телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Всё для дома -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Духовно-інформаційна влада – це організація духовного виробництва в ycix його формах і здійснення інформаційного та ідеологічного впливу. Ця влада реалізується за допомогою засобів духовно- інформаційного впливу на людей. Такими засобами можуть бути мораль, релігія, ідеологія, мистецтво, наукові знання, інформація про поточні події суспільного життя тощо. Величезну владу над людьми має, зокрема, церква. Ця влада ґрунтується на вірі в релігійні догмати і здебільшого не має правового закріплення за винятком тих держав, де церква визнається офіційним політичним інститутом. Незаперечною є влада так званих моральних авторитетів – людей з високими моральними рисами, які присвятили своє життя служінню суспільному благу. Але найбільшу духовно-інформаційну владу в сучасному суспільстві (на превеликий жаль) мають засоби масової інформації – преса, радіомовлення, телебачення. Вони є головним чинником формування громадської думки і називаються ще «четвертою владою», котра за силою впливу на суспільство прирівнюється до законодавчої, виконавчої та судової влади держави. Негативною стороною (за великої сили впливу) духовно-інформаційної влади може бути поширення необ’єктивних даних про стан суспільства, функціонування держави, її міжнародне становище тощо, а також те, що така влада є засобом маніпулювання громадською думкою, управління свідомістю й поведінкою людей в інтересах певних політичних сил. Одним із різновидів влади в суспільстві є сімейна влада – побудований на силі авторитету вплив одного або декількох членів сім’ї на її життєдіяльність. Цей авторитет, як i будь-який авторитет узагалі, не можна створити за допомогою права чи примусу. Він є проявом поваги одних членів сім’ї до інших, результатом визнання їхнього життєвого досвіду, трудових заслуг тощо. Політична влада Влада є однією з фундаментальних засад політичного розвитку суспільства. Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер, існує скрізь, де наявні будь-які стійкі об’єднання людей, тісно пов’язана з політичною сферою, є засобом здійснення і способом утвердження певної політики. Політична влада виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної групи чи індивіда виявляти свою волю за допомогою політики i правових норм. Реалізація інших видів влади тією чи іншою мірою може відбуватися з використанням правових норм, однак лише для політичної влади такі норми є найважливішим засобом її здійснення. Якщо економічну владу умовно можна назвати «владою грошей», духовно-інформаційну -«владою інформації», сімейну – «владою авторитету», то політичну владу – «владою права». Але це не означає, що політична влада скрізь i завжди здійснюється за допомогою права, однак право є головним засобом її реалізації. Норми права – це встановлені або санкціоновані державою з метою регулювання суспільних відносин загальнообов’язкові правила поведінки. Дотримання й виконання норм права забезпечується шляхом як переконання, так i державного примусу. Держава, не тільки встановлює норми права, а й виступає найважливішим гарантом їx виконання. Відповідно державна влада є найважливішою формою політичної влади. Поняття політичної влади значно ширше від поняття влади державної. Державна влада – це така форма суспільної влади, яка має класовий характер, спирається на спеціальний апарат примусу й наділена монопольним правом видавати закони та інші розпорядження, обов’язкові для всього населення».

Сукупність ycix можливих i фактично використовуваних pecypciв владарювання є потенціалом влади. Врахування pecypciв владарювання i pecypciв спротиву владній волі дає можливість визначити силу влади. Ресурсами влади можуть бути наявні у розпорядженні її суб’єкта i важливі для об’єкта цінності, засоби, що здатні вплинути на внутрішній світ, мотиви поведінки об’єкта, засоби мистецтва, засоби позбавлення людини тих чи інших цінностей. Різноманітні ресурси влади можуть класифікуватись за різними ознаками. Так, за характером вони поділяються на утилітарні, примусові та нормативні. Утилітарні (від лат. u ili as – користь, вигода) ресурси – це матеріальні й соціальні блага, пов’язані із задоволенням повсякденних інтересів i потреб людини. За їx допомогою влада, особливо державна, може залучити на свій бік не тільки окремих ociб, а й цілі верстви населення, шляхом надання їм особливого соціального статусу. Примусові (силові) ресурси влади – це заходи адміністративного i кримінального впливу. Вони передбачають встановлення державою в законодавчому порядку адміністративної i кримінальної відповідальності. Cилoвi ресурси політичної влади виконують функцію забезпечення оборони країни, безпеки державної влади, охорони внутрішнього правопорядку. Силові ресурси є найбільш дійовими, оскільки їx використання призводить до позбавлення людей власності та волі. Політична влада використовує силові ресурси тією чи іншою мірою досить часто. Найчастіше вона вдається до них тоді, коли її вплив на суспільство за допомогою інших зacoбiв значно послаблюється, зокрема в періоди економічних i політичних криз. Переважання силових pecypciв у здійсненні влади буває в поліцейській державі. Примусові ресурси влади включають у себе силові, але не зводяться до них. Примус може бути як фізичним, спрямованим на пошкодження тіла, так i психологічним, спрямованим на пошкодження психічної природи людини, чи моральним, спрямованим на досягнення бажаної поведінки всупереч внутрішнім моральним переконанням індивіда. У примусі слід розрізняти також використання сили й насилля. Використання сили – це примус, орієнтація на страх, які передбачені й допускаються законом. Насилля – це використання сили, примусу стороною, якій таке право не надається законом. Використання сили є інституціоналізованим примусом, насилля стоїть поза законом. Нормативні ресурси влади – це різноманітні соціальні норми, що регулюють багатоманітні суспільні відносини. Найважливішими з них у здійсненні політичної влади є правові і політичні норми. Політична, у тому числі державна, влада може здійснюватись i на основі таких норм, які не мають формалізованого характеру, наприклад норми моралі, традиції, звичаї, тощо. Розмежування утилітарних, примусових i нормативних ресурсів політичної влади є досить умовним. Так, використання утилітарних i примусових pecypciв здебільшого теж регулюється відповідними нормами. Дія нормативних правових ресурсів спирається на силу державного примусу й може підкріплюватися утилітарними ресурсами. Відповідно до основних сфер життєдіяльності суспільства виокремлюються економічні, соціальні й духовно-інформаційні ресурси влади.

Відокремленість судової гілки в системі поділу державної влади проявляється передусім у принципах незалежності судів i суддів та підпорядкування їx лише конституції і законам, безстроковості (довічності) обрання або призначення суддів та їx недоторканності. Формування суддівського корпусу відбувається з участю вищих органів законодавчої i виконавчої влади. Поділ державної влади є необхідною умовою демократичного політичного режиму. Авторитарні, особливо тоталітарні, політичні режими заперечують поділ влади. Комуністична ідеологія відкидає його навіть теоретично, обґрунтовуючи принцип єдності влади, відповідно до якого мандат на здійснення якої-небудь державної функції є похідним від представницької влади. Вважається, що адміністративні та судові дії держави виконуються за дорученням представницьких органів державної влади i як такі є не владою, а лише функцією, здійснюваною від її імені. Практична реалізація в соціалістичних країнах принципу єдності влади призвела до зосередження всієї повноти державної влади навіть не у формально представницькому органі, а в руках апарату комуністичної партії i небачених зловживань владою. Поділ влади – це лише один з багатьох елементів механізму демократичного здійснення державної влади i сам по собі не є гарантією демократії. Більше того, за незбалансованої системи стримувань i противаг жорсткий поділ влади може спричинити протистояння гілок влади. Особливої гостроти протистояння законодавчої та очолюваної главою держави виконавчої гілок влади набуває за президентської та змішаної форм республіканського правління у періоди так званого розділеного правління, коли президент i парламентська більшість представляють різні партійно-політичні сили. Не можна не згадати й такі політичні системи, які функціонують в умовах єдності влади. У цих системах влада(переважно виконавча) зосереджена в одних руках(політичної партії, воєнної еліти тощо) і підпорядковує собі всі інші гілки, які діють формально. Це можливо за тоталітарних або жорстких авторитарних режимів(фашистські, воєнні диктатури, абсолютні деспотичні монархії тощо). Існує, також, суспільно-політична течія, яка взагалі заперечує будь-яку форму політичної, економічної і духовної влади, - анархізм. Він не визнає державу як форму організації суспільства, обстоює нічим не обмежену свободу людини як самоціль. Невизнання анархізмом політичної влади як важливого і необхідного інституту суспільного життя неминуче призводить до заперечення влади загалом і демократичних форм її реалізації, зокрема. Однак анархізм спродукував і деякі актуальні навіть для сьогодення ідеї, заперечуючи деспотизм, культ одноосібного правління, пригнічення особистості, обстоюючи ідеал взаємодопомоги й солідарності людей, регулюючи можливості самоорганізації і саморегуляції тощо. Підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок про існування механізмів реалізації політичної влади, які повинні виконуватись, скажімо так, в “ідеальній” державі, а саме: а) забезпечення законних прав громадян, їх конституційних свобод; б) утвердження права як стрижня суспільних відносин і вміння підкорятися йому членів того ж суспільства; в) виконання функцій розбудови держави (господарських, культурних, соціальних та ін.). Отже, ефективність державної влади залежить не тільки від її поділу, а й від багатьох інших елементів механізму здійснення влади, які у своїй сукупності характеризуються поняттям «форма держави».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Есть принципы, распространяющиеся на всю судебно-экспертную деятельность и ее организационные и производственные стороны,P законность (ст.5) и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также прав юридического лица (ст.6). Отдельные принципы действуют только применительно к отдельным сторонам государственной судебно-экспертной деятельностиP независимость эксперта (ст.7), объективность, всесторонность и полнота исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники (ст.8). Действие принципов государственной судебно-экспертной деятельности обеспечивается всей системой норм данного законодательного акта, но механизм реализации некоторых принципов судебно-экспертной деятельности складывается лишь из отдельных норм. Так, например, механизм реализации принципа независимости эксперта составляют нормы, определяющие его права и обязанности, обязанности соответствующих должностных лиц и органов по надлежащему обеспечению деятельности эксперта, гарантии независимости экспертной деятельности и т.д

скачать реферат Права дитини

Масово скорочується кількість кількості учнів, що залишили школу класів, навчальних дисциплін. Що вже (ст. 28, п. 1) казати про тиражі підручників? Сотні Держави-учасниці поважають і позашкільних закладів втратили своє заохочують право дитини на всебічну право на існування. То ж зовсім не участь у культурному та творчому дивним є питання: “Звідки ж береться житті. (ст. 31, п. 2) така “розбещена” молодь?”. Можна ще довго говорити про права дитини, випадки їх порушень, недоліки законодавства (декларативність, відсутність механізму реалізації прав, тощо), але потрібно діяти. На мій погляд, потрібна справжня програма дій, яка б допомагала збереженню й дотриманню прав дитини. Шляхи виходу: . Налагодити механізм виконання законів; . Ввести попередню експертизу державних рішень, що стосуються добробуту дітей; . Гарантувати прожитковий мінімум для дитини шляхом державної дійсної підтримки сімей з дітьми; . Надати можливість батькам заробляти необхідні кошти для утримання дітей; . Законодавчо закріпити принцип найповнішого забезпечення інтересів дитини за вирішенням будь-яких питань про неї і з нею; .

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
 Хаос и революции — оружие доллара

Если хотите — даже философия российской «круговой поруки». Когда мы сообща достигаем совместно признанных результатов. Каждый на своем месте. Круговой поруке коррупционеров и СМИ, живущих в выдуманном ими мире, мы можем противопоставить нашу российскую круговую поруку, которая по сути является частью нашего ментального кода взаимовыручки и взаимоподдержки. Экономика. Двадцать лет следования либеральному курсу в экономике дают основания сделать следующий вывод: либеральный эксперимент в России не удался. Как, впрочем, и во всем мире. Мы позже других начали в нем участвовать и, надеюсь, раньше других его прекратим. Глобализации и либерализму в экономике нужно противопоставить «просвещенный протекционизм». Это не железный занавес, который, кстати, опустил в 1946 году Запад, а не СССР, а отказ от слепого следования в фарватере мировой экономики, которая на сегодня близка к банкротству. Какие шаги являются необходимыми для реализации принципа просвещенного протекционизма? 1. Национализация рубля. То есть отвязка внутренней денежной рублевой массы от объема золотовалютных резервов

скачать реферат Правовые акты управления

СОДЕРЖАНИЕ1. Исполнительная власть. Ее роль и место в системе властей 2. Административно-правовой статус граждан 3. Понятие и юридическое значение правовых актов управления 4. Административное правонарушение. Его признаки Литература 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. ЕЕ РОЛЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ВЛАСТЕЙ Термины «соединение» и «разделение» властей обозначают принципы организации и механизм реализации государственной власти. Последняя по своей сути едина и дробится на части не может. У нее единый первоисточник, а вот организуется и осуществляется государственная власть по-разному. Принцип разделения властей – это рациональная организация государственной власти в демократическом государстве, при которой осуществляется гибкий взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей единой власти через систему сдержек и противовесов. Высшие органы государства, действующие на основе принципа разделения властей, обладают самостоятельностью. Но данный принцип позволяет решить сложнейшую проблему – создать непрерывно действующий конституционный взаимоконтроль высших органов государства, чем предупреждаются сосредоточение власти в руках одного из органов и установление диктатуры.

 Два года движения

Социализм является обществом реализуемой справедливости, где изживаются все формы эксплуатации, а человек становится целью, а не средством прогресса. В политической сфере СКМ РФ выступает за отказ от буржуазного парламентаризма и возвращение к принципам Советской власти. Считаем необходимым восстановление контроля представительной власти над исполнительной и создание абсолютно равных условий всем субъектам избирательного процесса. В частности, выступаем за финансирование выборных кампаний исключительно за государственный счет, а не за счет средств кандидатов. Считаем, что такие меры будут не только шагом на пути к восстановлению народовластия в Российской Федерации, но и дадут возможность молодым кандидатам из рабочей, крестьянской и студенческой среды получить доступ к работе в представительных органах власти. В экономической сфере СКМ РФ выступает за сбалансированную планово-рыночную экономику при определяющей роли государства в ней. Для этого считаем необходимым усиление роли государства в отраслях экономики, составляющих, по словам В.И

скачать реферат Разделение властей - как признак правовой государственности

В условиях разделения властей население может непосредственно и через своих представителей активнее участвовать в процессе принятия государственных решений, чем при доминировании одной из властей или устранении какой-либо из них. Разделение властей - необходимая предпосылка формирования правового государства, реализации идей верховенства закона и, самое главное, расширения и обеспечения прав и свобод граждан, Обращает на себя внимание организационно- правовой потенциал принципа разделения властей. Его реализация предполагает не только выявление и необходимое обособление функций управления делами государства, но и адекватную институционализацию этих функций, создание и развитие государственных учреждений, относящихся к различным властям и составляющих вместе с тем единый комплекс осуществления государственной власти. Разделение властей, далее, тесно связано с формированием правовой системы, в которой, с одной стороны, выделяются определенные группы юридических норм, а с другой стороны, устанавливается иерархия их отношений.

скачать реферат Принципы и гарантии законности

Действующее законодательство должно быть достаточно полным, стабильным, обеспечиваться высоким уровнем юридической техники, необходимыми механизмами реализации и охраны. Важное значение для реализации права и уровня законности имеют используемые законодателем правовые средства, методы, способы и типы правового регулирования, принципы, на которых строится законодательство. Так, отстающее от динамического развития общественных отношений законодательство затрудняет борьбу с преступностью. Гарантиями законности являются также соответствующие субъективные факторы. Среди них можно отметить состояние правовой науки, полноту и развитие в ней прогрессивных гуманистических идей, положений, научно-теоретических конструкций. Непосредственное влияние на уровень законности оказывают господствующие в науке научно-теоретические концепции. Например, несомненный ущерб в деле обеспечения законности нанесло игнорирование таких «буржуазных» (так их называли до недавнего времени) теорий, как идея правового государства, разделение властей, парламентаризм и т.д. Напротив, научно-теоретическая разработка идеи правового государства, внедрение основных ее положений в законодательную и правоприменительную практику позволяют укрепить законность в деятельности государственных органов.

скачать реферат Гражданское общество и правовое государство

Так что без его ведома или вопреки его воле «свое» право никто создавать не может. В противном случае нельзя говорить о суверенности власти. Разумеется, если под правом наряду с юридическими нормами также понимать естественные и неотчуждаемые права человека, то источником его, конечно, будет уже не только государство. Однако и прирожденные, естественные права личности государство обязано признавать/уважать, защищать, способствовать их осуществлению. Правовое государство потому и называется правовым, что оно действует на основе и в соответствии с этими правами. Правоохранительная и правообеспечительная его миссия неоспорима. Не менее существенно и многообразно обратное влияние права на государство. Право прежде всего легализует и конституирует государственную деятельность, определяет ее общие границы (пределы), дозволенность или недозволенность, обеспечивает контроль над легитимностью (законностью) этой деятельности, ее соответствие международным стандартам. С помощью права закрепляются внутренняя организация государства, его форма, структура, аппарат (механизм) управления, статус и компетенция различных органов и должностных лиц, принцип разделения властей, оформляются необходимые институты.

скачать реферат Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

В то время когда Украинское государство стало на путь построения независимого, суверенного, демократического государства, возникает необходимость применения принципа распределения властей как одного из основных принципов демократического государства. Украина испытала множество значительных сдвигов в этой сфере на протяжении небольшого отрезка времени. Взаимодействие ветвей государственной власти обеспечивает нормальное функционирование государственного механизма в целом, поскольку не дает возможности ни единой из ветвей власти узурпировать властные полномочия других. Именно с этой целью основатели идеи распределения властей создали систему сдержек и противовесов. С помощью распределения власти правовое государство организовывается и действует правовыми средствами. Взаимодействие ветвей государственной власти как принцип Конституционного порядка Украины является довольно актуальной проблемой в наше время, поскольку наше государство лишь начинает развивать такой институт конституционного права Украины, как институт распределения и взаимодействия ветвей государственной власти.

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
скачать реферат Учение Монтескье о государстве и праве

Монтескье видит отрицательные стороны торговли. Купцы заражаются духом торгашества, ценят корыстные интересы выше общественных. “В странах, где людей воодушевляет только дух торговли, все их дела и даже моральные добродетели становятся предметом торга. Малейшие вещи, даже те, которых требует человеколюбие, там делаются или доставляются за деньги.” Наряду с признанием роли торговли, и уделяет серьёзное внимание развитию промышленности. Его интересуют технические изобретения, повышающие производительность. Он предлагает поощрять развитие промышленности государственными премиями земледельцам и ремесленникам. При всей ограниченности экономических взглядов Монтескье они были направлены против феодальной замкнутости, ставили целью развитие торговли и промышленности. 4. Современные проблемы разделения власти в Украине В то время когда Украинское государство стало на путь построения независимого, суверенного, демократического государства, возникает необходимость применения принципа распределения властей как одного из основных принципов демократического государства.

скачать реферат Оценка сложившегося административно-территориального устройства России

Оценка сложившегося адм-тррит. устройства России Общей особенностью является чрезмерная дробность (целых 89 единиц управления), которая имеет целый ряд негативных последствий. Во-первых, я очень кратко их просто перечислю, на всех уровнях административно -территориального устройства нарушены пропорции между субъектами и объектами управления. Приведем пример, возьмем не только Московскую область, тот же самый Башкортостан, Алтайский край, Красноярский край, Свердловскую область, где количество субъектов управления выходит за 60, понятно, что это, мягко говоря, система малоуправляемая. Во-вторых, административно-территориальные единицы одного уровня резко различаются по основным параметрам и уровню социально-экономического развития. То есть организация эффективного управления ими из одного регионального центра практически невозможна. Резко, естественно, различаются в этих условиях и те факторы, которые формируют новый хозяйственный рыночный механизм. В-третьих, многие из административных единиц всех уровней не обладают ни демографическим, ни хозяйственным, ни финансовым потенциалом, необходимым для реализации принципов самоуправления и самофинансирования.

скачать реферат Становление правового государства в Республике Казахстан

Законодательная власть. Важной особенностью правового государства является реализация принципа разделения властей. В чем суть этого принципа? Разделение властей – это принцип или теория, исходящая из того, что для обеспечения процесса нормального функционирования государства, в нем должны существовать относительно независимые друг от друга власти. Это – законодательная, исполнительная и судебная власти. Законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнительная – правительству и судебная – суду. Суть этой теории в том, чтобы не допустить сосредоточения власти в руках одного лица или небольшой группы лиц. И тем самым предотвратить возможность её использования одними классами или группами людей во вред другим. Теория разделения властей является далеко не новым порождением общественно политической мысли. Первые ростки этой теории появились уже на начальных стадиях развития государственного механизма. Так ещё древнегреческий историк Полибий (200-120 г.г. до нашей эры) восхищался системой распределения власти между различными государственными органами, которая существовала в республиканском Риме.

скачать реферат Оплата труда работников предприятия

Данная работа осуществляется администрацией предприятия. Организация оплаты труда рабочих базируется на тарифной системе оплаты труда. Тарифная система оплаты труда - это: 13. совокупность нормативов, при помощи которых осуществляется дифференциация и регулирование уровня ЗП различных групп и категорий рабочих; 14. важнейший инструмент регулирования ЗП. Социально-экономическое значение тарифной системы - она позволяет обеспечить: 15. необходимое единство меры труда и его оплаты, 16. реализацию принципа равной оплаты за равный труд в масштабе общества; 17. дифференциацию основной части ЗП работников в зависимости от признаков, характеризующих качество их труда. Основные элементы тарифной системы: тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки и сетки, должностные оклады. В ЕКТС (Единый тарифно-квалификационный справочник) 72 выпуска по различным производствам и видам работ. В первом выпуске ЕКТС - тарифно- квалификационные характеристики профессий рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства. Во втором - характеристика профессий в машиностроении и металлообработке.

скачать реферат Cистема Макаренко - самая демократическая

Наконец, Президент как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. То, что Президент “представляет РФ”, означает, что он не нуждается в каком-либо удостоверении его полномочий. Он вправе признать от имени своего государства текст международного договора или дать согласие государства на обязательность для него договора. Президенту предоставляется возможность активно влиять на внешнюю политику и проводить в жизнь им самим определенные политические установки. 2. Виды, классификация и порядок издания актов Президента РФ Конституция РФ закрепила наряду с другими важнейшими демократическими принципами принцип “разделения властей”. Его смысл состоит, с одной стороны, в недопущении концентрации власти в одной из ее ветвей, установления ее диктатуры, с другой стороны — в определении функций каждой из ветвей власти, проведении их разграничения, а также в определении полномочий и компетенции образующих их органов . Президенту РФ отводится особая роль в механизме государственной власти, а следовательно, и особая компетенция, определяемая Конституцией. Она охватывает все аспекты государственной деятельности и носит комплексный характер.

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Принципы и проблемы исследования философско-методологических оснований

Она носила уникальный характер и в качестве социальной эстафеты не была передана. Философией географы даже не пренебрегали, так как для этого нужно было, по крайней мере, ее замечать. Философии просто не существовало для географов. И в этом отношении они превзошли самых последовательных позитивистов, утверждавших, что наука сама себе философия. Географы в отличие от них не делали декларативных заявлений. Они конкретно без лишних слов проводили губительный для научно-географического познания принцип - ''География сама себе философия''. Это лейтмотив развития географии того времени. Позитивистский принцип привел к тому, что был проигнорирован даже позитивизм, который обосновал его.  Парадокс. Последовательная реализация принципа позитивизма привела к его игнорированию. Но географы дошли до этого принципа сами и может быть поэтому он столь успешно используется на протяжении длительного времени. Принцип был выработан самостоятельно и передается в виде неявного знания от одного поколения к другому. В этом смысле географы ушли далеко вперед позитивистов, которые не всегда последовательно реализуют свои декларации. Это сомнительное достижение привело географию к тому, что в конце XIX века она осталась без логически необходимой и практически полезной философской гносеологической основы развития эмпирической парадигмы.  Возникает вопрос о причинах приверженности географов философским и методологическим установкам немецкой географии.

скачать реферат История развития экономико-математического моделирования

В ходе развитие неоклассического направления проблемы социально-экономической динамики незаметно исчезают из анализа, постепенно осуществляется переход к общим проблемам функционирования экономических систем, рыночных и ценовых механизмов, реализации принципа экономичности и рациональности в условиях совершенной конкуренции, условий частного и общего равновесия. Родоначальником математической школы считается французский ученый О. Курно (1801 – 1877). В 1838 г. вышла его книга «Исследование математических принципов теории богатства» (О. Курно был известным математиком, философом, историком и экономистом). Видными представителями математической школы являются Г. Госсен (1810 – 1859) в Германии, В. Джевонс (1835 – 1882) в Англии, Л. Вальрас (1834 – 1910) в Швейцарии, Г. Кассель (1866 – 1944) в Швеции, Ф. Эджворд (1845 – 1926) в Англии, В. Парето (1848 – 1923) в Италии, В. Дмитриев )1868 – 1913) в России. Представители математического направления в буржуазной политической экономии достигли известных успехов в области математического моделирования, в раскрытии ряда объективных закономерностей производства, обмена, распределения и потребления.

скачать реферат Правовое государство: понятие и основные признаки

В то же время многие статьи Конституции указывают на то, что фактически Президент РФ признается главой исполнительной власти. Например, право председательствовать на заседаниях Правительства (ст. 83 п. ”б”, Конституции РФ). Многие страны, в том числе и Россия, в основу правового регулирования, в основу правовых отношений положили принцип разделения властей. А давайте зададимся вопросом - что представляет сам принцип разделения властей, его содержание? Чрезвычайно важное значение имеет и само содержание принципа разделения властей. Данный вопрос не должен рассматриваться традиционно и сводиться лишь к взаимодействиям законодательной, исполнительной и судебной властей. Представляется возможным выделить четыре основных уровня реализации данного принципа, олицетворяющие основные направления осуществляемой в стране политической реформы. Первый связан с передачей власти и управленческих функций от политическо-государственных структур первичным социальным субъектам - то есть народу, нации. Второй уровень разделения властей охватывает сферу взаимоотношений государства с политическими партиями, массовыми общественными организациями, общественными движениями.

скачать реферат Механизмы государства

Введение Глава I. Понятие, принципы организации и деятельности механизма государства 1.1 Понятие механизма государства 1.2 Принципы организации и деятельности механизма государства Глава II. Структура механизма государства 2.1 Понятие, компетенция и виды государственных органов 2.2 Президент Российской Федерации 2.3 Органы законодательной (представительной) власти 2.4 Органы исполнительной власти 2.5 Судебная власть и прокуратура Российской Федерации 2.6 Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования и органы Глава III. Роль принципа разделения властей в государственном механизме 3.1 Истоки, роль и назначение теории разделения властей 3.2 Разделение властей на Западе 3.3 Проблемы разделения властей в России Заключение Список использованной литературы Приложение Введение Мы живем в современном демократическом государстве, в котором постоянно протекает процесс развития, становления и реконструкции старого государственного механизма. Темпы жизни меняются, меняются взгляды на разные сферы нашей жизни и все это требует своего усовершенствования в разных структурах государства, в том числе и в его органах.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.