телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Всё для хобби -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:История

Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Каб аслабіць уплыў каталіцкай царквы, царскі ўрад паступова веў скарачэнне тут каталіцкага святарства, падрываючы адначасова яго эканамічную базу. У 1832 г. з гэтай мэтай былі ліквідаваны некамплектныя (немаючыя поўнага складу манахаў) каталіцкія манастыры, а іх памесці перададзены казне. У снежні 1841 г. ужо ўсе духавенства (праваслаўнае, каталіцкае і інш. канфесій) было пазбаўлена права мець зямельную ўласнасць на падставе, што гэта перашкаджае ім выконваць добрасумлена свае святарскія абавязкі. Але, пакольку ў праваслаўнага духавенства зямлі практычна не было, то ў выніку гэтай акцыі зямельнай уласнасці ў першую чаргу пазбавілася каталіцкая царква. У выніку гэтых мер колькасць дзяржаўных сялян у Беларусі ўзрасла на 100 тыс. душ мужчынскага полу. Адначосова вялося наступленне на ўніяцкую царкву. Уладам удалося перацягнуць на свой бок вярхушку уніяцкага духавенства на чале з епіскапам Іосіфам Сямашкам, якія ў лютым 1839 г. склікалі ў Полацку царкоўны сабор, прыняўшы саборны акт з просьбай аб далучэнні уніяцкай царквы да праваслаўнай. 30 сакавіка 1839 г. Св. Сінод са згоды імператара зацвердзіў просьбу Полацкага сабора, у выніку чаго уніяцкая царква ў Беларусі была скасавана. Літаратура Гісторыя Беларусі. Пад рэд. А.Г. Каханоўскага. Мн., 1996. Гісторыя Беларусі. Ч. 2. XIX-XX ст. Пад рэд. І.П. Крэнь і інш. Мн., 2002. Грыцкевіч А. Паўстанне 1830-1831 // Энцыклапедыя «Гісторыя Беларусі». Т. 5. Мн., 1999. Ковкель И.И., Ярмусик Э. С. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. Мн., 1998. Ластоўскі В. Кароткая гісторыя Беларусі. Мн., 1993. Нарысы па гісторыі Беларусі. Ч. 1. Мн., 1994 Тарасава М. Дзекабрысты // Энцыклапедыя «Гісторыя Беларусі».Т.3. Мн., 1996.

Толькі атрад генерала Г. Дэмбінскага (каля 4 тыс. чалавек) здолеў адысці ў Гродзенскую губерню. Пры набліжэнні корпуса Дэмбінскага ў Навагрудскім і Слонімскім паветах пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам павятовага маршалка Я. Кашыца. У ім прымалі ўдзел не толькі шляхціцы, але і сяляне. У Навагрудку паўстанцы (400 чалавек) далучыліся да атрада Дэмбінскага і разам з ім пакінулі горад. У чэрвені ліпені 1831 г. паўстанцкі рух разгарнуўся ў Мазырскім, Рэчыцкім і Пінскім паветах Мінскай губерні. Арганізатарамі і кіраўнікамі яго былі мясцовыя памешчыкі Ф. Кеневіч і Т. Пуслаўскі. Колькасць паўстанцаў склала прыблізна 1300 чалавек, але дасягнуць нейкіх рэальных поспехаў яны не здолелі. Пасля адыходу з тэрыторыі беларускіх паветаў польскай арміі паўстанне на землях былога ВКЛ пайшло на спад, але партызанская вайна асобных атрадаў не спынялася да восені 1831 г. I толькі звесткі пра падзенне 8 верасня Варшавы, а затым Модліна і Замосця (адпаведна 9 і 21 кастрычніка) апошніх бастыёнаў паўстанцаў у Царстве Польскім, прымусілі разысціся тыя атрады, якія да гэтага часу яшчэ знаходзіліся ў лясах. У тым, што паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі пацярпела паражэнне, былі свае прычыны. Неразуменне глыбіні сялянскага пытання і недастатковы ўлік этнарэлігійных асаблівасцяў прывялі да таго, што надзеі на шырокі ўдзел у паўстанні падатковых саслоўяў не спраўдзіліся. Не адчуўшы рэальнага паляпшэння свайго становішча, сялянства ў асноўным засталося абыякавым да палітычнай праграмы паўстанцаў. Паўплывала таксама адсутнасць належнага ўзаемаразумення паміж Нацыянальным урадам і Віленскім цэнтральным камітэтам. Сітуацыя ўскладнялася і тым, што ў самім кіраўніцтве на тэрыторыі ВКЛ не існавала адзінства і ўзгодненасці. Стварэнне часовых павятовых органаў не прывяло да ўзнікнення адзінага ўрада, якому падпарадкоўваліся б усе мясцовыя структуры. Не спраўдзіліся надзеі беларускіх паўстанцаў і на падтрымку польскай рэгулярнай арміі. Паўстанне 1830-1831 гг. насіла шляхецкі характар, нягледзячы на тое, што каля 30 % удзельнікаў у ім складалі прадстаўнікі падатковых саслоўяў. У падрыхтоўцы і правядзенні паўстання на Беларусі асноўная роля належала сярэдняй шляхце, памешчыкам, чыноўніцтву і студэнцкай моладзі. Значную ролю ў распаўсюджванні паўстання выконваў каталіцкі клір. Адсюль відавочны кансерватызм паўстання. Тым не менш, яно ўскладніла пазіцыі расійскага самаўладдзя, паспрыяла замацаванню рэвалюцыйных змен у Еўропе, разгортванню нацыянальна-вызваленчай барацьбы у іншых краінах. Усяго за перыяд з красавіка па лістапад 1831 г. колькасць удзельнікаў паўстання на Беларусі складала каля 15 тыс. чалавек. Пасля падаўлення паўстання значныя змены адбыліся і ў палітыцы царызму ў Беларусі. Страціўшы давер да польскай і спаланізаванай мясцовай шляхты, ён узяў курс на яе аслабленне, выкараненне паланізму і паслядоўную русіфікацыю края. Першым крокам у гэтым напрамку было пакаранне ўдзельнікаў паўстання. У адпаведнасці з указам цара ад 6 мая 1831 г. ва ўсіх губернях, ахопленых паўстаннем, былі створаны следчыя камісіі, якім даручалася вызначыць ступень віны ўдзельнікаў паўстанцкага руху.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 100 великих композиторов

Сочинение музыки становилось для него внутренней потребностью. В эти годы Глинка стал серьезно задумываться о путешествии за границу. К этому его побуждали различные причины. Прежде всего, путешествие могло дать ему такие музыкальные впечатления, такие новые знания в области искусства и творческий опыт, которых он не мог бы приобрести у себя на родине. Глинка надеялся также в иных климатических условиях поправить свое здоровье. В конце апреля 1830 года Глинка уехал в Италию. По пути он задержался в Германии, где провел летние месяцы. Приехав в Италию, Глинка поселился в Милане, который был в то время крупным центром музыкальной культуры. Оперный сезон 1830–1831 года был необычайно насыщенным. Глинка оказался весь во власти новых впечатлений: «После каждой оперы, возвратясь домой, мы подбирали звуки, чтобы вспомнить слышанные любимые места». Как и в Петербурге, Глинка по-прежнему много работает над своими сочинениями. В них уже не остается ничего ученического — это мастерски выполненные композиции. Значительную часть произведений этого периода составляют пьесы на темы популярных опер

скачать реферат Заканадауства Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак XX ст.)

Побач з гэтым (у рамках работы над «Зводам законаў Расiйскай iмперыi») разгортваецца распрацоўка «Зводу мясцовых законаў Заходнiх губерняў». Ён з'явiўся апошняй, найбольш значнай сiстэматызацыяй мясцовага права, у якiм спалучалiся рысы мясцовага i агульнарасiйскага права. Праект «Зводу» не быў уведзены ў дзеянне. Задушэнне паўстання 1830 – 1831 гг. прадвызначыла змену палiтыкi расiйскiх улад «в присоединенных провинциях» i адмену мясцовых заканадаўчых нормаў 1832 – 1840 гг. Трэба мець на ўвазе, што адменены былi толькi тыя нормы, якiя да гэтага часу захавалi сваё дзеянне (у асноўным сямейнага i грамадзянскага права). Што ж датычыць значнай часткi нормаў дзяржаўнага права, крымiнальнага права, то яны фактычна дзейнiчалi з моманту ўключэння асобных частак тэрыторыi Беларусi ў склад Расiйскай iмперыi, хоць заканадаўчага акта, які б адмянiў адпаведныя нормы Статута 1588 г., выдадзена не было. I першы, i другi перыяд аб'ядноўвае акалiчнасць, якая найбольш выразна выявiлася ў расiйскiм заканадаўстве ў XVIII – XIX ст., – права выдання новых законаў належала толькi цару.

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
 Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века)

Ситуация принципиально изменилась в конце XVIII и начале XIX в. В результате разделов Речи Посполитой в состав Российской империи вошли земли Правобережья с польской или сильно полонизированной местной шляхтой. Это совпало с Французской революцией, которая вместе с последовавшими за ней наполеоновскими войнами противопоставила прежним религиозным и династическим принципам легитимации власти принцип национального суверенитета. В европейской культуре утверждается романтизм с его интересом к национальной проблематике и к народной культуре. Широкую популярность обретают идеи И. Гердера, предрекавшего, среди прочего, особую роль славянских народов в наступающем веке и подчеркивавшего роль «собственного» языка для становления каждого народа. (5) Вскоре декабристское движение и польское восстание 1830—1831 гг. ознаменовали кризис старого режима, основанного на лояльности династии различных, в том числе и нерусских, групп дворянства. В среде польской шляхты романтизм не просто становится господствующим настроением, но получает мощное художественное воплощение

скачать реферат Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

Иногда эта борьба выражалась в открытых жестких столкновениях, таких, как подавление Польского восстания 1830-1831 или отправка в 1848 войск за границу — в Венгрию для разгрома национально-освободительного движения против австрийского господства. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы. В его царствование ряд гражданских ведомств получил военную организацию. Введение военного принципа в государственное управление свидетельствовало о недоверии царя к управленческому аппарату. Тем не менее стремление максимально подчинить общество государственной опеке, свойственное идеологии николаевской эпохи, фактически неизбежно вело к бюрократизации управления. Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война 1853-1856 продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции. Тяжелое психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоровье Николая, и случайная простуда весной 1855 стала для него роковой. Образ Николая I в позднейшей литературе приобрел в значительной степени одиозный характер, император представал символом тупой реакции и обскурантизма, что явно не учитывало всего многообразия его личности.

 Враг масонов №1. Масоно-интеллигентские мифы о Николае I

В 1826 году в Алексеевском равелине было 6 арестантов, в 1827 - 5, в 1828, 1830, 1831, 1834, 1836, 1839, 1842, 1844, 1848 и 1854-56 по одному человеку. "Количество одновременно находившихся в равелине заключенных колебалось в пределах от одного человека до полного комплекта, но чаще всего их было от пяти до восьми. Для изучаемого нами периода, - пишет Гернет, - продолжительность пребывания в равелине, за редкими исключениями, была невелика. Заключенные находились здесь большей частью лишь во время расследования дела и до решения его по суду или без суда" (Т. I, стр. 308). В Шлисельбургской крепости, - по сообщению Гернета с 1825 года по 1870 год находилось...95 заключенных. Как страдали декабристы в Сибири мы уже знаем. Во всей России в 1844 году по сообщению Гернета в тюрьмах содержалось 56014 арестантов. Населения в это время в России было свыше 60 миллионов. Если правящие сейчас Россией члены Ордена Русской Интеллигенции проявляли столь же "ужасную жестокость как и Николай I, то при населении в 200 миллионов в России должно бы быть сейчас заключенных всего 160-200 тысяч

скачать реферат Николай I (1796-1855)

В день присяги Николая 14 декабря произошло восстание декабристов — вооруженный мятеж части гвардии под лозунгом незаконности переприсяги. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Восставшие были расстреляны из пушек, и порядок в столице восстановлен. Позднее, в начале января 1826 на юге России так же беспощадно было подавлено восстание Черниговского полка. Россия присягнула Николаю I. Члены тайных обществ были арестованы и преданы суду, пятеро из которых казнены 13 июля 1826. Царствование Николая I Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом, и всю свою жизнь подчинил этой цели. Иногда эта борьба выражалась в открытых жестких столкновениях, таких, как подавление Польского восстания 1830-1831 или отправка в 1848 войск за границу — в Венгрию для разгрома национально-освободительного движения против австрийского господства. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.

скачать реферат Исследование феномена двойничества в культуре серебряного века в аспекте изучения творчества Сергея Александровича Есенина

Мрачность, душевная усталость и разочарованность, отрицание мира, обманувшего надежды, и сосредоточенность на своем «я» чрезвычайно ярко выразились в демонических героях поэм Лермонтова 1830-1831 годов. В каждом из них зло родилось из страстного желания добра, ненависть – из любви к идеалу. Здесь можно привести в пример героя поэмы «Ангел смерти» (1831), которого Лермонтов заставил спуститься с неба на землю для того, чтобы понять, как ничтожны люди, как не умеют они ценить истинную красоту и любовь. Именно от соприкосновения со злым миром рождается зло в ангеле смерти. Разочаровавшись в людях, ангел смерти стал холоден и зол. Любовь сменилась ненавистью, сочувствие – презрением. Жизнь среди людей принесла ему лишь горечь разочарования и боль утраты, породив демоническое желание мстить за свои муки всему существующему. Итак, у всех демонических героев Лермонтова за отрицанием всегда стоит утверждение, за ненавистью – любовь. В этом и проявляется двойственная сущность их натуры, раздвоение их сознания. Но самое важное в образе Демона, пронизывающем все творчество Лермонтова, – это то, что он неотделим от самого поэта. Как считает П.К. Суздалев, «Демон становится его навязчивой идеей – образом, олицетворением его философского и творческого самосознания, поэт воспринимает этот образ как Музу и соблазнителя» /65/.

скачать реферат Жандарм Европы - Россия при Николае I

Содержание Введение 3 Глава 1. Николай I и революции 30-х гг. XIX в. . 5 Глава 3. «Весна народов» . 14 Заключение . 20 Список источников и литературы . 21 Примечания . 22 Введение «Жандарм Европы» – так стали называть Россию Николая I в 1850-е после её участия в подавлении революций 1848 – 1849 в Европе, в частности, революции в Венгрии. Также это прозвище закрепилось и за самим императором. Большая роль России в подавлении революций, а также их отражение в собственно российской внутренней политике того времени, заставляет обратить пристальное внимание на фигуру инициатора этой «всеевропейской жандармерии» – Николая I. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом, и всю свою жизнь подчинил этой цели. Иногда эта борьба выражалась в открытых жестких столкновениях, таких, как подавление Польского восстания 1830 – 1831 или отправка в 1848 войск за границу — в Венгрию для разгрома национально-освободительного движения против австрийского господства. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.

скачать реферат Нидерланды

Экзаменационная работа по географии. Перепеченкова Андрея. Школа № 1169 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Оценки площади Нидерландов существенно различаются. С учетом внутренних вод, рек, озер и каналов-она составляет 41473 квадратных километра, а без крупных акваторий ( шириной свыше 6 метров )-33923 квадратных километра. Имеется и промежуточный показатель-площадь общин страны-37291 квадратный километр. По результатам эта страна немного превышает соседнюю Бельгию, но уступает таким европейским государствам, как Дания и Швейцария. Площадь Нидерландов постоянно увеличивается путем осушения прилегающих частей шельфа. На землях, отвоеванных у моря, проживает значительная часть населения страны. Недавно осушенные районы озера Эйсселмер в 1986 г. объявлены 12-й провинцией Нидерландов. На суше Нидерланды граничат с Германией и Бельгией. Эта граница длиной 1080 км., установлена на Венском конгрессе1815 г. и во время бельгийской революции 1830-1831 гг., сохраняется без особых изменений до сих пор. Она проходит по равнинным местностям и почти не связана с крупными естественными рубежами. Граница с Германией на одном участке проходит по середине улицы, отделяя нидерландский город Керираде от немецкого города Херцогенрат.

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
скачать реферат Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

Белорусский институт правоведения. Кафедра теории и истории государства и праваКурсовая работа По истории государства и права славянских народов На тему: «Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи». Работу выполнила: студентка II курса дневного отделения фак. «международного права» по спец. «политология» Голуб Е.В. Проверил: Дубовик А.К.МИНСК,2003 Содержание.1. Введение 3 2. Глава I Раздел земель Речи Посполитой 4 Территория 4 Следствие разделов 4 3. Глава II 5 Источники права и источники познания права 5 Рост законодательства 5 4. Глава III Польское Королевство в конституционную эпоху (1815-1831гг.) 6 Постановления Венского конгресса 6 Конституция Королевства 6 Польско-русская уния. Король и наместник. 8 Сейм 9 Правительство и администрация 10 Восстание 1830-1831 гг. 11 5. Глава IV Польское Королевство в 1831-1864 гг. 12 Преследование и ликвидация отличий 12 Реформы Александра Велопольского 13 6. Глава V Правовые акты Январского восстания 1863-1864 гг. 14 Политические лагери 14 Аграрные реформы 15 Значение восстания 16 Реформа 1864 года в Королевстве 16 7.

скачать реферат Лермонтов

Как и в поэмах, переживания лирического субъекта отличаются напряженным драматизмом; в этих стихах доминируют мотивы неразделенного чувства, измены и пр.; Лермонтов как бы соотносит свое лирическое «я» с трагическими судьбами реальных поэтов прошлого, которые стали уже предметом литературного обобщения, - с А. Шенье и прежде всего с Байроном. Эти аналогии формируют лирическую ситуацию, - с ожиданием гибели, нередко казни, изгнания, общественного осуждения. Здесь юный Лермонтов вновь находит опору в байроновской поэзии; в стихах 1830—1831 гг. многократно варьируются байроновские строки, ключевые формулы и лирические мотивы, в том числе и эсхатологические, почерпнутые из «Сна» и «Тьмы». Отчасти под воздействием Байрона в его творчестве возникает особый жанр «отрывка» - лирического размышления, медитации. Эти «отрывки» также приближены к лирическому дневнику, однако в их центре не событие, а определенный момент непрерывно идущего самоанализа и самоосмысления. Это самоанализ, придающий ранней лирике Лермонтова особый характер «философичности», свойственный всему его поэтическому поколению, во многом еще подчинен принципу романтического контраста.

скачать реферат История 19 - начала 20 века

В державе – державное судилище.Исполнительная властьИмператор – глава исполнительной властиДержавная дума (5 человек избираемых на 5 лет)Высший законодательный органНародное вече – 500 чел. (парламент), избирается на 5 лет. Народное вече (2-х палатный парламент: Верховная дума и Палата народных представителей)Унитарное государствоФедерация (14 держав и 2 области)Территориально – административное устройствоГосударственное устройствоКонституционная монархияРеспублика«Русская правда» П.И. Пестель Южное обществоСтрах перед внутренними потрясениями: Расправа с декабристами. Усиление влияния собственной Е.И.В. канцелярии. Создание III – его отделения (политическая полиция).Рост численности и влияния бюрократического аппарата. Теория официальной народности (С. Уваров). 1828 г. – цензурный устав (чугунный). Перлюстрация личной корреспонденции. Ограничение доступа к образованию и урезание автономии ВУЗов. Введение форменной одежды (мундиров) для чиновников, студентов. Изоляция от влияния Запада. Несостоявшийся поход во Францию в 1830 г. Подавление польского восстания 1830–1831 г Отмена польской Конституции в 1837 г.

скачать реферат История Украины

Східнослов'янська держава - Київська Русь (XІ - ХІІ ст.) 5. Культура Київської Русі 6. Феодальна роздробленість Київської Русі 7. Галицько-Волинське князівство 8. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV - XV ст.) 9. Виникнення українського козацтва. Політико-соціальний та військовий устрій Січі 10. Українські землі під владою Речі Посполитої 11. Козацько-селянські рухи кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст. 12. Культура України ХVІ - першої половини ХVІІ ст. 13. Національно-визвольна війна середини ХVІІ ст. 14. Гетьманщина після Переяславської Ради. Руїна 15. Україна в період гетьманування І.Мазепи 16. Ліквідація автономного статусу України 17. Входження Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Росії 18. Визвольна боротьба українського народу в другій половині ХVІІ ст. 19. Культура України другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст. 20. Українці у війні Росії з наполеонівською Францією 21. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносині. Антикріпосницька боротьба в першій половині ХІХ ст. 22. Суспільно-політичний рух у наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. 23. Польське повстання 1830-1831 рр. та його наслідки для України 24.

скачать реферат Польское восстание 1863 года и роль России

Яблоновский утверждает, что вопрос о Польше стал «одним из клинов, раскалывавших их внутреннюю спаянность», что все члены первых тайных организаций в России якобы были противниками независимости Польши. Он пишет, что Пестель «хотел лишь использовать поляков для своих целей, не будучи искренне убежденным в необходимости сделать им требуемые уступки». Однако не все участники польского национально-освободительного движения разделяли такую точку зрения. Член Патриотического общества М. Мохнацкий писал впоследствии, что «счастливая возможность, которая снова не так скоро появится, была нами упущена, почти отвергнута». Касаясь переговоров с декабристами, он писал: «Русские заговорщики хорошо понимали интересы свои и польские; они приступили к переговорам с откровенностью, с доброй верой, но, к сожалению, не нашли в польском обществе чего искали: взаимной откровенности и того самого, что их оживляло, — совместного действия.» ^Мохнацкий пишет, что, когда произошло вооруженное выступление декабристов, полякам надо было «взяться за оружие». 1.3. Ноябрьское восстание 1830—1831 гг.

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
скачать реферат Свод Законов Российской империи 1825 г.

Государственный совет состоял из пяти департаментов: законов, дел военных, дел гражданских и духовных, государственной экономии, дел царства Польского. Последний департамент был создан после польского восстания 1830- 1831 гг. Собирались и общие собрания Государственного совета. Делопроизводство велось канцелярией, которую возглавлял государственный секретарь. Государственный совет осуществлял свою главную первоначальную задачу - подготовку законопроектов - недолгое время. Со второй четверти XIX в. законопроекты стали разрабатываться в царской канцелярии, министерствах, специальных комитетах. Обсуждение их в Государственном совете стало носить формальный характер. Нередки были случаи, когда законопроекты вносились в Государственный совет с резолюцией царя: “желательно мне, чтоб принято было”. “Собственная его величества канцелярия” постепенно приобретала особое значение, оттесняя на второй план Государственный совет. Она была органом, связывающим царя с правительственными учреждениями по всем важнейшим вопросам государственного управления. Во второй четверти XIX в. эта канцелярия превратилась в непосредственный аппарат при царе и рассматривала все важнейшие вопросы жизни страны.

скачать реферат Творческий путь В.В. Вересаева

Творческий путь В.В. Вересаева ПЛАН 1. Введение. 2. Творческий путь В.В. Вересаева 3. Заключение Список литературы Введение Вересаев Викентий Викентиевич родился 4(16) января 1867 г. в городе Туле. Отец Вересаева, Викентий Игнатьевич Смидович,— сын польского помещика, лишенного, по семейным преданиям, состояния за участие в польском восстании 1830 — 1831 гг. и умершего в бедности; известный в Туле врач, был гласным городской думы, одним из создателей Общества тульских врачей, основателем городской больницы и санитарной комиссии. Мать Вересаева, Елизавета Павловна, воспитала восьмерых детей в строго православном духе, организовала у себя в доме первый в Туле детский сад. Духовная атмосфера в семье, подвижническая общественная деятельность отца оказали сильное влияние на формирование характера Вересаева. Его отец, Викентий Игнатьевич, воспитывал детей на лучших произведениях родной литературы, научил “читать и перечитывать” А. Пушкина и Н. Гоголя, А. Кольцова и И. Никитина, Н. Помяловского и М. Лермонтова. Проводя лето в крохотном имении родителей Владычня, В.

скачать реферат Основные тенденции всемирной и Российской истории в XIX веке

На этом фоне Россия в первой половине XIX в. была лишь слабой тенью Европы. После Отечественной войны 1812 г. остро встала проблема преодоления отсталости страны. Над проблемами будущего политического и общественного устройства государства активно работали лучшие умы, разрабатывая проекты Конституции и программы отмены крепостного права. На европейской арене Александр I настаивал на обнародовании Конституции во Франции, что и сделали Бурбоны в 1814 г. Сам российский император даровал Конституцию Польше, которая действовала до польского восстания 1830-1831 гг. Выступая в польской сейме, царь намекнул на возможное распространение конституционных основ и на русских подданных. Однако, подготовленный в 1820 г. графом Н. Н. Новосильцевым проект такого документа не был обнародован. В 1818г. Александр I поручил 12 сановникам подготовить проекты отмены крепостного права для русских губерний. Один из них подготовил Аракчеев, положив в основу реформы выкуп помещичьих крестьян в казну. Современные исследователи подсчитали, что при существовавших в то время темпах разорения помещичьих хозяйств и возможностях казны такой путь привел бы к освобождению крепостных к 2018 г.

скачать реферат Венская система и международные отношения в Европе

Для гарантии европейских границ в сентябре 1815 Россия, Австрия и Пруссия создали Священный союз, к которому в ноябре присоединилась Франция. Венская система обеспечила продолжительный период мира и относительной стабильности в Европе. Однако она была уязвимой, поскольку в большей степени исходила из политико-династического, а не национального принципа и игнорировала сущностные интересы многих европейских народов (бельгийцев, поляков, немцев, итальянцев); она закрепила раздробленность Германии и Италии при гегемонии австрийских Габсбургов; Пруссия оказалась рассеченной на две части (западную и восточную), находившиеся во враждебном окружении. Венская система начала рушиться в 1830–1831, когда восставшая Бельгия отделилась от Нидерландского королевства и обрела независимость. Окончательный удар ей нанесли австро-франко-сардинская война 1859, австро-прусская война 1866 и франко-прусская война 1870, в результате которых возникли единые Итальянское и Германское государства. По какой причине была образована 7-ая антифранцузская коалиция? Какие интересы преследовала Великобритания на конгрессе? Почему Россия не встретила понимания в вопросе о христианском населении в Османской империи? 2. «Венская система» Прежде всего победители занялись проблемой реставрации, которая стала краеугольным камнем «венской системы».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.