телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для животных -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Педагогика

Дидактика

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
РОЗДІЛ 1 Загальне поняття про дидактику як педагогічну теорію навчання Дидактика – це галузь педагогіки, що містить теорію навчання. Вона сформувалася у самостійну галузь, відокремлюючись від філософських знань, на початку XVII ст. завдяки англійському філософу Франсісу Бекону. У вжиток термін “дидактика” ввів німецький педагог Вольфганг Ратке. Він під цим терміном розумів дисципліну, що досліджує теоретичні засади навчання. Засновником дидактики вважають Яна Амоса Коменського. Коменській був новатором в області дидактики. Він висунув багато глибоких, прогресивних дидактичних ідей, принципів і правил організації учбової роботи (учбовий рік, канікули, розподіл учбового року на учбові четверті, одночасний прийом учнів восени, класно-урочна система, облік знань учнів, тривалість учбового дня і інше). Й. Ф. Гербарт, німецький філософ і педагог, який після Коменського здійснив найбільший вплив на дидактику, вже вважав її частиною педагогіки, відносячи до останньої і теорію виховання. Гербарт є засновником теорії формальної освіти. Він вважав, що обсяг свідомості людини є обмеженим, і його можна формувати чотирма ступенями навчання: на першому ступені (“ясність”) застосовується первинне ознайомлення учня з предметом пізнання; на другому (“асоціація”) встановлюється зв’язок нових елементів знань з попередніми, відомими; на третьому (“система”) використовується таке компонування матеріалу, яке подає його у вигляді правила чи закону; на четвертому ступені (“метод”) відбувається застосування набутих знань на прикладах, під час розв’язання вправ, завдань, тренувань. Дидактику, як частину педагогіки також розділили деякі послідовниками Гербарта. Вона знайшла віддзеркалення і в роботах польських вчених Б. Наврочинского і К. Сосницького. На думку Наврочинського, « теорія виховання і теорія навчання, тобто дидактика, разом складають єдине ціле, яке ми називаємо педагогікою ». Сосницький вважав дидактику « одним з розділів комплексу педагогічних наук », яка представляла собою теорію перетворення інтелектуальних здібностей людини. Інші розділи Сосніцкий також називає педагогічними науками. Аналогічну точку зору виказують інші дидактики. Б.П. Єсипов, наприклад, пише, що дидактика є не окремою науковою дисципліною, а частиною педагогіки як науки про виховання. Те ж затверджує М. А. Данілов, але додає, що дидактика набуває в даний час характеру самостійної наукової дисципліни. Він вважає її теорією навчання і освіти. Л. Клінгбергу дидактика як теорія навчання представляється « науковою дисципліною педагогіки », особливо тісно пов'язаною з теорією виховання. Засновником української дидактики був великий педагог Д. Ушинський. Він створив цілісну дидактичну систему на науково-матеріалістичній основі. Запропонувавши модель дидактичного процесу й чітко визначивши дві основні мети, що реалізуються одночасно, — оволодіння системою наукових знань і розвиток розумових здібностей, — Ушинський розробляє психологічно аргументовані технології навчання грамоті, розвитку мислення, обґрунтовує умови ефективного перебігу процесу засвоєння знань, педагогічної взаємодії вчителів і учнів, що реалізується засобами спонукання дітей до самостійної та активної пізнавальної діяльності.

Адже знати що-небудь - це значить називати річ в причинному зв'язку.». Коменській формулював ряд конкретних вказівок і дидактичних правил для реалізації цих вимог. 1. Заняття повинні бути розподілені так, щоб на кожний рік, кожного місяця, день і годину були поставлені певні учбові задачі, які повинні бути наперед продумані вчителем і усвідомлені тими, що вчаться. 2. Ці завдання повинні розв'язуватися з врахуванням вікових особливостей, точніше кажучи, відповідно задачам окремих класів. 3. Один предмет необхідно викладати до тих пір, поки він з початку і до кінця не буде засвоєний тими, що вчаться. 4. «Всі заняття повинні бути розподілені так, щоб новий матеріал завжди грунтувався на попередньому і зміцнювався подальшим». 5. Навчання «.повинне йти від більш загального до більш приватного.», «.від більш легкого - до більш важкого.», «.від відомого - до невідомого.», «.від більш близького до віддаленішого.» і т.д. «Цю послідовність, - говорив Коменській, - необхідно дотримувати усюди; всюди розум повинен переходити від історичного пізнання речей до розумного розуміння, потім до вживання кожної речі. Цими шляхами освіта розуму веде до своїх цілей подібно машин з власним рухом». 2.4 Принцип вправ і міцного оволодіння знаннями і навиками Показником повноцінності знань і навиків є вправи і повторення, що систематично проводяться. Принцип повторення і вправи також старий, як і саме навчання. Ще стародавній китайський філософ Конфуцій будував систему навчання на принципі повторення і вправи. В середні століття вони стали універсальними методами навчання. Проте розуміння вправи змінювалося за різних епох у зв'язку із зміною цілей і змісту навчання. За часів Коменського в школах пануюче положення займали формалізм і зубріння. Коменській в поняття вправи і повторення вклав новий зміст, він поставив перед ними нову задачу - глибоке засвоєння знань, засноване на свідомості і активності тих, що вчаться. На його думку, вправа повинна служити не механічним запам'ятовуванням слів, а розумінням предметів і явищ, їх свідомому засвоєнню і застосуванню в практичній діяльності. Тому Коменській не випадково назвав вправи то практикою, то застосуванням, то хресісом, то автохресісом і ін. «Оскільки тільки вправа робить людей досвідченими у всіх речах і тому здатними до всього, ми вимагаємо, щоб у всіх класах учні займалися на практиці: в читанні, листі, в повторенні і суперечках, в перекладах прямих і зворотних, в диспутах і декламації і т.д. Вправи такого роду ми розділяємо на вправи: а) відчуттів, б) розуму, в) пам'яті, г) вправи в історії, д) в стилі, е) в мові, же) в голосі, з) в правах д) в благочесті». Коменській пов'язав вправи з пам'яттю: «.вправи пам'яті повинні практикуватися безперервно.». Але разом з тим Коменській виступав проти механічного запам'ятовування на користь логічного і вказав: «.грунтовно впроваджується в розум тільки те, що добре зрозуміло і ретельно закріплено пам'яттю.». Також велика увага Коменській вимагав уділяти фізичному вихованню тих, що вчаться. Надаючи велике значення вправам і повторенням, Коменській висунув ряд вказівок і правил для здійснення цього принципу в навчанні: . «.навчання не можна довести до грунтовності без можливо більш частих і особливо майстерно поставлених повторень і вправ.»; . В одному і тому ж навчальному закладі повинен бути «.один і той же порядок і метод у всіх вправах.»; . «.нічого не можна примушувати заучувати, крім того, що добре зрозуміле.»; На кожному занятті після пояснення матеріалу вчитель повинен запропонувати «.встати одному з учнів, який все сказане вчителем повинен повторити в тому ж порядку, неначе він сам вже був вчителем інших, пояснити правила тими ж прикладами.

Важливим чинником змін особи того, що вчиться є також його практична діяльність, пов'язана з набуттям знань і впливом на дійсність. Навчання - це процес, в ході якого на основі досвіду, пізнання і вправ виникають нові форми поведінки і діяльності або змінюються раніше набуті. Воно є таким видом людської діяльності, який в дитинстві і юності превалює над іншими формами, тобто над грою, роботою і суспільною діяльністю. Дидактика досліджує не всі форми поведінки, а лише цілеспрямовані, тобто ті, метою яких є перетворення людської діяльності. Відповідно, провідними тенденціями розвитку національної системи освіти мають бути: > орієнтація на людський вимір в освітній діяльності, на визнання цінності особистості учня та її гідності; > усвідомлення педагогами суб’єктності учня в навчальному процесі та її забезпечення; > спрямованість навчального процесу до учня, на формування в цьому процесі його особистості; > подолання відчуження культури і науки від освіти, орієнтація освіти на гуманістичні цінності світової, національної і професійної культури; > перенесення акценту з викладацької діяльності педагога на пізнавальну діяльність учня, на формування творчої методики його самоучіння та самоактуалізації, в тому числі й навчально-пізнавальної діяльності; > перехід від традиційних, інформативних, монологічних методів і форм навчання до діалогічних; > комп'ютеризація і технологізація навчання; > цілеспрямоване впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання. Таким чином, сучасна загальна дидактика, спираючись на сучасні гуманістичні концепції, має відкривати нові явища в навчальному процесі та опрацьовувати такі проблеми в руслі гуманістичних дидактичних концепцій: 1) визначати мету і обґрунтовувати зміст навчання; 2) досліджувати сутність, закономірності та принципи навчання, а також шляхи підвищення його розвиткового та виховного впливів на учнів як суб'єктів навчання; 3) обґрунтовувати дидактичні основи забезпечення суб'єктності учнів у навчальному процесі; 4) вивчати закономірності навчально-пізнавальної діяльності учнів, формування її методики, шляхи активізації в процесі навчання і самоучіння; 5) обґрунтовувати систему діалогічних методів навчання і методику ефективного їх застосування в навчальному процесі; 6) визначити й удосконалювати організаційні форми навчальної роботи в різних освітньо-виховних системах; 7) обґрунтовувати ефективні та об'єктивні критерії оцінки результативності як усього дидактичного процесу, та і викладацької діяльності суб'єктів викладання та навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння; 8) переосмислювати оціночно-результативний компонент навчального процесу та наповнювати його особистісним виміром тощо. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. 2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения, т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 3. Коменский Я.А. Великая дидактика, избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1955. 4. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. Шк., 1990. 5. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. – М.: 1999. 6. Хуторский А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2001. 7. Ягупов В.В. Педагогіка, навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. сучасні концепції охарактеризовані в розділі 4 теорія формальної освіти Гербарта детальніше описана в розділі 1 Подласый И.П. Педагогика. Кн. 1. с. 303-305----------------------- концепції Система Й. Ф. Гербарта Дидактична система Дж.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ПРИТИР - инструмент, применяемый при притирке и доводке. Форма притира соответствует форме притираемой поверхности; бывают плоские, цилиндрические, резьбовые и др. Материал притира должен быть мягче обрабатываемого материала. ПРИТХИ - в ведийской и индуистской мифологии легендарный царь, владевший олицетворением земли - коровой Притхиви. ПРИТХИВИ - в ведийской и индуистской мифологии богиня земли, супруга Дьяуса. ПРИТЧА - малый дидактико-аллегорический литературный жанр, заключающий в себе моральное или религиозное поучение ("премудрость"). Близка к басне; в своих модификациях - универсальное явление в мировом фольклоре и литературе (напр., притчи Евангелий, в т. ч. о блудном сыне). ПРИТЫЦКИЙ Сергей Осипович (1913-71) - белорусский политический деятель. В 1932-39 в партийном подполье Зап. Белоруссии. В 1944-45 начальник Польского штаба партизанского движения. С 1948 1-й секретарь ряда обкомов КП Белоруссии. В 1962-68 секретарь ЦК КП Белоруссии. С 1968 председатель Президиума ВС Белорусской ССР. Член ЦК КПСС с 1961

скачать реферат Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

Ввиду специфики иностранного языка как учебного предмета, который не находил себе места в общей системе содержания образования, а в дидактике в течение долгого времени СО рассматривалось главным образом в связи с предметами, изучающими основы наук, и объясняется частично тот факт, что в методике обучения ИЯ нет единого подхода к выделению компонентов содержания обучения. В советской методике обучения ИЯ вопрос о составных частях содержания обучения являлся спорным. И все же такие компоненты, как языковой материал, занятия, умения и навыки, тематика, тексты и языковые понятия, не свойственные родному языку находят свое отражение в большинстве классификаций содержания обучения ведущих методистов. Совершенно очевидно, что языковой материал не исчерпывает содержания обучения, т.к. его усвоение - это лишь база для развития умений и навыков устной речи и чтения, формирующихся не только на основе различного языкового материала, но и на основе связного целого, которое выступает в виде звучащих текстов или текстов в графическом оформлении.

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
 Педагогика и психология высшей школы

Информатизация образовательного процесса Глава 2. Педагогика как наука 1. Предмет педагогической науки. Ее основные категории 2. Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками Глава 3. Основы дидактики высшей школы 1. Общее понятие о дидактике 2. Сущность, структура и движущие силы обучения 3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности 4. Методы обучения в высшей школе Глава 4. Структура педагогической деятельности 1. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность 2. Самосознание педагога и структура педагогической деятельности 3. Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 4. Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы Глава 5. Формы организации учебного процесса в высшей школе 1. Лекция 2. Семинарские и практические занятия в ВШ 3. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых 4. Основы педагогического контроля в высшей школе Глава 6. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 1

скачать реферат Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

Соответственно задачами является: определение сущности понятия «проектная деятельность»; рассмотрение метода проектов относительно теории речевой деятельности; акцентирование внимания на празднике как форме проектной деятельности при обучении английскому языку. I. Сущность проектной деятельности 1.1. Вопрос о методе проектов в дидактике Метод проектов в последнее время приобретает все больше сторонников. Однако, как это часто бывает, такая популярность не радует. И вот почему. Происходит смешение или даже подмена понятий. Принятое понятие проекта предполагает «разработку замысла, идеи, детального плана того или иного практического продукта, изделия». При этом имеется в виду разработка не только главной идеи, но и условий ее реализации (сметы, материалов, условий эксплуатации). В последние годы проектом стали называть практически любое мероприятие, создание любого продукта даже без целостной и детальной проработки. Нет необходимости оспаривать подобное толкование общепринятого термина. Думается, поэтому некоторые школьные мероприятия (неделя английского языка в школе, создание общешкольного альманаха, спортивные мероприятия) часто стали называть модным словом «проект».

 Педагогика и психология высшей школы

Дидактика высшей школы - наука о высшем образовании и обучении в высшей школе - интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания. Необходимость дидактических исследований в области высшего образования вызвана теми проблемами, которые накопила современная высшая школа, а именно:  дидактическое исследование явления высшей школы;  выявление закономерностей процесса обучения в высшей школе;  дальнейшая разработка теории высшего образования;  конструирование (модернизация) образовательных технологий;  совершенствование педагогического инструментария и многие другие. В отличие от общей дидактики, которая в своих исследованиях чаще ориентирована на общеобразовательную школу, дидактика высшей школы призвана поставить на научную основу решение следующих проблем: 1. Обоснование специфических целей высшего образования. 2. Обоснование социальных функций высшей школы. 3. Обоснование содержания образования. 4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в высшей школе и осуществления учебной деятельности. 5

скачать реферат Билеты по методике обучения иностранным языкам

Понимается как наука о преподавании и учении, то есть как система корректно обоснованных утверждений и гипотез, касающихся явлений, зависимостей и закономерностей преподавания и учения, способов их преобразования. Она описывает цели, содержание преподавания и учения, систему школьных предметов, исследует связи между целями, содержанием, методами обучения. Частные дидактики/ предметные методики разрабатывают теорию преподавания конкретных учебных предметов. «Методика» - употребляется для обозначения разных по содержанию понятий: 1). Совокупность методических поступков (то есть описание конкретных приемов и форм работы отдельных учителей в пособиях «Из опыта работы учителей», в журнале «ИЯШ» в разделе «Из опыта работы». 2). Учебная дисциплина, которая должна обеспечивать теоретическую и практическую подготовку студентов по методике. 3). Педагогическая наука, теория, которая описывает, исследует, развивает связи целей, содержания и методы обучения. Признаки методики как науки: имеет теоретический фундамент, экспериментальная база, рабочее поле для проведения исследования, проверки гипотез, отбора фактов.

скачать реферат История театра древней Греции, Рима и средневековья

Реформационное движение утверждает принцип "личного общения с Богом",принцип личной добродетели.В руках зажиточного бюргерства мораль становится оружием борьбы и против феодалов, и против неимущих городских масс.Стремление придать святость буржуазному мировоззрению рождает театр моралите.Он вырастает из мистерий,в которых нравоучительная дидактика заключалась в религиозные фор- мы и часто теряла смысл из-за соседства бытовых комических сцен.Моралите освободило морализацию как от религиозных сюже- тов,так и от бытовых отвлечений и,обособившись,обрело стилевое единство и большую дидактическую направленность.Однако при этом были утеряны действенность постановки и жизненные черты персона- жей. Основным признаком моралите являлся аллегоризм.В пьесах дей- ствуют аллегорические персонажи,каждый из которых олицетворяет какой-то человеческий порок или добродетель.Эти персонажи лишены индивидуальных характеров,и даже реальные вещи в их руках прев- ращаются в символы.Столкновения героев строились соответственно борьбе двух начал:добра и зла,духа и тела.Этот конфликт чаще все- го изображался в виде противопоставления двух фигур,двух персона- жей,олицетворяющих собой доброе и злое начала,воздействующие на человека.

скачать реферат Кино как новый элемент художественной культры

Менакера "Завещание профессора Доуэля" по мотивам романа А. Беляева было сказано, в похвалу режиссеру, что он всегда думает о зрителе. Действительно, пока дело касалось панорам виллы Доуэля, песчаного пляжа с романтическими скалами, крупных планов красавицы кинозвезды (Н. Сайко), мысль о зрителе явно не покидала режиссера. Однако для того, чтобы донести нравственный смысл картины, авторы фильма использовали тот же прием - прямое растолковывание сути произведения, хотя она, в общем-то, вычитывалась из его образного ряда. Наверное, создатели научно-фантастической ленты, отягощенной проблемами морали, и в данном случае думали о зрителе, только почему-то с крайним недоверием. А ведь навязчивая дидактика разрушает даже серьезные произведения киноискусства, не говоря уже о тех, которые претендуют на развлекательность. Вернемся к материалам дискуссии "Искусства кино". Если подвести итог высказанным в ее ходе точкам зрения, то проблема "низких" и "высоких" жанров сводится к решению вопроса: кино - это искусство или зрелище? В теоретическом плане данная дилемма разрешается признанием и осмыслением амбивалентности кинематографа.

скачать реферат Рыцарская культура

Эта изысканность поэтического стиля свидетельствует о дальнейшей аристократизации миннезанга. Рядом с рыцарской любовной песнью развивается м Общая характеристика Средневековой эпохи оральное изречение, так называемый шпрух — дидактический жанр, также имеющий народные корни и сохранившийся по преимуществу в репертуаре странствующих певцов-профессионалов нерыцарского происхождения. Собрание таких однострофных «шпрухов», относящихся к 1160—1170 гг., сохранилось под именем Сперфогеля. В состав его стихотворных изречений, почерпнутых из народной дидактики, входят басни о животных и о людях, моральные поучения на бытовые темы, религиозные стихи, сложенные к праздникам и заключающие увещание ходить в церковь и любить ближних. Поэт охотно говорит моральными сентенциями и пословицами, и все его мировоззрение покоится на фольклорных представлениях, которые резко отличают его стиль от дидактической поэзии ученых-клириков. Биографические мотивы, заключенные в этих изречениях, позволяют восстановить социальный облик бездомного бродячего певца, живущего милостью знатных покровителей.

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
скачать реферат Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

Самая совершенная классификация методов обучения не может быть оптимальной применительно ко всему учебному процессу, ибо всегда отображает только одну или же несколько сторон процесса и методов обучения. Итак, в дидактике выделяется ряд классификаций методов обучения, но для нас важной является классификация Н.Н.Скаткина, И.Я.Лернера. Анализируя проблему методов обучения в дидактике важно подробнее остановиться на требованиях к методам обучения. Рассмотрение этой проблемы имеет смысл начать с исторического аспекта методов обучения. Проблеме выбора метода обучения уделили внимание Я.А.Коменский, И.Песталоцци, К.Д.Ушинский. Я.А.Коменский придавал огромное значение методу обучения, считая, что, если до вершин знания доходят столь немногие, то происходит это не от того, что для человеческого рода есть что либо не доступное, а от того, что метод запутан. Он требовал соблюдать способы раскрытия познавательных способностей и применять их. Я.А.Каменский писал в “Великой дидактике”, что метод обучения должен быть возведен в искусство, что его надо поставить на столь твердые основы, чтобы обучение шло вперед и не обманывало в своих результатах. И.Песталоцци считал, что при выборе метода обучения надо исходить из вечных законов природы, учитывая внутреннюю природу самого ребенка. А.Дистервег выделял два основных метода обучения – сообщающий и развивающий.

скачать реферат Эпическое повествование в "Старшей Эдде"

Очень часто вся строка представляет собой формулу введения прямой речи, т. е. перед нами типичный образ непараллельной вводной строки - такой же, как в карело-финской поэзии. И, наконец, третий тип эпической вариации - повторяющийся элемент находится во втором коротком стихе первой строки и в первом коротком стихе второй - восходит если не к параллелизму (за счет перестановки в интересах аллитерационной системы), то, скорее всего, к полилогии (подхвату). А полилогия - это тоже один из приемов фольклорной поэтики (очень популярный, например, в русских былинах), находящийся причем в отношении дополнительности с параллелизмом. Анализ повторов, параллелизмов и эпической вариации приводит к наиболее существенным результатам в плане соотношения мифологических и героических песен, свидетельствуя в пользу относительной архаичности мифологических песен, особенно некоторой их части. Параллелизмов больше всего в народной дидактике и в строфах, генетически связанных с заговорами (эти жанры - древнейшие элементы всякого фольклора); весьма много их (и очень велика их поэтическая функция) в таких повествовательных песнях на мифологические темы или хотя бы о мифологических героях, как Prk и Vkv.

скачать реферат Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

Одно только занятие специальным инструментом говорит само за себя. Но затрагивает ли такое различие сущность специфики профессии? Ведь в наше время повсеместно появляются школы с углубленным изучением музыки. И профессионал, и учитель массовой школы учит детей одному и тому же – музыки. Думается, что различие в содержании профессионального музыкального образования и массового не является существенным для специфики профессии «учитель музыки общеобразовательной школы», а значит, это не сама специфика, а только одна из отличительных черт профессии – не более. Однако в научно-теоретической литературе существует и другая позиция, благодаря которой на долгие годы в массовом музыкальном образовании утвердился подход к преподаванию музыки как школьного предмета. Суть такова: музыка преподается в школе, значит это – школьный предмет, который должен преподаваться так же, как все школьные предметы – на принципах общей дидактики. Правда, что музыка в системе школьных наук в свою очередь имеет специфику – это не естественнонаучный предмет, а искусство, т.е. школьный предмет эстетического цикла.

скачать реферат Ян Амос Коменский

До брака Доротея принимала участие в тайной работе общины братьев, а связав свою судьбу с Коменским, стала одним из активных деятелей этого движения.         Весной 1625 г. Коменского отправляют в Польшу для выяснения возможности прибежища чехам в этой стране. По возвращении Коменский ведет пропаганду об освобождении отечества.         Летом 1626 г. Коменский с женой и тестем укрываются в Северо-Восточной Чехии, в Биле-Тржемешне в замке чешского помещика Иржи Садовского. Здесь он пишет дидактическую работу на чешском языке, которая определила круг основных вопросов дидактики и их решение в “Великой дидактике”.         31 июля 1627 г. император Фердинанд II провозгласил католичство официальной религией. В указе протестантам предлагалось поменять религию или покинуть Чехию. Многим патриотам пришлось оставить родину и перебраться в Польшу.         8 февраля 1628 г. Коменский поселился в польском городе Лешно, который издавна служил убежищем для “чешских братьев”. В Польше в общей сумме Коменский проводит 28 лет.         Сразу после переезда Коменский стал преподавать в гимназии “братьев” естествоведческие предметы, а в 1635 г. его избирают на должность ректора гимназии.         В эти годы Коменский проводит большую работу по усовершенствованию “Великой дидактики”, которую завершает в 1632 году.         Паралельно с работой над “Великой дидактикой” Коменский пишет учебник латинского языка “Открытая дверь языков и всех наук”, который произвел переворот в системе преподавания этого важного предмета.         В 1633-1638 гг.

скачать реферат Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Цель и задачи исследования, его логика определили структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологические основы и методы, охарактеризованы источники, раскрыты его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. В первой главе "Разработка теоретических основ урока как основной формы организации учебного процесса" выявляются основные тенденции развития педагогики и дидактики середины 50-х – середины 60-х годов, обусловившие направленность поисков тех лет в области теории урока; рассматриваются концептуальные положения о процессе обучения, как исходные базовые в развитии теории урока; представлены совокупные концепции природы урока, его структуры, классификации, системы уроков. Во второй главе "Поиски новых идей и технологий повышения эффективности урока в передовом педагогическом опыте" анализируются в аспекте взаимообогащения теории и практики урока основные направления и результаты совершенствования урока в опыте учителей-новаторов.

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
скачать реферат Классификация методов обучения

Реферат по педагогике студентки III курса МГЛУ 304 а/в факультета ГПН Яншиной Марии Классификация методов обучения Одной из острых проблем современной дидактики является проблема классификации методов обучения. В настоящее время нет единой точки зрения по этому вопросу. В связи с тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут разные признаки, существует ряд классификаций. Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся (упражнения, самостоятельная работа). Распространенной является классификация методов обучения по источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют: а) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово); б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия); в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия). Более подробно остановимся на этой классификации. Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи знаний.

скачать реферат Технология проблемного обучения

Содержание. 1. Введение. 2. Теоретические основы проблемного обучения. 3. Правила постановки учебной проблемы. 4. Система методов проблемного обучения. 5.Структура проблемного урока. А) Метод монологического изложения. Б) Методы рассуждающего изложения. В) Метод диалогического изложения. Г) Метод эвристических заданий. Д) Метод исследовательских заданий. Е) Метод программированных заданий. 6. Выводы. Введение. В зависимости от цели, от задачи школы обучение может быть проблемным и не проблемным. Если перед школой ставится задача развития мышления учащихся, их творческих способностей, то педагогически правильно организованное обучение не может быть не проблемным. Уяснение сущности проблемности как закономерности познания, определения ее роли в обучении и введение в дидактику понятия «принцип проблемности» открыло новые возможности для теоретического объяснения пути активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся. Принцип проблемности отражает в логике построение учебного процесса, в содержании изучаемого материала, в методах организации учебно- познавательной деятельности учащихся и управление ею, в структуре урока и формах контроля учителя за процессом и результатом деятельностью учащихся.

скачать реферат Идеи развития в трудах Я.А. Коменского, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо

Данный реферат построен на основе анализа идей развития в педагогических трудах Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и М. Монтеня.   Развивающее обучение в наследи Я. А. Коменского Ян Амос Коменский  (1592 - 1670) - крупнейший педагог демократ, выдающийся общественный деятель 17 века. Он родился в Южной Моравии (Чехословакия) в  семье члена общины Чешских братьев. Образование получил традиционное для того времени - окончил латинскую школу, учился в Гернборнском и Гейдельбергском университетах в Германии. После этого Коменский был проповедником, а потом главой своей религиозной общины, занимался педагогической деятельностью в различных странах Европы. Благодаря своим учебникам Коменский стал знаменит еще при жизни, по ним учились во многих странах мира, включая Россию. Коменский был основоположником педагогики нового времени. В его теоретических трудах по вопросам обучения и воспитания детей (“Материнская школа”, “Великая дидактика”  , “Новейший метод языков”, “Пансофическая школа” и др.) рассмотрены все педагогические пробдемы.

скачать реферат Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

Прогрессивно мыслящие педагоги всегда искали методические пути превращения учебной деятельности в радостный процесс познания мира, пути развития умственных сил учащихся. Вместе с переходом школы от индивидуального к групповому и далее к классно-урочному при словесно- догматическом и словесно-наглядном типах обучения постепенно развивалась и идея активизации познавательной деятельности ученика, идея исследовательского пути учения. Одним из первых сторонников активного учения школьников был знаменитый чешский педагог Ян Амос Каменский (1592-1670). Его «Великая дидактика» содержит указания на «необходимость воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усердие к учению», она направлена против словесно-догматического обучения, которое учит детей «мыслить чужим умом». За развитие умственных способностей ребенка и внедрение в обучение исследовательского подхода вел борьбу французский философ Жан-Жак Руссо (1712-1778). «Сделайте вашего ребенка, - писал он, - внимательным к явлениям природы Ставьте доступные его пониманию вопросы и представьте ему решать их.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.