телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Разное -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Педагогика

Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Адаптивні навчальні програми, що враховують індивідуальні творчі здатності студента, при використанні ЕОМ забезпечують перехід від методу вибіркових відповідей до методові діалогу з комп'ютером. У цьому випадку можливо реалізувати не ляше об'єктивний самоконтроль якості засвоєння навчального матеріалу, ті й отримання консультацій, рекомендацій, пояснень та ін. Адаптивні програми управління отримують широке застосування на підставі методів «штучного» інтелекту, які в теперішній година активно розроблюються, а також при використанні психологічної теорії поетапного формування розумової діяльності. Методи програмованого навчання доцільно розвивати в системі з іншими прогресивними методами. Наприклад, для сприйняття студентами будь-якої проблемної ситуації і її вирішення (проблемне навчання) необхідно використовувати великий обсяг навчальної інформації. Це може забезпечити навчальний пристрій, у пам'ять ЕОМ якого вона закладена. Процес розв'язання проблемної ситуації може здійснюватися за допомогою адаптивної керуючої програми, яка в певній мірі буде дозувати інформацію і контролювати розумову діяльність учнів. Дозуванню навчальної інформації передує загальна та установча частина, а питання самоконтролеві за окремими дозами повинні але-сіті випереджаючий характер. Методам програмованого навчання належить провідна роль у розробці автоматизованих навчальних пристроїв, які при суцільній комп'ютеризації навчального процесу займуть важливе місце в системі підготовки кадрів у галузях економіки та управління. Алгоритмізоване навчання будується на основі розробки відповідних моделей розумових процесів, послідовні розумові дії, що забезпечують успішне рішення програмних задач. В алгоритмізованому навчанні засвоєння знань йде шляхом строго послідовного виконання однієї за інший логічно взаємозалежних операцій. наприклад, можна навчити студентів алгоритмові міркувань при рішенні задач відповідного класу. Модульно-розвиваюче навчання Одним з підходів до навчання, що визначають його новий напрямок, є модульно-розвиваюче навчання, що створює передумови для найбільше сприятливого комплексного рішення розглянутих задач, що перебувають у даний година перед педагогічною практикою. Семантичний зміст терміна . К.: КМ Academia, 2009.-290 с.

Програмоване навчання Одним із методів підвищення ролі самостійного засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок у студентів є програмоване навчання. Сутність цього методові полягає в тому, що студенти самостійно (можливо, що і без викладача) засвоюють навчальний матеріал за літературою чи з допомогою технічного навчального керованого програмою прибудую, тобто пізнавальний процес запрограмовано викладачем. Основу програмного підходу складають процеси надання навчальної інформації студентам, керівництво їх діяльністю, індивідуалізація засвоєння навчального матеріалу. Інформація, яка належить сприйняттю, може бути наданою в навчальній книзі, на дисплеї навчального приладу чи іншими засобами. Функцій керівництва засвоєними знаннями виконує навчальна програма, відповідно до якої студент самостійно вивчає надані «дози» навчального матеріалу. Після засвоєння кожної з них здійснюється самоконтроль надбаних знань. Оскільки студент самостійно вивчає навчальний матеріал і контролює якість його засвоєння, забезпечується повна індивідуалізація його пізнавальної діяльності. Стрижнем програмованого методові е навчальна програма. Розглянемо принцип управління на прикладі, коли засвоєння навчального матеріалу здійснюється за підручником, підготовленим відповідно до програми. Студент вивчає першу частину матеріалу за книгою (зазвичай, декілька сторінок текстові), потім зустрічає питання, готує на нього відповідь і звіря? правильність своєї відповіді з приведеною на одній із сторінок підручника. Як правило, використовується два основних способи подання відповідей: -вибіркова система, коли серед декількох поданих лише один є вірним; -система конструйованих відповідей, при якій курсантові подається тільки одна відповідь у текстовій формі. Якщо підготовлене рішення правильне, студент переходити до вивчення наступної «дози» навчального матеріалу. При неправильному рішенні управляюча програма рекомендує студентові повторно вивчити першу «дозу» навчального матеріалу, звернутися за консультацією чи підказкою, яка знаходиться на одній із сторінок текстові підручника. Після цього знову здійснюється самоконтроль. Якщо викори-стовується навчальний пристрій, те дії студента аналогічні викладацьким (як при вивченні матеріалу за книгою). Однак, у цьому випадкові ЕОМ реєструє вірні і невірні відповіді. Отже, кількість звернень за консультацією і «виставляє» автоматично підсумкову оцінку знань всього навчального матеріалу дисципліни чи окремого розділу. Викладена послідовність дій курсантів здійснюється за лінійної програми, якій притаманні свої недоліки. Розщеплення навчального матеріалу на малі «дози», повторення їх вивчення заважає цілісному сприйманню явищ і процесів, знижує ступінь мотивації, зацікавленості, приводити до розширення обсягу підручника, або до збільшення кількості дій на навчальному приладі. Діяльність у простому програмованому навчанні студентів схематично можна відбити в таким чином: Педагог (підручник, комп'ютер) Студент 1.Повідомляє першу дозу матеріалу сприймає першу дозу матеріалу 2.Пояснює першу дозу матеріалу осмислює і розуміє суть зтримання зтой дози 3.Ставити контрольне питання відповідає на задане запитання 4.Якщо відповідь вірний, педагог повідомляє нову дозу навчання засвоює першу дозу матеріалу 5.Дає завдання на закріплення виконує завдання на закріплення 6.Дає завдання на застосування вивченого виконує завдання на застосування вивченого Суттєвим недоліком лінійної програми є можливість відхилення дій студента від наданої послідовності шляхом зчитування програми, не відповідаючи на питання (не утруднюючи собі в здобутті знань), що понижує якість його підготовки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Педагогика и психология высшей школы

В данном контексте, говоря о технологии обучения, авторы подразумевают технологию обучения студентов инженерного вуза, приводя в таблицах широкий спектр методов и средств обучения. Что касается разработки содержания дисциплины, выбора форм организации учебного процесса и форм контроля, то нагляднее всего эти стадии (шаги) педагогического проектирования продемонстрировать на примере модульного обучения. 3. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль Очевидно, что содержание учебной дисциплины отличается от содержания соответствующей области науки и качественными и количественными параметрами. Для учебного курса отбираются базисные знания; прикладные аспекты курса разрабатываются с учетом специальности, т.е. курс профилируется; кроме того, выполняющий учебные задачи курс соответствующим образом структурируется. Базисные знания: под базисом следует понимать совокупность основных наиболее крупных педагогических целей преподавания курса. Они составляют как бы своеобразное ядро, которое связывается в единое целое посредством методов преподавания, образующих тесно примыкающую к ядру оболочку

скачать реферат Модульная система

Основні принципи модульності: - Наявність самостійної групи ідей (знань), якими оволодівають студенти за допомогою дидактично доцільних засобів. - Формування самостійно спланованої, цілісної одиниці навчальної діяльності, яка сприяла б досягненню студентом чітко визначених цілей. Складаються автономні порції навчального матеріалу для студентів. За умов модульності студент дістав право вибору шляхів індивідуального навчання. Чим відрізняється модуль від кроку? Крок – це частина матеріалу від програмного навчання. Модуль – це частина матеріалу з відповідним ростом знань. Так пропонується семестровий лекційний курс розподілити на 10-12 модулів. Наприклад, викладач з сестринської справи складає алгоритм практичного навичка “Приготування і застосування дезінфікуючих розчинів”, повинен починати з правил математики (скласти рівняння). Реалізація принципу модульності забезпечує оптимізацію психосоціального росту студента і викладача. 2. Сутність модульно-розвиваючого навчання Зміст модульно-розвиваючого навчання визначається цілісною системою змістових модулей, що зафіксована у модульній програмі того або іншого навчального курсу.

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
 Педагогика и психология высшей школы

При модульной интерпретации учебной дисциплины следует установить число и наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической частей в каждом из них, их очередность, содержание и формы модульного контроля, график выполнения проектного задания (если оно предусмотрено планом), содержание и формы итогового контроля. 3.1. Виды рейтингового контроля при модульном обучении В рамках каждого модуля студент всегда имеет дело как с предметными знаниями, так и с видами деятельности, связанными с получением и использованием этих знаний. Все зависит от варианта занятий. Соответственно контроль по модулю может быть содержательным, деятельностным либо содержатель-но-деятельностным (изучение материала, выполнение эксперимента, решение задач). Целью создания каждого модуля является достижение заранее планируемого результата обучения. Итоги контроля по модулю характеризуют в равной мере и успешность учебной деятельности студента, и эффективность педагогической технологии, выбранной преподавателем. Контрольные задания для модулей, построенных на содержательной основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных знаний по виду их использования

скачать реферат Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Тому навчальний процес повинен бути організований так, щоб учень без примусу прагнув до систематичного активного оволодіння знаннями. При цьому він повинен самостійно оцуінювати свій рівень підготовки, вибирати й визначати рівень засвоєння знань, відчувати задоволення від навчання. Пошук нових технологій навчання привів до створення так званих альтернативних технологій. Однією з таких є технологія модульно- рейтиногового навчання. Під технологією модульно-рейтингового навання ми розуміємо таку технологію організації навчально-виховного процесу, що базується на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечує стимулюючу і розвиваючі функції одержаних знань, їх самостійність і мобільність у процесі особисно-орієнтованого навчання. Методичну основу технології модульно-рейтингового навчання становить модульна побудова курсу та рейтинговий контроль знань, які дають, як вважабть Гарєєва В.М., Кулікова С.І., Дурко Є.М. , ряд перева, до числа яких можна віднести: системність побудови курсу і його гнучкість; ефективний контроль якості засвоєння знань.

 Наш коллега - робот

И получился в сочетании с ритмичной музыкой очень неожиданный номер. Короткий этот "фильм-концерт" показывала своим гостям на международной выставке "Автоматизация83" финская фирма "Розенлев" - давний торговый партнер нашей страны. "Мы избрали средства кино, чтобы представить модульную систему роботов, - говорит один из руководителей компании, Матти Ламми. - Модули - это узлы, в совершенстве освоившие те или иные виды движения - прямолинейные, вертикальные, вращательные... Они легко упаковывают в тару и телевизоры, и хлебные изделия, и бревна, распиленные по лучу лазера. Как в детском конструкторе, из модулей можно создавать поистине универсальные роботосистемы..." Область возможных и экономически выгодных применений роботов первого поколения весьма широка. Они успешно применяются для обслуживания станков, печей, прессов, технологических линий, сварочных аппаратов, литейных машин и т. п. Они эффективно осуществляют установку, транспортировку, упаковку изделий, простейшие сборочные операции, сварку, литье под давлением, термическую и механическую обработку

скачать реферат Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

Він шукає відповіді в процесі навчання та викладання як вчити? чому вчити? де навчати? які результати навчання? Сучасна теорія зізнання виділяє слідуючи концепції навчання - традиційне навчання! -теорія поетапного формування практичних дій проблемне навчання; програмоване навчання, модульне навчання, ігрове навчання та інші. Всі вони поряд з позитивними сторонами мають і негативні, тому віддавати перевагу якому-небудь із перелічених концепцій навчання помилково. Сучасні концепції навчання в пізнавальної діяльності повинні мати місце і визначатися в певну систему. Технологія модульного навчання дозволяє реалізувати системний підхід в теорії пізнання. Модульна технологія навчання має багато позитивного. Це індивідуалізація і самостійність в навчанні; висока керованість навчальним процесом; наявність стійкого зворотного зв'язку; можливість оперативного контролю і оцінки хода навчання; швидке оволодіння і формування навичок і вмінь; широка можливість адаптації навчального матеріалу до індивідуальних можливостей навчаючого. 1. Загальні поняття про модульну систему навчання Модульна система виробничого навчання вперше була розроблена Міжнародною організацією праці (МАРНОТРАТ) в 70-х роках XX століття як узагальнення досвіду підготовки робочих кадрів в економічно розвинених країнах світу.

скачать реферат Педагогіка - контрольна

Світову славу російської педагогіки принесли Бєлінський, Герцен, Чернишевський, Добролюбов, Толстой, але особливо К.Д. Ушинський “ПРО камеральне утворення” 1848 р. У 1855р. Ушинського призначають інспектором класів. У житті кожного великого вченого неодмінно знайдеться щаслива випадковість. Була вона й у долі Ушинського. Один раз він звернув увагу на дві великі шафи, – уже 20 років вони стояли опечатані. Ушинський попросив сторожа відкрити їх. Перед ним був цілий скарб – повне зібрання педагогічної літератури, спадщина колишнього інспектора інституту, учня Пестелоцци – Е. Гугеля. По свіжих слідах він пише кращу свою статтю “Про користь педагогічної літератури” – зробити навчальну роботу цікавої для дитини, не перетворюючи її в розвагу. 187! Перевидане – “Рідне слово”. Більш 10 млн. книг його вийшло до революції. Головний його твір “Педагогічна антропологія” 1867р. – 2-а томи, 3-й не завершив; 1. навчання про мети, принципи, сутність виховання, 2. про керівну роль школи, учителя, 3. про методи формування спостережливості, уваги, волі, пам'яті, емоцій, 4. шляху реалізації дидактичних принципів свідомості, наочності, систематичності, прогностичності, 5. концепція розвиваючого навчання, 6. трудове виховання – повноцінний виховний засіб – праця.

скачать реферат Переконання в педагогіці

Дистанційне утворення відкриває великі можливості для студентів-інвалідів. Сучасні інформаційні освітні технології дозволяють учитися сліпим, глухим і страждаючим захворюваннями опорно-рухового апарата. Комп'ютерні системи можуть проекзаменувати, виявити помилки, дати необхідні рекомендації, здійснити практичне тренування, відкрити доступ до електронних бібліотек, за лічені секунди знайти потрібну цитату, абзац, параграф чи главу книги, виділити в ній головне. Розвиваюче навчання. Серед великого числа новацій, що впроваджуються сьогодні у школу, розвиваюче навчання (РН) займає досить стабільне положення і постає на одному з перших місць по значимості і чекань, що пов'язуються з ним, по підвищенню якості освіти. Разом з тим, теорія і технологія розвиваючого навчання далекі від завершення, особливо для середньої і старшої ланки. Більш того, поняття , псування якого дорівнюється майже до катастрофи, тому що упущені ті роки, що були спрямовані на навчання. Професія учителя вимагає всебічних знань, безмежної душевної щедрості, мудрої любові до дітей. Тільки щодня з радістю віддаючи себе дітям, можна наблизити їх до науки, заохотити до праці, закласти непорушні моральні основи.

скачать реферат Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

При застосуванні системи стандартів компетентності кваліфікаційні вимоги розподіляються на окремі складові компетентності, або кваліфікаційні блоки, що характеризують сферу діяльності. Кожна складова компетентності далі поділяється на елементи компетентності з критеріями їх оцінки, які і визначають результат, якого слухач повинен досягти для того, щоб продемонструвати компетентність при виконанні роботи. Стандарт компетентності може включати вказівку на те, в яких ситуаціях даний елемент компетентності діє (сфера поширення) . Складова компетентності, поділена на елементи компетентності з критеріями оцінки, і є стандартом професійної компетентності. Відповідно до вимог стандарту компетентності розробляється програма навчання, яка забезпечила б набуття учнем компетентності в обсязі вимог даного стандарту. Навчання за програмою може здійснюватися різними методами (модульним, традиційним і іншими). ППОКК найбільш ефективно реалізується із застосуванням модульного методу навчання, при якому навчальний пакет готується для кожного стандарту компетентності.

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Технології навчання як дослідження

В існуючій практиці нерідкі ситуації неадекватного концептуального оформлення існуючих успішних зразків освітньої діяльності. У методиках і формах класно-урочної системи серед учителів більш-менш вироблені загальні представлення про такі поняття, як рівнева диференціація, корекційно-розвиваюче навчання і т.д. У відношенні методик, пов'язаних з організацією індивідуальної роботи з дітьми в основному за рамками базисного навчального плану, існує цілий спектр різних, часом взаємовиключних думок. Особливо часто плутають проектну і дослідницьку діяльність. Нерідко в публікаціях ці типи діяльностей так і йдуть — через союз «і», що створює в читачів відчуття їхньої тотожності, нерозрізненості друг від друга. Тим часом, вони принципово розрізняються. 1. Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті У сучасних умовах, коли актуальне питання про зниження навчального навантаження дітей, значення терміна «дослідницька діяльність учнів» здобуває трохи інше значення. У ньому зменшується частка профорієнтаційного компоненту, факторів наукової новизни досліджень і зростає зміст, пов'язаний з розумінням дослідницької діяльності як інструмента підвищення якості освіти.

скачать реферат Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

А тому що поняття ефективності нерозривно пов'язане з поняттям якості навчання, то підвищиться якість навчання школярів. Це дозволить вирішити дуже багато проблем не тільки в освіті, але й у різних сферах держави. Все це доводить один факт – дана проблема є дуже актуальною і її значимість зростає з кожним днем. Тому необхідно постійно шукати шляхи рішення цієї проблеми й впроваджувати передові технології в навчальний процес. Список літератури Безпалько В.П. «Доданки педагогічної технології». М. Педагогіка, 1989 р. Виготський Л.С. «Уява й творчість у дитячому віці» – М. Освіта, 1991 р. Давидов В. «Проблеми навчання, що розвивається,», 1986 р. Капуслен Н.П. Педагогічні технології адаптивної школи, М., – 1999. Карпенко М. Майбутньому утворенню – технологію майбутнього // Оглядач – 1999 №6. Кларин М.В. Технологія навчання, Рига – 1999. Кумунжиєв К.В. Когнітивні основи розвиваючого навчання. рукопис, Ульяновськ, 1997. – 82 с. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лук'янова М.И., Калініна Н.В. Навчальна діяльність школярів: сутність і можливості формування.

скачать реферат Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра психології Реферат на тему: ВЧИТЕЛІ-НОВАТОРИ ТА ЇХНІ АВТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ У РАМКАХ ПЕДАГОГІКИ СПІВПРАЦІ Полтава 2009 ПЛАН Етика Євгенія Ільїна Софія Лисенкова: виховання успіхом Уроки творчості Ігоря Волкова Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі 1. ЕТИКА ЄВГЕНІЯ ІЛЬЇНА До педагогічних технологій, обґрунтованих та апробованих Є.М. Ільїним, слід віднести принципи і прийоми розвиваючого навчання, що є результатом його наукових пошуків, здійснених у процесі практичної педагогічної роботи, яку він веде як учитель,дослідник: ідея художньої образності уроку; робота з деталлю в системі виразних засобів навчання; проведення уроків «Відкритої етики». Педагог враховує специфіку викладання літератури як виду мистецтва. С.В. Міхалков писав: «Але не можна ж викладати літературу як хімію або біологію! Література – не наука, а мистецтво. Її пізнавальна функція невіддільна від естетичної. Істинне вивчення літератури неможливе без одночасного виховання почуття прекрасного, почуття насолоди художнім твором».

скачать реферат Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

Для комп'ютерної реалізації найбільш доцільним є модульний метод програмування. Розглянемо коротко його особливості. Сама назва методу говорить про те, що в процесі засвоєння знань весь навчальний матеріал розбивається на окремі блоки, кожний з яких розглядає певну тему чи поняття. Кожен блок є незалежним від інших модулем навчання, але кожен наступний модуль ґрунтується на знаннях та вміннях набутих в попередніх модулях. Навчальний модуль складається з таких блоків (рис. 1): Інформаційний блок (І) – в ньому сформована певна область понять, що пов'язані з темою чи поняттям, які вивчаються в модулі. Ці поняття можуть подаватися у вигляді програмованого тексту або у вигляді класичного тексту. Текстово-інформаційний блок (ТІ) – це набір питань, що стосуються окремих областей понять І. Кореляційно-інформаційні блоки (КІ) – у випадку невірної відповіді на питання блоку ТІ відбувається звертання до КІ( ), в якому дається корекційна інформація і можливість скорегувати відповідь на запитання . У випадку повторення невірної відповіді об'єкт навчання має можливість звернутися до вчителя або до блоку І. Проблемний блок (П) – в ньому ставиться загальна проблема, рішення якої можливе лише при засвоєнні знань блоку І.

скачать реферат Курс методики физики

Виховання - основна проблема педагогіки. Система народної освіти в Україні. Структура соціального досвіду і зміст освіти. Поняття про теорії формальної /класичної/ і матеріальної /реальної/ освіти. Теоретичні основи традиційної моделі навчання /асоціативна теорія/. Організаційні форми навчання в середній школі як засіб керування пізнавальної діяльності. Організаційні форми навчання у вищій школі як засіб керування пізнавальною діяльністю. Класно-урочна система - основа організації учбового процесу в середній школі. Різні формування змісту освіті: учбові плани, учбові програми, учбові матеріали. Теоретичні основи програмованого навчання. Програмоване навчання: типи навчальних програм. Застосування ЕОМ для реалізації навчальних програм. Методи навчання: повідомляючий /науковий/ і елементарний /розвиваючий/ по Д.А.Дистервегу. Поняття про дидактику. Основні поняття дидактики. Дидактичні принципи в учбовому процесі. Значення і функції контролю в навчанні. Види, методи і форми контролю в учбовому процесі. Критерії оцінки знань, вміння, навиків. Інформаційні технічні засоби навчання.

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Ролевые игры на уроках английского языка

Оволодіння засобами спілкування та уміннями аудіювання, читання, говоріння і письма спрямоване на їх практичне використання, а отже і навчальна діяльність учнів організується для вирішення комунікативних завдань, максимально наближених до реального спілкування, тобто здійснюється в умовах, що моделюють спілкування. Процес навчання не може повністю співпадати з процесом комунікації в реальному житті, тому що навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах здійснюється в рідномовному середовищі. Саме тому мова іде лише про максимальне зближення процесу навчання і реального спілкування. Метою навчання іноземних мов є оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування. Спілкування - це більше, ніж просто передача інформації від мовця до слухача. Мовець є одночасно і суб'єктом, і об'єктом свого власного повідомлення. Спілкування - це обмін інформацією, який включає в себе також і передачу відношення до повідомлень як з точки зору мовця, так і з точки зору слухача. Державним освітнім стандартом та Програмою з іноземних мов визначаються основні цілі навчання іноземної мови: . практична мета передбачає оволодіння учнями умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування; . виховна мета реалізується через систему особистого ставлення до нової ( іноземної ) культури у процесі оволодіння нею; . освітня мета реалізується у процесі навчання: оволодіння знаннями про іноземну культуру, історію, традиції; порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою; залучення до діалогу культур, тощо; . розвиваюча мета реалізується через розвиток в учнів умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі проблемно-пошукової діяльності, готовності до участі в іншомовному спілкуванні, умінь спонтанно і логічно висловлювати свою думку, тощо.

скачать реферат Інформаційне забезпечення інформаційних систем

Допоміжні тексти забезпечують діалоговий режим роботи системи. Так, сукупністю кодограм є машинний довідник по структурі даних і способам їх кодування. Інструктивні документи дозволяють за допомогою відповідних апаратно-програмних засобів виклику виконувати «програмоване навчання» шляхом спілкування з підсистемою. Редагуючі тексти призначаються для оформлення вихідних записів, а сигнальні - для інформування про різні нештатні ситуації (відсутність необхідної інформації, збій і ін.). До складу інформаційного забезпечення входять також цифрові довідники для переходу від однієї системи кодування до іншої і текстові довідники для розшифровки цифрових код. У всіх режимах використовуються спеціальні таблиці, що управляють, структури, що описують, і розміщення інформації (опис масивів і записів), схему трансляції і контролю запитів, реакції на позаштатні ситуації. І нарешті, передбачається формування і накопичення масиву інформації протокольного типу. Істотний вплив на ефективність інформаційного забезпечення роблять проектні вирішення внутрішньо-машинної частини інформаційної бази.

скачать реферат Механізм та біологічне значення запалення

Проте очевидно, що запалення, особливо хронічне, приводить до важкого ушкодження - місцевому і системний. Місцеве ушкодження зв'язане з розладом мікроциркуляції і вивільненням з лейкоцитів активних метаболітів кисню і лізосомальних ферментів. Системне порушення обумовлене розвитком так називаної відповіді гострої фази, що обговорюється в спеціальному розділі. Висновки Відповідно до сучасного навчання, запалення є патологічним процесом, у якому маються елементи як ушкоджень, так і захисту. Розвиваючись філігенетично як пристосувально-захисна реакція, вона зберігає ці властивості в цілісному організмі. Захисною реакцією при запаленні є фагоцитозом, а також активація ретикулоендотеліальної системи, зокрема плазматичних кліток, що є продуцентами антитіл. Блокування кровоносних і лімфатичних шляхів також має захисне значення, тому що з вогнища запалення обмежується усмоктування токсинів і продуктів розпаду тканин. Важливе значення також має виникненя демаркації запалення на границі з омертвілими тканинами. Це приводить або до ізоляції омертвілого вогнища за допомогою грануляційної тканини, або до відторгнення його від живої частини органа.

скачать реферат Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

Дія зазнає узагальнення, скорочення. Четвертий етап — це етап «зовнішньої мови про себе», коли дія виконується у формі внутрішнього проговорювання і змінюється за параметрами узагальнення і згорнутості. Остаточне становлення дії відбувається на п'ятому, розумовому, етапі, реалізуючись у формі внутрішньої мови, при цьому максимально скорочуючись, автоматизуючись. Послідовність етапів може мати більш скорочений і згорнутий вигляд. Деякі етапи виконуються зразу ж у розумовій формі. Однак коли виникає необхідність у формуванні принципово нових дій, треба спиратися на повну схему етапів відпрацювання розумових дій, умінь, навичок тощо. Останнім часом у психології та педагогіці знову посилився інтерес до програмованого навчання. Великого значення при цьому надається формуванню мети навчання, визначенню вихідного рівня пізнавальної діяльності учня та критеріїв ефективності навчання, принципам відбору знань і вмінь, що підлягають засвоєнню, забезпеченню адекватних засобів прийому інформації та діалогу з комп'ютером, розробці навчальних алгоритмів, забезпеченню зворотного зв'язку та управлінню навчальним процесом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.