телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для детей -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Педагогика

Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Курсовая работа на тему: Організація та методики проведення занять із застосування методів проблемного навчання ЗМІСТ ВСТУП 1.ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ Необхідність запровадження проблемного навчання Історія виникнення проблемного навчання 2.ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, ПРАВИЛА ТА ПРИЙОМИ ЇХ СТВОРЕННЯ Проблемно-орієнтоване навчання Проблемні ситуації, правила і прийоми їх створення 3.ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ З ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмен в землевпорядкуванні» 3.1. Приклади навчальних планів занять з використанням проблемних ситуацій ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Учитись важко, а учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти, Як дітям віддаси усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. П. Сингаївський Практика навчання у вищих навчальних закладах освіти та психолого-педагогічні дослідження вже давно довели необхідність повністю відмовитися від уявлень про навчально-виховний процес як процес повідомлення і передачі інформації. Накопичення знань у їх традиційному розумінні певною мірою втрачає своє значення як мета навчально-виховного процесу. Роль сучасного викладача не в тому, щоб ясніше, зрозуміліше, ніж у підручнику, повідомити студенту інформацію, а в тому, щоб стати постановником певної навчальної проблеми, організатором пізнавальної діяльності, у якій головним суб'єктом у системі «викладач-студент» стає саме студент. Цим вимогам повинна відповідати адекватна педагогічна технологія, тобто галузь знання, що включає методи, засоби навчання, теорію їх використання для досягнення цілей, опис та регламентацію дій. У певній мірі вищеназваним вимогам відповідає проблемне навчання, основна мета якого полягає в забезпеченні активного ставлення студентів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої статутної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Розвиток сучасної системи освіти змушує шукати нові методики навчання, тому що вони безпосередньо пов'язані із загальними процесами, що відбуваються у суспільстві, тенденціями розвитку людства тощо. Залежно від визнання пріоритетності суспільних чи індивідуальних інтересів формуються та чи інша філософія освіти, практика організації навчально-виховного процесу в цілому. В теперішніх умовах трансформації світового освітянського простору обізнаність студентів із сучасними новітніми технологіями ставить перед викладачами підвищені вимоги щодо методів та форм організації навчання. Об'єктом дослідження є поняття та аналіз різних аспектів проблемного навчання, а саме проблемних ситуацій. Завдання курсової роботи висвітлити виникнення популярного на сьогоднішній день у педагогічній науці та практиці методу проблемного навчання. Докладно розглянути періоди розвитку методу, що досліджується, розкрити сутність поняття «проблемні ситуації», описати правила та прийоми їх створення та шляхи впровадження у практику. 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 1.1 Необхідність запровадження проблемного навчання Відмінною рисою сучасної освіти є одночасне існування двох напрямів організації навчального процесу - традиційного та інноваційного.

Свою практичну діяльність В. Оконь засновував на створенні різних дидактичних ситуацій, що відповідали особливостям того, хто вчиться, його рівню знань та інтелектуальним можливостям. За В. Оконем, майстерність педагога передусім виявляється в організації проблемних ситуацій: «Учитель тут має бути делікатним, але уважним до всього режисером, який непомітно для учнів уводить їх у світ науки, техніки і мистецтва — у світ людської культури». Видатний педагог І. Я. Лернер дає своє обґрунтування аналізованої концепції: «Проблемне навчання полягає в тому, що в процесі творчого вирішення учнями проблем і проблемних завдань у певній системі відбувається творче засвоєння знань і умінь, оволодіння досвідом творчої діяльності .формування суспільної активності високо розвиненої, свідомої особистості.». І. Я. Лернер вводить і визначає такі поняття, як проблема, проблемне запитання та проблемна ситуація. Термін «проблема» - грецького походження й означає «задача, ускладнення». У повсякденному вживанні під цим поняттям розуміємо «складне теоретичне або практичне запитання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження». Можна стверджувати, що проблема виникає там, де людина стикається з певними інтелектуальними труднощами в процесі розв'язання реальних ситуацій. Вони мають об'єктивний і суб'єктивний характер. «Об'єктивний характер проблема має в тому разі, коли ще не існуєїї наукового розв'язання».— пише провідний український науковець В. В. Ягупов. Коли, натомість, наукове розв'язання цієї проблеми є, а лише певна група студентів чи один студент не знають шляхів її розв'язання, то тоді маємо проблему суб'єктивного характеру, тобто дидактичну. «На думку Ч. Куписевича, дидактичною проблемою є всіляка трудність теоретичного і практичного характеру, подолання якої потребує від учня пошукового ставлення до неї і сприяє збагаченню знань». В. Оконь розглядає поняття проблеми у дидактичному плані й визначає її психологічний і структуральний сенс. Це положення збігається з позицією видатного українського педагога А. М. Алексюка про те, що усвідомлена студентом проблема трансформується в проблемну ситуацію. Остання має психологічний і змістовний аспекти. Психологічний аспект пов'язаний із рівнем наукової підготовки, розвитком інтелекту, володінням навичками логічного мислення студента чи групи студентів. Змістовий аспект полягає у наявності реальних чи позірних, діалектичних чи формально-логічних суперечностей в основних положеннях змісту навчального матеріалу. Звісно, що викладач повинен спершу визначити суперечності, потім сформулювати проблему і створити проблемну ситуацію. Правильно сформульована дидактична проблема, з одного боку, спирається на знання, якими володіють студенти, а з іншого - допомагає визначенню певних прогалин у системі їхніх знань. «У зв'язку з цим під поняттям 4) перевірка найважливіших гіпотез. Залежно від характеру взаємодії викладача і студента в процесі розв'язання проблемних ситуацій розрізняють проблемний виклад (лекція), частково-пошукову діяльність (семінари, спецсемінари, колоквіуми), самостійну дослідницьку роботу (виконання курсових проектів, дипломних робіт, підготовка доповідей, рефератів) як форми проблемного навчання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Настольная книга практикующего педагога

Заключительный этап: – подводятся итоги семинара; – заслушивается выступление экспертной группы и руководителя семинара с оценкой работы каждого обучаемого; – проводится анкетирование обучаемых; – ставятся задачи на самостоятельную работу. Необходимо отметить, что проведение семинара методом активного диалога требует определенной подготовительной работы и постоянного совершенствования методики. Проведение семинара данным методом позволяет достичь цель только при условии комплексного использования различных элементов методов активного обучения. б) Модульный метод. Смысл этого термина связан с понятием «модуль» – функциональный узел, законченный блок информации, пакет. Модуль представляет собой определенный объем знаний учебного материала, а также перечень практических навыков, которые должен получить обучаемый для выполнения своих функциональных обязанностей. Основным источником учебной информации в модульном методе обучения является учебный элемент, имеющий форму стандартизированного пакета с учебным материалом по какой-либо теме или с рекомендациями (правилами) по отработке определенных практических навыков

скачать реферат Типи тренувальних занять

Актуальність: аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості організації та методики проведення тренувальних занять з дітьми шкільного віку. Досить важливим моментом процесу тренування є спрямованість та індивідуальний підхід до тренувального процесу. Весь процес тренування передбачає використання періодизації підготовки та диференціювання занять. Предмет дослідження: структура тренувального процесу. Об`єкт дослідження: видова різноманітність тренувальних занять на прикладі спортивної гімнастики. Проблема: полягає в тому, щоб знайти правильний цілеспрямований підхід до організації тренувальних занять. Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом методики проведення тренувальних занять з дітьми в школі є етапність проведення занять та цілорічна їх періодизація з урахуванням принципів тренування. Мета дослідження: обґрунтування особливостей організації та специфіки методики проведення тренувальних занять з дітьми в школі. Задачі дослідження: Охарактеризувати особливості використання загальних принципів фізичного виховання в тренувальному процесі.

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Тому тут пд термном «нацоналзм» матимемо на уваз одне чи бльше з його трьох основних значень: мова й символка, соцально-полтичний рух та деологя нац. Так чи накше, кожне значення мстить у соб певною мрою нацональне почуття, бодай мж самих нацоналств, якщо не серед населення, адже воно да змогу обднати активнш й органзованш верстви населення з численншими, але пасивними й розднаними. Як соцально-полтичний рух, свою органзацю, дяльнстю й методами нацоналзм загалом не вдрзняться вд нших рухв, за винятком одн особливост: соцально-полтичний рух нада виняткового значення культурному розвитков й представленню. ¶деолог нацоналзму потребують заглиблення в нацональну культуру нового прочитання сво стор, вдродження рдно мови за допомогою мовознавства й лексикограф, розвитку сво лтератури, а надто драматург й поез, вдновлення нацональних мистецтв та ремесел, а ще сво музики, особливо народних танцв  псень. Саме це й поясню повязане з нацоналстичними рухами неодноразове культурне та лтературне вдродження й численн рзновиди культурно дяльност, до яко спонуку нацоналзм

скачать реферат Ревізійні комісії підприємств і організацій

Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Висока економічна ефективність зарубіжного контролю пояснюється насамперед його незалежністю, гласністю. Так, у Франції річні доповіді Рахункової палати Президенту Парламенту публікують в офіційному журналі разом з відповідями заінтересованих міністерств. Вони широко обговорюються в пресі, що спонукає органи державної влади виправляти помилки, виявлені Рахунковою палатою. Аналогічно поставлена ця робота в Англії, Фінляндії та інших країнах. Вивчення і аналіз зарубіжного досвіду допоможуть у вирішенні проблем з організації та методики проведення економічного контролю в Україні.

 Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Сподвамось, що наша праця, не претендуючи на стовдсоткову повноту охоплення матералу, дозволить скласти загальне уявлення про шляхи формування, органзацйну структуру та бойове застосування вйськово-повтряних сил Украни пероду боротьби за державнсть у 19171920 рр. База для формування вйськово-повтряних сил Украни Росйська армя Напередодн бльшовицького перевороту 25 жовтня 1917 р.[1] та проголошення Укрансько Народно Республки в Укран снувала досить солдна база для створення власних вйськово-повтряних сил, яка включала три основн компоненти, що дстались у спадок вд колишньо Росйсько мпер: бойов авацйн частини, навчальн  допомжн авацйн частини, а також пдпримства авацйно промисловост. Бойова аваця Рос станом на оснь 1917 року мала досить складну органзацйну структуру. Найчисельншим  найактивншим з цих компонентв була армйська аваця. · пдроздли в адмнстративному вдношенн пдпорядковувались «Управлнню вйськово-повтряного флоту»[2], що займалось питаннями технчного постачання авацйних пдроздлв, розмщенням замовлень на авацйну технку в Рос  за кордоном, пдготовки кадрв тощо

скачать реферат Дослідження аспектів управління якістю продукції

ЗМІСТВступ 1 Керування якістю, як основа підвищення конкурентноздатності продукції: Якість продукції, система показників якості продукції 1.2 Базова концепція й ідеологія загального керування якістю ( QM): 1.2.1 Елементи стратегії QM 1.2.2 Акцент на споживача 1.2.3 Акцент на процес 1.2.4 Безупинне (постійне) поліпшення 1.2.5 Залучення в роботу з поліпшення якості усіх 1.2.6 Базування рішень тільки на фактах 1.3 Стандартизація і сертифікація продукції 2 Практичні підходи до керування якістю 2.1 Організація контролю якості на підприємстві 2.1.1 Загальні терміни і визначення 2.1.2 Види технічного контролю і їхнє використання 2.1.3 Технологія технічного контролю якості продукції 2.1.4 Порядок пред'явлення і здачі продукції ВТК у цехах 2.1.5 Організація і методика проведення летучого контролю 2.1.6 Взаємини ВТК із підрозділами підприємства 2.1.7 Порядок проходження, обробки і збереження документів, що підтверджують якість продукції в процесі її виготовлення 2.2 Аналіз якості продукції на підприємстві 3 Напрямки по підвищенню якості продукції, яка виготовляється: 3.1 Фактори, що впливають на якість продукції 3.2 Розробка механізму попередження браку продукції 4 Охорона праці 4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів при роботі з ПЕОМ 4.2. Заходи по забезпеченню безпечних умов праці: 4.2.1 Вимоги до організації робочого місця та режиму роботи оператора 4.2.2 Вимоги до освітлення. 4.2.3 Вимоги до мікроклімату приміщень обчислювального центру. 4.2.4 Шум та випромінювання. 4.2.5 Вимоги електробезпеки обладнання. 4.2.6 Вимоги пожежної безпеки. 4.3 Штучне освітлення Висновки Перелік посилань Додаток А – Структурна схема відділу технічного контролю ЗАТ «НКМЗ» АНОТАЦІЯ Дана дипломна робота містить: сторінок, 1 додаток, 3 таблиці, 6 рисунків, 21 літературне джерело. Об , 2002. – 416с.

скачать реферат Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

План Вступ РОЗДІЛ 1. Медико – біологічні та теоретичні аспекти наукового дослідження. Анатомія і фізіологія лицьового нерва Методика оздоровчої фізичної культури для осіб з функціональними захворюваннями нервової системи Використання фізичної реабілітації в галузі лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях систем та органів людини РОЗДІЛ 2. Організація та проведення дослідження Застосування методів лікувального дослідження Додаткові методи дослідження їх діагностичне прогностичне значення при невриті лицьового нерва комплексу. РОЗДІЛ 3. Реабілітаційна дія ЛФК при запаленні лицьового нерва Вплив оздоровчої фізичної культури на організм Характеристика основних форм оздоровлення фізичною культурою Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ Сьогодні, як і сотні років тому, людину переслідують хвороби, яких не стає менше. Серед захворювань периферичної нервової системи поразки лицьового нерва за поширеністю займають друге місце, поступаючись лише неврологічним проявам остеохондрозу хребта и залишаються однією із актуальних проблем сьогодення.

скачать реферат Організація праці

Поточний час і тривалість елемента в цьому випадку фіксуються на паперовій стрічці, яка пересувається автоматично. На цій же стрічці друкується код елементу. Є також пристрої для географічної реєстрації, які записують на стрічці тривалість кожного елементу затрат часу у вигляді ліній в певному масштабі. Незалежно від виду спостереження проведення кожного з них складається з наступних етапів: підготовка до спостереження; його проведення; обробка даних; аналіз результатів і підготовка пропозицій по вдосконаленню організації праці. При проведенні хронометражних спостережень слід враховувати ту обставину, що норми і нормативи розраховуються виходячи з передових прийомів і методів праці, але норма повинна передбачати середню інтенсивність праці робітника, який оволодів передовими прийомами і методами праці і виконує встановлене нормоване завдання. Тому спостереження слід проводити за робітниками відповідної кваліфікації, які мають приблизно середній процент виконання норм по даній роботі (виду робіт), розрахований без врахування робітників, що не виконують норму. 2.2. Метод безпосередніх замірів. 2.2.1. Фотографія робочого часу.

скачать реферат Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Організація і методика аудиту на тему Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Луганськ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1 Суть, завдання та мета аудиту в умовах ринкової економіки 2.2 Організація та планування аудиторської діяльності 2.3 Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства 3.1 Завдання, об г) зменшення залишкової вартості.

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
скачать реферат Формування організаційних структур управління підприємством

Вони фіксують лише організацію управлінського процесу у вигляді розподілу повноважень і відповідальності за забезпечення, розробку і ухвалення управлінських рішень. Специфіка проблеми проектування організаційної структури управління полягає в тому, що вона не може бути адекватно відрекомендований у вигляді задачі формального вибору якнайкращого варіанту організаційної структури по чітко сформульованому, однозначному, математично вираженому критерію оптимальності. Це – кількісно-якісна, багатокритерійна проблема, вирішувана на основі поєднання наукових, у тому числі формалізованих, методів аналізу, оцінки, моделювання організаційних систем з суб'єктивною діяльністю відповідальних керівників, фахівців і експертів по вибору і оцінці якнайкращих варіантів організаційних рішень. Процес організаційного проектування полягає в послідовності наближення до моделі раціональної структури управління, в якому методи проектування грають допоміжну роль при розгляді, оцінки і ухвалення до практичної реалізації найефективніших варіантів організаційних рішень. Існують взаимодоповнюючі методи: Метод аналогій полягає в застосуванні організаційних форм і механізмів управління, по відношенню до проектованої організації.

скачать реферат Технічна підготовка на початковому етапі відбору у волейболі

Ріст тіла в довжину переважає над ростом у ширину, кінцівки ростуть швидше, ніж тулуб. Це накладає відбиток на пропорцію тіла і відбивається на виконанні вправ. Значно змінюється кістково-м'язова система, інтенсивно йде процес окостеніння. Розвиток кісток, м'язів, сухожиль і зв'язок до 10—12 років досягає рівня, що забезпечує можливість правильного оволодіння технікою волейболу. Таким чином, розвиток вищої нервової діяльності, рухових, фізичних якостей створює сприятливі умови для успішного здійснення спеціалізованих занять з волейболу починаючи з 10—12 років. 1.3 Організація і методика відбору дітей Відбір кандидатів для занять волейболом є однією з вирішальних умов, що гарантують успіх підготовки юних волейболістів і поповнення резервами команд майстрів. Визначення кола здібностей, від яких залежить ефективність оволодіння спеціальними навичками гри і досягнення високих результатів, і складає суть відбору. Складність полягає в тім, що визначити здібності в дітей, які не вміють грати у волейбол, досить важко. І особливо в дітей 10—12 років. Про здібності до волейболу можна судити по деяких об'єктивних показниках.

скачать реферат страхование в Украине

Перерозподільні відносини, властиві страхуванню, звязані , з одного боку, із формуванням страхового фонду за допомогою заздалегідь фіксованих страхових платежів, з іншого боку - із відшкодуванням збитку з цього фонду учасникам страхування. Оскільки зазначені перерозподільні відношення звязані з рухом грошової форми вартості, економічна категорія страхування є складовою частиною категорії фінансів. Специфічність фінансових відношень при страхуванні перебуває в ймовірному характері цих відношень. Імовірність збитку лежить в основі побудови страхових платежів, за допомогою яких формується страховий фонд. Використання засобів страхового фонду вимушено з настанням і наслідками страхових випадків. Ці особливості страхових відношень включають їх у самостійну сферу фінансових відношень. Специфічні страхові відношення є об'єктом страхової науки. Ця наука висвітлює фундаментальні теорії страхування, що охоплюють розгляд його економічної сутності, функції, ролі і сфери застосування в сучасному товаристві. Вона вивчає зміст найважливішої страхової термінології, класифікацію страхування й організаційні принципи побудова системи страхових організацій, методику числення страхових тарифів; висвітлює найважливіші умови кожного виду страхування, методику визначення збитку і страхового відшкодування збитку, економічного аналізу і планування страхових операцій, питання перестрахування.

скачать реферат Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

ЗмістВступ 1. Теоретична база й провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові 1.1 Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мови 1.2 Технологія колективного навчання іноземній мові 1.3 Організація колективного навчання іноземній мові 1.4 Організація навчального процесу при використанні колективного навчання 2. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові 2.1 Організація мовної взаємодії при колективному способі навчання 2.2 План-конспект уроку Shops a d shopi gs з використанням колективного способу навчання Висновки Лiтература ВступУсвідомлення необхідності володіння хоча б однією іноземною мовою прийшло в наше суспільство. Будь-якому фахівцеві знання іноземної мови життєво необхідно. Тому мотивація до її вивчення різко зросла. Однак труднощів на шляху оволодіння іноземною мовою не зменшилося. як і раніше основним з них є відсутність необхідної індивідуалізації, диференціації навчання й ін. Інакше кажучи, мова йде про необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземній мові.

скачать реферат Присвоєння кредитів ECTS для розділів курсу

Передусім, це: формування єдиного відкритого простору вищої освіти; впровадження кредитних технологій навчання на базі європейської системи трансферу кредитів; стимулювання мобільності студентів і викладачів у межах європейського регіону; прийняття системи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-магістр»; розвитку європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти тощо. Приєднання України до цього процесу надає нашій країні можливості поглибити відносини з європейськими державами на шляху подальшої інтеграції до ЄС. Першим кроком у цьому напрямі став наказ Міністра освіти і науки України за №48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», який передбачає застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (Europea Credi ra sfer Sys em – EC S), відомої в Україні як кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) . В числі ключових особливостей EC S є узгодження базових понять, взаємне визнання та однакове тлумачення яких є наріжним каменем для успішної реалізації обмінних програм студентів.

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

Дипломна робота ЗмістВступ Розділ 1.Психолого-педагогічні основи позакласної роботи 1.1 Позакласна діяльність та фактори впливу на неї в загальноосвітній школі 1.2 Гурткова робота-один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі 1.3 Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей молодших школярів Розділ 2.Методика проведення гурткової роботи з трудового навчання у початкових класах 2.1 Гурткова робота-організація та планування 2.2 Формування в школярів вмінь і навичок у процесі гурткової роботи 2.3 Деякі результати апробації зібраних та розроблених матеріалів Висновки Список використаної літератури. Вступ Сьогодні звичними стали судження про кризу української системи освіти, педагогічної науки. Все це так. Але, констатуючи факт необхідно об . 17.12.2001 р. Підпис підтверджую Рецензент- заступник директора з виховної роботи СШ №4 м. Борислава Варениця Ольга Григорівна Директор школи Луцик Євген Михайлович

скачать реферат Психологія як наука

Юридична психологія – розглядає психологічні питання, пов'язані з реалізацією системи права. Вона підрозділяється на судову психологію, що досліджує психічні особливості поводження учасників карного процесу; кримінальну психологію, що займається психологічними проблемами поводження й формування особистості злочинця, мотивами злочину; пенітенціарну або виправно-трудову психологію, що вивчає психологію ув'язненого у виправно-трудовій колонії, психологічні проблеми виховання методами переконання й примуси. Військова психологія досліджує поводження людини в умовах бойових дій психологічні сторони взаємин начальників і підлеглих, методи психологічної пропаганди, контрпропаганди, психологічні проблеми керування бойовою технікою. Психологія спорту розглядає психологічні особливості особистості й діяльності спортсменів, умови й засоби їхньої психологічної підготовки, психологічні параметри тренованості й мобілізаційної готовності спортсмена, психологічні фактори, пов'язані з організацією й проведенням змагань. Психологія торгівлі – з'ясовує психологічні умови впливу реклами, індивідуальні, вікові й інші особливості попиту, психологічні фактори обслуговування клієнтів, досліджує питання психології моди.

скачать реферат История Украины

Розселення носило мирний характер, за винятком окремих сутичок на кордонах з Візантією. Слов‘яни просувалися на нові землі як колоністи, а не загарбники. Таким чином на початок VI ст. із спільної мови слов‘ян сформувались три підгрупи: західнослов’янська, зрештою поділена на польську, чеську та словацьку. Південнослов‘янська – з якої постали болгарська, македонська та сербохорватська. Східнослов‘янська – з якої розвинулася українська, російська та білоруська мови. У VII ст. східні слов‘яни (вірніше їхні прямі предки – анти) були корінним населенням правобережного Дніпра. Протягом VII та VIII ст. налічувалося близько 14 великих племінних союзів на землях теперішньої України, Білорусії та Росії. Племена і роди з патріархами на чолі об‘єднувало поклоніння спільним богам. Пізніше з‘явися клас знаті або князів. Антське царство. Анти –північно-східна група слов‘ян, племен, які жили на території лісостепу Східної Європи з 2-ї половини VI ст. до початку VII ст. Племена антів були могутнім політичним об‘єднанням. У них була сильна, дисциплінована воєнна організація. Рід занять: землеробство, скотарство, промисли, торгівля. Вели організовану боротьбу проти племен готів та аварів. Анти – наші прямі предки.

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Конструктивні ідеї контролю знань учнів висловлені К.Д.Ушинським. Якщо в знаннях учнів виявлені пробіли, прогалини, то здебільшого це пояснюється неудосконаленйм викладанням, нераціональним застосуванням методів навчання, системи завдань, невмінням учителя своєчасно помічати свої помилки і помилки дітей. Охарактеризувавши типову для вітчизняної школи систему перевірки, К.Д.Ушинський писав: "Учитель опитує одного, двох, трьох, а інші в цей час вважають себе вільними від усяких справ». Він вважав: якщо основна ціль лише в тому, щоб формально перевірити знання, вірніше виставляти оцінки, то така перевірка—даремна витрата часу. Ушинський вимагав, щоб учитель активізував дітей під час перевірки знань. Він виступав за своєчасний контроль, за такі методи перевірки знань учнів, які активізували б увесь клас. Ушинський чітко виділяє ідеї тематичного контролю, однак обґрунтовує основні вимоги до перевірки і оцінки знань учнів, які отримали реалізацію і в наш час. Більш детальніше принципи контролю знань учнів опрацьовані останнім часом. Основні принципи контролю знань учнів — об'єктивність, систематичність і своєчасність, цілеспрямованість, тематичність.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.