телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Всё для хобби -30% Книги -30%

все разделыраздел:Педагогика

Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
У них слабо розвинена репродуктивна уява, що є важливою у формуванні умінь читати виразно. У процесі спостереження та бесід з учителями та учнями встановлено, що технічна недосконалість у використанні інтонацій є зовнішнім показником відсутності більш глибинних процесів, що пов'язані із проникненням у зміст твору. Якщо дитина засвоїла фактичний зміст твору, оволоділа його фабулою, але не зрозуміла, з якою метою відбуваються події, які мотиви викликають ті чи інші вчинки, не виявила емоційного стану героя, не вникла у підтекст і не зробила особистого висновку з приводу прочитаного, виразно прочитати текст вона не зможе. Несформованість навичок виразного читання або неадекватне до змісту твору читання свідчить про відсутність цілісного сприймання та усвідомлення тексту, неготовність школяра до визначення завдань свого читання та вибору відповідно до нього конкретної інтонації, пауз, наголосів, темпу, тону, міміки, жестів та ін. Отримані результати констатуючого експерименту підтвердили гіпотезу, що використання системи роботи, розробленої з урахуванням психологічних засад виразного читання, позитивно вплинуло на ефективність формування умінь і навичок виразного читання учнів контрольного класу. Результати досліджень представлені у таблиці 1. Формуючий експеримент з використанням системи завдань позитивно вплинув на підвищення якості умінь і навичок виразного читання творів різних жанрів: учні експериментального класу краще виконали запропоновані завдання, ніж учні контрольного. Використовуючи результати індивідуальних перевірок, спостережень, бесід, ми отримали дані, що підтвердили наше припущення. 318 учнів експериментального класу 15 школярів продемонстрували вищий рівень сформованості вказаних умінь (83 %). У дітей контрольного класу він нижчий і складає 70 % (14 учнів) (див. діаграму 1). Значна відмінність у рівні сформованості умінь і навичок виразного читання виявилася результатом застосування в експериментальному класі системи завдань (причому початковий рівень сформованості умінь і навичок виразного читання в учнів експериментального і контрольного класів був майже однаковим – відповідно 29,5 і 31,2%) (див. діаграму 2). Слід, однак, зазначити, що і в контрольному, і в експериментальному класі показники сформованості навичок виразного читання зросли порівняно з початковим рівнем. Дані спостережень за навчально-виховним процесом доводять, що такий підхід сприяє розвиткові високої мовної культури. Слід лише дотримуватися певних умов: виправляти не лише орфоепічні, лексичні та граматичні помилки. Спеціальні вправи та завдання на розвиток інтонаційних умінь і навичок виконувати не лише під час вивчення елементів синтаксису.

Навчання інтонації має здійснюватися з урахуванням й взаємодії з лексико- граматичною будовою речень та їх змістом; спеціальна робота над засвоєнням специфічних ознак усного мовлення повинна здійснюватись не лише під час вивчення матеріалу, який безпосередньо вміщений у відповідних параграфах; інтонаційні помилки не слід залишати поза увагою вчителя; відводити достатньо часу на розвиток усного зв'язного мовлення школярів на кожному уроці молодших школярів у відповідності з кожним Таблиця №1 Порівняльна характеристика сформованості умінь виразного читання в учнів контрольного і експериментального класів засобом логіко-емоційної виразності читання. № п/п Складне уміння Мікровміння Контрольний клас Експериментальний клас Рівень сформованості читацьких умінь і навичок (%)(ЕК порівнянні з КК) 1 Визначення емоційного настрою твору, його героїв Здатність знаходити в тексті слова, що відображають емоційний стан героя 79 87 8 2 Уміння адекватно визначити і описати емоційний стан героя, співвіднести його з вчинком 83 91 8 3 Уміння відчути симпатію чи антипатію до героя 84 89 5 4 Уміння визначати ставлення автора до героя 88 93 5 5 Уміння визначити адекватні кожній описаній ситуації засоби 84 88 4 6 Уявне малю-вання картин за змістом твору Уміння відтворити у своїй уяві образи і події 80 87 7 7 Уміння уявити емоційне пере-живання та вербалізувати його 81 90 9 8 Розуміння смислу описаних подій Уміння вникнути в підтекст і емоційно розуміти вчинки героїв 85 93 8 9 Уміння висловлювати власні судження про описані події 78 83 5 10 Уміння виявляти своє ставлення до героїв твору 76 86 10 11 Визначення завдань до читання твору певного жанру Уміння розуміти думки героїв 73 84 11 12 Уміння уявляти ситуацію, в яку потрапляють персонажі 73 80 7 13 Уміння визначати своє ставлення до описаного 81 96 15 14 Уміння знаходити емоційні та інтонаційні засоби для вираження змісту твору 73 81 8 15 Виділення логічних наголосів Уміння помічати логічні наголоси у читанні вчителя та товаришів 72 84 12 16 Уміння самостійно знаходити необхідні слова для емоційного наголошування 68 85 17 17 Уміння прочитати текст із інтонаційно яскравим виділенням логічного наголосу 71 84 13 18 Уміння читати виразно (технологічний аспект) Дикція 68 80 12 19 Логічний наголос 60 69 9 20 Паузи 87 94 7 21 Мелодика мовлення 59 69 10 22 Темп мовлення 63 73 10 Отже, формування навичок виразного читання є складним процесом, що потребує систематичної та планомірної роботи з формування окремих мікровмінь – складових загальної системи виразного читання.

Методику проведення уроків читання не можна розглядати без елементів теорії і практики виразного читання. Хоча теорія виразного читання є досить розробленою (цю проблему досліджували Г. Артоболевський , С. ернштейн , Т. Завадська , Т. Запорожець , С. Нікольська , М. Рибнікова та ін., проте прикладні аспекти виразного читання та формування відповідних навичок висвітлені недостатньо. Особливо ця проблема є актуальною для початкової школи. Оволодіння основами виразного читання є необхідною умовою досягнення високої професійної підготовки, педагогічної техніки, майстерності вчителя початкових класів. Якщо педагог навчить учня вслухатися в його мовлення, читання (увиразнене відповідними засобами), цим він збільшить його можливості пізнавати дійсність, збагачувати власне мовлення, що важливо у загальному і культурному розвитку школяра. Зважаючи на важливе значення умінь і навичок виразного читання як у плані професійної підготовки педагога, так і в контексті соціально-культурного розвитку учнів початкових класів, і була обрана тема дипломної роботи «Особливості вивчення творів різних жанрів у початковій школі». Метою роботи є дослідження психолого-педагогічних умов формування умінь і навичок виразного читання в початкових класах під час вивчення творів різних жанрів. Об'єктом дослідження є психолого-лінгвістичні засади розвитку умінь і навичок виразного читання у молодших школярів; предметом – особливості формування умінь і навичок виразного читання при вивченні творів різних жанрів. Новизна нашого дослідження полягає у психолого-педагогічному та лінгвістичному обґрунтуванні умінь і навичок виразного читання та виявленні специфіки розвитку цих умінь на уроках читання при вивченні творів різних жанрів. Гіпотеза дослідження: якщо у системі роботи з розвитку дитини-читача під час вивчення творів різних жанрів систематично використовувати методично обґрунтовані вправи, що втілюють основні положення теорії логіко-емоційної виразності читання, то це позитивно вплине на формування умінь і навичок виразного читання учнів. Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати такі завдання: Опрацювати психолого-педагогічну та лінгвістичну літературу з проблеми дослідження. Дослідити мовні характеристики читацьких умінь і навичок. Описати основні лінгво-методичні проблеми навчання виразного читання. Охарактеризувати особливості методики формування навичок виразного читання при вивченні творів різних жанрів. Організувати і провести експериментальне дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання у молодших школярів, проаналізувати його результати. При написанні роботи були використані такі методи: описовий, порівняльний, аналітико-синтетичний, експериментальний. Для цього використано такі форми роботи: а)аналіз тематичної літератури; б)спостереження; в)бесіди; г)узагальнення експериментальних даних. Практична значущість дипломної роботи випливає з актуальних завдань удосконалення навчально-виховного процесу загалом та уроків читання зокрема, а також з гуманістичних засад гармонійного розвитку особистості школяра. Матеріали дослідження можуть використовувати учителі початкової школи для ефективної реалізації виховного та розвивального потенціалу уроків читання, доповнення навчального матеріалу підручників та інших педагогічних та освітніх цілей.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Українська усна народна творчість

Записан твори укрансько усно словесност, як  предметом вивчення сучасно фольклористики, мстять багато персонажв, образв, структурних елементв, як паралельно зустрчаються у рзних жанрах епчних, лричних та драматичних, наявнсть та значення яких поза межами дослов'янського та давньослов'янського свтоглядв не знаходять жодного логчного пояснення. Багато з цих елементв наявн в псенно-епчнй творчост нших народв (при чому не тльки слов'янських). Це  свдченням певного зв'язку мж суспльно-сторичними процесами, що вдбувались на ндовропейськй територ. Вивчення сторичних зв'язкв давнх епох та народв виходить поза меж, окреслен фольклористикою, але в них можна знайти пояснення багатьох елементв та рис, пов'язаних виникненням усно народно творчост. Сучаснй науц важко вказати точний час зародження народнопсенно творчост. Але, ймоврно, початок цього процесу можна вднести до пероду трипльсько культури, або й ще ранше. Дал система фольклору як частина життя давнх дослов'янських племен проходила рзн стад розвитку, зазнавала значних змн пд впливом культури народв-сусдв чи кочових племен, що проходили через цю територю

скачать реферат Формування уваги на уроках читання у початкових класах

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості процесу формування уваги на уроках читання у початкових класах Поняття про увагу як психологічне явище Керування увагою школярів у процесі виконання навчальних завдань Дитяча неуважність та шляхи її подолання Характеристика творів різних літературних жанрів Розділ 2. Методичне забезпечення формування уваги на уроках читання у початкових класах 2.1 Засоби формування уваги на уроках читання у початкових класах 2.2 Методика використання засобів формування уваги при вивченні творів різних жанрів 2.3 Експериментальна перевірка ефективності методики опрацювання творів різних літературних жанрів з використанням засобів формування уваги Висновки Список використаних джерел Вступ Увага відіграє важливу роль у житті людини. Завдяки увазі здійснюється регуляція діяльності та поведінки людини. Без уваги неможлива цілеспрямована практична діяльність, неможлива ні фізична, ні розумова діяльність, бо людина повинна з увагою ставитися до об'єкта діяльності, до плану своєї діяльності, уважно стежити за перебігом цієї діяльності та її наслідками.

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
 Let my people go

Заява, як для полтика, треба сказати, довол дивна. Яку таку книгу? Хто  буде писати? ¶, зрештою, що це за новина така? Революця невдовз породить на свт десятки, коли не сотн книжок рзних жанрв, яка ж раця виокремлювати з-посеред них якусь одну, чим таким особливим вона ма бути прикметна? А проте «месдж» пан Тимошенко то мит був цлком ясним: цими словами вона обцяла людям не що нше, як перетворити хнй смнадцятиденний особистий досвд, персональне переживання любов й ври, на сторю, оповдь, сюжет: на наратив, призначений на те, аби його пам'ятали й переказувати, бажано ще й не одне поколння. Добрий полтик завжди каже людям акурат те, що вони хочуть почути. Справд, яку бльшу винагороду можна запропонувати тому, на кого чигали найгрзнш небезпеки  хто щасливо х вс здолав, анж зробити з його досвду сторю? Люди хочуть, щоб хн життя складало сторю, гдну оповд. Кожна людська стота в нашй культур ма таку потребу, бодай на те, аби твердо знати: мо життя немарне, в ньому  сенс

скачать реферат Олена Пчилка - найкраще для дїтей

Марко Вовчок виступає як основоположник української революційно- демократичної прози для дітей та юнацтва, автор таких творів різних жанрів, як „Народні оповідання", „Рассказн из народного русского бнта", „Кармелкж", „Невільничка", „Ведмідь", „Чортова пригода", „Дев'ять братів і десята сестриця Галя" тощо. Українська дитяча література цього часу значно розширила свої тематичні та жанрові обрії. Так, П.Куліш поповнює її поезіями, поемами, байками, оповіданнями та повістями на історичну та сучасну теми (,Дїяньчина пісня", „Чарований ключ", „Настуся", ,ДЦиглик", „Орися" тощо). На основі народного гумору і сатири С.Руданський створює співомовки, героями яких нерідко виступають діти. У той же час ЛГлібов стає класиком української байки, автором талановитих ліричних віршів та поетичних загадок й відгадок для дітей. Як дитячий письменник вельми багатогранний Ю.Федькович (поезії „До школи", „Учіться", байки „Кінь", „Горда качка", „Медвідь у пасіці", казки „Чортівська бочка", „Від чого море солоне"). Проте справі розвитку української дитячої літератури всіляко перешкоджала шовіністична політика царизму. Багато прогресивних письменників зазнавали політичного переслідування . їхні твори для молоді нівечилися цензурою або зовсім заборонялися.

 100 великих художников

В феврале 1823 года он слег в постель. Посетивший его в декабре 1823 года Делакруа записывает в дневнике: «Сегодня вечером я был у Жерико. Какой печальный вечер! Он умирает, его худоба ужасна; его бедра стали толщиной с мои руки, его голова – голова умирающего старика… Какое ужасное изменение! Возвратился домой полный энтузиазма перед его живописью. В особенности этюд головы карабинера! Помнить о нем. Это указующая веха. Прекрасные этюды! Какая крепость! Какое превосходство! И умирать рядом со всеми этими работами, созданными во всей силе и страсти молодости, когда не можешь повернуться ни на палец в своей кровати без чужой помощи!» Жерико умер 26 января 1824 года в возрасте 33 лет. КАМИЛЬ КОРО (1796–1875) Французский критик Эдмон Абу писал в 1855 году: «Месье Коро – единственный и исключительный художник вне всяких жанров и школ; он ничему не подражает, даже природе. Сам он неподражаем. Ни один художник не наделен таким стилем и не умеет лучше передать идею в пейзаже. Он преображает все, к чему притрагивается; он овладевает всем, он никогда не копирует и даже, когда он пишет с натуры, – он творит

скачать реферат Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

Вступ Актуальність теми дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів та потреб, сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, оволодіння засобами практичної та пізнавальної діяльності. Ці завдання реалізовуються в школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема трудового навчання. Як свідчить аналіз шкільної практики, інформаційне навантаження школярів з різних предметів досить велике, а особливо для молодших школярів, які тільки адаптуються до шкільних умов. Це спричиняє зниження в учнів пізнавального інтересу, пасивність під час навчання. У той же час ефективність навчального процесу значною мірою залежить від активності школярів під час сприймання і засвоєння матеріалу: від напруженої роботи їх уяви, пам / Сост. А.А. Деркачев/.–Гродно, 1980. Мищенко І. Трудове навчання в 1–2 класах. – К.: Рад. Школа, 1990. – 128 с. Мищенко І. Трудове навчання в 3 класі – К.: Рад. Школа, 1988. – 64 с. Мищенко І. Трудове навчання: 4 клас. – К.: Освіта, 1998. – 128 с. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. / Міністерство освіти і науки України.

скачать реферат Філософія, її проблематика та функції

Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним, плюралістичним. Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення. Інакше кажучи, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень. Саме тому філософія є особливим видом знання; це на вирішення певної проблеми, необхідні для цього умови і засоби. Саме у точці перетину індивідуального світу і світу культури виникають всі основні типи і стилі мислення, ціннісні орієнтації творчої діяльності, засоби та критерії творчості. Продукти творчості з самого початку створюються як культурні цінності, співмірні існуючим у культурному середовищі зразкам і нормам. Отже, можна говорити про загальнолюдську здатність до творчості, що знаходить своє відображення в історії культури. Культура постає як скарбниця результатів людської творчості і, разом з тим, як спосіб пробудження індивіда до творчості.

скачать реферат Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Велику увагу вчений приділяє підготовці творів до виразного читання і методиці проведення цих уроків. Значними в дослідженні питання виразного читання стали роботи А. Капської. У своїй праці «Виразне читання» вона розглядає важливість значення розвитку методики виразного читання. У посібнику вміщено вправи для вироблення навичок виразного читання, постановки дихання і голосу, визначення логічних центрів у тексті. Проаналізовано особливості читання творів різних жанрів: байки, казки, оповідання, поезії. У розвиток навички виразного читання значний внесок також зробив Г. Олійник. У посібнику «Виразне читання» висвітлено питання теорії виразного читання і техніки мовлення, розкрито засоби логіко – емоційної виразності, основні положення і шляхи практичного використання їх, особливості читання творів різних жанрів. Вагомою працею дослідження виразного читання став посібник О. Дорошенка «Основи культури і техніки усного мовлення» . Значну увагу приділено чистоті українського мовлення. У посібнику подано також вправи і завдання для формування фонаційного дихання, правильної дикції, мовленнєвих якостей мовлення. Багато цінних порад у розвиток цієї проблеми зробила й О. Федик. Вона відзначила важливість інтонації в усному мовленні, вказувала на її зумовленість специфікою будови мовного апарату, звернула увагу на важливість пауз (синтаксичної, логічної, фізіологічної, емоційної) .

скачать реферат Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

ДИПЛОМНА РОБОТА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІЛЮСТРОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів 1.1 Читання як мовленнєва діяльність 1.2 Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності Розділ II. Методика формування читацьких інтересів молодших школярів засобами образотворчого мистецтва 2.1 Загальна характеристика творів різних жанрів для дітей 2.2 Використання малюнків та ілюстрацій під час вивчення творів для дітей 2.3 Експериментальне підтвердження ефективності формування читацьких інтересів з допомогою малюнків та ілюстрацій Висновки Список використаних джерел ВступНаціональне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв'язання проблеми національної освіти, докорінне оновлення загальноосвітньої, зокрема початкової освіти. Навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процес усебічний розвиток і виховання підростаючою покоління відповідно нових завдань і потреб суспільства, що вимагає внесення істотних змін у процес навчання молодших школярів, зокрема оволодіння ними навичками читання Ефективність здобуття знань залежить і від того, наскільки слово вчителя або прочитаний ілюстрований текст спонукатиме учнів до активного мислення, розуміння ними змісту і значення слова, правильного співвідношення його з об'єктами і явищами реального світу, до безпосередньо чуттєвого сприйняті я об'єктивної дійсності.

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
скачать реферат Дискурсивный анализ

Щоб формувати громадську думку, публіцистичний твір має бути бездоганним стосовно логічної побудови. Водночас навіть найідеальніша в логічному плані річ не буде належно сприйнята, якщо вона викладатиметься безпристрасною, заштампованою мовою. У різних жанрах публіцистики логічний та емоційно- експресивний елементи мають неоднакове співвідношення, але коли говорити про публіцистичний стиль в цілому, то треба підкреслити, що в ньому логіка викладу та емоційно-експресивне забарвлення повинні бути взаємно зрівноважені Об'єктом публіцистичного викладу є явища всіх сфер життя людини – від картинок побуту до подій історії й світової політики. Характерна риса публіцистичного стилю – орієнтація на усне мовлення, елементи якого не лише виступають у ролі експресом, а й стають одним з прийомів зацікавлення читача, слухача, глядача. Широко використовується діалогічна форма мовлення, яка особливо увиразнюється на тлі авторської о монологу. Цьому стилеві притаманні чіткі політичні оцінки, присутність автора, широкий вияв авторської індивідуальності.

скачать реферат Місцеве та регіональне самоврядування

Тому цілком природно, що місцеве самоврядування, яке припускає певну автономію, стає гаслом політичних рухів і правових реформ XIX ст. Саме тоді були закладені основи правових муніципальних систем більшості європейських країн, а також США, Японії та ін. У першій половині XX ст. були розроблені й теоретичні основи місцевого самоврядування. Одним із перших вчених, хто привернув увагу до проблем місцевого самоврядування у XIX ст., був А. де Токвіль, французький державний діяч, історик і політолог. У своєму відомому творі «Демократія в Америці» він наголошував, що «саме в громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути відіграють для встановлення незалежності ту саму роль, що й початкові школи для науки; вони відкривають народові шлях до свободи й учать його послуговуватися тією свободою, насолоджуватися її мирним характером. Без громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, одначе справжнього духу свободи вона так і не набуде»63. Першою науковою теорією громадського самоврядування була теорія вільної громади.

скачать реферат Аналітичні жанри

Особливо невдалим такий шлях резензування буде тоді, коли аудиторія добре знає твір про який йде мова. Стаття. Жанр статті є головним в аналітичній журналістиці. Поняття «стаття» походить від латинського слова «ar iculus» і означало спочатку теж саме, що і «суглоб», «член», «частина Цілого». Це пояснює, чому в журналістській практиці будь-яка окрема публікація, будучи частиною, наприклад, усього тексту газетного номера, може бути названа «статтею». Не випадково також, що, мабуть, за винятком коротких повідомлень, статтями називають величезне число публікацій різних жанрів. Але коли мова заходить про цілком визначений жанр «стаття» (у вузькому змісті цього слова), то під нею розуміють публікації, що аналізують деякі ситуації, процеси, явища, що лежать у їхній основі, закономірні зв'язки з метою визначення їхньої політичної, економічної чи іншої значимості і з'ясування того, які позиції варто зайняти, як поводитися, щоб підтримати чи усунути таку ситуацію, такий процес, таке явище. Ще точніше можна визначити статтю як жанр призначений насамперед для аналізу актуальних, суспільно значимих процесів, ситуацій, явищ і керуючих ними закономірностей.

скачать реферат Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

Все, що стосувалось України, турбувало серце митця; велику увагу вiн придiляв єднанню й самобутностi української нацiї. Щоб зберегти себе як народ, зазначав Грабовський, українцi мають «дорости до загально освiтнього рiвня» («Лист до молодi української»), а це можливо тiльки за збереження й розвитку питомих нацiональних традицiй. Поетичний образ України постає з рядкiв творiв з ностальгiйним мотивом («Україна приснилась менi», «Сон», «Далеко»). Картини чарiвної українською природи, побуту протиставленi суворiй сибiрськiй реальностi, пiдкреслюють глибоку тугу поета-патрiота за рiдною землею. Я вважаю, що в наш час патрiотичних гасел доречно частiше звертатися до поезiй Грабовського, якому є що сказати нам. Література Одарченко П. Українська література. - К., 1995. - С 17 - 23. Грабовський П. Твори в 3 т. - К., 1988. - Т.2 Вертій О. « Не згине наша мати! «: Візія України в творчості Павла Грабовського // Дивослово. 1998. №10. -С.8-9. Гаєвська Н. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі. - К., 1989.

скачать реферат Розвиток уваги старшокласників

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі. сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження; здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези; сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження. Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином: Особливості вивчення рівня розвитку уваги старших школярів проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостях конкретного учня. Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми в старших класах загальноосвітньої школи. Методи дослідження. Теоретичні (аналізу та синтезу, порівняльно-типологічний, системний, структурно-функціональний, понятійно-категоріальний); Емпіричні (методика-тест Бурдона в модифікації П. А. Рудника, методика вивчення обсягу уваги, методика з дослідження вибірковості уваги, спостереження). Розділ 1. Теоретичні основи розвитку уваги учнів старшого шкільного віку 1.1 Поняття уваги. Загальні положення Серед усіх психічних процесів і властивостей увага посідає особливе місце.

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Методологічні проблеми історії філософії

Він наголошував на особливій ролі бюрократії в цих державах. (До Р ЧІ, на думку деяких дослідників, риси азійської деспотії — слабкий розвиток товарногрошових відносин, домінування держави над суспільством, бюрократизація суспільства — були притаманні царській Росії, а пізніше — Радянському Союзу). Ці особливості соціально-економічного ладу спричинили консерватизм суспільного розвитку Індії та Китаю, де одні й ті ж соціальні структури існували протягом тисячоліть. Консерватизмом азійських суспільств можна пояснити й те, що в розвитку філософії в цих країнах малопомітні будь-які зміни. Філософські системи незмінно існують протягом століть, розвиток відбувається, в основному, у формі коментарів до творів учителя — заснов­ника школи. Низький рівень товарно-грошових відносин, домінування родинно-корпоративних зв'язків, деспотичний тип держави зумовили й слабкий розвиток особистості та її ролі в суспільному житті й культурі країн Сходу. Азійський спосіб виробництва перешкоджав і розвитку природознавства. Відомі значні досягнення китайської медицини, технічні винаходи, але теоретичної науки, подібної до тієї, основи якої заклала Греція і яка виникла в Європі в Новий час, Китай та Індія не знали.

скачать реферат Томас Гейнсборо и его творчество

Но ни Рокотов Ни Левинский не были пейзажистами и я думою не были знакомы. Их схожесть объясняется, по-моему, тем ,что они все хотели достичь максимальной схожести оригиналов и пытались отстоять право названия их творчества национальной школой живописи, как остальные европейские. Но всех художников данной эпохи объединяет стремление к новизне в картинах и большой точности, передача как можно реальнее света и тени, живой природы и людей, их позы и движения. И я считаю, что Гейнсборо смог передать нам жизнь английской деревни и образы простых людей и высшего общества. Я думаю что, тогда Англия нуждалась в таком художнике, хотя конечно там и были до него мастера такого жанра, но они были под большим влиянием иностранных школ. Большей частью они имели заграничных учителей или сами ехали за границу учиться. Истинные же английские художники жившие в Англии ранее не выходили за пределы своих городов и не могли учится в Англии, так как не было Академии и людей способных учить истинно английской живописи. По-моему, настоящий художник должен уметь творить во всех жанрах и направлениях в искусстве, хоть и не во всех удачно. Примером этому может  служить Микеланджело, который в детстве учился на живописца, затем стал ещё и скульптором, а также много других, к этому списку я присоединяю и Гейнсборо.

скачать реферат Вивчення оповідань Володимира Винниченка

Позакласний захід на тему: “Грані таланту Володимира Винниченка.” Про Володимира Винниченка вже сказано й написано багато, та водночас недостатньо, щоб пізнати й осягнути розумом і серцем весь його творчий доробок. Програми пропонують ознайомити учнів з творами письменника малих жанрів. На жаль, Винниченко -романіст, драматург, маляр залишився поза увагою школи. Запропонований сценарій саме має на меті компенсувати однобічність репрезентації шкільною програмою творчості митця. Щоб зацікавити учнів до його проведення, поділимо їх на групи: дослідники малих жанрів і романів; театральні критики; ті, хто цікавиться живописом (учні під керівництвом учителя готуються заздалегідь). Мета заходу: розкрити різнобічність творчої натури Винниченка, широту реалізації його духовного потенціалу в художній і публіцистичній творчості. Заздалегідь зробимо виставку творів письменника та досліджень про нього. Захід розпочнемо з показу портрета письменника і вступного слова вчителя. Володимир Винниченко – людина великого політичного темпераменту й революційної енергії, талановитий прозаїк, драматург, публіцист і оригінальний маляр.

скачать реферат Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

В ідіостилі поетеси цей прийом займає надзвичайно важливе місце, він є характерною рисою її мовотворчості, принципом побудови асоціативних зв’язків та створення нових семантичних полів між словами, пов’язаних звуковою близькістю. Актуальність нашої теми зумовлюється як відсутністю ґрунтовних та систематичних досліджень щодо використання явища паронімії у текстах поетеси, так і бажанням розкрити особливості цього прийому на матеріалі окремо взятого індивідуального стилю. Також, ми вважаємо, що існує потреба в уточненні визначення і розуміння деяких основних понять пов’язаних з використанням паронімії у поетичному тексті. Власне, самі паронімічні явища почали досліджувати приблизно в шістдесятих роках 20 століття, тому це питання залишається ще доволі дискусійним. Предметом та об’єктом дослідження є вияви паронімії (паронімічної атракції) у поезіях Ліни Костенко на матеріалі збірок “Вибране” та “Поезії”, які містять в собі твори різних періодів і можуть ілюструвати послідовність та систематичність у використанні письменницею “явища часткової звукової подібності слів при їх семантичній розбіжності (повній чи частковій)” , тобто паронімії.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.