телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Всё для дома -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программирование

Інформатика і сучасна школа

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
На них функціонують пакети прикладних про­грам, яким бракує можливостей на мікро ЕОМ. Проте тут на перший план виступає швидкість реакції машина: максимальна швидкодія досягається лише тоді, коли ЕОМ знаходиться в класі. Саме безпосередня взаємодія користувача з машиною стає джерелом численних і різ­номанітних додаткових можливостей для викладача. Введення та виведення інформації У минулому загальноприйнятим способом введення даних в ЕОМ було використання клавіатури; звичною ж формою виведення інформації були слова і малюнки, які або подавалися в друкованому вигляді, або виводилися на екран дисплея. Тепер у галузі промислового застосу­вання ЕОМ ми бачимо, що швидко зростає кількість ін­ших способів використання електричних сигналів, якими закодовано цифри і літери слів, що вводяться в ЕОМ і виводяться з неї. Існують датчики, які реагують на змі­ни тиску, температури й освітлення; є прилади, що реєст­рують фізичні зміщення і звукові сигнали; створено систе­ми розпізнавання образів і аналізу інформації, яка в них міститься. Усі ці технічні прилади й системи можуть пе­ретворювати вихідні дані в електричні сигнали. Можли­вий і зворотний процес: приклади перетворюють елект­ричні сигнали в інші форми інформації, такі, як світловий потік, звуковий сигнал або фізичне переміщення. Можли­во, в найближчому майбутньому саме ці прилади вве­дення-виведення інформації стануть найпоширенішими в навчальних системах (зокрема, в лабораторних умо­вах) для прискореного і звичайного навчання. Основою більшості навчальних засобів, очевидно, й далі залиша­тимуться слова й малюнки, доповнювані, якщо в тому виникає потреба, графіками та іншими формами інфор­мації, яка виводиться на екран або подається в друкова­ному вигляді. Програмні засоби Слід чекати, що у недалекому майбутньому з'являть­ся відповідні технічні засоби, різноманітні програми та пакети програм для застосування в школах. первісні фі­нансові витрати на закупівлю засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, необхідного для їі роботи (тобто системного програмного забезпечення), будуть відносно невеликими порівняно з витратами часу, які неминуче виникнуть, якщо кожний учитель у кожній школі захоче складати свої власні програми. Такі програ­ми, безперечно, міститимуть у собі індивідуальний досвід кожного вчителя, але зміст їх буде, по суті, однаковим; те саме, звичайно, виявиться справедливим і щодо обме­женого діапазону засобів і методів викладання даного предмета. Хоча з погляду вчителя такий підхід може зда­тися в чомусь виправданим, застосовувати його недоціль­но, зважаючи на брак ресурсів. У будь-якому випадку розроблена таким чином програма виявиться неповною: для роботи з нею неминуче виникне потреба в докумен­тації, яка б містила дані про тип ЕОМ і про допоміжне обладнання, необхідне для експлуатації програми в про­цесі навчання. Інакше і вчитель, і учень зможуть працю­вати лише методом спроб і похибок. Учителям стануть у нагоді додаткові методичні мате­ріали, підготовлені не програмістом, а фахівцем з даного предмета. Серед цих матеріалів можуть бути короткі за­уваження щодо відповідних методів викладання і довід­кові дані, призначені для вчителя, а також зведення інфор­мації, що надійшла під час опитування, і робочі аркуші для учнів.

Тому вивчення ЕОМ слід. включити до програми навчальних закладів. Майбутня професійна діяльність деяких учнів буде пов'язана з роз­робкою і випуском комп'ютерів та мікроелектронного обладнання. Багато кому з них доведеться використову­вати комп'ютери і мікропроцесори в щоденній роботі. Лише деяка частина учнів розроблятиме програми, що керують роботою обчислювальних машин. Але, розв'язу­ючи певні завдання як у трудовій діяльності, так і в особистому житті, всі вони неминуче зіткнуться з дедалі зростаючою різноманітністю складних приладів, що функціонують на основі ЕОМ. Отже, і з логічного, і з практичного погляду очевидно: застосування комп'юте­рів у сфері освіти вдосконалюватиметься й розширюва­тиметься. До недавнього часу лише незначна частина приклад­них задач, що розв'язувалися за допомогою комп'ютерів, безпосередньо стосувалися процесу навчання, причому ті машини не можна назвати «навчальними засобами об­числювальної техніки». Прикладами використання ЕОМ для адміністративного управління поза межами школи може бути використання їх в адміністративних радах, а також в урядових органах і місцевих органах влади. Де­далі більша різноманітність досить досконалих засобів і методів автоматизованої обробки інформації характер­на для таких видів діяльності, як підготовка платіжних відомостей і бухгалтерський облік, статистика народона­селення і контроль, складання бюджетів і прогнозуван­ня. Певна увага приділяється також обліку кадрового складу і прогнозуванню структури шкільних закладів, а також організації навчального процесу і керуванню ним. Нещодавно було визнано, що деякі аспекти органі­зації навчання в середніх навчальних закладах є сфера­ми потенціального ефективного застосування засобів об­числювальної техніки—або централізованого, яке здійс­нюють органи управління освітою, або власне в школах. Навчальні засоби обчислювальної техніки Хоч усі ці аспекти адміністративного управління є істотним компонентом картини в цілому, вони рідко пере­бувають у безпосередньому взаємозв'язку з повсякденною роботою вчителя в класі, і, що найважливіше, з роботою самих учнів. Вважають, що в процесі навчання надзви­чайно важливу роль відіграє безпосереднє використання комп'ютерів у класі — чи то вчителем з групою учнів, чи окремими учнями. Саме в цьому й полягає комп'ютери­зація навчання. У ній розглядаються такі питання: застосування ком­п'ютера учнями підготовчих класів; комп'ютер як предмет вивчення спеціального навчального предмета; досліджен­ня, що проводяться з використанням обчислювальної техніки. Крім того, вчитель змушений займатися питанням оподаткування, ведення журналу та іншими орга­нізаційними питаннями, які лише зрідка являють собою дещо більше, ніж звичайні конторські операції. Розглядаються також деякі потенціальні можливості за­стосування комп'ютерів для автоматизації роботи вчите­ля в позаурочний час і в лабораторії. Можна вважати, що новим методам не місце в школі, якщо вони непридатні з погляду навчального процесу, навіть коли вони й привабливі. Комп'ютерні ігри, що ма­ють раціональну основу і застосовуються з метою навчан­ня, значною мірою відрізняються від азартних комп'ю­терних ігор.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Альтернативна Еволюція

Людина, вичерпавши практику цього свту, уже не могла розвиватися дал. Тод вона мняла орнтацю сво свдомост  переходила в нший свт. От якраз про це ми й поговоримо. Зараз ми пдйшли до такого моменту в стор Земл , зокрема, в стор Украни, коли наша потенця, наш могутн характерницьк гени, нагромаджен впродовж тисячолть, просто не можуть реалзуватися в сучасних умовах. Якщо на цьому план ми не задмо могутн школи, культурн центри, об'днання людей, здатних на романтичн грандозн прориви в ншу сутнсть буття, то гени замруть  виродяться, як вироджуться здатнсть музиканта, якщо вн не трену сво руки  свй слух. А ми вже бльше 350 рокв не формумо сво характерницько сут. Ранше таким гнздом формування мужнх, прагнучих до небувалого, тамничих душ був нститут характерництва, який викохував Байд (ми вже говорили, що Байда це екввалент схдного Будди). ¶ тепер ми мамо вдтворити такий нститут на новому етап з новим рвнем розумння, з притягненням усх знань, що х нагромадило Людство у сфер космчнй, у сфер нформатики  т.Pд

скачать реферат Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Кордунова Н. О. аспірантка ІІ курсу ВДУ. Кафедра психології На протязі століть йшов пошук досконалих методів навчання історії; педагогами, психологами узагальнювався певний досвід, пропонувались нові ідеї в дій галузі. У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій. На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується. Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій виходячи з того потоку інформації (часом досить суперечливої), яка виплескується на нас з боку преси, радіо і телебачення. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення ряду проблем. Однією з таких проблем, яка потребує негайного вирішення є проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Учням потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства. Сучасна школа повинна виховувати у школярів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань.

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
 Большая Советская Энциклопедия (БЕ)

Зборнiк артыкулаў, Miнск, 1955; Няфед У., Беларусь тэатр. Нарыс гicторыi, Miнск, 1959; его же, Сучасны беларускi тэатр (1946—1959), Miнск, 1961; его же, Становление белорусского советского театра, Минск, 1965; т. 1—5, М., 1966—69.   В. И. Нефёд.   Цирк. С 17 в. формируется национальный белорусский цирк, создаются специальные школы (школа дрессировки медведей, так называемая «Сморгонская академия», 17 в.; школа фокусников в местечке Семежеве, 1-я половина 19 в., и др.). Начинают выступления белорусские цирковые труппы (фокусники и канатные плясуны Довгяло, 1-я половина 19 в., и др.). С 1864 в Б. выступали русские и иностранные цирковые труппы. В первые годы Советской власти действовали товарищества, коллективы артистов цирка. В 30—40-х гг. работали зимние цирки в Могилёве, Минске, летние цирки в Бобруйске, Гомеле, Мозыре. В 1959 в Минске сооружено новое здание цирка (2 тыс. мест), Национальный цирковой коллектив использует многие элементы белорусского искусства (например, выступления ковёрного клоуна в образе героя белорусского фольклора Нестерки — артист В. Д

скачать реферат Сучасний урок

Яким же повинен бути урок в таких умовах? Як на уроках закладаються підвалини майбутніх змін? Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що зміни неможливі без застосування на уроках Інтерактивних технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху. Пропонуємо вам теорію І практику використання інтерактивних технологій. Матеріали збірника — це результат участі автора у Всеукраїнському семінарі «Демократизація сучасної школи на засадах інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу», організованому благодійною організацією «Вчителі за демократію та партнерство (директор — професор О. Пометун), а також результати використання літератури, наданої організаторами семінару. Кардинальні зміни в освіті, що почалися декілька років тому і торкнулися її глобальних аспектів (зміст освіти, стандарти, 12-річний термін навчання, комп'ютеризація та ін.), дещо послабили увагу до уроку, і вчителі знизили рівень підготовки до нього. Це ще більше посилило небажання сучасних дітей вчитися, послабило інтерес до шкільних предметів, учні стали пасивні і неуважні на уроках. Звичайно, цьому є конкретні причини. Розглянемо їх. 2. ПРИЧИНИ ЗАГУБЛЕНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ЗНАНЬ До найбільш поширених належать невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності.

 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

На використанн ц одиниц Aрунтуться вся сучасна комп'ютерна нформатика. Коли я вже заговорив про комп'ютери, зазначу, що аналз традицйно буддйсько методики навчання медитац виявля  разючу схожсть з алгоритмами, до яких прийшли дослдники штучного нтелекту (ЕОМ 5-го поколння). З'ясувалося також, що давньондйська методика неначе призначена для програмного навчання, розрахованого на серйн персональн комп'ютери. Духовне життя арв багато в чому детермноване не технологями матерального виробництва, а снуванням певного свтового нформацйного поля, що мстило й переносило нформацю про фзичн об'кти, технологчн й метричн властивост так, що могли породжувати космоголографчний ефект. ¶деться про можливост створювати на величезних вдстанях за допомогою нформацйного поля зображення (образи) фзичних об'ктв (включаючи «нопланетян»). Наявн джерела дають змогу зробити висновок: вищ жерц ндузму за допомогою медитацйних прийомв викликали на прямий (взуальний) контакт свох богв, котр раптово «виходили з камння»

скачать реферат Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

Викликані ним естетичні почуття мають цілющу перетворювальну силу, бо вони постають у результаті вільної творчої фантазії. Отже, Івсебічний, повноцінний і грамотний розвиток суспільства можливий лише за умови присутності в його процесах культурно-мистецького аспектуІ . У майбутньому, на наш погляд, роль художньо-естетичних факторів розвитку особистості має значно зрости. Мистецтво з його чи не наймогутнішою силою емоційного впливу на свідомість і підсвідомість людини має розглядатися не тільки як джерело художнього виховання, формування емоційно-естетичної культури, що є надзвичайно важливим, а також і як універсальний механізм розвитку її творчих здібностей. Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування творчої, мислячої особистості. Головною метою школи, як зазначено в Концепції загальної середньої освіти, є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу та таких індивідуальних здібностей особистості, які забезпечать їй досягнення життєвого успіху . Тому зараз все більше уваги приділяється питанням творчого розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва, зокрема музичного.

скачать реферат Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Отже, йдеться про необхідність систематичного і цілеспрямованого виховання національного типу особистості, формування в неї національної свідомості та самосвідомості, чим досягається духовна єдність поколінь, наступність національної культури і безсмертя нації. Вагомий внесок у справу формування національної свідомості має зробити педагогічна наука, яка, з одного боку, завжди була і є провідником суспільства в галузі освіти і виховання, а з іншого – формує педагогічні кадри, які мають забезпечити докорінне оновлення сучасної школи на засадах широкого використання національних цінностей, традицій, звичаїв, національної педагогічної спадщини. Перед психолого-педагогічними науками постає питання про те, що потрібно зробити, щоб сьогоднішній випускник школи став носієм і провідником національного відродження, здатним до подвижницької праці справжнього патріота і громадянина своєї держави. На думку Ю. Римаренка, слід врахувати таку важливу компетентну національної свідомості, як звернення у майбутнє, саме тут її прогресивні потенції.

скачать реферат Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

У випускників шкіл, як у всього населення в цілому, переважає споживацький підхід до природи; низький рівень сприйняття біологічних і екологічних проблем як особливо значущих для кожного; не розвинута потреба практичної участі в роботі по вивченню і поліпшенню навколишнього середовища. Можливість змінити дану ситуацію надається в умовах реалізації задач екологічної освіти. Теоретичні основи біологічної освіти розкриті в працях Н.М. Чорнової, В.М. Галушиної, К.Н. Благосклонова, Н.В. Тихомірової, І.Д. Лаптєва, І.Т. Суравегиної, А.І. Захлібного, І.Д. Звєрєва, Т.В. Кучер, Д.Н. Кавтарадзе, С.Д. Дерябо, В.А. Льовіна. Необхідність цілеспрямованого педагогічного процесу, що реалізовує задачі біологічної освіти, відображена в роботах Е.М. Алексахіної, А.Н. Захлібного, І.Д. Зверева, Г.Н. Коропа, Н.М. Михайлової, Т.Б. Невзорової, Л.В. Романенко, Е.С. Сластьоніної, А.В. Тихонової, Е.В. Яковлевої. Знання біологічних проблем ще не є гарантом їх успішного вирішення. Необхідний особовий підхід до даного питання, що виражається в проявах інтересу до природних явищ і процесів. В практиці сучасної школи продовжує домінувати установка на нарощування знань, умінь і навичок у учнів, слідством чого є несформованість пізнавальних інтересів.

скачать реферат Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

З приходом до школи вона має усвідомити можливості навчального процесу, які забезпечуються педагогічним стимулюванням та задоволенням навчально-пізнавальних потреб, а вони є домінуючими для першокласника. Психолого-педагогічна умова такого забезпечення – вирішення цілої низки дидактичних протиріч, їх не так і багато: найперше – зовнішні (педагогічні) та внутрішні (особистісні), що забезпечують успішність навчального процесу. Педагогічна майстерність учителя полягає в природному переводі зовнішніх педагогічних у внутрішні – психологічні протиріччя, та створенні оптимальних умов для їх усвідомлення учнем. Це дасть змогу педагогові підняти процес навчання учнів на більш високий рівень завдяки свідомому просуванню від мети уроку до бажаного результату. Крім того, такий підхід вкрай необхідний для усунення формалізму в діяльності сучасної школи, оскільки дає змогу учневі сприймати себе як активного суб'єкта навчального процесу, від якого залежить якщо не все, то більшість у самовдосконаленні. РОЗДІЛ 1. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів 1.1 Мотиви пізнавальної діяльності школярів Стимулюванню пізнавальної активності передує вплив на мотиваційну сферу учнів.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
скачать реферат Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці

В зв'язку з цим особливої актуальності набуває розробка таких педагогічних систем навчання і виховання, які б створили умови для самореалізації особистості, її духовного становлення, саморозвитку та формування успішної людини. Саме тому сучасна школа вимагає докорінного переосмислення парадигми навчання і виховання за наступними напрямами. 1. Посилення уваги в навчально-виховному процесі до учня як особистості та найвищої цінності суспільства. 2. Орієнтація иавчально-виховного процесу на оптимальне задоволення потреб учнів у духовному, моральному та інтелектуальному розвитку їхніх здібностей. 3. Досконале оновлення арсеналу методів, форм, педагогічних технологій навчання і виховання. 4. Оновлення змісту навчання у відповідності до досягнень науки, сучасних технологій навчання, а також задоволення освітніх потреб учнів. 5. Реалізація у навчально-виховному процесі особистісно-діяльнісного та діалогічного підходів, педагогіки співробітництва. 6. Реалізація у навчанні самостійної, творчої праці учнів як важливого засобу мотивації навчання, формування гармонійного та всебічного розвитку Особистості. 7. Зміщення акцентів у діяльності викладачів на самостійну пізнавальну діяльність учнів. 8. Організація спеціального навчання учнів щодо розуміння ними своїх можливостей та методики саморозвитку, самовиховання,самонавчання. 9. Суттєве вдосконалення системи відбору, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, підвищення їх майстерності.

скачать реферат Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

В майбутньому потрібні освічені люди (як ви вважаєте)? а) так звичайно (це наше майбутнє); б) в деякій мірі (суспільству потрібні різні); в) ні (адже ми не рухаємось до прогресу) Чи справляється, на вашу думку, зі своїми обов`язками міністр освіти і науки України? а) так б) ні в) не знаю г) ваш варіант Чи потрібно змінювати теперішнє становище освіти? а) так, потрібно б) ні, не потрібно (від цього нічого не зміниться) Яке місце у вашому житті посідає освіта? а) перше (головне) б) друге в) ніяке г) ваш варіант Як ви вважаєте, чи потрібна для сучасної людини освіта? а) потрібна б) можна обійтися без неї в) ваш варіант Яку на даний час ви здобуваєте освіту? а) середню б) вищу в) ваш варіант Де краще здобувати освіту? а) в Україні б) за кордоном Чи повинна освіта бути платною? а) так б) ні в) ваш варіант Чи подобається вам Болонська система оцінювання (взагалі рівень освіти?) а) так б) ні в) ваш варіант Чи потрібно було вводити 12 років навчання в середніх школах? а) так б) не знаю в) ні Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.? Ваша відповідь. Критерії оцінювання ВНЗ ( )? Ваша відповідь.

скачать реферат ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

Але практика показує, що вже в другому півріччі бажання першокласника ходити до школи зникає разом з потребою навчатися. Відомо, що кожна дитина, як і всі живі істоти, прагне удосконалюватися. З приходом до школи вона має усвідомити можливості навчального процесу, які забезпечуються педагогічним стимулюванням та задоволенням навчально-пізнавальних потреб, а вони єдомінуючими для першокласника. Психолого-педагогічна умова такого забезпечення — вирішення цілої низки дидактичних протиріч, їх не так і багато: найперше — зовнішні (педагогічні) та внутрішні (особистісні), що забезпечують успішність навчального процесу. Педагогічна майстерність учителя полягає в природному переводі зовнішніх педагогічних у внутрішні — психологічні протиріччя та створенні оптимальних умов для їх усвідомлення учнем. Це дасть змогу педагогові підняти процес навчання учнів на більш високий рівень завдяки свідомому просуванню від мети уроку до бажаного результату. Крім того, такий підхід вкрай необхідний для усунення формалізму в діяльності сучасної школи, оскільки дає змогу учневі сприймати себе як активного суб'єкта навчального процесу, від якого залежить якщо не все, то більшість у самовдосконаленні. 1.1. Організаційний етап.

скачать реферат Структура и функции семьи

Образно говорячи, сім’я як би тане і розсмоктується, розпадаючись на частині, втрачаючи одну за іншою свої зв'язки і свої функції, що переходять від її до суспільства і держави. Іншими законами докладно визначаються умови, коли держава примусова відбирає дітей з-під опіки батьків, наприклад, у випадку поганої турботи про дітей, у випадку пияцтва чи батька опікуна, при відмінюванні батьком дочки до пороку, у випадках, якщо батько спілкується з чи злодіями повіями, якщо він живе в будинку, що населяється повіями, і т.д. і т.д. Не можна також забувати і про саму постановку сучасного виховання і навчання. Самий характер сучасної школи, усіляких дитячих площадок, дитячих ігор, усі зростаючих установ для виховання дітей і т.д. — усе це цілком виразно веде до одного і тому ж: і юридично і фактично дитя усе більш і більш віднімається з-під впливу сім’ї і переходить у руки суспільства. Навіть час, проведений їм у сім’ї, усе більш і більш коротшає. Раніш він все утворення і виховання одержував у ній ("домашнє утворення"). Потім з появою суспільних шкіл дитина з 7—8 років переходив від сім’ї до шкільного виховання і навчання.

скачать реферат Теоретичні аспекти роботи над переказом

Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ 1.1. Розкриття стану проблеми в психолого-педагогічній і методологічній літературі 1.2. Аналіз стану проблеми в практиці навчання сучасної школи РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ 2.1. Види переказів і методика їх проведення 2.2. Організація та прийоми навчання усним і письмовим переказам Висновки Перелік літератури Приложение 1 Конспект уроку читання №1 (4(3) клас) Приложение 2 Конспект уроку читання № 2 Приложение 3 Конспект уроку читання №3 4(3) клас Вступ В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів навчання як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів навчання і розробки основ їх класифікації.

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
скачать реферат Великобританія після Другої світової війни

Служба охорони здоров'я була створена в 1948 в результаті вимоги трудящих. Загальне керівництво охороною здоров'я в Англії і Уельсі здійснює Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення, в Шотландії – Департамент охорони здоров'я, в сівбу. Ірландії – Міністерство охорони здоров'я і соціального обслуговування. Всі основні види медичної допомоги виявляються безкоштовно. З 1951 введені податок на кожен виписаний рецепт і часткова оплата за лікування зубів і зубне протезування. Охорона здоров'я фінансується за рахунок держ. бюджету, а також за рахунок страхових внесків, місцевих податків і ін. Освіта. Сучасна система народної освіти складається з трьох рівнів: початкового, середнього і так званого подальшої освіти. Дошкільне виховання здійснюється в школах-яслах і дошкільних класах. Початковою освітою охоплюються діти з 5 до 11 років. З 5 років вони відвідують 2-річні школи для малят, з 7 років – початкові школи. Після закінчення початкової школи учнів на підставі тестових випробувань розподіляють по трьох нерівноцінних типах середніх шкіл: близько 20% учнів потрапляє в граматичну школу з терміном вчення 5 – 7 років, близько 70% -- у сучасну школу з терміном вчення 4, інколи 5 років, около5% -- у технічну з терміном вчення 5, інколи 7 років. Приблизно кв. середніх шкіл має роздільне вчення для дівчаток і хлопчиків.

скачать реферат Світогляд Еразма Роттердамського

Королі, князі, єпископи почитали за честь одержати від нього лист і побачити своє ім'я в присвяченні до нової праці Еразма». Еразманський зразок - його легкість і витонченість, нескінченні жарти, кепкування, уколи, виверти, обмовки – дратувала ворогів, ваговитих фанатиків, не менше, ніж пряма єресь. Особливої уваги вже за життя Еразма удостоїлася праця « Розмови запросто». І за життя Еразма, і після його смерті « Розмови» вдавалися до прокльону як в таборі лютеран, так і у правовірних католиків. У 1559 році книга міцно зайняла місце в папському «Списку заборонених книг». Але, не дивлячись на гоніння, книга користувалася ні з чим не порівнянною популярністю. Одних тільки прижиттєвих її видань відома близько сотні, а потім, в перебігу двох з половиною століть, вона була в руках всіх школярів Європи і заморських колоній, служивши одночасно улюбленим розважальним читанням для дорослих. І на початку XX ст в Англії « Розмови» виходили у вигляді підручника, пристосовані для потреб сучасної школи. Всі твори Еразма мали трояку мету: художня дія, навчання і виховання. Більш всього докори від недругів і навіть від друзів, за життя і, особливо, після смерті діставалося Еразму за непослідовність.

скачать реферат Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі

Тест із меншим числом завдань у такому випадку можна називати порівняно більш ефективним. Ефективність тестів може залежати і від форми. Порушення тестової форми завжди приводить до гіршого вираження змісту і до гіршого розуміння змісту завдання випробуваними. Ефективність тесту залежить також і від принципу підбора завдань. Якщо підбирати завдання для виміру на всьому діапазоні зміни складності, то знижується точність виміру на окремій ділянці. І навпаки, якщо прагне точно вимірити знання випробуваних, наприклад, середнього рівня підготовленості, то це зажадає мати більше завдань саме даного рівня труднощі. Тому тест не може бути ефективним узагалі, на всьому діапазоні підготовленості випробуваних. Він може бути більш ефективний на одному рівні знань і менш - на іншому. Саме цей зміст вкладається в поняття диференційної ефективності тесту. Використана література 1. Дидактика сучасної школи: Навч. посібник для вчителів Б.С. Кобзар, Г.Ф. Кумаріна, Ю.А. Кусий та ін. Під ред. В.А. Онищука. К: Рад. шк., 1987. - 351 с. 2. Челишкова М.Б. Теорія і практика конструювання педагогічних тестів. – М.: Дослідницький центр проблем якості підготовки спеціалістів, 2001

скачать реферат Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

Вступ Актуальність дослідження. Залучення молодших школярів до образотворчого мистецтва як до естетичної діяльності, розвиток та виховання учнів її засобами – одна із важливих і складних проблем сучасної школи. Мистецтво слова дає змогу розкривати перед учнями багаті художньо–пізнавальні можливості, навчати школярів сприймати через образи художніх творів навколишній світ, одержувати від малювання глибоку естетичну насолоду. Природа є найбагатша скарбниця, з якої видатні художники минулого і сучасності черпали натхнення для своїх художніх творів. Вивчення дітьми на уроках образотворчого мистецтва пейзажного жанру сприяє збагаченню і розширенню формування їх як естетичної культури школярів так і розвитку їхньої особистості, саме вона навчає цілісного бачення предметів та явищ навколишнього світу, вміння виділити основне у явищах буття. Останніми роками зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішому засобу формування відношення до дійсності, засобу етичного і розумового виховання, тобто як засобу формування всесторонньо розвиненої, духовно багатої особи.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.