телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Книги -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Педагогика

Виховання бережливого ставлення до природи

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Вступ1. Теоретичні основи виховання бережливого ставлення до природи 2. Виховання бережливого ставлення до природи як соціально-педагогічна проблема 3. Виховання бережливого ставлення до природи в процесі освіти молодших школярів Висновок Список використаної літератури Вступ Екологічні проблеми носять глобальний характер і зачіпають все людство. На сучасному етапі розвитку суспільства питання виховання бережливого ставлення до природи набуває особливої гостроти. Головна причина цього – тотальна екологічна безвідповідальність. У зв'язку з цим необхідно підсилити і більше приділяти уваги вихованню бережливого ставлення до природи в сучасній школі вже з перших років виховання дітей. Забруднення грунтів відбувається із-за застосування отрутохімікатів (пестицидів). В результаті нераціонального використання земель відбувається виснаження грунтів. Наростає занепокоєння про наших «сусідів по планеті» – рослина і тварина, які випробовують подвійний гніт: по-перше, руйнування і забруднення їхнього житла; по-друге, від безпосереднього впливу з боку людини. В результаті багато видів зникли. Актуальність взаємодії суспільства і природного середовища висунула школою завдання формування у дітей відповідального відношення до природи. Педагоги і батьки усвідомлюють важливість навчання школярів правилам поведінки в природі. І чим раніше починається робота з виховання бережливого ставлення до природи, тим більшою буде її педагогічна результативність. При цьому в тісному взаємозв'язку повинні виступати всі форми і види учбової і позакласної діяльності дітей. Дітям молодшого шкільного віку властива унікальна єдність знань і переживань, які дозволяють говорити про можливість формування у них надійних основ відповідального відношення до природи. Природознавство початкової школи покликане вносити свій вкдад у формування екологічної відповідальності дітей. 1. Теоретичні основи виховання бережливого ставлення до природи Глобальні проблеми сучасності, несуть загрозу життя і людської цивілізації, викликали необхідність екологічної освіти, покликаної реалізувати ідеї інформаційного суспільства. Пошук шляхів гармонійної взаємодії суспільства і природи приводить до інтенсивного процесу екологізації загальної культури людства, і як наслідок, - до формування теорії і практики виховання бережливого ставлення до природи. Подальше дослідження цієї проблеми, проведене педагогами, дозволило виділити новий аспект виховання – екологічний. Екологія – наука про відносини рослинних і тваринних організмів і утворюваних ними співтовариств між собою і навколишнім середовищем. А під екологічним вихованням розуміється формування у широких верств населення високої екологічної культури всіх видів людської діяльності, так чи інакше пов'язаних з пізнанням, освоєнням, перетворенням природи. Основна мета виховання бережливого ставлення до природи: навчити дитину розвивати свої знання законів живої природи, розуміння суті взаємин живих організмів з навколишнім середовищем і формування умінь управляти фізичним і психічним станом. Поступово визначаються освітні і виховні завдання: поглибити і розширити екологічні знання; прищепити початкові екологічні навики і уміння – поведінкові, пізнавальні; розвинути пізнавальну, творчу, суспільну активність школярів в ході екологічної діяльності; сформувати (виховати) відчуття дбайливого відношення до природи.

Розкриття харчових зв'язків в живій природі, пристосованості живих організмів до середовища незаселеного, до сезонних змін в природі, впливи людини на життя рослин і тварин пронизує зміст всіх уроків природознавства і є спонукальним засобом для того, щоб молодші школярі усвідомили необхідність обліку і збереження природних взаємозв'язків при організації будь-якої діяльності в природі. Надзвичайно важлива для реалізації патріотичного аспекту екологічного виховання ідея, закладена в програмі уроків читання: охороняти природу – означає охороняти Батьківщину. Для кожної людини поняття Батьківщина пов'язане з рідною природою. Озера і блакитні річки, золоті хлібні поля і березові гаї – все це з дитинства знайомі картини природи знайомого краю під впливом літературних творів зливаються у молодшого школяра в єдиний образ Батьківщини. І відчуття відповідальності за свою країну ототожнюється з відчуттям відповідальності за її природу: берегти природу, її багатства, красу і неповторність – означає берегти свій будинок, свій край, свою Батьківщину. Вміст екологічної освіти, що веде ідеї, в початковій школі створює основу для угрупування і розкриття як загальних, так і деяких приватних понять про взаємодію людини і природи. У міру вивчення природи на уроках природознавства і читання поняття «природа» поступово збагачується, наповнюючись конкретним змістом: знанням про об'єкти і явища природи, природні співтовариства і ландшафти. Потрібно сказати, що визначений для вивчення досить широкий круг самих різних об'єктів і явищ природи. Знання цих об'єктів і явищ дозволяє учням добре орієнтуватися в навколишньому світі і готує базу для вивчення основ наук в середніх і старших класах загальноосвітньої школи. До найважливіших понять, обов'язкових для екологічної освіти школярів, належить поняття людини як біосоціальної істоти, кровно пов'язаної з середовищем незаселеного, хоч і що зумів подолати свою повну залежність від несприятливих природних умов і явищ. При вивченні в початковій школі питань, пов'язаних з людиною, його здоров'ям, відпочинком і працею, учні підводяться до думки, що для його нормального життя потрібні сприятливі природні умови, які потрібно зберігати і примножувати. Очевидно, що учнів початкової школи важко підвести до усвідомлення цієї ідеї у всій її повноті, проте деякі елементи знань про зв'язок людини з природним оточенням вони отримують. Велику пізнавальну і виховну роль у формуванні дбайливого відношення молодших школярів до природного середовища грає розкриття терміну «охорона природи» як діяльності, направленої на збереження і примноження природних багатств. Питанням охорони природи приділено велику увагу на уроках природознавства і читання, у формуванні цілей, в змісті розділів. Суть поняття «охорона природи», на жаль, не конкретизується стосовно вікових можливостей молодших школярів, як відносно розуміння, так і організації дітей для участі в практичній діяльності, хоч і намічається змістом вивчених тем. Вміст етичних норм і правил поведінки людини в природному оточенні розкриваються перед дітьми поступово, у міру вивчення питань охорони конкретних об'єктів природи.

Участь в діяльності, особливо коли вона здійснюється в колективних формах, виявляє здатність зважати на товаришів, надавати їм допомогу, поєднувати ділові і особисті інтереси, орієнтуватися на правила поведінки серед природи. На другому етапі побудови виховного процесу ведучої стала учбова діяльність школярів. Не будучи включеною безпосередньо в працю, охорону природи, вона допомогла систематизувати враження про природу і особисту діяльність, відкрила можливість з'єднати практику взаємодії з природою і освітою. Особливим етапом в побудові виховного процесу є цілеспрямоване формування особистості школяра. 2. Виховання бережливого ставлення до природи як соціально-педагогічна проблема Гострота сучасних екологічних проблем висунула перед педагогічною теорією і шкільною практикою завдання виховання молодого покоління у дусі дбайливого, відповідального відношення до природу, здатного вирішувати питання раціонального природокористування, захисту і відновлення природних багатств. Щоб ці вимоги перетворилися на норму поведінки кожної людини, необхідно з дитячих років цілеспрямовано виховувати відчуття відповідальності за стан навколишнього середовища. У системі підготовки молодого покоління до раціонального природокористування, відповідальному відношенню до природних ресурсів важливе місце належить початковій школі, яку можна розглядати як початковий ступінь збагачення людини знаннями про природне і соціальне оточення, знайомства його з цілісною картиною світу і формування науково-обгрунтованого, етичного і естетичного відношення до світу. Жива природа завжди признавалася в педагогіці одним з найважливіших чинників освіти і виховання молодших школярів. Спілкуючись з нею, вивчаючи її об'єкти і явища, діти молодшого шкільного віку поступово осягають світ, в якому живуть: відкривають дивовижне різноманіття рослинного і тваринного світу, усвідомлюють роль природи в житті людини, цінність її пізнання, переживають етично-естетичні почуття і переживання, спонукаючи їх піклується про збереження і примноження природних багатств. Основу для становлення і розвитку відповідального відношення до природи, формування екологічної культури молодших школярів складає зміст учбових предметів початкової школи, які несуть деяку інформацію про життя природи, про взаємодію людини (суспільства) з природою, про її ціннісні властивості. Наприклад, зміст предметів гуманітарно-естетичного циклу (мова, літературне читання, музика, образотворче мистецтво) дозволяє збагачувати запас сенсорно-гармонійних вражень молодших школярів, сприяє розвитку його оцінних думок, повноцінному спілкуванню з природою, грамотній поведінці в ній. Загальновідомо, що витвори мистецтва також, як і реальна природа в її багатообразних проявах фарб, форм, звуків, ароматів служить важливим засобом пізнання навколишнього світу, джерелом знань про природне оточення і етично-естетичних відчуттів. Уроки трудового навчання сприяють розширенню знань природних матеріалів учнів про практичне значення, в житті людини, різноманітності його трудової діяльності, про роль праці в життя людини і суспільства, сприяють формуванню умінь і навиків грамотного спілкування з об'єктами природи, економного використання природних ресурсів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 «Золотое» столетие династии Романовых. Между империей и семьей

После его смерти наследником-цесаревичем объявили Александра Александровича. Внешне Александр разительно отличался от других мужчин рода Романовых: высокого роста, широкий в плечах, с простоватой наружностью, он больше походил на деревенского мужика, чем на принца. В юности он обладал большой физической силой и любил поражать окружающих, сгибая пальцами монеты и ломая подковы. В нем не было ни малейшей доли той рафинированной мужской красоты и аристократизма, которыми отличались его дед и отец. Великий князь не интересовался модой и не питал никакого пристрастия к красивой одежде. Дома он носил штаны, заправленные в грубые солдатские сапоги, и расшитую крестьянскую рубаху. Очень бережливый от природы, Александр даже на публике нередко появлялся в поношенных вещах, из которых предпочитал простые брюки, короткие тужурки, полушубки, сапоги с обрезанными голенищами и круглые каракулевые шапки, какие носили казаки. Министр С. Ю. Витте, много общавшийся с Александром III, оставил подробное описание его внешности в последние годы жизни: «Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; иPтем не менее он своей наружностью, в которой отражался его природный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал окружающим, и если бы не знали, что он император, и он бы вошел в комнату в каком угодно костюме несомненно все бы обратили на него внимание

скачать реферат Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

Вступ Розділ 1. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці 1.1 Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи 1.2 Педагогічні умови виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи Розділ 2. Методика експериментального дослідження 2.1 Організація та аналіз результативності експериментального дослідження 2.2 Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі. Тому суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні, та культурні в екологічному відношенні люди. Усвідомлюючи, що людство не може втручатися в природу, маємо відшукати нові шляхи, технології виробництва, за яких припиниться необдуманий та безвідповідальний на навколишнє середовище, будуть враховуватись вимоги екологічних законів.

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
 Не надейся - не умрешь!

Но получится, что прогресс отброшен на несколько десятков тысяч лет назад. Вот тут, надо думать, понадобятся Души людей, бережливо отобранные Природой. Они включатся в работу и, с их умением творить, обеспечат развитие новой линии людей гораздо быстрее, чем старой. Ведь Природе негде взять разум, она его может только сама создавать. Но, разумеется, выше я описал крайний случай, а в нормальных условиях потусторонний мир, как я полагаю, предназначен для участия в творческом процессе на земле и сегодня. Конечно, мы не знаем, как именно он участвует, но ведь это не значит, что он бездействует. Хочу напомнить читателям, что то, что я написал это даже не научная гипотеза, поскольку я не располагаю никакими точными данными в ее подтверждение, как и мои оппоненты не располагают никакими точными данными, чтобы отрицать эту гипотезу. Это всего лишь оценка окружающей нас Природы, оценка ее законов и логики, оценка ее поступков в похожих случаях. Просто я стою на берегу, смотрю на предмет, напоминающий человека, и прикидываю если его бросить в воды реки Смерть, он утонет или всплывет? И прихожу к выводу у человека есть Душа и она бессмертна! Я понимаю, что любопытствующих такое положение не устраивает, им это нужно обязательно точно знать

скачать реферат Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

Зокрема в Державних стандартах прямо сказано, що початкова школа має продовжити лінію дошкільного розвитку, закріпити й розвинути в умовах шкільного виховання надбання дошкільного дитинства. Актуальність вибраної нами проблеми пояснюється нагальністю сучасних екологічних проблем. Об'єкт дослідження - система навчально-виховного процесу в початковій школі. Предмет дослідження - зміст та методи роботи вчителя початкових класів по формуванню бережливого ставлення до природи молодших школярів. Гіпотеза: ефективність розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи. Мета: з'ясувати вплив різних підходів до розвитку бережливого ставлення до природи молодших школярів. Завдання: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з даної проблеми; охарактеризувати основні підходи до формування бережливого ставлення до природи молодших школярів; навести приклад розробки уроку з природознавства з використанням елементів формування бережливого ставлення до природи. Розділ 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми Людина - частина природи.

 Не надейся - не умрешь!

Но вот из-за каких-то обстоятельств матка гибнет. Казалось бы все, рабочие пчелы выработают свой ресурс и пчелиному рою конец. Ничего подобного, Природа об этом позаботилась. Узнав о гибели матки, рабочие пчелы тут же из воска оттягивают маточники (матка и трутни по размерам больше рабочих пчел) и удлиняют сотню обычных ячеек в сотах. Кладут туда личинки обычных рабочих пчел, что-то происходит, и из этих личинок обычных рабочих бесполых пчел вырастают матка и трутни. Пчелы выпускают их в брачный полет, оплодотворенная новая матка возвращается в улей, и жизнь продолжается. Что следует из этого примера? Если вдруг на Земле все человечество вымрет сразу, то Природу это не обескуражит. Она включит известные ей механизмы, и какой-то вид животных, оставшихся на земле (обезьяны ли, дельфины ли), обретут душу и начнут все сначала. Но получится, что прогресс отброшен на несколько десятков тысяч лет назад. Вот тут, надо думать, понадобятся души людей, бережливо отобранные Природой. Они включатся в работу и с их умением творить обеспечат развитие новой линии людей гораздо быстрее, чем старой

скачать реферат Методика викладання природознавства тема Звірі

Для закріплення та систематизації матеріалу проводяться тестові завдання, роздаються картки. І-1. Взимку всі тварини впадають в сплячку 1. Білочка запасає на зиму корм. 2. Заєць веде активний спосіб життя. 3. В сплячку впадають: ІІ- Запитання до картки: 1. Які звірі впадають в сплячку? 2. Чому білочка не впадає в сплячку? 3. Що їсть заєць взимку? 4. Чому ведмідь взимку спить? Зашифровані відповіді. 1. Узимку йому не знайти їжі: сніг закриває рослини, ховаються тварини. 2. Ведмідь, їжак, борсук. 3. Ця тварина запасає на зиму корм. 4. Молоді гілочки кущів, кору дерев. Т е м у "Тварини весною” доцільно провести в природі, де вчать дітей спостерігати за тваринами безпосередньо, порівнювати їх. Наприклад, спостерігаючи за птахами дотримуємося плану: 1. Роздивіться птаха. 2. Назвіть його. 3.Яка у нього голова? Дзьоб? 4.Який тулуб, крила, хвіст? 5.Чим вкрите тіло? 6. Якого кольору пір’я.? 7. Як співає? 8.Що змінилося в житті птахи з приходом весни? А от звірів побачити не завжди вдається, та про зміни, які прихопить весною в їхнє життя, учнів слід познайомити. Фрагмент екскурсії. М е т а: поглибити знання учнів про звірів весною, їх пристосування по умов життя в навколишньому середовищі про зміни в поведінці з приходом весни, на основі відомостей з народної зоології та світоглядних уявлень про тварин, розвивати позитивно-емоційне ставлення до пізнання навколишнього вміння розповідати; виховувати любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до навколишнього середовища.

скачать реферат Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

В останні роки в українській психолого-педагогічній науці та педагогічній практиці трудова діяльність дошкільників дедалі частіше розглядається не лише як важливий засіб формування в них позитивного ставлення до праці, відповідальності, працелюбності, а й неодмінна умова формування в хлопчиків і дівчаток колективістських рис особистості, доброзичливих взаємин, почуття товариськості З.Н. Борисова, Р. С. Буре, Я.З.Неверович, В.Г.Шур, Г. Г. Якобсон та ін.). У програмі вказується, що діти вже молодшого дошкільного віку повинні вміти засукувати рукава, мити руки з милом, вмивати обличчя, розстібати ґудзики спереду, роздягатися, роззуватися, складати на стільці одяг, ставити взуття під стілець тощо. Формування перелічених умінь і навичок у процесі самообслуговування сприяє вихованню у малюків самостійності, працелюбності, бережливого ставлення до речей, культури поведінки. Добре оволодівши навичками самообслуговування, дитина молодшого дошкільного віку вже може обслужити не лише себе, а й прийти на допомогу своїм товаришам в умивальній кімнаті, під час одягання та роздягання.

скачать реферат Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

Таке широке функціональне об'єднання фізіологічних структур і процесів на основі отримання кінцевого (пристосувального) ефекту називається на результат (час, віддаль, вагу, точність, рахунок, бали). Під час спеціальної перевірки Г.А.Васильков переконався в ефективності використання навіть заочних форм змагального методу. При правильному використанні ігрового і змагального методів розкриваються широкі можливості для виховання в учнів почуття колективізму, бережливого ставлення до товаришів, ініціативи, наполегливості, витримки, свідомої дисципліни. Проте, якщо педагог у процесі керування іграми і змаганнями буде допускати помилки, недооцінюючи негативних проявів у поведінці учнів, то їх вихованню буде нанесено непоправної шкоди. Тому не можна не рахуватись і з позицією вчителів та методистів, які обмежують використання змагального методу через його негативні сторони. Противником змагального методу був і відомий педагог П.Ф.Лесгафт. Адже фактор суперництва та пов'язані з ним взаємостосунки можуть сприяти формуванню не тільки позитивних, але й негативних рис характеру: егоїзму, надмірного честолюбства, пихатості тощо.

скачать реферат Билеты по литературе (Украина)

Грубе втручання у неї означає нищення краси та порушення гармонії, що веде до породження зла. Це добре розуміє дядько Лев, який живе у злагоді з лісовими силами впродовж усього свого життя. Спілкування з природою, доброзичливе ставлення до неї робить героя драми мудрим і духовно багатим. Прикладом високої моралі і мудрості дядька Лева є його бережливе ставлення до дуба-велетня – улюбленого місця розваг усіх лісових Іістот. За таке розуміння природа щедро винагороджує свого захисника: "усякі скарби з лісу йдуть”. В його господарстві був гаразд до тих пір, поки він був живий. Життя дядька Лева перебувало у гармонії з приро-дою. Боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя окреслена стосунками Мавки і Лукаша. Лісова царівна Мавка своїм внутрішнім світом повністю відпо-відає зовнішній красі. Це гармонійна особистість. У лісі, де вона живе, про неї повсякчас піклується Лісовик, ніжно називаючи її “донею”, “дитинкою”. На зиму Мавку запрошує у своє лоно стара, скрипуча верба. У Мавку закоханий Перелес-ник. І, здається, він теж їй не був байдужим. Але одного разу Мавка відчула красу вищу, ніж та, що оточувала її. Це була музика Лукашевоі сопілки. "Навіть весна ще так ніколи не співала”, як це робила Лукашева душа на звичайній сопілці.

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
скачать реферат Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Тема. Написання НЕ з дієсловами Мета: ознайомити учнів з правописом частки НЕ з дієсловами: розвивати вміння писати окремо частку НЕ з дієсловами, зв'язне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати пізнавальну активність, навички роботи в групах; виховувати бережливе ставлення до природи як до рідного дому, бажання зберегти нашу планету для нащадків. Хід уроку Організаційна частина. Актуалізація опорних знань. 1.Перевірка домашнього завдання. Керівники груп перевіряють, звітують учителю 2.Вступна бесіда. Діти, сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми святкуємо день народження. Чий? Ви дізнаєтесь, послухавши казку. «Жили-були у Всесвіті дев'ять сестер, дев'ять красунь. Та одна з них була найчарівніша. Милувалася вона своїми чистими блакитними очима-озерцями, дзвінким життєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, линув перегуками лісових жителів та видзвонював крихітними цвіркунами. Розвівалося на вітрах її розкішне зелене волосся з переплетеного березового та вербового гілля. А ще красуня мала чарівну вдачу. Ступить крок — і заллється все навколо бузковими кольорами, засміється — і розсиплеться пролісковий цвіт, притихне в задумі — і видніється рожевий обрій.» Чи впізнали ви цю красуню? Як її звуть? (Земля.) Так, це планета Земля — наша домівка у Всесвіті.

скачать реферат Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці

Краєзнавчий матеріал може використовуватися на різних етапах уроку. На нього можна спиратись при вивченні нової теми - для актуалізації опорних знань учнів, формування відповідних екологічних понять, при закріпленні вивченого. Велику зацікавленість в учнів викликає використання краєзнавчого матеріалу при проведенні гурткової роботи, біологічних вечорів, свят, вікторин. Це сприяє кращому розумінню учнями навчального матеріалу, наближує навчання до життя, виховує в учнів любов і бережливе ставлення до природи рідного краю. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ І КОРИСНИХ РОСЛИН НА ЧЕРНІГІВЩИНІ Нині увага всього світу прикута до охорони біорізноманіття, оскільки зникнення видів рослин та тварин відбувається із все зростаючою швидкістю. Останнім часом ботанікам все частіше доводиться фіксувати зникаючі види, що потребують охорони. Частина видів рослин завжди були рідкісними з причин, пов'язаних з природно-історичними процесами. Це реліктові, ендемічні, погранично-ареальні види. В останні десятиріччя велика кількість видів рослин набула статусу рідкісних внаслідок господарської діяльності людини.

скачать реферат Ґрунти України

Чорноземи втратили третину гумусу. Основні напрями охорони ґрунтів. 1.Підвищення родючості. 2.Запобігання водній і вітровій ерозії. 3.Запобігання повторному засоленню. 4.Додержання суворої економії під час відведення земель для народногосподарського використання. 5.Проведення рекультивації угідь після гірничих і торфовиробок. Формування бережливого ставлення до ґрунту починається з дошкільного віку. Організовуючи з дітьми вирощування рослин на ділянці дошкільного закладу, слід сформувати у них переконання в тому, що не можна лише брати у землі -- треба їй давати. Лише за такої взаємодії можна одержувати хороший урожай. Слід пропонувати дітям восени вкопувати опале листя в грунт, показуючи навесні, що земля від цього стає темнішою, родючішою. Висаджуючи рослини, треба вносити органічні і мінеральні добрива, переконуючи дітей у необхідності піклування людини про родючість землі. Тундрова глеєвий. 2. Торфяно-болотний. 3. Підзолистий. 4. Дерново-підзолистий. 5. Болотно-подзолистий. 6. Серий лесовий. 7. Чернозем типовий. 8. Лучно-чорноземний. 9. Каштановий. 10. Бурий пустельно-степовий. 11. Солонець. 12. Солончак. 13. Сірозем. 14. Жевтозем. 15. Червонозем. 16. Алювіально-дерновий.

скачать реферат Речення. Види речень за метою висловлювання

Автор Кушнір Надія Віталіївна, учитель української мови Донецької ЗОШ № 61 Вступ Тема уроку Речення Види речень за метою висловлювання Мета уроку: забезпечити засвоєння учнями поняття про види речень за метою висловлювання та інтонацією, їх комунікативну функцію, продовжити роботу над формуванням комунікативної компетентності учнів, збагачувати їх словниковий запас, продовжити формування вмінь працювати в групі, колективі, формувати соціальну компетентність учнів, сприяти вихованню любові до природи. Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть Пояснити принципи поділу речень на види за метою висловлювання та інтонацією, Набути навичок роботи в групах, колективі. Обладнання: картки з завданнями для групової роботи, схема Молодці! За гарну роботу на уроці ви отримуєте такі оцінки. (учитель проводить оцінювання) Наш урок закінчено. До побачення.

скачать реферат Глобальні проблеми сучасності

Проблеми сучасної глобалізації викликають тривогу серед політиків, вчених, громадськості багатьох країн. В цьому зв'язку наочною є позиція лідерів держав та урядів, що була сформована в комюніке «Групи-8» у 1999 р. «Завдання полягає в тому, - сказано в комюніке, - щоб застосувати величезний потенціал глобалізації і при цьому звести до мінімуму пов'язані з нею ризики, розвіявши побоювання з приводу недостатнього контролю за її наслідками. Наша діяльність мусить бути направлена на збереження і примноження благ глобалізації та забезпечення того, щоб вони були доступні для людей у всьому світі. Тому ми закликаємо до спільних дій з метою вирішення цього завдання, а також для повної реалізації можливості глобалізації та підвищення добробуту і сприяння соціальному прогресу за умови бережливого ставлення до навколишнього середовища». Глобалізація - це складний та багатовимірний феномен, вплив якого стрімко зростає. Останнє актуалізує питання про її структуру і сутність. Концептуалізація процесу глобалізації створює основу для припущення, що даний процес має два рівні - природну, некеровану глобалізацію і глобалізацію штучну, організовану, керовану.

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
скачать реферат Философия Древнего Китая

Проте ця держава ієрархічна. І протиставлення “цзюн-цзи” (“государева сина”) “сяо жень” (простолюдинові) суперечить тезису Конфуція про однаковість виховання, – адже по природі люди майже рівні між собою. А це протиставлення дуже сильне. Шляхетна людина вчиняє так, як велить обов’язок, думає про мораль. Дрібна людина думає про те, як би краще улаштуватися; “шляхетна людина думає про те, як би не порушити закони; дрібна людина думає про те, як здобути вигоду. “Шляхетна людина допомагає робити красиві вчинки і не допомагає робити некрасивих. Дрібна людина вчиняє протилежним способом”. ”Шляхетна людина, впадаючи у нестаток, стійко це переносить, проста людина, впадаючи у нестаток, розпускається”. “Шляхетна людина боїться трьох речей: вона боїться веління неба, великих людей, та слів абсолютно мудрих, дрібна людина не знає ні волі неба і не лякається його, зневажає великих людей, що займають високе місце; лишає без уваги слова мудрих людей”. “Про шляхетну людину не можна судити по дрібницях, йому можна довірити великі справи.

скачать реферат Проблема происхождения государства у И. Канта, Т. Гоббса

Кант, рассматривается им не столько в аспекте наслаждения человека созидаемым им изобилием, сколько с точки зрения углубляющегося и нем сознания, что всем этим изобилием он обязан самому себе, своей свободной воле побуждающей его к труду, прежде всего в силу его трудности, в преодолении которой утверждается человеческая воля к самоопределению. «Похоже на то, - продолжает Кант свое рассуждение о "величайшей бережливости", обнаруженной природой в смысле наделения человека такими "дарами", которые могли бы препятствовать развитию его свободной воли именно в этом направлении, - что она рассчитывала больше на его разумную самооценку, чем на его внешнее благополучие.

скачать реферат Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

8. З метою координації роботи громадськості, широкого залучення її до розробки та виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища, бережливого ставлення до природних ресурсів і підтримання контактів з природоохоронними органами при громадських природоохоронних формуваннях та при підрозділах Державної екологічної інспекції Мінприроди України можуть створюватись на громадських засадах штаби громадських інспекторів. 9. Організаційними формами громадського контролю можуть бути планові та термінові перевірки об'єктів, цільові рейди, участь в перевірках, що здійснюють органи державного контролю, та термінові перевірки ( у випадках отримання оперативної інформації про грубе порушення природоохоронного законодавства, про аварію або надзвичайну ситуацію). 10. Громадських інспекторів призначають: 1) в громадських природоохоронних формуваннях- керівні органи цих формувань відповідно до їх статутів.

скачать реферат Диференційний підхід в системі навчання

Те ж саме стосується концепції національного виховання – створеної впродовж віків народної системи поглядів, переконань, ідей, традицій, звичаїв, покликанних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Серед принципів національного виховання: народність (оволодіння рідною мовою, любов до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до культури, народних традицій і звичаїв; природовідповідність (врахування багатонаціональної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, національних і регіональних особливостей; культуровідповідність – органічний зв’язок з історією народу, традиціями, з народними ремеслами. промислами; гуманізація – створення умов для формуваня кращих якостей та здібностей дитини; демократизація –усунення авторитарного стилю виховання. Сприймання особистості виховання як вищої соціальної цінності, її право на виявлення індивідуальності; етнізація навчально-виховного процесу – наповнення виховним національним змістом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.