телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Бытовая техника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз використання трудових ресурсів

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Зміст Вступ4 Аналіз операцій з оплати праці6 1. Заробітна плата: сутність та принципи формування6 1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи6 1.2 Формування заробітної плати в умовах ринку. Вартість робочої сили. Заробітна плата як ціна робочої сили10 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства15 2.1 Аналіз чисельного складу працівників15 2.2 Аналіз продуктивності праці.21 2.3 Аналіз стану оплати праці29 2.4 Аналіз формування та використання фонду оплати праціError: Refere ce source o fou d 3. Стратегічне управління трудовими ресурсамиError: Refere ce source o fou d Висновки47 Список використаної літератури49 Вступ В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Згідно з визначенням стратегічного набору, необхідною є координація стратегій різного типу. Підприємство може досягти загальних цілей за умови збалансованості стратегій, обґрунтованості взаємодії окремих видів у «стратегічному наборі», що сприяє їхньому взаємопідсиленню, тобто досягненню ефекту синергії. «Сила» загальних стратегій підприємства збільшується за допомогою збалансованості «портфеля», де відображено напрямки його діяльності. Окремі напрямки діяльності реалізуються ефективно, коли функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та пристосовані одна до одної та до стратегій вищого рівня. Координація між окремими видами стратегій — це «концептуальний клей», що поєднує окремі види діяльності — як виробничі (бізнесові), так і управлінські.Одна з головних цілей стратегічного управління на підприємстві — забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (СЗГ) і їх ефективного використання для якнайкращого досягнення поставлених стратегічних цілей. Метою даної роботи є розкрити сутність заробітної плати, її принципи та функції, аналіз ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами. У ході фінансово-економічного аналізу підприємства необхідно визначити ефективність прийнятої ним системи оплати праці як з точки зору впливу на ефективність роботи, в першу чергу — на збереження трудового колективу і підвищення продуктивності праці робітників, спеціалістів, інших працівників, так і з точки зору зна­чення заробітної плати як однієї з найважливіших складових час­тин витрат на виробництво. Аналіз операцій з оплати праці 1. Заробітна плата: сутність та принципи формування 1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи Заробітна плата є елементом доходу найманого робітника, фор­мою економічної реалізації права власності на ресурс праці, що йому належить. Разом з тим для роботодавця вона є одним з еле­ментів витрат на виробництво. Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Цим додатковим виплатам також властива функція стимулювання до праці. На рівень заробітної плати впливають співвідношення попиту і пропозицій, державна політика в галузі праці і соціального захисту населення, колективно-договірне регулювання, дискримінаційні процеси на ринку праці і т. ін. Отже, робітник і роботодавець в умовах соціального партне­рства повинні розуміти заробітну плату, з одного боку, як будь-який заробіток зазвичай у грошовому вираженні, а з другого боку — як перетворену форму вартості і ціни робочої сили. Розмір заробітної плати має бути таким, щоб робітник міг відно­вити свою фізичну силу, поповнити професійні знання, підвищити свої духовний і кваліфікаційний рівні, матеріально забезпечити сім'ю, тобто бути інвестицією у людський капітал. Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються за особистим внеском, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств всіх організаційно - правових форм встановлюється законодавством. Суть заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує у фазах суспільного виробництва. Зазначимо, що заробітна плата виконує три основні функції і низку менш вагомих функцій. Основ­ними її функціями є: стимулююча, відтворювальна, соціальна, формування платоспроможного попиту населення, вимірювально-розподільча, ресурсорозміщувальна. Робоча сила на ринку праці є товаром і, як товар, має вартість, яку визначають за вартістю засобів, необхідних для нормального відтворення робочої сили працівника і членів його сім'ї. А заробітна плата — це форма вартості і ціни робочої сили. 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 2.1 Аналіз чисельного складу працівників Для характеристики стану використання на підприємстві тру­дових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробниц­тва та підвищення рентабельності роботи треба проаналізувати такі показники, пов'язані з рухом, якістю робочої сили, її продуктивні­стю, а також її вартістю: чисельність персоналу підприємства з точки зору динаміки,категорійної структури, професійної підготовленості, плинності пра­цівників; використання робітниками і службовцями робочого часу, стантрудової дисципліни; продуктивність праці; фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної плати праців­ників і трудомісткості продукції. В Україні офіційна статистична звітність про використання тру­дових ресурсів складається з таких звітів: «Звіт з праці» (річний та щомісячні); «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (річний); «Звіт про використання робочого часу» (щоквартальний); щомісячний «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати»; річний звіт «Чисельність окремих категорій працівників та підго­товка кадрів»; «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах». Інформаційна база для цього роз­ділу аналізу ґрунтується також на зведених матеріалах первісного обліку (табелях, змінних рапортах, робочих нарядах, відомостях, особових рахунках тощо), разових обстежень, опитувань тощо, більшість з яких є документами управлінського обліку.

Спеціалісти, службовці Середньорічна чисельність, осіб 573 X 673 X Оплата за основними окладами 908,5 78,0 1244,6 78,9 Інші види заробітної плати 142,8 12,2 170,8 10,8 Винагороди за підсумками роботи за рік 86,8 7,5 120,3 7,7 Інші винагороди і заохочення, що входять у фонд оплати праці 27,3 2,3 41,5 2,6 Фонд оплати праці спеціалістів і службовців 1165,4 100 1577,2 100 Фонд оплати праці в цілому на підприємстві 5369,5 X 7020,0 X Таблиця 2.9 Динаміка заробітної плати і продуктивності праці на заводі металовиробів, грн Показники у зіставній оцінці Базовий рік Звітний рік Темп зростання Середньорічна оплата праці одного працівника основного персоналу 2 235,43 2 510,73 112,3 Середньорічний виробіток товарної продукції на одного працівника 10 837 11 146 102,9 Середньорічна оплата праці одного робітника 2 298,57 12 520,98 109,7 Середньорічний виробіток одного робітника 14 232 14 435 101,4 Негативна оцінка таких співвідношень (випередження темпів зростання середньої заробітної плати порівняно з темпами підви­щення продуктивності праці й темпів зростання фонду оплати праці порівняно з темпами збільшення обсягів виробництва) ґрунтується, зокрема, на тому, що на підприємстві у звітному році зменшилась питома вага заробітної плати робітників, яка нараховується безпосеред­ньо за відрядними розцінками, тарифами (з 62,1 % у базовому році до 58,3 % у звітному році), і збільшилися такі непродуктивні витра­ти на оплату праці, як оплата цілоденних і внутрішньозмінних про­стоїв не з вини робітників, доплати за зміну умов праці (тобто за виконання завдань в умовах, які відрізняються від нормальних), до­плати до середнього заробітку, за виправлення браку. У ході аналізу слід підрахувати, яка частина збільшення (змен­шення) фонду оплати праці є результатом збільшення (зменшення) чисельності персоналу, а яка обумовлена зміною середньої заробітної плати на одного працівника (або на одного робітника). У дано­му випадку на заводі металовиробів приріст фонду оплати праці на суму 1650,5 тис. грн у звітному році проти базового року відбувся за рахунок: зростання чисельності персоналу на (2796 - 2402) 1673,52 =880,8 тис. грн; зростання середньорічної заробітної плати одного працівни­ка на (2510,73 - 2235,43) 2796 = 769,7 тис. грн. Треба пам'ятати, що уряд України періодично запроваджує дер­жавний контроль за динамікою зростання у суб'єктів підприємниць­кої діяльності сум коштів, які вони спрямовують на споживання. Це відбувається головним чином у формі оподаткування сум відхи­лення фактичного фонду споживання від розрахункового, який ви­значається пропорційно зростанню обсягів виробництва. Нині та­кий порядок діє лише стосовно підприємств-монополістів. Аналіз динаміки заробітної плати робітників-відрядників по­в'язується зі станом нормування праці й виконанням намічених організаційно-технічних заходів щодо перегляду норм виробітку і зниження технологічної трудомісткості продукції. Знаючи рівень невиконання наміченого плану зниження трудомісткості продукції, можна підрахувати, яка сума заробітної плати робітників могла бути заощаджена у разі його виконання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

При этом со всей очевидностью последует полное разрушение военного производства, которое в отсутствии подготовленных кадров и по приведенным выше обстоятельствам (дифицит трудовых ресурсов) невозможно будет восстановить как минимум в течение 2-3 лет. Особое значение имеет проблема призыва "представителей нацменьшинств". Она существовала и ранее в виде формирования национальных общин в армейских коллективах, что при явной пассивности русского контингента создает условия для дедовщины на национальной основе. Кроме того, так ли нужно возобновлять призыв для чеченцев? Никакого секрета нет в том, что в вооруженных бандформированиях костяк составляли бывшие военнослужащие ВС СССР, в том числе "афганцы", обученные русскими офицерами, в русских военных школах23. И, наконец, последнее, если сегодня Армия "балласт и обуза" для общества, то с равным правом можно утверждать, что "в недалеком будущем Россия без Армии, превратится в черепаху без панциря" и любая натовская ворона (упоминать об американских и немецких орлах думаю не стоит) без вопросов захочет поживиться ее потрохами

скачать реферат Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

Вступ. Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Праця була і залишається головним джерелом ма­теріального і духовного достатку, головною умовою життя і розвитку суспільства. Вся трудова діяльність людеіі здійс­нюється за участю трьох елементів: робочої сили, знарядь і предметів праці. Основна роль серед них належить робочій силі, яка використовує знаряддя і предмети праці. Засоби виробництва функціонують тільки в процесі праці. З розвитком науково-технічного прогресу праця трудів­ників сільського господарства стає дедалі продуктивнішою забезпечуючи зростання вчробіпщтна продуктів рослннництва і тваринництва для задоволення потреб населення і промисловості. Раціональне використання трудових ресур­сів, підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації, електрифікації та автоматизації виробни­чих процесів у сільськогосподарському виробництві є од­ним з найважливіших завдань агропромислового комп­лексу. Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці передбачає вивчення: забезпеченості сільськогосподарських підприємств робочою силою та використання її в окремих галузях протягом року і в окремі періоди; складу трудового колективу за освітою, стажем і кваліфікацією; динаміки продуктивності й оплати праці та резервів її підвищення; рівня виконання плану оплати праці; відповідності оплати праці обсягові викопаних робіт, виробленої продукції та рівню продуктивності праці; економії чи перевитрати у ви­користанні фонду зарплати (оплати праці), джерел досяг­нутої економії та причин перевитрат.

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Территориальная организация народного хозяйства страны понимается как пространственное сопряжение и взаимодействие отраслевых, межотраслевых и территориально-производственных комплексов, инфраструктуры и непроизводственной сферы, основанное на рациональном использовании природных, материальных и трудовых ресурсов, а также экономии затрат по преодолению несоответствий во взаимном размещении источников сырья, топлива, энергии, мест производства и потребления продукции. Достижение экономической цели распределенческой задачи - снизить общественные издержки производства, отражает следующие принципиальные положения: - отраслевые, межотраслевые, региональные и глобальные аспекты мирового (народного) хозяйства тесно переплетаются между собой; - территориальные особенности экономики во многом определяются обеспеченностью, характером, степенью и возможностями освоения имеющихся ресурсов; - в условиях России с ее огромными расстояниями чрезвычайно большую роль играет транспорт. На особенностях достижения экономической цели в РФ мы останавливались ранее, здесь лишь отметим, что понятие "территориальная организация" подразумевает распределение по территории тех или иных хозяйственных объектов и достижение самодостаточности, что включает ряд экономико-географических аспектов, не относящихся непосредственно к категории территориального распределения, например, межотраслевые и внутриотраслевые пропорции и производственные связи, пространственные аспекты форм общественной организации производства, структуризацию ТПК, управление экономикой и т. д

скачать реферат Державна агенція промоції культури України

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України 1.1 Історія створення. Форма власності 1.2 Мета та предмет діяльності Розділ 2. Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ 2.1 Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ 2.2 Організаційна структура управління Розділ 3. Майно та аналіз джерел його формування Розділ 4. Аналіз трудових ресурсів 4.1 Нормування і оплата праці 4.2 Посадові обов'язки працівників Розділ 5. Аналіз інформаційних потоків Розділ 6. Аналіз діяльності ДАПКУ Висновок Список використаних джерел Додатки ВСТУП Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Мета виробничої практики, дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації. Завданням практики є ознайомлення з підприємством, ознайомлення зі звітними та іншими інформаційними документами діяльності підприємства, вивчення організаційної, виробничої, та управлінської структури підприємства.

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Конструктивное решение обозначенных частных проблем (создание "точек роста", оздоровление депрессивных территорий, переход к новой северной политике) сопряжены с общей для Сибири и Дальнего Востока социально-демографической проблемой переселения и миграции. Это, по существу, проблема рационального баланса трудовых ресурсов и системы расселения. Социальные и финансовые осложнения, малая результативность принимаемых в этой сфере решений в целом по России общеизвестны, но для многих районов Сибири и Дальнего Востока нахождение решений в этой сфере особенно актуально. В то же время в регионах Сибири и Дальнего Востока есть положительный опыт переселенческих кампаний. Так, совместными усилиями группы "Интеррос", РАО "Норильский никель" и АО "Норильский комбинат" начиная с 1998 г. обеспечено переселение с Севера около 5000 человек с использованием специально разработанной программы "Большие пенсии". 3.15. Исключительно важно взвешенное и ориентированное на дальнюю перспективу решение задач миграции на территории Сибири и Дальнего Востока из стран СНГ, а также из других приграничных государств

скачать реферат Продуктивність праці на ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"

Зміст Вступ Розділ 1. Економічна сутність і методи вимірювання продуктивності праці 1.1. Сутність продуктивності праці 1.2. Значення продуктивності Розділ 2. Сучасний стан організації та продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» м. Ужгорода, Закарпатської області. 2.1. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 2.3 Склад і структура трудових ресурсів господарства, організація праці та досягнутий рівень її продуктивності на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика». Розділ 3. Шляхи удосконалення організації та підвищення ефективності використання трудових ресурсів на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» 3.1. Виявлення шляхів і резервів підвищення продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» 3.2. Посилення ролі системи матеріального стимулювання мотивації праці на підприємстві. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ (баланс, графік, звіт про фінансові результати за 2006-2007 рр.) ВСТУП Основною проблемою економічної теорії і господарської практики є аналіз співвідношення результатів і витрат, що в загальному розумінні називається ефективністю.

скачать реферат Трудові ресурси

ЗМІСТ Вступ Теоретичні основи діагностики трудових ресурсів підприємства Показники ефективності використання трудових ресурсів Методика оцінки продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві Фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства Загальна характеристика об аналіз динаміки оплати праці показав, що темпи її зростання випереджають темпи зростання продуктивності праці на підприємстві, що означає, що не справджується принцип ефективного виробництва. Враховуючи вищезазначені висновки, можна запропонувати ряд заходів, які сприятимуть підвищенню ефективності використання трудових ресурсів і забезпечать зростання виробництва валової продукції. По-перше, економічний ефект у вигляді економії коштів в розмірі 801,6 грн. щороку можна одержати, переобладнавши кормоцех на молочно-товарній фермі. Для цього необхідно встановити сучасну лінію приготування і роздачі кормів вартістю 24,8 тис. грн., що дозволить вивільнити двох працівників і підвищити продуктивність праці.

скачать реферат Оптимізація трудових ресурсів

При визначенні чисельності на перспективний період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: а) ринкову кон'юнктуру, пов'язану з тим чи іншим видом діяльності; б) циклічність розвитку економіки, передбачення можливого загального економічного спаду; в) регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці); г) державні (урядові) програми, замовлення, контракти (у відповідності з останніми підприємство зобов'язане створювати нові робочі місця); д) юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих категорій населення та працюючих; е) можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці. Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин 1 працівника за період, що аналізується, а також за ступенем використання робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії робітників, по кожному виробничому підрозділу і у цілому по підприємству. У таблиці 1.2 представлено аналіз використання робочого часу.

скачать реферат Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Здійснювана економічна політика спрямована переважно на фінансову стабілізацію, послаблення бюджетної кризи. Але в ній не приділяється достатньої уваги балансу між безробіттям та інфляцією, підвищенню зарплатоємкості і посиленню інституціоналізації ринку праці, специфікації повноважень приватної власності, що утруднює формування дієвого механізму активізації трудової діяльності. Означені проблеми вимагають теоретичного осмислення. Пряме копіювання зарубіжного досвіду соціально-трудових відносин неприйнятне для України, яка відрізняється особливою соціально-економічною реальністю. Потрібний грунтовний аналіз та узагальнення досвіду ринкової трансформації праці, повніше врахування соціально-економічної дійсності, українського менталітету, досвіду попередніх економічних реформ та закономірностей світового розвитку. Все сказане й визначило вибір теми наукового дослідження. У вітчизняній економічній літературі накопичено значний досвід дослідження таких наукових проблем, як потреби, економічні інтереси, стимулювання праці, відтворення робочої сили, використання трудових ресурсів, відносини між працею і капіталом.

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
скачать реферат Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

Реферат Дипломна робота на тему «Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» вміщає 72 сторінки тексту, 4 рисунка, 7 таблиць, 48 переліків посилань та 3 додатка. Метою дипломної роботи є аналіз ефективності управління персоналом, виявлення необхідності проведення організаційних змін і рекомендації з удосконалення управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Метод проведення роботи полягає у дослідженні економічних основ управління персоналом на підприємстві; аналізу стану та ефективності управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів; розробки рекомендацій щодо удосконалення ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Реферат Дипломная работа по теме «Анализ эффективности управления персоналом базы отдыха «Чорноморка» состоит с 72 страниц текста, 4 рисунков, 7 таблиц, 48 списков литературы и 3 дополнений. Цель дипломной работы: анализ эффективности управления персоналом, определение необходимости проведения организационных изменений и рекомендаций с усовершенствования управления персоналом базы отдыха «Чорноморка».

скачать реферат Економічне районування України

В Закарпатській області добре відома спецефічна ментальність до землеробства серед угорського населення, висока майстерність будівельників із числа румунського населення, відомі традиції розвитку ремесла, гончарної справи серед циганського етносу тощо. Врхування вказаних особливостей впливатиме не тільки на регулювання зайнятості населення регіону, а й відіграватиме відповідну роль при визначенні конкретних заходів, направлених на підвищення економічної активності населення, у вирішенні проблем розміщення та раціонального використання трудових ресурсів, при корегуванні господарської спеціальзації регіонів. Для подолання деструктивних явищ у розвитку регіонів необхідно залучати загальні та специфічні, відповідно до особливостей регіону, методи реалізації регіональної політики, які охоплюватимуть весь спектр її складових і враховуватимуть індівідуальні характеристики регіону. Серед таких методів можна назвати такі: . Застосування режимів пільгового оподаткування та кредитування кризових територій (наприклад, у СВЕЗ “Яворів”, “Курортополіс Трускавець”); .

скачать реферат Використання трудових ресурсів Західної України

Використання трудових ресурсів України залежить від природних, економічних, демографічних та соціальних особливостей економічних регіонів країни. Формування та використання ринку праці регіону – серйозна економічна та соціальна проблема. Реальний стан регіонального ринку праці пов’язаний з трансформацією економічної системи країни та спадом виробництва, що веде до скорочення попиту на робочу силу. Мета даної курсової роботи – розкрити проблеми сучасного стану трудових ресурсів Західного регіону України, визначити шляхи їх максимально ефективного використання в умовах переходу до ринкової економіки. 1. ДЕМОГРАФІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Україна у 90-х роках увійшла до числа країн, де спостерігається абсолютне зменшення чисельності населення. З 1991 року почалося природне зменшення населення – природний приріст став негативним – кількість померлих перевищила кількість народжених на 39 тис. Рівень народжуваності в Україні після 1945р. ніколи не повертався до довоєнного. Однак помітне зростання загального коефіцієнта смертності в Україні почалося у 90-з рр. За період 1990-1996рр.

скачать реферат Державне і договірне регулювання оплати праці

Об'єднуючи потенціал держави, підприємців і профспілок для досягнення соціального миру, система соціального партнерства створює належні умови для економічного розвитку країни, позитивно впливає на формування і використання трудових ресурсів. Це відбувається через реалізацію узгоджених економічних і соціальних програм, забезпечення гарантій у галузі оплати праці, робочого часу і відпочинку; регулювання ринку праці і створення умов для ефективної зайнятості; забезпечення згідно з угодами і договорами на виробничому рівні належних умов для ефективного використання трудового потенціалу. Система соціального партнерства в Україні ще тільки започатковується, хоча основні її елементи (сфера дії, зміст колективних договорів і угод, сторони переговорів та їхні повноваження, періодичність переговорів і процедури вирішення конфліктів тощо) вже визначені і закріплені рядом законодавчих актів, зокрема Законом України “Про колективні договори і угоди", Законом України “Про оплату праці", Кодексом законів про працю України а також Указом Президента України "Про національну раду соціального партнерства".

скачать реферат Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Безпосередньо суспільна праця в нашому суспільстві в кращому випадку стає працею міського працівника, відчуженого від засобів виробництва, результатів і змісту своєї праці. Його положення в системі суспільного виробництва практично визначається не стільки загальсоціологічними законами, скільки відносинами пізнього феодалізму в сумі з відносинами раннього капіталізму. І хоча зараз застосовуються міри до перебудови господарського механізму, заснованого на пануванні державної власності як глобальної приватної власності, положення більшості загальних робочих сил і нині характеризується такими рисами. Повна зайнятість перетворилася в нашому суспільстві в поголовну зайнятість маломобільної робочої сили, що звикла одержувати низьку заробітну плату не за працю, а за робоче місце. Значна частина працівників і зараз зайнята некваліфікованою робочою працею в сфері виробництва. Ця модель використання трудових ресурсів націлена на дешеву робочу силу з нерозвиненими сучасними потребами і великою кількістю безкоштовних соціальних послуг досить низької якості. Ігнорується зворотний зв'язок - “виробництво - людина”.

Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Подільский економічний район

Сільське господарство має широку спеціалізацію: виробництва зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, плодів і овочів, молока і м’яса та іншої продукції. Основними напрямками розвитку продуктивних сил на Поділлі виступають: - нарощування і підвищення ефективності виробничого і наукового потенціалу ; - посилення інтеграційних зв’язків з країнами-сусідами ( Польща, Угорщина, Румунія, Чехія ), а також подальший розвиток і закріплення зв’язків з Білоруссю та країнами Прибалтики ; - раціоналізація використання трудових ресурсів, особливо в сільській місцевості ; - обмеження росту потенціалу великих міст, всебічний розвиток виробничих комплексів та їх інфраструктури в середніх і малих містах, підвищення їх економічної і соціальної ролі в суспільстві ; - інтенсифікація виробництва в АПК, зокрема переведення сільського господарства на індустріальну основу, послідовне освоєння науково обгрунтованих систем ведення господарства, розширення використання грунтозахисних методів обробки землі і проведення протиерозійних заходів, збільшення врожаю всіх сільгоспкультур ; Підвищення рівня соціально-економічного розвитку Поділля обгрунтовується порівняно низьким ступенем територіальної концентрації промисловості при високій густоті населення і розвинутій системі міського і сільського розселення.

скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Значення навчання й перепідготовки кадрів на підприємстві широко визнано в усьому діловому світі. Існує цілий ряд причин, що викликають необхідність навчання, перепідготовки. Головними з них є: - збільшення вартості робочої сили як виробничого ресурсу; - тиск конкурентів вимагає скорочення витрат, а отже, більшого ефективного використання трудових ресурсів; - технічні зміни, що вимагають оволодіння новітніми знаннями; - недостача досить кваліфікованих працівників на національному рівні; - підготовка працівників до заняття більш високої посади; - розвиток потенціалу працівників, задоволення потреб вищих рівнів; - соціальна відповідальність підприємства за своїх працівників; - поява нових виробничих працівників. Навчання також потрібно й корисно в наступних трьох основних випадках: - коли працівник надходить на підприємство; - коли працівника призначають на нову посаду чи він одержує нову роботу; - коли перевіркою встановлено, що в працівника не вистачає визначених навичок для ефективного виконання своєї роботи.

скачать реферат Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Допомога робітників поверхових буфетів для організації харчування в залах кафе, ресторанів готелів сприяє скороченню переносів продукції з виробництва на поверхи, раціональному використанню трудових ресурсів, покращенню санітарного стану на поверхах готелів. Якщо ж виникає необхідність в організації допоміжних буфетів, то їх краще розташувати на перших поверхах поряд кафе та ресторану. В відповідності з будівничими нормами кількість місць в буфетах повинно складає не менш ніж 10% від місткості готелю. 1.3. Виробнича діяльність та планування товарообігу на підприємствах ресторанного господарства. Основна діяльність підприємств ресторанного господарства, полягає у виробництві, реалізації та організації споживання кулінарної продукції у формі, сніданків, обідів і вечерь. Однак, діяльність підприємств ресторанного господарства не обмежується цими основними функціями і є багатогранною. З метою скорочення часу на приготування їжі в домашніх умовах, характерного для індивідуального туризму, підприємства ресторанного господарства випускають різноманітні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, відпускають сніданки, обіди, вечері до дому.

скачать реферат Демографичаская ситуация в Украине

Підвищення рівня життя населення в територіальному розрізі залежить від раціонального використання трудових ресурсів, що відображено і в затратах живої праці на виробництво відповідної продукції. Для характеристики розміщення населення використовують поняття "розселення". Розселення є міським і сільським. Основними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, є соціально- економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природні та демографічні. Природні фактори позначаються на процесі розселення внаслідок територіальних відмінностей природного середовища (поверхні, клімату, гідрографічної мережі, корисних копалин, якості земельних ресурсів та ін.). Територіальні особливості розселення, крім того, залежать від інтенсивності та напрямів постійних та маятникових переміщень населення. Щодо темпів зростання населення України, то вони надто повільні через зниження природного приросту, його механічну рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого віку, що зумовлює деформацію вікової структури працездатних.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.