телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Философия

Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
По Декарту наукове знання повинне було бути побудовано як єдина система тоді як дотепер (до нього) воно було лише збором випадкових істин. Непорушною підставою (точкою відліку) такої системи повинне було стати найочевидніше і достовірне твердження (своєрідна «істина в останній інстанції»). Декарт вважав абсолютно неспростовною думку «мислю, отже, існую» («cogi o ergo sum»). Цей аргумент припускає переконання в перевазі умопостигаемого над плотською, не просто принцип мислення, а суб'єктивно пережитий процес мислення від якого неможливо відділити власне мислячого. Проте самосвідомість як принцип філософії ще не знайшла повну автономію – істинність початкового принципу як знання ясного і виразного гарантовано у Декарта наявністю Бога – істоти всемогутнього, що вклав в людину природне світло розуму. Самосвідомість у Декарта не замкнута на себе і відкрито Богу, який виступає джерелом мислення: всі смутні ідеї – продукт людини (а тому помилкові), всі ясні ідеї йдуть від Бога, отже істинні. І тут у Декарта виникає метафізичний круг: існування всякої реальності (у тому числі і Бога) упевняється через самосвідомість, яка (значущість висновків цієї свідомості) забезпечується знову-таки Богом. Найперша достовірна думка («основа основ», «істина в останній інстанції») по Декарту – Cogi o – мисляча субстанція. Вона відкрита нам безпосередньо (на відміну від матеріальної субстанції – яка відкрита нам опосередковано через відчуття). Декарт визначає цю первинну субстанцію як річ, яка для свого існування не потребує ні чому, окрім самої себе. В строгому значенні подібною субстанцією може бути тільки Бог, який» вічний, усюдисущий, всемогутній, джерело всякого блага і істини, творець всіх речей. «Мисляча і тілесна субстанції створені Богом і їм підтримуються. Розум Декарт розглядає як кінцеву субстанцію «річ недосконалу, неповну, залежну від чогось іншого і прагнучу до чогось кращого і більшому, ніж Я сам.» Таким чином серед створених речей Декарт називає субстанціями тільки ті, які для свого існування потребують лише звичайному сприянні Бога, на відміну від тих, які потребують сприянні інших творінь і носять назви якостей і атрибутів. Матерія по Декарту ділима до безкінечності (атомів і пустки не існує) а рух пояснюється за допомогою поняття вихорів. Дані передумови дозволили Декарту ототожнити природу з просторовою протяжністю, таким чином виявилося можливим вивчення природи представити як процес її конструювання (як, наприклад, геометричні об'єкти). Наука по Декарту конструює деякий гіпотетичний мир і цей варіант миру (науковий) рівносильний всякому іншому, якщо він здатний пояснити явища, дані в досвіді оскільки це Бог є «конструктором» всього сущого і він міг скористатися для здійснення своїх задумів і цим (науковим) варіантом конструкції миру. Таке розуміння миру Декартом як системи тонко сконструйованих машин знімає відмінність між природною і штучною. (Рослина такий же рівноправний механізм, як і годинник, сконструйований людиною з тією лише різницею, що майстерність пружин годинника настільки ж поступається майстерності механізмів рослини наскільки мистецтво Вищого Творця відрізняється від мистецтва творця кінцевого (людини)).

Всі ті сенсуалістичні побудови Гассенді, згідно яким пізнання є сприйняття образів, що відділяються від тіл, у принципі нічим не відрізняються від теорії закінчень Демокріта; вчення Гассенді про душу як утворену з тонкої матерії створено, поза сумнівом, знову-таки під впливом античних атомистів, і не тільки Епікура, але і Демокріта. В період становлення класичної механіки атомізм як засіб моделювання фізичних процесів набуває найширше поширення, він пояснює всі явища – не тільки в неживій, але і в живій природі і, як бачимо на прикладі Гассенді, навіть у сфері духовної – чисто механічним шляхом. От чому, не дивлячись на наївний і спрощений підхід Гассенді до пояснення процесів фізичного миру, не дивлячись на те, що теорія пізнання Гассенді не в змозі забезпечити фундамент, на якому стоїть його фізика, Гассенді зробив великий вплив на розвиток думки XVII сторіччя, у тому числі і природничонаукової. Сенсуалістічеськая теорія пізнання Гассенді вела до іншого уявлення про задачі і можливості науки, ніж то, яке ми знаходимо в науковій програмі картезіанців. На відміну від Декарта Гассенді відносно пізнавальних можливостей людини допускав відому частку скептицизму. Скептицизм Гассенді був вельми обережний і обґрунтовувався посиланням на кінцівку людського розуму і на уявлення про те, що основним джерелом пізнання є плотське сприйняття, плотський досвід. Згідно сенсуалістичної традиції, природа не до кінця прозора для людського розуму, оскільки вона доступна людині, так би мовити, не «зсередини», а «ззовні», а тому математичний опис явищ руху, взаємодії тіл є головною задачею науки. Гассенді вже визначений говорить про те, що встановлення гіпотез щодо єства природних явищ – справа більш проблематична, ніж математичний опис природних процесів. І в цьому відношенні гасло Ньютона: «Гіпотез не вигадую» – певною мірою теж сходить до Гассенді, який виявився ближче за інших континентальних філософів до англійської традиції, більше орієнтованої на емпіричний досвід і експеримент, ніж на розум і його побудови. Бенедикт Спіноза – матеріаліст (1632–1677). Народився в Амстердамі в єврейській сім'ї. Знайомство з ідеями Декарта привело до розриву з іудаїзмом. Спіноза був відлучений від общини і вимушений поживати в середовищі сектантів і здобувати свій хліб шліфовкою лінз для телескопів. Помер від туберкульозу. Основна мета філософії – завоювання панування над зовнішньою природою і вдосконалення людиною природи. Розвиваючи ідеї попередників, він доповнив їх вченням про свободу. Спіноза вчив, що існує лише одна субстанція – природа, яка є причиною самої себе. Природа є з одного боку природою творить, а з іншою – природою створеної. Як природа творить – вона є субстанція, або, що теж саме – Бог. Ототожнюючи природу і Бога, Спіноза заперечує існування надприродної істоти, розчиняє Бога в природі і тим самим обґрунтовує матеріалістичне розуміння природи. У працях: «Короткий тракт про Бога, людину та її щастя», «Трактат про вдосконалення розуму», «Богословсько-політичний трактат» (1670), «Етика» (1677) Спіноза обґрунтовує єдність душі і тіла.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Исторический опыт подсказывает, что идеологического вакуума в политизированном обществе быть не может. Об этом свидетельствует, в частности, опыт революционных эпох: крушение рабовладения, а затем и ранние буржуазные революции проходили под знаменем религиозной идеологии; зрелые буржуазные, начиная с французской, под знаменем идеологии либерально-демократической и революционно-демократической. И каждый раз идеология порождается не самим движением, не самой партией, исходящей из своего "здравого смысла", а привносится в партию интеллигентами-идеологами, разделяющими ее конечные цели. Тем более наивно думать, что социальные преобразования в конце XX века (в том числе в России) могут быть успешно осуществлены без солидного идеологического обоснования. В-третьих, политические партии представляют собой довольно устойчивые организации. Так, уже перешли через двухсотлетний рубеж упоминавшиеся тори и виги, с 1828 года существует Демократическая, а с 1854 - Республиканская партии в США. Сегодня во многих странах оживленно обсуждается вопрос о грядущей участи политических партий

скачать реферат Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

В этот период идеи правовой государственности с позиции историзма изложили прогрессивные мыслители того времени Н.Макиавелли и Ж.Боден. В своей теории Макиавелли на основе многовекового опыта существования государств прошлого и настоящего предпринял попытку объяснить принцип политики, осмыслить движущие развития политической жизни с тем, чтобы изобразить контуры идеального государства, наилучшим образом отвечающего потребностям его времени. Цель государства он видел в возможности свободного пользования имуществом и обеспечения безопасности для каждого. При рассмотрении вопроса о государственных формах предпочтение отдавалось республике, так как именно республика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы. В период ранних буржуазных революций одним из первых, кто дал теоретическое обоснование демократического государства, был Спиноза. Будучи связано законами, государство обеспечивает действительные права и свободы человека. Он утверждал, что государство могущественное только тогда, когда оно гарантирует каждому гражданину не только сохранение жизни, но и удовлетворение его интересов, и предостерегает правителей от посягательств на собственность, безопасность, честь, свободу и иные блага подданных. В трактовке Д.Локка, который, по словам К.Маркса, был «классическим выразителем правовых представлений буржуазного общества в противоположность феодальному», идея господства права воплощается в государстве, где верховенствует закон, соответствующий естественному праву и признающий неотчуждаемые естественные права и свободы индивида, и осуществлено разделение властей.

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
 Жан Кальвин и некоторые проблемы швейцарской Реформации

Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М.: Наука, 1978. Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М., 1984. Тальберг Н. История христианской церкви. М., Нью-Йорк, 1991. Тернер Ф. Церковь. Философско-исторический очерк. М., 1885. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1996. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. Трахтенберг О. В. Развитие материализма и его борьба против идеализма в период первых буржуазных революций (конец XVI - начало XVIII века). Лекции, прочитанные на философском факультете Московского университета. М.: МГУ, 1956. Февр Л. История философии: Запад - Россия - Восток. Кн. 2. Философия вв. М., 1996. Федотов Г. П. Боги подземные //Россия и Запад. СПб., 1923. Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в XVI веке. СПб., 1902. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М.: Наука, 1983. Фишер К. История новой философии. СПб., 1906. Т. 1. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3. М., 1950. Христианство. Словарь. М.: Республика, 1994. Т. 1-3. Христианство в освещении протестантских теологов. Спб., 1914. Чанышев А. Н. Протестантизм. М., 1969. Честертон Г. К. Вечный человек. М.: ИПЛ, 1991. Чистозвонов А

скачать реферат Возникновение и идеи правового государства

Юридическое мировоззрение нового восходящего класса требовало утверждения новых представлений о свободе человека посредством режима господства права и в частных, ив публично-политических отношениях. В период начавшегося разложения феодализма идеи правовой государственности с позиции историзма изложили прогрессивные мыслители того времени Н. Макиавелли и Ж. Боден. В своей теории Макиавелли на основе многовекового опыта существования государств прошлого и настоящего предпринял попытку объяснить принцип политики, осмыслить движущие развития политической жизни с тем, чтобы изобразить контуры идеального государства, наилучшим образом отвечающего потребностям его времени. Цель государства он видел в возможности свободного пользования имуществом и обеспечения безопасности для каждого. При рассмотрении вопроса о государственных формах предпочтение отдавалось республике, так как именно республика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы. Боден же определяет государство как правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. 3. Идеи правового государства в период ранних буржуазных революций.

 Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность

Adventist Encyclopedia. Ed. by Don F. Neufeld. Washington, 1966; M. Ell. Olsen. A History of Origin and Progress of Seventh-day Adventists. Washington, 1925. 2 А. Маграт. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994; Филососфия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983; Ф. Капелюш. Религия раннего капитализма. М., 1931. 3 Из истории Церкви адвентистов седьмого дня в России. Калининград, 1993; Г.И. Лебсак. Великое адвентистское движение и адвентисты седьмого дня в России по 1917 г. Киев, 1918; Н.А. Жукалюк. Вспоминайте наставников ваших. Киев, 1999; Дымань А.А. Церковь христиан адвентистов седьмого дня и реформационные движения. Заокский, 1998; Тепоне В.В. Из истории Церкви адвентистов седьмого дня в России. Материалы и документы. Калининград, 1913; Хайнц Д. Адвентисты Седьмого Дня и отказ от участия в военных действиях в Российской империи//Долгий путь российского пацифизма. М., 1997; С доброй вестью к своим соотечественникам. История Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Заокский, 1996. 4 В.И. Гараджа. Социология религии. М., 1966. С. 140 5 В.И. Гараджа. Социология религии. М., 1966. С. 140 6 Adventism in America. A History. Ed. by G. Land. Grand Rapids, Mich., 1986. P.228 7 Баптисты как наиболее зловредная секта. М., Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря в г. Москве, 1995. 8 Покровский М.Н

скачать реферат Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

Содержание. 1. Введение. 2. Идеи правового государства в древности. 3. Идеи правового государства в эпоху феодализма. 4. Идеи правового государства в период ранних буржуазных революций. 5. Развитие концепций правового государства в дореволюционной России. 6. Взгляды современных исследователей государства и права на проблему правового государства. 7. Основы и основные признаки правового государства. 8. Практика становления правового государства в России. 9. Заключение. 10. Список используемой литературы. 1. Введение. В течении долгих десятилетий в нашей стране действовала однопартийная система, которая исключала возможность создания и функционирования легальных оппозиционных партий. Официальной, государственной идеологией являлся марксизм-ленинизм. Современное демократическое правовое государство предполагает развитое гражданское общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации, политические партии, в котором никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии.

скачать реферат ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

В период ранних буржуазных революций в разработку концепции правового государства значительный вклад внесли философы-мыслители и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и многие другие. Из этих учений мы выделим наиболее важные положения в правовом государстве. Гроций был первым выдающимся теоретиком школы естественного права. Правовые институты феодализма Гроций считал противоречащими природе человека, поэтому он выдвинул требования нового права, "отвечающего законам разума". Целью государства он считал охрану частной собственности, посредством таких правоустановлений, которые обеспечивали бы каждому человеку свободное пользование своим достоянием с согласия всех. Источником любой формы государства по учению Гроция является общественный договор, поэтому при создании государства народ может избрать любую форму правления, но, избрав её, народ обязан повиноваться правителям. Так же как и у Гроция, у Дидро государственная власть возникает как продукт общественного договора, который придает обществу организованную политическую форму.

скачать реферат Государство и личность

Боден же определяет государство как правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. В период ранних буржуазных революций в разработку концепции правового государства значительный вклад внесли философы-мыслители и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, т. Гоббс, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и многие другие. Из этих учений мне хотелось бы выделить наиболее важные положения в данном вопросе. Гроций был первым выдающимся теоретиком школы естественного права. Правовые институты феодализма Гроций считал противоречащими природе человека, поэтому он выдвинул требования нового права, "отвечающего законам разума". Целью государства он считал охрану частной собственности, посредством таких правоустановлений, которые обеспечивали бы каждому человеку свободное пользование своим достоянием с согласия всех. Источником любой формы государства по учению Гроция является общественный договор, поэтому при создании государства народ может избрать любую форму правления, но, избрав её, народ обязан повиноваться правителям.

скачать реферат Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ "КПИ")

При этом остается неясным, как возникают научные теории, законы и понятия, которые нельзя получить непосредственно из опыта и наблюдений. Наиболее яркими представителями этого направления были Ф.Бэкон, Т.Гоббс и Д.Локк. “рационализм” (философское направление, признающее разум основой познания) в более узком смысле, отыскивающий основания и опыта, и внеопытного знания в рациональных началах выдвигает на первый план логические основания науки. Главным источником знания считаются идеи, т.е. мысли и понятия, которые якобы изначально присущи человеку или являются его врожденными способностями. Но ответить на вопрос, каким образом эти идеи могут дать истинное, правильное знание об окружающем мире, что гарантирует истину, рационализм не может. Наиболее яркими представителями рационализма в то время были Р.Декарт , Б.Спиноза , Г.Лейбниц Материалистическая мысль эпохи ранних буржуазных революций опиралась на достижения естествознания. Однако в этот период из всех областей научных знаний наибольшее развитие получили такиедисциплины, как математика, механика, физика. Философы того времени пытались объяснить многие явления в области биологии с позиций механики.

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

С середины XVII века (1640-1688) буржуазная революция развертывается в Англии, наиболее развитой в промышленном отношении европейской стране. Эти ранние буржуазные революции были подготовлены развитием мануфактурного производства, пришедшего на смену ремесленному труду. Переход к мануфактуре способствовал быстрому росту производительности труда, поскольку мануфактура базировалась на кооперации работников, каждый из которых выполнял отдельную функцию в расчлененном на мелкие частичные операции процессе производства. Развитие нового – буржуазного – общества порождает изменения не только в экономике, политике и социальных отношениях, оно меняет и сознание людей. Важнейшим фактором такого изменения общественного сознания оказывается наука, и, прежде всего, экспериментально-математическое естествознание, которое как раз в XVII переживает период своего становления: не случайно XVII век обычно называют эпохой научной революции. В XVII веке разделение труда в производстве вызывает потребность в рационализации производственных процессов, а тем самым – в развитии науки, которая могла бы эту рационализацию стимулировать.

скачать реферат Инквизиция. Преследование колдунов и ведьм

Он был кровно, многими прочными узами с нею связан, но ею законно не владел. Эта неуверенность в том, будет ли земля принадлежать крестьянину и дальше или же будет отобрана феодалом, двигала крестьян как во время столь частых в XV-XVII вв. восстаний, так и в ранних буржуазных революциях. Как уже было сказано ранее, все исследователи отмечают неуверенность и страх, владевшие массами в XV-XVII вв., рост напряжения в социально-психологической сфере с общей экономической и политической ситуацией в Европе конца XVI-XVII вв. В период между 1580 и 1620 гг., хозяйственный подъем предшествующего времени сменился длительным застоем и упадком. Последний нашел также и демографическое выражение. Социально-экономический кризис сопровождался крупными политическими коллизиями. Население не могло не ощущать и не осознавать обрушившихся на него бедствий. Оптимистические настроения, характерные для раннего Средневековья, сменяются всякого рода страхами, отчаяньем и попытками как-то объяснить кризис. Одной из важнейших коллективных фобий был страх перед смертью и загробной гибелью. Страх этот, присутствовавший в сознании народа на протяжении всего Средневековья, обострился после великих эпидемий чумы в конце XIV и XV вв. "Частые рецидивы эпидемии, которые не давали времени для восстановления прежней численности населения, высокая смертность новорожденных и маленьких детей, низкая продолжительность жизни, разрушительные войны, сопровождавшиеся жестокими расправами над мирными жителями, постоянный голод, - все это делало смерть близко знакомой" .

скачать реферат Политико-правовые воззрения Вольтера

В ходе этой борьбы наиболее отчётливо проявились общие закономерности и тенденции, определявшие развитие политической мысли в эпоху ранних буржуазных революций. Причин тому было несколько. Экономические причины, обусловившие остроту идейной борьбы в период подготовки и проведения Великой французской революции 1789 – 1794 гг., коренились в особенностях капиталистического развития страны. В отличие от Голландии и Англии, где победили первые буржуазные революции, разложение феодального строя во Франции проходило под воздействием процессов, связанных с образованием мировой системы капитализма. К началу XVIII в. Франция становится одним из крупнейших центров европейской торговли. Её промышленность, благодаря оживлённым связям ускоренными темпами. В то же время во Франции сохранялись многочисленные пережитки крепостнические отношения, которые препятствовали расширению капиталистического рынка. В середине XVIII в. Франция оказалась как бы между отжившим феодальным строем и набиравшим силу капитализмом. Основной политической причиной обострения идейной борьбы накануне революции явилась сложившаяся во французском обществе расстановка классовых сил.

скачать реферат Становление правового государства в Украине

Боден же определяет государство как правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. В период ранних буржуазных революций в разработку концепции правового государства значительный вклад внесли философы-мыслители и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и многие другие. Из этих учений мы выделим наиболее важные положения в правовом государстве. Гроций был первым выдающимся теоретиком школы естественного права. Правовые институты феодализма Гроций считал противоречащими природе человека, поэтому он выдвинул требования нового права, «отвечающего законам разума». Целью государства он считал охрану частной собственности, посредством таких правоустановлений, которые обеспечивали бы каждому человеку свободное пользование своим достоянием с согласия всех. Источником любой формы государства по учению Гроция является общественный договор, поэтому при создании государства народ может избрать любую форму правления, но, избрав её, народ обязан повиноваться правителям.

скачать реферат Правоохранительные органы

Цепь государства он видел в возможности свобощсйго пользования имуществом и обсаючении безопасности для каждого. При рассмотрении вопроса о государственных формах предпочкине отдавалось республике, поскольку именно республика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы. Боден определяет государство как правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. В период ранних буржуазных революций в разработке концепции правовой государственности значительный вклцд внесли прогрессивные мыслители Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, III. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольем, Т. Джефферсон и другие. Отметим наиболее важные положения их учений о правовом государстве. Г р о ц и й был первым выдающимся корешком школы естественного права. Согласно его теории существует право естественное и право волеустановленное. Источником естествашого права является природа человека, человеческий разум. К предписаниям естественного права он относит воздержание от чужого имущества, обязанности соблюдения обещаний, возмещение виновного ущерба, а также “воздаяние” людям заслуженного Наказания.

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Христианство

Хронологически захлестнувшее Западную Европу реформационное движение совпадало с кризисом феодального строя и ранними буржуазными революциями. Антифеодальные выступления широких народных масс и движения нарождающейся буржуазии приобретали религиозную окрашенность. Практически невозможно отделить в них религиозные требования от требований социально-экономических и политических: все было тесно переплетено. В плане религиозном Реформация привела к самому глубокому кризису в истории Римско-католической церкви, от латинской традиции западного христианства откололась значительная часть верующих, образовавших новую, протестантскую, или северную, традицию западного христианства. Термин «северная традиция» вводится потому, что это направление христианства характерно прежде всего для народов Северной Европы и Северной Америки, хотя практически сегодня протестантские церкви распространены по всему миру. Термин «протестант» не является термином специальным, а сами участники Реформации чаще называли себя реформаторами или евангелистами. Различные протестантские церкви принято классифицировать по деноминациям, т.е. по группам религиозных объединений с аналогичными принципами организационной структуры и вероучениями вне зависимости от того, автономны они или объединены на национальном, религиозном или международном уровне.

скачать реферат Вопросы и ответы по философии

Люди должны, считают гуманисты, быть друг для друга источником радости, а это невозможно без того, чтобы основу человеческих отношений составляли любовь и дружба. Таким образом, гуманизм Возрождения ориентируется на свободомыслие и соответственно справедливое устроение общественно-государственной жизни. #8. Философия Ф.Бэкона При всех своих достоинствах философия Ренессанса, равно как и любая другая философия, естественно, имела исторический характер. Эпоха ранних буржуазных революций достигла новыx философских идей. В этом смысле весьма показательна философия англичанина Фрэнсиса Бэкона. Главные философские интересы Бэкона сосредоточены на практике и науке. И это при том, что он — философ, литератор, политик. Бэкон резко критикует созерцательный идеал знания. Знание — сила, а сила эта выражается прежде всего в стимулировании ею человека к действию. Бэкон стремится к максимальному воссоединению философии с результатами практической деятельности человека. "Что в действии наиболее полезно, то и в знании наиболее истинно".

скачать реферат Право как формообразующий концепт в управлении социальным дискурсом

Цель государства он видел в возможности свободного пользования имуществом и обеспечения безопасности для каждого. При рассмотрении вопроса о государственных формах предпочтение отдавалось республике, так как именно республика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы. Боден же определяет государство как правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. В период ранних буржуазных революций в разработку концепции правового государства значительный вклад внесли философы-мыслители и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, т. Гоббс, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и многие другие. Из этих учений мы выделим наиболее важные положения в правовом государстве. Гроций был первым выдающимся теоретиком школы естественного права. Правовые институты феодализма Гроций считал противоречащими природе человека, поэтому он выдвинул требования нового права, , М. 1989. 1 Алафаев А.А. Идея правового государства в русской либеральной мысли на рубеже 1870-880г.г.// Государство и право.2005. № 1.с.74. 2 Там же.

скачать реферат Правовое государство и гражданское общество

Отметим, что ученые древности считали, что наиболее разумна и справедлива лишь та политическая форма общежития людей, при которой закон обязателен как для граждан, так и для самого государства7. Государственная власть, признающая право, и, одновременно, ограниченная им, по мнению древних мыслителей, считается справедливой государственностью. «Там, где отсутствует власть закона, - писал Аристотель, - нет места и какой-либо форме государственного строя».8 В своей теории Макиавелли на основе многовекового опыта существования государств прошлого и настоящего предпринял попытку объяснить принципы политики, осмыслить движущие силы развития политической жизни с тем, чтобы набросать контуры идеального государства, наилучшим образом отвечающего потребностям его времени. Цель государства он видел в возможности свободного пользования имуществом и обеспечении безопасности для каждого. В период ранних буржуазных революций в разработку концепции правовой государственности значительный вклад внесли прогрессивные мыслители Г. Гроций, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и другие.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.