телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Разное -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Социология

Матеріали і методи дослідження

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наприклад, коли генеральною сукупністю є учні 1-4 класів сільських громад, відбираються спочатку досліджувані громади, потім школи, класи й, нарешті, учні. Такий метод називається груповою вибіркою. Модель дослідження. Нижче представляється у вигляді резюме хід емпіричного дослідження крок за кроком. Даються ті загальні лінії, якими (з деякими їхніми варіюваннями) керуються дослідники: 1. Постановка проблеми. Природно, що проблема дослідження є його вихідним пунктом і сутністю. 2. Ознайомлення з раніше опублікованими дослідженнями й літературою на дану тему. 3. Висування гіпотези. Проблема дослідження повинна піддаватися експериментуванню й перевірці. Для цього потрібно придатне до перевірки твердження, що спочатку визначає взаємозв'язок змінних. Отже, гіпотеза - це науково обґрунтоване припущення по суті досліджуваної проблеми. 4. Вибір методу збору інформації й аналізу даних. 5. Збір інформації. 6. Обробка матеріалу, аналіз результатів. Властиво дослідницька робота: з'єднання, класифікація, порівняння й статистична перевірка інформації, складання таблиць за отриманим даними й т.п. для перевірки, спростування або підтвердження висунутої гіпотези й для знаходження відповідей на поставлені питання. 7. Висновки. Подання результатів дослідження, вказівка знахідок і недоглядів, нез'ясованих пунктів, оцінка виконання завдання дослідження, обґрунтування теоретичного й практичного значення отриманих результатів; визначення в першому наближенні перспективних досліджень, що випливають із результатів даного, і т.п. Названі питання повинні викладатися в рапорті дослідження. Вище розглядалися переважно кількісні методи, тобто методи, засновані на різних вимірах. Поряд з ними в соціологічних дослідженнях застосовуються також методи, які можуть бути названі якісними, що використовують так звані «м'які» матеріали (напр. документи, щоденники, листи). У них можливо використовувати складні статистичні рішення, але насамперед різні методи інтерпретації, умовиводи й філософське трактування. Все це пов'язане з мовним вираженням. Сучасне соціологічне дослідження є поліметодичним, тобто воно використовує одночасно різні способи й методи для рішення проблем і забезпечення можливо більшої надійності результатів. Соціологічне дослідження являє собою, спрощено говорячи, пошук відповідей на проблеми, вибрані самим дослідником або задані йому. Теорія Ціль соціологічного дослідження - виявити, описати й пояснити закономірності соціальних процесів, відносин, явищ, як і в будь-якій науці дати задовільне пояснення всьому, що вимагає пояснення. Таке пояснення можна вважати соціологічною теорією. Згідно Э. Ханові, про теорію можна говорити тоді, коли є: 1) науковий рівень знання або дослідження й 2) систематично організована термінологія. У самому широкому значенні до «теорії» ставиться все, що є формальним або відверненим на противагу емпіричному. За допомогою коректної соціологічної теорії можна пояснити поводження людини, обумовлене насамперед впливом навколишнього середовища, соціальних очікувань і соціальної структури. Хоча теорія відбиває сутність розглянутого об'єкта, при цьому її як таку, у чистому виді, не можна спостерігати в дійсності. Наприклад, положення про те, що члени суспільства розділяються на соціальні шари - не теорія, а емпіричний факт або знання.

Соціолог використовує у своїх дослідженнях інформацію, придбану різними способами. Він повинен звертатися до своїх спостережень, здогаду або здоровому глузду, але властиво наукових знань він може досягти тільки за допомогою обґрунтованої методології дослідження. Під методологією розуміється система різних правил, принципів і мер, керуючих науковим дослідженням. Поряд зі своєю власною методологією соціологія керується також наступними загальними критеріями наукового дослідження. - Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу й розгляді результатів. - Всеосяжність: дослідник прагне виявити загальні закономірності, інваріантності, а не задовольняється описом однократних і одиничних випадків. Ніж більше всеосяжне пояснення якого-небудь явища, тим імовірніше прогнозування його прояву. - Точність у вимірі ознак, а також у використанні й визначенні понять. Від методів Соціологічний спосіб дослідження й результатів виміри потрібні надійність і валідність. - Вимога простоти, тобто економічності наукового дослідження. Прагнення до досягнення цілей з можливо малою кількістю основних понять і зв'язків. Результати дослідження повинні бути чіткі й певні. - Об'єктивність. Детальний і точний виклад питання дасть можливість перевіряти й контролювати дослідження. - Публічність. Опублікування результатів дослідження, можливість відкритої критики. Методологія соціології визначає способи й методи збору соціологічного матеріалу для одержання (узагальнено говорячи) відповідей на питання, чому ті або інші явища й події відбуваються в певний час і в певному місці. Методологія вказує, які саме методи дослідження можна й рекомендується застосовувати в кожному випадку. Соціологічні питання - це такі питання, на які можна відповісти за допомогою спостережуваних або підтверджуваних фактів. Найпоширенішими з методів збору інформації для соціологічного дослідження є експеримент, опитування й інтерв'ю, спостереження, а також використання статистики й документів. Експеримент Ситуація експерименту дозволяє в спеціально контрольованих умовах вивчати вплив досліджуваної змінної в експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться вимір до й після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольної групах. При складанні експериментальних і контрольних груп прагнуть, за винятком експериментальної змінної, до можливо великої однаковості. При соціологічному дослідженні часто важко створити контрольовану експериментальну ситуацію, тому необхідно прибігати до різних ситуацій, схожим на експериментальну обстановку. З таких, мабуть, найпоширенішим є використання даних, тобто на підставі фактів, складаються експериментальні й контрольні групи, причому висновки робляться тільки після подій, що мають значення з погляду досліджуваного питання. Опитування й інтерв'ю Це - загальне висвітлення питання, після чого дані піддаються статистичним узагальненням. Опитування є, може бути, самими частотними методами збору інформації, особливо з тих пор, як вони стали поширюватися, крім соціології, і в інших галузях науки. Поштові опитування дозволяють зручно й з відносно маленькими економічними витратами дійти до великої кількості респондентів, але цей метод має також багато недоліків.

Дефініції, узяті з повсякденної мови, повинні мати стійкість і контрольованість, щоб функціонувати як наукові поняття. Вибір понять зроблений на підставі їхньої універсальності або тісного взаємозв'язку. 1. Соціальна система 2. Функція 3. Інтеграція 4. Група 5. Організація 6. Суспільство 7. Культура 8. Інститут 9. Цінність 10. Відношення 11. Норма 12. Відхилення 13. Соціальна взаємодія 14. Роль 15. Соціалізація 16. Конфлікт 17. Соціальний стан, статус 18. Соціальна стратифікація 19. Соціальна мобільність 20. Влада Як бачимо, нагору винесені універсальні поняття, з яких виведені всі інші. Наприклад, з «соціальної взаємодії» виводиться «конфлікт» або «соціальний стан» (частина, частка із загального). «Культура» і «соціальний стан» відрізняються від інших понять ряду більшою універсальністю. Крім названих понять, будуть розглядатися також інші соціологічні поняття, які можуть мати центральне значення в якій-небудь спеціальній галузі соціології. Слід зазначити, що соціологічні поняття змінюються й розвиваються в міру розвитку соціологічних досліджень і розробки теорії. Наявність соціальної системи можна констатувати в тому випадку, якщо є група людей, що діють, причому існуючі відносини є досить стійкими й тривалими. Соціальна система являє собою сукупність, що більше її суми. У ній виникають певні закономірності, нові властивості, що припускають розгляд частин разом із цілим, а не окремо від нього. При цьому індивід розглядається як член соціальної системи, і його поводження інтерпретується саме із цієї позиції. Нації, команда або родина - соціальні системи, і ці настільки різні утворення поєднуються одним поняттям у силу існуючих у них досить постійних взаємин. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй є соціальною системою, у якій різні держави й народи миру перебувають у взаєминах стійкого типу. Соціальна система має певну внутрішню структуру й відносини, що затвердилися, з іншими системами. Якщо домінує внутрішня структура, то результатом може бути «закрита система», що, у свою чергу, може заважати або перешкоджати адаптації системи до навколишнього середовища і її змін. Перевагою же «відкритої системи» є її здатність гнучко реагувати на нові ситуації й зміни, що відбуваються в середовищі, завдяки тісним і відкритим відносинам системи з навколишнім середовищем. У тісному зв'язку із соціальною системою перебуває мир символів, зокрема, язик, ідеї, релігія й т.д., а також властиво індивіди, кожний зі своєю особистістю й системою потреб. Все це утворить ту «свідомість», при наявності якої тільки й може функціонувати соціальна система. Так, Парсонс (1968) особливо підкреслював наявність загального фактора «свідомості» як основи дії. Соціальна дія індивіда осмислено, тому що мотивовано тією системою норм і цінностей, які пропонує культура даної соціальної системи. Соціальна, культурна й особистісна системи в силу взаємовпливу утворять, таким чином, одне ціле, що має свої мети й засоби для дії. За концепцією Парсонса (1951) визначаються чотири основних дії, особливо важливих для будь-якої соціальної системи, якщо вона прагне забезпечити самозбереження.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національна ідентичність

Але ті дослідження впали на родючий грунт. Теза «поширення ідей» тільки почасти пояснює виникнення націоналізму. Як ми побачимо, вона має більшу слушність щодо демотичних націоналізмів, основаних на «вертикальних» етнічних групах, ніж при формуванні територіальних культурно-політичних ідентичностей. Факт, що достатнє число африканських, латиноамериканських і азіатських інтелігентів у певні моменти були сприйнятливі до європейських романтичних та націоналістичних впливів, потребує окремого пояснення. Я повернуся до цього питання в наступному розділі. «ВИГАДУВАННЯ» НАЦІЙ? У цьому підрозділі ми розглядатимемо громадянськотериторіальні націоналізми, які виникли з колоніальної структури, аби стати засобом формування нових політичних ідентичностей у Латинській Америці, Африці та Азії. Якою мірою ці ідентичності були вигадкою колоніальної інтелігенції та її наступників? І справді, як утворилися нові нації в Африці, Азії і навіть Латинській Америці? Здається, є два головні шляхи створення громадянсько-територіальних націй за межами Європи

скачать реферат Хижі ссавці Чернігова

ЗМІСТВступ Розділ 1. Загальна характеристика ряду Хижі та їх значення в природі та житті людини Розділ 2. Матеріали і методи дослідження Розділ 3. Характеристика родів ряду Хижі околиць м.Чернігова 3.1 Родина Куницеві - Mus elidae 3.1.1 Рід видра - Lu ra 3.1.2 Рід куниця – Mar es 3.1.3 Рід тхір – Mus ela 3.2 Родина Собачі Ca idae Висновки Список використаних джерел Вступ Тваринний світ — одна з основних складових частин природного середовища і природних багатств нашої країни. Ссавці, або звірі, становлять велику й різноманітну групу серед тваринного світу нашої країни. Вони живуть скрізь, де є для них їжа та сприятливі умови життя: у лісах, на луках, гірських масивах, у морях, на узбережжях водойм, у сільськогосподарських угіддях, у садах і парках, житлових і господарських будівлях. Будова та спосіб життя ссавців визначає значення їх у житті людини. Ссавці є джерелом промислової і лікарської сировини, харчових та інших продуктів, необхідних для народного господарства. Хутрові звірі дають народному господарству цінне хутро, деяких з них розводять на звірофермах, м'ясо диких копитних використовується як їжа. Використання диких звірів пов'язане з охороною і збагаченням нашої фауни.

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
 Українська усна народна творчість

Це спричиня труднощ класифкац казкового матералу. Здавна дослдники вказували на рзномантнсть художнх форм казки як  суттву жанрову ознаку. В. Пропп навть висловив думку, що групи казок, об'днан на основ особливостей х форми  поетики,  не жанровими рзновидами, а окремими жанрами. ¶. Франко у свой спроб класифкац видлив: 1. Казки зврин. 2. Казки властив: а) казки чудесн; б) казки легендарного характеру; в) казки-новели; г) казки про дурного чорта або велетня. 3. Анекдоти. Але М. Грушевський критикував такий подл, вважаючи основною помилкою те, «що вн класифку не прост мотиви, а довол складн комбнац х,  притм занадто притримуться германських казкових тем...». М. Грушевський не пода класифкац казок, а видля головн казков мотиви-образи чи «мкротеми». Тут розглядаються космчн сили чи космогончн образи, образи змя, баби-яги, Кощя, тваринн персонаж тощо. В. Пропп вважав, що види казок можна визначати за х структурними ознаками (особливо для творв з чткою сталою композицю) або за характером дйових осб (у випадку, коли нема дност композиц)248

скачать реферат Кровоносна система

ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика гемоглобінової системи в крові риб та її роль в підтриманні гомеостазу організму Розділ 2. Стан системи гемоглобіну (крові) за дії екстремальних факторів довкілля (ЛТ посучасним пестицидах, по крові риб), температури, кислотних дощів 2.1 Морфологічні, фізіологічні та біохімічні зміни в організмі гідробіонтів за дії пестицидів 2.2 Ступінь прояву токсичної дії пестицидів на риб залежно від їх концентрації 2.3 Залежність стійкості риб до токсикантів від температури середовища та пори року 2.4 Вікові та видові особливості стійкості та чутливості риб до токсикантів водного середовища 2.5 Вплив гідрохімічних показників при визначенні токсичного ефекту Розділ 3. Токсикологічна характеристика інсектицидів Розділ 4. Матеріали і методи досліджень Розділ 5. Результат теоретичного аналізу даних Висновки Список використаних джерел ВступРозвиток сільського господарства та загальне зростання антропічного впливу на водне середовище загострило проблему виживання водних тварин і, зокрема, риб, в умовах пестицидного навантаження.

 Українська усна народна творчість

У процес свтового розвитку фольклористики сформувались рзн школи та напрями вивчення фольклору з специфчними пдходами та методами. В укранськй фольклористиц напрацьовано багато матералу, опублковано цлий ряд наукових праць. Але, оскльки наука де вперед швидкими темпами, багато положень, висунутих в минулому вже не вдповдають вимогам часу. Це особливо стосуться фольклористичних дослджень радянського пероду, як велись у межах жорстко деологчно системи, у вдрив вд свтово науково практики. Оскльки фольклористика  деологчною наукою, то  методи та установки визначаються свтоглядом епохи  вдображають його. З переорнтацю свтогляду змнюються принципи залежно вд нього науки. Тому на сучасному етап не можна беззастережно керуватися концепцями минулого. Перед сучасною укранською фольклористикою стоть завдання створити науку з точки зору свтогляду нашо епохи  нашо крани, з урахуванням кращих втчизняних наукових досягнень та дослджень  надбань закордонних вчених, що працюють у цй галуз, розробки яких довгий час були недоступн та маловдом в Укран. W3

скачать реферат Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

Зміст Вступ 1. Огляд літератури 1.1 Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів 1.2 Принципи і фактори родів 1.3 Передвісники отелення 1.4 Перебіг родів 1.5 Перебіг післяотельного періоду 1.6 Корекція післяотельного періоду 1.7 Диференціація нормального і патологічного перебігу післяотельного перебігу 1.8 Роль адсорбентів у раціоні корів 1.8.1 Сорбенти та їх природні властивості 1.9 Заключення до огляду літератури 2.Власні дослідження 2.1 Матеріали і методи дослідження 2.2 Характеристика господарства 2.3 Результати власних досліджень і їх обговорення 2.4 Розрахунок економічної ефективності 3. Охорона праці в галузі 4. Екологія Висновки Пропозиції виробництву Список літератури Вступ Фундаментальними підвалинами впровадження програми стабілізації економіки і зростання рівня життя населення України є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Зростання обсягів виробництва продукції тваринного походження повинно здійснюватися завдяки впровадженню сучасних технологій розведення тварин, ефективних профілактичних, діагностичних та лікувальних міроприємств .

скачать реферат Актуальність охорони природи

Було оброблено декілька тисяч випадків звернення людей в Пастерівські пункти Москви по приводу «покусов» і було доведено існування вікових піків у осіб, що здійснювали акти жорстокості, описані поведінкові і інші особливості здійснення цих актів, що підтвердили велику соціальну значущість цієї проблеми. Дружини також проводять велику роботу в області природоохоронної пропаганди. Для цього були створені загони «заповідники». У 1984г. у Казані такий загін, окрім традиційних лекцій школярам, роз'яснювальних бесід з відвідувачами охоронної зони, порушниками заповідного режиму, провів соціологічні дослідження по з'ясуванню рівня екологічних знань жителів в довколишніх районах. Полягали вони в анкетуванні методом стихійно-кущової вибірки. 110 чоловік, які були опитані членами загону, не просто послужили матеріалом для досліджень. Членам загону часто доводилося пояснювати, відстоювати само право на існування заповідників. За даними опиту, майже 30 % жителів відносилися до організації заповідника або негативно, або байдуже.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Дослідження внутрішнього маркетингового середовища було проведено аналогічно методиці використаної при дослідженні макросередовища. Однак, основна відмінність полягає в тому, що в цьому дослідженні частково використовуються матеріали маркетингового дослідження, що проводилося фахівцями «Української маркетингової групи» у лютому 2002 року (див. додаток А). З зазначеного маркетингового дослідження отримані дані, що стосуються основних ринків компанії. Ціль маркетингового дослідження складалася в аналізі ситуації на ринку поліграфії: . максимально можливе визначення частки ринку «Юнівест Маркетинг» і інших операторів ринку як прямими, так і непрямими методами; . побудова рейтингів компаній, представлених на ринку рекламної поліграфії; . створення (на базі системи рейтингів) інтегрального показника, що дає представлення про позиції «Юнівест Маркетинг» на поліграфічному ринку Києва. Методологія проведення дослідження використовувала наступні прийоми: . прямий метод – безпосередньо при опитуванні респондентам задавалися прямі запитання про долю ринку компаній; . непрямий метод – респондентам пропонувалося скласти рейтинг операторів ринку, задавалися питання про переваги конкурентів і т.п. та на основі отриманої інформації вираховувалась частка ринку; . метод експертних оцінок – думки експертів були проаналізовані зі складанням середньо арифметичних показників в електронних таблицях.

скачать реферат Пошук та генерування нових ідей підприємцем

Аналіз динаміки патентування винаходів дозволяє отримати інформацію про технічні й технологічні тенденції, а також про основних учасників розроблення нових технологій і продуктів. Патенти є добротним матеріалом для досліджень, оскільки розробники, піклуючись про захист своїх прав, патентують їх. Якщо ще кілька років тому такий аналіз був утруднений, то тепер – зі зростанням комп'ютеризації, наявності інтернет мережі, забезпеченні вільного доступу до патентних фондів в електронному виді – ефективність такого аналізу різко зросла. Можна сподіватися, що в найближчому майбутньому цей метод стане одним з найнадійніших для прогнозування технологій та інноваційних продуктів. Більшість компаній додержуються такої схеми патентних досліджень: визначення об'єктів дослідження; формулювання проблеми та встановлення сфери пошуку; пошук необхідних патентів; завантаження патентів у програму для ЇХ: опрацювання; комп'ютерне опрацювання патентів; інтерпретування результатів патентного аналізу. Аналіз динаміки винахідницької активності за роками дозволяє виявити тенденції: чи зростає кількість Патентів, чи залишається постійною або ж зменшується. Такий аналіз дозволяє виявити домінування конкретного розроблювача.

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
скачать реферат Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Шимкус Т.С., Загорулько А.К. Ультраструктурные изменения в легких под воздействием гравитационных перегрузок и их коррекции различными методами // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, №1. – С. 110-116. (Здобувачем проведено набір матеріалу, аналіз даних, технічна підготовка статті до друку). Шимкус Т.С. Мофрофункциональные особенности легких после воздействия гравитационных перегрузок (обзор) // Таврический медико-биологический вестн. - 2006. – Т. 9, №3. – С. 195-198. Шимкус Т.С., Сеттаров Э.М., Мавлюдов Ш.С., Мамбедиев А.А., Максименко В.В. Возрастные изменения массы легких после воздействия гипергравитации в условиях эксперимента // : Материалы 77-й научно – практической конференции. – Симферополь, 2005. – С. 17. (Здовувачем проведено набір матеріалу, органометричне дослідження легень, аналіз даних, технічна підготовка до друку). Шимкус Т.С. Морфологические изменения альвеол легких крыс после воздействия гипергравитации в условиях эксперимента // Теоретические и практические аспекты современной медицины:

скачать реферат Мовний дискурс

Згідно з матеріалами нашого дослідження, не рідкістю для наукового дискурсу є вживання питальних речень, які завжди є орієнтованими на адресата, в іншому випадку вони втрачають будь-який зміст. Їх мета – створити проблемну ситуацію, закцентувавши увагу на конкретному моменті та втягнути адресата в науковий диспут.Наприклад, How did he co i e s break apar i he firs place? Why do ’ we o ice he mass i crease predic ed by rela ivi y heory i ordi ary life? . Типовим є виклад інформації наукового дискурсу від третьої особи однини, тобто автор не розкриває себе, виступаючи таким чином у ролі стороннього, об’єктивного спостерігача, який неупереджено описує події, а, отже дає можливість адресату сформувати власне ставлення до запропонованих фактів. Характерним є широке використання пасивних конструкцій ( he acid was ake , oxyge was produced, he orga isms were weighed) та безособових речень (i is o jus a for u a e coi cide ce, i is evide , i is freque ly desirable, i is esse ial). Разом з тим, існує існує тенденція до побудови авторської мови у першій особі множини (we are comi g o realize, we are begi i g o see). “Ми” має подвійне значення.

скачать реферат Розвиток творчих здібностей

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Курсова робота «Розвиток творчих здібностей» учнів 7-9 класів на уроках фізики» Виконала слухачка курсів підвищення кваліфікації учителів фізики Сторожук В.М. учитель ЗОШ №15 м. Дзержинська м. Донецьк 2007р ЗМІСТВСТУП Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ МОНІТОРИНГОВОГО ПІДХОДУ. 1.1. Складові творчих здібностей 1.2. Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу Розділ ІІ. МАТЕРІАЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОНІТОРИНГОВОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЦІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ. 2.1. Програма експериментальних досліджень 2.2. З досвіду роботи щодо розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ АНОТАЦІЯ В даній роботі розглянута актуальна на сьогодні проблема язувати задачі з фізики. // Харків. – 2004 Кирилова І.Г. Книга для читання з фізики. // Москва. – 1986 Усова А.В., Бобров А.А. Формування навчальних умінь та навичок учнів на уроках фізики. // Москва. – 1988

скачать реферат Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

ЗмістВступ Розділ 1. Характеристика природніх умов м. полтави та його околиць Розділ 2. Матеріали і методика дослідження Розділ 3. Мохоподібні як особлива лінія еволюції вищих рослин Розділ 4. Мохоподібні лісових ценозів околиць сіл розсошенці та копили 4.1 Морфолого-біологічні особливості зібраних мохів 4.2 Еколого-ценотичні особливості виявлених мохів Розділ 6. Господарське значення мохоподібних і їхня роль у природі Висновки Список використаної літератури ВступМохоподібні є однією з найменш досліджених груп рослинного світу. Тому вивчення особливостей їх анатомічної і морфологічної будови, еколого - ценотичних властивостей та участі в утворенні рослинного покриву набуває все більшої актуальності. Вони є досить великою, близько 25 тис. видів, групою рослинного світу. Це представники вищих, або пагонових рослин. Мохоподібні найбільш примітивні автотрофні вищі рослини. Від більшості інших рослин вони відрізняються відсутністю коренів і деякими мікроскопічними особливостями. Мохоподібні поділяються на три відділи: антоцеротові (А hocero ophy a), печіночники (Нера іcophy a) і мохи (Bryophy a).

скачать реферат Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

ЗмістВступ Розділ І Аналіз літературних джерел проблеми сколіозу 1.1 Хребет - зона особливої уваги 1.2 Осанка - хороша й погана 1.3 Фактори ризику сколіозу 1.4 Клініка. Ступені важкості Розділ II. Застосування ФР у процесі лікування хворих на сколіоз 2.1 Масаж 2.2 Масаж при сколіозі 2.3 ЛФК 2.4 Санаторно-курортне лікування Розділ III. Матеріали власних досліджень 3.1 Виявлення і тестування сколіозу, ступені важкості 3.2 Методики виміру викривленого кута хребта за В.Д. Чакліним і Дж. Коббом Висновки Рекомендації Використана література ВступМільйони людей кожного дня страждають від нестерпного болю в спині. Таблетки і пілюлі, мазі і бальзами, комплексні вправи і різноманітні види лікування створюються з ціллю полегшення або профілактики болю в спині. Операції на хребті являються одними із самих частих у клінічній практиці. Хіропрактики і масажисти пробують лікувати подібні болі. Терапевти і спеціалісти по лікувальній фізкультурі розробляють різноманітні процедури, складають пам М.: Изд-воЭксмо, 2003. - 86с., ил. В. а. кислов, Т.А. Евдокимова, К.В. Чижиков, Н.М. Евдокимова, Плавание ы здоровье: О плавании с юмором (короткие рассказы). СПб., 2001.

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
скачать реферат Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах

Курсова робота На тему: «Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах» ЗМІСТВСТУП Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Коротка історія цукроварної справи 1.2 Реальний стан ринку цукру на Україні Розділ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ-ПІСКУ НА ЗАТ «АНДРУШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 3.1 Загальні відомості про підприємство 3.2 Приймання цукрового буряка 3.3 Зберігання буряка 3.4 Подача буряка на завод 3.5 Миття буряка 3.6 Отримання бурякової стружки і дифузійного соку 3.7 Очищення дифузійного соку 3.7.1 Технологчні параметри процесу переддефекації 3.7.2 Технологічні параметри процесу основної дефекації 3.7.3 Технологічні параметри процесу І сатурації 3.7.4 Технологічні параметри процесу дефекації перед ІІ сатурацією 3.7.5 Технологічні параметри процесу ІІ сатурації 3.7.6 Технологічні параметри процесу сульфітації 3.8 Згущування соку випаровуванням 3.9 Уварювання, кристалізація і центрифугування утфелів 3.10 Сушка, охолодження і зберігання цукру 3.11 Отримання вапняного молока і сатураційного газу 3.12 Розрахунок виходу цукру та витрати вапняного молока ВИСНОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Існує істотний брак багатьох ресурсів, необхідних для розвитку української цукрової промисловості.

скачать реферат Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

Основна мета лабораторних робіт: ознайомити учнів з експе-риментальним методом дослідження фізичних явищ; формувати розуміння принципів вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою внмірювань, а також методами аналізу похибок. § 5. РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ Навчальний фізичний експеримент — одна з найважливіших ділянок у системі оволодіння матеріалом фізики. Аналіз дидактичних можливостей навчального експерименту показує, що він може бути використаний на різних етапах вивчення матеріалу та з різною дидактичною метою. Розглянемо основні етапи оволодіння учнями навчальним матеріалом і, виходячи з цього проаналізуємо можливості навчального фізичного експерименту. Найефективнішим є так званий евристичний метод вивчення матеріалу, коли значну частину необхідних висновків учні роблять самостійно, використовуючи дані навчального експерименту (демонстраційного, фронтального, експериментальних. задач тощо). Основні етапи діяльності вчителя і учнів на уроці-можна показати схематично.

скачать реферат Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

Дослідження носило характер проспективного. Матеріали і методи. Ми провели тест з гематоксиліном у 146 жінок репродуктивного віку, де діагноз бактеріального вагінозу був підтверджений мікробіологічно, і у 136 жінок із нормоценозом піхви. Розчин гематоксиліну готували наступним чином: 0,5 г гематоксиліну розчиняли в 100 г 90% етилового спирту. Таким чином, ми отримували 0,5% спиртовий розчин гематоксиліну, який і використовували, як індикатор рН вмісту піхви. Забарвлення індикатора в кислому середовищі жовте, а в лужному – фіолетове. Отже, якщо рН менше 5,0, то індикатор дає жовте забарвлення, а якщо рН більше 6,0, то індикатор дає фіолетове забарвлення. При бактеріальному вагінозі, де рН в межах 5,0-6,0, відбувається зміна кольору індикатора в спектрі від жовтого до фіолетового. Методика проведення тесту з гематоксиліном була наступною. Піхвові виділення одержували при огляді піхви і шийки матки в дзеркалі Сімса з заднього склепіння. На виділення, які залишилися на дзеркалі, наносили 3-6 крапель 0,5% спиртового розчину гематоксиліну і оцінювали зміну забарвлення індикатора.

скачать реферат Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Вступ 1. Загальна характеристика, морфофункціонування, особливості зорового аналізатора 1.1 Морфологія зорового аналізатора 1.2 Фізіологія зорового аналізатора 1.3 Особливості розвитку зорового аналізатора 2. Матеріали та методи дослідження сліпої плями 3. Аналіз матеріалу, морфологічні зміни, вплив середовища, комп`ютерної техніки на орган зору 3.1 Морфологічні зміни 3.2 Вплив комп`ютера на зоровий аналізатор Висновок Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Вступ Очі виражають наші почуття, наші переживання, наш духовний світ. Блискучі і променисті очі - найкраща прикраса обличчя. Вони є основним безпосереднім зв'язком з оточуючим світом і здійснюють постійну стимуляцію центральної нервової системи. Але часто вони відображають і стан нашого здоров'я, оскільки чимало хвороб впливають на зір і блиск очей. Очі втрачають свою красу, якщо під ними з'являються мішки, набряки, які можуть бути наслідком захворювань серцево-судинної системи, гінекологічних недугів, порушень функцій нервової або ендокринної системи, хронічних запорів, а також результатом вікових змін в організмі.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.