телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Образование, учебная литература -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність планування і етапи планування

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Зміст Сутність планування і етапи планування. Вступ.3 Основна частина.5 Висновки.10 Вплив влади в організації. Вступ.11 Основна частина.13 Висновки.16 Список використаних джерел.17 Сутність планування і етапи планування. Вступ Поява значної кількості незалежних країн після розпаду Радянського Союзу та їх перехід від командно-директивної економіки до ринкових відносин вплинули на проблему зміни характеру державного управління їхніми національними економіками. Виникла об`єктивна необхідність поєднання державного впливу на макроекономічні процеси з одночасним наданням самостійності в прийнятті господарських рішень виробникам товарів і послуг. Це потребує як від підприємницьких структур, так і від органів державного управління досконалого володіння такою складною галуззю науки та практики, як прогнозування та прасування. Такий рівень відображає як економіку в цілому, так і її основні складові елементи, а саме сектори загального державного управління, домашніх господарств, не фінансових корпорацій тощо. Завдяки цьому застосування знань економічного аналізу на практиці дає змогу розглядати процеси виробництва, обміну та споживання товарів і послуг з позицій інтересів суспільства в цілому й керувати ними. Знання цієї дисципліни формує правильне розуміння функціонування економічної системи, є запорукою того, що керівник підприємницької (виробничої) структури раціонально побудує свою господарську діяльність. Прогнозування – це отримання інформації про майбутнє; це передбачення, яке поділяється на наукове і ненаукове (інтуїтивне, повсякденне та релігійне – псевдопередбачення). Наукове передбачення базується на знаннях закономірностей розвитку природи, суспільства та мислення; інтуїтивне – на передчуттях людини; повсякденне – на так званому життєвому досвіді, пов`язаному з аналогіями, прикметами тощо; релігійне передбачення ще називають пророцтвом, тобто вірою в надприродні сили, забобони та інші. Прогнозування – це передбачення, яке базується на спеціальному науковому дослідженні. Які ж бувають прогнози? Перерахуємо їх: Нормативний – визначення шляхів і строків досягнення можливого стану явищя, яке прийнято за мету; Цільовий – відповідає на запитання: що саме бажано й чому?; Програмний – відповідає на запитання: що конкретно необхідно зробити, щоб досягти бажаного? Економічне планування як механізм державного регулювання – це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому періоді й досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці. Економічне планування передбачає розробку й обґрунтування планових показників, які характеризують розвиток економіки, визначають взаємовідносини підприємницьких структур з державою, використовуючи важелі економічного впливу (податків, ліміти, квоти, державні замовлення та ін.). Сутність планування. Суттєва різниця між планом і прогнозом полягає в тому, що план – це відображення та втілення уже прийнятого господарського рішення. Планування – це проектування бажаного майбутнього та розробка ефективних шляхів його досягнення з урахуванням сьогоденних умов і можливостей.

Давати вказівки – це лідерство, яке вимагає від керівництва великого рівня орієнтованості на задачу, майже не звертаючи уваги на відношення, яке склалися між працюючими. «Продавати» рішення – це такий рівень лідерства, при якому керівник певною мірою орієнтований на задачу і на стосунки між людьми. За таких умов виконавці прагнуть взяти на себе відповідальність, але не можуть, оскільки знаходяться на середньому рівні зрілості. І тому керівник дає конкретні інструкції підлеглим, як, коли і що робити. Він може підтримувати бажання працівників виконувати задачу, приймаючи відповідальність при цьому на себе. Лідерство, яке орієнтується на залучення підлеглих до прийняття рішень, характеризується достатньо високим ступенем зрілості виконавців. При цьому підлеглі можуть, але не хочуть відповідати за виконання поставленої задачі. За такої ситуації – на людські стосунки. Такий стиль придатності для тих підлеглих, які мають низький рівень зрілості. При цьому працівники не хочуть чи не здатні реагувати за поставлену задачу, і стиль базується на постійних вказівках та контролі. Основні типи лідерства у менеджменті. Загалом, прийнято, що термін «менеджмент» найчастіше вживається стосовно підприємницьких структур, а «адміністрування» - для характеристики управління в державний органах, громадських і благодійних організаціях тощо. А термін «керівництво» і «лідерство» використовуються в літературі, як синоніми. Проте фахівцям треба розуміти і відмінності в цих словах. Адже керівництво ґрунтується на формальних аспектах діяльності, а лідерство – переважно на неформальних. Висновки Влада є важливим компонентом сучасного менеджменту. За допомогою влади керуюча систем здійснює свою управлінську діяльність. Рівень влади обумовлений рівнем посади. Менеджерам постійно приходиться стикатися з силами, які діють на них та на ситуації. Влада обумовлює певну відповідальність. Керівники відповідають за власну діяльність і за вчинки підлеглих. Відповідальність визначається кінцевими результатами. Теоретики та практики виділяють владу примусу, владу винагород, законну владу, еталонну владу, експертну владу, інформаційну владу. За допомогою вказаних видів влади менеджери здійснюють вплив на підлеглих і домагаються виконання завдання і досягнення цілей. Керівництво ґрунтується на формальний і неформальних аспектах діяльності. Лідерство – це процес діяльності індивіда, який спроможний повести людей до наміченої мети. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Акофф Р. Планування майбутньої корпорації. – М.: Прогрес, 1985. – 382 с. Ділове планування: Учб. Пос. – під ред. В.М. Попова. – 1998. – 368 с. Калина А.В., Осокина В.В. Економічна теорія і практика господарювання. – К.: МАУП, 1997. – 308 с. Науменко В.І., Панасик Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 200 с. Новицкий В.Е. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародний маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 190 с.

Для досягнення намічених завдань вирішальне значення має система економічних регуляторів, роль яких грають ціни, процентна ставка, податки, кредити, валютні курси тощо. При не директивному плануванні в додаток до економічних регуляторів можуть ставитися також державні завдання (замовлення та контракти) і застосовуватись інші адміністративні методи впливу на господарську діяльність підприємств, але вони не є вирішальними при плануванні народного господарства. Стратегічне планування. Стратегічне планування – поняття, яке використовується в ряді країн ринкової економіки й означає оцінку існуючих і очікуваних у майбутньому умов діяльності з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів. На базі такого аналізу розробляється стратегія розвитку. Стратегічне планування може бути розділене на загальне укрупнене і програмне. Завдання першого – визначення цілей: планування росту на довгострокову перспективу, пристосування до структурних зрушень, отримання необхідного прибутку. Завдання другого – визначення конкретної структури виробництва на вибір ринків збуту тощо. У більшості колишніх країн централізовані планової економіки поняття стратегічного планування довгий час не вживалося взагалі. Висновки Відпрацьовується система планування як інструмент реалізації економічної політики держави. Застосування цього інструменту дасть змогу суттєво підвищити рівень обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо проблем розвитку економіки України в цілому та окремих її складових. Викладене свідчить про необхідність подальшого вивчення методології та методів макроекономіки, прогнозування та державного регулювання економіки, пошуку шляхів і засобів виходу з економічної кризи та досягнення економічного зростання держави. Ми також зрозуміли, що перехід до ринкових відносин вимагає створення принципово нової системи управління цими процесами, а для цього необхідно в достатній мірі оволодіти масою економічних знань. Тільки зараз почали набувати реального змісту заходи щодо реалізації принципів макроекономічної політики. У межах цих заходів в Україні впроваджується система національного рахівництва, удосконалюються методи визначення узагальнюючих показників розвитку економіки, досвід управління. Вплив влади в організації. ВСТУП Влада є важливим компонентом сучасного менеджменту. Отже, використання влади є суттєвою передумовою досягнення поставлений цілей організації. Влада – це можливість керуючої системи розпоряджатися певними ресурсами, впливати на поведінку людей і за допомогою волі авторитету, права, насильства керувати їх діями. Прямими владними діями можна спрямовувати дії підлеглих на активізацію діяльності підлеглих, а зворотними – на заборону та стримання від небажаних вчинків. Влада – це форма соціальних відносин, яка проявляється від здатності впливати на характер і напрямок діяльності людей за допомогою економічних, соціальних, ідеологічних і організаційно-правових механізмів. Взагалі, влада ґрунтується на відносинах субординації, тобто багаторівневого підпорядкування, ієрархії. Конкретна субординація формується стосовно до діючої структури управління.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Будувати, проживати, мислити

А це вони можуть зробити лише тоді, коли обидва, – і мислення і будування – служитимуть проживанню, коли вони, залишаючись у своїх межах, знатимуть, що як одне так і друге є плодом довгого досвіду та постійної роботи. Ми намагаємося переосмислити сутність проживання. Наступним кроком на цьому шляху було б запитання: а що діється з проживанням у наш критичний час? Всюди говорять – не без підстав – про житловий голод. І не лише говорять, але щось у цій справі й роблять. Намагаються ліквідувати цей голод надаючи помешкання, нарощують темпи житлового будівництва, займаються плануванням усіх пов’язаних з цим справ. Але справжній житловий голод полягає передусім не у відсутности помешкань, хоча їх брак такий відчутний та прикрий, і навіть не дивлячись на те, що він є такою перешкодою та загрозою. Справжній житловий голод появився ще до світових війн і руйнувань, він старший і від вибуху чисельности населення на Землі та погіршення умов життя промислових робітників. Справжній житловий голод полягає у тому, що Смертні ще лише шукають втраченої сутности проживання, що вони повинні ще лише вчитись проживати

скачать реферат Стратегічне планування

ПланВступ; 1.Сутність стратегічного планування і його в місце системі стратегічного управління. 2.Цілі організації: 2.1.місія, як основна і загальна ціль організації; 2.2.критерії та класифікація організаційних цілей; 2.3.фактори, що впливають на результативність процесу визначення цілей.Вимоги для визначення цілей; 2.4.Управління за цілями. 3.Прогнозування, як інструмент процесу планування: 3.1.Сутність прогнозування; 3.2. Кількісні методи прогнозування; 3.3. Якісні методи. Висновки. Список літератури. Вступ. Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хотять рухатися. Недивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми.

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
 Альтернативна Еволюція

Людина, вичерпавши практику цього свту, уже не могла розвиватися дал. Тод вона мняла орнтацю сво свдомост  переходила в нший свт. От якраз про це ми й поговоримо. Зараз ми пдйшли до такого моменту в стор Земл , зокрема, в стор Украни, коли наша потенця, наш могутн характерницьк гени, нагромаджен впродовж тисячолть, просто не можуть реалзуватися в сучасних умовах. Якщо на цьому план ми не задмо могутн школи, культурн центри, об'днання людей, здатних на романтичн грандозн прориви в ншу сутнсть буття, то гени замруть  виродяться, як вироджуться здатнсть музиканта, якщо вн не трену сво руки  свй слух. А ми вже бльше 350 рокв не формумо сво характерницько сут. Ранше таким гнздом формування мужнх, прагнучих до небувалого, тамничих душ був нститут характерництва, який викохував Байд (ми вже говорили, що Байда це екввалент схдного Будди). ¶ тепер ми мамо вдтворити такий нститут на новому етап з новим рвнем розумння, з притягненням усх знань, що х нагромадило Людство у сфер космчнй, у сфер нформатики  т.Pд

скачать реферат Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

Різниця витрат за зведеними варіантами становить величину економічного ефекту. Економічну ефективність капітальних вкладень можна оцінювати також за розмірами прибутку, зростання продуктивності праці тощо. 3. Показники плану, порядок розробки і затвердження їx Система взаємозв'язаних показників плану відображує особливості і зв'язки різних галузей матеріального виробництва. В цій системі показників втілені завдання народногосподарського плану, передбачені плановими органами. У процесі планування на різних його рівнях використовують такі системи показників: – план розвитку народного господарства, що включає показники балансу народного господарства, фінансово-кредитної системи та ін.; – план розвитку галузей народного господарства, що характеризує розвиток економіки за галузями виробництва, їх зв'язок, пропорції у республіках і економічних районах; – комплексний план розвитку окремої галузі народного господарства; – план розвитку окремого виробничого об'єднання, комбінату, підприємства. На кожному рівні планування використовується система показників, що характеризує специфічну особливість даного етапу планування, тому кількість цих показників неоднакова.

 Україна у революційну добу. Рік 1919

На цьому ж засіданні обрали новий Організаційний комітет. Наступного дня відбулося перше засідання Оргкомітету фракції «незалежних», на якому було ухвалено текст декларації фракції й вирішено видавати власний орган під назвою «Червоний Прапор» з гаслами «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» і «Визволення робітників є справою самих робітників!» (перше число вийшло 22 січня 1919 р.). В опублікованій декларації наголошувалося на відмінностях, які мали місце у поглядах на сутність етапу Української революції, що переживався, і на тактику, яку сповідували ліві й праві сили в УСДРП. «Ми, Фракція Незалежних Української Соц. — Дем. Роб. Партії, різко й виразно стали на новий шлях, і в цьому перше тактичне розходження наше з рештою партії, - говорилося у документі. — Ми мусимо стати на новий шлях, коли хочемо рятувати економичне й соціяльне життя України, а, значить, і національно-державне, бо одне з другим тісно зв'язано. Принціпіяльно наче б то і фракція незалежних, і офіціяльна частина партії стоять на ґрунті соціялістичної революції, обидві частини партії визнають, що соціялістична революція на Україні може відбуватися лише в формі самостійної і незалежної Української Республики

скачать реферат Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Вступ Розділ 1. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України 1.1 Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні 1.2 Соціально-економічне становище України в 2008 році а) Валовий внутрішній продукт б) Промисловість в) Сільське господарство г) Ціни і тарифи ґ) Доходи населення д) Ринок праці е) Демографічна ситуація Розділ 2. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі1 2.1 Диспропорційний характер регіонального розвитку 2.2 Регіональна соціально-економічна дезінтеграція України Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність проблеми. Перехідний період, у якому перебуває зараз українське суспільство, – це нестабільний історичний процес, в ході якого відбувається суспільна трансформація від тоталітарного стану до демократичного. В економічному аспекті сутність цього етапу полягає у зміні економічної моделі країни, поняття якої характеризується співвідношенням форм власності та заснованих на них секторів економіки, ринкових механізмів і державних важелів регулювання економіки, лібералізованості та соціальної орієнтованості економіки тощо.

скачать реферат Поняття та сутність менеджменту

Класифікувати цілі управлінського планування та обговорити сутність процесу МВО . 3. Розкрити зміст процесу стратегічного управління 4. Охарактеризувати методи вибору загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнесу.1. Планування – процес визначення цілей діяльності організацій та прийняття рішень щодо їх досягнення. Зміст процесу плануваня зводиться до знаходження відповіді на 3 запитання : - де організація знаходиться у даний момент? Який стан? - чого організація прагне досягти? - як організації потрапити звідти, де вона є, туди, де вона прагне опинитися? Етапи процесу планування: 1. Визначення цілей діяльності організації . 2. Опрацювання стратегії діяльності організації . 3. Надання стратегії конкретної форми, тобто перетворення стратегії у конкретні дії. Типи планів в організації: 1. За широтою охоплюваної сфери а) стратегічні – визначають головні цілі в організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення таких цілей б) оперативні плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий період рішення щодо того: - що конкрето потрібно зробити - хто повинен це робити - як це має бути зроблено 2.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Зміст Вступ 3 Сутність і значення менеджменту 3 Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту 3 1.Теоретичний аспект реалізації функцій менеджменту 3 1.1 Організація як об’єкт управління та його функції 3 1.2 Функція планування 3 1.3 Функція контролю 3 1.4 Планування та контроль капіталовкладень 3 2.Аналіз реалізації основних функцій управління ДТГО „Південно-Західної залізниці” 3 2.1 Характеристика Південно-Західної залізниці 3 2.2 Основні положення служби НКВ 3 2.3 Аналіз основних економічних показників 3 3. Рекомендації по перспективному розвитку ПЗЗ та Укрзалізниці 3 Висновок 3 Список літератури 3 Вступ Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності.

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем. Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств. Метою курсової роботи є ознайомлення і вивчення закономірностей і принципів управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту. Робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі розкриваються сутність та зміст менеджменту, його задачі, цілі, школи та принципи менеджменту. В другому розділі розкриваються сутність і зміст функцій менеджменту, зокрема його основних функцій: планування, організації, мотивації, контролю, а також функції управління на сучасному етапі.

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
скачать реферат Система маркетингового планування на підприємстві

Робота має 78 сторінок та два додатки. І розділ. Сутність планування. 1.1. Храктеристика планування діяльності підприємства. Планування є найважливішою частиною підприємницької практики. Розуміти планування в мікроекономіці можна в двох варіантах: перший, широкий спосіб розуміння визначає планування з точки зору мікроекономіки в цілому; другий, вузький, розглядає планування як вид керівної діяльності, спосіб оптимізації дії суб’єкта, який є господарем. Планування - вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування - на рівні макроекономіки і конкретно- керівнича дуже близько зв’язані між собою. Можливість планування як конкретного виду діяльності спливає з природи мікроекономічних процесів, на пряму визначається загальними умовами господарювання. З точки зору мікроекономіки в цілому планування - це спосіб здійснення дій, основаних на розумінні вольових рішень суб’єктів мікроекономіки, механізм, який заміняє ціни та ринок. В аспекті ринкової системи головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців та покупців обсяги і способи виробництва та споживання товарів.

скачать реферат Флотація на фондовому ринку

Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економіці все ще трактуються по різному. Термін "інвестиція" походять від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестицій являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. За фінансовим визначенням, інвестиція - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиція - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за різними ознаками. Класифікацію представлено в вигляді схеми. Схема 1 . Класифікація інвестицій за різними ознаками. Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції відображають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницького та інші види діяльності, в результаті яких формується прибуток або досягається соціальний ефект.

скачать реферат Корпоративна інформаційна система R/3

Модуль планування в промисловості з безупинним циклом виробництва (PP-РІ). Жодна галузь не піддається змінам так, як промисловість з безупинним циклом виробництва. Ліквідувати невідповідність між плануванням, управлінням і виконанням виробничих процесів, незалежно від характерів процесу і ринків збуту, допоможе додаток планування в промисловості з безупинним циклом виробництва, який розроблено в тісному співробітництві з провідними виробниками галузі. Система проектів (РS). Рішення в галузі планування і керування проектами поєднує всі сторони робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтеграції із системою закупівель і контролінгу, від виставляння пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків. Управління якістю (QM). Вироби високої якості потребують довгострокового зв 291

скачать реферат Проектне фінансове планування

Вступ Розділ 1. теоретичні основи фінансового планування 1.1 Сутність і значення фінансового планування 1.2 Основні завдання, методи та принципи фінансового планування 1.3 Місце фінансового планування в ринковій економіці Розділ 2. Система фінансового планування на підприємствах та порядок його складання 2.1 Порядок розробки фінансового плану 2.2 Зміст і завдання оперативного фінансового планування Розділ 3. Бізнес-план як основний документ фінансового планування 3.1 Бізнес-план 3.2 Приклад бізнес-плану створення ТОВ має бути високоприбутковим і високоліквідним. Оцінка проекту за такими показниками, як чистий приведений дохід ( PV), індекс рентабельності інвестицій (PI) та термін окупності інвестицій (Т), розрахованими на основі дисконтованих інвестицій та грошових потоків, також дає змогу зробити висновок про економічну доцільність реалізації проекту. PV = 71963,5 - 10515 = 61448,5 грн. PI = 71963,5/10515 = 6,9 Т = (10515 - 717,0) /10163,7 = 1,96 місяця.

скачать реферат Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана Реферат на тему: Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану Студентки 2 курсу 6508 спец., 15 гр., Одноралової Валерії Київ 2010 Зміст Вступ Поняття бізнес-плану і сфера його застосування 1.1 Сутність бізнес-плану 1.2 Цілі і завдання бізнес- планування 1.3 Принципи складання бізнес- плану 1.4 Структура і зміст бізнес- плану Висновок Список використаної літератури Вступ Впорядковану схему дій по досягненню певної мети називають «планом», отже, планування є безперервний процес пошуку нових шляхів і методів оптимізації цільових дій за рахунок нових можливостей. Так, керівництво будь-якого підприємства весь час відчуває необхідність вибору. Воно повинне здійснити вибір оптимальної ціни реалізації, величини серії продукції, що випускається, приймати рішення в область кредитної і інвестиційної політики і багато що інше. Щоб забезпечити можливість ухвалення економічно обґрунтованих рішень, на підприємствах проводяться і аналізуються розрахунки альтернативних пропозицій і описуються очікувані результати економічної діяльності.

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
скачать реферат Удосконалення системи контролю в органах державної служби

ПланВступ 1. Поняття та сутність контролю, його місце в управлінні органами державної влади та оцінці діяльності державних службовців 2. Особливості організації управлінського контролю в органах державної влади 3. Напрямки та механізми вдосконалення системи внутрішнього контролю, як функції менеджменту органів державної влади 4. Застосування антикризового управління персоналом, як механізму вдосконалення контролю за його діяльністю Висновки Список використаних джерел Вступ Контроль – фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю. Фактично всі вони є невід Под ред. В.А. Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с. Шэффер У. Контроллинг. –М.: Менеджмент, 2002 Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с.

скачать реферат Видатки місцевих бюджетів

Зміст Вступ Розділ 1 Організаційні засади формування видатків місцевих бюджетів 1.1 Роль видатків місцевих бюджетів в соціально – економічному розвитку територій 1.2 Сутність видатків місцевих бюджетів, їх характеристика та класифікація відповідно до Бюджетного кодексу України 1.3 Зарубіжний досвід фінансування видатків місцевих бюджетів Розділ 2 Аналіз видатків місцевих бюджетів 2.1Склад та структура видатків місцевих бюджетів України 2.2 Особливості фінансування видатків на виконання власних та делегованих повноважень Розділ 3 Шляхи вдосконалення фінансування видатків місцевих бюджетів 3.1 Нові підходи до планування видатків місцевих бюджетів з прийняттям Бюджетного кодексу 3.2 Перспективи розвитку фінансування видатків місцевих бюджетів Висновки Список використаних джерел Вступ Бюджетна система України як унітарної держави скла­дається з чітко визначених двох ланок - державного та місце­вих бюджетів. Склад місцевих бюджетів України, як і в інших країнах, відображає особливості адміністративно-територіаль­ного поділу та специфіку функціонування місцевого самовря­дування.

скачать реферат Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

Вступ 3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу .5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу 5 1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації 13 1.3.Методи фінансового контролінгу .16 Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут» .23 2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут» .23 2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут» 32 Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут» .39 3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства .39 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства .44 Висновки 48 Список використаної літератури .50 Вступ Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є: оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; автоматизація систем обліку і управління компанією.

скачать реферат Маркетингова сутність реклами

Зміст: Вступ. 1.Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами. Розробка рекламного бюджету. 2.Планування та реалізація рекламної компанії на промисловому підприємстві. 3.Ефективність реклами. Висновки.Вступ.Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні маркетингові функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одного боку керівники підприємств потребують неї, шукають її. Майже всі галузі народного господарства відчувають справжню потребу в оперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних по структурі і можливостям рекламних організацій. А з іншого боку, досить широко існує вельми скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають чимало мотивів і для гумору, і для скепсису.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.