телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для дома -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Неомарксистська теорія міжнародних відносин

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Предмет дослідження — теоретико-методологічні основи неомарксизму і їх застосування в теорії міжнародних відносин. Мета і завдання курсової роботи. Метою даної наукової роботи є узагальнення й аналіз концепцій неомарксизму, їх обгрінтування світової політики, дослідження поглядів основних предстваників неомарксизму у міжнародних відносинах. Для реалізації поставленої мети необхідне виконання наступних завдань: Дати визначення поняттю неомарксизм, простежити лінію його становлення; Охарактеризувати погляди основних представників неомарксистів щодо міжнародних відносин у світі. Уточнити поняття сучасної світ-системи й визначити основні характеристики її розвитку. Порівняти методи й методики, запропоновані представниками різних напрямків неомарксизму. Простежити розвиток відносин між державами «ядра» і співвіднести з виділеними етапами розвитку сучасної світ-системи. Оцінити ефективність методів аналізу неомарксизму для дослідження сучасних міждержавних відносин. Методологічна й теоретична основа. У якості методологічної основи дослідження виступають теоретичні погляди основних представників неомарксизму, а також концепції світ-системного аналізу, розроблені представниками класичного й порівняльного напрямків неомарксизму й школи «постійного розвитку». Дані концепції ґрунтуються на міждисциплінарному підході до аналізу еволюції сучасної світ-системи. Головним методом неомарксизму є виділення циклічності в розвитку світових систем. У дослідженнях короткострокових тенденцій і процесів неомарксизм опирається на порівняльний аналіз політичних подій. Теоретичне значення роботи. Обґрунтовані в роботі наукові положення створюють підґрунтя для оптимізації подальшого дослідження неомарксистської теорії міжнародних відносин. Практичне значення дослідження та одержаних в ході дослідження теми результатів полягає в тому, що концептуальні теоретичні і методологічні підходи, застосовані в роботі, можна використовувати для вивчення процесу становлення і розвитку ідей представників неомарксистської течії, а також у вивчені сучасного багатостороннього міждержавного співробітництва з точки зору неомарксистів. Основні положення, узагальнення і висновки роботи, зібраний фактичний матеріал можуть бути також використані для написання наукових робіт, статей тощо з історії і теорії міжнародних відносин країнознавства, політології та інших суміжних до теми дослідження дисциплін. Структура курсової роботи. Дослідження побудоване на основі проблемно-тематичного підходу та складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 40 бібліографічних позицій. Розділ 1. Методологічні основи теорії неомарксизму 1.1 Ступінь дослідженості проблеми, поділ напрямків неомарксизму В Радянському Союзі інтерес до неомарксизму вперше виник в 1980-х рр. у рамках розробки концепцій багатоукладності економіки (А.І. Левковський) , залежного розвитку (В.В. Крилов, В.А. Яшкин) синтезу традиційного й сучасного (Н.А.Симонія) , макроформаційної концепції (Чешков М.А.) . Дані концепції опиралися в основному на дослідження представників теорій нерозвиненості й залежності, і в меншому ступнені - представників світ-системного аналізу.

Люксембург), досягши яких, капіталізм із неминучістю загине. Наступним етапом розвитку марксизму є період I і II світових воєн. У цей час марксистські ідеї розбудовує Франкфуртська школа (Інститут соціальних досліджень у Франкфурті-на-Майні (з 1931 р.), «Журнал соціальних досліджень» (з 1932 р.)). Її представниками є К. Корш, В. Беньямін, М. Хоркхаймер, А. Лефевр, Т. Адорно, Ю. Хабермас і ін. Паралельно «критичній теорії» переосмислення навчання К. Маркса відбувається в рамках «ревізіонізму», представленого такими іменами, як Д. Лукач, А. Грамши, Л. Альтюссер і ін. Ідеї Франкфуртської школи вплинули на ідеологів руху «нових лівих» 1960 - початку 1970-х рр. — Г. Маркузе, Ч. Гевара, Ф. Кастро, Ф. Фанона, Р. Дебре й ін. Після першої світової війни неомарксизм виступає як ліворадикальний напрямок. При цьому соціал-демократичне трактування марксизму вважається неприйнятним, а сама соціал-демократія розглядається, як така, що інтегрувалася в капіталістичний світ, що і визначило негативне до неї відношення з боку неомарксистів. Поряд із цим простежується й неприйняття радянського варіанта марксизму. У першій половині XX століття неомарксисти акцентують увагу на критичній спрямованості філософії К. Маркса, його критиці капіталістичної цивілізації і її культури, комбінації наукового аналізу з морально-світоглядними установками . Представників Франкфуртської школи відрізняє «структурне відділення від політичної практики», тобто неомарксисти відходять від практичної діяльності й обмежуються теоретичними вишукуваннями. Створення Інституту соціальних досліджень у Франкфурті знаменує інституціональне відділення теорії від політики. Серед другого покоління марксистів тільки Д. Лукач,. К. Корш і А. Грамши на початку своєї кар'єри були великими політичними діячами. В 1934-1939 рр. інституціональний центр франкфуртської школи розташовувався в Женеві, потім у Парижі. В 1939 році Інститут переїжджає в США в Колумбійський Університет у Нью-Йорку, де й розташовується до закінчення II світової війни. Після того Інститут вертається в Німеччину у Франкфурт-на-Майні. Однак у Німеччині заборонена комуністична партія, а соціал-демократична партія формально рве зв'язки з марксизмом. Усе це сприяє остаточній деполітизації Інституту. У якості основних рис Франкфуртської школи виділяють наступні: 1. Проблематика відчуження витлумачується в дусі гегелівського ототожнення відчуження й опредмечування, відчуження й об'єктивації. 2. Антипозитивізм набирає саму крайню форму - заперечення всієї «традиційної» науки ( як природньої, так і соціальної), розцінюваної як основний інструмент капіталістичної експлуатації й гноблення, та найбільш адекватне втілення буржуазної ідеології. 3. Об'єктом вивчення стає «надбудова», тобто у фокусі досліджень виявляється культура, а не економіка. Представники Франкфуртської школи замовчують буржуазну політичну систему й нічого не говорять про способи її повалення. 4. Якщо в класичному марксизмі розвиток людства веде до прогресивного звільнення від тиранії природньої необхідності й із приходом комунізму - до царства свободи, то Т. Адорно й М. Хоркхаймер зтверджують, що підпорядкування природи відбувалося одночасно з формуванням класів.

Вона носить суспільний характер, тобто її немає поза людським спілкуванням. Практика історична в тому розумінні, що полягає в безперервному перетворенні людьми умов свого існування й самих себе. Також практика є предметною діяльністю, оскільки людям доводиться перетворювати те, що створила природа або суспільство, тобто предмети. Оскільки людина може мислити тільки про те, що вже ввійшло в коло практичних проблем, тільки історична практика може служити обґрунтуванням або спростуванням теоретичних викладень. Немаловажне місце в теорії марксизму займає поняття «відчуження». У марксизмі виділяється п'ять видів відчуження : Відчуження діяльності - діяльність людини стає далекою їй: не приносить радості, задоволення; Відчуження умов праці від самої праці - робітнику у формі капіталу протистоять умови його праці, від нього відчужене управління виробництвом, науковий розвиток, знаряддя праці; Відчуження результатів праці - вони переходять у чужу власність; Відчуження соціальних інститутів і норм - норми соціального життя приписуються трудящим ззовні; Відчуження духовного життя - духовна діяльність відособлена від людини у вигляді релігії, абстрактної моралі, професійного мистецтва, ідеології, і не є вільним, «живим» результатом її діяльності. Марксисти приділяли велику увагу проблемі розвитку людського суспільства. У рамках досліджень по даній темі було розроблене поняття суспільно-економічної формації. К.Маркс виділяв три великі суспільні формації : 1. Первинну - загальна власність. Ця суспільна формація характеризується тим, що відносини загальної власності й виробничі відносини не мають окремих форм і проявляються через родові зв'язки. 2. Вторинну — приватна власність. Ця формація позначається як «економічна суспільна формація». У якості «прогресивних епох» даної формації представлені азіатський, античний, феодальний і буржуазний способи виробництва. 3. Третинну - суспільна власність. Втіленням даної формації є комунізм, де можливий «самобутній і вільний розвиток індивіда». Визначення формації тісно пов'язане з поняттями базису й надбудови. У суспільному виробництві життя люди вступають у виробничі відносини, які відповідають певному щаблю розвитку матеріальних продуктивних сил. Сукупність виробничих відносин становить економічну структуру суспільства - базис, над яким розташовується політична і юридична надбудова . У певний момент продуктивні сили заходять у суперечність із виробничими відносинами, і тоді наступає епоха соціальної революції. Капіталізм кінця XIX століття розглядався марксистами як період загострення протистояння двох класів - пролетаріату й буржуазії, що повинно було з неминучістю привести до революційної зміни суспільно-економічної формації. В 90-х рр. XIX століття деякі положення марксизму були переглянуті в рамках ревізіонізму, представниками якого є Є. Бернштейн, А. Бебель, В. Либкнехт, Л. Березнів і ін. Критиці піддалися положення марксизму про прогресивне зубожіння пролетаріату у міру розвитку капіталізму й росту класових протиріч, про концентрацію капіталу, а також про революційну зміну суспільно-економічних формацій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

На тих прикладах, що х так багато дають тепершн свтов под, можна легко переконатися, що в чужй тверезй полтиц «високо кляси» така полтична проблематика, як у нас, розцнються тими самими критерями мрами, якими послуговуться наш «доморослий» революцйний рух. Може, через те й легше буде знайти спльну полтичну мову. Спостергаючи позиц (з одного боку крайових, а з другого, емAрацйних полтичних чинникв нших народв, ставлення х до одних других захднх великодержав) та цлу еволюцю тих вдносин за останн роки, тим легше ста зрозумлим, яке велике полтичне значення ма снування дяння в Укран пдпльного державно формац такого ж революцйного уряду. Протиставлення його больщевицькй експозитур ма на мжнароднй арен значно сильнш атути переконлившу силу, нж виставлення емграцйного уряду. Бож сам факт його снування дяння на укранськй територ те, що большевики не можуть його знищити, хоч докладають всх зусиль тоталтарно-енкаведвсько державно машини,P це таке сильне наочне свдоцтво про його вкорнення у народ його силу, що жодна ворожа пропаганда не може нчого вдяти проти цього свдоцтва

скачать реферат Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

Предметом дослідження є концепція, та основні ідеї школи неореалізму у міжнародних відносинах. Мета курсової роботи – дослідити етапи становлення, розвитку школи неореалізму, принципові позиції та ідеї представників неореалізму у міжнародних відносинах. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: Розкрити поняття міжнародних відносин. Окреслити існування різних течій, напрямків та шкіл у теорії міжнародних відносин. Проаналізувати основні ідеї, принципи школи неореалізму у міжнародних відносинах. Розглянути погляди та наукові доробки відомих представників школи неореалізму. Практичне значення. Результати курсового дослідження можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, при написанні наукових, курсових та дипломних робіт з даної проблематики, оскільки вони розширюють знання про напрямки у історії та теорії міжнародних відносин. Структура даної курсової роботи складається із вступу, двох розділів, висновку й списку використаної літератури. Розділ 1. Сутність міжнародних відносин та місце школи неореалізму у них 1.1 Поняття міжнародних відносинНезалежні держави не розвиваються у вакуумі, вони взаємодіють один з одним, впливаючи на розвиток світової політики.

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
 Перспективи Української Революції

Коли усвдомити соб, що це пдстава цло визвольно концепц, тод ясно розумться пляновсть т боротьби, доцльнсть успшнсть такого широкого розгорнення в той час. Треба дивитися на справу визвольно революц як на глибокий, довготривалий процес, що розвиваться набира сили через безупинне послдовне продовжування поширювання. Нацонально-визвольна революця це справа цлого укранського народу й нших народв, широких мас, а не тльки органзованих революцйних сил. На перелам 4546 рр. мжнародня полтична ситуаця увйшла в стадю «мирно» перерви, а це вплива теж на внутршн вдносини в СССР. В той час збройна сила укрансько революц досягла найвищого стану сво моблзац. Перед проводом революц стало питання: «чи йти до скорого загального повстанчого зриву, чи поширювати й поглиблювати революцйний процес у прихованй форм на довгу мету?» Стан активних революцйних сил УПА й ОУН давав змогу проводов визвольно боротьби йти по лн прискорювання повстанчих дй, поширювати й умасовлювати одверту повстанчу боротьбу

скачать реферат Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

Спочатку ТНК вивчалися в рамках теорії фірми, потім почали розроблятися самостійні концепції. Фундаментальною відмінністю ТНК є наявність у них закордонного виробництва товарів і послуг, здійснення необхідних для цього вкладень капіталу. В рамках концепцій сучасних ТНК розроблено чимало моделей експорту капіталу у формі прямих інвестицій, що пояснюють природу ТНК. Для повного розуміння мотивації діяльності ТНК необхідне розглядання різних трактувань їх суті в ученнях економістів. Передумовою розвитку теорії міжнародного руху капіталу послужили класичні економічні теорії XIX століття (наприклад, теорії А. Сміта и Д. Рікардо), що розглядають міжнародну торгівлю як двигун інтернаціоналізації і интеграції світових економік. Процеси інтернаціоналізації шляхом розвитку торгівлі розглядались як основний каталізатор зростання національного добробуту, особливо якщо країна спеціалізувалася в тих областях, де вона мала відносну перевагу. Грунтуючись на даних принципах, Дж.С. Мілль вперше почав розробляти теорію руху капіталів між країнами. Учений бачив причину вивозу капіталу в нормі прибутку, яка в багатих капіталом країнах має тенденцію до пониження. Економісти Дж.А. Гобсон, Дж.М. Кейнс перенесли положення факторної теорії Ж.-Б. Сіючи на міжнародні відносини, сформулювали постулат про альтернативність міжнародної торгівлі і міжнародного руху чинників виробництва.

 Перспективи Української Революції

Укранський нацоналстичний рух послдовно веде визвольн змагання народу цим шляхом. На успшне розгортання революцйно-визвольно боротьби складаються так чинники: а)Pзрст революцйного потенцялу, динамка й пдготовансть визвольних сил нац до повного розгортання боротьби у повстання революцйну нацонально-визвольну вйну; б)Pпоширення революцйно протибольшевицько протиросйсько боротьби серед нших народв, змцнення визвольного фронту народв поневолених московським мперялзмом; в)Pвнутршня ситуаця в СССР, зокрема наслдки протибольшевицьких дй революцйних сил, реакця народнх мас на соцяльне уярмлення, заламання кризи в большевицькй систем. Сприяючими чинниками : мжнародня ситуаця, вдносини мж СССР зовншнми силами, наскльки вони зв'язують тримають в напруженн большевицьк сили, сприятлива постава зовншнх сил до визвольно боротьби пдсовтських народв. Наявнсть, сила, ширина глибина та революцйна напруга трьох основних складникв, з яких твориться процес нацонально-визвольно боротьби, виршують остаточний вислд

скачать реферат Міжнародна торгівля товарами

План Суть, види та показники світової торгівлі Типи зовнішньоторговельної політики держав Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами Теорії міжнародної торгівлі Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України 1. Суть, види та показники світової торгівлі Суть світової торгівлі товарами полягає в переміщенні товарів за межі митного кордону країни. Визначимо ключові терміни, які описують зовнішньоторговельні потоки: Експорт - це вивіз товарів за митний кордон держави. Імпорт - це ввіз товарів за межі митного кордону . Реекспорт - це вивіз за митний кордон товарів, раніше імпортованих і не перероблених в країні. Реімпорт дозволяє придбати за кордоном раніше експортовані і не перероблені там товари, зокрема, повернення бракованої продукції. Зовнішньоторговельний оборот – це сума зазначених чотирьох складових. Зовнішньоторговельне сальдо – це різниця між сумою експорту і реекспорту, з одного боку, та сумою імпорту і реімпорту, з другого боку. Міжнародна торговельна палата (МТП) розробила базисні умови торгівлі ІНКОТЕРМС, згідно з якими оцінюються особливості постачання товарів на зовнішніх ринках з розподілом обов юнктури, насамперед, від цін на головну експортну складову – продукцію металургійної галузі.

скачать реферат Юридичний факт

Можна виділити дві групи джерел. По-перше, роботи загальнотеоретичного характеру. У них розглядаються поняття й види юридичних фактів, аналізується їхню роль у правовому регулюванні, зв'язок із правовий відносинами. Не випадково питання теорії юридичних фактів викладаються головним чином у роботах по теорії правовий відносин. У підручниках по теорії держави й права відтворюються давно розроблені питання юридичних фактів, автори, як правило, дають поняття юридичних фактів і приводять їхню класифікацію. І все-таки сказати, що розробка теорії юридичних фактів завершена, не можна. Практичний зміст і наукова цінність теорії юридичних фактів полягає в тім, що вона вивчає один з аспектів фактичної обґрунтованості правового регулювання. Система юридичних фактів, чітко обкреслених у законодавстві, вчасно, повно й вірогідно встановлених у процесі застосування права, - одна з важливих гарантій законності. Мета й завдання даної роботи - показати сучасний стан і можливі шляхи, де рішення деяких актуальних проблем теорії юридичних фактів. Ми виходимо з того, що юридичні факти - багатогранне явище правової реальності.

скачать реферат Экономическая сущность лизинга

Якщо для вітчизняних лізингових компаній, котрі тільки-но почали виникати й розвиватися в Україні, відсутність спеціального законодавства до певної міри не була серйозною перешкодою, а в окремих випадках — навіть навпаки, якимось чином сприяла їх фінансовим успіхам, то великі лізингові компанії Заходу аж тепер, після прийняття згаданого закону, мають можливість серйозно працювати на ринку України. Як зазначають спеціалісти, хоч основні положення закону "Про лізинг" і відповідають основам теорії лізингу, однак можливості застосування цього документа нині в Україні досить обмежені й ті компанії, які ще в 1997 р. могли розвивати свою лізингову діяльність, сьогодні, після прийняття закону, стоять перед перспективою її згортання. У цьому плані Україна значно відстає від Росії та Білорусі, не кажучи вже про Польщу. За рівнем розвитку лізингових взаємовідносин ми перебуваємо десь на рівні 1990 р. названих країн. Втрачено багато часу. В країнах Прибалтики лізинг розвинувся вже так широко, що розповсюджується навіть на побутові товари широкого вжитку для населення. У законі "Про лізинг" зовсім не знайшла відображення проблема сублізингу, що стримує реалізацію міжнародних лізингових проектів.

скачать реферат Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Міністерство освіти України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Курсова робота з «Теорії бухгалтерського обліку» на тему: «Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин» студента II курсу денного відділення спеціальності 0106 української групи Єфремова Святослава Олексійовича Науковий керівник:      Смирнова Лариса Дмитрівна Донецьк 2000 р. Реферат             Курсова робота: 20 стор., 2 мал., 15 джерел.             Тема: “Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин”.             Мета роботи: вивчити економічну сутність активів, принципи їх класифікації а також зміни у їх складі внаслідок реформування бухгалтерського обліку та впровадження НСБО на Україні.             Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз.             Встановлено, що, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, як і в міжнародній практиці, активи є першим і найважливішим об’єктом бухгалтерського обліку.             Дослідження показало, що найважливішими активами, які контролює підприємство, є основні засоби, нематеріальні активи та запаси.             Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання “принципу обачності”, який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів.

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
скачать реферат Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

Без знання їх неможливо ефективне функціонування в якості фахівців з ПР. Паблік рилейшнз зацікавлена як у зовнішній, так і у внутрішній аудиторії. Це відображення уваги суспільства до людини, коли людина перестає бути безмовним гвинтиком. З іншого боку, умови демократичного розвитку дозволяють великим групам людей мати автономне від інших поведінку. Мова йде про свідоме породження різноманіття людської поведінки. Все це у відповідь вимагає посилення роботи методів, що дозволяють досягати певного порозуміння у поведінці. Список використаної літератури Мойсеєв В.А. Паблік рилейшнз. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 224 c. Мойсеєв В. Паблік рилейшнз – засіб соціальної комунікації (теорія и практика). – К., 2002. – 506 с. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз для професіоналів. Інститут міжнародних відносин київського університету, 1998

скачать реферат Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

Отже, державне регулювання ажніяк не потрібно. Іншою є кейнсіанська теорія. “Для кейнсіанців мінливість сукупного попиту й нееластичність цін у напрямі зниження означають, що безробіття може збільшитися й зберігатися в ринковій економіці впродовж тривалого періоду. Щоби запобігти гігантських втрат від спадів і криз, необхідна активна макроекономічна політика регулювання сукупного попиту з боку держави” . 4. Міжнародна торгівля. Теорія порівняних переваг. Міжнародна торгівля (МТ) являє собою найбільш загальну традиційну форму розвитку розвитку міжнародних економічних відносин. У процесі міжнародної торгівлі між суб’єктами світового господарства складаються відносини в області обміну, купівлі-продажу товарів, капіталу, робочої сили і послуг. А.П.Румянцев та Н.С.Румянцева пропонують таке визначення: “Міжнародна торгівля – обмін товарами й послугами між державно оформленими національними господарствами або їхніми представниками” . Існують чотири групи показників МТ. Перша з них – це показники обсягу МТ. Основними показниками обсягу МТ є: - експорт, тобто вивезення товару з країни; - імпорт, тобто ввезення товару в країну; - зовнішньоторговельний оборот, тобто сукупний обсяг експорта- імпорта за певний період часу (звичайно, за рік); - фізичний обсяг міжнародної торгівлі, тобто оцінка обсягу експорту й імпорту в постійних цінах в межах одного періоду (року); - генеральна торгівля, тобто вартість зовнішньоторговельного обороту й вартість транзитних товарів; - спеціальна торгівля, тобто чистий зовнішньоторговельний оборот (продукція, завезена в країну чи вивезенав з неї); - реекспорт, тобто вивіз раніше ввезеного товару, не- підданого переробці; - реімпорт, тобто ввіз раніше вивезених товарів, непідданих переробці.

скачать реферат Міжнародна економіка

У науковому розумінні ринок- це органічна частина капіталістичної системи товарного господарства, основою якого є виробництво продукту як товару. При розгляді предмета економічної теорії були виділені 4 сфери виробничих відносин: виробництво — розподіли — обмін — споживання. Суспільне виробництво має своєю метою споживання. Алі перш, ніж продукт товарного виробництва дійде до споживання, він підлягає розподілу й обміну. Розподіл - це результат виробництва, не тільки з погляду форми, алі і змісту, тому що розподілятися можуть тільки продукти праці, капіталу і землі. Розподіл веде до утворення грошових доходів суспільства у виді заробітної плати, прибутку і ренти.2.2. Індустрія туризму і її розвиток у сучасних умовах. У даний година індустрія туризму є однієї з найбільше що динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи росту числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно даним всесвітньої туристичної організації, у 1995 році у світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярда доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту).

скачать реферат Подготовка к экзамену по МИ

У тій же Північній Кореї видається журнал "Корея", він яскраво оформлений, якісно виданий, але весь його матеріал має певний ідеологічний зміст: майже кожна стаття починається словами "Всесвітньо відомий, визнаний вождь Кім Чен Ір " Інформаційний простір має кілька визначень: . Інформаційний простір – це система середовища буття людини, яка забезпечує життєдіяльність будь-якої системи, зокрема – системи міжнародних відносин. (Паньшин В.Н. "Концепция формирования информационного пространства стран-участниц СНГ" . Минск, 1996) . Інформаційний простір – це система спільного використання національних інформаційних ресурсів за узгодженими сферами і напрямками діяльності. (О.Коган, "Теорія інформаційної взаємодії", 1996 рік). . Інформаційний простір – це сума складних інформаційних технологій, які є основою і визначальним компонентом промислово-економічного комплексу транснаціональних спільнот, які впливають на формування світоглядних процесів у суспільстві (Шрейдер "Теорія комунікацій"). МІП визначається конституційними нормами окремих держав, міжнародними угодами та технічним забезпеченням процесу інформації. Він складається із державних (національних) інформаційних просторів, регіональних просторів а також просторів окремих територій.

скачать реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Важливим принципом гарантування здійснення прав і свобод людини г) забезпечує реалізацію у державі усіх прав і свобод людини і громадянина, що закріплені у міжнародних актах, ратифікованих Україною. Реальна цінність права завжди пов’язана з цінностями держави. При цьому цінність права витікає не із його зв’язку з державою, взятою самою по собі, а з його зв’язку з особою. Вимірюється вона тим, чи забезпечує право , і якою мірою , гармонічний та прогресивний розвиток особи, розширення її свободи. Українська держава повинна мати таку систему ознак формування концепції правової держави та її реалізація передбачають: аналіз витоків теорії .правової держави та її філософської основи, дослідження зарубіжних концепцій правової держави, конституцій країн, що закріпили створення правової держави за мету свого розвитку, переоцінку економічної ролі держави в умовах ринкових відносин, перегляд взаємовідносин держави і суспільства, невтручання держави у вирішення тих питань, що належать до компетенції громадських формувань, вдосконалення національно-державних відносин, відповідність законів потребам суспільства і особи, принципам Права як синоніма Правди, Праведності, розробку процедур і механізмів щодо розв’язання конфліктів між різними суб’єктами, високу правову і політичну культуру членів суспільства.

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
скачать реферат Німецька класична філософія

Дотримуючись теорій Вольтера (прихильника освіченого абсолютизму). Кант визнавав право на вільне висловлення своєї думки, обмежуючи його, однак, необхідністю цивільної і політичної покори владі, без чого немислимо саме існування держави: “Міркуйте скількох завгодно і про що завгодно, але коріться”. Підходячи до державного устрою історично, Кант вважав, що воно не може залишатися незмінним: ті або інші форми правління існують доти, поки вони необхідні. Республіка — це єдиний правовий державний лад, якого відрізняється міцністю: тут закон не залежить ні від якої окремої особи. Щира республіка, по Канті, є система, керована уповноваженими депутатами, обраними народом. В поглядах на відносини між державами Кант виступав проти неправового стану цих відносин, проти панування на міжнародній арені права сильного. Вихід з такого стану він бачив у створенні рівноправного союзу народів, за який — робити допомога державам при нападі ззовні. Існування такого союзу — застава життєздатності людства в цілому. Невід'ємною частиною усієї філософської системи Канта є ідея вічного світу. Хоча цю ідею сам він вважав нереалізованої, однак думав, що союз держав може наблизити людство до здійснення такого ідеалу.

скачать реферат Товарное производство

смотреть на рефераты похожие на "Товарное производство" Міжнародний Соломонів Університет Економічний факультет Сутність товарного виробництва та закономірності його розвитку Курсова робота студента першого курсу м.Київ 2002 р. ПланВступ 3 Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 4 Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі 7 Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 10 Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія 12 Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 14 Товарні відносини в умовах капіталізму. Об’єктивна основа товарних відносин 17 Модель товарного господарства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25 Вступ Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, формі та місцезнаходженні не можуть задовольнити його вимоги.

скачать реферат Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці вперше постала наприкінці 70-х років XX століття після підписання країнами – членами Міжнародного валютного фонду Ямайської угоди (Кінгстон, Ямайка, 1976 р.), відповідно до якої було офіційно визнано демонетизацію золота, скасовано його офіційну ціну і золотий паритет, введено міжнародну розрахункову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), яка мала стати основою визначення валютних курсів національних валют, і введено режим вільного курсоутворення на базі «плаваючих» валютних курсів – флоатинг. Найбільшої гостроти проблема валютного ризику набула у 80-х рр. і залишається актуальною на перспективу. Це пов'язано з різким зростанням обсягів міжнародних торговельних і фінансових операцій, непрогнозованими коливаннями валютних курсів, зростанням обсягів валютних спекуляцій, що спричиняє різке збільшення залежності кінцевих фінансових результатів діяльності підприємств і фінансово-кредитних установ від валютного ризику. Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин. Валютний ризик - це ризик втрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами.

скачать реферат Основи теорії права

У сучасній юридичній літературі визнають принципи демократизму, законності, гуманізму, рівності всіх перед законом, взаємної відповідальності держави та особи тощо. Розрізняють також загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та принципи інститутів права. Принципи права як керівні юридичні вимоги відображають особливості та специфіку юридичного права, мають нормативний, регулятивний характер, визначають і скеровують правомірну поведінку людей. У теорії права існують різні класифікації принципів права. Наприклад, їх поділяють на загальнолюдські, типологічні, конкретно-історичні, галузеві, міжгалузеві та принципи інститутів права. Загальнолюдські принципи права характеризують як юридичні засади, ідеали чи основи, що зумовлені певним рівнем всесвітнього розвитку цивілізації, втілюють у собі найкращі, прогресивні здобутки правової історії людства, визнані міжнародними нормами права. Такими принципами є: а) закріплення у праві міри свободи людини та забезпечення її основних прав; б) юридична рівність однойменних суб'єктів у всіх правовідносинах; в) верховенство закону як акта нормативного волевиявлення вищого представницького органу держави; г) взаємопов'язаність юридичних прав і обов'язків; ґ) регулювання поведінки людей та їх об'єднань за загально-дозволеним типом правового регулювання: «дозволено все, що прямо не заборонено законом»; д) діяльність органів і посадових осіб за принципом: «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом»; е) чітке закріплення правовими нормами процедурно-процесуальних механізмів забезпечення (гарантування) прав людини і здійснення нею своїх обов'язків; є) здійснення правосуддя тільки судами як найефективніша гарантія прав людини; ж) юридична відповідальність людини за свою винну протиправну поведінку; з) обов'язкова дія принципу презумпції невинуватості особи в суспільстві.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.