телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Вона більшою мірою, ніж перераховані вище фактори, залежить від обраного типу технології і являє собою групування конкретних завдань у межах виробничих підрозділів (цехів, дільниць), які між собою пов'язані єдиним ланцюжком. Поряд із горизонтальним розподілом праці для організації є не менш важливим забезпечення раціонального вертикального розподілу праці. Це дає змогу визначити кількість рівнів управління, побудувати управлінську вертикаль і сформувати скалярні ланцюги (ланцюги команд), за якими має здійснюватися керівництво або надходити інформація на вищі рівні управління. В даному разі уже йтиметься про структуру апарату управління організацією. Структура апарату управління являє собою форму розподілу влади й відповідальності між управлінськими працівниками й сукупність формальних стосунків між ними з приводу цього розподілу. Об'єднувальну роль щодо розглянутих вище структур відіграє організаційна структура управління. Під час її побудови передусім визначаються функції, які повинен здійснювати персонал даної організації. Якщо масштаби діяльності організації великі, то працівники, які виконують роботу в межах однієї функції, об'єднуються у спеціалізовані відділи. Залежно від масштабів діяльності фірми ці функції можуть бути або ширшими (включати в себе споріднені види робіт, наприклад фінанси й бухгалтерський облік), або спеціалізованішими. Вибір функціональних сфер багато в чому зумовлює можливість успішної діяльності організації. Тому завдання менеджера полягає в тому, щоб створити таку організаційну структуру, яка краще від інших відповідатиме вимогам функціональної спеціалізації і даватиме змогу організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно й раціонально розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників, а також задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою ефективністю. Як зазначалося вище, структура організації великою мірою залежить від того, на якій технології базується процес перетворення ресурсів на готову продукцію. Для багатьох підприємств технологія є основним чинником, що зумовлює її конкурентні переваги. Технологія – це спосіб перетворення вхідних елементів 1 (матеріалів, сировини, інформації тощо) на вихідні (продукти, послуги). Основною характеристикою технології у сучасному світі стає її мінливість. Так, у сфері інформаційних технологій зміни відбуваються навіть протягом кількох місяців. Проте деякі технології є досить консервативними щодо змін. І. Ансофф виокремив три рівні мінливості технології, які впливають на діяльність організації: • стабільна технологія, яка в основному залишається незмінною протягом усього життєвого циклу попиту (наприклад, виготовлення консервів та інших продуктів харчування традиційного асортименту); плідна технологія, яка у своїй основі залишається тривалий час, але постійно вдосконалюється (наприклад гнучкі автоматизовані системи, роторні лінії, що застосовуються в машинобудуванні і здатні до значного переналагоджування робочої частини при незмінній основі; комп'ютерні технології, зокрема програмне забезпечення Microsof Office, кожна наступна версія якого забезпечує ширші можливості); мінлива технологія, коли в період життєвого циклу попиту з'являються нові базові технології (наприклад телевізори, залишаючись неодмінним атрибутом житла, пережили кілька поколінь базових технологій – від лампових до цифрових).

Отже, надії на економічне зростання завдяки припливу іноземного капіталу залишаються для України примарними. Політичні чинники. Ця група факторів постійно має бути в полі зору керівників підприємств передусім у нестабільному соціально-економічному й політичному середовищі, яке складається в період трансформації економічних відносин. Нестабільна політична ситуація спричиняє відтік капіталу від галузей, що потребують значних довгострокових інвестицій, водночас досить добре почувають себе торговельні підприємства. У період зростання політичної активності (виборчі процеси, зокрема) відкриваються нові можливості для засобів масової інформації – вони стають надзвичайно рентабельними (завдяки високій вартості політичної реклами) і можуть збільшувати свої тиражі, набуваючи іміджу «правдоносіїв». Політичні фактори впливають і на стосунки між іноземними партнерами. Так, через «касетний скандал» (2000 р.) погіршився Імідж України на зовнішньому ринку, й багато вже підготовлених до ухвалення угод не було підписано, що завдало значних збитків українській стороні. Соціокультурні чинники. Ці фактори формуються в рамках конкретного суспільства й відображають особливості основних поглядів, цінностей і норм поведінки людей, що впливають на прийняття управлінських рішень. До них належать: ставлення людей до самих себе й до інших, до суспільних інституцій, до природи, до основних культурних цінностей тощо. Можна сказати, що однією з основних причин, через яку так повільно відбуваються ринкові перетворення в Україні, є перенесення управлінського досвіду західних країн на вітчизняне інституційне середовище, яке характеризується своїми традиціями і преференціями. Зокрема, на службове просування чи добір кандидата на певну посаду часто впливає не високий професіоналізм, а особиста відданість, належність до певної «сім'ї» чи клану. Основними ментальними рисами наших громадян є дистанціювання від влади й недовіра до неї, крайній індивідуалізм, правовий нігілізм, нехтування законами, аргументація з позиції сили, а не знань. Усе це зумовлює небажання дотримуватися загальноприйнятих етичних норм ведення бізнесу й замість правила «Діяти так, щоб було вигідно всім» перевага надається нормі «Діяти так, щоб було вигідно мені». Ухиляння від норм етики у веденні бізнесу призводить до зростання плати за ризик. Цим поясняються й високі процентні ставки на кредити, що надаються банками, зокрема й труднощі, пов'язані з отриманням їх для розвитку бізнесу. Ці ж фактори мають враховувати комерційні банки під час надання кредитів для того, щоб забезпечити їх повернення. Приміром, банкрутство АКБ «Україна» пояснюється неповерненням кредитів їхніми клієнтами. Недовіра до різних трастових компаній та інвестиційних фондів, що склалася серед населення України в період 1993–1998 pp., ставить під загрозу реалізацію проекту пенсійної реформи, яка передбачає утворення недержавних пенсійних фондів. Водночас у всьому світі такі фонди є найпотужнішим джерелом інвестицій. Отже, можна стверджувати, що соціально-культурні фактори також істотно впливають на економічну ситуацію в Україні. Науково-технічні чинники.

Внутрішні середовище організації Відповідно до системного підходу до управління, організація, як відкрита система, функціонує й розвивається завдяки наявності в ній певних елементів, які дають змогу своєчасно і адекватно реагувати на сигнали зовнішнього оточення. Ці елементи і являють собою її внутрішнє середовище. Воно формується під впливом різних факторів. З одного боку – це особливості ринку, вимогам якого внутрішнє середовище має відповідати, з другого – розміри організації. Великі підприємства з тисячами працівників вимагають зовсім іншого управління, ніж підприємства малого бізнесу. Корпорація ІВМ успішна як організація не тому, що вона велика, скоріше навпаки: вона така завдяки ефективній системі управління; вона працює, не втрачаючи гнучкості, залишаючись близькою до своїх клієнтів так само, як і малі фірми. Діяльність будь-якої організації має бути підпорядкована завданню забезпечити ефективне господарювання, яке вирішується по-різному за однакових умов. Тому можна стверджувати, що внутрішнє-середовище організації створюється її керівниками відповідно до їхніх уявлень про спроможність системи бути життєздатною й досягати поставлених цілей у конкретному оточенні. Відомі різні підходи до структурування внутрішнього середовища організацій. Найчастіше в ньому виокремлюють п'ять змінних, до яких належать: цілі організації, її структура, технологія, завдання й люди, що здійснюють виконання завдань за допомогою відповідної технології в межах створеної структури з метою досягнення поставлених цілей. Разом з тим, Р. Дафт описує внутрішнє середовище як сукупність організаційної структури, технології виробництва з усією матеріально-технічною базою та корпоративної культури, вважаючи останню здатною найбільшою мірою формувати конкурентні переваги фірми. Представники сучасної російської школи управління вважають, що це структура організації, її ресурси та культура, або ширше – структура, рівень розподілу праці і організаційні комунікації, а також кадровий склад організації і трудові й технологічні процеси, які використовуються для перетворення ресурсів у необхідний суспільству продукт. Доцільно об'єднати існуючі підходи, виділивши ті складові, які найбільше впливають на ефективність системи управління організацією і, завдяки своїй адекватності, забезпечують її успіх або ж через невідповідність спричиняють невдачу. Для цього розглянемо концептуальну модель існування організації. Як відкрита система, вона забезпечує свою життєздатність вмінням так перетворювати наявні ресурси, які вона отримує із зовнішнього середовища, щоб готовий продукт (вироби, послуги, Ідеї) позитивно сприймався суб'єктами зовнішнього середовища й мав у них попит. Проектує процес перетворення ресурсів у готовий продукт і забезпечує його функціонування система менеджменту, яка орієнтується у своїй роботі на такі ключові завдання: визначення цілей організації; формування під обрані цілі організаційної структури, що уможливить ефективну взаємодію всіх членів організації відповідно до тих функцій, які вони виконуватимуть, забезпечуючи досягнення мети; залучення до процесу перетворення тієї технології, яка гарантуватиме оптимальне співвідношення витрат ресурсів і результату; добір персоналу й формування для нього дієвих мотиваційних переваг, які б поєднували прагнення людей досягти власних цілей з необхідністю працювати з належною віддачею задля досягнення організаційної мети.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

В питаннях деолог, програми та внутршньо-укранського укладу сил Органзаця Мельника щораз виразнше й мцнше визначувала себе там, куди тягнуло наставлення кервних членв в уенервсько-соцялстичному, протинацоналстичному табор. В ньому вона навть стала головним рушйним органзуючим фактором. Так-то Органзаця Андря Мельника, на протяз цлого десятирччя, вагтного важливими й важкими подями, активно вдограла в укранському житт ролю протилежного бгуна до Органзац Укранських Нацоналств й органзованого нею революцйно-визвольного руху. При тому вона вживала вжива т само назви ОУН. Цей полтичний парадокс не може вже баламутити нкого, хто обзнаний з укранським полтичним життям за останн десятилття. Жодна назва, жодна зовншня ширма не може закрити дйсности, виявлено такими виразними фактами. Цей розвиток промовисто унаглядню наявнсть факту, що в ОУН до 1940 р. снували два рзн, протиставн деологчн й полтичн потенцяли, напрямки, дв протиставн концепц, що в нй гуртувались люди протилежних наставлень

скачать реферат Формування організаційної культури

Зміст 1.Формулювання проблеми Вступ 2.Аналіз господарсько-економічної діяльності ЗАТ «ТЕЦ–3» м. Харкова 2.1 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації 2.2 Аналіз впливу чинників внутрішнього середовища організації 3.Місія і цілі організації 4.Аналіз сильних і слабких сторін організації 5.Функціональні стратегії організації Висновки Список джерел інформації 1. Формулювання проблеми Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність в організації, спосіб, яким ведеться справа, додає організації індивідуальне забарвлення, персоніфікує її. З цих позицій культуру підприємств можна охарактеризувати як специфічну, характерну для даної організації систему зв'язків, дій, взаємодій і стосунків, що здійснюються в рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки і ведення справи. Зміст організаційної культури не є чимось надуманим або випадковим, а виробляється в ході практичної підприємницької діяльності, зв'язків, взаємодій і стосунків, як відповідь на проблеми, які ставить перед організацією зовнішнє і внутрішнє середовище.

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
 Брати грому

Одного дня захопили ненависного начальника оперативного відділу Воронцова, а з ним іще одного опера, заперли їх під замок і охороняли. Вигнали з території табору всю адміністрацію. Всюди панували порядок і послух. Зовні зону охороняють озброєні до зубів внутрішні війська, всередині ситуацію контролюємо ми. Невдовзі приїхала висока комісія з Москви. Розпочалися переговори. На «нейтральній» території покритий червоним сукном стіл. Від в’язнів за дорученням оунівської організації переговори ведуть Грінченко і російський капітан. До них підійшли начальник управління таборів Валуєв і заступник генерального прокурора Кузнєцов. Супроводжував московських чинів начальник табору Тарков. Червонопогонні солдати з автоматами за дротами готові щомиті відкрити вогонь. В’язні стискають в руках «піки», цеглу… Переговори закінчилися безрезультатно. Більшість справедливих вимог в’язнів московські законники відкинули з дивною легкістю. Вимагали невільники не так і багато — послабити режим, припинити знущання конвоїрів, переглянути справи, надати кращу одежу, створити пристойніші умови проживання… В’язні теж не пристали на умови начальства і працю не відновили

скачать реферат Шпаргалка по украинскому языку

Класифікація документів Документ— основний вид ділового мовлення. Він фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність. Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідковогохарактеру. Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, Види документів визначають за такими ознаками:  Найменуванням(заяви, листи)  походженням  службові (офіційні) й особисті місцем виникнення — внутрішні та зовнішні призначенням — організаційні, розпорядчі, напрямком — вхідні й вихідні формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні) строками виконання — звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові ступенем гласності—секретні й несекретні стадіями створення — оригінали, копії й виписки складністю — прості (односкладові) й складнії строками зберігання — постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання; технікою відтворення — рукописні й відтворені механічним способом носієм інформації— оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці Формуляр документа Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами.Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром.

 Перспективи Української Революції

Другим принципом, що виплива з засади нацонально-державно суверенности кожно, кльксно навть найменшо, нац на етнографчному простор, принцип суверенного розв'язання всх без вийнятку проблем внутршньо органзац життя поневолено нац, яка учасником фронту поневолених нацй. Тому фронт поневолених нацй, об'днаний в АБН, не зв'язу свох учасникв м не накида жодних проблем внутршньо-нацональних вдносин релгйних, устрових, соцяльних нших. Ц проблеми кожна наця розв'язу так, як вона це вважа для себе за найкраще. Украна у фронт поневолених нацй поборю вс види де ме-сянзму, сторичного покликання, всесвтньо справедливости, соцяльного визволення т.Pп., як дей в Aрунт фальшивих, за якими укриваються, маскуються, загарбницьк мперялстичн цл. Кожна наця «в свой хат» ма повинна встановити «сво право». З цього погляду укранський нацоналзм уважа неприпустимою мждержавною дискримнацю спроби зовншньо-полтичного тиску на нацональн держави, скерован до змни системи внутршнх вдносин всередин нацональних, держав

скачать реферат Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Таким чином, керування на основі традиційного контролю гальмує активне випереджальне використання майбутніх можливостей. Традиційна система контролю послужила фірмам гарну службу, коли зміна в зовнішньому середовищі організації була ще настільки поступовою, що допускало вповільнені реакції. З ростом динамічності ринкових відносин виникла необхідність у тому, щоб засновувати контроль на майбутніх подіях і діях. У випереджальному контролі акцент, що раніше фіксувався на відхиленнях від минулих еталонів, переміщається на зміну розриву між нинішніми результатами й цілями, які повинні бути досягнуті до кінця планового періоду. У реалізації акцент зміщається відповідно з виправлення допущених у минулому помилок на заходи щодо досягнення майбутніх цілей. В основі контролінгу виробництва – контроль, що попереджає, що дозволяє йому або зробити коректування дій, або, якщо оцінка результатів показує, що раніше певні цілі нереальні, змінити їх. Таким чином, зміст контролю, проведеного контролінгом, полягає в створенні гарантій виконання планів і в підвищенні ефективності управлінського процесу .

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Адаптація персоналу – це процес пристосування колективу до умов зовнішнього і внутрішнього середовища організації, що змінюються. Адаптація працівника – це пристосування індивідуума до робочого місця і трудового колективу. Розрізняють наступні етапи і форми адаптації персоналу: - випробувальний термін тривалістю 3-6 місяців; - адаптація молодих фахівців тривалістю до 3-х років; - програма введення в посаду керівного працівника тривалістю до 1-го року; - наставництво і консультування; - розвиток людських ресурсів. Виділяють два напрямки адаптації: - первинний, тобто пристосування молодих співробітників, які не мають досвіду професійної роботи; - вторинний, тобто пристосування працівників при переході на нові робочі місця. Психофізіологічна адаптація – пристосування людини до нових фізичних і психологічних навантажень, фізіологічних умов праці. Професійна адаптація – повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, пристосування до змісту й характеру праці, її умов і організації. Соціально-психологічна адаптація – це пристосування людини до виробничої діяльності, до нового колективу, його традицій і не писаних норм, до стилю роботи керівників.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу в організації власної діяльності. Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який процес управління, має наступні складові частини: . маркетинговий аналіз і аудит; . стратегічне і поточне планування; . організація процесу управління маркетингом; . контроль за здійсненням маркетингових заходів. Маркетинговий аналіз і аудит – найважливіший складовий елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає інформацію на всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудиту варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWO -аналіз, маркетингові дослідження ринку. Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування.

скачать реферат Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

Автор також розподіляє підприємства за способом організації інноваційного процесу: інноваційне підприємство на основі внутрішньої організації (нововведення створюється та впроваджується всередині фірми), інноваційне підприємство на основі зовнішніх організацій за допомогою контрактів, інноваційне підприємство на основі зовнішньої організації за допомогою реалізації інноваційного проекту на венчурній дочірній фірмі. Виділимо останню четверту рису діяльності малих підприємств. Вона полягає у їх здатності заповнювати маленькі ринкові ніши, що непідсилу великим підприємствам. Через цю властивість підприємства стають ближчими до споживача та створюють ліпше соціальне середовище. Підводячи підсумки можна сказати, що визначення розміру та критеріїв віднесення підприємств до групи малих є складним та неоднозначним питанням. Еволюція його вирішення не дала чітких рекомендацій. Тому кожна країна у наш час визначає малі підприємства по різному в залежності від ознак, які вона сама обрала. Ці ознаки здебільшого кількісні та варіюють по напрямам діяльності підприємств. Для різних галузей виділяється різна кількість, наприклад, найманих робітників.

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
скачать реферат Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

На третій стадії виконуються завдання згідно з проектом педагогічної системи спільно з інженерно-технічною службою підприємства-замовника. Для цього необхідно: • виконати комплексний аналіз будівельного виробництва з урахуванням умов, у яких планується проведення виробничого навчання і практики учнів (робітників); • скоригувати процесуальні компоненти педагогічної системи та синхронізувати навчально-виховний та організаційно-технологічний процеси виробництва; • встановити функціональні зв'язки освітньої та навчально-виробничої підсистем педагогічної системи з метою визначення змісту й термінів проходження виробничого навчання і практики на підприємстві згідно з їхніми завданнями. На кожній стадії педагогічного проектування визначаються фактори внутрішнього й зовнішнього середовища, що впливають на розв'язання завдань, а також інформаційне (науково-педагогічне, нормативне й технічне) забезпечення педагогічного проектування та функціонування педагогічних систем професійно-технічної освіти. 1.2 Підготовка педагогічних кадри нової генерації ПТО Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи.

скачать реферат Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана. “Спираючись на цілі, що стоять перед банком, укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу. Оптимальний шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і кожного з елементів комплекса маркетингу ” План маркетингу визначає конкретні завдання в межах основних напрямів діяльності банку. Кожен з цих напрямів діяльності банка на окремих ринках охоплює декілька груп банківських продуктів, споживацьких сегментів або діяльність ряду підрозділів банку.

скачать реферат Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності Допущена до захисту Завідуючий кафедрою управління та ЗЕД (підпис) ПІБ “ ” 2001 р. КУРСОВА РОБОТА Тема роботи: “Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”Виконав студент 4 курсу денної форми навчання Група М-82 спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Васильєв Михайло Юрійович Виконав студент групи М-82 Васильєв М.Ю. Науковий керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Мазило Т.В. (підпис) “ “ 2001 р. . Суми 2001 Зміст .31. Загальна характеристика ВАТ 1. Спеціалізація .5 2. Цілі та задачі .7 2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".10 1. Вивчення структури управління підприємством.10 2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації.14 3. Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва .23 3. Дослідження зовнішнього 1. Основні споживачі продукції 2. Аналіз конкурентного 3. Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища.34 4. Законодавча база щодо діяльності підприємства.35 4. Структура виробничого . 43 Список використаної .45 .46 Вступ Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів.

скачать реферат Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації. Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідкам. Задача стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.

скачать реферат Маркетингові комунікації

Щоб звести до мінімуму подібні перешкоди, керівники та менеджери повинні розробляти внутрішні стратегії комунікацій через формальні (офіційні) канали для поширення інформації, яка їх цікавить. Організаційні та міжособистісні комунікації поділяються таким чином: Мал. 1.5. Класифікація видів комунікацій. 1) Комунікації між підприємством і середовищем. Організації різноманітним чином реагують на події і фактори зовнішнього оточення. З наявними і потенційними споживачами своєї продукції (послуг) вони спілкуються за допомогою реклами, переговорів, персональних продажів пропаганди, заходів стимулювання збуту та паблік рілейшнз, докладно про які мова піде в наступних розділах. Обговорення, засідання, телефонні переговори, службові записки, звіти, що використовуються всередині організації, як правило, є реакцією на можливі проблеми, які викликані зовнішніми чинниками. У сфері відносин із громадськістю найсильніша увага приділяється створенню певного образу, іміджу організації на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному рівні.

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
скачать реферат Планування діяльності підприємства

Оперативне планування - це практично теж саме, що й тактичне планування. Термін “оперативне” більш яскравий, ніж термін “тактичне”, підкреслює, що це планування окремих операцій у загальному господарському потоці у короткому та середньому періодах, наприклад планування виробництва, планування маркетингу та таке інше. Під оперативним плануванням розуміють також складання бюджету організації. Процес планування в організації можна поділити на декілька етапів. (Додаток 1) Причому ,слід зазначити ,що всі етапи передують один одному. Перший етап. Фірма провадить дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Визначає головні компоненти. Другий етап. Фірма визначає бажані напрямки та орієнтири своеї діяльності:бачення ,місія ,комплекс цілей. Третій етап. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює бажані цілі та результати досліджень внутрішнього та зовнішнього середовища, які обмежують рух бажаних показників. Четвертий етап. Відбуваєтться вибір однієї з альтернативних стратегій та її розробка. П’ятий етап. Підготовка остаточного стратегічного плану. Шостий етап. Середньострокове планування.Підготовка середньострокових планів та програм. Сьомий етап. Розробка річних оперативних планів та проектів на основі стратегічного плану та средньострокового.

скачать реферат Внешнее окружение фирмы

При цьому кожна організація повинна віддавати щось у зовнішне оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине. Останнім часом у зв'язку з підсиленням і ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у навколишньому середовищі організації все більшою мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, розвивати спроможність адаптації до змін зовнішнього оточення. Метою курсової роботи є вивчення впливу зовнішнього оточення організації на її діяльність. Для досягнення поставленої мети були виконані такі основні задачі: утримання системи підходів до управ-ління, зовнішні фактори прямого впливу і їхній вплив на організацію, характеристика побічних факторів зов-нішнього оточення. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури, що викори-стовується. В першому розділі курсової роботи розглянутий зміст системного підходу до управління.

скачать реферат Сутність та зміст сучасного менеджменту

Належним образом розроблений процес повинен охоплювати всі рівні - зверху вниз. При оцінці процесу стратегічного планування потрібно відповісти на п'ять питань: 1 Чи.Є стратегія внутрішньо сумісної з можливостями організації? 2 Чи.Предпологаєт стратегія допустиму міру ризику? 3 Чи.Володіє організація достатніми ресурсами для реалізації стратегії? 4 Чи.Враховує стратегія зовнішні небезпеки і можливості? 5 Чи.Є ця стратегія кращим способом застосування ресурсів фірми?2.7.2. Організація.Організуваті - означати створити деяку структуру. Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення його цілей.Організація взаємодії і повноваження. Щоб плани були реалізовані керівництво повинно знайти ефективний спосіб поєднання планів, з оптимальним результатом. Організація як процес являє собою функцію по координації багатьох задач: існує два основних аспекти організаційного процесу: 1. Розподіл організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям. 2. Делегування повноважень. Делегування, як термін, що використовується в теорії управління, означає передачу задач і повноважень особі, яка приймає на собі відповідальність за їх виконання.

скачать реферат Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

До квадранту «?» потрапив СГП2 (плитка керамічна оздоблювальна). Даний СГП діє на швидкозростаючому ринку, але не має на ньому конкурентних переваг. Можна сказати, що плитка керамічна все таки має достатній попит на ринку, тому для даного СГП пропонуємо маркетингову стратегію інтенсифікації зусиль. В квадранті «Собаки» знаходиться СГП4 (плитка керамічна тротуарна). Даний СГП підприємства ТОВ «Кераміка» не має конкурентних переваг, тобто його ринкова частка невелика, а також воно не приносить великих прибутків. Але, можна зауважити, що виробництво керамічної плитки тротуарної є досить перспективним видом виробництва, тому для даного виду товару пропонуємо стратегію підтримання конкурентних переваг. 10. Стратегічний аналіз середовища підприємства за допомогою S W – аналізу Проведемо аналіз маркетингового середовища підприємства ТОВ «Кераміка» за допомогою S W – аналізу, тобто стратегічного аналізу внутрішнього середовища з позиції сильних, слабких і нейтральних сторін організації. У ситуації стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації як нейтральну позицію найкраще фіксувати середньоринковий стан для даної конкретної ситуації.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.