телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для хобби -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародне приватне право

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. 3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. 4 Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті. Стаття 26.Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи 1. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. 2. Фіз. ос. має усі особисті немайнові права, встановлені К України та цим Кодексом. 3. Фіз.ос. здатна мати усі майнові права, що встановлені цим Кодексом, іншим законом. 4. Фіз. ос. здатна мати інші цивільні права, що не встановлені К України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суп. закону та моральним засадам суспільства. 5. Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин. Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки 1. ІІравочин, що обм. можливість фізичної особи мати не заборо­нені законом цивільні права та обов'язки є нікчемним. 2. Правовий акт Президента України,органу державної влади,органу шади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування,їх­ніх посадових і службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім ви­падків, коли таке обмеження передбачено К України. Стаття 28. Ім'я фізичної особи І. Фіз ос набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фіз. ос, яка є громадянином У, складається із призвиша, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. 2. При здійсненні окремих цивільних прав фіз. ос. відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені. 3, ім'я фізичній особі надається відповідно до закону. Стаття 29. Місце проживання фіз. ос. 1. Місцем проживання фіз.ос.є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель, тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фіз. ос. прож.постійно, переважно або тимчасово. 2. Фіз.ос., яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце прожив., за винятком обмежень, які встановлюються законом. 3. Місцем проживання фіз.ос. у віці від 10 до 14 років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи за­кладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між діл нною та батькам.У разі спору місце проживання фіз.ос.у віці від 10 до 14 років визначається органом опіки та піклування або судом. 4. Місцем проживання фіз.ос., яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким во­на проживає, опікуна або місцезнаход.навчального закладу чи за­кладу охорони здоров'я, в якому вона проживає. 5. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опі­куна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна. 6. Фізична особа може мати кілька місць проживання. Стаття ЗО. Цивільна дієздатність фіз.ос. І. Цивільну дієздатність має фіз.ос., яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні пік­лувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного. 5. Фіз.ос.може бути призначено одного або кількох оп.чи піклув. Стаття 64. Фіз.ос., яка не може бути опікуном або піклув. 1. Оп.або піклув.не може бути фіз.особа: 1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені 2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування. Стаття 65. Оп. або піклув.над фіз. ос., щодо якої не призначено опікуна або піклувальника 1. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування. Стаття 66. Оп.або піклув. над фіз. ос., яка перебув. у спец. закладі 1. Якщо над фіз.ос., яка перебуває у навч. закладі і закладі охор. здоров.або закладі соц. захисту насел., не встановлено оп.чи піклув.або не призначено оп. чи піклув, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад. Стаття 67. Права та обов'язки опікуна 1. Оп. зобов.дбати про підопічного, про створення йому необ.поб. умов, забезпечення його доглядом та лікуванням. Оп. малол.ос.зобов'язаний дбати про її виховання, навч.та розвиток. 2. Оп. має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави. 3. Оп. вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного. 4. Оп. зобов.вживати заходів щодо захисту цив. та інтересів підопічного. Стаття 68.Правочини, які не може вчиняти опікун 1. Оп., його дружина, чоловік та близькі родичі не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички. 2. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а та­кож зобов'язуватися від його імені порукою. Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника 1. Піклув.над непов.особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчан­ня та розвиток.Піклувальник над фіз.ос., цив. дієздат. якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних поб. умов. 2.Піклув. дає згоду на вчинення підопічним правочинів. 3. Піклув. зобов.вживати заходів щодо захисту цив. прав та інтересів підопічного. Стаття70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду 1. Піклув. не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близьки­ми родичами, крім передання майна підопічному у власність за догово­ром дарування або у безоплатне користування на підставі договору по­зички. Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування 1. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування: 1) відмовитися від майнових прав підопічного; 2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного; 3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обмі­ну житлового будинку, квартири; 4) укладати договори щодо іншого цінного майна. 2. Піклув. має право дати згоду на вчинення правочинів, перед­бачених частиною першою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування. Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку 1. Оп. зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах. 2. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховува­ти її бажання. 3. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення по­треб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, доходів від майна підопіч­ного тощо. 4. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в Управління іншій особі. Стаття 73. Право оп.та піклув. на плату за вико­нання ними своїх обов'язків 1.

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. 2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі. Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість 1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. 2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо неру­хомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зо­бов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. 3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочи­нів щодо нерухомості, ухилення від реєстрації, відмова від надання ін­формації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду. ' 4. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом. Стаття 183. Речі подільні та неподільні 1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового при­значення. 2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового 3) пр.д-ви, у якій споживач придбав товар або в якій йому була надана послуга. Стаття 51. Право, що застосовується до набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 1. До зобов., що виникли внаслідок набуття, збереження майна без достатніх правових підстав, застосовується право держави, у якій такі дії мали місце. Сторони зобов'язання у б.-я.час після його виникнення можуть домовитися про застосув. до нього пр.д-ви суду. 60.Колізійне регулюванн сімейних відносин та спадкових відносин. Регулювання сім. від-н ускл.іноз. елементом та їхнє колізійне регулювання. Сюди входить декілька пунктів щодо яких є коліз.регулюв.:- питання шлюбу (порядок,перешкоди,припинння,визнання),- відносини осіб в шлюбі-майнові, немайнові,- походження дитини. Для того щоб ос.могла отримати шл.,вона має отр.право на шлюб, що пов.з досягненням шл.віку,яке може бути надане судом. А ще наявність добровільної згоди, хочі деякі країни мають згоду батьків.Оскільки надання згоди мають недобровільний характер або недобросовісний,то воно може бути оспорене судом. Ст40 Сім. кодексу- згода ос.не вваж. вільною якщо в момент шлюбу о.пребувала в псих.розладі, алк.і нар.спьянінні. або під дією психічного чи фіз.насильства. Існують такі перешкоди:- наявність іншого неприпиненого шлюбу, переб.в певній ступені споріднення,-психічний стан,- якщо о.приховала неб.хвороби дя неї та нащадків. Порядок укладання шлюбу:- подача заяви-можна через представника,але не є обо.умовою дл укл.шлюбу,- відмова млже розгляд.через наявність дітей, судимостей, амор.поведінки. Недійсність:3 види:-шл. який є недійсним,- шл. як.визнаний судом недійсним,-шл.як.може бути визнатий судом недійсним. Припинення:-смерть або оголош.померлим одного з уч.шл.,-розірвання шлюбу. Розірвання може відб.в органах рагсу або суді, за заявою одного з подр.,-за сп.заявою. Підстави:-1 з подр.визнається недієздатним,-визн.1 з подр.бузвісти відсутнім,-за наявн.судимості на строк не менше 3 років.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Армія без держави

Там вони знайшли законний азиль, згідно з міжнароднім правом… Перемога Києва, а не Москви. Червоно-російська імперія «визволила» Україну від українців. По-варварськи знищила їх Суверенну Державу. На місце української народньої влади, що протягом трьох років виконувала свої обов'язки, приходить знову влада комуно-московських губернаторів, комісарів та кривавої ЧК. Невгасаючі пожежі. Гори трупів. Грабунок всього населення. Опоганення Божих храмів. Кров сотень тисяч. Сльози мільйонів. Голод, рабство і масовий терор. Росія Леніна-Троцького знову стає тимчасовим окупантом України. Розділ другий МОЇ ПЕРШІ КРОКИ Народився я 9-го березня 1908 р. в селі Бистричі, Костопольської округи на Поліссі. Нас було дев'ятеро дітей. Мій батько, Дмитро Юліянович мав всього три десятини землі. Хліба з бідою вистачало до Коляд. Від Коляд до Юрія жилося на картоплі, а від Юрія не ставало й картоплі. До нового хліба якось перебивалися на зеленині, головним чином на щавлі. Як тільки я почав спинатися на ноги, мене старші дражнили кличкою «Тарас Бульба»

скачать реферат Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України "КПІ" навчальна дисципліна: міжнародне приватне право ЗВОРОТНЕ ВІДСИЛАННЯ ТА ВІДСИЛАННЯ ДО ЗАКОНУ ТРЕТЬОЇ ДЕРЖАВИ (реферат) Виконав: студент гр. СП-6. Федоренко А.В. Перевірив: кандидат юридичних наук Цимбалюк В.С. Київ, 1999 р. Зміст Вступ 1. Виникнення проблеми зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави. 2. Суть даної проблеми та способи її вирішення у різних країнах світу. 3. Ставлення до зворотнього відсилання і відсилання до закону третьої держави в Україні. ЛітератураОднією з найскладніших і не вирішених остаточно проблем міжнародного приватного права є проблема прийняття чи не прийняття зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави. Неоднозначним є й розуміння обсягу іноземного права, до якого застосовується відсилання. Тобто мова йде тільки про матеріально-правові чи колізійни норми.Питання прийняття чи неприйняття зворотнього відсилання (та й відсилання до закону третьої держави), а також обсягу права, до якого відсилає норма, виникла в середині XVIII ст. Європейській судовій практиці вона стала відомою, зокрема, у зв'язку винисенням французьким касаційним судом 1878 р. рішення у справі Форго, яке нині вважається класичним№.Суть справи полягає в тому, що баварський підданий Форго, позашлюбно народжений, постійно проживав у Франції (проте під кутом зору французького закону не вважався таким, що набувдоміцилію у Фрнації), після своєї смерті залишив у французьких банках грошові вклади.

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
 Сотенний «Бурлака»

Ось що пише про це ¶ван Кривуцький, що також потрапив в полон тод на теренах Чехословаччини: "Проздимо Ружомберок. Глянув на будинки -  сво очам не поврив: за втринами магазинв стояли рзно величини портрети Бурлаки. На одному перехрещенн вулиць на роз будинку було фотоатель. Тут портрет на весь зрст, майже в натуральну величину. Конвори теж звернули увагу, але якихось ворожих реплк не пам'ятаю. Вони знали, хто на портрет". [156] Одразу псля арешту, Володимира ЩиAельського в супровод генерал Носка вдвезли до Жилни. Тут вн зустрвся з мнстром внутршнх справ Чехословацько Республки. Розмова торкалася тих укранських повстанцв, що ще пробували пробитися до Нмеччини. Мнстр запевняв, що вирватися з оточення у них нема шансв, а подальш спроби це зробити принесуть тльки не потрбн втрати як з боку упвцв, так  з боку воякв чехословацько арм. Вн запропонував ЩиAельському написати звернення до воякв УПА з закликом вддатися до рук чехословацько влади. Сотенний висунув так умови: полонен повстанц будуть трактован як вйськовополонен з усма, Aарантованими цй катеAор мжнародними угодами правами, , що було дуже важливо для упвцв, х не передадуть до Польщ

скачать реферат Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Рухомими за нормами того ж Кодексу вважаються речі, які можуть змінювати своє місцезнаходження (скажімо, рухаються самі); зобов'язання та позови, що мають своїм предметом сплату грошових сум чи права на рухомі речі; акції або частки у фінансових, торговельних чи промислових компаніях; вічні чи довічні ренти, сплачувані державою чи приватними особами (статті 516-529 Цивільного кодексу Франції). Відповідно до Цивільного кодексу Португалії до нерухомих речей належать міські та сільські будівлі та споруди; води; дерева, кущі, плодові насадження, якщо вони тісно пов'язані з землею; спадкові права на вказане майно; частини сільських та міських споруд; усяка рухома річ, з'єднана назавжди з ними. Усі інші речі вважаються рухомими (статті 204-205). Приблизно таким же змістом є поділ речей на рухомі та нерухомі у багатьох інших правових системах. Ці речі можуть обліковуватись у спеціальних реєстрах (ст. 205 Цивільного кодексу Португалії).№ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997 Стосовно нерухомого майна законодавство, судова практика, доктрина багатьох держав, у т.ч. "сім'ї континентального права", свідчить, що право власності регулюється законом місцезнаходження речі.№ Таким вважається, зазвичай, закон держави, на теріторії якої знаходиться річ на момент виникнення факту, що викликає правові наслідки (ст. 21(2) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р., ст. 24 Закону з міжнародного права Польщі 1965 р. та ін.). Цей принцип завжди застосовувається до права власності на земельні ділянки.

 Велика Вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця

Треба, очевидно, було приховати ц гарячков приготування вд сьогодншнього друга Нмеччини. Тому за вдносно спокйним тоном газет, як намагались засвдчити сво щир почуття та симпат до Нмеччини, було утворено нов форми масово «обробки» народу. Почалась «кампаня» так званих «доповдв про мжнароднй стан». В кожнй установ, пдпримств, фабриц, навть по житлокоопах, згдно з «бажанням трудящих», щомсяця, а дал все частше та частше влаштовуються «на приватне запрошення» колективу робтникв, доповд «о международном положении». Доповдач одержували вдносно добру винагороду за рахунок профсплки, а нод й установи. Доповдачв цих надсилав спецяльно утворений для того нститут вдповдальних доповдачв при ЦК парт.[29] З осени 1940 р. окреслються нове явище в житт пдсовтських людей починають масово зникати люди, але на цей раз за викликом «Вонкомату» , звичайно, як правило, вноч, такий бо, бачите, «сталнський стиль» роботи. Десь в 12 год. ноч до вас приносять виклик повстку негайно, або завтра в 6й год. вранц, з'явитись до Вонкомату

скачать реферат Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

Так необхідно зробити тому, що важливе значення має сам характер відносин, предмет регулювання, а не метод регулювання. Можна використовувати декілька методів, при цьому один метод не виключає використання іншого. Матеріально-правовий і колізійний метод — це два способи регулювання відносин з іноземним елементом, причому найбільш досконалим являється перший спосіб, при якому застосовують безпосередньо матеріальну норму без звернення до колізійної норми. Виходячи з цього, до міжнародного приватного права повинні бути віднесені матеріально-правові норми, уніфіковані шляховим заключенням міжнародних угод. До сфери міжнародного приватного права належать питання цивільне право — та дієзадтність іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її імунітету; відносин по зовнішньо-торговельних угодах; прав авторів на твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які знаходяться на теріторії іноземної держави, працювали на такій території тощо. З'ясувавши, що таке поніття міжнародного приватного права і його предмет, нам необхідно вияснити систему міжнародного приватного права.№ ФедиБогуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — с.8. Як і будь-яка інша галузь права міжнародне приватне право має власну ситему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі правничої науки.

скачать реферат Усиновлення

Реферат з предмету "Міжнародне приватне право" Вступ Усиновлення (удочеріння) - найбільш переважна форма пристрою дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків. Усиновлення- це перехід прав й обов'язків від біологічних батьків (батька) дитини до усиновителів (усиновителеві), при якому дитина в правовому відношенні повністю прирівнюється до біологічних дітей усиновителя. При цьому, природно, втрачаються усі права й обов'язки рідних (біологічних) батьків дитини. Право сучасного цивільного суспільства не може залишати поза увагою дітей, позбавлених батьківської турботи. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу, - проголошено в ст. 52 Конституції України. Для допомоги таким дітям створено розгалужену систему державних дитячих закладів, у яких вони утримуються на повному державному забезпеченні у віці від трьох років до повноліття. Під усиновленням розуміються й суспільні відносини, суть якого зводиться до того, що в родину приймається стороння дитина з метою змісту й виховання його як свого рідного сина або дочки.

скачать реферат Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСлюсаренко Юрій Анатолійович УДК 347. 19Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Кучеренко Ірина Миколаївна, Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ); кандидат юридичних наук, Гопанчук Василь Степанович, Київський Національний університет внутрішніх справ України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (м. Київ). Захист відбудеться i er a io al priva e law. – aras Shevche ko Kyiv a io al u iversi y, Kyiv, 2007. he disser a io co ai s a alysis of heore ical a d prac ical issues co ec ed wi h regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he disser a io explores he mai s ages of developme of regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he a alysis of speciali ies of legal s a us of juridical perso s i oilgas comрlex has bee carried ou .

скачать реферат Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АНДРОНОВ Ігор Володимирович УДК: 347.9513 (477) РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат юридичних наук, професор, член — кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України ЧЕРВОНИЙ Юрій Семенович, завідувач кафедри цивільного процесу Одеської національної юридичної академії Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України ЛУЦЬ Володимир Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління Міносвіти України кандидат юридичних наук, доцент ДРІШЛЮК Андрій Ігорович, суддя Малиновського районного суду м. Одеси Захист відбудеться 14 квітня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
скачать реферат Основні правові системи сучасності

Тут переважають диспозиційні норми, що діють лише в тій частині, в якій вони не змінені, не скасовані їх учасниками. До сфери приватного права належать: цивільне, сімейне, торгове, міжнародне приватне право та інші. Однак такий розподіл в деякій мірі втратив за останній час те значення, яке мав на перших етапах розвитку континентального права, хоча все ще залишається важливою характеристикою структури сучасних національних правових систем. Ми розглянули загальні ознаки правової системи країн, які належать до романо-германської правової сім’ї. На закінчення, хотілося б підкреслити, що різноманітні країни романо- германської правової сім’ї об’єднанні в теперішній час єдиною концепцією, за якою, першочергова роль належить закону. Але існують і деякі значні відмінності між системами цих країн, що торкаються конституційного контролю, кодифікації, різноманітної ролі закону і регламенту, тлумачення законів. Отже, романо-германська система кодифікована, в основному базується на кодексах, на докладному і розвинутому централізованому законодавчому регулюванні.

скачать реферат Господарські договори

Суд при вирішенні спору може застосувати до таких договорів правила про зобов'язання, які пов'язані з підприємницькою діяльністю, зокрема, поклавши на підприємця відповідальність за порушення зобов'язання і за відсутності його вини (за винятком дії непереборної сили), як це передбачено ст. 640 проекту ЦК. У господарському договорі поєднуються як загальні ознаки, властиві цивільно-правовому договору, так і особливі риси. Такими особливостями є: 1) суб'єктами цього договору є юридичні або фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності; 2) зміст господарського договору становлять умови, за якими передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення підприємницької діяльності або для інших цілей, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням. Прикладом такого договору може бути договір міжнародної купівлі-продажу товарів. За Віденською конвенцією ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (статті 1 і 2) ця конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу між сторонами, комерційні підприємства яких містяться в різних державах, коли ці держави є учасниками конвенції або коли згідно з нормами міжнародного приватного права до них застосовується право держави, що домовляється.

скачать реферат Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ КАФЕДРА цивільно-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН контрольна робота з дисципліни: «Право інтелектуальної власності» Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності Завдання Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. Патентування об'єктів у зарубіжних країнах. (Європатент та його особливості. Євроазіатський патент та його особливості. Американські патенти. Афромалагадасійський патент.) Задача. Працівник К., працюючи у видавництві, винайшов новий склад типографської фарби. Типографія видавництва використовувала даний розчин протягом року, але винагороду К. не виплачувала. К. звернувся до керівництва видавництва з вимогою про виплату гонорару, посилаючись на Закон України » від 1 червня 2000 р № 1771-III. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР Международное частное право: Учебник. Издание 2. Богуславский М. M., Москва, 1997 Міжнародне приватне право. Навчальний посібник 2-ге, видання, стереотипне Дахно І. І., Київ, 2004 Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти Юлдашев О. Х., Київ, 2004 Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: Учебник. – К., 2005 Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ Юлдашев О. Х.: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. 27

скачать реферат Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Вона має включати не лише міждержавні макроекономічні структури (Раду з питань співробітництва та Комітет з питань співробітництва, що складається відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво з членів Ради Європейського союзу та з членів Комісії ЄС, з одного боку, та членів Уряду України -з іншого), але й низку, так би мовити, секторальних органів для налагодження ефективного співробітництва з окремих напрямів. Більше того, такий механізм навряд чи буде дійовим без мережі спільних інституцій, створених на основі приватного права: спільних торгових палат, спільних комітетів та асоціацій ділового співробітництва України та країн Західної Європи, торгових домів України в провідних країнах Західної Європи, які займалися б просуванням на відповідні ринки українських товарів і послуг, міжнародних фіналсово-нромиоіових груп, в яких з боку ЄС могли би виступати відомі банківські структури, фінансові та інвестиційні установи країн- членів ЄС. Нарешті, будь-які проекти розвитку взаємного співробітництва України з ЄС та його країнами-членами будуть лише добрими побажаннями, якщо не буде знайдено реальних джерел фінансування заходів з налагодження такої взаємодії, зі структурної адаптації економіки України до вимог ЄС.

скачать реферат Господарський договір

У роботі зроблена спроба провести аналіз чинного законодавства, порівняти його із Проектом Цивільного кодексу, дати можливі способи вирішення окремих проблем та колізій, які виникають при застосуванні законодавства під час укладання, зміни, виконанні, розірванні господарських договорів. Поняття господарського договору Суб'єктам підприємництва доводиться укладати різні за своїм характером договори (купівлі-продажу, поставки, перевезення, лізингу, консигнації, банківського кредиту тощо), які регулюються як нормами ЦК, так і інших нормативних актів. Особливістю розвитку сучасного приватного права є тенденція до уніфікації правових систем, завдяки яким відбувається стикування та взаємодія різних систем національного законодавства з метою спрощення міжнародних відносин, зняття перешкод у міжнародному обороті товарів, капіталів та робочої сили. Прискоренню цих процесів сприяє діяльність численних міжнародних організацій з уніфікації міжнародного права. Серед міжнародних організацій, які відіграли помітну роль в уніфікації колізійних та матеріальних цивільно-правових норм у сфері купівлі-продажу, факторингу, лізингу та деяких інших, слід назвати Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА).

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
скачать реферат Антична культура: Давній Рим

Реферат з курсу: “Українська та зарубіжна культури” студента I-го курсу 1-ої групи відділення МЕВ Гапєєва Дмитра Сергійовича Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Київ – 1999 Вступ Культура римської цивілізації має тисячолітню історію. Її значення для світової цивілізації важко переоцінити. Латинська мова, яка була носієм цієї культури, справила вплив на цілу групу мов, так званих романських. Ще два-три століття тому вона була мовою філософії, науки, медицини, юриспруденції, релігії і літератури багатьох європейських народів. Ще й сьогодні більшість наукових, медичних, юридичних термінів – латинського походження. Таке ж значення мають досягнення римлян в архітектурі, образотворчому мистецтві, в системі державного і приватного права, адміністративного управління та форм організації суспільного життя. Вивчення історії античної, і зокрема римської, культури дає змогу зрозуміти закономірності розвитку багатьох соціальних та культурних феноменів, робить можливим більш грунтовний підхід до вивчення й розуміння сьогоднішніх соціальних і культурних процесів.

скачать реферат Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Декреты- решения по суд. делам. Рескрипты- толкование законов. Мандаты- инструкции чиновникам по осущ. правосудия и управления. Эдикты и мандаты уходили вместе с принцепсом. Во 2 в. конст. принимают знач. как бы законов. В эпоху доминанта конст.= ед. закон. Конкубінат. Фактичні шлюбні відносини людей, які не могли вступити в законний римський шлюб (різне громадянство чи стан), дістали назву конкубінат. Йшлося про стійке співжиття чоловіка і жінки з наміром утворити сім'ю, а не короткочасний тимчасовий зв'язок, який суворо притискувався з часів Августа (ряд суворих законів, спрямованих на зміцнення моральних підвалин сім'ї, переслідування перелюбства, особливо з боку жінки). Конкубінат практично не мав ніяких правових наслідків Діти, народжені в конкубінаті, не набували імені й статусу свого батька, не мали права на аліменти, не могли стати спадкоємцями після його смерті, не одержували статусу шлюбних дітей, на них не поширювалась батьківська влада. Жінка в таких відносинах не поділяла громадського становища і соціального стану свого фактичної о чоловіка та ін Система римського приватного права.

скачать реферат Діяльність римських магімтратів

Складений ним збірник, у якому нараховувалося 90 книг, одержав назву «Постійний едикт». Йому була додана обов'язкова сила. У наслідку знамениті правознавці Павло, Ульпіан написали до цього збірника безліч коментарів, що пізніше також були прирівняні до джерел римського приватного права. Багато положень «Постійного едикту» ввійшли в звід цивільного права. Великою популярністю користалися короткі елементарні посібники – i s i u io es. Самі знамениті – Інституції Гая, але наприкінці класичного періоду з'явилися Інституції Марціана, Калістрата, Павла й Ульпіана. Але вони не могли затьмарити старих Інституцій Гая, що послужили надалі зразком інституційної системи. Їхню своєрідну систему можна назвати доктриальною; при відсутності чи лише короткому розгляді історичного матеріалу усе зосереджено на догматичному викладі діючого права. Інституційна система викладає право і його застосування не розрізнено, а прагнучи розчленувати весь матеріал, з погляду загальних правових категорій, якими насамперед є особи, речі і позови. Інституції Гая доповнюються ще одним твором «Res quo idia ae» («Повсякденні справи»).

скачать реферат Римское право

Проте вони мали вплив на практику, що ставав тим значніше, ніж переконливіше їх обгрунтованість і чим вище авторитет їх автора. Саме ця функція згодом зіграла вирішальну роль в забезпеченні активної участі видатних римських юристів в загальному нормотворчому процесі. З особливою силою така участь виявилася в класичний період розвитку римського приватного права. До загальної функції respo dere, яку юристи здійснювали і раніше, імператор Август приєднав надане деяким юристам ius respo de di - право давати в письмовому вигляді по запитам учасників суперечки юридичні рішення владою імператора (ех auc ori a ae pri cipis) з приданням ним тим самим якості обов’язковості. Застосовані до конкретної суперечки, ці рішення силою свого авторитету впливали на долю інших однорідних суперечок, що і надавало їм відоме нормативне значення. За аналогією таких рішень проводилися як нові ідеї, так і вже виражені в різних літературних джерелах. Найбільш поширеними видами юридичних літературних творів були: інституції (i s i u io es) підручники по праву; коментарі (comme ariis) тлумачення діючого, головним чином, преторського, права; дигести (diges a) коментарі (нерідко в поєднанні з критикою) висловлювання юристів колишніх часів; регули (regulae) збірники стисло виражених юридичних правил, афоризмів і приказок.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.