телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Философия

Марксизм

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Маркс формулює свій метод філософії як діалектико-матеріалістичний. Він говорив про те, що діалектика повинна допомогти пояснити реальний світ з нього самого, а не з абстрактно виведених понять духу. Головне - не пояснити мир, а змінити його. Філософія ж є духовна зброя такої зміни. Маркс створив діалектичний метод, який розглядав як протилежний гегелівському. Він підкреслював: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його прямою протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює навіть під ім'ям ідеї в самостійний суб'єкт, є деміург (творець) дійсного, яке складає лише його зовнішній прояв. У мене ж, навпаки, ідеальне є не що інше, як матеріальне, пересаджене в людську голову і перетворене в ній». На противагу гегелівській діалектиці, в центрі уваги якої - саморух понять, основоположники марксизму стали розглядати об'єктивні процеси розвитку в природі і суспільстві, відбивані мисленням, що розвивається. Поняття розвитку займає центральне місце в марксисткою матеріалістичній діалектиці. З погляду останньої, розвиток є сторона, момент універсального руху, що є атрибутом, тобто невід'ємною, загальною властивістю матеріального. Специфіка розвитку виражається, як показали класики марксизму, в наступних загальних і істотних рисах(характеристиках): Розвиток завжди є внутрішньо властивий даному об'єкту процес, тобто воно не може визначаться зовнішніми для цього об'єкту чинниками, джерело розвитку поміщене в ньому самому. Для розвитку характерна безповоротність, що означає неможливість повного, абсолютного повернення матеріальної системи, що розвивається, до колишніх станів (наприклад, неможливе перетворення старого в молоду людину, вищих видів тваринного світу в нижчі). Розвиток характеризується спадкоємністю, яка виражає момент зв'язку змінюючих один одного якісних станів, тобто збереження, утримання того, що досягнуте на попередньому етапі розвитку і що служить подальшому розвитку. Завдяки спадкоємності досягається єдність минулого, сьогодення і майбутнього в матеріальних системах, що розвиваються. Важливою межею розвитку є спрямованість, яка означає, що розвиток - це завжди поступальне сходження від нижчого до вищого, від простого до складного(а не рух по кругу, не абсолютне повторення пройдених етапів, як вважали деякі філософи). Розвиток відбувається по спіралі. Остання припускає, що в процесі розвитку відбувається неповна, часткова повторюваність на вищих, новіших його стадіях деяких основних рис пройдених стадій, тобто має місце як би повернення до старого, але вже на іншому, якісно новому рівні. Разом з принципом розвитку, в марксистській матеріалістичній діалектиці фундаментальне значення має також принцип загального взаємозв'язку. На думку основоположників марксизму, останній виражає атрибутивну властивість матерії, що полягає в тому, що всі предмети і явища знаходяться в нескінченно багатообразних залежностях, в різних відносинах один до одного, у взаємообумовленості свого існування і розвитку. Відкриті Гегелем основні закони діалектики (єдності і боротьби протилежностей, взаємного переходу кількісних змін в якісні і заперечення заперечення) стали розглядатися в марксизмі, відповідно, як закони природи, суспільства і мислення.

Вільний час стає мірою суспільного багатства. Маркс, мабуть вважав, що історичний процес може розвиватися тільки в цьому напрямі - у напрямі звільнення людини від стихійних природних і соціальних сил. Гарантом цього є людський розум, здатність людини пізнати закони істеричного розвитку і підпорядковувати цей розвиток своєї волі. Марксизм і сучасність В даний час формаційний підхід до історії К. Маркса і Ф. Енгельса піддається критиці. Йому протиставляється цивілізаційний підхід. Суть його в тому, що, по-перше, на думку прихильників цього підходу, історія розвивається не стрибкоподібно, а еволюційно, поступово. По-друге, що веде місце в суспільному прогресі грає не економіка, а культура в найширшому сенсі цього слова. По-третє, не меншу, а в певних випадках велику роль в суспільному процесі, грають не об'єктивні, а суб'єктивні чинники. Деякі прихильники цієї позиції - С. Кара-Мурза та інші стверджують, що в природі все відбувається по об'єктивних законах, а в суспільстві такі закони не діють. Це не ново. Таку позицію вже давно відстоювали французькі просвітителі і російські народники. По суті обидві позиції мають свої плюси і мінуси. Формаційний підхід: мінуси - не всі вказані Марксом фармації виявилися у всіх країнах світу, фетишизація економіки. Цивілізаційний підхід: мінуси суцільна еволюційність в суспільному прогресі, необґрунтоване перебільшення суб'єктивного чинника. І хіба можна назвати цивілізацією панування фашизму в Німеччині 30-х - 40-х років, атомне бомбардування Японії, підготовлену людством загрозу атомної війни, екологічної кризи, небувалий розмах тероризму і наркоманії. Але обидві позиції мають і безперечні плюси. Формаційний підхід - конкретність і обґрунтованість. Цивілізаційний підхід - що веде роль культури в широкому сенсі слова, що включає і економіку. У сучасному світі комунізм засуджується багатьма народами миру, оскільки сам комунізм (з досвіду країн тих, що намагалися його побудувати) приводить до тоталітаризму. Тоталітарна держава є всеосяжна держава, витікаюча з того, що самодіяльність громадян не тільки не потрібна, але навіть шкідлива, а їх свобода небезпечна, а тому і нетерпима. Ключовий принцип для цієї держави - нетерпимість до всього, що не служить його і лише його інтересам. Владний центр (в особі генсека або фюрера і їх оточення) покликаний все знати, все передбачати, все планувати, все наказувати, тим самим віднімаючи у народу його вільну самодіяльність. Якщо демократична держава виходить з того, що у кожної людини є сфера приватного інтересу і він в ній цілком вільний, то тоталітарна держава визнає, що є тільки державний інтерес. Демократична держава виходить з того, що людина думає вільно, вірує вільно, вільно будує свої життєві плани і вчинки. Тоталітарна ж держава стежить не тільки за діями, але і за думками і навіть за настроями людей. Тут правдою вважається те, що потрібне цьому режиму, а за дійсну правду можна попасти у в'язницю. Засоби інформації в такій державі і гуманітарна сфера знання звичайно перебувають в стані обтічної сірості і замість інформації підноситься дезінформація, розрахована не на інформування населення, а на дресирування, вироблення тоталітарного образу мислення, потрібного режиму, позитивно сприймаючого офіційні заклики агресивного толку ніби «бий, бий і бий» або «викривай, викривай і викривай».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Курс лекций по историческому материализму

Кроме того, есть ряд статей о материалистическом понимании истории Каутского, Меринга, несколько брошюр как в Западной Европе, так и у нас в России, трактующих все тот же предмет. А затем, не так давно вышла интересная книга тов. Н. Бухарина, в которой сделана попытка положительного и систематического изложения основ марксистского мировоззрения. Тщательно взвесив все указанные обстоятельства, я все же пришла к заключению, что и моя работа может быть не совсем бесполезна. Дело в том, что классические призведения "Антидюринг" и "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю" не вполне доступны современному поколению, благодаря своему полемическому характеру. Настоящее понимание этих произведений возможно лишь при условии основательного знания тех идеологических течений, против которых Энгельс и Плеханов вели борьбу. "Основные вопросы марксизма" превосходное, конечно, произведение, но оно отличается чрезвычайной сжатостью. Замечательная книга А. Лабриолы занимается, главным образом, одной стороной материалистического понимания истории, - его монизмом

скачать реферат Частная собственность /Украина/

Во время перехода к рыночной экономике в Украине, как, впрочем, и в других постсоциалистических странах, осуществление реформ столкнулось с рядом объективных и субъективных трудностей, первоочередной среди которых, безусловно, можно назвать проблему собственности. 1. Разногласия в подходах оценки форм собственности. С зарождением капитализма возникает критика частной собственности. Т. Мор в своей книге "Утопия" пришел к выводу, что "там, где властвует частная собственность, все богатства попадают в руки немногих". Проблемы частной собственности рассмотрены в трудах А.Смита. По мнению основоположников марксизма, определяющим значением в характеристике собственности является экономический смысл собственности, в первую очередь, с помощью каких производственных отношений происходит процесс присвоения. Своеобразно рассматривает проблемы собственности основатель социально- институционного направления в экономической науке, американский ученый Т. Веблен. По его мнению, мотив, "который лежит в основе собственности, - соперничество; этот самый мотив соперничества, на базе которого возникает институт собственности.". Исследователь считает: поскольку богатство становится почетным, принося честь собственнику имущества, постольку приобретение дополнительного имущества, увеличение собственности становится необходимым для получения одобрения со стороны общества и крепкого положения в нем.

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
 Философия

Интересы человечества, о которых заявлялось в марксизме, логически вели к признанию гуманизма как принципа действия. Борьба с эксплуататорами предполагала лишь свержение политической власти владельцев капитала и превращение этих владельцев в тружеников производства. Гуманизм К. Маркса и Ф. Энгельса вытекал из анализа отчуждения как всеобщего состояния человечества, обусловленного наряду с разделением труда господством форм собственности. Итак, единство партийности и научности, революционности и гуманистичности - характерная черта марксизма, как она проявилась в нем теоретически в процессе его формирования и развития. Это единство трех принципов вытекало из нового понимания практики в марксизме. Она стала выходить на первое место среди других понятий марксизма. В "Тезисах о Фейербахе" К. Маркс подверг критике прежний материализм (за его созерцательность) и идеализм за сведение практики к чисто теоретической деятельности. Сопоставляя теоретическую (умозрительную) деятельность и практику, он отдавал предпочтение практике, предметно-чувственной деятельности человека по изменению систем

скачать реферат Германия в конце XIX - начале XX веков

Но в программе отсутствовали даже упоминания о диктатуре пролетариата, требования демократической республики, как ближайшей цели. В 1893 году социал-демократы привели в рейхстаг 44 депутата, а в 1898 году – 56. Рабочее движение стало серьезным фактором политической жизни в стране. Германская социал-демократия играла в то время ведущую роль в международном рабочем движении. Но уже в конце XIX века заявили о себе оппортунисты, выступившие во главе с Э. Бернштейном с ревизией марксизма. Опорой оппортунизма была рабочая аристократия, с которой аристократия делилась частью прибыли, и выходцы из мелкобуржуазных слоев. В 90-е годы XIX века руководящие деятели тяжелой промышленности выдвинули программу экспансии, так называемой «мировой политики». Еще большую роль, чем прежде, начал играть в жизни страны генеральный штаб. Выдвигались требования о «месте под Солнцем» для Германии. Первоочередной задачей в осуществлении экспансии считалось создание крупного военно-морского флота, который помог бы положить конец господству Великобритании на морях.

 Философия

Марксизм как философскую теорию после К. Маркса и Ф. Энгельса развивали их последователи - П. Лафарг (1842 - 1911), А. Лабриола (1843 1904), А. Грамши (1891 - 1937) и др. Наиболее видными марксистами в России были Г. В. Плеханов (1856 - 1918) и В. И. Ленин (1870 - 1924). Г. В. Плеханов - энциклопедически образованный ученый, крупный философ, исследователь в области экономики, социологии, эстетики, этики. Г. В. Плеханов обосновывал и популяризировал учение марксизма, разрабатывал и конкретизировал его отдельные вопросы, особенно в области социальной философии: о роли народных масс и личности в истории, о взаимодействии базиса и надстройки, о роли идеологии и т.д. Он считал, что ключ к раскрытию существа социальных явлений нужно искать не в природе отдельных индивидов, а в тех отношениях, в которые они вступают в процессе производства. По его мнению, существуют два типа производственных отношений: технические ("непосредственные отношения производителей в процессе производства"), не носящие классового характера, и "имущественные", которые в классовом обществе имеют классовый характер

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Это способствовало укреплению связей русского и западно - европейского революционных движений. В радикальном направлении второй половины XIX в. господствующее положение занимало течение, идейным основанием которого была теория особого, некапиталистического развития России и "общинного социализма". В истории движения радикалов второй половины XIX в. выделяются три этапа: 60-е годы — складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разночинских кружков; 70-е годы -оформление народнической доктрины и деятельность организаций революционных народников; 80-90-е годы - активизация либеральных народников и начало распространения марксизма, на основе которого были созданы первые социал-демократические группы. Революционные народники. Основные идеи революционных народников: капитализм в России насаждается "сверху" и на русской почве не имеет социальных корней; будущее страны - в общинном социализме; крестьяне готовы к восприятию социалистических идей; преобразования должны осуществляться революционным методом. М.А. Бакуниным, ПЛ. Лавровым и П.Н. Ткачевым были разработаны теоретические основы трех течений революционного народничества - бунтарского (анархического), пропагандистского и заговорщического. М.А. Бакунин считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции.

скачать реферат Шпаргалки к экзамену по истории

С 1874 производится «хоздение в народ» для пропаганды соц идей и подготов нар восстания.законч неудачно. 1876 земля и воля но в 1879 распалась на 2.Народная воля (желябов перовская) цель организация террора против царя и высш сан гос–ва. Терр основн ср–во для дезорг самодержав и поднятия авторитета рев борьбы.Черный передел(плеханов) пропаганда среди кр–н. После уб–ва ал2 народнич орг практич разгромлены кризис народничества. Во второй пол 19 развиваются идеи либерализма в ряде земств. Петрункевич, Шипов, Чичерин. Рабочее движен.в 70 первые попытки создать раб орг. Южноросс союз рабоч.в одессе и северный союз русских рабочих. За свержение самодержавия, пол свободы соц переустройство. Под сильным влиян народников. 80–е принимает более орг хар–р. стачки. Ст на текст ф–ке морозова. В рез–те кризиса народничства и роста рабоч движения частьь интелл обращ к марксизму. Первая маркс орг созд в 1883 в женеве Плехановым засулич и др. идейно–теорет спор с народниками пропаганда марксизма.в начале 90–х марксистские кружки (Благоев, Бруснев).15 На рубеже 19–20 вв Р оставалась ед имп с абсолютной монархией.

скачать реферат История России

Завершение образования антигитлеровской коалиции. Исторические предпосылки создания ПП в России. Обр.соц.партий. Партия - организация самой активной части класса, задача - ведение п-кой борьбы, отстаивание интересов с помощью вл-ти. В России создание ПП - конец 19 в, конституирование - начало 20 в. Предпосылки: пром. подъем конца 90-х 19 в, потом кризис 1900 - 1903 гг.; переплетение передовых форм хоз-ва с феодальными пережитками в эк. и п-кой сферах; многонациональность гос-ва; Русско-японская война 1904 - 05 гг. => приведение в движение всех общ-венных сил. Партии создавались на базе движений. Первыми возникли соц. партии, а не буржуазные (особенность). Эсеры - из революционного народничества 90-е годы 19 в. Программа: провозглашение народной дем. республики, социализация всех земель, введение рабочего законодательства. РСДРП - образована в марте 1898 г. Минск на базе марксизма. 1-ый съезд РСДРП - июль - август 1903 г. Программа: гегемония в революции принадлежит пролетариату, свержение самодержавия, установление диктатуры пролетариата. НЭП в СССР.Сущность и р-ты. Эк. и п-кий кризис, охватившие страну, заставляли п-кое. рук-во искать выход из них. Поиски новой эк. п-ки проявились на 8 Всероссийском съезде Советов (декабрь 1920 г.). 1) 10 съезд РКП(б) в марте 1921 г. по докладу В. И. Ленина принял решение о замене продразвёрстки продналогом, т. е. фиксированной данью, накладываемой на кр-ян.

скачать реферат Сталинизм и цивилизационный подход в ХХ веке

Сталинистский вариант цивилизационного подхода также опирается на философский идеализм и вульгарный материализм, как и теории его западных оппонентов. Сталинисты также обращают внимание на ценности, скрепляющие общество, но не рассматривают их конкретно-историческое содержание, масштаб распространения, игнорируют противостоящие им ценности. Акцент делается на изучении существующего общества, которое провозглашается почти совершенным. Источником развития признается деятельность творческого меньшинства – «коммунистической партии», и «ответ» вдохновленных партией советских людей на «вызов» (А. Тойнби) капиталистического мира. К подобному видению мира вела логика борьбы между блоками в период холодной войны со второй половины 40-х годов, классовые интересы номенклатуры. Идентификация сталинизма с марксизмом стала нормой в научных кругах СССР и за рубежом. В результате часть работников духовной сферы и сегодня не может объективно осветить причины краха СССР: цивилизационный подход не ориентирует их на выявление предпосылок изменений.

Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Афганская война

Амин сам инсценировал это покушение на себя. X. Амин не пострадал, но был убит подполковник С. Тарун. На срочно созванном пленуме ЦК НДПА Н.М. Тараки и его сторонники снимаются со всех постов и исключаются из партии. Их объявляют «бандой, самоизолировавшейся от парода». Генеральным секретарем партии и Председателем Революционного совета становится X. Амин. Н.М. Тараки был полностью изолирован и содержался под охраной во дворце Арк. 9 октября 1979 г. в ответ на отказ Н.М. Тараки поздравить X. Амина с «избранием» на высшие партийные и государственные посты, последний отдал приказ физически уничтожить «великого вождя». В тот же день Н.М. Тараки с помощью подушки был задушен охранниками. По радио было сообщено, что «великий деятель народной революции скоропостижно скончался после непродолжительной болезни». Причиной смерти якобы стала сердечная недостаточность. Кампания террора. Установив свою единоличную власть, X. Амин разворачивает в Афганистане кампанию террора против «феодалов» и всех лично ему неугодных лиц. Резко возрастает число беженцев в Пакистан и Иран. В то же время X. Амин делает ряд заявлений, из которых следовало, что он намерен продолжать курс на развитие революции, на упрочение сотрудничества с Советским Союзом, социалистическими странами (а в его окружении было немало людей, стоявших на позициях марксизма-ленинизма).

скачать реферат Политико-правовая концепция русского либерализма

В контексте этой перемены укоренилось и обрело популярность понятие "либерализм". Но освоению либеральных принципов существенно способствовал уже горбачевский курс реформ образца 1987-1988 гг.Концепция демократизации включила тогда не только собственно демократические меры (введение альтернативных выборов, разделение властей, отмена цензуры), но и ряд идей из арсенала либерализма (естественные и неотъемлемые права человека, рынок и рыночная конкуренция, гражданское общество и т.д.). В целом идейно-политическая концепция Горбачева становилась во всебольшей степени либерально-демократической, прокладывавшей путь внедрения в российское общество моделей и механизмов, характерных для западных стран. Правда, сам Горбачев и его окружение отвергали наличие в реформаторском курсе каких-либо "буржуазных" (в марксистско-ленинской трактовке тождественных либеральным) ценностей, доказывая, что провозглашенная ими демократическая модель социализма восходит к идеалам Маркса и Ленина. Но в действительности новая идеология и стратегия означали либеральную ревизию "марксизма-ленинизма", ибо многие из включенных в них ценностей, в первую очередь гражданское общество, парламентаризм, разделение властей, естественные и неотъемлемые права человека, характеризовались Марксом и Лениным как буржуазные и резко осуждались.

скачать реферат Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

Идея общерусской политической газеты лежало в основе плана Ленина. По этому плану, получившему дальнейшее развитие и всестороннее обоснование в 1901-1902 годах, будущая газета должна была не только идейно-политически, но организационно сплотить социал-демократию в России. Партийная газета, по мысли Ленина, должна охранять чистоту теории марксизма, бороться с буржуазными влияниями. По проекту Ленина, программа партии должна была охарактеризовать экономический строй России и показать, что капитализм ведет к росту нищеты и возмущение рабочих, а классовая борьба пролетариата составляет базу социал-демократии. В ней требовалось определить международный характер и конечные цели социал-демократического движения, подчеркнуть необходимость завоевание политической власти для осуществления этих целей. Ленинская позиция в крестьянском вопросе основывалась на анализе расстановки классовых сил в России пореформенного периода. Крестьянский вопрос в России, указывал он, существенно отличается от крестьянского вопроса в Западной Европе.

скачать реферат Становление правового государства в Республике Казахстан

Конституция устанавливает государственный и общественный строй, их принципы организации и функционирования с ориентацией на перспективу. В ней закрепляется конституционный статус человека и гражданина, всего народа, как источника государственной власти и социальной базы государства. Конституция, как основной закон государства и общества, является источником всего законодательства. Иначе говоря, основываясь на положениях Конституции принимаются все нормативные акты, поэтому ей присущи такие черты, которыми не обладают другие нормативные акты.2 Конституция принята народом Казахстана, в ней выражается воля народа. При социализме считалось, что Конституция выражает волю народа. При этом особо подчеркивалось, что народ состоит из трудящихся – рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции. Такая характеристика народа основывалась на марксизме-ленинизме, который признает только классовый подход к любому общественному явлению. Конституция Республики Казахстан 1993 года впервые отказалась от классовой характеристики «народа».

скачать реферат Типы государства (Доклад)

В отличие от эксплуататорских государств социалистические государста, согласно марксизму - ленинизму, представляют собой организацию политической власти трудящихся. Ее назначение не сохранение классового господства, а построение бесклассового коммунистического общества. Отсюда и соответствующая характеристика основных черт государства социалистического типа : 1. Все государства данного типа базируются на общественной собственностина орудия и средства производства, на отношениях товарищеской взаимопомощи и сотрудничества свободных от эксплуатации людей. 2. Социалистическое государство – это политическая организация подавляющего большинства населения, а по мере преодоления классовых антагонизмов и всего народа. Любое социалистическое государство в процессе своего развития не только отчуждается от общества, но, напротив, все больше сливается с ним. В этом марксистско - ленинская наука видит коренные различия между эксплуататорским и социалистическим типом государства. Классово - формационный подход к типологии государств до последнего времени был единственным в нашей научной и технической литературе. Типом государства называлось “совокупность государств, развивающихся в рамкой и той же общественно - экономической формации классового общества и характеризующихся единством классовой сущности и экономической основы”. “Исторический тип государства (или права) – это совокупность наиболее существенных признаков, свойственных государствам (или правовым системам) единой общественно - экономической формации”. “Тип государства определяется экономическим строем классового общества, соответствующей ему классовой структурой, эксплуататорской или неэксплуататорской природой классовых отношений и его классовой сущностью”.

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

Содержание. 1. Введение. 2. Идеи правового государства в древности. 3. Идеи правового государства в эпоху феодализма. 4. Идеи правового государства в период ранних буржуазных революций. 5. Развитие концепций правового государства в дореволюционной России. 6. Взгляды современных исследователей государства и права на проблему правового государства. 7. Основы и основные признаки правового государства. 8. Практика становления правового государства в России. 9. Заключение. 10. Список используемой литературы. 1. Введение. В течении долгих десятилетий в нашей стране действовала однопартийная система, которая исключала возможность создания и функционирования легальных оппозиционных партий. Официальной, государственной идеологией являлся марксизм-ленинизм. Современное демократическое правовое государство предполагает развитое гражданское общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации, политические партии, в котором никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии.

скачать реферат Правовые системы мира

Единственным или основным источником социалистического права являлось вначале революционное творчество исполнителей, а позднее нормативно-правовые акты, в отношении которых декларировалось, что они выражают волю трудящихся, подавляющегося большинства населения, а затем - всего народа, руководимого коммунистической партией. Принимавшиеся нормативно-правовые акты, большую часть которых составляли подзаконные (секретные и полусекретные приказы, инструкции и т.д.) фактически выражали, прежде всего, и главным образом, волю и интересы партийно-государственного аппарата. Социалистическое право рассматривается как реализация марксистско- ленинской доктрины. В своих работах советские авторы постоянно ссылались на основоположников марксизма-ленинизма, труды и речи советских руководителей, программу и решения коммунистической партии. Такого рода документы, как партийная программа и решения, совершенно очевидно, не образуют право в собственном смысле этого слова. Однако их доктринальное влияние для советского права неоспоримо, ибо в этих документах содержится изложение марксистско-ленинской теории в ее современном звучании по современным вопросам.

скачать реферат Происхождение права

Оно вытекает из «национального», «народного» сознания. Историческая школа права смыкается с религиозными воззрениями. Так, Г. Пухта, утверждал, что «право от Бога, который в природу наций вложил силу создавать право». Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил право из самого права. Право, утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает силу и действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин возникновения права вообще не существовало. Психологическая теория права (Л. Петражицкий и др.) усматривает причины правообразования в психике людей, в «императивно-атрибутивных правовых переживаниях». Право — это «особого рода сложные эмоционально-интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере психики индивида». Думается, отрицать влияние психологического фактора на возникновение и функционирование права нет оснований, однако еще меньше оснований считать психические переживания людей его первопричиной. Марксистская концепция происхождения права последовательно материалистическая. Марксизм убедительно доказал, что корни права лежат в экономике, в базисе общества.

скачать реферат Теория государства и права

Как на происхождение государства, так и на происхождение права существуют разные взгляды. Теория естественного права объясняет право с точки зрения его естественной природы, включая абсолютную меру справедливости, которой должны следовать нормы права, созданные государством; исторический подход рассматривает право с позиции развития общества, вызревания правовых начал в исторической жизни каждого народа в виде обычаев, воплощавшихся затем в законе; марксизм-ленинизм связывает возникновение права с развитием экономики, определяющей социальные изменения в жизни людей. Право, как и государство, представляет собой историческое явление, образованное в результате естественного развития общества, возникшее под влиянием тех же причин, что и государство. Людьми право всегда понималось как определённый порядок в обществе, изложенный в законах и других актах, которые охраняются принудительной силой государства как обязательные нормы для всего общества. Право состоит из юридических норм, которые общество в лице государства само устанавливает, поддерживает, обеспечивает их выполнение. Именно через общие правовые нормы общество применяет равный масштаб к неравным людям, благодаря чему происходит индивидуализация абстрактных правил в конкретных жизненных ситуациях.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.