телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Одежда и обувь -30% Книги -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Неогумбольдтіанство – течія мовознавста

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Реферат на тему Неогумбольдтіанство – течія мовознавста ПЛАН Вступ. Європейське неогумбольдтіанство Американське неогумбольдтіанство Лінгвістичні погляди Б. Уорфа. 1. Вступ. Одночасно зі структуралізмом виник інший мово­знавчий напрям — неогумбольдтіанство. Неогумбольдтіанство — напрям у лінгвістиці, який характеризуєть­ся прагненням вивчати мову в тісному зв'язку з культурою її носіїв. Таку назву цей напрям отримав у зв'язку з тим, що вперше проблема «мова і народ» на широкій науковій основі була поставлена В. Гумбольдтом. На думку Гумбольдта, у мові закладено певне світо­бачення, яке відображає духовний світ народу — носія мови. Мова знаходиться між людиною й зовнішнім сві­том, і людина бачить світ таким, яким він зафіксова­ний у рідній мові: «Людина оточує себе світом звуків, щоб сприйняти й засвоїти світ предметів . Оскільки сприйняття й діяльність людини залежать від її уяв­лень, то її відношення до предметів цілком зумовлене мовою». Отже, за Гумбольдтом, як уже згадувалося, мо­ва описує навколо людини ніби зачароване коло, вийти з якого можна лише тоді, коли вступити в інше коло, тобто вивчити іншу мову. Перехід на іншу мову спри­чиняє зміну світобачення. На цих теоретичних заснов­ках і на вченні про внутрішню форму мови, яка, на думку Гумбольдта, фіксує особливості національного світогляду, ґрунтується неогумбольдтіанство. Виокремлюють два різновиди неогумбольдтіанства: європейське й американське. 2. Європейське неогумбольдтіанство Європейське неогумбольдтіанство виникло в 20-ті роки XX ст. в Німеччині як реакція на обмеженість (однобічність) молодограматизму і прагнення відроди­ти гумбольдтівські традиції в мовознавстві. Найяскравіший представник європейського неогум-больдтіанства — німецький учений Лео Вайсгербер (1899 — 1985). До цього напряму належали також ні­мецькі мовознавці Йост Трір (1894—1970), Гарольд Гольц (нар. 1930), Гюнтер Іпсен (нар. 1899), Петер Гарт-ман (нар. 1923), швейцарський дослідник Ганс Глінц (нар. 1913) та ін. Основні ідеї Вайсгербера викладено в чотиритомній праці «Про сили німецької мови», яка вийшла в 1950 р. в Дюссельдорфі. Найважливіші теоретичні положення містяться у другому томі «Про світогляд німецької мо­ви». Уже самі назви засвідчують тенденційність учен­ня мовознавця, необ'єктивне акцентування на націона­льних рисах німецької мови та культури, їхніх нібито перевагах над іншими мовами й культурами. За це не­одноразово праця Вайсгербера була піддана критиці. Вайсгербер спирається на ідеї Гумбольдта (його ме­тою було застосування ідей Гумбольдта до розв'язання етнолінгвістичних проблем), приймає теорію знакової природи мови Соссюра й теорію семантичного поля Трі-ра. Від Гумбольдта, зокрема, вчений запозичив ідею, що мова — духовна сила народу, рушійна сила історії. Виходячи з положення про те, що мова — достемен­ний світ, який розкриває дух народу, Вайсгербер називає мову «уявним проміжним світом», утвореним внаслі­док взаємодії світу речей і світу свідомості. Положен­ня про співвіднесеність світу мови із зовнішнім сві­том учений заперечує. Мова сама створює навколиш­ній світ. Вона є картиною світу і водночас світоглядом народу, а оскільки кожна мова пов'язана з певним етносом, то відмінність мов є відмінністю поглядів на світ.

Так Уорф зацікавив­ся мовними проблемами. У вільний час він відвідував лекції Сепіра і вивчив мову американських індіанців хопі. Погляд на мову не скованого мовознавчими дог­мами інженера (погляд збоку) зумовив виникнення нових неординарних ідей. Уорф опублікував лише декілька статей, але це не завадило йому стати знаме­нитим. Згодом, уже після його смерті, в 1956 р. ті статті видано окремою книжкою «Мова, думка і дійс­ність». Уорф виявив цілу низку відмінностей між англій­ською мовою і мовою хопі. Насамперед це різне члену­вання дійсності та різні способи її позначення. Такі розходження між мовами звичайно мають місце тоді, коли сама дійсність недостатньо чітко членується на складові частини (пор. розбіжність у членуванні кін­цівок — руки й ноги чи кольорового спектра в укра­їнській і англійській мовах). Мовне членування дійс­ності, вважає вчений, певною мірою впливає на мис­лення й поведінку людей. Так, зокрема, складники кольорового спектра в різних мовах не збігаються (в багатьох мовах не виділяють голубого кольору, у турецькій мові одним словом позначають зелений, си­ній і голубий кольори тощо). Коли представникам різ­номовних етносів запропонували сортувати різноколі­рні папірці, то вони робили це так, як підказувала їм рідна мова. Мова ніби диктує мисленню одне члену­вання фактів дійсності і перешкоджає іншому їх чле­нуванню. Уорф виявив, що в мові хопі й англійській мові різними є категорії числа і часу; що в хопі немає необ-числювальних іменників, а всі непредметні іменники не мають множини і не поєднуються з кількісними числівниками (множина й кількісні числівники вжи­ваються лише для позначення тих предметів, які мо­жуть утворювати реальну групу, наприклад, книжка, стіл, горіх та ін., і не можуть вживатися зі словами типу день, крок, удар тощо; українському Вони були там десять днів у хопі відповідає Вони були там до одинадцятого дня). Граматичної категорії часу в хопі взагалі немає. Часові назви передаються не іменника­ми, а прислівниками (нашим літо, ранок, вечір у хопі відповідають прислівники, які означають приблизно «коли жарко», «коли світає», «коли вечоріє»). Немає у хопі перенесення просторової лексики на часову (від­сутні словосполучення на зразок довгий день, найближ­чий час). Такі відмінності у мові, на думку Уорфа, зу­мовлені відмінностями в культурі, світобаченні. Зіставляючи категорії часу, простору, субстанції, ма­терії в європейських мовах, які, за Уорфом, мало різ­няться між собою (він їх об'єднує в S a dard Average Europea (скорочено SAE) «середньоєвропейський стан­дарт»), і в мові хопі, вчений робить парадоксальний висновок: уявлення часу, простору й матерії зумовле­ні мовною структурою і між мовними структурами і нормами культури та поведінки існують зв'язки. Уорф намагається виділити деякі властивості серед­ньоєвропейської культури й культури хопі, які зумов­лені, за його переконанням, мовними особливостями. У SAE мікрокосм використовує «слова, що позначають предмети (тіла) і ті види протяжного, але безформного існування, які називаються субстанцією, або матерією. Дійсність сприймається крізь просторову форму про­сторову безформну безперервність, співвідносну з фор­мою, як вміст співвідноситься з формою містилища.

Мова не тільки і не стільки ярлик для думок, скільки спосіб мислення, тому мислення залежить від конкретної мови, яка це мислення виражає. «Ми бачи­мо, чуємо або іншим чином сприймаємо дійсність так, а не інакше тому, що мовні норми нашого суспільства на­лаштовують на певний відбір інтерпретацій». У цій ци­таті відчувається відгомін думок Гумбольдта, викладе­них у праці «Про різноманітність будови людської мови і її вплив на духовний розвиток людства». Щодо співвідношення раси, мови і культури Сепір вважає, що вони не існують паралельно, «що їхні зони поширення найхимернішим способом перехрещують­ся і що їхня історія розвивається відрубними шляха­ми». Як і Боас, він стверджує, що немає рас вищих і нижчих. Широковідомою є типологічна класифікація мов Се-піра. Традиційна типологія мов його не влаштовувала, оскільки у ній зігноровано перехідні (проміжні) типи (як взаємовиключні розглядалися флексія й аглюти­нація тощо, хоч вони нерідко співіснують у тій чи ін­шій мові). Типологічна класифікація мов Сепіра є багатовимір­ною. Вона ґрунтується на трьох ознаках: ступінь складності слова (аналітичні, синтетичні та полісинтетичні мови); ступінь злютованості елементів усередині слова (ізолюючі, аглютинативні, флективні та символічні, тобто із внутрішньою флексією, мови); 3)типи значень у мові та спосіб їх передачі (основ­ні, або конкретні, значення, які виражаються словами чи коренями; менш конкретні дериваційні, які вира­жаються словотвірними суфіксами; ще більш абстрак­тні конкретно-реляційні; суто реляціині синтаксичні значення (два останні типи виражаються афіксами, внутрішньою флексією, а суто реляціині — ще й по­рядком слів). Оскільки в усіх мовах представлені пер­ший і четвертий типи значень, то всі типологічні від­мінності мов стосуються наявності чи відсутності дру­гого та третього типів. На основі всіх названих вище ознак Сепір устано­вив 21 тип мов. Так, до простого суто реляційного ізо­люючого аналітичного типу належать китайська і в'єт­намська мови; до складного суто реляційного аглюти­нативного синтетичного типу — турецька мова; до простого змішано-реляційного флективного синтетич­ного типу — французька; до змішано-реляційного фу­зійного аналітичного типу — англійська; до змішано-реляційного символічного синтетичного типу — семіт­ські мови. Ця класифікація є всеосяжною та найбільш витонченою з усіх наявних, тому отримала схвальну оцінку типологів. У статті «Статус лінгвістики як науки» (1928) Се­пір розглядає взаємозв'язки мовознавства з іншими науками, наголошує на необхідності співпраці лінгвістів із культурологами, психологами, соціологами. Особливе значення надає антропології та історії куль­тури, вважаючи, що саме через мову можна вивчити культуру, бо «система культурних стереотипів кожної цивілізації впорядковується за допомогою мови, яка відображає певну цивілізацію». У цій статті ще більш рельєфно, ніж у книжці «Мова», сформульовано поло­ження про вплив мови на мислення й поведінку лю­дей: «Мова служить керівництвом до сприйняття «со­ціальної дійсності». Хоч мова звичайно мало цікавить учених, які займаються соціальними науками, вона має могутній вплив на їхню інтерпретацію соціальних про­блем і процесів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Этическая мысль

Очень существенно, что мычание и рождающееся из него слово раннего Маяковского слово очень одиноких, отъединенных (причем социально отъединенных) людей, это слово и видение люмпенов, но люмпенов XX века, люмпенов, вышибаемых из своих социальных луз теми же - только еще назревающими, предчувствуемыми мировыми войнами, революциями, окопами, нарами концлагерей. В XX веке сама эта вышибленность из социальных луз оказывается основным социальным феноменом. Или, точнее, если смотреть и слушать из 10 - 13-го годов, предсказывается, предвидится основным, всемирным, вселенским феноменом. "...В терновом венце революций грядет шестнадцатый год. А я у вас - его предтеча: я - где боль, везде; на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте". Здесь два момента. Во-первых, сама эта предвидимость, предвосхищаемость есть существенный импульс поэтики раннего Маяковского (совсем по-другому - Блока, и совсем-совсем по-другому - Пастернака в цикле "Сестра моя жизнь"). Исполнение предвидений (Маяковский) и вслушиваний (Блок) истинной поэтики вызвать уже не может

скачать реферат Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

Реферат на тему Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.) ПЛАН 1. Умови розвитку лінгвістичної науки. 2. Концепції Миколи Яковича Марра. 3. Олександр Матвійович Пєшковський . 4. Лев Володимирович Щерба 5. Євген Дмитрович Поливанов 6. Іван Іванович Мещанинов Використана література 1. Умови розвитку лінгвістичної науки. Мовознавство в СРСР пройшло складний шлях. Ідеологічний прес і штучно створена ізоляція вчених від світового наукового співтовариства негативно по­значилися на стані лінгвістичної науки. Ідеї зарубіж­ного мовознавства (структуралізм, неогумбольдтіанство тощо) не отримали поширення. Переважна більшість учених дотримувалася старих, передусім молодограма­тичних, поглядів. Марризм, який тривалий час посідав монопольне становище, завдав великої шкоди розвитку мовознавчої науки. Водночас чимало радянських уче­них висунули оригінальні ідеї, які випереджали зару­біжну лінгвістику. Після жовтневого перевороту радянське мовознав­ство продовжувало розвивати традиції, які було закла­дено в Росії у дожовтневий період Харківською, Мос­ковською і Петербурзькою лінгвістичними школами.

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Физические эффекты и явления

Свойство сверхтекучей компоненты легко проникать в малейшую щель делает Не II удобным для поиска течей: погружение в Не II - самая строгая проверка герметичности. Малая ширина перехода ( 1.0е- К ) позволяет использовать его как опорную точку при измерении температуры. 4.3.1 СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. Благодаря встречному конвективному движению двух компонент тепло-передача в Не II происходит без переноса массы, в результате чего теплопроводность Не II чрезвычайно высока. Проявляется это, например, в прекращении кипения после II- перехода - теплопроводность настолько высока, что пузырьки газа образоваться не могут и испарение происходит с поверхности. Благодаря сверхвысокой теплопроводности Не II может служить хорошим хладоагентом для охлаждения. Для различных целей физики низких температур часто требуются тепловые ключи - устройства, теплопроводность которых можно менять по своему усмотрению. Одной из возможных реализаций теплового ключа является трубка, наполненная гелием, который мы, меняя давление можем переводить изсвехтекучего состояния в нормальное и обратно. 4.3.2 ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

скачать реферат Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ "КПИ")

Основа життя – воля, воля до влади. Ніцше – поняття надлюдини. Шпенглер – розгляд культурних утворень і цівілізації.5. Класичний психоаналіз (Фрейд) – роль надсвідомого у житті людиниНеофрейдізм – Юнг, Адлер, Салліван, Фромм. Вихід за рамки біологічних характеристик людини.6. Структуралізм – (Леві-Страсс, Лакан, Фукс, Гольдман, Барт) – людина, як об’єкт історичних, соціальних, культурних, етнографічних структур.7. Прагматизм – ідея корисності, філософія – засіб дії людини на природу і суспільство.8. Філософські течії на бізі класики – неогегелеянство і неокантіанство. 77. Позитивізм і його історичні форми.Криза класичної філософії – матеріалізм вироджується в натуралістичну форму вульгарного матеріалізму. Спроби критично переосмислити – посилання суб’єктивних моментів досвіду. 1) перший позитивізм (Конт, Мілль, Спенсер) – філософія не є наукою з власним об’єктом, а узагальнює досягнення конкретних наук. Справжнє знання досягається лише як результат окремих наук. “Позитивне” – реальне, те, що можна відчути. Вся попередня філософія відкидається, бо орієнтувалась на поняття, що не мають досвідного обгрунтування. 2) 2га пол. 19 стор. – “другий позитивізм” або емпіріокритицизм (Мах, Авенаріус).

 Махамудра

Позже можно будет фокусироваться на священном предмете, таком как образ Татхагата. Фокусировать ум на гальке или деревяшке можно в течение дня. Если это окажется трудным, можно фокусироваться на некотором маленьком предмете в тенистом месте. А ночью сперва визуализируют диск света - большой или маленький, или белый или черный, в центре лба, между бровей, или иногда внизу под собой, и тогда концентрируются на нем. Это делается непринужденным направлением ума к визуализируемому объекту, когда мыслям не позволяется течь и уму отвлекаться. Пока ум фокусируют так жестко на объекте, избегают анализировать его цвет и форму. В итоге, просто должны добиться успокоения ума, насыщенного энергией и сиянием, не имеющего никаких мыслей. Всякий раз, когда ум достигает мгновенного успокоенного состояния, [медитацию] останавливают. После короткого отдыха, возобновляют практику успокоения ума. Каждый [сеанс] должен быть коротким и повторяться много раз, потому что когда завершают медитацию радостно, будешь счастлив начать ее снова

скачать реферат Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

Всі ці перетворення і процеси, що сягають початком правління Єлизавети І, викликали зародження і розвиток в країні маси різних рухів, які різними методами протистояли абсолютизму і застарілим порядкам. Серед найпоширеніших були пуританство, що згодом розпадеться на дві течії: пресвітеріанство, більш помірковані і індепендентів, радикально налаштованих; левеллери, що набули широкого поширення в армії, а також диггери, найбільш помірковані. Виникнення і ідеологічні засади пуританства. Розпад на дві течії: пресвітеріан і індепендентів і різниця в програмних положеннях цих течій Опозиція проти абсолютизму прийняла в Англії в кінці правління Тюдорів релігійну форму. В країні почав розвиватись широкомасштабний, релігіозно-суспільний рух, відомий під назвою пуританства (від латинського слова purus - чистий; точніше від англійської його форми pure). Під ім'ям пуритан в Англії ще з 60-х років XVI ст. були відомі протестанти, що не задовольнялися тією незавершеною, половинчастою реформою, яка була проведена в Англії в середині цього століття (збереження епископата в сталій після реформи державної англіканської церкви і значною частини церковного землеволодіння у вигляді єпископських земель, збереження у культі і віровченні багаточисельних елементів католицизму, зокрема пишної обрядовості, і т. д.). Пуритани вважали єпископальну англіканську церкву напівпапською, такою, що зупинилася на півдорозі між протестантством і католицтвом.

скачать реферат Історія світової політичної думки

Вважаючи людей рівноправними від природи, Конфуцій ніколи не був демократом. Він вчив, що трудящих треба відмежовувати від панівної верстви, а жінок ставив значно нижче чоловіків. Йому не подобалося політичне управління за допомогою писаних законів. Він надавав перевагу управлінню на основі вдосконалення людської природи, а покарання закликав замінити вихованням. Конфуціанство з II ст. до н. е. до 913 p. н. е. було офіційною ідеологією Китаю, хоч на ньому давньокитайська політична думка не замикалася. Другу її течію — моїзм — заснував Мо Цзи (479— 400 до н. e.). Однойменний трактат містив обґрунтування теорії виникнення держави, ідею федеративного устрою, принципи державного управління, пропозиції щодо створення жорсткої адміністративної структури, концепцію поєднання заохочення і покарання як важеля державного адміністрування, політичну доктрину «всезагальної рівновеликості» — казарменого рівноправ'я, залочаткування егалітаризму (зрівнялівки) у соціально-політичних відносинах. Провідником третьої течії — легізму — був Шан Ян (400—338 до н. e.). У трактаті «Шан цзюнь шу» він обґрунтовує державу як абсолютну інституцію, найвищу мету і вінець діяльності людини, велетенську безжалісну машину примусу, а право, закон — як найефективніший засіб досягнення такої мети.

скачать реферат Даосизм і конфуціанство як релігійні течії

Реферат на тему Даосизм і конфуціанство як релігійні течії. ПЛАН 1. Походження та духовні джерела даосизму. 2. Особливості релігійного культу. 3. Походження та духовні джерела конфуціанства 4. Аспекти віровчення Конфуція. 5. Використана література. 1. Походження та духовні джерела даосизму. Даосизм — релігійно-філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Даосизм виник у другій половині І тис. до н. є. в Китаї. У II—III ст. він розділився на філософію (дао цзя) і релігію (дао цзяо). Першим патріархом релігійного об'єднання даосів був Чжан Фухань. Із проникненням у Китай буддизму даосизм і конфуціанство, специфічно поєднавшись із ним, утворили сан цзяо («три релігії»). Основним священним текстом даосів є трактат «Дао де дзин» («Книга про шлях до доброчестя», або «Книга про дао і де»), в якому викладено погляди засновника даосизму китайського філософа Лао-цзи (друга половина VI — перша половина V ст. до н. е.). Розвинув і пропагував вчення Лао-цзи його учень філософ Чжуан-цзи (приблизно 369—286 до н. е.). Він написав коментарі до «Дао де дзин», які даоси вшановують як ще одну священну книгу.

скачать реферат Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

Після 2–3 десятиліть вкрай зневажливого відношення буржуазних філософів в Німеччині до німецької класичної філософії, її престиж в їхньому середовищі почав поступово відновлюватися. В 1865 році прозвучав заклик «Назад до Канта!», за чим послідувало швидке формування неокантіанства, яке до 20-х років нашого століття являлося однією із основних течій буржуазної філософії епохи імперіалізму не тільки в Німеччині, але і в багатьох інших країнах, включаючи і Росію. На початку XX ст. в Німеччині, а потім і у інших європейських країнах почалося «гегелівське відродження», або «обновлення», в результаті чого сформувалося Неогегельянство, яке на протязі кількох послідуючих десятиліть було впливовою течією сучасної буржуазної філософії. Буржуазна філософія епохи імперіалізму виявилася в значній своїй частині нездатною існувати без опори, з однієї сторони, на кантівський варіант поєднання суб'єктивного ідеалізму з агностицизмом, а з іншої сторони, на гегелівській діалектичний ідеалізм в його іраціонально-суб'єктивістській інтерпретації в значно меншій мірі, але також ревальвувалися в буржуазній філософії ідеалістичні погляди Фіхте і Шеллінга.

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
скачать реферат Літературознавчі погляди К.Г. Юнга

Міністерство освіти і науки України РЕФЕРАТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПОГЛЯДИ К.Г. ЮНГА м. Івано – Франківськ 2008р. План Вступ. Відбиття архетипів К. Г. Юнга у літературі. Концепція художнього твору у Юнга. Концепція письменника. Висновки. 1. Вступ. Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарський психолог і культуролог, засновник аналітичної психології. Основні праці: - це таємниця творення мистецтва та його впливу, бо на цьому рівні переживання переживає вже не якась окрема людина, а народ, і йдеться вже більше не про добро й лихо одиниці, а про життя народу. А тому і є великий твір мистецтва об'єктивним та безособовим, і зворушує якнайглибше. Тому і є поетове особисте просто перевагою або перешкодою, але ніколи не є суттєвим для його твору. Його особиста біографія може бути біографією філістера, хороброї людини, невротика, блазня чи злочинця. Вона може бути цікавою та неминучою, але стосовно поета вона є несуттєвою. 5. Висновки. Юнгіанство, як і фрейдизм, безперечно вплинуло на розвиток літератури в XX ст., особливо модерністських течій.

скачать реферат Архитектурные формы Месопотамского искусства

И все же отношения между служителями богов и царским дворцом далеко не всегда были "гармоничными", и не один месопотамский правитель поплатился жизнью за ущемление храмовых привилегий. Долгое соперничество между жречеством и царями кончилось "победой" храмов, которые пережили дворец почти на 600 лет. Когда в Вавилонию пришли персы, а потом и греки, они не решились тронуть храмы, где жизнь продолжала течь по издревле заведенному порядку. Древние храмы Месопотамии окончательно пришли в запустение только в I в. н. э., когда последние общины вавилонян растворились в среде нового населения - арамеев, халдеев, арабов, персов и эллинов. В Месопотамии Ашшур, возвышающийся на скале, нависающей над Тигром, был, по-видимому, самым южным городом, выросшим из святилища, первоначально расположенного на вершине холма, и прилегающего к нему селения. Вверх по реке, севернее Ашшура, у подножия гор Загра и на северо-запад города, по-видимому, были расположены так же. Это подтверждает хеттская иероглифическая пиктограмма, обозначающая ''город'', на которой изображен крутой холм.

скачать реферат Распространение животных на Земле

Во втором — мы будем иметь крошеч­ный ареал по сравнению со всей областью распрост­ранения вида. И лосось, и угорь весьма недолго дер­жатся в пределах ареала, понимаемого в узком смыс­ле. И все же, как правило, понятие ареала следует относить только к области размножения. Особенно важно выделение собственно ареала из общей облас­ти распространения в тех случаях, когда для живот­ных нет возврата в пределы своего ареала. Это отно­сится к разного рода «случайным гостям», например к певчим птицам, иногда залетающим из Америки в Европу, или к морским животным, значительная часть потомства которых регулярно заносится тече­ниями в районы, где температурные или другие ус­ловия окружающей среды препятствуют размноже­нию. Если соединить на карте крайние точки, в которых обнаружен определенный вид животного, то мы по­лучим область его распространения. Нельзя ожидать четких границ, когда ареал заселен не сплошь, а от­дельными участками. Это связано с мозаичностью биотопов, входящих в пределы всей области, где жи­вет вид. Кроме того, учет самых крайних точек может привести к завышению площади ареала.

скачать реферат Оледенение арктических островов

Лед будет течь в направлении наклона поверхности и в том случае, если на ложе ледника будут встречаться неровности с обратным уклоном. Между толщиной льда, наклоном поверхности и скоростью движения льда ледника существует закономерная связь: лед обычно тонок там, где поверхность наклонена круто и лед движется быстрее, и толст там, где наклон незначителен и движение льда замедлено. Это наблюдается как в разных частях одного ледника, так и на разных ледниках. Мелкие неровности на поверхности ледника, если они меньше его толщины, на скорости течения ледника не отражаются. На скорость течения льда в ледниках большое влияние оказывает их температурное состояние, так как при более высоких температурах лед легче деформируется. Теплые ледники движутся быстрее холодных. Выделяющееся при движении ледника тепло также ускоряет движение. Скорость движения льда в любом леднике складывается из горизонтальной и вертикальной составляющих. Уже говорилось, что векторы скорости в области аккумуляции направлены вниз относительно поверхности, а в области абляции — вверх, но углы наклона небольшие, так как горизонтальная составляющая скорости во много раз больше вертикальной.

скачать реферат Трубопроводный транспорт в России

И это не голословное утверждение. Нефтепровод в обход территории Чечни, построенный в минувшем году, открыл дорогу «большой» азербайджанской нефти. В 2001 г. вступила в действие балтийская трубопроводная система (БТС) новое экспортное «окно в Европу» и будет построен нефтепровод Суходольная-Родионовская исключающий транзит по территории Украины. Российская нефть должна течь по российским трубопроводам, проложенным на российской земле — это одно из условий экономической независимости державы. Поэтому огромное хозяйство компании должно функционировать чётко, бесперебойно, надежно — это вопрос государственной важности. Объем инвестиций в отрасль в текущем году, по словам президента компании, превысит 1,5 млрд. дол. Средства эти пойдут на реализацию перспективных проектов и реконструкцию действующих нефтепроводов. Так, по договору с администрацией Ленинградской области компанией «Транснефть» будет вложено в инфраструктуру Ленинградской области и Приморска до 5 млн. дол.: будут построены новые комфортабельные дома для нефтепроводчиков и их семей, созданы новые, достойно оплачиваемые рабочие места, — тем самым: будет решаться важнейшая социальная задача.

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
скачать реферат Билеты по геологии (2002г.)

Тектон движ делят на три вида – колебательные – поднятие и опускание образ поднятии и прогибов Складчатые- смятие горизонт слоев ЗК в складкиРазрывные привод к зарывам слоев и массивов горных пород.Современные движения изучает неотектоника Сброс- образ в результате опускания одной части толщи относит другой. Грабен – опускает между двумя крупн разрывами Горст- форма обратная грабену. Надвиг- при смещении толщ в горизонт или сравнит наклонной плоскости.Для строит целей благоприя яв горизонт расп слоевбольшая мощность донородность состава сооружения получают наибольшую устоичивость. Сеймические явления- яв прояв в виде упрегих колебании зК типичное для егосинклиналей где активно действуют горообразонательные процессысотрясения сейсмического происхождения происходят практически непрерывно. В теч года более 100 тыс. около 100 к разруш последств. Отдельные к катострофам. Землятряс поисход так же в процессе извержения вулкановиз-за возникн провалов т.к горные пещеры Ашхабад1948 Ташкент1966 Моретрясения быстрое поднятие и опускание дна океанов вызывают смещение кр масс горных породи на пов.

скачать реферат Налогообложение физических лиц

К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; - граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности); - граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); - граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); - граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

скачать реферат Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

С другой - неудобства: не исключено появление черного рынка земли. В апреле 1996 года Институтом международного экономического и политического развития был проведен "круглый стол" "Правовые аспекты земельной и аграрной реформы". Многие выступавшие сравнивали земельную реформу в России с аналогичным процессом в других странах, в частности в Югославии, Польше, Чехии и Германии (восточной ее части). Выявилось много общего. И там формирование индивидуальных хозяйств отнюдь не отличается интенсивностью. Более того, сохранившиеся в Восточной Германии коллективные хозяйства по рентабельности превосходят некоторые фермерские хозяйства Западной Германии. Естественно, рождается вопрос: а надо ли спешить с фермерскими хозяйствами? Как у нас дальше будет развиваться аграрный сектор, неизвестно. Не будем опережать события прогнозами. Земельные вопросы предстоит тщательно изучать, чтобы не тормозить реформу и не забегать вперед. Надо дать возможность жизни течь так, как она течет по своим объективным законам. Действующая Конституция РФ провозгласила равенство всех видов собственности перед законом, в том числе и частной. Ряд указов Президента России значительно расширил возможности приобретения земли в частную собственность, предоставив это право, наравне с гражданами, юридическим лицам.

скачать реферат Управление транспортом

Определяется остаток трудоемкости обработки каждого отсека как разность между плановой трудоемкостью и временем работы ТЛ в теч. смены. Определяется кол-во перегруж. груза за смену по формуле: qm = Pm( л( р(1 - Ксн ) ,где Pm - произв-ть одной ТЛ при перегрузке m - го рода груза по заданному варианту работ, т/ч; л - число ТЛ на отсеке; р - расчетное время работы, ч; Ксн - коэффициент снижения произв-ти при работе двух ТЛ на обраб. данного отсека. Опред время, затрачиваемое на перегрузку остатка груза, если время ее обраб. меньше продолжит смены, по формуле: обm = qm / Pm( л(1 - Ксн ) . Далее берется след. смена из планир. периода, и для нее повтор. все операции расчета. Расстановка ТЛ по сменам продолж. до тех пор пока не будет исчерпана трудоемкость последн отсека. Смена, в кот. это произойдет покажет уточненное планир время оконч обраб. судна 83. Общие принципы составления и корректировки графика выхода трудовых ресурсов. Исп-е труд. ресурсов порта основано на регламентированной в РФ продолж-ти рабочего времени - 40 часовой рабочей неделе.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.