телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Медицина

Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України «Оптимізація методів діагностики, лікування і реабілітації дітей з уродженою і придбаною хірургічною патологією» (державний реєстраційний номер №0103U007886), в якій здобувач був співвиконавцем. Мета роботи: поліпшення якості діагностики та результатів ендоскопічного лікування дітей, що перенесли аспірацію та видалення сторонніх тіл дихальних шляхів, шляхом розробки та впровадження комплексу лікувальних заходів, спрямованих на зменшення кількості ранніх і пізніх ускладнень. Завдання дослідження: 1. Провести аналіз особливостей клінічних проявів і характеру перебігу захворювання при СТДШ у дітей залежно від віку, локалізації, давнини захворювання, ступеня обструкції, характеристик СТ, якості первинної санації. 2. Розробити об'єктивні діагностичні критерії ступеня виразності патологічних змін у ТБД при первинній БС і нові технічні прийоми, що забезпечують поліпшення якості санації. 3. Оптимізувати обсяг лікувальних заходів залежно від характеру патологічних змін у трахеї та бронхах, викликаних СТДШ. 4. Стандартизувати принципи диспансерного спостереження й реабілітаційні заходи у дітей після видалення СТДШ. 5. Вивчити найближчі й віддалені результати лікування дітей з СТДШ залежно від характеру застосованих методів. 6. Провести апробацію й оцінити ефективність окремих методів санітарно-просвітної роботи, що сприяють підвищенню інформованості населення про небезпеку, пов'язану з СТДШ у дітей. Об'єкт дослідження – сторонні тіла верхніх дихальних шляхів у дітей. Предмет дослідження - методи діагностики, лікування, реабілітації і профілактики СТДШ у дітей. Методи дослідження - клінічні методи, що включають аналіз скарг, анамнестичних даних, оцінку об'єктивного статусу хворого при першому звертанні й у різний термін після видалення СТДШ; лабораторні методи, що включають клінічні й біохімічні аналізи крові, сечі; цитологічні дослідження клітинного складу бронхіального секрету; оглядова рентгенографія органів грудної клітки; дані візуальної оцінки при проведенні трахеобронхоскопії, статистичні – для оцінки отриманих результатів. Наукова новизна отриманих результатів: на підставі комплексного аналізу анамнестичних, клінічних, рентгенологічних, ендоскопічних і лабораторних даних виділені найбільш значимі чинники ризику розвитку ускладнень у дітей зі СТДШ у найближчі та віддалені терміни після аспірації. Розроблено та впроваджено в клінічну практику s of Medici e degree, special y 14.01.09 – Pedia ric Surgery. V.K. Gusak Emerge cy a d Res ora ive Surgery I s i u e of Academy of Medical Scie ce of Ukrai e, Do e sk, 2008. he hesis addresses diag os ics, rea me a d prophylac ics of early a d la e surgery complica io s of foreig body aspira io by childre . he research is based o resul s of exami a io , rea me a d rehabili a io of 230 childre wi h foreig bodies i heir respira ory rac s. he research covered 149 boys a d 81 girls. Foreig bodies of orga ic origi were observed i 203 cases (88.26%), hose of i orga ic origi observed i 27 pa ie s (11.74%). All pa ie s were divided i o 2 groups, he co rol a d mai o es. he co rol group comprised 106 pa ie s who u derwe rea me from 1997 o 2001. he mai group i cluded 124 pa ie s who received rea me from 2002 o 2005.

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ ПОШЕХОНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ УДК 616.2-003.6-053.2 ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ АСПІРАЦІЙ СТОРОННІХ ТІЛ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 14.01.09 - дитяча хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Журило Іван Петрович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор кафедри торакальної хірургії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України Сокур Петро Павлович; - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Луганського державного медичного університету МОЗ України Момотов Олександр Григорович. Захист відбудеться «28» травня 2008 року о 14°° годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 11.559.01 в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, пр. Ленінський , 47). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, пр. Ленінський, 47). Автореферат розісланий « » 2008 року. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради, д. мед. н. О.А.Штутін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сторонні тіла дихальних шляхів (СТДШ) - одна з актуальніших проблем пульмонології дитячого віку. У гострому періоді захворювання можливе виникнення порушення функції верхніх дихальних шляхів, що викликає пряму загрозу життю дитини. Висока частота випадків аспірації сторонніх тіл (СТ) і несвоєчасна діагностика патології призводять до розвитку у подальшому тяжких, а часом до інвалідизуючих наслідків (Ю.Ф.Исаков, С.П.Орловский, 1979; Д.Ю.Кривченя та ін., 2004; П.П.Сокур і співавт., 2007). До моменту введення в медичну практику процедури трахеобронхоскопії летальність дітей при аспірації СТ становила від 25 до 60% (П.П.Сокур і співавт., 2007). Переважає думка, що всі діагностичні та терапевтичні проблеми, пов'язані із вилученням СТ із дихальних шляхів (ДШ), добре відомі, тому що вони розроблялися із часу появи бронхоскопії (БС) наприкінці минулого століття. Однак частота та небезпека аспірації СТ, як і раніше, залишаються приблизно такими ж, як і на той час (З. Лабаш, 1983). Складності діагностики захворювання, обумовлені віковими особливостями, у багатьох випадках призводять до пролонгації догоспітального періоду (П.П. Сокур і співавт., 2003; Д. Ю. Кривченя та ін., 2004). Так, тільки у 40-57% пацієнтів правильний діагноз установлюється в ранній термін після аспірації (Ю.П. Кукурудза і співавт., 1990; П.П. Сокур і співавт., 2007; M.Agos i ho e al., 1997; I.Se kaya e al., 1997), а показник летальності коливається, за даними різних авторів, від 2 до 15% (Б.А.Курцер, 1990; B.C.Becker, ielse . G., 1994; R.E.Black e al., 1994; B.Gerbaka e al., 1997). Запізніле звернення до клініки, з одного боку, погіршує якість первинної бронхоскопічної санації, з іншого боку - виражені зміни слизуватої ураженої ділянки ДШ можуть стати причиною виникнення у віддалений термін хронічних захворювань легенів (рецидивуючі пневмонії, бронхоектатична хвороба та ін.) На думку Ю.В.Кунакова (1973), розвиток хронічної пневмонії частіше спостерігається у дітей з органічними сторонніми тілами та тривалістю аспірації більше 2-3 тижнів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Инфекции, передаваемые половым путем

Супрессивная терапия ацикловиром для предупреждения реци]дивов генитального герпеса проводится в дозе 400 мг 2 раза в день с интервалом 12 ч в течение месяцев и даже нескольких лет. Ежед]невная супрессивная терапия предупреждает развитие рецидивов у 60-90% больных, а 25-30% пациентов надолго избавляются от пос]ледующих эпизодов генитального герпеса. 5% крем ацикловира назначают больным простым герпесом с умеренно выраженной клинической симптоматикой на коже в ран]ние сроки развития заболевания 5 раз в сутки в течение 5-7 дней. Валтрекс (валацикловир) ацикловир второго поколения представляет собой L-валиловый эфир ацикловира. Препарат обес]печивает высокий уровень всасывания ацикловира при пероральном применении, повышает его биодоступность в 4-5 раз и сохра]няет высокий уровень его безопасности и переносимости. При гени-тальном герпесе препарат назначается перорально по 0,5 г 2 раза в сутки в течение 5-10 дней. Эффективность валтрекса при лечении генитального герпеса выше, чем зовиракса на 25%, а при профи]лактике на 44%

скачать реферат Баня и сауна

Між фундаментом стіни і кам'янкою залишають проміжок п'ять сантиметрів, що засинають піском. Корпус кам'янки викладають з цегли на глиняному розчині. Для готування вогнетривкого розчину застосовують спеціальну глину і шамотний порошок. На кладку пальника кам'янки витрачається близько 150 штук цегли, 20 кілограмів глини і 20 кілограмів піску. Пічь-кам'янка призначається для тривалої топки. Вона складається з пальника, викладенного з вогнетривкої цегли і перекритого зводом, що має отвору, через які гарячі гази попадають у камеру. Камера завантажується масивним гранітним каменем і чавунними пацями, що прогріваються в першу чергу. Це скорочує час опалення парильної. У камері встановлюють дверцята, через які заливають гарячу воду, що утворить пару. Вода на розпечені камені подається чи ковшами через шланг із душовою сіткою, що найбільше безпечно (зменшує погрозу одержання опіку). Піддаючи на каменку замість води настій з лікарських трав, можна підсилити дія термічної процедури. Особливо важливо це для профілактики запалення верхніх дихальних шляхів і недуг горла. Настої готують з листів смородини, малини, ожини, черги, кипрея і материнки.

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Инфекции, передаваемые половым путем

На этот период использование презервативов должно быть обязательным при всех сексуальных контактах. Половых партнеров пациентов, имеющих генитальных герпес, следует обследовать и при наличии у них про]явлений герпеса лечить. Профилактика. Следует рекомендовать больному ВПГ воздержаться от половой жизни до исчезновения клинических проявлений. На этот период использование презервативов должно быть обязательным при всех сексуальных контактах. Использование барьерных методов профи]лактики, в частности презервативов, способствует устранению риска передачи инфекции. Внутривлагалишные аппликации контрацеп]тивного геля, содержащего ноноксинол-9, и аппликации анти-ВПГ-2 моноклональных антител могут предупредить передачу генитального герпеса половым путем. Половых партнеров пациентов с генитальным герпесом необхо]димо обследовать и консультировать так же, как любого пациента с генитальными поражениями и назначать соответствующее лечение. Даже у асимптомных партнеров необходимо выяснить не было ли у них поражений гениталий, рекомендовать им проводить самообсле]дование для выявления подобных поражений в будущем, а в случае появления высыпаний обратиться к дерматовенерологу

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Аналіз матеріалів обласних ЦССМ дозволив виявити основні напрями роботи добровільних помічників: 1. Соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. - робота з молоддю, схильною до асоціальної поведінки; - профілактика та подолання вживання алкогольних напоїв; - профілактика та запобігання тютюнопалінню; - профілактика та запобігання вживанню наркотичних речовин; - профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу; - підтримка дітей та підлітків, що постраждали від морального, фізичного, сексуального насильства; - підтримка дітей та молоді, що перебувають у кризовому стані; - соціальна робота з „дітьми вулиці”. В цьому напрямку волонтерами центрів ССМ проводяться різноманітні бесіди, диспути, лекції на різну тематику, організовуються вечори, концерти “За здоровий спосіб життя”, проводяться рольові та творчі ігри з молоддю та з “дітьми вулиці”. Розповсюджуються інформаційні листівки, буклети про негативний вплив на організм вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. Тут застосовуються як групові форми роботи, так і індивідуальні. 2. Соціальна опіка і захист найменше захищених категорій дітей та молоді. - підтримка та сприяння розвитку творчих здібностей молодих інвалідів; - соціальна допомога молодим сім’ям; - соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; - соціальна підтримка військовозобов’язаної молоді; - соціальна робота з жіночою молоддю; - соціальна допомога самотнім матерям, неповним сім’ям, багатодітним сім’ям; - допомога у вирішенні соціальних проблем учнівської та студентської молоді.

 Стратегическое управление

Нагрузка на управление значительно увеличилась в результате множественности и комплексности проблем, с одной стороны, и укрупнения фирм с другой. Трудность состоит в том, каким образом управляющие в 80-е годы будут решать все многообразные проблемы. Увеличение объёма работы во многих случаях ведёт к периоду от единственного главного руководителя к соответствующему подразделению на уровне корпорации в целом. Привлечение экспертов может стать более эффективным при условии превращения главных руководителей в экспертов по использованию экспертов. Необходимость в различных способностях, которые редко сочетаются в одном человеке, вызывает тенденцию к специализации руководителей-дженералистов на одной или более архетипичной роли. 4.2. Научно обоснованный выбор системы управления В 1.2 мы проследили эволюцию основных систем общефирменного управления и предложили быстрый и упрощённый подход к выбору системы управления для фирмы. В последующих главах мы рассматривали логику решения задач в каждой системе. В данной главе мы сосредоточиваем внимание на проектировании системы в соответствии с потребностями фирмы. 4.2.1

скачать реферат Ознаки плода

Профілактика післяпологових інфекційних захворювань у породіль має починатися в жіночій консультації, де виявляють групу ризику за токсико- септичними захворюваннями. До цієї групи включають усіх вагітних з різними вогнищами інфекцій (тонзиліт, пієлонефрит, хронічний аднексит тощо). Якщо виявлено вогнища інфекції, проводять санацію в умовах консультації. Для жінок з групи підвищеного ризику обов'язковими є попереднє бактеріоско- пічне й бактеріологічне обстеження вогнища інфекції. Крім того, потрібно виявляти вагітних з гострими інфекційними захворюваннями. Їм призначають інтенсивну терапію. В жіночій консультації розв'язують питання про госпіталізацію вагітних у різні родопомічні заклади залежно від наявності вогнища інфекції. З цією метою у великих містах слід створювати спеціалізовані відділення для ро-діль з різними проявами інфекції. Рекомендується здійснювати неспецифічну профілактику гнійно-септичних захворювань, спрямовану на підвищення імунологічної реактивності організму. Крім того, заходи профілактики ускладнень вагітності (гестоз, анемія, кровотеча тощо) є чинниками, які зумовлюють зниження частоти післяпологових захворювань.

скачать реферат Догляд за хворими. Асептика і антисептика

ЗмістВступ 1. Догляд за важкохворими 2 Асептика і антисептика Висновки Використана література Вступ Догляд за хворими, гіпургія (hypurgia),—це комплекс заходів, що спрямовані на полегшення стану хворого і забезпечення успіху лікування. Догляд за хворими передбачає такі заходи: 1) створення гігієнічного оточення довкола хворого; 2) виконання призначень лікаря; 3) проведення різноманітних лікувальних процедур (постановка банок, накладання гірчичників, ін'єкції) ; 4) надання допомоги під час їжі, при різних фізіологічних відправленнях; 5) профілактика ускладнень, що можуть виникнути при незадовільному догляді за важкохворими (пролежнів, гіпостатичної пневмонії тощо); 6) проведення діагностичних маніпуляцій (збирання сечі, калу, дуоденального та шлункового вмісту); 7) спостереження за функціонуванням усіх органів та систем організму; 8) надання першої медичної (долі карської) допомоги (промивання шлунка, допомога при блюванні, запамороченні, штучне дихання, непрямий масаж серця тощо); 9) полегшення страждань хворого, заспокоювання, підбадьорювання, навіювання віри в одужання; 10) ведення медичної документації.

скачать реферат Особливості емоційних реакцій молодших школярів

ЗмістВступ Основна частина 1. Становлення емоційної сфери молодших школярів 2. Зв`язок емоцій з іншими психічними процесами 3. Емоційні негаразди 3.1 Проблеми шкільної дезадаптації 3.2 Емоційні порушення учнів із затримкою психічного розвитку 3.3 Емоційні порушення в учнів з інтелектуальною недостатністю 4. Характеристика емоційних реакцій молодшого школяра Практична частина 1. Експериментальна частина 2. Корекційно-розвивальна робота 3. Рекомендації батькам і вихователям 3.1 Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів 3.2 Рекомендації щодо соціально-психологічної профілактики дивіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку 3.3 Засоби допомоги при шкільної дезадаптації Висновок Література Вступ Молодший шкільний вік - початок шкільного життя. Вступаючи в нього, дитина здобуває внутрішню позицію школяра, навчальну мотивацію. Навчальна діяльність стає для нього ведучої. Протягом цього періоду в дитини розвивається теоретичне мислення; він одержує нові знання, уміння, навички - створює необхідну базу для усього свого наступного навчання.

скачать реферат Микрофлора воздуха

Критеріями оцінки мікробіологічного стану повітря замкнених приміщень є: а) Загальне мікробне число (ЗМЧ) – кількість бактерій в перерахунку на 1м3 повітря, що виросли при посіві на поверхню поживного агару. Посіви інкубують добу при 370С, потім ще добу при температурі ~200С. б) Індекс санітарно-показових бактерій - кількість в перерахунку на 1м3 повітря умовно-патогенних мікробів дихальних шляхів – гемолітичних стрептококів, золотистого стафілокока, грамнегативних бактерій, дріжджеподібних та цвільових грибів. Велике значення для профілактики гнійних ускладнень має мікробна чистота повітря в таких місцях, як, наприклад, операційні приміщення, для яких ЗМЧ в 1м3 повітря не повинно перебільшувати до операції 500, а після – 1000. Мікрофлора ротової порожнини Ротова порожнина людини являє собою унікальну екосистему з багатством харчових ресурсів, постійною вологістю, оптимальними значеннями рН і температури, що створюють сприятливі умови для адгезії, колонізації та розмноження мікроорганізмів. Однак наявність в ротовій порожнині слини та її бактерицидних компонентів (імуноглобулінів, лізоциму, ферментів), а також потужного епітеліального покриву, обмежує можливість оральних мікроорганізмів викликати патологічні зміни.

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
скачать реферат СНІД

Дієта та її корекція при ВІЛ – інфекції залежить від розвитку супутніх захворювань та ускладнень. Засобів, які дозволили б вилікувати людину від ВІЛ – інфекції, не існує, але розроблені схеми терапії можуть істотно затримати розвиток захворювання. Лікування хворих на СНІД спрямоване на пригнічення реплікації вірусу та хімопрофілактику вторинних інфекцій. Прогноз при ВІЛ – інфекції несприятливий. Половина хворих умирає протягом року, більшість гине у перші 2 роки після виникнення клінічних проявів СНІДу лише 20 – 25 % пацієнтів живе довше за 3 роки. Ефективним засобом запобігання СНІДу є санітарно-просвітня робота, спрямована на інформування населення про шляхи поширення цієї інфекції і засоби запобігання. Профілактичні заходи полягають головним чином у правильному статевому вихованні населення, що передбачає обмеження числа статевих партнерів і використання презервативів. Важливе значення має також профілактика внутрішньо-лікарняного та професійного зараження ВІЛ – інфекцією. Для виявлення можливих джерел збудника підлягають обстеженню такі групи населення: 1)гомо - та бісексуальні чоловіки; 2)повії; 3)особи, незалежно від статі, із невпорядкованим статевим життям; 4)пацієнти, що мають венеричні хвороби; 5) донори крові, сперми та органів; 6)особи, яким часто вводять препарати крові, особливо хворі на гемофілію; 7) наркомани, які вживають наркотики парентерально; 8) діти, які народжені від матерів - вірусоносів або хворих на СНІД.

скачать реферат Кінетотерапія хворих після ампутації нижніх кінцівок

У звўязку з тим важливу роль має лікувальна гімнастика як засіб формування кукси й в підготовці ії к первинному протезуванню. Лікувальна гімнастика направлена на профілактику післяопераційних ускладнень, поліпшення кровообігу у кукси, стимуляцію процесів регенерації, попередження атрофіх мўязів кукси й зменшення больових відчуттів. Протипоказання к застосуванню лікувальної гімнастики: гострі запальні захворювання кукси, загальний тяжкий стан хворого, висока температура тіла, небезпека кровотечі й інші ускладнення. С 2-3-го дня після ампутації призначають загальнорозвиваючі вправи для здорової кінцівки, дихальні вправи, ізометричні напруження для залишившихся сегментів мўязів ампутованої кінцівки, легкі рухи у вільних від імобілізації суставах кукси, вправи на розслаблення окремих мўязових груп. З 5-6 дня застосовують фантомну гімнастику (уявне виконання рухів у відсутньому суставі). Окрім цих вправ після ампутації нижніх кінцівок хворий може перевертатися на бік, сідати, вставати. Після ампутації ніжньої кінцівки при загальному задовільному стані з 3-4-го дня хворий може приймати вертикальне положення. Лікувальна гімнастика спрямована на тренування рівноваги й опороздатність здорової кінцівки.

скачать реферат Фізична реабілітація при вадах серця

Масаж позитивно діє на коронарну гемодинаміку, трофіку і тонус серцевого м'яза і його скорочувальну функцію. Завдяки поліпшенню припливу крові до серця полегшується його робота, ефективніше стає кровообіг у малому і великому колі. Масаж сприяє розвитку функціональних можливостей серцево-судинної системи і компенсаторних та пристосувальних процесів. Лікувальний масаж призначають у лікарняний і післялікарняний періоди реабілітації (ручний та апаратний масаж). Використовують сегментарно-рефлекторний, класичний і підводний душ-масаж. Фізіотерапію застосовують з метою профілактики і лікування на всіх етапах реабілітації. Лікувальна дія різноманітних фізичних методів, що використовують у терапії серцево-судинних захворювань, реалізується шляхом нервово-рефлекторного і гуморального механізмів. Природні і преформовані фізичні чинники діють на організм через шкіру, слизові оболонки, дихальні шляхи і викликають зміни в чутливості судинних рецепторів, у першу чергу хеморецепторів каротидної і аортальної зон. Внаслідок цього виникають рефлекси, що змінюють тонус артеріальних і венозних судин, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, збудливість судинорухового і дихального центрів.

скачать реферат Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

По завершенні II фази реабілітації більша частина хворих повинна бути підготовлена до повернення до трудової діяльності. Інформація про функціональний статус хворого, рівні його толерантності до фізичного навантаження до кінця перебування в санаторії й характері реабілітаційних заходів, що здійснюються в санаторії (як фізичного, так і психологічного плану) заноситься в етапний епікриз, переданий лікареві кардіологічного кабінету поліклініки або дільничному терапевтові, що відповідає за організацію III фази реабілітації. Перед цією фазою реабілітації ставляться наступні завдання: попередження прогресування ІХС і розвитку її ускладнень шляхом здійснення заходів щодо вторинної профілактики підтримка досягнутого рівня фізичної працездатності (а для ряду хворих і його підвищення), завершення психологічної реадаптації хворого, проведення експертизи працездатності й працевлаштування хворого. У цей час роботу з організації III фази реабілітації хворих, які перенесли ІМ, на рівні практичної охорони здоров'я не можна вважати завершеною .

скачать реферат Ведення пологів при типовому розташуванні плоду

Досліджують поверхню стінок таза (деформації, екзостози та ін.), діагональну кон'югату. Звертають увагу на характер виділень із піхви (води, кров, гнійна рідина). При піхвовому дослідженні доповнюють зовнішнє акушерське дослідження, уточнюють діагноз, виявляють особливості механізму пологів, визначають ускладнення їх. Піхвове дослідження при нормальному перебігу пологів роблять при госпіталізації роділлі і відходжені навколоплідних вод. Додаткове дослідження проводять у разі потреби, але не занадто часто. Спостереження за функцією сечового міхура і кишок. Переповнення сечового міхура і кишок перешкоджає розвитку пологової діяльності, розкриттю шийки матки і просуванню передлеглої частини плода родовими шляхами. Тому в період розкриття шийки матки роділля повинна самостійно випускати сечу кожні 1—2 год. Якщо сечовиділення затримується понад як на 3—4 год (атонія сечового міхура), то треба сечу випускати катетером. Важливо також стежити й за спорожненням кишок. Якщо період розкриття триває понад 12—15 год., то треба ставити очисну клізму. Для профілактики висхідної інфекції протягом періоду розкриття шийки матки, а також після кожного сечовипускання та дефекації зовнішні статеві органи і промежину роділлі треба мити розчином перманганату калію (1:10000).

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
скачать реферат Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

За даними деяких дослідників, частота роздратування вим'я впливає на інтервал від отелення до наступної тічки. Такий ефект вони пояснюють виділенням ЛТГ, який призводить до тривалого збереження жовтого тіла вагітності . 1.6 Корекція післяотельного періоду Для стимуляції інволюції статевого апарату корів застосовують різні фармакологічні препарати були розроблені патогенетичні методи профілактики і лікування токсикозів тільних з включенням комплексної обробки антиоксидантами, використанням сорбентів, внутрішньосудинної фотомодифікації корів, що дозволило на 5 – 6 % зменшити акушерську допомогу під час отелів, на 10% - затримання посліду і післяотельну патологію матки порівняно з контролем. За іншою інформацією для корекції функціональної діяльності матки і статевих залоз, профілактики і терапії ускладнень при отеленні і після отелення пропонують фізіотерапевтичні методи – електростимуляцію і лазеротерапію. Цікавим є повідомлення про застосування нового препарату івренолу для профілактики затримки посліду у корів, який не тільки посилює скоротливу діяльність матки, але й знімає ряд реакцій симпатичної нервової системи, виявляє аналгетичну дію, що є дуже важливим у процесі інволюції матки після отелення.

скачать реферат Открытый урок по биологии

Зараз ми починаємо розглядати нову тему: “Захворювання органів дихання, причини і профілактика.” Сьогодні ми з вами вивчимо, які є інфекційні хвороби, розкриємо їх шляхи передачі, познайомимося з профілактикою та режимом під час хвороби. 2. Вступне слово вчителя про хвороби дихальної системи. Багато мікроорганізмів і пил затримуються слизовою оболонкою верхніх дихальних шляхів і видаляються з них разом із слизом. Більшість з них при цьому гине. Але деяка частина потрапивши в органи дихання може спричинити різні захворювання: грип, туберкульоз, ангіну, дифтерію тощо. Про одне із тих захворювань я вам розповім. Пневмонія, запалення легенів – гостре інфекційне захворювання. Пневмонію можуть спричинити стафілококи, стрептококи, що потрапили в дихальні шляхи, а також різні хімічні і фізичні чинники. При цьому захворювання раптово підвищується температура тіла (38-39оС), з’являється задуха, сильний біль в боку, кашель із виділенням в’язкого харкотиння. При лікування використовують різні антибіотики, фітотерапію та інші засоби, але захворюваність на гостру пневмонію залишається високою. 3. Розбивка учнів на групи. Робота учнів в групах.

скачать реферат Вірусний гепатит А

По ступеню ваги захворювання: легку, середньої ваги, важку. Ускладнення: рецидиви, загострення, поразки желчовиводящих шляхів. Наслідки: видужання без залишкових явищ, із залишковими явищами – постгепатитний синдром, затяжна реконвалесценція, поразки желчовиводящих шляхів (дискинезія, холецистит). Профілактика Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, такий же як при інших кишкових інфекціях. Питна вода і харчові продукти, вільні від вірусу гепатиту А - застава зниження захворюваності. Необхідна перевірка якості водопровідної води на вірусне забруднення. Контактні особи обстежуються протягом 50 днів. У центрах хвороби проводиться дезінфекція хлоровмістними препаратами. Імунопрофілактика гепатиту А специфічного імуноглобуліну по 0,05 мол/кг маси тіла в/м чи нормального донорських. Активна імунопрофілактика гепатиту А не розроблена. Історія хвороби Перші відомості про захворювання жовтухою відносяться до 18 століття. Найбільші спалахи хвороби фіксувались під час війн, стихійних явищ, неврожаїв. У 19 ст. Отримала назву катаральної жовтухи за пропозицією Р. Вірхова. Однак у 1883 році російський терапевт Боткін С. П. Встановив інфекційну природу захворювання.

скачать реферат Родові травми

Фістули є серйозним ускладненням родів, вони завдають жінці тяжких страждань. Фістули утворюються в результаті тривалого стиснення м'яких тканин родових шляхів і сусідніх органів між стінками таза і передлеглою частиною (вузький таз, неправильне передлежання і вставлення головки, великий плід та ін.). При стисненні відбувається порушення кровообігу, подальший некроз і відпадіння змертвілих ділянок. Після відпадання змертвілих ділянок сеча (або кал) починає проникати у вагіну. Це звичайно буває на 5—7-й день після родів. Фістули можуть виникнути у зв'язку з пораненням м'яких тканин родових шляхів і сусідніх органів (сечового міхура або прямої кишки) інструментами, застосовуваними при акушерських операціях (плодоруй-нуючі операції, щипці та ін.). В таких випадках фістула з'являється безпосередньо після розродження. Профілактика фістул зводиться до правильного ведення родів. Не можна допускати тривалого стояння головки в одній і тій самій площині таза після відходження вод. Якщо головка стоїть у вході, в порожнині або у виході таза понад 2—3 години, необхідно зробити вагінальне дослідження, уточнити діагноз і розв'язати питання про розродження.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.