телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Рыбалка -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Социология

Моральні норми у соціальній роботі

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Цю інформацію дозволяється використовувати тільки з професійною метою. її не можна розголошувати, крім передбачених законом випадків, пов'язаних з можливістю насилля, завдання шкоди; 10)принцип толерантності. Часто соціальні працівники мають справу з особами, чиї політичні, релігійні, національні особливості, поведінкові стереотипи і зовнішність можуть виявитися незвичними, не викликати симпатії. Однак професійна толерантність вимагає визнання клієнтів такими, якими вони є, терпимості до них, не допускає сортування їх на «гарних» і «поганих», «зручних» і «незручних». Ці принципи дещо ширші за фахові цінності соціальної роботи, однак їх неможливо розглядати у відриві від етичних міркувань, оскільки вони в основному ґрунтуються на ціннісно-моральному вимірі взаємовідносин «соціальний працівник — клієнт». Певна група цінностей може стосуватися конкретної категорії клієнтів, форми соціальної роботи або діяльності конкретної соціальної служби. Наприклад, під час роботи у громаді британські соціальні працівники повинні керуватися такими етичними принципами і цінностями: повага до прав людини; суспільство може стати демократичним за рівних можливостей усіх людей зробити внесок у його життя; співпраця і колективна робота не завжди можливі, а нерівність у громадах надзвичайно шкодить демократії; люди здатні конструктивно працювати разом для того, щоб позбутися нерівностей; робота в громаді є процесом, який має колективно вироблену чітку мету; робота в громаді має наснажувати тих, хто позбавлений влади, до рівноправної участі у громадському житті; члени громади повинні відповідати самі за себе і за власні дії, визнавати вплив своїх цінностей на інших людей; індивіди, групи і громади можуть потребувати підтримки у подоланні конфлікту, протистоянні несправедливості й нерівності; визнання досвіду інших є частиною змін у суспільстві; робота в громаді залежить від усіх людей, незалежно від їх національної, расової, статевої належності, чеснот, вад і функціональних обмежень; робота в громаді є динамічним процесом, що залежить від досвіду людей, які активно борються проти пригноблення. В одній із вітчизняних соціальних служб підтримки сім'ї, метою якої є надання допомоги сім'ям із високим ступенем незадоволення потреб дітей, що ставить під загрозу їхнє перебування у власній родині, продекларовано такі етичні принципи роботи: партнерство (налагодження партнерських стосунків із сім'ями, громадами і конкретними індивідами для вирішення їх соціальних проблем); увага (уважне ставлення до клієнтів, вислуховування дітей, усіх членів сімей, окремих груп людей, вжиття заходів, щоб їх почули представники влади та громадськості); представництво інтересів (захист і представництво інтересів наинезахищеніших громадян і груп перед органами влади, громадськістю, а також захист інтересів і прав дітей); визнання рівності (зосередження уваги на проблемі нерівності і дискримінації, яких можуть зазнавати люди через свій вік, стать, національність, рівень заможності, сексуальну орієнтацію, інвалідність тощо, намагання, наскільки це можливо, подолати дискримінацію, від якої страждає клієнт); визнання відмінностей (прийняття факту, що клієнти мають різну статеву, расову належність, релігійні переконання, здібності, культуру, матеріальне становище, сексуальну орієнтацію, вік; повага до цих відмінностей, недопущення, щоб особисті переконання і цінності впливали на професійне ставлення до клієнтів); захист громадянських прав (захищеність і задоволення потреб дитини, що є невід'ємними громадянськи­ми правами, для забезпечення яких працівники служби покликані представляти інтереси дітей перед відповідними органами влади, співпрацювати з відповідними інстанціями у разі порушення прав дітей); співпраця (взаємодія з державними і громадськими організаціями для створення міжвідомчої мережі щодо забезпечення найефективніших послуг для сімей); підтримка (надання практичної і психологічної підтримки сім'ям, які цього потребують); обов'язки (забезпечення оптимальних послуг для клієнтів, відповідальне реагування на їх прохання про допомогу, ставлення до цього як до професійного обов'язку перед клієнтами та громадянами, з податків яких утримуються державні соціальні служби);

10)професійна чесність (бути чесним і звітувати перед керівництвом про всі свої дії та контакти з клієнтами, іншими спеціалістами, представниками громадськості; усвідомлювати межі можливостей своєї професійної діяльності і пояснювати їх клієнтам).

Реферат на тему Моральні норми у соціальній роботі ПЛАН Вступ. Значення етики для соціальної роботи Професійна мораль соціальних працівників. Фахові цінності і принципи в соціальній роботі Використана література. 1.Вступ. Соціальна робота як особливий тип професійної діяльності має специфічну, тільки їй притаманну систему цінностей, які сформувалися в процесі становлення моральних принципів і норм поведінки фахівців. Вони є основою будь-яких професійних дій. Професійна етика соціального працівника (яка відображає моральну свідомість цієї професійної групи, її психологію та ідеологію) пропонує пошук резервів, використання різноманітних ресурсів: від соціальних до особистих як самого соціального працівника, так і клієнта. Усе це можливо й припустимо лише задля досягнення професійної мети, а не для задоволення вузькокорпоративних чи особистих інтересів фахівців. Моральні відносини виникають у процесі соціальної роботи як сукупність залежностей і зв'язків між соціальним працівником і клієнтом, між соціальними працівниками як членами певного колективу, між соціальними працівниками і соціальним оточенням клієнта, між соціальними працівниками та іншими організаціями. Міжнародна та національні асоціації соціальних працівників, соціальні служби прагнуть врегулювати ці відносини через ухвалення вимог щодо професійних обов'язків, меж втручання і дистанції між фахівцями і клієнтами, дотримання низки моральних принципів. Проте соціальні працівники часто сприймають свою діяльність з точки зору не тільки метацінностей (загальнолюдських) чи професійних цінностей, а на основі своїх уявлень про мораль, що може призвести до виникнення етичних дилем, труднощів у виборі професійного рішення. 2.Значення етики для соціальної роботи Соціальні працівники у своїй щоденній діяльності нерідко опиняються перед складними моральними проблемами, що змушує їх діяти відповідно до своїх моральних переконань, оскільки такі ситуації недостатньо врегульовані законодавством. Це актуалізує значущість для соціальної оботи етики — вчення про мораль, що аналізує її природу, характер і структуру (моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність), категорії моралі (добро і зло, справедливість і несправедливість, честь, гідність тощо), за допомогою яких формуються моральні принципи, норми, цінності, правила поведінки, теоретично обґрунтовується певна система моральних переконань. Представники різних теоретичних напрямів, шкіл у філософії (засновником етики вважають давньогрецького мислителя Арістотеля, 384/383—322/321 до н. є.) свого часу по-різному пояснювали суть моралі, моральної поведінки і свідомості людини, виокремлювали та обґрунтовували критерії морального і аморального буття, пропонували різноманітні концепції загальнолюдських норм поведінки, найпомітнішими серед яких є: арістотелівська традиція (орієнтація на чесноти людей, визнання правомірності володіння благами відповідно до заслуг людини); моральні імперативи Канта (доброчесна людина творить добро, оскільки це правильно, а не тому, що це приносить задоволення); утилітаризм (найкраща та дія, наслідком якої є якнайбільше благ для якнайбільшої кількості людей); релятивізм (добро і зло є відносними, що залежить від суспільного устрою і потреб особи).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Юродство и столпничество

Расстрелян по приговору тройки НКВД Удмуртской АССР от 15 ноября 1938 г. Реабилитирован в 1989 году. Основные труды: Юродство и столпничество: Религиозно-психологическое исследование. СПб., 1913; Ряд статей в журнале Монастырь об Урмийской миссии, сущности монашества, задачах современного пастырства. Введенie Значене и сущность аскетическихъ подвиговъ: юродства" и столпничества". Задачи изслдованя. Религозно-психологическое, моральное и соцальное изслдоване. Матералисты говорятъ, что нтъ ни нравственности, ни свободной воли, что человкъ есть только боле развитое животное, механически слдующее законамъ матеральной необходимости, что, поэтому, для него нравственно только одно то, что полезно его матеральной природ. Къ концу римской республики принципомъ жизни большинства сдлалось учене Эпикура. Пороки, совершаемые послдователями этого ученя, были такъ отвратительны, что самые легкомысленные люди ужасались, смотря на развратъ тогдашняго общества и каждаго приверженца Эпикура называли свиньею изъ стада Эпикурова (Epicuri de grege porcus)

скачать реферат Філософія соціальної роботи

Реферат на тему Філософія соціальної роботи ПЛАН 1. Вступ. 2. Філософія і соціальна робота 3. Філософське осмислення практики соціальної роботи 4. Філософія позитивізму в соціальній роботі. 5. Утопічні погляди на соціальну роботу. Використана література. 1. Вступ. Соціальна робота має сталі зв'язки із філософією як теоретичним світоглядом. Адже визначення напрямів діяльності соціальних працівників, формування специ­фічних відносин між клієнтами і фахівцями, наповнен­ня змісту соціальних програм великою мірою залежать від світоглядних та ідеологічних концептів, філософ­ських категорій і принципів, що набули поширення се­ред професіоналів і засвоєні ними як складова фахової культури. Історія професійної соціальної роботи доводить, що діяльність соціальних працівників спирається не тіль­ки на особисті і професійні принципи, моральні норми, які є основою сучасної філософії соціальної роботи. Для цього фаху важливе опертя на загальнолюдські ціннос­ті та ідеали побудови суспільства, більш справедливого до громадян, які перебувають у невигідному, вразливо­му становищі порівняно з іншими, де кожна людина має всі необхідні права і може їх реалізувати, в тому числі і за допомогою соціальних працівників. 2. Філософія і соціальна робота Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна сформувалась на межі філософії, соціології, психології, педагогіки, що визначає її інтегративний, міждисциплі­нарний характер.

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
 Юродство и столпничество

Но яко-же нкй исполинъ посред обезьянъ или, левъ, рыкающй посред псовъ и лисовъ пребываяй, уповаетъ на Господа: и твердостю мудрованя уязвляетъ ихъ, и устрашаетъ смыслы ихъ, яко жезлъ желзный, премудрое наводя слово) [DCCLXIII] Стр. 547. [DCCLXIV] Истор. русск. церкви т. $II¶. СПБ. 1877 г., стр. 324 325. [DCCLXV] Тамъ же. [DCCLXVI] Вра и разумъ 1891 г. II, стр. 97 121, стат. проф. ". Зеленогорскаго: циники" (психологическй, моральный и соцальный этюдъ). [DCCLXVII] Новг. еп. вд. 14, 1898 г., стр. 864. [DCCLXVIII] Абдаль-отшельникъ. [DCCLXIX] Словарь, СПБ. 1861 г., стр. 41. [DCCLXX] М#. IX, 16, 17. [DCCLXXI] М#. XVI, 24, 25, Мр. VIII, 34. [DCCLXXII] М#. X, 37 39. [DCCLXXIII] ¶оанн. XII, 24, 25. (аминь, аминь глаголю вамъ, аще зерно пшенично, падъ на землю, не умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ принесетъ. Любяй душу свою погубитъ ю, и не навидяй души своея въ мр семъ, въ животъ вчный сохранитъ ю) [DCCLXXIV] 2 Кор. V, 15. (Христосъ за всхъ умре для того, да живущи не ктому себе живутъ, но умершему за насъ и воскресшему) [DCCLXXV] Гал. II, 19. [DCCLXXVI] 2 Кор. XIV, 16. [DCCLXXVII] Филипп. III, 3. [DCCLXXVIII] Гал. V, 24; VI, 24; Рим

скачать реферат Менеджмент та система управління

Сутність організаційного регламентування полягає у встановленні правил, обов'язкових для виконання і визначають зміст і порядок організаційної діяльності (положення про підприємство, статут фірми, внутрішньо фірмові стандарти, положення, інструкції, правила планування, обліку і т.д.). Організаційне нормування включає норми і нормативи витрат ресурсів в процесі діяльності фірми. Регламентування і нормування є базою організаційного проектування нових і діючих фірм. Розпорядчі методи реалізуються у формі: Наказу, Постанови, Розпорядження, - Інструктажу, - Команди, - Рекомендації. Управління виробництвом здійснюється на основі правових норм, які стосуються організаційних, майнових, трудових та інших відносин у процесі виробництва. Соціально-психологічні методи управління Оскільки учасниками процесу управління є люди, то соціальні відносини та відображають їх відповідні методи управління важливі і тісно пов'язані з іншими методами управління. До них відносяться: Моральне заохочення, Соціальне планування, Переконання, Навіювання, Особистий приклад, Регулювання міжособистісних і міжгрупових відносин, Створення і підтримка морального клімату в колективі. 1.2 Мотивація виконавця Передумови успішної активної роботи з виконання полягають у можливості виконавців: Знати (інформація про цільових установках або заходи, по яких ухвалено рішення), Зась (ці установки і заходи повинні бути ,2003г.

 Постструктурализм, Деконструктивизм, Постмодернизм

Для того, чтобы принять ее, надо было выйти за рамки постструктурализма. Очевидно, этим фактом объясняется позиция Сарупа, кото рый вообще считает, что "в мире Фуко нет свободы, нет у него и теории эмансипации. Чем более впечатляющей представляется картина всевозрастающего всесилия некой тотальной системы или логики, тем бессильнее начинает ощущать себя читатель. Критические возможности анализа Фуко оказываются парали зованными из-за того, что читателю навязывается мысль о тщетности, безрезультатности и безнадежности процесса соци альных изменений" (Саруп, 350, с. 105). Возможность свободы Саруп здесь не совсем прав, поскольку его критика с гораздо большим основанием может быть отнесена пре имущественно к "среднему" периоду эволюции "фукольдианской мысли" (и, разумеется, к тому "образу Фуко", как он сложился в рецепции его многочис ленных последователей и толкователей), чем к его поздним работам. Гораздо более приемлемой представляется позиция Автономовой, утверждающей, что в "работах 80-х гг. "Пользовании наслаждениями" и "Заботе о себе" (обе -- 1984 г., соответственно второй и третий тома "Истории сексуально сти") -- Фуко ищет ответ на вопрос о том, как и в каких фор мах возможно такое "свободное" поведение морального субъек та, которое позволяет ему "индивидуализироваться". стать "самим собой", преодолевая заданные коды и стратегии поведе ния" (4, с. 362)

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Суспільних відносин надзвичайно багато, і вони регулюються нормами моралі, релігійними нормами, нормами громадських організацій і іншими соціальними нормами. Серед усіх цих суспільних відносин держава регулює найбільш важливі і для цього видає нормативно-правові акти. 2. Право – це не одна норма, а сукупність або система норм, які формально визначені. Формальна визначеність означає, що право і його норми сформульовані по правилам граматики і формальної логіки і викладені в нормативно-правових актах. В зв’язку із цим вони складають систему писаного права. 3. Правові норми на відміну від моральних і інших соціальних норм встановлюються або санкціонуються державою чи окремими її органами від імені держави і відповідно в межах своєї компетенції. Наприклад, Верховна Рада України приймає закони і постанови. Вона може доручати окремим громадським організаціям розробляти проекти нормативно-правових актів, а потім затверджувати (санкціонувати) їх і вводити в дію. Це стосується, в першу чергу, трудового законодавства, коли держава доручає профспілкам розробляти проекти таких нормативно-правових актів, або вони по своїй ініціативі їх розробляють. 4. Оскільки норми права встановлюються або санкціонуються державною владою, то вони є загальнообов’язкові для всього населення, державних органів і посадових осіб.

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Аналіз матеріалів обласних ЦССМ дозволив виявити основні напрями роботи добровільних помічників: 1. Соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. - робота з молоддю, схильною до асоціальної поведінки; - профілактика та подолання вживання алкогольних напоїв; - профілактика та запобігання тютюнопалінню; - профілактика та запобігання вживанню наркотичних речовин; - профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу; - підтримка дітей та підлітків, що постраждали від морального, фізичного, сексуального насильства; - підтримка дітей та молоді, що перебувають у кризовому стані; - соціальна робота з „дітьми вулиці”. В цьому напрямку волонтерами центрів ССМ проводяться різноманітні бесіди, диспути, лекції на різну тематику, організовуються вечори, концерти “За здоровий спосіб життя”, проводяться рольові та творчі ігри з молоддю та з “дітьми вулиці”. Розповсюджуються інформаційні листівки, буклети про негативний вплив на організм вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. Тут застосовуються як групові форми роботи, так і індивідуальні. 2. Соціальна опіка і захист найменше захищених категорій дітей та молоді. - підтримка та сприяння розвитку творчих здібностей молодих інвалідів; - соціальна допомога молодим сім’ям; - соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; - соціальна підтримка військовозобов’язаної молоді; - соціальна робота з жіночою молоддю; - соціальна допомога самотнім матерям, неповним сім’ям, багатодітним сім’ям; - допомога у вирішенні соціальних проблем учнівської та студентської молоді.

скачать реферат Право рабовласницької Індії

Схід в давнину був представлений багатьма країнами, рядом найбільших регіональних цивілізацій (індо-буддійської, ассірійсько-вавілонської, конфуціансько-китайської), але вищевказані особливості (відсутність пануючої ролі приватної власності, застійний характер розвитку) були головними визначаючими рисами їх типологічної схожості на відміну від динамічно розвиваючих античних країн, а потім і країн Західної Європи – наступника античної цивілізації . Індуське право – одна з найдавніших систем права. Важливим етапом на шляху його становлення була поява вельми своєрідних пам'ятників права – дхармасутр і дхармашастр з їх записом дхарм – особливих соціальних норм, що включали як релігійні і моральні норми, так і правові обов'язки індуса. У дхармах знайшли відображення основні етапи розвитку норм соціального регулювання, характерні для розвитку людського суспільства взагалі. Першим кроком до формального закріплення правових норм стало створення релігійно-правових трактатів – дхармасутр – таких, як Гаутама, Апастамба, Баудхаяна і ін., авторитет яких визнавався спочатку серед обмежених груп населення, і лише згодом вони стали розглядатися як джерело священного закону.

скачать реферат Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Особливо ця проблема загострюється у зв'язку з упровадженням і використанням у соціальній роботі інформаційних технологій. Етичні принципи фахової соціальної роботи безпосередньо пов'язані із методами розв'язання морально-етичних проблем. Одним із таких методів, який рекомендує Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи, є колективні дискусії, які дають змогу соціальним працівникам обговорювати, аналізувати і розглядати етичні проблеми спільно з колегами, експертними групами і сторонами, яких вона стосується. Вони створюють сприятливі умови для вироблення альтернатив, передбачення можливих моральних наслідків вибору певного варіанта дій, дають змогу соціальному працівнику отримувати консультації, поради від товаришів по службі та інших людей. Не менш значуща роль належить при цьому і супервізії (професійній підтримці). При розв'язанні конкретних етичних проблем соціальні працівники мають передусім враховувати основні принципи Декларації, зважаючи також на етичний, моральний і політичний контекст, мотиви і характер своїх дій, а також на їх наслідки для різних груп.

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Нормативна база соціальної роботи в Україні

Реферат на тему Нормативна база соціальної роботи в Україні ПЛАН Вступ. Законодавство України, дотичне до надання соці­альних послуг. Регламентація відносин соцроботи в Україні. Соціальні стандарти. Використана література. 1.Вступ. Українське законодавство перебуває на етапі свого становлення, а тому воно постійно змінюється, допов­нюється: ухвалюються не завжди узгоджені між собою нові законодавчі акти, нормативно-правові документи, які покликані забезпечити юридичне підґрунтя для розв'язання різнопланових соціальних проблем. Україна ратифікувала чимало міжнародних та євро­пейських конвенцій і декларацій, які поки що здебіль­шого не знайшли свого відображення в нормах україн­ського законодавства. Хоча Конституція України про­голосила принцип пріоритету міжнародного права над національним, але у практиці соціальної роботи зреалі­зувати це складно. Наприклад, у Конвенції про права дитини стверджується, що кожна дитина має право на виховання в сім'ї, однак в Україні сотні тисяч дітей по­збавлені батьківського піклування і перебувають у ста­ціонарних закладах.

скачать реферат Колективний договір

Якщо власність державна, колективний договір укладається на основі Генеральної і галузевих угод. Партнерами по переговорному процесу виступають уповноважена державним органом службова особа, з однієї сторони, і профспілковий комітет як представник трудового колективу – з другої. Вважається, що норми соціального захисту найманих працівників з питань оплати праці, режиму роботи і відпочинку та з інших питань, зафіксовані в колективному договорі, повинні бути вищі за ступенем захисту у порівнянні з Генеральною та галузевими угодами. Однак кількість державних підприємств внаслідок процесів приватизації невпинно зменшується. На підприємствах інших форм власності, крім державної, працівники можуть виступати в двох ролях: як співвласники майна (акціонери, орендарі, члени кооперативу), їм належить право обирати правління, брати участь у формуванні, розподілі та використанні прибутку, одержувати дивіденди; одночасно вони можуть бути й найманими працівниками, тому мають право на договірне регулювання трудових та соціально- економічних відносин шляхом укладення колективного договору.

скачать реферат Подготовка кадров /Укр./

Для соціальних працівників вони є суттю спеціальності, запорукою успішного виконання професійних обов'язків, громадського визнання і морального самоутвердження. Вказані якості необхідні для усіх видів соціальної роботи, хоча в деяких сферах якась із них може виділятися виразніше. Соціальний працівник має бути гуманним, поважати людину, яка потребує допомоги, підтримати її професійно і морально, надихнути на подолання труднощів, вселити віру у власні сили й можливість повернення до гідного життя. Переконливі приклади соціальної реабілітації дають фольклор, художня література, сучасна дійсність. Вітчизняна й зарубіжна історія багаті зразками самовідданої, безкорисливої філантропії, милосердя, опікування та інших форм благодійності. Нам є на що орієнтуватися, що запозичува ти і примножувати. Отже, соціальна робота – настійне велення часу, а українське суспільство в ході своеі наступної трансформації довго відчуватиме гостру потребу в кваліфікованих фахівцях для її повсюдного, вмілого та ефективного здійснення. Розділ ІІІ Особливості профорієнтації та профвідбору кадрів для соціальних служб. Соціальна робота багатогранна по своїй направленості.Вона включає в себе такі специалiзациi як: соціальний педагог, психолог сімейного ( широкого ) профiля, етнолог, соціальний юрист, еколог, валеолог,геронтолог; соціальний робiтник понад конкретної,вузької специалiзації ( по роботi з біженцямi, iнвалiдами, з групами соцiального ризику, медичний соцiальний робiтник та iн. ),працюючий з певною вiковою групою ( з дiтьми, престарiлими та iн. ) або в певних закладах ( школi, на виробництвi ), в специфiчних сферах микросреди ( у общине, на селi, в вiйськових частинах ).

скачать реферат Украинский язык

Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування. 1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його: ідей. Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючий тиск зверху колектив спочатку реагує тим, що знижує свою ефективність, а потім підвищує її, але до певної межі. Після цього ефективність стрімко падає, відображаючи загальну пригніченість і процес деморалізації, що почався, що може означати наближення моральної смерті. Соціальні психологи також зазначили, що коли дві вищестоящі інстанції дотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативу підлеглих, продуктивність праці і задоволення бувають звичайно самими високими. Коли обидві вони застосовують автократичний стиль, продуктивність хоч і може бути високою, але задоволення дуже низьке зі всіма витікаючими з цього наслідками. 2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу. МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» НАКАЗ № 106-к м.Сімферопiль 21.01.2001 По особовому складу ПРИЗНАЧИТИ: 1.

скачать реферат Система соціального захисту в Україні

Соціальний захист інвалідів передбачає не лише їх матеріальне забезпечення і медичне обслуговування, а й доступ до робочих місць, закладів культури, освіти нарівні із здоровими людьми. Соціальне обслуговування людей похилого віку охоплює осіб, які його потребують, за місцем проживання та у спеціалізованих установах. Цілеспрямована боротьба з бідністю засобами соціальної допомоги та активізацією зусиль населення й дедалі ширшим охопленням соціальним страхуванням у сучасних умовах також є одним з основоположних елементів системи соціального захисту. Здійснення заходів в усіх перелічених напрямках є соціальною роботою і потребує фахово підготовлених кадрів — соціальних працівників. Право є регулятором суспільних відносин. Але таке регулювання здійснюється в певному порядку в рамках закону шляхом встановлення правил поведінки учасників суспільних відносин – громадян і організацій з наданням їм певних прав і покладенням на них відповідних обов'язків. Метод визначається як сукупність способів юридичного впливу з боку держави на суспільні відносини, на поведінку людей, як учасників цих відносин з метою забезпечення їх поведінки відповідно до норм права.

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
скачать реферат Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Сучасні філософські підходи до соціально-педагогічної роботи Успішно реалізовувати соціальну політику і належно вести соціально-педагогічну роботу можуть лише люди, які відповідають певним професійно-якісним характеристикам. При цьому слід брати до уваги не лише якості особистості, але й ціннісні характеристики даної професійної діяльності, оскільки незаперечні їх взаємодія і єдність. Цінності професійної діяльності можна визначити як певну домінуючу потребу (служити своєю професією на благо інших людей), яка орієнтує (чи акумулює) професійно-особистісну активність соціального педагога чи соціального працівника на досягнення цієї гуманної цілі. Взявши за основу характерні запити особистості і співвідносячи їх з професією соціального педагога, її гуманістичним смислом, можна назвати такі групи цінностей соціально-педагогічної діяльності: - цінності альтруїстичного характеру, які відображають специфіку професійної діяльності (допоможи іншому, тому, хто слабозахищений, хто потребує твоєї підтримки); - цінності етичної відповідальності перед професією (соціальний педагог чи працівник утверджує і обстоює гідність професії як важливої суспільної місії, дотримується її етичних принципів і норм, примножує знання змісту соціальної роботи, яка, як і інші галузі діяльності, перебуває у процесі постійного розвитку і збагачення); - цінності, пов Український держ. центр соціальних служб для молоді. — К., 2000. — 264с. Мигович І. І. Соціальна робота (вступ до спеціальності) / Ужгородський держ. ун-т. — Ужгород, 1997. — 191с. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1997. — 139с.

скачать реферат Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Взаємозв'язок соціальної роботи з іншими науками Соціологія вивчає суспільство, поводження і переконання специфічних груп - сімей, дітей, чоловіків, жінок, обличчя девиантного поводження, похилого віку й ін. Пізнання в області соціології дозволяють соціальному робітнику досліджувати соціальні проблеми, опановувати інтерперсональными навиками і технологіями. Наприклад, основна навичка спеціаліста соціальної сфери - це уміння спілкуватися, що припускає уміння так розмовляти з чоловіком, що має ту чи іншу проблему, щоб він зміг розкритися, довіритися і відчути себе в безпеці. Зібравши інформацію і проаналізувавши її, соціальний працівник намічає далі план дій для рішення проблеми. Знання соціології, особливо прикладний, корисно для соціальної роботи, але не підмінює її. Тому змішання двох Цих понять у повсякденній свідомості населення неправомірно. Крім соціології соціальні працівники використовують дані інших дисциплін, наприклад психології. Ця дисципліна тісно зв'язана із соціальною роботою. Психологи вивчають індивідів і намагаються зрозуміти механізми їхнього розвитку, важливі фактори, що впливають на психіку і поводження людини, а також психологію колективів.

скачать реферат Социология - наука про общество

Соціальна дія – дія, суб єктивний сенс якої відноситься до поведінки інших людей. Зрозуміти сенс дії – зрозуміти діючу людину, хоча в діяльності людина не завжди усвідомлює мету. Чотири типи діяльності : 1)цільораціональна дія через очікування певної поведнки, критерієм цієї діяльності є успіх; 2)ціннісно- раціональна, заснована на вірі в цінності самої дії, незалежна від успіху; 3)афектна – заснована на емоційному стані суб єкта, що діє; 4)традиційна – заснована на звичках. Лише перші типи є соціальною дією, бо вони стосуються усвідомленного сенсу. 12. Визначення соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства. Інститут – технічне утворення, особливий учбовий заклад, а ширше – сукупність соціальних норм. Соціальний інститут – це відносно стабільна інтеграція сукупності символів, вір, цінностей, норм, політичних статусів, що керують цілими сферами соціального життя:сім єю, економікою, освітою, управлінням тощо. Соціальний інститут – усталений комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх у систему.

скачать реферат Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

ПЛАН Вступ. I. Обслўдування народно? творчостў в Укра?нў: а) вивчення укра?нського фольклору; б) етнографўчнў дослўдження; в) соцўологўя лўтератури. II. Перўод формування та розвитку укра?нсько? академўчно? соцўо- логў?: 1. Полўтична соцўологўя М.Драгоманова. 2. Соцўологўчнў погляди Ў.Франка. 3. Грушевський як ўсторик-соцўолог. 4. Б.Костякўвський та його проект створення науково? соцўоло- гў?. 5. Соцўологўчна концепцўя М.Шаповала. Укра?нський ўнститут громадознавства В Празў. Заключення. ВСТУП Ўсторико-соцўологўчне знання - ўстотний компонент суспўльствознав- ства, де соцўологўя займаї особливе мўсце.Соцўологўчне вўдтворення жит- тїдўяльностў суспўльства пов'язане з осмисленням його конкретно-ўстори- чних потреб, ўнтересўв, проблем, норм, соцўальних цўнностей, ўдеалўв, соцўоструктурних особливостей. Соцўологўя вўдображуї специфўку ўсторич- ного розвитку народу, його культури, менталўтету й сприяї ?х подаль- дальшўй еволюцў?. Ўсторўя соцўологўчно? думки в УКра?нў як цўлўсний еволюцўйний про- цес практично не дослўджувалася, а нечисленнў ўсторико-соцўологўчнў розвўдки обмежувалися розглядом соцўологўчно? проблематики конкретних мислителўв чи окремих ўсторичних етапўв. Ўсторўя кожного народу - це найперш ўсторўя його культури як су- 5;1 - 3 - купностў створених ним матерўальних ў духовних надбань.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.