телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Рыбалка -30% Книги -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Політологія. Політичні системи в Україні

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Рівень політ, свідомості визначає рівень інституалізації політ, поглядів та ідеалів, цілей і програм, норм і установлень у поведінці людей, органів влади і самоуправління; політична організація, яка характеризує роль ін-тів публічної влади як центрів управління і регулювання сусп. процесів. Сукупність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, парт. і сусп.-політ, ін-тів, груп тиску і т.ін. складає орг. основу П. Наявність і взаємодія вищезазначених структурних елементів надає П. внутрішньої цілісності, наділяє її постійним джерелом саморозвитку. Природа П. глибоко пов'язана з екон. сферою сусп-ва, екон. (базисними) відносинами й інтересами. Діалектика взаємовпливу П. і економіки призводить до того, що екон. діяльність набуває політ. змісту, а політ, поведінка і діяльність трансформуються в економічні, або ж, як мінімум, отримують екон. складову свого комплексного прояву. Актуалізація діалектики П. й економіки в кожному конкретному сусп-ві призводить до виникнення екон., фінанс., соц., демограф. П. держави, її втручання в економіку, участі в процесах виробництва і розподілу, опори на екон. сферу при виробленні орієнтирів зовнішньо- і внутрішньополіт. поведінки. Значною мірою П. по-в'язана також із сферою культури, яка визначає культурний зміст П., її зв'язок з історією, моральністю і т.д. Сучас. рівень розвитку світового співтовариства ставить питання про визначення кордонів, меж розвитку і впливу П., в т.ч. і допустимого простору її тиску на ін. сусп. утворення. Нехтування такими кордонами стимулює розвиток негативних соц.-політ. явищ: надмірної ідеологізації, політизації неполіт. і неідеолог. сфер діяльності, поведінки, свідомості, що приводить до створення вакууму сусп. регуляцій і регресивного варіанта політ, еволюції. певну територію. Існують й альтернативні точки зору (П.Сорокін): Н. є штучною конструк­цією, складність і різнорідність якої не дозволяють вбачати у ній стійку сусп. структуру, а процес її тимчасового об'єднання відбу­вається вимушено під впливом сукупної людської діяльності. Проте більшість науковців до сутнісних ознак Н., як правило, відносять спільність території, мови, культури, екон. зв'язків, психічних особливостей, само-ідентифікації тощо. Важливою особливістю форму­вання

Н. є об'єктивний процес утворення нац. д-в у різних фор­мах їх політ, організації і міри са­мостійності (Ф.Енгельс, К.Ка-утський, М.Вебер). На такій ме­тодолог. основі виникла політ. теорія Н., яка трактує останню насамперед як політ, спільноту, котра має власну д-ву або прагне реалізувати своє право на само­визначення і змагається за її ут-ворення чи відродження. Якщо протягом тривалого часу політ. наука Заходу вважала Н. лише ті людські спільноти, які вже мали власні д-ви, то останнім часом до них почали відносити і ті народи. які вели і ведуть боротьбу за їх створення. Отже, політ, теорія визнає Н. як політ, спільноту, яка об'єднує всіх громадян д-ви неза­лежно від їх етнічного, соц. по­ходження, культурно-мовних та ін. особливостей. Політологія як наука. Предмет політології.1 Роль політики в політичному житті суспільства.5 Політологічні школи світу10 Політичне життя суспільства.17 Політика як вид регулювання суспільних видносин22 Політика як наука і мистецтво.26 Політична свідомість і політична культура.32 Політичний конфлікт37 Розвиток політичної думки в україні42 Політичні концепції українських мислителів 20-го сторіччя48 Державна влада і концепція розподілу влади.65 Проблема парламентаризму.70 Інститут президентства.73 Органи виконавчої влади75 Вебер: про особливості влади77 Моделі та форми демократії.78 Політична система суспільства81 Держава в політичній системі суспільства85 Політичні партії та партійні системи.Error: Refere ce source o fou d Громадські організації та рухи.93 Політична ідеологія95 Консерватизм. Неоконсерватизм.97 Лібералізм та неолібералізм.102 Соціалістична ідеологія106 Соціал-демократизм.108 Релігійно-клерикальні концепції суспільного розвитку110 Релігія і політика113 Збройні сили115 Технології і антитехнології в політичному процесі в умовах міжпартійного суперництва117 Проблеми формування і функціонування політичної влади в україні122 Політична еліта127 Лідерство132 Етнонаціональна політика136 Економічна політика держави в умовах переходу до ринку138 Проблеми економічної політики україни на сучасному етапі141 Політика і глобальні проблеми сучасності.144 Світовий політичний процес147 Політика та міжнародні відносини.149 Нація153 1 Це питання поставляється на умовах as is 156

Теоретико-пізнавальна функція, що означає вивчення, систематизацію, пояснення, аналіз, узагальнення і оцінку політ, явищ. Вона виступає теорет. основою політ. творчості, політ. реформ і реорганізацій. П. через названу функцію проявляється у вигляді сукупності взаємопов'язаних теорет. концепцій, що спираються на закономірності сусп. розвитку, незалежні від суб'єктивних намірів і бажань соц. суб'єктів. Теорет. пізнання дає змогу всебічно вивчити й оцінити досвід їхньої політ, діяльності, політ, мистецтво, дає знання політ, умов, засобів і форм вирішення соц. питань. Методологічна функція П. охоплює способи, методи й принципи теорет. дослідження політ. і практичної реалізації здобутих знань. Через світоглядну функцію утверджуються цінності, ідеали, норми цивілізованої політ, системи, політ, культури соц. суб'єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу у сусп-ві, оптимальному функціонуванню політ. ін-тів. Прогностична функція полягає у передбаченні шляхів розвитку політ, процесів, різних варіантів політ, поведінки. Це необхідно для вироблення механізму раціональної організації політ, процесів, урахування ресурсів політ, влади. У нинішніх умовах зростає роль прогнозування політ, поведінки соц. суб'єктів та наслідків здійснення політ, акцій. Прикладна функція забезпечує вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів, механізмів реалізації політ. знань, раціональної організації політ, процесів. Ця функція забезпечує вивчення і врахування ефективності політ, рішень, стану сусп. думки, ставлення громадськості до політ, ін-тів, структур і норм. Функція політичної соціалізації забезпечує процес включення людини в політ, сферу життя сусп-ва і формування певного типу політ, культури. Зазначені функції тісно пов'язані із загальними функціями політики, які виступають у цивілізованому сусп-ві на перше місце (підтримка сусп. порядку, забезпечення громадян, миру і нац. злагоди, гарантії свободи і гідності громадян). П. як наука відрізняється від П. як навч. дисципліни, яка відбирає частину загальнотеорет. і прикладного матеріалу. Його опрацьовують і викладають так, щоб відповідно до завдань політолог. підготовки у доступній формі дати необхідний мінімум наукових знань. Вони можуть бути усвідомлені з урахуванням взаємовідносин загальнолюдського, національного і класового в політиці, формаційних і загальноцивілізац. аспектів її розвитку. Політ, освіта спрямована на надання політиці людського виміру, отримання проявів у політ, діяльності егоцентричної мотивації, нетерпимості, ідеологізації, раціоналізму. При цьому необхідні відхід від однобічного використання традиц. методів викладання, розвиток живого діалогу, політ, дискусій, аналіз конкретних політ, ситуацій, соціолог, дослідження. У процесі становлення і розвитку П. в Україні було б згубним для всього сусп-ва ізолювати її від світового політ, знання й зосереджуватись лише на розкритті тієї частини світового досвіду, яка збігається з вітчизн. нац. розвитком. Слід пам'ятати, що самоізоляція негативно впливає не лише на економіку, а й на розвиток культури та науки в цілому, спричиняє виникнення феномена «закритого суспільства».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1917

Політичні системи України 1917–1920 років. — К., 2003. — С. 68–69. 76 (76) Капелюшний В. Назв, праця. — С. 111. 77 (77) Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. Прага, 1921. Т. 1. С. 15–16. 78 (78) Див.: Українська Центральна Рада. Т. І. С. 38–39. 79 (79) Винниченко В. Відродження нації. Київ; Відень, 1920. Ч. 1. С. 78. 80 (80) Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ; Відень, 1921. С. 543. 81 (81) Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. С. 80. 82 (82) Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції…Т. 1. С. 13–16. 83 (83) Дорошенко Д. Історія України 1917–1923. Т. і. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. С. 42. 84 (84) Там само. С. 41. 85 (85) Там само. С. 41–42. 86 (86) Там само. С. 44. 87 (87) Там само. 88 (88) Там само. С. 45. 89 Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. — М., 1987. — С. 149–185; Аврех А. Крушение царизма и миф о реформистской альтернативе // Коммунист. — 1987. -? 2. — С. 54–62; Проблемы изучения истории русской философии и культуры

скачать реферат Моделі економічних систем

До того ж зміна політичного курсу нашої країни також змушують критично оцінювати попередню модель економічного розвитку. Головною проблемою сучасного періоду формування научних економічних систем у вітчизняній науці можна вважати проблему суміщення універсальних, розроблених світовою економічною думкою , з необхідністю відображення важкої картини сучасної економічної дійсності в Україні. 1. Економічна система та її основні частини Економічна система - це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, які визначають природу економічних систем. Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці, політології, політиці. Проте в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і янчук О.О. Структурна перебудова в Україні – першочергове завдання ринкового реформування економіки // Економіка та підприємництво И. 7-К.:КНЕУ, 2001 – С.29 28. Руденко Ю.М. Змішана економіка розвинутих країн як орієнтир трансформаційних перетворень в Україні // Економіка та підприємництво Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів – К.:КНЕУ, В.1-С.56 1 5

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

ХХХIV тематичний випуск «Соцальн й нацональн чинники революцй  реформ в Укран: проблеми взамовпливв (до 90-рччя УНР)P Запоржжя, 2008. С. 93103; Его же. Украинская революция 19171920Pгг. К выяснению контуров и параметров исторического феномена // Глея. Науковий всник. Зб. наукових праць. ¶сторичн науки. Флософськ науки. Полтичн науки.P Вип. 18. К., 2009. С. 420; Его же. Новейшие тенденции и актуальные проблемы историографического освоения опыта украинского национального движения в 19171920 годах // Там же.P Вып. 20. К., 2009. С. 430; Его же. Феномен Украинской революции // Российская история.P 2009. P1. С. 3446; Суспльно-полтичн трансформац в Укран в ХХ столтт: вд задумв до реалй.P К., 2009. 1104 107 Див., напр.: Яневський Д. Полтичн системи Украни 19171920 рокв: спроби творення  причини поразок.P К., 2003. С. 337365; Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Укранськ проекти в Росйськй мпер // Украна  Рося в сторичнй ретроспектив. Нариси в 3-х т.P Т. 3. К., 2004. С. 412499; Михутина И

скачать реферат Украинская Центральная Рада /Укр./

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" кафедра історії та політології Реферат на тему "Українська Центральна Рада" Виконав: студент ДЕН-ІІ Перегуда Максим Київ –2000 План. Вступ Створення Української Центральної Ради 1-й Універсал УЦР Стосунки Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом Посилення конфлікту з Тимчасовим урядом Жовтневі події 1917 р. у Києві. Проголошення Української Народної Республіки. Українсько-більшовицька війна Брестський мирний договір. Його результати Висновки. Вступ. Наприкінці лютого 1917 р. несподівано для багатьох сучасників відбулася завершальна сцена в існуванні Російської імперії. 24 лютого в Петрограді здійнялася хвиля масового страйкового руху, Державна дума стала в опозицію до уряду. 27 лютого самодержавство впало, влада зосередилася в руках Тимчасового комітету Державної Думи. 2 березня члени цього комітету прийняли від царя акт про зречення і сформували новий Тимчасовий уряд країни. Революція перемогла. Активну участь у петроградських подіях взяли українські вояки, які стали на бік Державної Думи. На початку березня в Петрограді утворився Тимчасовий український революційний комітет, який 2 березня опублікував відозву до українців Петрограда, закликавши їх спрямувати свою енергію „на завоювання власних національно-політичних прав", наповнити її „свідомістю власних національних інтересів".

 Перспективи Української Революції

До того приднуться послдовне, щораз сильнше, тотальне пов'язування народного господарства Украни з московським, поставлення такого принципу в основу цло совтсько господарсько системи. Вона керуться не економчними, а бльш полтичними рацями, щоб з часом вддлення Украни вд Рос було з економчного боку неможливе, чи дуже трудне, щоб господарство Украни завмирало автоматично, коли Москва спинить кровообг у вдповдних артерях, чи коли б вони були перерван вддленням Украни вд Москви. Большевики намагаються наркотизувати полтичне думання укранця люзю, що через злуку з Росю Украна, укранський народ, укранська людина мають вс можливост широкого росту вдкрит, користають з надбань  могутности цло мпер. Такими люзями, створюваними пропагандою, вони хочуть вбити вдчуття  розумння т дйсности, що Украна  тльки колоню Москви, що укранський народ для Рос  рабом, постачальником людсько сили, мозку, рук  дбр; що укранська культура обкрадена з усх надбань  позбавлена змоги зростання, укранськ сили запряжен до творчо прац для Рос, або винищуван; що укранська людина тотально закрпачена

скачать реферат Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Повною мірою реформа вступила у дію лише після виборів до Верховної Ради України 2006 року. Але цей документ мав дуже багато протиріч та недосконалостей, які згодом дуже вплинули на ще більшу дестабілізацію політичної і, як наслідок, економічної та соціальної системи в Україні. Проблеми, що виникли, після запровадження у дію реформи, були спричинені, на мою думку, бажанням деяких політичних сил нашвидкуруч прийняти цей важливий документ, що у свою чергу унеможливило досягнення широкого консенсусу у політичних колах України, щодо змісту документу та подальших напрямків реформування політичної системи України. Без сумніву, початок політичної реформи дуже вплинув на побудову демократичного процесу в державі, дав поштовх до утворення нових демократичних політичних інститутів: суттєво зросла роль коаліції парламентських фракцій і самого парламенту, уряд має діяти на коаліційних засадах, але й отримує значно ширші повноваження і більшу незалежність, зросла роль політичних партій. Тепер політики мали б шукати взаємопорозуміння між собою, застосовуючи демократичні методи співпраці. Але у зміненій конституції з їзді депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку, який відбувся під час виборчої кампанії 2004 року, де під загрозу були поставлені територіальна цілісність України і громадянський мир .

скачать реферат Політологія

Організаційне оформлення політології відбулося в країнах Заходу лише після Другої світової війни, бо ще до середини ХХ століття в гуманітарній науці розуміння політичної системи обмежувалося вченням про державу. У ті часи тільки право, насамперед державне й міжнародне, повністю домінувало в процесі вивчення політичних систем. І тільки після Другої світової війни з’явилися теоретичні праці, в яких предметом політики стало не тільки життя держав, а й діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, громадських організацій та інших політичних інститутів. Саме тоді остаточно сформувалося поняття сучасної політології. Політична наука стала настільки самостійною, що почала активно співпрацювати з іншими гуманітарними науками, не розчиняючись у них. Тоді ж оформлюються сучасні методології суспільних наук, чіткіше розмежовуються їхні предметні сфери, установлюється взаємодія політичної науки із суміжними галузями знань; у сфері політичної науки виникає система наукових шкіл і напрямків (дослідження свідомої та підсвідомої мотивації політики, політичної поведінки, психології вольових актів влади, аналіз зовнішньої політики, понять політичного реалізму і т.п.); відбувається, як і в інших соціальних науках, спеціалізація наукового знання (дослідження внутрішньої, зовнішньої політики, політичних систем, політичного лідерства, типології влади та ін.); завершується перехід від праці ізольованих груп та окремих учених до організації наукових установ, мережі навчальних закладів, що готують кадри спеціалістів, починається видавнича діяльність, з’являються спеціалізовані періодичні видання.

скачать реферат Інститут глави держави в Україні

ЗмістВступ Розділ 1. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні Роль інституту президентства в державотворенні України Конституційно-правовий статус Президента України Реформування конституційно-правового статусу Президента України Принципи конституційно-правового статусу Президента України Розділ 2. Функції Президента України 2.1Повноваження Президента України 2.2Секретаріат Президента України 2.3Рада національної безпеки і оборони України Розділ 3. Повноваження Президента України відповідно до проекту Конституції України Висновок Список використаних джерел Вступ Актуальність дослідження. Нинішній етап реформування правової і політичної системи України пов'язаний з необхідністю покращення функціонування демократичних інститутів. Серед таких інститутів є інститут Президента України, який у сучасній політичній ситуації є не стабільним й тому потребує ефективного реформування. Досліджена тема на є найбільш актуальною тому що в Україні у січні місяці очікуються вибори президента України 2010. У нашій державі пост Президента було запроваджено Законом України від 5 грудня 1998 року 183/98-ВР Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України.

скачать реферат Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Вони помітили, що в будь-якій спільноті людей обов'язково з'являються свої лідери досвідчені, активні люди, спроможні вести за собою інших. Пізніше проблему політичного лідерства намагалися осмислити Платон, Н. Макіавеллі, Т. Карлейль, Р. Емерсон, Ф. Ніцше, Г. Торд. У наш час поняття політичного лідерства, політичної еліти сформулювали (хоч і дещо по-різному) Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс та інші філософи, політологи, політичні психологи. Еліта політична (від франц. — краще, відбірне, вибране) меншість суспільства, що становить собою достатньою мірою самостійну, вищу, відносно привілейовану групу, наділену особливими психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов'язаних з використанням державної влади або впливом на неї. В Україні, як ніде, були і є тисячі геніальних, видатних людей, які уславили нашу націю, народ, державу у найрізноманітніших сферах діяльності. Нібито не бракує таких людей і нині. Тоді чому ж десять років розбудови самостійної, демократичної, соборної держави, про яку мріяли покоління наших співвітчизників, стали для нас такими болісними, вкрай складними, а з багатьох питань викликали навіть загрозливе тупцювання на місці? Думок і тверджень з цього приводу існує чимало.

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Типові питання були такими: 1) Wha cou ries does Ukrai e ( he UK) border o ? 2) Wha is he area of your cou ry? 3) Wha is i s clima e like? 4) Wha are i s mai mi eral resources? 5) Wha is i s relief like? 6) Wha are he mai rivers of your cou ry? How lo g are hey? 7) Wha is he capi al of your cou ry? I s mai eco omic a d cul ural ce ers? 8) Wha is he popula io of your cou ry? 9) Speak abou he emblem of your cou ry. 10) Wha do you k ow abou i s flag? 11) Wha do you k ow abou he poli ical sys em of your cou ry? 12) Wha are he mai his oric periods of your cou ry? 13) Wha mo ume s of Kyiv (Lo do ) would you recomme d us o see? 14) Speak abou your favouri e mo ume of your home ci y. 15) Wha i dus ries are mos developed i your cou ry? 16) Wha e viro me al problems does your cou ry have? У ході дискусії учні могли користатися таблицями, у яких містяться дані про площу і політичні системи України й Англії, а також довідковими даними про клімат, рельєф, корисні копалини, водяні ресурси цих країн.

скачать реферат Суверенітет України

Вважалося, що досить змінити традиційну за часів перебудови політичну лексику на національну й це одразу стане гарантією отримання фінансової допомоги Заходу. Головне - це бути поза Росією: "Геть від Москви!" Де бути й з ким - це, вважалося, питання другорядні. Звідси - спроба обіграти своєрідну концепцію "геополітичного кола", згідно з якою все, що навколо України (Захід, Схід, Південь і Північ) є пріоритетами її зовнішньої політики."Геополітичне становище України, - зазначав Президент України Л. Д. Кучма, - вимагає економічного та політичного урівноваження наших відносин і на Заході, і на Сході. Стратегічний вибір на приєднання до європейських інтеграційних процесів жодною мірою не повинен позначитися на зусиллях щодо забезпечення інтересів України на постсоюзному просторі. У перші роки після розпаду СРСР тут багато втрачено. Але політика України на цьому напрямі поступово стає дедалі активнішою і прагматичнішою".Український геополітичний романтизм закінчився досить швидко. Цьому сприяли дві важливі події: вирішення долі ядерної зброї в Україні та питання розширення НАТО на Схід. У 1992-1993 рр. у зв'язку з питаннями, пов'язаними з ядерним статусом України, їй вперше довелося реально зіткнутися з пошуком раціональних рішень в контексті трикутника "Захід (насамперед США)-Росія -Україна".

скачать реферат Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Сам термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такими специфічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предмет були включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації, загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та інших наук. Таким чином, можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легко запам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральні групи. Якось відомий американський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: , «Досить ділити Севастополь». Експресивного в її поліграфічної програмі, під час проходження передвиборних компаній нічого не було виявлено. ріс 17-18 У Литвина на плакатах, також відсутній портрет, (як і Юлії Тимошенко) і зображений гасло на дуже невдалому тлі - жовтому. (Рис. 1-2) На пошту були розіслані портрети з його підписом і біографією на зворотному боці, брошури з його біографією та програмою.

скачать реферат Історія світової політичної думки

Предметом більшості досліджень німецькі політологи обирають політичний лад, політичні партії, громадські організації, політичну поведінку, вибори і виборчі технології. Сильні позиції в них і в царині компаративістської політології, політичної філософії, історії політичних ідей. Найвідоміші німецькі політологи — Т. Адорно, К. Баймер, Р. Дарендорф, Ф. Пойман, О. Флехтгайм, В. Генніс, Р. Майєр, О. Штаммер, Г. Шнайдер, Е. Кріпендорф, Е. Гіп-гіель, К. Лудс. Авторитетними є політологічні школи Італії (особливо у сфері політичної соціології), Канади, національні асоціації політичних наук Бельгії, Голландії, Данії, Австралії, скандинавська асоціація політичних наук, яка об'єднує політологів Норвегії, Швеції, Фінляндії. У 1970 p. було створено Європейський консорціум для політичних наук і досліджень. Здебільшого європейські політологічні концепції містять уявлення про управління як соціальну функцію, а порядок і контроль — як мету політичної діяльності; про владу як засіб вирішення конкретних проблем суспільства, ухвалення відповідних політичних рішень; пов'язують «політичне» управління з громадським і державною владою.

скачать реферат Оподаткування малого бізнесу

Для досягнення цієї мети держава постійно шукає нові прогресивні способи і системи оподаткування. На сучасному етапі розвитку економіки України великі підприємства переживають кризу, відбувається розукрупнення підприємств, і розвиток економіки залежить від діяльності малого бізнесу, малих підприємств всіх форм власності. Питання доцільності збереження чинних спрощених режимів оподаткування набуває дедалі значнішого суспільного резонансу й особливої актуальності. Щоб неупереджено дати на нього відповідь, ретельно розглянемо наслідки використання в Україні цих режимів за весь період дії відповідних законодавчих актів. Різним аспектам проблеми формування регуляторної політики реформування податкової системи України присвячені роботи таких відомих вітчизняних фахівців – науковців і практиків, – як В.П. Вишневський, Ю.Б. Іванов, М.П. Кучерявенко та ін. Але проблеми системного аналізу створення сприятливого бізнес-середовища шляхом впровадження спеціальних систем оподаткування та обґрунтування напрямків їх подальшого розвитку ще не знайшли достатнього науково-теоретичного та методичного вирішення, що спричиняє невизначеність та практичні складнощі їх застосування.

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
скачать реферат Економічні системи

Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючи елементи, які визначають природу економічних систем. Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці,політології, політиці. Проте в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і відображає суттєві сторони економічної системи, не є повною. Саме тому в науковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих відносин (економічний базис), сукупність видів господарської діяльності тощо. Між цими поняттями часто ставлять знак рівності, розглядають їх як синонімічні. Поняття «економічна система» можна доповнити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого.

скачать реферат Політика як суспільне явище

Реферат з політології Політика як суспільне явище Поняття фактично бездіяльні, обмежені у правовому аспекті різноманітні громадські організації, об'єднання. Авторитаризм однак відрізняється від тоталітаризму ще більш реакційним, антинародним політичним режимом (типу фашизму в Німеччині, Іспанії, Італії чи сталінізму в СРСР). Відмінність між авторитаризмом і тоталітаризмом полягає саме в тому, що авторитаризм, як правило, обмежується суто сферою політики, а тоталітаризм ще й активно проникає і деструктивно впливає на приватне життя людей (латиноамериканські військові режими і режими особистої влади в окремих африканських країнах). Авторитаризм і тоталітаризм часто взаємозамінюються, один тип влади переходить в інший. Окремі вчені вважають авторитаризм необхідним засобом формування громадянського суспільства під час переходу від тоталітаризму до демократії. Тоталітарний режим характеризується практично повним поглинанням державою громадянського суспільства, всеохоплюючим контролем і репресивним примушенням громадян до виконання владної волі.

скачать реферат Політична еліта, лідерство і демократія

За нинішніх умов демократизація суспільства в Україні є вирішальним засобом оновлення всіх сфер суспільного життя. Демократія є і ціллю, і умовою, і ефективним способом радикальної трансформації політичної системи та всього суспільства, гарантією незворотності цього процесу. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В СТРУКТУРІ ВЛАДИ Незалежно від характеру політичного устрою влада в кожній країні здійснюється певною групою людей — елітою. Це не тільки ті, хто формально наділений владою, а й ті, хто грає істотну роль у підготовці, реалізацій політичних рішень. Деякі політологи ототожнюють політичну еліту з правлячою. Згідно з поглядами інших, ці поняття не збігаються. Так, Ч.-Р. Мiллс, А. Галкін вважають, що правляча еліта — це категорія осіб, рішення яких істотно впливають на функціонування i розвиток суспільства в економiчнiй i полiтичнiй сферах. З точки зору структури влади правляча еліта складається з групи, яка приймає полiтичнi рішення, i групи, що здійснює політичний тиск. Основним носієм владних функцій формально виступає політична еліта як частина правлячої. Її реальні можливості дуже великі, проте не безмежні.

скачать реферат Політичні партії в Україні

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: є лише першим кроком на цьому шляху. Треба ще прийняти відповідні нормативні акти, які б чітко визначили характер державного фінансування політичних партій за результатами парламентських виборів і вжити необхідних заходів для державної підтримки виборчих кампаній. Визначною подією у розвитку демократичних процесів в Україні стало прийняття нової Конституції, що сприятиме розвиткові громадянського суспільства, формуванню професійного парламенту та ефективній реалізації принципу поділу влад. А щоб політичні процеси рухалися саме в такому напрямку, державні інститути повинні цілеспрямовано, активно впливати на розвиток багатопартійності, допомагати становленню партій та суспільно-політичних організацій України. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 1997.  Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов - на - Дону., 1996.  Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.  Мельник В.А. Политология. – Минск., 1996.  Мальцев В.А. Основы политологии. – М.,1997.  Назаренко С.И. Политические партии и партийные системы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.