные формы первичного речевого общения. Отсюда и появляются литературно-условные персонажи авторов, рассказчиков и адресатов. Язык имеет множество средств для выражения обращенности; но настоящую обращенность речь приобретает только в конкретном высказывании за небольшим исключением.

скачать реферат Функциональные стили русского языка

Введение Каждый функциональный стиль современного русского литературного языка – это такая его подсистема, которая определяется условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности и обладает некоторой совокупностью стилистически значимых языковых средств. Функциональные стили неоднородны; каждый из них представлен ряд жанровых разновидностей. Многообразие жанровых разновидностей создается разнообразием содержания речи и ее различной коммуникативной направленностью, т.е. целями общения. Именно эти цели общения диктуют выбор стилистических приемов, композиционной структуры речи для каждого конкретного случая. В ведущих жанрах каждого функционального стиля речи стандарт языковых средств находит свое наиболее яркое выражение. Периферийные жанры более нейтральны с точки зрения использования языковых средств. Однако каждый функциональный стиль речи имеет свои типические черты, свой круг лексики и синтаксических структур, которые реализуются в той или иной степени в каждом жанре данного стиля. В соответствии со сферами общественной деятельности в современном русском языке выделяют следующие функциональные стили: научный, официально-деловой, газетно-публицистический, художественный и разговорно-обиходный.

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
скачать реферат Украинская драматургия

Новітню драму письменниця розуміє як драму маси, де знімається протиріччя між індивідом та натовпом, а сама маса постає у вигляді організації окремих особистостей. Як відомо, в своїй доповіді найвищим досягненням новітньої драми поетеса вважає «Ткачів» (1892) Г. Гауптмана, де героя залишено в своєму середовищі, але саме це середовище вже перестало бути тільки тлом, а складається з рівноправних, але не рівнозначних фігур. Цей принцип Леся Українка називає новоромантизмом. У статті «Мікаель Крамер. Остання драма Г. Гауптмана» поетеса пише, що нинішній герой — не виняткова натура, а звичайна людська особистість, яка починає усвідомлювати свої права. Вона підходить до проблеми самотності, одної з найголовніших у XX ст., з погляду соціально-філософського: боротися з цим явищем, вважає Леся Українка, можна тільки змінивши докорінно умови, що породжують його. Позитивістське, раціональне спрямування публіцистичної спадщини поетеси аж ніяк не підтверджується її власною драматургічною творчістю. Пропонуючи в статтях шляхи соціальної драми, вона сама тими шляхами не пішла, створивши цілком особливий за стилістикою неоромантичний, поетичний, метафоричний, міфопоетичний театр, якому немає аналогій у європейській драматургії.

скачать реферат В.А.Моцарт - Биография и анализ творчества

Как музыкальный драматург М. преобразовал бытовую комическую и сентиментальную оперу и создал новые оперные жанры зрелого реалистического стиля. Творческому методу М. присущи правдивость и многосторонность в изображении характеров, раскрытие образов в их развитии и взаимодействии, единство типического и конкретного, контраст трагического и шутливого, сочетание сердечности с иронией, реальности с фантастикой. На основе итальянской оперы-буффа (и отчасти оперы-сериа) возникли опера- комедия “Свадьба Фигаро” и опера-драма “Дон Жуан”, на основе австро- немецкого зингшпиля — национальная опера-сказка “Волшебная флейта”, включившая и другие сценические и музыкальные жанры — от священного представления до феерии, от форм итальянской оперы до хорала и фуги. Менее всего отвечал творческой натуре М. героико-мифологический и условно- исторический жанр оперы-сериа, как это показали не столько его ранние произведения (“Митридат”, “Луций Сулла”), сколько позднейшее — “Милосердие Тита” (вымышленный эпизод из жизни римского императора). Но и в эту область М. внёс новое и уже в опере “Идоменей” (по мотивам древнегреческой истории и мифологии) по-своему развил завоевания музыкально-драматического искусства К. В. Глюка. В отличие от Глюка, резко ломавшего старые каноны оперы, М. шёл путём внутреннего обновления и скрещивания музыкально- сценических форм.

скачать реферат К теории литературных стилей

Обосновав теорию об общих разновидностях речи в структуре литературных произведений, а также теорию об основных типах словесной организации литературных жанров, теория литературных стилей, естественно, останавливается перед вопросами об элементах словесной ткани отдельных художественных произведений, о простейших ("предельных") стилистических единицах. Охватывая литературное произведение в целом как специфический тип словесного объединения, вычленяя в нем различные формы речи, они должны вскрыть принцип создания и объединения простейших стилистических элементов в составе каждой речевой формы. Эти элементы не есть данность; их необходимо отыскивать путем анализа художественного произведения. Их нельзя вырезать из художественного произведения механически, аналогично словам языка: это не слова, а "символы". § 9. Теория литературных стилей в качестве предельной единицы может взять только такие словесные объединения, которые представляют собой не непосредственную "данность" языка, а определенный продукт построения.

скачать реферат Стиль русского языка

Стиль русского языка Основной сферой, в которой функционирует официально-деловой стиль русского литературного языка, является административно-правовая деятельность. Этот стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения. Тексты этого стиля представляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различного рода заявления, а также множество деловых жанров (например, объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет и др.). Выражение правовой воли в деловых документах определяет свойства, основные черты деловой речи и социально-организующее употребление языка. Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, предписывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности. Поэтому основной формой реализации этого стиля является письменная.      Содержание разговора можно забыть, неправильно запомнить, неверно понять и даже намеренно исказить.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.