телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Электроника, оргтехника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Медицина

Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
1. Основна мета клінічних досліджень. Методи порівняння з початковим станом. Під час проведення клінічних досліджень зазвичай мають на меті 2 основні цілі: по-перше, оцінити дію пропонованого препарату (або лікування) на пацієнтів (або здорових добровольців), включених в дане дослідження, по-друге, більш загальна мета — на основі отриманих результатів передбачити майбутній можливий клінічний результат при впровадженні препарату (або методу лікування), що вивчається, в широку практику. Іншими словами, основною формальною метою клінічних досліджень є оцінка ефекту (в широкому значенні слова) у групи осіб, що вивчається, для того, щоб можна було сказати, який лікувальний ефект можливий або швидше за все можливий з погляду теорії імовірності в майбутньому. Можна сказати, що вирішити першу задачу на практиці досить складно, тоді як другу – екстремально складно, якщо взагалі можливо. Для того, щоб грамотно планувати клінічне дослідження, необхідно з найпершого етапу сформулювати його мету і спробувати зрозуміти, які саме показники можна використовувати для демонстрації і порівняння ефекту даного методу. Зазвичай один з таких показників вважається основним, а інші — додатковими. З погляду математики і статистики, не існує принципової відмінності між ефектами, які медики відносять до прямої або побічної дії. Надалі ми не зупинятимемося на медичних визначеннях показників ефекту. Проте доцільно визначити поняття «ефект або ефект терапії, що в результаті вивчається», в контексті клінічних досліджень і математичної статистики. У загальному вигляді це визначення може звучати так: ефектом будь-якого лікування у конкретного пацієнта називається різниця між тим, що відбулося з даним пацієнтом в результаті проведення даного лікування, і тим, що могло б з ним відбутися у разі відмови від лікування даним методом. Зазвичай виникають деякі практичні труднощі при такому підході до визначення ефекту. Так, наприклад, одна з них була пов'язана з тим, що це визначення ефекту дано в термінах вибору. Друга – з тим, що, спостерігаючи за тим, що відбулося в результаті проведення даного лікування, неможливо спостерігати, що могло б відбутися. І, нарешті, третя — неможливо оцінити, що було б саме з цим пацієнтом, якби його лікували іншим методом. Таке порівняння можливо лише на основі вивчення паралельних груп або на основі історичного контролю, при цьому не тільки порівнювані методи лікування, але і самі пацієнти можуть розрізнятися, і не завжди всі відмінності можливо врахувати. Незважаючи на цю тонкість, з прийняття такого визначення відразу витікає ряд важливих практичних висновків. Найважливішим висновком є те, що ефект визначається не просто як різниця між показниками пацієнта до і після проведення терапії, хоча у багатьох випадках ефект можна оцінювати саме так. Такий метод порівняння називається порівняння з початковим станом (baseli e compariso ). He у всіх випадках використання цього підходу приводить до бажаних результатів. Проілюструємо справедливість цього твердження на прикладах. Так, припустимо, що ми маємо справу з невиліковним захворюванням, яке припускає прогресивне погіршення стану пацієнта.

Таким чином, довірчий інтервал для вибіркового середнього значення знаходиться між X — а х і X а х, де х — стандартна помилка середнього, а — коефіцієнт Стьюдента, величина, залежна від об'єму вибірки (або відповідного числа ступенів свободи) і вибраного рівня довірчої імовірності, визначається за таблицями розподілу Стьюдента. Величина коефіцієнта а визначається за таблицею на рівні p, що доповнює довірчу імовірність до 1, тобто у разі 95% довірчого інтервалу на рівні (P - 0,95) = 0,05 з урахуванням симетрії інтервалу. У разі побудови довірчого інтервалу для вибіркового середнього значення число ступенів свободи при зверненні до таблиці Стьюдента обчислюється як -1. У разі невідомої і оціненої за вибіркою дисперсії і при малому об'ємі вибірки для побудови довірчого інтервалу потрібно користуватися коефіцієнтом Стьюдента з урахуванням числа ступенів свободи. При достатньо великому об'ємі вибірки ( 30) виходить, що істинне середнє значення при рівні імовірності Р= 0,95 знаходиться в межах X ± 2х . Як правило, під час аналізу результатів контрольованих клінічних досліджень середні значення обчислюються для порівняння їх з показниками групи контролю, на основі такого порівняння робляться певні висновки, заради яких і проводяться дослідження. Якщо дослідник просто порівнює середні значення, розраховані за малими вибірками, без урахування їх випадкової природи, виникає реальна небезпека помилкових висновків. Необхідно мати на увазі, що різниця середніх арифметичних двох вибірок, кожна з яких має свою помилку, також є випадковою величиною зі своєю стандартною помилкою. Порівняння вибіркових середніх арифметичних, розрахованих на основі обмеженої кількості спостережень, дозволяє оцінити лише довірчі границі, в межах яких при даному рівні значимості знаходиться різниця істинних середніх значень. Такі порівняння методами математичної статистики вимагають перевірки гіпотези про рівність середніх значень вибірок.

Так виникає розподіл на кількісні показники (які допускають безпосереднє вимірювання величини ефекту) і якісні (непіддатливі безпосередньому вимірюванню, наприклад, характеристики пацієнта: діагноз, стать, вроджені аномалії тощо). Якісні дані, які можуть бути віднесені тільки до двох протилежних категорій «так – ні», називаються дихотомічними (dicho omous da a), з їх допомогою враховують показники ефекту в альтернативній формі (наприклад, визначення кількості або частини пацієнтів з числа випробовуваних, у яких спостерігався певний ефект). Якісні змінні можуть мати число градацій більше двох, їх зазвичай називають багатозначними якісними змінними. Кількісні дані можуть бути безперервними і дискретними. Безперервні дані можуть приймати будь-яке значення на безперервній шкалі, наприклад, маса тіла, температура, рівень глюкози в крові тощо. Дискретні дані можуть приймати лише певні значення з діапазону вимірювання, зазвичай цілі, наприклад число рецидивів за період, кількість перенесених операцій і т.ін. Виділяють ще один вид даних — порядкові дані. Можна сказати, що вони займають проміжне положення між кількісними і якісними типами даних. Їх можна упорядковувати як кількісні дані, але над ними не можна проводити арифметичні дії, як і над якісними даними. Прикладом таких даних може служити будь-який запитувач, що припускає, наприклад, оцінку стану пацієнта в термінах «дуже добре», «добре», «погано», «дуже погано». Треба попередити, що у багатьох випадках такий розподіл даних вельми умовний. 3. Нормальний розподіл показників і основні статистичні характеристики сукупності У 1910 р. при вивченні розподілу декількох тисяч Американських солдатів за зростом вперше була знайдена цікава закономірність у розподілі цього показника. Ця особливість полягала в більш-менш симетричному накопиченні варіант у центрі ряду варіювання і поступовому зменшенні їх чисельності в міру віддалення від центру. Як з'ясувалося згодом, така закономірність властива розподілам багатьох показників, у тому числі і тих, що стосуються проявів клінічного ефекту. Це означає, що якщо на нескінченно великій кількості пацієнтів вимірюватиметься деякий показник ефекту, що викликається даним методом лікування, то графічне зображення результатів такого дослідження (вісь абсцис – величина ефекту, вісь ординат – кількість пацієнтів, у яких спостерігався ефект даної величини) часто описуватиметься симетричною кривою вигляду (рис. 2). Зображена на рис. 2 крива носить назву кривої нормального розподілу, або кривої Гаусса—Лапласа. В основному заради зручності обчислень у медицині часто робляться допущення про те, що той або інший клінічний показник був розподілений за нормальним законом. Проте треба звернути увагу на те, що схожість реальних розподілів різних медичних показників з кривою нормального закону не є доведеною раз і назавжди, оскільки вона лише наближена. Остаточний висновок про конкретний закон розподілу даної сукупності робиться лише на підставі перевірки спеціальних статистичних тестів. Крива нормального розподілу однозначно характеризується двома величинами: М — математичним очікуванням (або арифметичним середнім) і а — середнім квадратичним (або стандартним) відхиленням.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Москалі не "рускіє" і не слов’яни

На основ результатв розкопок О.С. Уварова, мамо повне право заявити: упродовж ¶Х-ХV¶ ст.ст. мерянська земля та  народ практично не мали господарських  торговельних звязкв н з Великим Кивським, н з Великим Литовським князвствами. Настав час вдкинути росйську брехню про «словянське походження Москов  московитв». Бо московити походження фнського, а пзнше фнсько-татарського. Антропологчн дослдження Автор книги проводить аналз результатв антропологчних (особливо кранологчних) дослджень, виконаних А.П. Богдановим [Матерали для антрополог курганного пероду в Московськй губерн // Известия Общества любителей естествознания, состоящего при Императорском Московском Университете. Москва, 1867 р.]  Ф.К. Вовком [Студ з укрансько етнограф та антрополог, - К.: Мистецтво, 1995 р.], як пдтверджують вдмнн особливост фнського  словянського етносв. Антропологя це «наука про походження  еволюцю людини, формування людських рас  про нормальн варац фзично будови людини» (ВРЕ, т.2, с.107)

скачать реферат Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Наслідком цього правила є необхідність застосування тим більше вдосконалених математичних методик, чим менш досконалі інші методи (фізичні, хімічні, фізіологічні, біохімічні тощо), які використовуються в медико-біологічних дослідженнях. Іншими словами, маючи можливість використовувати досить могутній математичний апарат, можливо спрощувати і скорочувати процес вивчення явища за допомогою інших методів. А оперативність використання математичних методів може призвести до загального спрощення всього процесу дослідження без втрати його повноти. Останніми роками широке поширення персональних комп'ютерів і різних програмних засобів для математичного аналізу даних у різних прикладних галузях, включаючи медичні додатки, не знімає необхідності володіння хоча б основами математичної статистики. Від користувача вимагається вміння грамотно вибирати придатні статистичні процедури, знати їхні можливості і обмеження, коректно й обмірковано підходити до інтерпретації результатів. Довільне застосування статистичних тестів може призвести до помилкових висновків про ефективність методів лікування, що використовуються. Медико-біологічна інформація, одержана під час проведення досліджень, може бути представлена в різному вигляді, що і визначає методичні підходи до її обробки та інтерпретації.

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Налоговый менеджмент

Таким образом в рамках данного этапа формируется налоговое поле организации, т.Pе. определяются совокупные налоговые обязательства организации. Рис.P12. Этапы корпоративного налогового планирования В рамках этапа оперативного планирования выделяются направления: расчет и управление налоговыми базами, составление многовариантиых налоговых моделей, рациональное размещение активов и прибыли предприятия, составление налоговых календарей. В рамках этапа оценки эффективности налогового планирования выделяются направления: установление величины отклонений фактических результатов от плановых, анализ причин; определение системы показателей, характеризующих эффективность разработанных методов. Результаты налогового планирования и оптимизации необходимо оценивать не только суммами уменьшенных налогов и принесенных выгод, но и с точки зрения уменьшения возможного ущерба и издержек, которые были бы неизбежны при ведении хозяйственной деятельности без учета существующих особенностей налогообложения, а также эффекта от реинвестирования налоговой прибыли

скачать реферат Социология - наука про общество

Щоб підготувати дослідження, необхідно обрати для нього об єктМетод вибірки – це науковий підхід, що дозволяє судити про цілісний об єкт, грунтуючись на даних лише його окремих ознак. Генеральна сукупність об єкта – це об єкт соціального дослідження в цілісності його якостей та ознак. Вибіркова сукупність – це частина об єкта генеральної сукупності, що становить суму вихідних одиниць вивчення, спостереження та аналізу. Репрезентативність – це принцип подоби, вибірково сформульованої моделі параметрів генеральної сукупності. Види вибірки: 1)Проста вибірка включає простий випадковий відбір, систематичний відбір, серійну та гніздову вибірку. 2)Складна: багатощаблева, комбіновано, стратифікована, квотна. Одиниця відбору – це районування, що будується за принципом статистичної серії. 47. Документ як джерело соціальної інформації. 48. Метод спостереження в соціологічних дослідженнях. Методика та класифікація спостережень прийшла до соціології з антропології. Спостереження поведінки якоїсь групи збоку із реєстрацією у спеціальному бланку типів дій, реакцій, форм стосунків тощо, це є невключене спостереження.

 Большая Советская Энциклопедия (ИН)

Индексы (в статистике) И'ндексы в статистике, относительные величины, количественно характеризующие сводную динамику (реже — изменение в пространстве) разносоставной совокупности. Так, означает, что общий уровень всех розничных цен в государственной торговле СССР в 1964 по сравнению с уровнем их в 1950 был 0,76, или 76% (иначе говоря: взятые в совокупности, эти цены понизились с 1950 по 1964 в среднем на 0,24, или на 24% ). Совокупность является разносоставной по данному признаку, если итоговую величину этого признака во всей совокупности прямым, непосредственным суммированием его значений у отдельных единиц вычислить нельзя (например, натуральная величина продукции, состоящей из вещественно разных физических единиц или частей) или если такое суммирование, формально хотя и возможное, приводит к результату, лишённому экономического смысла (например, сумма цен вещественно разных товаров, взятых лишь по одной единице натурального измерения). Четырьмя элементами любого И. являются: а) индексируемая величина; б) тип (форма) И.; в) веса И.; г) сроки исчисления

скачать реферат Подготовка кадров /Укр./

Професійна орієнтація при підготовці кадрів для соціальних служб захисту населення Вступ Система соціального захисту на Україні у сучасних умовах постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства. Зміни в Україні у останні роки призвели до сильного погіршення умов життя населення, тому потреба у ефективній роботі системи соціального захисту постає перед нами як ніколи. Але ефективна робота установ соціального захисту неможлива без висококваліфікованих працівників які досконало володіють усіма необхідними професійними навичками та вміннями. Один із най важливих напрямків роботи у цій сфері є підготовчий, начальний етап, етап професійної орієнтації та професійного відбору кадрів для соціальних служб. Мета даної роботи – всебічний розгляд проблеми професійної орієнтації молоді та специфіки професійного відбору претендентів на посаду соціального працівника. Було поставлене завдання шляхом аналізу, вивчення наукової літератури, результатів соціологічних досліджень розглянути стан та ефективність діяльності соціальних служб у державі та макрорівні, вивчення ефективності існуючих теоретичних та практичних підходів до вирішення проблеми професійної орієнтації і професійного відбору до людину, яка має бажання працювати у соціальних службах.

скачать реферат Агрохімія

ВСТУП Раціональне використання добрив і одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур неможливе без агрохімічних досліджень, необхідних для оцінки родючості ґрунту, встановлення науково обґрунтованих доз добрив, без контролю за потребою рослин в елементах живлення в процесі їх росту і розвитку, без визначення якості продукції і добрив. Враховуючи самостійність виконання лабораторних робіт, а також обмеженість робочого часу студента, нами з учбовою метою складені методичні розробки до виконання лабораторних занять з курсу агрономічної хімії ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.Завдання даного методичного посібника полягає в тому, щоб допомогти студенту більш ефективно виконати програму лабораторних занять з курсу агрохімії, закріпити та поглибити знання з теоретичного курсу. Мета запропонованих лабораторних занять слідуючи: 1. Ознайомити студентів з методами проведення агрохімічних аналізів. 2. Допомогти студентам в опануванні методів агрохімічних аналізів рослин, ґрунту, добрив. 3. Навчити студентів правильно аналізувати результати агрохімічних досліджень і практично їх використовувати.

скачать реферат Індустріально-педагогічна психологія

Реферат на тему визначення самих представницьких параметрів при виборі зворотного зв'язку. Математичне моделювання ефективно допомагає обробляти, узагальнювати і представляти емпіричні дані, одержані в попередніх експериментальних дослідженнях, але прогностична цінність математичних моделей, можливість їх використовування як інструмент при пошуку нових феноменів залишається поки вельми обмеженою. Крім методу математичного моделювання, в індустріально-педагогічній психології широко використовуються і традиційні методи кількісної обробки результатів психологічних досліджень: альтернативний, кореляційний, дисперсійний і чинник аналізу. Їх характеристики дасться в курсі загальної психології.

скачать реферат Програма соціологічного дослідження

По-третє, як будь-яке інше дослідження, соціологічне спрямоване на досягнення певної мети і вирішення конкретних завдань. По-четверте, це засоби, що застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це результати дослідження, заради яких воно проводиться. Основне завдання соціологічних досліджень – добування фактів про соціальну дійсність, її окремі явища, сторони. Соціальний факт – це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціальної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять дослідника, заохотять його до проведення дослідження? Для цього необхідно виокремити випадковий для явища, що вивчається, факт від невипадкових, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, масових, інакше кажучи, – типових фактах. Саме для цього соціологічна наука розробила цілу систему наукових процедур. Ці процедури – результат глибоких теоретичних і багаторазових дослідницьких проробок – є надбанням наукової корпорації соціологів. Виділяється чотири основних методи емпіричного соціологічного дослідження: аналіз документів, спостереження, опит і соціальний експеримент, що розділяються в залежності від становлення фактів свідомості, а також способу їх фіксації, шляхи та методи їх використання.

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
скачать реферат Рентгенівське випромінювання

Для успішного дозволу цих нових завдань буде потрібно від дослідників в області рентгенівської спектроскопії, звичайно, подальші зусилля, направлені на дослідження способів підвищення світлосильності і вирішуючої сили використовуваної апаратури, на з'ясування деяких питань теорії процесів випускання і поглинання рентгенівських променів в речовині і на з'ясування причин, що викликають «аномалії» в структурі рентгенівських спектрів так званих перехідних елементів. Багатообіцяючим представляється також перехід до ширшого використання для цілей «спектроскопії твердого стану» (як інколи називають цю нову область дослідження твердих тіл) вторинного методу збудження рентгенівських променів (методу флюоресценції) і іонізаційного методу їх реєстрації. Все це приведе до підвищення точності експериментальних даних і надійності виводів, наступних з аналізу результатів рентгеноспектроскопічних досліджень. В той же час це поза сумнівом сприятиме виявленню нових можливостей методу і розширенню сфери його застосування. Література Загальний курс фізики: У 3т./ за ред. І.М.Кучерука. – 2-ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006 2. Оптика. Квантова фізика / І.М.Кучерук, І.Т. Горбачук. – 518с.: іл. 3. В. Гайтлер. Квантовая теория излучения, ОНТИ, 1938. 4. Блохин М. А., Физика рентгеновских лучей, 2 изд., М., 1957 Вайнштейн Э. Е., Кахана М. М., Справочные таблицы по рентгеновской спектроскопии, М., 1953.

скачать реферат Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Методологічна функція політології охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політичної і практичної реалізації здобутих знань.через світоглядну функцію утверджуються цінності, ідеали, норми цмвілізованої політичної системи, політичної культури соціальних суб(єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу у супільстві, оптимальному існуванню політичних інститутів. Прогностична функція полягіє у передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів політичної поведінки. Прикладна функція забезпечує вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів реалізації політичних знань. Методи політології -філософський, загальнонауковий, спеціальний. Широко використовуються емтоди емпіричних соціологічних досліджень, математичні методи, аналіз статистичних даних та ін. 2. Етапи становлення політичної науки. Розвиток політології в Україні. Виникнення політології йшло такими стадіями: 1 - від чпсів Аристотеля до середини ХІХ ст. (філософський період розвитку політології); 2 від середини ХІХ ст. до закінчення другої світової війни (емпіричний період розвитку науки, опора на практичний досвід); 3 - від закінчення другої світової війни донині (період критисного переосмислення всього арсеналу накопичених емпіричних і теоретичних знань та подільшого їх поглиблення).

скачать реферат Менингит

Виписка зі стаціонару можлива при клінічному видужанні та двох негативних результатах бактеріологічного дослідження слизу з носоглотки, які проводять не раніше, ніж через 3 дні після закінчення антибактеріальної терапії з інтервалом 3 дні. В осередку інфекції протягом 10 днів проводять медичний нагляд за особами, що були в контакті з хворими, а також їх дворазове (за цей період) бактеріологічне обстеження. У колективи, де виявлені хворі на менінгококову хворобу, нові особи не приймаються протягом 10 днів після ізоляції останнього хворого. Для профілактики менінгококової хвороби серед осіб, що були в контакті, застосовують імуноглобулін, який дає епідеміологічний ефект, найбільш виражений протягом місяця. Перспективним е проведення під час спалахів активної імунізації полісахаридними вакцинами А і С. Вивчається імунологічна та епідеміологічна ефективність вакцин проти менінгококів групи В.

скачать реферат Закони збереження в механіці

Дія сил тертя призводить до збільшення внутрішньої енергії. Точні експериментальні дослідження показали, що всі “втрати” механічної енергії дорівнюють збільшення внутрішньої енергії. Це підтверджує, що в природі діє закон збереження і перетворення будь-якого виду енергії. Енергія ніколи не виникає і не зникає. Вона лише переходить з одного виду в інший. Закон збереження і перетворення енергій відкритий у 1840 р. Р. Майєром. Незважаючи на те, що вчений здійснив відкриття на основі медико-біологічних досліджень, відкритий ним закон виявився справедливим для усієї природи. 2. Повний імпульс замкнутої системи є величина стала. Це є закон збереження імпульсу. З нього випливає, що внутрішні сили, які діють в системі, не можуть змінити повний імпульс системи, вони можуть зумовити тільки обмін імпульсами окремих тіл системи. Оскільки закон збереження імпульсу є універсальним законом, то він справджується в усіх відомих взаємодіях. Імпульс можуть мати не тільки тіла, а й поля. Прикладом прояву імпульсу електромагнітного поля є тиск світла. 3. При відсутності моменту зовнішніх сил (). Момент імпульсу тіла залишається незмінним. Це є закон збереження моменту імпульсу.

скачать реферат УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Новизна роботи полягає у тому, що була зроблена спроба узагальнити, проаналізувати різнопланові дослідження присвячені сучасному етапу в українсько-російських відносин, визначити їх проблеми та перспективи подальшого розвитку. Структура роботи складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку інформаційних джерел. У вступі сформульовані основні завдання роботи, мета роботи і новизна, її практичне застосування. В 1 розділі розглянута політична сфера українсько-російських відносин, її проблеми, шляхи вирішення цих проблем та перспективи розвитку. В 2 розділі досліджена економічна сфера з усіма своїми проблемами, запропоновані шляхи вирішення існуючих проблем та розглянуто майбутнє українсько-російських економічних взаємин. 3 розділ присвячений стану соціальної сфери в міждержавних відносинах, там також виділені проблеми українсько-російських відносин та запропоновані шляхи їх вирішення. У висновках наведені загальні підсумки роботи та висновки, щодо кожного з трьох розділів. В додатку міститься допоміжний матеріал ? діаграми, результат соціологічного дослідження. Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері Україна і Росія, досить часто назви цих країн зустрічаються разом.

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Засновником ономасіологічної науки вважають А. Цаунера, який у 1903 p. Запропонував новий напрям аналізу слів, відмінний від семасіологічного, хоч у наукових працях М.М. Покровського кінця XX ст. така тенденція вже спостерігається. Певний вплив на розвиток ономасіологічної теорії мали концепція довільності знака Ф. де Соссюра, дослідження німецької школи "слів та речей" Г. Шухардта, семіотична теорія (функціональної семантики ^ М.Я. Марра та опозиційні їй концепції О.М. Фрейденберга, Б.О. Серебреннікова та ін . Ономасіологічний підхід до мови, її одиниць та категорій, може бути структурно-ономасіологічним та функціонально-ономасіологічним. Перший досліджує мовні факти в напрямку "позамовний зміст - мовна форма", останній розглядає мовний матеріал у напряму "мовна система - мовлення" . Певне розширення проблематики ономасіологічних досліджень було намічене празькими мовознавцями (В. Матезіус, Й. Вахек, Ф. Данеш), які планували вивчення закономірностей номінації фактів та явищ об'єктивної дійсності з включенням їх до комунікативної одиниці .

скачать реферат Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

Опираючись на результати клінічних досліджень ми дійшли висновку: перебіг запального процесу додатків матки визначався, в основному, початковим рівнем реактивності організму. У зв’язку зцим, надалі в клінічних дослідженнях ми використали індекс резистентності організму (ІРО), запропонований А. С. Кочневим та співавт. (1987): ІРО=Л/В ЛІІ, де Л - загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові, В - вік хворого. Для визначення резистентності організму ми застосували, запропонований на кафедрі факультетської хірургії Буковинської державної медакадемії (І. Ю. Полянським з співавт. в 1987), індекс імунологічної реактивності (ІІР), який грунтується на змінах, що відбуваються в білій крові, з відображенням характеру вікових змін: ІІР=лімф (абс. число)/(В ЛІІ). Для ультрафіолетового опоромінення аутокрові в нашій країні найчастіше використовують прилади МД - 73, М “Ізольда”, “Геліос - 1”, “УФОК - 1”. В нашій роботі ми використали апарат М “Ізольда”: кров від пацієнта за допомогою перистальтичного насосу, через кварцеву кювету перекачувалася в стерильну ампулу з 50 мл фіз. розчину та гепарину з розрахунку 25 ОД на 1 мл крові, або в посуд зі стандартним розчином “Глюгіцир”, що є стабілізуючими розчинами.

скачать реферат Творча особистість журналіста

Ким у своїй книзі подає думку з цього приводу І. Руденко, який стверджує, що сьогодні голод не на факти — на точки зору. На яскраве слово. На старі, але забуті жанри. Знов виникає потреба в творчо орієнтованих людях, здатних не тільки оперативно повідомити новину, але і осмислити складні явища дійсності. Відповідно підвищуються і кваліфікаційні вимоги до їх професійних якостей, знань, умінь і навиків – додає вже М. Ким. У своїй роботі ми вдалися до спроби соціологічного опитування. Звичайно, його не можна назвати повноцінним, адже ми не могли дотриматися всіх правил соціологічних досліджень, але отриманні результати відгуків аудиторії стосовно журналістської діяльності Леоніда Парфьонова, наглядно показали як сприймається його робота, який вплив мають його матеріали, його стиль говорити та подавати сюжети на глядачів. Повний і всебічний розвиток і розкриття творчого потенціалу журналіста, прояв його індивідуальності, і взагалі особи, можна і треба розглядати як неодмінну умову ефективності всієї системи засобів масової інформації і виконання ними, що відповідають потребам соціального прогресу суспільства завдань – говорить Моїсеєв, додаючи, що велику роль тут грає само суспільство, яке своїми запитами до журналістики може впливати на її рівень.

скачать реферат Санітарна мікробіологія як наука

Враховуються морфологічні, тинкторіальні, культуральні, фізіолого-біохімічні властивості. Якщо застосовувався однорядний метод, результат виражається у вигляді титру - найменшого об'єму, в якому знайдено досліджуваний організм (найбільше розведення) . Якщо застосовувався багаторядний метод, результати підраховують за допомогою спеціальних таблиць, котрі дозволяють за комбінацією позитивних об'ємів визначити титр та індекс. Метод мембранних фільтрів використовується для визначення кількості санітарно-показових мікроорганізмів у матеріалах, що містять мало дисперсної фази. Для його застосування необхідне спеціальне обладнання, фільтри та фільтраційні установки. Для санітарно-бактеріологічних досліджень використовуються фільтри, непроникні для бактерій. Фільтраційна установка складається із фільтраційного апарата (наприклад, фільтра Зейтца) та джерела вакууму. Для стерилізації фільтри занурюють у воду, нагріту до 80° С, потім нітроцелюлозні фільтри тричі кип'ятять по 10 хв, замінюючи воду, а мембранні - «Владипор» - 1 раз протягом 10-15 хв.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.