телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Всё для дома -30% Разное -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

STRESS (Стресс) (WinWord (на эстонском языке))

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ame a ab alle elu pхhirolli, kuid oob kaasa ka suurema s ressi. (Vaa ama a sellele, e ьlekur a us ja ццvдsimus aisi e de e di arva es sagedami i vaevab.) Mehe peami e roll o ццd eha ja sisse uleku ee ida – see agab edu, u us use, ki dlus a use. ee i ud raha, saavu a ud posi sioo ja oma da ud lugupidami e vхivad halvimal juhul osu uda paku ava eks vahe usvддr us eks ka ervise, armas use ja hoolimise ha kimisel. aise “valuu a” o mi mekesisem i g i g a o riskide vas u paremi i ki dlus a ud. ais pee akse avalisel paremaks suh lejaks, ema puhul o hi as ka kau is ja hooli se ud vдlimus. Pьs i a ud e esele eesmдrgid ja eid дi ma asu ud, sihib mees juba jдrgmisi: a ahab saavu ada ii palju, kui suudab, kuid sageli rohkem, kui parajas i vaja. Mees o ih i vaid ьhes – ame i-rollis. aisel o rohkem valikud. Ema, abikaasa ja цц aja rollide esi a avad oo used o eri evad, ьhe дi mi e ei sхl u eises . Roo si s ressiuurija Fra kerhaeuser ki i ab, e ццs ress kimbu ab aisi vдhem д u valikuvabadusele: ad ei saa e d eos ada mi e ai ul ццl, vaid ka aise ja ema a. a puhkab ьhes rollis , дi es eis . Kхige e am keh ib see seaduspдrasus jus juh ide ja spe sialis ide a цц ava e ais e koh a, kellel o voli ise oma ццd kava dada ja korraldada. Ьlemuseks olemise pi ge see ai e ei pхe: pigem audib vхimalus e d radi sioo ilises mees e valdko as eos ada. Mees pa eb kхik avalisel ьhele kaardile – kui цц ei ede e ja ame ei a a vхimalus e d hдs i u da, siis дib kхik hukas oleva . S ress ццl muserdab mees e am ii juhi a eis e i imes e egevuse ees vas u amisel kui ka alluva a kellegi kдske дi es. Alluva rolli o mehel raskem aluda kui aisel. radi sioo ilisel ooda akse juhi ja liidri rolli vх mis pigem mehel i g see oob kaasa saavu uspi ge. Sьdamears Jaa Eha o хde ud, e Ees i mees e hulgas esi eb palju e esehдvi uslikku kдi umis , mis vii ab suurele s ressile ja ebaadekvaa sele e esehi a gule: mх e ud ja oh likud ma ццvrid liikluses, kihu ami e, sui se ami e, joomi e ja arkoo ikumide kasu ami e. Ьldi e дrvilisus ilm eb olmeko flik ides ja ьhjas sх elemises. ii agu ei pee a ki i liikluseeskirjas ega pee a seadusi miskiks, ei jдrgi a ka keha ja vaimu ervis sддs va eluviisi. Ьhepдeva-u is us e imel elami e viib mх e u хmblemise i. Vхimalik, e selle pхhjuseks o so siaal e ebaki dlus ja uleviku-usu puudumi e. Ees i mees e suremus sьdamehaigus esse o Euroopas esikohal, eri i keskeslis e mees e hulgas (Lд i ja Ve emaa kхrval). Jaa Eha leiab, e olukord vхib haka a aegamццda muu uma, kui riik ja ццa djad hakkavad vддr us ama i imes ja ema ervis , mi e ai ul kasumi . дi eks I glismaal o vхide ud juba ьs a mi u koh uasja s ressis i gi ud kahju hьvi amiseks. oor e mees e eluvддr us e ja rollide mi mekesis umi e (lххgas umi e kodu цid ehes, isaduspuhkusele jддmi e jms), mis viimas el aas a el o levi ud Pхhjamaades, vхib olla oluliseks s ressipuhvriks. Vas u us pere ja jдrglas e ьleskasva amise ees ei kao, kuid selle eos amise viis suure dab mehe ja kogu urva u e i g lдhe dab pereliikmeid ьks eisele. S ressi ьle amise viisid o aja jooksul mх e i muu u ud i g mхju a ud mehe ja aise rollidele omis a ud дhe duses . Mхlemad pooled eadvus avad e as lдbi peegelduse oma ajas ja kul uuris i g pхevad suh e- ja ццpi geid vas aval sellele, kuidas suudavad eile oo us ele vas a a.

Kasu age kahepoolse kommu ika sioo i ja alluva e i formeerimis ( agasiside ). 4. Kasu age liidri s iili, mis vas ab a ud si ua sioo i хue ele. 5. Ki dlus age vas av hьvi us efek iivse цц ees . ццpi ge lдbielami e kahju oova s ressi a ja ццs saadav rahulolu vхi rahulolema us ole evad paljuski selles , kui hea palgaga jхupi gu usi korva akse. 6. Olge eeskujuks oma alluva e jaoks, are dades vхimeid i g aru ades koos e dega keerulisi kьsimusi (Popova j . 1994: 252-256). 4 цц hьved ццs hoidumi e ja iga hi a ees oma koormuse vдhe dami e ei ole kuigi ark egu. oimekas egu semi e ja oma цц ulemus es rahulduse saami e o ьhevхrra olulised ii hea e ese u de hoidmiseks kui oo use хs miseks. Jдrg eval o loe le ud mх ed ra sio aalsel korralda ud i g e ergilisel ja keske dumisega eh ud цц kasu egurid. . цц vхimaldab luua ko ak e eis e i imes ega i g u da rahuldus ьheskoos millegi egemises , eesmдrgi saavu amises . . цц su ib avardama silmari gi, хppima pideval midagi juurde. . ццl vхib leida sьmpaa se i imese, kellega o meeldiv ka vaba aega koos vee a. . Koos цц eis e i imes ega su ib ьle ama oma vaa eviisi piira us , arves ama ka eis e kogemusi. . цц kдigus vхib ise eis ele midagi хpe ades u da e d arga ja vajaliku a. . цц vхimaldab e amas i paremi i egeliku eluga kursis olla kui puhkus. . ццl vхib leida usaldusvддrse i imese, kellega saab ka oma isiklikke probleeme aru ada. . Hi gelise kriisi olukorras ai ab цц mх ed isee dal ja oma muredel eemale viia. . Iga хudlikum ццkoh esi ab ea ud vдljaku se aiplikusele ja хuab loovus . . ццl kдimise rь m ai ab vaimsel ja kehalisel vormis pьsida. . цц agab hea e ese u de hoidmiseks arviliku u us use ja lugupidamise (Ele urm j . 1997:25). 5 Isiklikus elus oimuvad muu used Igasugu e muuda us elus хuab koha emis : olgu see siis ццkoha vхi riigikorra vahe us, lapse koolimi ek, reis vхi isegi pьhad. Rahulolema us ja pi ge o sel puhul ьs a avalised дh used. I imes vхivad hдirida ii elu ru ii ja ьksluisus kui ka sagedased vхi jдrsud elulised muu used. u dub, e ьh aegu i ime e ja u eb muu us e jдrele ja samas kardab eid. Miks? Iga muu us rikub vдljakuju e ud цц- ja elurь mi i g su ib muu ma i imese harjumusi kдi umises ja mх lemises. Olulised muu used elus o seo ud kхrge e ud emo sio aalse s ressiga. S ress, see iseдralik pi geseisu d, mis e ergiavarude koo damisega para ama ul kaas eb, ai ab aga oimuva e muu us ega koha eda: probleeme lahe dama asuda, hi gevaluga oime ulla i g mх eviisi ja oimimise muu umis e e valmis ada. Kui me uues i vaa ame lдbi elusi ua sioo i ja sь dmus e loe elu, mis vхivad esile ku suda s ressi, siis дeme, e mх ed e des o posi iivsed i g avaldavad soodus mхju meie elu peale (pulm, isiklik edu, lapse sь i ami e, edukal eh ud eksamid). Peale seda, elu jooksul me kogeme ka eised posi iivsed u ded, rххm (kooli, ьlikooli lхpe ami e, sugulas e vхi sхprade kokku ulek, lemmik vхis ko a vхi ), armas us, loomi gu хus j e. S ressipi ge eki avad ii posi iivsed kui ka ega iivsed si ua sioo id. Selleks, e kuidagi vahe eha s ressiallika e vahel, posi iivsed said ime use eus ress, ega iivsed – dis ress.

Esimesel korral vх ab selli e lihasrelaksa sioo i harju us aega 20-30 mi u i , hiljem saad hakkama 15-20 mi u iga (Ele urm j . 1997:115-117). 3.5. Mх lus д apдeva kiirus avas maailmas, kus i fo ulv meid sageli e ese alla ma a дhvardab, vajaksime ka ццpдeva keskel mi u eid, e lih sal iisama olla. Mх luse eesmдrk o meelel pea uda ja mх e el vabal mi a las a, keske duda olemisele “sii ja praegu”. Selli e ьmberlьli umi e vдlise maailma egelikkusel oma mх ele u jдlgimisele puhas ab ja virgu ab vaimu, aida es meid igapдevaaskeldus e keerises agasi elu sьgavama mх e ja ai ukordsuse u e amise rajale. Medi a sioo i o prak iseeri ud vдhemal viis uha aas a . Viimase saja di uuri gu e jдrgi erve dab mх lus ii keha kui meeli: suure evad дhelepa u- ja keske dusvхime, хusevad orga ismi e ergee ili e ase ja produk iivsus, asakaalus uvad meeleolu ja e esehi a g, para evad e ese u e ja loovus. Kuidas ai ab mх lus s ressi leeve dada? Esi eks loob see ko ak i i ui iivse ja ra sio aalse, mдllu alle a u ja praegus e mх e e, jдreldus e i g kava sus e vahel. eiseks lepi ab mх lus ko flik se loomuse vas a dusi – ai ab koha dada soove vхimalus ega, asakaalus ada kohuse u de ja iha, u ded ja mх lemise, ideaalides u elemise ja хelisuse aju. 3.6. Kuidas vaimse puhkus vх a? Ebameeldiva ele asjadele mхeldes lдheb meie keha pi gesse, ses keha fu k sioo e reguleerivad ajukeskused ei ee vahe egelike ja kuju eldava e kuju di e vahel. iisiis reageerib eie keha ebameeldiva ele mх e ele, o sekui e oleksi egi selles olukorras. Proovida vхiks vahelduseks midagi vas upidis ja kuju ada e e asju, mis eki avad i imeses hea u de. Vaimseks puhkuseks valmis umiseks lхdves a akse lihased ja hi ga akse paar korda sьgaval sisse. Siis sulge akse silmad ja kuju a akse e e, e ollakse meeldivas kohas, kas ra al vхi mдgedes vхi lemmik egevuse juures. Pььda seda kogeda. Ma ada silme e e pil , kuula a helisid, u da lхh u. Harju ada seda 10-15 mi u i . Mida osavama muu u akse, seda efek iivsem selli e lххgas umi e o i g vars i suude akse saavu ada sama efek i vaid mх e mi u iga. 3.7. Aroomid s ressi vas u Aroomid mхjuvad meile vahe ul hais mismeele kaudu, see х u o e de mхju sьgav i g sageli eadvus ama a. Lхh aasja u djad vдidavad isegi, e parfььmis vхib kuju eda u iversaal e keel – selli e, mis omab posi iivse mхju psььhikale. I imese vхime lхh u eris ada o piira ud, kuid lхh amдlu o see-ees haruldasel hea. Ku agi koge ud lхh aais i g vхib mee uda aas aidki hiljem sama lхh a u des. Seda arva avas i see х u, e lхh ad kipuvad olema seo ud ea ud sь dmus e ja i imes ega, kes koos u ava lхh aga mee uvad. д apдeval kasu ab lхh aхlisid vхi uale ve umbes 90% ais es ja 80% mees es , olles vee du ud, e хiges i vali ud lхh дra ab huvi ja suure dab meeldivus . O дhelda ud, e ццruumide meeldiv aroom хs ab цц aja e e eseki dlus ja vхimekuse u e i g soodus ab eesmдrkide saavu amis . Meeldivas aroomis o abi ka lдbirддkimis el – para dab meeleolu ja vas uolude puhul o kergem kompromisse leida. 8 Muud mee odid lххgas umiseks - Muusika kuulami e o vдga lххgas av, paljudele meeldib lugeda. Kui eil o hobi, ai ab ka sellega egelemi e mх ed mujale suu a a. Mi mesugused uuri gud o дida ud, e paar korda дdalas kehalisi harju usi ai ab vдhe dada s ressi ja pi ge . Vдl ida liiga oh ra kofeii i ja alkoholi arbimis .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Откровенный разговор с верующими и неверующими

В городе жили еще многие обычаи старого немецкого Дерпта царской России, не сломленные даже русификаторской политикой времен Александра III и Николая II. Я застал еще сценки такого типа: на рынок въезжает открытое ландо. Лошади с султанами цвета одной из немецких корпораций на головах и сбруе. В ландо сидят полупьяные бурши с лентами, в шапочках и с рапирами. В ногах у них бочонок пива и старинные пивные кружки. Ландо едет по яичному ряду прямо по корзинкам с яйцами, которые охотно подставляют торговки, отпускающие двусмысленные шуточки. Они ведь знают, что богатые "саксад" (на эстонском языке это слово обозначает одновременно и "господа" и "немцы" явный след многовекового порабощения орденом эстонского народа!) оплатят счета, не проверяя, сколько яиц было раздавлено. В праздники в городе устраивались "факельцуги" (факельные шествия). Корпоранты потом, расходясь, шли един за другим, гуськом. Встречая прохожих, начинали ходить вокруг них, не давая пройти, с пением бессмысленной песенки "Макароны, макароны, макароны...", пока мужчина не откупался, дав на пиво, а женщина или девушка - поцелуями

скачать реферат Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

Она также содействует в разработке новых пособий и материалов. Реформа в сфере высшего обоазования и научной деятельности (Higher Educa io a d Scie ce Reform). Программа завершилась в 1996 году. Программа по изучению эстонского языка. Данная программа является частью пакта по стабилизации, выделенного Европейским Союзом. В цели входит разработка пособий и финансирование процесса изучения языка. Информационные системы в образование (I forma io Sys ems i Educa io ). Данна программа завершена в 1997 году. Она способствовала в повышение использования информационных систем в процессе учебы на университетском уровне. Эстония также сотрудничает с Европейским Союзом в сфере просвещения. Действующими являются такие программы как SOCRA ES, Europea You h и LEO ARDO DA VI CI. Основной задачей данных программ является обмен информацией, студентами и программами между Эстонией и Европейским Союзом. Министерство просвещения уделяет значительное внимание на развитие таких программ. Так в уже упоминавшейся стратегии развития народного образования в Эстонии одним из пунктов является дополнительное строительство 2000-3000 мест в Таллинне и Тарту для осуществления обмена студентами.

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
 Полвека на флоте

Еще в середине июля Военный совет флота возглавил оборону Таллина. По решению Ставки отступавший к Таллину 10-й стрелковый корпус, насчитывавший всего 11 тысяч бойцов, вошел в подчинение командованию флота, а его командир генерал-майор И.Ф. Николаев стал заместителем комфлота по сухопутной обороне. Закипела работа по созданию оборонительных рубежей. Руководил ею полковник А.Н. Кузьмин, хороший инженер и организатор. Центральный Комитет Компартии и Совет Народных Комиссаров Эстонии мобилизовали на строительство 25 тысяч граждан, все строительные организации с их техникой и материалами, а также городской транспорт. Предприятия Таллина переключились на выпуск оборонной продукции. Из рабочих-добровольцев был сформирован эстонский полк. Рабочие судоремонтных мастерских построили железнодорожную батарею, а эстонское пароходство - три бронепоезда. На заводе "Копли" наладилось производство 55-миллиметровых минометов и мин к ним. ЦК Компартии Эстонии, политуправление флота и все флотские политорганы и партийные организации развернули широкую пропагандистскую работу. "Ни шагу назад!" - этим девизом заканчивались листовки, выпущенные на русском и эстонском языках

скачать реферат Эвакуация и национальные отношения в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (на материалах Урала)

Партийное и советское руководство Эстонской ССР считало, что эстонцев разместили "в районах с раскулаченным и репрессированным населением, как местным, так и пришлым", в свою очередь руководство этих районов утверждало, что у эстонцев много вещей, денег, что они не хотят работать и политически неблагонадежны. Вот что писал секретарь Верхнеуральского райкома партии В. Трофимов: "Прибывшие граждане из Эстонии имеют в личном пользовании: пишущие машинки, радиоприемники, наркотики, фотоаппаратуру и т.д. Мне кажется, все эти и им подобные предметы должны быть изъяты, однако органы НКВД медлят. Есть лица неблагонадежные и с явно антисоветскими настроениями" . Конечно, восприятие с обеих сторон страдало субъективизмом. Справедливости ради следует сказать, что многие психологические проблемы порождались материально-бытовыми трудностями. Использование незнакомого языка в районах советского тыла в годы войны вызывало подозрение и ассоциировалось в сознании людей с чем-то враждебным. Так, в августе 1942 г. Т. Таймсоо, не имея официального документа о назначении его Уполномоченным СНК Эстонской ССР, прибыл в Челябинскую обл. и вступил в частную переписку с эвакуированными на эстонском языке.

 Это вам, романтики!

Третий класс был открыт осенью 1923 года, и 12 капитанов дальнего плавания были выпущены училищем в 1924 году. Проект первого закона о мореходных училищах был представлен на рассмотрение в марте 1920 года, закон вступил в силу с 1 января 1924 года. Новый закон о мореходных училищах начал действовать со 2 января 1935 года. Закон изменял порядок проведения экзаменов, но не регламентировал условий жизни учащихся, которые сами обеспечивали себя жильем, питанием, одеждой, учебниками. Обучение было платным: в подготовительном классе 20, в 1 классе -- 30, во II классе -- 40 и в III классе -- 50 крон в год. Учебный процесс начинался 1 октября и заканчивался в конце апреля, когда в течение недели слушатели сдавали 10 -- 13 экзаменов, по два в день. Собственного здания училище не имело и было вынуждено скитаться по чужим. С 1919 по 1944 год училище меняло местоположение восемь раз, а в доме по Нарва маантее, 63 размещалось дважды. Ниже приводятся наименования изучаемых в училище предметов. Общий подготовительный класс: эстонский язык, английский язык, арифметика, алгебра, геометрия, физика, география, граждановедение, геометрическое черчение, космография (только для судоводителей), судовые машины (только для судомехаников)

скачать реферат Евангелические Церкви в странах Прибалтики

Реформация принесла эстонцам и латышам богослужение на их народных языках. Немецкие пасторы перевели Библию, Катехизис, духовные песни - и таким образом заложили краеугольный камень для становления очень медленно развивавшейся письменности этих народов. И было принято, что отправлявшийся в остзейские провинции пастор наряду с немецким должен был владеть по меньшей мере одним из языков прибалтийских народностей. Желательным же было знание не только латышского, но и эстонского языков. И знать их пастор должен был в такой степени, чтобы проповедовать на этих языках. И все-таки эстонцы и латыши по мере все большего осознания себя как особых народностей начинали воспринимать носившую немецкий отпечаток Лютеранскую Церковь как Церковь своих господ, в которой они воистину не чувствовали себя как дома. Это проявилось в XVIII в., когда в прибалтийских провинциях начал распространяться пиетизм и движение гернгутерских братских общин. Основатель пиетистского гернгутерского движения, граф Николаус Цинцендорф в 1736 г., находясь в Прибалтике, дал движению значительный импульс.

скачать реферат Адам Иоханн фон Крузенштерн. Мореплаватель и ученый

Именно эти исторические свидетельства и оказались рассеянными в нескольких странах по архивам, библиотекам и частным собраниям, что сделало их весьма труднодоступными. Кроме того, работа с этими материалами предполагает одновременное владение немецким, английским, русским и эстонским языками, чтосамо по себе составляетопределенную сложность. Конец 18-го в. – первая половина 19-го в. по праву считаются эпохой расцвета эпистолярного жанра. Но,к сожалению, эпистолярное наследие по своей сути – очень хрупкий и беззащитный информационный источник; судьба же переписки Крузенштерна оказалась особенно драматичной. в 1911 г. графиня Софи фон Рюдигер, внучка Адама Йоханна фон Крузенштерна, распорядилась о продаже доставшегося ей по наследству имения деда в Эстонии. Речь шла о замке Асс, в котором графиня сама никогда не бывала, и поэтому она не могла себе представить, сколь бесценные рукописи хранятся там и каков объем этого наследия. Так случилось непоправимое. Говорили, что грузчики, вынося из проданного замка мебель, утопали по щиколотку в наваленных повсюду грудах исписанных листков. Когда родственники спохватились, кое-что собрать им удалось, но большая часть материалов оказалась утраченной навсегда, уцелело немногое.

скачать реферат Этническая характеристика Эстонии

В отличие от литовской кухни эстонская народная кухня почти не знает блюд из гусятины, равно как и дичи (некоторым исключением является зайчатина). Мясо, предназначенное для второго, отваривают либо в супах, либо просто в небольшом количестве воды, либо в кашицах, а потом подают с гарниром из отдельно отваренных овощей, чаще всего с картофелем или капустой или же с брюквой и морковью. Правда, эстонская кухня использует такой метод медленного отваривания больших кусков мяса (не менее 1–1,5 кг) в небольшом количестве кипятка в чугунной толстостенной посуде, который дает возможность получать мясо с прекрасным, полным вкусом, с естественным ароматом и приятной консистенцией, сочетающей известную плотность с хорошей проваренностью, нежностью и «сдобностью», которой обычно лишено суповое мясо. Такое мясо – по эстонски «ахьюлиха общее число говорящих – ок. 1,1 млн. чел. Наиболее близкородственными эстонскому являются финский, карельский, вепсский, водский и ливский. Еще до разделения эти языки испытали сильное влияние балтийских языков, позже – германских и славянских языков. Звуковая система эстонского языка характеризуется сложным количественным тоническим ударением, которое реализуется в виде противопоставления двух степеней фонологической долготы, охватывающего все долгие гласные, дифтонги, а также согласные и сочетания согласных.

скачать реферат Эстония

Падение Швеции как великой державы в СЕВЕРНОЙ войне (1700-1721 гг.) привело Эстонию в состав России, но по условиям капитуляции немецко-балтийское дворянство сумело сохранить свои привилегии и получить обширную политическую и церковную автономию. В то же время положение крестьянства ухудшилось и в 1740-е годы образовалось классическое крепостничество. В 1739 году вышла из печати БИБЛИЯ на эстонском языке. В начале XIX века начались в малопроизводительных помещичьих хозяйствах медленные реформы. В 1816-1819 годы крестьянство было освобождено от крепостничества - на целых 45 лет раньше, чем в России. А в 1830-е годы начался медленный промышленный переворот. В результате проведения в 1860-е годы крупных национальных мероприятий (праздники песни, сбор фольклора, создание капитала для учреждения высшей крестьянской школы) появился у до сих пор угнетаемого коренного народа свой национальный идентитет. Интенсивно стала развиваться национальная культура, появилась национальная интеллигенция. По данным переписи народонаселения 1897 года, почти 80% крестьян умели читать и писать.

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Права русскоговорящих жителей в Эстонии

На мой взгляд, достаточно взглянуть в корень экономической обстановки в республике. Эстония, как известно,-- страна небогатая, средняя оплата труда здесь не многим выше, чем в России, однако цены на товары равны тем, что приняты в развитых капиталистических странах. Находящиеся в руководстве страны представители «титульной нации», естественно прямым образом заинтересованы в распределении национальных благ во вторую очередь среди своего народа, т.е. эстонцев, в первую очередь учитываются, конечно, непосредственно свои личные интересы. А вот и выход! На престижную и хорошо оплачиваемую работу принимаются только лица, хорошо владеющие государственным языком, т.е., как правило, -- граждане. Русских здесь единицы, те кто перфектно владеет эстонским языком, выбирают для приобретения гражданства «натурализацию». Работой на государственных должностях обеспечиваются, конечно, только граждане Эстонии, только граждане имеют право открывать собственное дело. Я уже не говоришь, что банковский капитал также находится в руках тех, кто стоит у власти, а вернее – власть в руках банковского капитала. Вот и прямая заинтересованность: если денег в стране не очень много, лучше пусть они будут в руках эстонцев. «Есть у нас в стране такая профессия – эстонец.», -- как-то горько заметил мой приятель.

скачать реферат Михаил Жванецкий

Там или там мне интереснее всего. Или лететь в три "маха", или в лодке на севере подо льдом, или в челнах под молодым начальством. Не знаю, как вы, а я для него все сделаю. В челнах есть такие. Боюсь, когда будет готово и с лязгом пойдет конвейер, станет обычно, станет однообразно, станет то, что было. И начальники будут старыми, а я говорил, что люблю молодым подчиняться. Челны, челны и - на запад. Мой запад. Доступный мне запад. Запад моего паспорта. Который дает мне право на неограниченное передвижение в среде, ограниченной моими пограничниками. Получилось чуть-чуть ехидно, это уж мой несносный характер. Люблю приправить патетику специями. Итак, мой запад. Это прибалтика. Географически и человечески. Ближе к европе. Кафе у них. Сливки сбитые. Буквы латинские, что поражает и утихомиривает. И совершенно неясный и непонятный эстонский язык. И красивые мужчины, похожие на мужчин, выведенных искусственно. С крупными руками, что так нравится женщинам и нравится нам, мужчинам помельче. Там уж я раскушу варьете. Почти ночное. Со столиками и программой. Там уж я посижу, как иностранец с переводчиком, в темноте, в полупустом баре.

скачать реферат Региональная политика

Преподавание языка в ближайшие годы должно гарантироватю выпускникам основной школы владение языком, которое даст возможность продолжить обучение в эстоноязычной школе, обеспечить уровень, соответствующий требованиям гражданства, и дать возможность интегрироваться в эстонское общество. В заключении хотелось бы отметить, что при создании предпосылок интеграции для инородцев необходимо существенно разнообразить и расширить возможности обучения. Дополнительно к обучению эстонскому языку, необходимо обеспечить инородцам разностороннее воспитание чувства гражданина Эстонии. Эстоноцентричность в обучении не должна ограничиваться учебными предметами, рассматривающими историю, природу, общество., а должна охватывать все учебные предметы, дисциплины, курсы. При этом необходимо учитывать и фон учащегося (национальность, домашний язык, социальное положение и др.) и поддерживать сохранение корней через свой национальный язык и культуру. ТУРИЗМ И ЭКОНОМИКА ОТДЫХА Туризм, как один из трех руководящих приоритетов уезда исходит из целей реализовать исторический и природный, а также полученный из советского индустриального прошлого потенциал Ида-Вирумаа.

скачать реферат Рекламная деятельность транспортного предприятия

Сейчас в стране, например, направленная нарусскоязычных жителей реклама является прямым переводом с эстонского языка и потому не учитывает особенности русского населения, отчего страдают качестворекламы и её эффективность. Реклама призвана служить средством мотивации конкретной  аудитории. Разбивая потениальных покупателей в соответствии с их образомжизни, национальностью и другими параметрами, рекламодатели стремятся "дойти" до той или иной группы людей. Цель настоящей курсовой работы-общедоступно изложить сущность и  содержание рекламы как эффективной основы сбытовой деятельностиприменительно к практике транспортных предприятий Эстонии, работающих в условиях рыночных отношений как на внешнем так и на создаваемом внутреннем  рынке.    Курсовая работа состоит из трёх частей. В первой части дана общая характеристика рекламы, её положение в комплексе маркетинга. Во второй частидаётся анализ рекламной деятельности транспортного предприятия, а также способов проверки её эффективности. Третья часть посвящена выводам ирекомендациям, составленным на основе рассмотренной литературы и статистического материала. 1.РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1.  О концепции маркетинга для транспортного предприятия.

скачать реферат Социологический анализ межнациональных отношений

Чеченские события многие тоже называют не межэтническим конфликтом, а криминальным переделом собственности. Подобные оценки появляются потому, что, с одной стороны, приписывание коллективной агрессии, ненависти народу унижает как достоинство отдельных людей, так и достоинство народа в целом. А с другой стороны, такие оценки часто возникают из-за нежелания признать, что в отношении какой-то группы допускалась дискриминация или что у этнической группы могут быть специфические интересы. Особенно противоречивыми были оценки национальных движений в республиках Прибалтики, Грузии, Татарстане. Не только общественные деятели, но и многие ученые квалифицировали их как политические движения, причем одни — как движения за от деление от СССР, другие — как антисоветские. Межэтнические конфликты множественны по своей природе. Даже если этнокультурные требования (язык, образование и т.п.) демонстрируются как главные, то за ними всегда можно обнаружить социальные интересы. В эстонском национальном движении 1987—1989 гг. придание государственного статуса эстонскому языку служило одним из основных требований, однако было совершенно ясно, что эстонский язык — это не только символ престижа народа, но и средство занять ключевые места в обществе, ибо русские в большинстве своем эстонского языка не знали.

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
скачать реферат Эстония

Эстонская Республика Площадь: 45,1 тыс. км2. Таллинн- сердце Эстонии Численность населения: 1,46 млн. человек (1998). Государственный язык: эстонский. Столица: Таллин (427 тыс. жителей, 1996). Государственный праздник: День независимости (24 февраля, с 1918 г.). Денежная единица: евро. Член ООН с 1991 г. Входит в Совет Европы с 1993 г., в Евросоюз с 2004 г. Эстония — страна светлых песчаных пляжей, сосновых рощ на дюнах, средневековых городов и хуторского хозяйства. Визитная карточка Эстонии — Балтийское море. Расположена в Северо-Западной Европе. Имеет сухопутные границы с Латвией и Россией, омывается водами Финского и Рижского заливов Балтийского моря. Около 10% территории — острова и островки. Наиболее крупные из них, образуя Западно-Эстонский архипелаг, сосредоточены к западу от континентальной части. Самый большой из островов — Сааремаа. Преобладающее население — эстонцы (61,5% жителей). Проживают также русские — 30,3%, украинцы — 3,1%, белорусы — 1,8% и финны — 1,4%. Эстонский язык принадлежит к финно-угорской группе. Эстония — страна с высоким уровнем урбанизации: в городах проживает более 70% населения.

скачать реферат Сказка о хлебе

Слово "булка" заимствовано из польского языка. По-польски bulka (булка) - это уменьшительная форма от слова bula (була) - большой круглый хлеб. Определение "круглый" здесь играет главную роль, так как первоисточником польского слова было латинское bulla (булла) - шар, круглая печать. По этой же причине папские грамоты, скрепленные большой круглой печатью, называли буллами. Калач. Хотя слово это славянского происхождения, но и оно связано с круглой формой хлеба. Оно возникло от корня "коло" (колесо) с помощью суффикса "ачь". Со временем в результате развития в нашей речи аканья слово "колачь" постепенно превратилось в "калач". Сайка. Это слово заимствовано из эстонского языка. С помощью суффикса "ка" эстонское слово „sai" (белый хлеб) превратилось в "сайку", которым у нас обозначают булку из специального теста. Курьезная история связана с появлением саек с изюмом. Историю эту рассказал известный русский журналист Вл. Гиляровский в своей книге "Москва и москвичи". До революции в Москве большой популярностью пользовались изделия булочника Филиппова.

скачать реферат Жанр рассказа в творчестве В.И. Мишаниной

В последние годы Валентина Машанина успешно работает в жанре драматургии. Она – автор пьес «Тройцень карша» («Накануне троицы»), «Эх, ломатть, ломатть» («Эх, люди, люди»), «Куйгорож», «Тят, шава, тят сала» («Не убий, не укради») и других. Их объединяет стремление автора проникнуть в глубины характеров персонажей, показать нравственные особенности человека в конкретно-исторических условиях. Спектакли по пьесам Мишаниной успешно идут на сцене Мордовского национального театра. Произведения Мишаниной издавались в Москве, в издательстве «Детская литература», книга «Сиянь ракакудня» («Серебряная ракушка») вышла в Таллинне на эстонском языке. Ее произведения вошли в школьные учебники и хрестоматии. В. И.Мишанина – лауреат премии Ленинского комсомола Мордовии (1986), член Союза писателей СССР с 1977 года. 2.2 Тематика и проблематика творчества В. И. Мишаниной Мордовские рассказы В. И. Мишаниной отличаются своей колоритностью, специфичностью образов, обилием чувств и переживаний на фоне мордовского края. Посредством текстовых мотивов раскрываются народные особенности самих произведений, их характерные особенности. Проблематика творчества – сугубо мордовская: «в тексте воспеты родные просторы, реки, поля, леса, деревенские люди, их быт, проблемы, радости и печали.

скачать реферат Славянский костюм

По технологии изготовления, по способу кройки историки подразделяют древнеславянские башмаки на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз. Если привлечь этнографические данные, относящиеся к некоторым соседним народам, можно предположить, что тугие завязки в случае необходимости делали обувь водонепроницаемой. С другой стороны, в обуви, скроенной из дублёной или сыромятной кожи, нога не «задыхалась», как в современном резиновом сапоге. Одному виду башмаков, найденных в Старой Ладоге, присущ особенный крой — их подошва имеет удлинённый «хвостик», который вшивали в треугольный вырез на заднике. Эти башмаки имеют «близких родственников» в другом углу Балтии, на славянском Поморье (теперь эти земли принадлежат Германии и Польше). Очень похожие найдены и в погребениях Южной Норвегии. Учёные считают это важным свидетельством обширных связей и взаимодействия культур Балтийского региона в те времена. 3.5 Сапоги По мнению исследователей, слово «сапог» попало к славянам от тюркоязычных соседей — кыпчаков, печенегов, кочевников-болгар — и уже из древнерусского языка перешло в финский, карельский, эстонский, литовский, латышский.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.