телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління сільськогосподарськими підприємствами

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Технічні виконавці (групи 2—0) виконують допоміжну роботу, пов'язану з реалізацією управлінських функцій, обліком і контролем, підготовкою і оформленням документації, господарським обслуговуванням. Отже, найменування посад керівників залежать від об'єкта керівництва, спеціалістів — від характеру функцій або сфери діяльності, а технічних виконавців — від видів робіт. Класифікатор професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів призначений для розв'язання завдань, пов'язаних з розрахунком чисельності робітників і службовців, обліком складу і розподілу кадрів за категоріями персоналу, рівнем кваліфікації, ступенем механізації і умовами праці, розрахунком потреби в коштах на оплату праці, плануванням додаткової потреби в кадрах на всіх рівнях народного господарства в умовах забезпечення машинної обробки інформації. До інженерно-технічних працівників державних підприємств належать особи, що займають посади, які потребують кваліфікації агронома, зоотехніка, інженера або техніка незалежно від того, мають вони вищу, середню спеціальну освіту чи є практиками. До службовців належать працівники, які займають адміністративно-господарські посади, що не відносяться до інженерно-технічних посад, а також економісти, не зв'язані з виробничим плануванням, організацією і оплатою праці, фінансові, обліково-бухгалтерські і юридичні працівники, діловоди, секретарі, товарознавці, приймальники, комірники та ін. До молодшого обслуговуючого персоналу належать прибиральниці, опалювачі контор, кур'єри, водії легкових автомобілів і службових автобусів та ін. У номенклатуру посад працівників, фонд оплати праці яких включається до витрат на утримання апарату управління, не входять особи, зайняті технологічною підготовкою виробництва, конструкторськими і проектними роботами, а також керівники бригад і ферм. До складу персоналу апарату управління включають також працівників постачання, збуту, молодший обслуговуючий персонал та ін. 2. Системи роботи з кадрами та характеристика їх складових Під кадровою політикою розуміють систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи. Вона розробляється власниками організації, вищим керівництвом, кадровими службами для визначення генерального напряму і засад роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них. Кожна фірма розробляє свої власні принципи кадрової політики. До загальних принципів, характерних для більшості фірм, відносять: справедливість, послідовність, дотримання трудового законодавства, рівність і відсутність дискримінації. Кадрова політика визначається рядом факторів. Зовнішні: національне трудове законодавство, взаємовідносини з профспілками, стан економічної кон'юнктури, перспективи розвитку ринку праці. Внутрішні: структура і цілі організації, територіальне розміщення використовувані технології, виробнича і управлінська культура. Кадрова політика ґрунтується на кадровій концепції організації, яка разом з виробничою, фінансово-економічною, науково-технічною, маркетинговою концепціями є елементом загальної концепції розвитку організації.

Щоб економічні методи управління були дієвими, необхідно як мінімум забезпечити чутливість організації до економічних важелів. Без цього неможливо розширення прав структурних одиниць і самофінансування організації. У свою чергу розширення самостійності веде до більшої свободи колективів у господарській діяльності й економічних методах менеджменту. Тільки в умовах обґрунтованої самостійності можливий реальний перехід до економічних методів менеджменту: колектив розпоряджається матеріальними фондами, отриманим прибутком, зарплатою і реалізує свої економічні інтереси. Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей, резервів, що особливо важливо в перехідний до ринкових відносин період. Мова йде про зміну системи матеріального стимулювання з урахуванням економічних інтересів кожного. Проблема тут у тому, щоб створити умови, за яких економічні методи були б діючими і цілеспрямованими. Вся складність проблеми полягає в умінні забезпечити комплексну субординацію господарських зв'язків і економічних залежностей трудового колективу у стосунках з організаціями, установами, іншими структурами народногосподарського комплексу і членами свого колективу. Ослаблення якоїсь ланки в цій системі зв'язків знижує ефективність економічного менеджменту. Перебудова економічного механізму з удосконалювання планування, економічного стимулювання й управління повинна забезпечити необхідні соціально-економічні передумови реалізації програми переходу на роботу в умовах ринку. Для цього докорінно змінюються методологія і технологія планування, в основі яких лежить нормативний метод. З урахуванням нормативів формуються взаємовідносини організації як з вищими органами управління, так і з бюджетом. Застосування стабільних нормативів дозволить поліпшити систему утворення коштів, що залишаються в розпорядженні організації для вирішення різноманітних економічних і соціальних задач. Тобто після здійснення обов'язкових відрахувань і платежів (відрахувань від прибутків у бюджет і відрахувань органам управління для утворення централізованих резервів і фондів, призначених для фінансування заходів щодо розвитку всього суспільства, а також для надання допомоги тим, що мають фінансові труднощі) утворяться фонди виробничого і соціального розвитку й оплати праці. Врешті решт формуються прибутки (прибуток) організації. У деяких ринкових структурах ці фонди не виділяються, а утворений прибуток за рішенням трудового колективу розподіляється на розвиток виробничої і соціальної сфери. Основний зміст усієї роботи в цьому напрямі полягає в тому, щоб поставити органи управління і трудові колективи в такі умови, за яких вони могли б максимально повно враховувати економічні результати їх управлінської і виробничої діяльності. Таким чином, основне завдання зміни господарського механізму полягає у створенні економічних й організаційних умов, за котрих організація виконувала б покладені на неї функції на найкращому рівні. На відміну від організаційно-адміністративних економічні методи менеджменту передбачають розробку загальних планово-економічних показників і засобів їх досягнення.

План Роль та місце кадрів в системі управління Системи роботи з кадрами та характеристика їх складових Організаційно-економічний механізм управління сільськогосподарськими формуваннями 3.1 Організаційно-адміністративні методи управління 3.2 Економічні методи управління 3.3 Соціально-психологічні методи управління 1. Роль та місце кадрів в системі управління З розвитком і поділом суспільного процесу праці змінюються форми управління, посилюється процес спеціалізації окремих управлінських функцій, що виконуються групою працівників, які становлять апарат (суб'єкт) управління. З впровадженням машинної техніки і посиленням поділу праці між групами працівників відбувається поглиблення спеціалізації у виконанні окремих функцій або їх частин, постійно з'являються нові види діяльності і спеціальності. У номенклатурі сучасного сільськогосподарського підприємства більш як 50 спеціальностей. Кадрове забезпечення — посадові особи, структурні ланки та організації, які безпосередньо виконують функції менеджменту персоналу або приймають закони, розробляють рекомендації, встановлюють правила, норми, вимоги чи характеристики. Функції менеджменту персоналу на підприємстві, в організації чи установі виконують: лінійні та функціональні керівники всіх рівнів; кадрова служба; — органи трудових колективів (ради трудових колективів, виробничі ради, загальні збори членів трудових колективів); — гуртки якості, профспілки, організації раціоналізаторів, які діють на підприємстві. До зовнішніх регуляторів діяльності в галузі менеджменту персоналу відносяться: — державні органи влади, які приймають закони, накази та постанови, що регулюють сфери трудових відносин; — асоціації підприємців, які розробляють рекомендації в галузі менеджменту, в тому числі менеджменту персоналу; — організації, які займаються питаннями праці, і насамперед профспілки; — власники підприємств, які встановлюють особливі правила в галузі менеджменту персоналу. Головна відповідальність за забезпечення підприємства висококваліфікованими ініціативними працівниками та створення умов для всебічного розвитку та реалізації їхніх здібностей покладається на лінійних і функціональних керівників та працівників кадрової служби. Особливість менеджменту персоналу полягає в тому, що значну частину роботи з персоналом повинні виконувати лінійні та функціональні керівники, а працівники кадрової служби — допомагати і підтримувати їх. Як свідчить практика провідних західних компаній, витрати робочого часу лінійних керівників на виконання кадрових функцій коливаються від 30 до 60%. Лінійні та функціональні керівники уповноважені приймати рішення про прийняття на роботу, переведення та звільнення підлеглих працівників, призначення на нову посаду, направлення на навчання та підвищення кваліфікації з відривом чи без відриву від основної роботи, підвищення заробітної плати тощо. Обов'язки лінійних і функціональних керівників у галузі менеджменту персоналу: — добір і розстановка кадрів, чіткий поділ і кооперація праці; — організація адаптації і навчання новоприйнятих працівників; — створення умов для безперервного професійно-кваліфікаційного зростання працівників; — організація продуктивної роботи персоналу, створення сприятливих умов праці; — контроль за використанням робочого часу; — матеріальне і моральне стимулювання праці; — справедливе оцінювання результатів праці; — створення сприятливого соціально-психологічного клімату.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Український Крим

Економчний ефект вд кримських курортв щорчно тод становив понад 1Pмльярд карбованцв. Але кримський бюджет мав вд цього лише 1 мльйон. На цьому тл, визнавали мсцев чиновники,P Крим справд колональна курортна територя. Але чому так сталося? Чи винна в цьому Украна? Жодного слова. Щоправда, лунали тверез голоси, як прямо вказували на винуватця всх бд, що впали на пвострв. Так, начальник пдвддлу головного планово-економчного управлння облвиконкому Г. Пономарьов, роз'яснюючи причини низько економчно вддач вд курортв для бюджету област, писав, що ще «в 60-х роках ВЦРПС (тобто, Москва В. С.) передала сво функц в Криму бльш як 450 пдпримствам, об'днанням та вдомствам рзних регонв СРСР. Як кажуть, вд Москви до самих до неосяжних окран У вдданн ж шести кримських територальних об'днань профсплок зараз тльки 16 вдсоткв вд загальносоюзного фонду здравниць, у яких для кримчан путвки фактично не видляються. Крм того, мсцевим радам заборонено розмщувати на Чорноморському узбережж Криму заклади вдпочинку для мсцевого населення» (Кримська правда.P 1991. - 10 счня). «Рада Мнстрв СРСР,P продовжував Г

скачать реферат Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АНДРУШКО Андрій Манолійович УДК 658.802: 63 Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Львівського державного аграрного універсистету Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Горбонос Федір Володимирович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри економічної теорії. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Пархомець Микола Кирилович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу; кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького, завідувач кафедри маркетингу. Захист відбудеться 20 травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1, головний корпус, ауд. 309. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. Автореферат розісланий контролирующего, в основе котрого лежит управление процессами снабжения и сбыта на основе системы логистических показателей, с целью повышения их эффективности.

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
 З історії грошей України

Решту надходжень карбованців становили інші надходження і платежі. За період з 2 по 16 вересня 1996 року обмін здійснили 11,3 млн. чоловік, або 28 відсотків загальної чисельності працюючого населення та пенсіонерів. При цьому в розрахунку на одного чоловіка середня сума обміну карбованців на гривні становила за весь період реформи 17,6 млн. крб. У перші дні реформи цей показник був значно вищим і становив 25 — 27 млн. крб. У результаті за перші п'ять днів реформи було вилучено 55,5 % карбованцевої готівки. Основні обсяги обміну населенню карбованців на гривні (74 відсотки) проходили через пункти обміну установ банків, з них найбільше через установи Ощадного банку — 36 відсотків, банку «Україна» — 19, банку «Аваль», включаючи підприємства зв'язку, — 14, Промінвестбанку — 13 відсотків. Після завершення проведення грошової реформи обмін громадянами карбованців на гривні був продовжений на період із 17 вересня по 15 жовтня 1996 року через каси комерційних банків за рішеннями місцевих держадміністрацій. Враховуючи численні звернення громадян, які з поважних причин не змогли вчасно здійснити обмін карбованців на гривні, його знову було продовжено з 15 жовтня 1996 року до 28 лютого 1997 року через регіональні управління Національного банку України, а з 1 березня 1997 року Національний банк України, користуючись наданим йому правом, ще неодноразово продовжував обмін карбованців на гривні

скачать реферат Служба безопасности Украины

До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно- технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України. Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно- територіальним поділом України.

 Анатомія неоголошеної війни

Багато в чому це стало можливим завдяки тісному співробітництву флоту з адміністраціями областей, міст, районів та підприємств, підтримці українського народу. Вагомий внесок у те, що кораблі було відремонтовано, зробили начальник управління озброєння й судноремонту ВМС України капітан 1-го рангу Володимир Колпаков і командир Південного морського району капітан 1-го рангу Борис Рекуц. Важко сказати, скільки ночей недоспали ці офіцери та їхні підлеглі, щоб українські кораблі змогли вийти в море. Але готовність кораблів — це півділа. На кораблі та судна ВМС переважно прийшли ті, хто жодного разу не виходив у море і не мав флотських спеціальностей. За такий короткий строк навчити людей вирішувати завдання в морі здавалося неможливим. Проте неможливе було зроблено. 1 серпня 1996 року в Чорному морі відбулося навчання з’єднань кораблів, морської авіації та берегових військ “Море-96”. Завершальний етап маневрів пройшов під прапором Головнокомандуючого Збройними Силами України Президента України Леонiда Кучми, який перебував на флагманському сторожовому кораблі “Гетьман Сагайдачний”

скачать реферат Підручник

Тому особливого значення набуває напрям розроблення АСУ, що орієнтований на підготовку до видання з ЕОМ інформації, яка є результатом вирішення нестандартних завдань з управління підприємствами та цехами. Така нестандартність забезпечується завдяки відсутності жорсткого прив'язування до форм інформації, що видається з ЕОМ. При цьому необхідні дані для управлінського персоналу можна надавати за їх запитами та довільно за керованими ними елементами чи сторонами діяльності об'єкту, на основі спеціально розроблених цільових, локальних та комплексних алгоритмів. Алгоритми довільного компонування інформації при цьому орієнтовано на видання лише таких даних, які потребують втручання управлінського персоналу. Такі розробки в АСУ є досить перспективними. Вирішення таких завдань є можливим лише за умови наявності певної бази в галузі інформаційного, математичного та технічного забезпечення, а також певного банку даних на підприємстві. Чим більше відгалуженими є розробки банку даних, тим ефективнішими будуть цільові орієнтовані алгоритми довільного компонування та видання з ЕОМ інформації для управління.

скачать реферат Коллективная форма организации труда

Статус, у свою чергу, звичайно випливає з загально закріпленої концепції господарського управління виходячи з внутрішніх та зовнішніх умов життя суспільства, на конкретний історичний період, а виконується органами держави. Це означає, що зміни у загальній стратегії господарювання, як правило тягнуть адекватні зміни у правовому статусі суб(єктів на рівні основної ланки народного господарства. Інакше, правова природа адміністрації державних підприємств не є незмінною протягом усього періоду розвитку управління виробництвом у нашій країні. Так, в умовах переважного використання надзвичайних методів управління. Роль адміністрації підприємств була однозначна : стосовно вищих державних органів вона була тільки виконавчим органом, стосовно до керуємого ним трудового колективу - виключно розпорядчим органом. Юридична наука того часу (1931-1947) засновувалася на реальній практиці, що не викликала сумніву щодо державної природи управління підприємствами, хоч й мала різні погляди стосовно конкретних носіїв функцій державного управління на локальному рівні.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Важко знайти зараз більш дискусійне питання в економічній літературі, ніж питання приватизації. Програми приватизації не виконуються. Одні економісти вбачають в приватизації панацею від всіх лих та єдиний можливий вихід із кризи, а інші - що приватизація крім пограбування широких верств населення та перерозподілу доходів на користь багатих нічого не дасть. Ці точки зору обгрунтовуються, базуються на конкретному фактичному матеріалі, тому відкидати їх як повністю абсурдні не варто, а слід проаналізувати, зробити висновки. При розгляді теоретичних основ приватизації державної власності постають питання про власність, про співвідношення ефективності виробництва на підприємствах до приватизації та після, про наслідки управління підприємствами, фірмами різних форм власності, про можливість інвестування економіки та як на цю проблему впливає процес приватизації, про соціальний захист до та після цього процесу, про проблему розвитку підприємництва та малого бізнесу і багато інших питань. Питання про власність становить основу процесу приватизації, адже весь економічний лад суспільства базується перш за все на відносинах власності. Власники засобів виробництва самостійні в своїй діяльності.

скачать реферат Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Донецьк) Захист відбудеться 29 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20 а Автореферат розіслано 23 квітня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Стан економіки країни безпосередньо залежить від економічного добробуту господарюючих суб . – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С.44-46. 16. Максимова Т.С., Співак А.О. Методичні підходи щодо оцінки процесу активізації маркетингової діяльності підприємства // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. II. – К.: КНЕУ, 2007. – С.835-849. Особистий внесок здобувача: доведено передумови проведення активізації маркетингової діяльності підприємства. АНОТАЦІЯСпівак А.О. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей). – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2007.

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Маркетинг на ринку інноваційних товарів

Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КАРАКАЙ Юрій Васильович УДК 658.8.005.591.61 МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ Спеціальність 08.00-04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м.Київ) Науковий консультант – академік АПН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Павленко Анатолій Федорович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ректор Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніамінівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, завідувач кафедри маркетингового менеджменту доктор економічних наук, професор Гончарова Наталія Петрівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», професор кафедри економіки підприємств доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу Захист відбудеться «25» червня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, 2-й поверх, ауд. 203. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601. Автореферат розісланий «23» травня 2008 р.

скачать реферат Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу. Метою даної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань шляхом аналізу моделі маркетингового менеджменту на прикладі підприємства ТОВ «Кераміка». Завданнями даної роботи є: розробити план впровадження маркетингового менеджменту на підприємство ТОВ «Кераміка»; визначити напрямок корпоративної філософії підприємства; визначити функції маркетингової структури підприємства; виконати аналіз місії компанії; сформувати цілі діяльності фірми; визначити цілі маркетин-міксу, а також тактику та стратегію діяльності ТОВ «Кераміка»; проаналізувати бізнес-портфель фірми; виконати стратегічний аналіз підприємства; розробити стратегічне дерево цілей компанії; 10) розробити маркетинговий план та бюджет його реалізації; 11) виконати аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємства. 1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві Удосконалення організаційної структури управління.

скачать реферат Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Особисто я для вирішення проблем підприємства вбачаю застосування нових технологій ремонту та відновлення деталей, при цьому необхідно освоювати нові види випускаємої продукції, перейти до застосування прогресивних форм організації виробництва, вводити в дію високопродуктивне механізоване і автоматизоване технологічне обладнання, використовувати на останні досягненнях науки і техніки. Поряд з тим слід дбати про вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення підприємства, цехів, дільниць і робочих місць та слідкувати за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, забезпеченням точного виконання виробничого процесу. Список використаної літератури Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий. Нормативно-производственное издание.-М. Экономика, – 1989. Практикум з ремонту машин / О.І.Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та ін. – К.: Урожай, 1995.-224 с. 3. В.З. Докуніхін, В.С. Бурдейний, М.М. Загузов Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК.

скачать реферат Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Зміст Введення 1. Загальна структура промислового підприємства. 2. Методи, моделі та вдосконалення управління в управлінській структурі підприємства. 3. Організаційні структури управління підприємствами 4. Взаємозв , 1997 р.

скачать реферат Організаційний розвиток підприємств

Усі перелічені щойно характеристики підприємств надзвичайно важливі, але їх пріоритетність різна залежно від умов різних країн, галузей, ринків тощо. Отже, відбувається перехід до нової моделі управління, в основу якої покладено інтеграційні процеси в компаніях, їх об'єднання за допомогою глобальних інформаційних систем з творенням стратегічних альянсів та інших союзів найрізноманітніших типів. Глобалізація бізнесу, формування стратегічних альянсів, мереж із компаній, використання інформаційних технологій — це ті чинники, які сприяють створенню «найкращої в усіх розуміннях» організації, в якій будь-яка функція і процес реалізуються на світовому рівні, чого неможливо досягнути в окремо взятому підприємстві. 3) Еволюція організаційних структур управління підприємствами Організаційна структура управління є одним із головних параметрів підприємства, оскільки характеризує технології управління виробничими процесами і людьми, процеси прийняття рішень, розв'язання конфліктних ситуацій та соціалізації. Організаційна структура управління (ОСУ) — це внутрішній устрій будь-якої виробничо-господарської системи, тобто спосіб організації елементів у систему, сукупність стійких зв'язків і відносин між ними.

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Етнокультурні особливості підприємництва

Англійські соціологи вважають, що в японських менеджерів та підприємців яскраво проявляються гнучкість, спритність, нерішучість, відлюдкуватість. На думку американських дослідників, їм притаманний передусім потяг до авторитарності. Ця риса, як вважають вчені, зумовлена такими факторами, як ієрархічність структури японського суспільства, групова орієнтація, шанування старших тощо. Східна Азія (перш за все маються на увазі Японія та «чотири маленьких дракони» – Південна Корея, Тайвань, Гонконг і Сінгапур) викликала до життя новий тип, нову модель індустріального капіталізму. Зокрема, для всіх згаданих країн характерним є активне державне втручання в економічне життя: всі вони вищою мірою є «керованими» і були такими з самого початку відповідних процесів модернізації. Звернемося до Японії як прикладу моделі розвитку в Східній Азії. На початку перетворень економічні процеси суворо контролювались і багато в чому планувались олігархами, що становили політичну еліту. Уряд досить швидко відійшов від безпосереднього управління підприємствами, але адміністрація не залишилася па позиціях невтручання. Протягом усього періоду Мейдзі існувало тісне співробітництво між урядовими чиновниками і представниками нового класу підприємців.

скачать реферат Основи проектного аналізу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема: Основи проектного аналізу Кривий Ріг-2010 ПЛАН 1 Теоретичне завдання: єрна ставка, ставка дисконтування), за якої чиста поточна вартість інвестиції дорівнює нулю, або це така ставка дисконту, за якої дисконтовані доходи від проекту дорівнюють інвестиційним витратам. Внутрішня норма доходності визначає максимально припустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь-яких втрат для власника. Приймемо rb = 20% Побудова профілю проекту Рис. 2. Профіль проекту Використані джерела 1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. 2. Волков И.М., Грачьова М.В. Проектний аналіз. - М.:ЮНИТИ, 1998. 3. Проектний аналіз. - Київ: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998.

скачать реферат Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

МІНІСТЕРСТВО освіти і НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Кулінич Ірина Миколаївна УДК 330.131.7:336.71 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (легка промисловість) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Єрмошенко Микола Миколайович, ВНЗ mecha ism of risks ma ageme .

скачать реферат Історія розвитку баз даних

Зазвичай такі системи мають справу з великими об'ємами інформації, що має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць в готелях і так далі Друга область використання обчислювальної техніки виникла декілька пізніше першою. Це пов'язано з тим, що на зорі обчислювальної техніки можливості комп'ютерів по зберіганню інформації були дуже обмеженими. Говорити про надійне і довготривале зберігання інформації можна тільки за наявності пристроїв, що запам'ятовують, зберігають інформацію після виключення електричного живлення. Оперативна (основна) пам'ять комп'ютерів цією властивістю зазвичай не володіє. У перших комп'ютерах використовувалися два види пристроїв зовнішньої пам'яті — магнітні стрічки і барабани. Ємкість магнітних стрічок була достатньо велика, але по своїй фізичній природі вони забезпечували послідовний доступ до даних. Магнітні ж барабани (вони щонайближче до сучасним магнітним дискам з фіксованими головками) давали можливість довільного доступу до даних, але мали обмежений об'єм інформації, що зберігалася.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.