телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Соціалістична Ліга Нового Сходу

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Соціалістична Ліга Нового Сходу – одна із міжнародних організацій, що функціонувала у Празі на протязі 1927–1930 х років завдячуючи зусиллям українських, російських і білоруських соціалістів: Микити Шаповала, Никифора Григорієва, Миколи Мандрики, Віктора Чернова, Віссаріона Гурєвіча, Григорія Шрейдера, Тамаша Гриба, Василя Захарки, Петра Кричевського та інших. Згодом до складу організації, поділяючи її мету та завдання, спрямовані на «мирне врегулювання національного питання на Сході Європи», приєдналися діячі Вірменського революційного союзу «Дашнакцютун» (Н. Нікогосян, О. Акінян, Е. Айрапецян, Н. Бадалян) та Єврейського «Паалей Ціон» – Соломон Гольдельман і Хаїм Житловський. Епізодично в діяльності Ліги брали участь діячі празької філії Грузинської соціал-демократичної партії, Націонал-демократичної партії горців Північного Кавказу, Кубанської громади. Починаючи з жовтня 1926 року й на протязі дванадцяти місяців по тому, на спільних засіданнях, які відбувалися практично щотижнево, в процесі обмірковування питань координації спільної діяльності соціалістичних сил щодо ідеологічного протистояння більшовизму та фашизму, під час дискусій та обговорень, поступово випрацьовувалася політична платформа організації та завершувався процес її організаційного оформлення. Так, згідно з узгодженим статутом та його основними положеннями, Ліга оголошувалася персональним (поосібним) об'єднанням представників соціалістичних партій, які ставлять перед собою мету «створити таку морально-політичну атмосферу, що була б конче необхідною та доцільною для врегулювання національного питання в Східній Європі». Зауважимо: питання «поосібності» було вимушеним для організаторів. Пояснювалося все негативною позицією Робітничого Соціалістичного Інтернаціоналу в ставленні до СЛНС. Окремим параграфом в статуті було занотовано й інше: членами Соціалістичної Ліги можуть бути не тільки представники народів, «які в силу історичних обставин опинилися в складі Радянського Союзу, але й тих, які межують із кордонами останнього,» (Фінляндія, Польща, країни Балтії), а також представники тих народів, «культурно-господарське життя яких тяжіє до аграрного Сходу». Цей параграф з часом був поглиблений пропозицією українських соціалістів приймати до лав організації тільки тих «народних представників», які є соціалістами за переконанням. Стосовно політичної платформи Соціалістичної Ліги, як складової частини статуту. В її основі, опрацьованій спеціально створеною комісією, обстоювалася думка, що реальною умовою врегулювання національного питання в Східній Європі є визнання рівноправності націй, їхнього невід'ємного права на самовизначення аж до повної незалежності та демократизація міжнародних відносин. Окремо були включені положення про незалежність та захист національних меншин, про політичну сутність соціалістичного інтернаціоналізму, про організацію плебісциту у випадку оголошення суверенітету, про пропорційну ліквідацію боргів у випадку розподілу загальнодержавної власності, про вирішення суперечливих міжнародних і міжнаціональних конфліктів. В політичній програмі СЛНС акцентувалась увага і на обстоюванні ідеї створення на теренах колишнього СРСР «вільного союзу нових національних держав» («трудових республік») на основі ряду певних принципів, таких як: 1) проведення солідарної та консолідованої міжнародної політики; 2) взаємної гарантії суверенітету суб'єктів союзу, шляхом підписання загальної й обов'язкової для всіх сторін військової конвенції; 3) взаємної гарантії прав національних меншин, завдяки підписанню міжнародного статуту, в котрому чітко окреслювався б правовий статус останніх; 4) міцне економічне («народно-господарське») та фінансове співробітництво; 5) створення митного та тарифного союзів; 6) вирішення зовнішніх та внутрішніх проблем, насамперед власними силами; 7) створення союзного трибуналу для вирішення серйозних міждержавних й міжнаціональних суперечок.

Матеріал Гурєвича в цілому був своєрідним адвокатським захистом групи Чернова та письмовим спростуванням довільного тлумачення ряду багатьох загальнополітичних понять: « Парадоксально, но Сухомлин в силу печальной случайности до сих пор фигурирует еще в качестве представителя в Исполкоме РСИ. Вот эти его попытки использовать общепартийный капитал и ярлык международного социализма в противоречие с действительным назначением того и другого для целей фракционной борьбы, вот этот guasi интернационализм, плохо прикрывающий великодержавие и национальную серцевину нашего критика и составляют те характерные особенности его писаний, которые заставляют нас уделить им особое внимание, отнюдь не соответсвующее их действительному весу и значению » . У наступній рубриці «Отовсюду» було подано інформацію про ситуацію в Радянській Білорусії, в Україні, а також відомості про діяльність у Вільно (Вільнюсі) Єврейського наукового інституту. З початком 1930 х, Соціалістична Ліга почала поступово зникати з політичної арени. Далося взнаки хронічний брак коштів та економічна криза, яка охопила тогочасну Чехословаччину. Ще однією причиною занепаду Ліги стала смерть двох її ідеологів, Петра Кричевського в 1928 р. та Микити Шаповала в 1932 р. Висновки 1) Факт створення Соціалістичної Ліги на принципах рівноправності націй, взаємного визнання за кожним народом права на власне незалежне державне існування має велике історичне значення. 2) Практично вперше представники російської демократії (есери-черновці, а також деякі інші політичні сили, що відмовилися від шовіністичної ідеї «єдиної та неподільної») зробили зустрічний крок до порозуміння й погодились на створення союзу з представниками неросійських демократичних еліт. Практично вперше російські демократи публічно визнали українців та білорусів самостійними та суверенними народами, підтримали прагнення всіх неросійських народів колишньої Російської імперії мати свою власну державність, вільно плекати свої економіку та культуру. 3) З іншого боку, факт спільної співпраці з російськими демократами українських, білоруських, вірменських та єврейських соціалістів свідчив про відсутність у останніх штучної русофобії, невизнання і несприйняття Росії і росіян загалом. 4) Ідеї й теоретичні напрацювання СЛНС щодо створення вільного союзу суверенних держав Східної Європи, а в перспективі і єдиного європейського міждержавного союзу на основі рівноправності і рівності, демократизації міжнародних стосунків в цілому, мають сьогодні не тільки пізнавальне, а й, думаємо, практичне значення. Література 1. «Зодак», часопіс. – №8, 1938. - Вільня. С. 14. 2.» Бацькавшчина» №26 за сьнежань 1953 гаду. – С. 4. 3. Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге. – М., 1999. 4. Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге». – М, 1999. 5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України в м. Києві (далі ЦДАВО).-Ф. 4465. («Колекція окремих документальних матеріалів українських еміграційних закладів, організацій і осіб») – Оп. 1.-Спр.328.-Арк.1–14. А також. Ф. 3793 («Український Соціологічний Інститут в Празі») – Оп.1.-Спр.157.-Арк.1–5. 6. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. – К., Інтел, 1994. – С. 129. 7. Державний архів Російської Федерації (ГАРФ) – Ф. 5910. (Особистий фонд Віктора Чернова) – Оп.1. – Спр. – 88.-Арк.130–131. 8.ЦДАВО України в м. Києві.-Ф. 3562 (Особистий фонд Никифора Григорієва).-Оп.1.-Спр.100.-Арк. 152 зв. 9. «Вестник Социалистической Лиги Нового Востока» №1 за май 1928 год. – С. 12. // Державний архів Російської Федерації.-Ф. 5910.-Оп.1.-Спр.531.-Арк.1–23. 10. Там же.-Арк. 13–14. (С. 13–14). 11. Там же.-Арк. 15. (С. 15) 12.ЦДАВО України в м. Києві. – Ф. 3562.-Оп.1.-Спр.100.-Арк. – 154 зв. 13. Там же.-Арк.155. 14.» Вестник Социалистической Лиги Нового Востока» №2 за май 1929 года. С. 2–3 // Державний архів Російської Федерації.-Ф. 5910. – Оп.1 Спр.531.-Арк.1–24. 1 Крофта – чеський урядовець, на той час – уповноважений міністр, один із заступників міністра закордонних справ. 2 Гірса – чеський урядовець, другий заступник міністра закордонних справ 3 Д-р.

Атабекова, виразного представника вірменської буржуазії, члена Вірменської народної партії4, котрий на чергових зборах «Днів» виступив проти незалежності Вірменії. Мотивація такого кроку полягала за словами самого п. Атабекова, в певних «історичних правах», в історії цієї країни, а також – реальному стані відносин вірменів із сусідами, в першу чергу – із грузинами та азербайджанцями, оскільки серед цієї «закавказької когорти», саме Вірменія виступає «культурною колискою». Ухиляючись від такого чергового «нападу», Ліга, в особі автора статті, пропонувала п. Атабекову чітко визначитись у ставленні до політичної долі як Грузії, так і Азербайджану, які мають спільні кордони з Вірменією, тоді як з Росією спільного кордону у вірменів немає. Наступна рубрика «Отовсюду» вмістила в собі чотири статті: по-перше, матеріал Тамаша Гриба про тяжке політичне, соціально-економічне та релігійне становище західнобілоруського населення, що опинилося в складі Польщі згідно з умовами Ризького мирного договору; по-друге, матеріал Z про курдський фактор на Близькому Сході та політичну тактику й стратегію відносно нього посткемалійської Туреччини; по-третє, відомості Ф.Л. про проведення у Празі 28–29 січня 1928 року першого об'єднаного з'їзду чеської, німецької, карпаторуської, польської й угорської соціал-демократичних партій з метою подолання національної розрізненості трудящих та створення єдиного фронту боротьби з політичною, соціальною й культурною реакцією та, по-четверте, нарис того ж таки Z про паніранізм й «адвокатів» пантуранізму. На розгляді рубрики «СЛНВ и РСИ» варто зупинитися детально, оскільки в її епіцентр потрапляє питання політичної ваги українських есерів шаповалівської течії, як в середовищі всього українського закордонного соціалістичного руху в цілому, так і міжнародного загалом. Розпочнемо з того, що в закордонному середовищі українського соціалістичного руху вагомими в 20–30 х роках були дві таких течії: есери-шаповалівці та соціал-демократи, керовані І. Мазепою, Феденком і Матюшенком. Вони мали чітку спрямованість на досягнення самостійності та соборності України й підкреслювали у національно-визвольній боротьбі примат власних сил українського народу. Разом з тим, у кожній з цих груп було своє бачення конкретних форм і методів боротьби за незалежну Українську державу та її майбутнього суспільного устрою. Якщо есери головну ставку робили на нову національну і соціальну революцію в Україні, метою якої мало б стати «запровадження справжньої трудової республіки робітників і селян», то соціал-демократи як альтернативу висували загальнодемократичну парламентську республіку, виходили з доцільності тривалого розвитку самостійної України «капіталістичним шляхом» й надавали перевагу мирному переростанню капіталізму в соціалізм. З іншого боку, під поняттям «міжнародний соціалістичний рух» у даному випадку мається на увазі ІІ Інтернаціонал і його ідеологічний наступник Робітничий Соціалістичний Інтернаціонал. До останнього есери-шаповалівці ставилися досить стримано, критикуючи його за поміркованість і захист інтересів суто окремих європейських держав.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Московство

Московщина повернеться до свох природнх меж ХV сторччя. Перелякан такою можливстю москвини заходилися закладати деологчно-правн пдвалини свого панування в Сибру, щоб утримати бодай його. Група московських уткачв-професорв (очолив малорос проф. Петро Савицький) заходилася розробляти доктрину т. зв. вразйства. ґвразйц, визнаючи азйське походження московського народу, пропонували обперти московську фзичну духовну силу на Азю, на все азйське. ·хнй клич: «Москвини, обличчям до Аз!» означав ще: спиною до ґвропи. Вони обAрунтували тези, що Московщина цлковито природньою сторичною спадкомницею полтичного й дейного капталу Чингс-хана. Тим часом новому московському володарев В. Ленну пощастило повернути до мпер вропейську пдвалину Украну. Гострота мперсько кризи минула, вразйська доктрина позрно нби завмерла. Та не минула сама криза, нова московська провдна верства кинулася поквапно розбудовувати господарство Сибру, себто здйснювати доктрину вразйцв. Розбудова Сибру потребувала багато прац, то тяжко. ¶ соцалстична влада пшла слдами сво попередниц монархчно: розбудову Сибр руками головою немосквинв

скачать реферат Циклічні коливання і кризи в економіці

Ці процеси спостерігаються сьогодні як у країнах Заходу, так і колишніх соціалістичних державах Новий загальний технологічний цикл починається з революції в межах технологічного способу виробництва. Відтак формується якісно новий тип капіталістичної власності — інтегрована капіталістична власність, вини­кає такий елемент господарського механізму, як надна­ціональне регулювання макроекономічних пропорцій у межах цілих регіональних економічних організацій (зокрема, в ЄС). Водночас відбувається модифікація попе­редніх менш розвинутих форм власності та елементів го­сподарського механізму. З огляду на це Україні необхідно насамперед завер­шити попередній загальний технологічний цикл (заміни­ти технологічний спосіб виробництва, що значною мірою ґрунтується на ручній праці, на спосіб виробництва, за­снований на машинній праці), а в окремих галузях поступово переходити до технологічного способу вироб­ництва, що ґрунтується на автоматизованій праці. Список використаної літератури: Про економічну самостійність України: Закон України. // Урядовий кур'єр. — 1990. — 4 серпня. Основи економічної теорії. / С.В. Мочерний. — К.: Академія, 2002. — С.336-359. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. — К.: Вища школа, 1994. — С. 313-327. Економічна теорія. / Є. М. Воробйов, А.А. Гриценко. — Київ-Харків, 2003.

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Московство

Не стало царя не стало Бога. Перехд вд церкви до повного безбожництва стався так легко, нби в лазн новою водою змилися»[86]. Московська нтелгенця була такою самою безбожницькою ( то не лише соцалстична), як московський народ, тобто наскрзь безбожницькою. Народники проповдували безбожництво не лише словом, але й длом, що набирало форми дикунського блюзнрства[87]. Це до 1917 р. Сам безбожник, що влаштовував пян, блюзнрськ орг, ¶. Прижов переодягнувся в лахмття, взяв жебрацьку торбу прилучився до гурту мандрвних московських жебракв, щоб дослдити хн життя та побожнсть. Вн пише: «Хоч я знав багато гидкого про побожнсть московського народу, все ж те, що я побачив та почув, мандруючи з жебраками, направду перелякало мене. Нормальнй людин тяжко уявити таку безпробудну пиятику, таке гидке блюзнрство, таку безсоромну розпусту, так дикунсько-жахлив псн, так поганськ молитви з божевльним реготом, такий моральний фзичний бруд, який панував у всх монастирях, що до них заходив наш гурт жебракв

скачать реферат Воссоединение Украины

До Львівського обласного відділення Спілки радянських композиторів України ввійшли композитори С. Людкевич, М. Колесса, Є. Козак, А. Кос-Анатольський та ін. До творчого життя республіки включилися художники І. Труш, О. Кульчицька, А. Манастирський. Розширилася мережа культосвітніх закладів, створювалися умови для розвитку народного мистецтва . Деформації соціалістичних ідеалів, які сталися в нашій країн! в кінці 20- х — у 30-х роках, вже в 1939—1941 рр. повною мірою проявилися й на Західній Україні. Уніфікація державного ладу й управління в нових радянських областях здійснювалася за звичними на сході жорстокими адміністративно- командними методами. До того ж не враховувалися певні відмінності в економічному та духовному житті, у народних звичаях, що зумовлювалося кількавіковим роз'єднанням західних і східних частин української землі. Поряд з націоналізацією великої промисловості, банків і засобів зв'язку проводилося вилучення й дрібних ремісничих майстерень, приватних будинків. У новому радянському апараті важливу роль відігравали керівні кадри, які прибували із східних областей України. Значна частина з них не знала місцевої специфіки, що призвело до серйозних порушень радянських законів у галузі податкової політики, хлібозаготівель, до передчасної колективізації, за яку взялися в 1940 р., з порушенням, як і свого часу у східних районах, ленінських принципів переконання й добровільності.

 Московство

Кремль, що памятав ванв, малют, годунових «тишайших», знову вступив на сторичний кн у знаних взантйсько-азйських шатах соцалстичного православя большевизму. ¶ сучасн княз московськ в СРСР, шукаючи нових форм старого московського мпералзму, старанно вдбудовують де ¶вана ¶V про ¶¶¶ Рим та всляк «електрифкац» Петра ¶»[162]. По 1917 роц немосковськ народи мпер, звльнившись з обймв, БИЛИ ··, доки стало сили. Вогонь ненавист до «матушки», що горв у хнх душах, спалахнув таким величезним полумям, що спалив те зненавиджене мя на немосковських землях мпер. Не здолавши спалити т немосковськ земл, змушен були москвини сховати стару ненависну назву за якоюсь личиною. Обрали найбрехлившу з найбрехливших маску СРСР. Але кожна московська дитина зна, що «матушка Россия» лишилася непорушною, незмнною. Псля врев москвини найфанатичншими нацоналстами-шовнстами з усх народв. У Московщин всх полтичних барв, всх громадських станв, «матушка» Андря Боголюбського Х¶¶ ст. «матушка» Микити Хрущова були ВЛАСНИЦЕЮ не лише хнього тла, але й ДУШ¶

скачать реферат Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Очолив коаліцію лідер Соціал-демократичної партії Німеччини В. Брандт. Прийшовши до влади, В. Брандт почав рішуче здійснювати «нову східну політику», яка відповідала інтересам СРСР, НДР, інших країн східного блоку. Справа в тому, що на Сході були занепокоєні тим, що правляча Християнсько- демократична партія спиралася на голоси «земляцтв» німців, переселених після війни з земель, які відійшли до держав-переможниць: Польщі, Чехословаччини, СРСР. «Нова східна політика» якраз і мала на меті перегляд старих позицій і перехід до курсу на домовленості із СРСР та іншими соціалістичними сусідами, на визнання існуючих кордонів та повоєнних реалій. До речі, ніхто з державних діячів ФРН, не закликав до силового повернення втрачених територій. На Сході він використовувався з метою залякування загрозою західнонімецького реваншизму, що давало підстави для зміцнення радянського контролю в «соціалістичному таборі», а у випадку з Чехословаччиною в 1968 р. — для прямого воєнного втручання у справи «братньої» країни. У річищі «нової східної політики» з грудня 1969 р. до серпня 1970 р. проходили переговори між ФРН і СРСР, які завершилися підписанням 7 серпня 1970 р. Московського договору, що став конкретною реалізацією нового курсу ФРН.

скачать реферат 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Мислився, як пізніше згадував голова Раднаркому, «якийсь безпосередній перехід без торгівлі, крок до соціалістичного продуктообміну». У промові Володимира Ілліча на Всеросійській продо­вольчій нараді 16 червня 1921р. вперше з'являється термін «нова економічна політика». Уперше тут припускається мож­ливість торгівлі не тільки в місцевому обороті. Уперше пе­ред більшовиками ставиться завдання вчитися торговельній справі, щоб мати можливість контролювати ринок. Нареш­ті, уперше лунає заклик налагодити грошовий обіг. Програмною є також доповідь про нову економічну політику на VIII Московській губпартконференції 29 жовт­ня. У ній Ленін визнав, що товарообмінні операції перетво­рилися у звичайну купівлю-продажу, торгівлю, а ринок зор­ганізувався у межах всієї країни. Виходячи з цього, він закликав господарників пристосуватися до ринку. Йшлося, насамперед, про зміцнення грошового обігу, організацію державної торгівлі, переведення націоналізованої промис­ловості на комерційний, або господарський розрахунок. Однак поворот до торгівлі і ринку, як і раніше, вважали від­ступом від можливого за інших обставин безпосереднього, без використання товарно-грошових відносин, будівництва соціалізму.

скачать реферат История Украины (шпаргалки)

Причини війни: 1) прагнення монополістичних об'єднань збільшити прибутку за рахунок військових замовлень, захоплення нових ринків збуту; 2) бажання всіх держав до захоплення нових земель, переділу колоній і усуненню конкурентів. Німеччина і США, зробивши економічний ривок на початку XX в., були позбавлені колоній; уряди воюючих держав ринулися відвернути увагу своїх народів від внутрішніх проблем, роз'єднати соціалістичні робітники партії II Інтернаціоналу, а також трудящих усіх країн. Характер війни був загарбницький і несправедливий з усіх боків (за винятком Сербії, що не ринувся до захоплень, але першої австро-угорської окупації, що піддала,). Приводом до війни стало убивство австро-угорського ерцгерцога, слов'янофіла Франца Фердинанда і його дружини сербським націоналістом Гаврилом Принципом. Хід військових дій на території У призвів до розрухи господарського життя, що проявилося у відтоку робочої сили, пов'язаної з війною, спаді промислового і з/х виробництва. Погіршилося положення народних мас, що пояснювалося скороченням посівних площ, ростом податків, розладом грошового обігу (лише 15% грошей було забезпечено золотом), найчастіше втратою годувальника, голодом.

скачать реферат Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Що ж стимулювало появу громадсько-політичних структур? У статті шостій Конституції СРСР говорилося: ”Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза ” (11;6(. В березні 1990року на ІІІ з’їзді Рад СРСР були відмінені 6 та 7 статті Конституції СРСР (1977), а пізніше ці статті були вилучені і з республіканських Конституцій. Це прискорило розвиток демократії та появи нових політичних партій, організацій, рухів. Незважаючи на усі політичні та історичні традиції, недовіру громадян та слабке становище країни, у 90-х роках відбуваються масові з’їзди партій, установчі збори. У 1991 році з’являються Ліберальна, Соціалістична та Селянська партії України. Загалом до проголошення незалежності України було зареєстровано 4 партії, після проголошення – 27 (25;43(. На 20 травня 1996 року зареєстровано 39 політичних партій (27;243(. Формування політичних партій продовжується і по сьогоднішній день. На початок 2001 року зареєстровано 113 партій.

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Зросло значення системи економічного стимулювання. заснованої на таких інструментах, як ціноутворення, кредитування. преміювання. На підприємствах утворювалися фонди матеріального заохочення, соціально-культурних заходів та житлового будівництва, було прийнято Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство. Завданням Держплану УРСР була розробка планів розвитку господарства усіх галузей союзно-республіканського і республіканського підпорядкування і пропозицій щодо планування роботи підприємств загальносоюзного підпорядкування. Декларувалась стабільність планових завдань. Основною формою планування мав стати п'ятирічний план з розробкою найважливіших завдань по роках з орієнтацією на кінцеві результати діяльності. Основним методом планування залишався балансовий за основними вилами продукції, ширше використовували про грамно-цільовий і економіко-матема-тичний методи. Економічні експерименти в Україні розпочалися в 1964 р. на підприємствах швейної, машинобудівної, вугільної, приладобудівної та легкої промисловості Львівського раднаргоспу. В 1966 р. на нові умови роботи перейшло 100 підприємств, у 1970 р. — 8,2 тис. (83 %), які давали 92 % обсягу продукції. 2. СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 50-Х - 60Х РОКАХ На початку 50-х років низька продуктивність сільського господарства залишалася. В 1950—1953 рр. загальний обсяг продукції зріс лише на 2 %, а землеробства зменшився на 1 %.

скачать реферат История Украины

Незважаючи на шалений опір консервативної частини партійної номенклатури, М. Горбачов починає кампанію перебудови радянської системи й насамперед її застійної економіки. Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у межах соціалістичного вибору. Щодо зовнішньої політики СРСР М. Горбачов висловився за впровадження нового політичного мислення в систему міжнародних відносин. Перш ніж горбачовські реформи дійшли до України, тут сталася катастрофа глобального значення: 26 квітня 1986 р. вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції. Величезна радіоактивна хмара, незмірне більша, ніж хіросимська, покрила багато районів України, Росії, Білорусії, а згодом поширилася на землі Польщі та Скандинавії. У властивий для себе спосіб радянські власті намагалися приховати спочатку сам факт, а потім і масштаби цієї катастрофи. Що стосується ходу «перебудови» в Україні, то можна сказати, що тодішнє партійне керівництво, очолюване В.

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

Точкою відліку у формуванні нової позиції Радянського Союзу з питань зовнішньої політики став Квітневий Пленум, що відбувся 23 квітня 1985 р. На цьому Пленумі позначилася позиція радянського керівництва у відношенні Китаю: “Цілеспрямовано і наполегливо Радянський Союз буде зміцнювати взаємозв'язку і розвивати співробітництво з іншими соціалістичними країнами, у тому числі з Китайською Народною Республікою”. Квітневий Пленум продемонстрував, що радянське керівництво встало на шлях зміни не тільки своєї внутрішньої, але і зовнішньої політик. Для втілення в життя нових ідей Горбачову потрібні були і нові, енергійні люди, що були б готові йти вперед по шляху реформ. Слід зазначити, що для останнього років правління попередників Горбачова - Брежнєва, Андропова і Черненко - були характерні застиглість, омертвіння в кадровій піраміді влади. Ледь прийшовши в головний кабінет Партії, Горбачов став поступово підбирати команду “під себе”. Він розумів, що в міжнародній політиці країни важко очікувати позитивних змін, поки зовнішньополітичне відомство очолює досвідчений, але надзвичайно консервативний дипломат старої сталінської школи А.А. Громико. Так, на засіданні Політбюро 29 червня 1985 р.

скачать реферат Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Змушений особливими обставинами, що склалися по закінченні громадянської війни, і який відрізнявся значною своєрідністю, він при усіх обставинах, з ним пов'язаних, зіграв у цілому корисну роль, давши країні можливість залікувати рани, нанесені війною, і підготуватися до нового, вирішального етапу соціалістичного будівництва. До кінця 20-х років значення НеПу виявилося вичерпаним, унаслідок чого він і зійшов зі сцени, уступивши місце періоду індустріалізації і колективізації. Другу відповідь можна визначити як "зміновіхівський": НЕП — свого роду епоха Реставрації; наткнувшись на нездоланні перешкоди, більшовицька революція покотилася назад. Правда, не докотилася: історично позитивний процес повернення був обірваний Сталіним. Третя відповідь, що пропонувалася рядом західних дослідників, зводилася до того, що НЕП треба розглядати як особливу, ринкову модель соціалізму, що володіла рядом достоїнств, але не зуміла справитися з властивими їй протиріччями, чому їй і довелося поступитися місцем державному соціалізму сталінського зразка.

скачать реферат Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Поразка самодержавства в російсько-японській війні, хронічна економічна криза та безробіття, які охопили країну, політична реакція, поразки визвольного руху на Україні призвели до того, що значна кількість різних верств населення, які раніше співчували соціалістичним партіям, влилася в ряди анархістів. Разом з поширенням анархізму на Україні починається і процес його диференціації — утворилися такі три основних напрями: анархо-синдикалісти, анархо-комуністи та анархо-індивідуалісти. Анархо-синдикалісти групувалися навколо журналу "Хлеб и воля", а згодом — "Новый мир". Діяли вони переважно в Чернігівській губернії, Києві, Одесі, Кривому Розі. Основні їхні програмні вимоги: побудова бездержавного комунізму, ігнорування будь-яких інших етапів розвитку суспільства, відмова від революційної диктатури будь-якого класу або групи людей. Для вирішення цих завдань "хлібовольці" радили готуватися до загального страйку. Серед засобів боротьби пропонували різні масові виступи, в тому числі й терористичні акти. Однак прибічники цього напряму висловлювалися проти так званого невмотивованого терору (тобто терористичну боротьбу з будь-яким представником панівної верстви тільки за приналежність до того чи іншого класу).

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
скачать реферат М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Докоряв і молодим українцям, котрі вступали до російських революційних організацій, бо вважав, що соціалістичні партії розумітимуть і обстоюватимуть потребу народу, якщо будуть національ-ними. Видання «Громади» й статті Драгоманова у «Вольном слове» привернули увагу всієї Європи. А тим часом його стосунки з українським рухом у Росії складалися значно гірше. Радикалізація поглядів Драгоманова, з одного боку, й наступ реакції в Росії - з другого, призвели до припинення фінансування Київською громадою журналу Драгоманова, пізніше й до відкритого розриву між ними. Але він зберіг добрі стосунки й листувався з М. Лисенком і М. Старицьким, з яким був знайомий з часів навчання в Полтавській гімназії, а відтак у Київському університеті. Відтоді Драгоманов розраховує лише на підтримку українського руху в Галичині, хоч не втрачає надії на еволюцію наддніпрянських діячів. 1886 р. він публікує статтю «Напередодні нових смут», де висуває ідею створення української радикальної партії. Ідея ця знайшла широку підтримку серед галицьких українців, які були готові до відкритої політичної боротьби за права українського народу.   З другої половини 80-х рр. М.Драгоманова запрошують до співпраці ряд провідних видань Галичини.

скачать реферат Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Касьянов назвав «явищем революційного характеру».10 Щоправда це був мовчазний спротив, який у 20-і з легкої руки Д. Загула назвали «внутрішньою еміграцією». Ні шістдесятники, ні «двадцятники» не чинили активного опору системі, але були його підгрунтям. Кращі їх представники прагнули звертатись до сучасників тільки голосом на найвищому регістрі, і якщо в ньому вчувався маршовий мотив, то це був мотив соціалістичного гуманізму, нещадного до класового зла і побутової аморальності: Кращої дороги не знайти Як служити партії й народу!11- в цьому був щиро переконаний В. Симоненко. «Небом своїх надій» вважав І. Драч комуністичне майбутнє. Б. Олійник бачив своє кредо у служінні соціалістичній ідеї. Серед шістдесятників не було відвертих противників режиму, більшість з них прагнули лише його вдосконалення, чого і самі не заперечують: «Шістдесятники—спонтанний вияв духовного дозрівання нового мислення в надрах тоталітарної системи. Вони виховувались саме в ній, в цій системі, нісши на собі родимі плями середовища, яке їх породило, перейшовши різні стадії його усвідомлення.

скачать реферат Полiтична свiдомiсть, культура i громадянство

Ця концепція передбачала і ширше, порівняно з командно-адміністративною моделлю, використання товарно-грошових відносин. Різко відрізнялася від радянської концепція народної демократії, яка розглядалася як спосіб переходу до соціалізму і як устрій нового суспільного ладу. Цій концепції в цілому властиве намагання забезпечити наступність попередніх демократичних рухів, не обривати демократичні традиції, які формувались у довоєнні роки і в час боротьби з фашизмом. Перехід до соціалізму передбачався мирним шляхом, без збройного повстання, без громадянської війни і диктатури пролетаріату, але при його гегемонії, на основі парламентського режиму. В економічному плані вважалося неминучим існування багатосекторної економіки як співіснування соціалістичних, державно-капіталістичних (під суворим контролем робітничого класу) і приватних укладів господарювання. Особлива увага приділялася кооперації як формі реального усуспільнення. У політичній сфері передбачалася традиційна для деяких країн Східної Європи парламентська форма, багатопартійність при наявності опозиційних партій, а також поділ влади на законодавчу і виконавчу.

скачать реферат Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Прихильники соціалістичних ідей визначають рівність як знищення експлуатації людини людиною. Однак ліквідація капіталістичної експлуатації не забезпечила в колишніх країнах соціалізму рівності і справедливості, а навпаки, з’явились нові форми несправедливості. Рівність умов існування людей навряд чи можна забезпечити на практиці. Скоріше можна прагнути досягти не абсолютно рівного, а більш справедливого і більш рівного розподілу, тобто забезпечити більшу рівність, ніж має місце зараз. Надмірної соціальної поляризації в демократичному суспільстві не повинно бути. Що ж до повної рівності (зрівнялівки), то при ній втрачаються будь–які стимули до ефективної економічної та трудової діяльності. Рівність у бідності, до якої, як правило, прямує на практиці соціалізм, породжує ті ж утриманські домагання людей до держави. Даржава в командній економіці нездатна вирішувати проблему бідності, вона сроможна лише регламентувати бідність. У кінцевому підсумку метою досягнення соціальної справедливості має бути не відсутність у суспільстві багатих, а відсутність бідних. Якщо люди однаково бідні, то це не є вирішенням проблеми справедливості.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.