телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Всё для хобби -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Економіка цих країн, та країн, що здійснили потужний ривок у сім`ю світових лідерів, сьогодні будується, в першу чергу, на реалізації наукових досягнень. У різних країнах проблема реалізації нововведень вирішується по- різному, хоч і можна простежити певні моменти, спільні для більшості сучасних лідерів науково-технічного прогресу, але не підлягає сумніву те, що наука стала реальною виробничою силою на даному етапі, і буде залишатись нею в майбутньому. Завдання України — у найкоротший час вивчити досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики в Україні з урахуванням реальних умов. Перший крок у цьому напрямі вже зроблено, ним стало Розпорядження Президента України від 23.01.1996 р. № 17/96 “Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів”, де створення та функціонування інноваційних структур визначається, як “один з пріоритетних напрямів підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу для розв`язання завдань технологічного оновлення виробництва”. Однак, багато аспектів становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в умовах сучасної України та іі подальшого функціонування не знайшли достатньо глибокого висвітлення у науковій літературі. Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми організації інноваційних процесів, питання інформаційного забезпечення їх проходження відображено у публікаціях І.Я.Гришина, М.Іонцова, І.Колота, О.А.Лєбєдєвої, Г.І.Мостового, С.Покропивного, В.Є.Шукшунова, Ю.Яківця та ряду інших аторів. Разом з тим, ряд важливих питань, пов`язаних з новими підходами до вирішення, насамперед, організаційно-управлінських питань формування цілісних регіональних інноваційних структур в умовах економічної кризи, потребують подальшої розробки. Метою є подолання протирічч, що склалися в умовах, коли реструктуризована командно-адміністративна система фактично втратила здатність впливати на процеси в сучасній українській економіці. Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку інноваційних процесів в Україні зумовили вибір теми магістерської дисертації, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження. Метою роботи є розробка концептуального підходу до становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в регіоні, як принципово нового механізму впливу держави на економіку в умовах ринку. У відповідності до мети роботи, поставлено наступні цілі: дослідити методи вирішення проблем, пов`язаних з інноваційними процесами, у розвинених країнах, зокрема, в США, Німеччині, Японії; дослідити реальні можливості науково-промислового потенціалу області, як основи становлення регіональної інноваційної структури; визначити пріоритетні напрями регіональної державної політики в сфері інновацій; обгрунтувати вибір критеріїв якісної та кількісної оцінки ефективності діяльності інноваційних структур. Виходячи з вищевикладеного, за предмет дослідження обрано роль державного управління, як фактору впливу на інноваційні процеси у регіоні. В якості об`єкта дослідження вибрано науково-промисловий потенціал Полтавської області.

Фінансово-економічні принципи. 1) економічний характер взаємодії всіх суб`єктів інноваційної діяльності; 2) прийняття запитів ринку та ринкової кон`юнктури як першочергових критеріїв при оцінюванні стратегічних та тактичних заходів; 3) функціонування в межах наявних ресурсів; Етичні принципи. 1) повна самореалізація людської особистості; 2) рівність можливостей; 3) домінування загальнолюдських цінностей. Принципи контролю. 1) стратегічний характер; 2) контроль тільки основних критеріїв діяльності; 3) своєчасність; 4) гнучкість; 5) реальність вимог та стандартів; 6) вільний доступ до результатів. 2.3.Завдання діяльності. Організаційно-управлінські завдання: 1) координація упралінських концепцій всіх учасників інноваційної діяльності; 2) створення та удосконалення механізмів реалізації державної інноваційної політики; 3) встановлення, коректування і координація цілей державної інноваційної політики; 4) забезпечення необхідною та достовірною інформацією всіх учасників інноваційної діяльності; 5) забезпечення контролю за проходженням інноваційних процесів; 6) стратегічне прогнозування. Завдання, пов`язані з формуванням нової системи цінностей: 1) учбово-демонстраційна діяльність; 2) просвітницька діяльність; 3) рекламно-пропагандистська діяльність; 4) координація внутрішньої культури регіону та його іміджу. 3.СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У світовій практиці існують два основних підходи до створення інноваційних структур і пов`язаного з ним розвитку інноваційної діяльності: євроамериканський, який базується на формуванні окремих (локальних) інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, наукових парків, технополісів, тощо; японський, оснований на включенні до проеку цілого регіону. У японському варіанті регіон виступає як єдиний технологічний простір із своїми ресурсами і кількома базовими точковими інноваційними структурами, об`єднаними між собою єдиною комплексною інноваційно спрямованою інфраструктурою. Для реалізації запропонованої концепції пропонується використати обидва підходи до формування інноваційної діяльності. Виконання завдань та досягнення встановлених цілей регіональної інноваційної діяльності може бути забезпечене тільки при умові іх тісного взаємозв`язку і послідовного втілення у життя. Формування регіональної інноваційної системи умовно розбито на два періоди: 1. Становлення регіональних центрів інноваційної діяльності — ядер майбутньої мегаструктури, тобто євроамериканський варіант. 2. Створення власне регіонального інноваційного мегакомплексу як цілісного науково-промислового організму. Для чіткої узгодженості і координації зусиль по реалізації стратегічних та тактичних завдань концепції сформовано сім довгострокових напрямів-програм : “Техноімпорт”— забезпечує найшвидше оновлення основних фондів існуючих підприємств за рахунок закупки та впровадження новітніх іноземних технологій. “Експорт” — здійснення зовнішньоекономічної діяльності, макромаркетингу. “Інформація” — створення потужних баз даних та інформаційних мереж, які б зв`язали всіх учасників інноваційних процесів між собою та із світовим інформаційним простором, виставочно-демонстраційна діяльність, тощо. “Інвестор” — забезпечення найпривабливішого інвестиційного клімату у регіоні для залучення достатнього притоку зовнішнього та внутрішнього, державного та недержавного капіталу для реалізації інноваційних проектів. ”Освіта-наука ” — переорієнтація академічної науки та освіти на практичну направленість з метою виявлення найбільш талановитих розробників проектів, менеджерів, здатних їх реалізувати, “ретрансляторів” знань — педагогів, тощо тобто трьох найважливіших, з точки зору технологічних інновацій, талантів. “Венчурне підприємництво” — державна та корпоративна підтримка малих форм бізнесу у сфері розробки ти виробництва високотехнологічної продукції, створення бізнес-інноваційних структур різних типів.

Другий етап — вихід на ринки наукомістких високотехнологічних товарів та ринки патентно-ліцензійної документації. На сьгоднішній день на більшості ринків тверді позиції займають технологічно розвинені країни. Тому, найбільш реальними ринками для продукції українських підприємств в умовах, що склалися, ми вважаємо внутрішній український ринок та ринки країн СНД, в першу чергу — російські(див.додадок 3), та ринки країн бувшого соцтабору. Результатами виконання заходів програми “Експорт” повинні стати: 1. Створення цілісної системи обміну інформацією у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 2. Вирівнювання балансу “імпорт-експорт”. 3. Створення привабливого економічного іміджу регіону. 4. Збільшення об`ємів валютних надходжень. 5. Збільшення об`ємів надходжень до бюджетних та небюджетних рахунків. 6. Підвищення зовнішньоекономічної активності недержавних підприємств та децентралізація зовнішньоекономічної діяльності. 3.3. Програма “Інформація”. На сьогоднішній день жодна розвинута соціально-економічна система не здатна функціонувати при відсутності потужного інформаційного фундаменту. В умовах постіндустріального суспільства на перше місце виходять проблеми інформаційного забезпечення. Без використання інформаційних технологій, аналізу інформації неприймається жодне рішення — ні технічне, ні управлінське, ні будь-яке інше. Храктерною особливістю сучасного життя є постійно зростаючі об`єми інформаційних потоків та масивів. З розвитком НТП реальністю став феномен “інформаційної кризи” — явища, при якому стає все важче знайти та обробити необхідні дані у величезному інформаційному полі. Згідно основного закону розвитку науки, наука розвивається прпорційно масі знань, накопиченій попередніми поколіннями, за експоненціальною залежністю. Інформація ж є невід`ємною ланкою наукового циклу, яка зв`язує науку з масою накопичених знань (мал.3.1). Мал.3.1. Схема наукового циклу. Таким чином, із розвитком науки та ростом маси знань потреби у інформаційному забезпеченні будуть збільшуватись. Особливо проблема інформації, вже сьогодні, відчувається у сфері інноваційної діяльності, так як вона здійснюється на передових напрямах науки — на зтиках “класичних”наук. Відсутність інформаційної культури та інфраструктури, здатної на сучасному рівні забезпечити отримання, обробку, зберігання, передачу та оновлення інформації, відсталість інформаційних технологій — одна з причин відставання України у інноваційній сфері. На сьогодні вУкраїні і, зокрема, в Полтавській області, гостро відчувається проблема інформаційного голоду у всіх сферах діяльності, в тому числі і в державному управлінні. Однією з умов існування демократичної держави і ринкових принципів господарювання є вільна доступність усіх суб`єктів до інформаційних ресурсів держави, за винятком даних, що складають державну та комерційну таємницю. В країні існує безліч локальних інформаційних мереж, баз даних, телекомунікаційних структур, створених різними суб`єктами різних сфер діяльності — державними органами, фінансовими структурами, промисловими підприємствами, навчальними та науковими закладами, тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Однако такая точка зрения неверно оценивает природу договоров страхования. Страховщик, передавая риски в перестрахование, "покупает" своего рода гарантии участия перестраховщика в страховой выплате. Надо учитывать также, что в 1998 г. крупные убытки стоимостью 56,0 и 90,0 млн. долл. более чем на 95% были оплачены международными перестраховочными организациями. Российское законодательство предусматривает уплату налога с перестраховочной премии в пользу иностранного перестраховщика в размере 2,5%, опираясь на крайне бюрократическую и неэффективную процедуру применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Перестраховочную премию нельзя рассматривать как доход в полном объеме, поскольку в соответствии с процедурой определения финансовых результатов ее размер должен быть уменьшен на осуществленные расходы, в том числе, связанные с формированием страховых резервов. Представляется, что процедура применения законодательства об избежании двойного налогообложения может быть упрощена. 3.3. Регулирование деятельности иностранных страховщиков на российском рынке На 1 января 1998 г. было зарегистрировано 74 страховых организаций с иностранным участием

скачать реферат Налог на имущество: проблемные вопросы исчисления

Кроме того, не следует забывать и о праве налоговых органов проводить выездные налоговые проверки за трехлетний период, предшествующий проверяемому году. Плательщиками налога на имущество являются юридические лица, созданные в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», а также иностранные организации, имеющие в собственности имущество на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. При исчислении налога на имущество иностранными организациями следует также руководствоваться и нормами международных договоров об избежании двойного налогообложения, которые имеют приоритет перед нормами Закона «О налоге на имущество» в случае противоречия последним. Объектом налогообложения по налогу на имущество являются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе налогоплательщика. Соответственно, налоговой базой является среднегодовая стоимость имущества организации. Довольно неприятной особенностью налога на имущество предприятий является крайняя скудность правовых норм, содержащихся в Законе «О налоге на имущество», которая компенсируется подробным изложением правил исчисления и уплаты налога в Инструкции Госналогслужбы РФ от 08.06.1995 г. №33. Тем не менее, нормативные акты МНС РФ, в том числе и названная Инструкция, не могут дополнять или изменять законодательство о налогах и сборах и в соответствии с п.2 ст.4 части первой Налогового кодекса РФ, обязательны только для налоговых органов.

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
 Банковское дело: конспект лекций

К таким странам относятся: Багамы, Британские Вирджинские Острова, Вануату, Ниуэ, Каймановы Острова, Науру, Либерия, Острова Тюркс и Кайкос, Панама, Сейшельские Острова и т. д. Страны этой группы, как правило, не являются участниками каких-либо международных соглашений об избежании двойного налогообложения. 2. Страны, где установлен минимальный уровень налогообложения либо в отношении отдельных видов доходов, либо в отношении места их извлечения, либо в отношении компаний, которые контролируются нерезидентами. К таким странам можно отнести Кипр, Венгрию, Швейцарию, Люксембург, Нидерланды. Характерной особенностью стран этой группы является наличие многочисленных межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения. Очень условно к офшорным юрисдикциям можно отнести и целый ряд территориальных образований или административных делений стран с жесткой налоговой системой, в которых юридические лица, зарегистрированные под местной юрисдикцией, освобождены от местных налогов, либо платят их в гораздо меньшем размере

скачать реферат Создание и функционирование лизинговой компании

Однако уже более двух лет идет работа над проектом закона о лизинге. Необходимость принятия такого акта, безусловно, существует. Самое главное неопределенность структуры лизинговых платежей. Существующие нормативные акты лишь определяют состав таких платежей, но не регламентируют соотношение их составляющих, а это принципиально важно для налогоплательщиков. В настоящее время при оптимальном использовании отечественного налогового законодательства и действующих для РФ международных соглашений об избежании двойного налогообложения имущества и доходов можно свести к минимуму объем обязательных налоговых платежей. Другая проблема - число участников лизинговой операции. В настоящее время закон требует как минимум трех участников. Такой подход не позволяет производителям оборудования выступать в качестве лизингодателей. Это не согласуется и с международной практикой. В одном из проектов закона предусмотрена статья "Гарантии арендных и лизинговых платежей". Однако в ней сказано только о двух формах гарантий: банковской и поручительстве.

 Не стань Ходорковским. Налоговые схемы, за которые не посадят

Для привлечения инвестиций офшорная компания превращается в холдинг, владеющий предприятиями на территории РФ, а британская фирма используется как посредник для первичного размещения акций холдинга (IPO) на Лондонской бирже. Чтобы создать офшорный тандем, в качестве респекта–бельной европейской фирмы необязательно использовать британские компании. Очень удобно для таких целей законодательство Люксембурга. Представительство, зарегистрированное в Люксембурге в виде холдинга, освобожда–ется от налогообложения доходов, имущества и прибыли, получаемой при ликвидации холдинга. В связи с тем что люксембургские холдинги законодательно освобождаются от налогов, они не подпадают под действие никаких из многочисленных заключенных Люксембургом международных соглашений об избежании двойного налогообложения. –Несмотря на это, по люксембургским законам дивиденды, выплачиваемые в пользу нерезидентов, налогами не облагаются. Люксембургские холдинги не имеют права заниматься торговой или коммерческой деятельностью, а также передавать в аренду недвижимость или другое имущество либо иным образом получать доходы от коммерческого использования имущества

скачать реферат Налог на имущество предприятий и перспективы его развития

Если имеется международное соглашение об избежании двойного налогообложения имущества между Российской Федерацией и страной постоянного местопребывания иностранного юридического лица, то последнее может получить освобождение от уплаты налога на имущество в России. Для этого в российские налоговые органы представляется заявление о предварительном освобождении от налога на имущество (приложение № 6 Инструкции ГНС РФ № 38); . в соответствии с российским налоговым законодательством. Стоимость имущества иностранного юридического лица для целей налогообложения уменьшается на стоимость имущества, не подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Итак, во второй главе была сделана попытка определенной классификации всех льгот по налогу на имущество предприятий, предусматриваемых нормативными документами. На сегодняшний день общее количество льгот довольно значительно, что затрудняет анализ возможностей их использования для различных предприятий. Однако, уже в проекте Налогового кодекса число предоставляемых льгот несколько сокращено. Интерес представляют также льготы в налогообложении имущества иностранных юридических лиц, связанные в основном с учетом положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, что дает иностранным юридическим лицам широкий простор для использования различных льгот в налогообложении имущества. 3. Перспективы налога на имущество предприятий 3.1. ИЗМЕНЕНИя ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТОМ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА Изменения, которые предложены внести в порядок исчисления и уплаты налога на имущество, нельзя назвать коренными, однако, по ряду позиций они являются весьма существенными.

скачать реферат Подоходный налог с физ. лиц. Декларирование доходов.

При отсутствии у физических лиц указанного документа налог с выплачиваемых им сумм удерживается предприятиями. О таких доходах и суммах удержанного налога, а если налог не удерживался, то с указанием причины, по которой он не был удержан, предприятия обязаны не реже одного раза в квартал предоставлять налоговым органам по месту своего нахождения справку по следующей форме (см. приложение 1). Указанные справки предоставляются также представительствами иностранных юридических лиц в Российской Федерации. В целях правильного и полного налогообложения налоговые органы пересылают эти сведения налоговым органам по месту постоянного жительства физических лиц. Удержанные по месту выплаты дохода суммы налога засчитываются налоговым органом в счет уплаты налога. 2.5. Налогообложение и учет доходов иностранных физических лиц Удержание подоходного налога с иностранных физических лиц представляется областью повышенного риска налоговых ошибок, поскольку порядок налогообложения регулируется не только нормами Российского налогового законодательства, но и международными договорами во избежание двойного налогообложения.

скачать реферат Налоговые агенты по Налоговому кодексу Российской Федерации при налогообложении иностранных юридических лиц

Возможны два варианта применения норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения: предварительное освобождение от налогообложения пассивных доходов из источников в Российской Федерации и возврат налога на доходы иностранного юридического лица из источников в Российской Федерации. Рассмотрим каждый из этих вариантов по-подробнее. Предварительное освобождение Если получаемые иностранным юридическим лицом доходы от источников в Российской Федерации имеют регулярный и однотипный характер, являются "пассивными" и эти доходы в соответствии с международным соглашением об избежании двойного налогообложения не подлежат обложению налогом в Российской Федерации, то иностранное юридическое лицо, имеющее фактическое право на получение таких доходов, может подать заявление в местный налоговый орган о предварительном освобождении по установленной форме. Предварительное освобождение "активных" доходов возможно в исключительных случаях, если это предусмотрено в международных соглашениях (например, международные перевозки).

скачать реферат Понятие, предмет и метод налогового права

Некоторые авторы международное налоговое право рассматривают в качестве подотрасли международного экономического права. Исходя из характера регулируемых отношений, а также участвующих в них субъектов международное налоговое право можно определить как комплексную отрасль права, представляющую собой совокупность норм внутригосударственного и международного права, регулирующих международные налоговые отношения. Особое место в регулировании международных налоговых отношений отводится международным договорам (соглашениям, конвенциям). Их основное назначение — полностью или частично отнести решение определенных вопросов к законодательству одной из сторон соглашения, тем самым ограничив налоговую юрисдикцию другой стороны. В системе источников налогового права России выделяются три группы международных соглашений по вопросам налогообложения: - налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения доходов, заключение которых имеет своей целью урегулирование таких юридических ситуаций, когда у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налогов одновременно в двух государствах, например по месту его постоянного проживания (регистрации) и по месту получения им дохода.

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
скачать реферат Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала

Экспорт капитала вызывает значительные по объемам обратные движения капитала в виде процентов на кредиты, предпринимательской прибыли, дивидендов по акциям. Факторы, способствующие вывозу капитала и стимулирующие его: 1) растущая взаимосвязь и взаимоувязка национальных экономик; 2) международная промышленная кооперация; 3) экономическая политика промышленно развитых стран, стремящихся с помощью привлечения иностранного капитала дать существенный импульс для своего экономического развития; 4) важными стимуляторами являются международные финансовые организации, направляющие и регулирующие поток капитала; 5) международное соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и капиталов между странами способствует развитию торгового, научно-технического сотрудничества. 4) стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране, льготный инвестиционный режим в специальных экономических зонах; 5) более низкие экологические стандарты в принимающей стране, нежели в стране - доноре капитала; 6) стремление окольным путем проникать на рынки третьих стран, установившие высокие тарифные или нетарифные ограничения на продукцию той или иной международной корпорации.

скачать реферат Налоговые вычеты

То есть будет установлен механизм налогообложения подоходным налогом, уменьшающий налоговую базу при начислении (выплате) дивидендов организацией-источником на сумму поступивших ей дивидендов. Как и в 2009 г., для дивидендов, полученных физическими лицами от источников за пределами территории Республики Беларусь, порядок налогообложения остается прежним. Такие доходы подлежат декларированию физическими лицами по окончании налогового периода посредством представления ими налоговой декларации в налоговые органы. Ставка подоходного налога установлена в размере 12% (в 2009 г. – 15%) как для дивидендов, полученных от белорусских организаций, так и для дивидендов, полученных от источников за пределами Республики Беларусь, с учетом применения международных договоров об избежании двойного налогообложения. Изменения в пункте 6 статьи 160 ОЧ НК коснулись сроков перечисления подоходного налога в бюджет. Исчисленный и удержанный подоходный налог по операциям от реализации ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочного рынка перечисляется в бюджет налоговым агентом при осуществлении им фактической выплаты доходов (денежных средств) плательщику.

скачать реферат Рабочая программа по курсу "Иностранные инвестиции"

Инструменты и меры, ограничивающие приток иностранных инвестиций в страну Двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций Международное двойное налогообложение. Принцип резидентства и принцип территориальности Международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Методы устранения двойного налогообложения Механизм устранения международного двойного налогообложения доходов в РФ Регулирование иностранных инвестиций на региональном уровне Многостороннее регулирование иностранных инвестиций Льготы иностранным инвесторам Использование СЭЗ в качестве средства стимулирования привлечения иностранных инвестиций Особые экономические зоны в РФ. Экономические принципы создания особых экономических зон в России Оффшорные зоны. Факторы, влияющие на выбор зарубежной юрисдикции Меры принудительного изъятия иностранной собственности: национализация, экспроприация, реквизиция, конфискация Положительные и отрицательные последствия привлечения иностранных инвестиций в экономику принимающих стран 7.

скачать реферат Налоговая система

Законом предусмотрены особенности определения прибыли инос транных юридических лиц. Налогообложению подлежит только та часть прибыли иностранного юридического лица, которая получена в связи с деятельностью на территории РФ. Предприятия, организации и иностранные юридические лица платят налог на прибыль в размере 32%; биржи и брокерские кон торы, а также предприятия по прибыли от посреднических операций и сделок - 45%. В случае если не представляется возможным опре делить прибыль, полученную иностранным юридическим лицом от дея тельности в РФ, налоговый орган вправе рассчитывать ее исходя из нормы рентабельности 25%. Международные договоры об избежании двойного налогообложе ния и предотвращению уклонения от налогов на доходы и капитал являются условием сбалансирования взаимных интересов двух или нескольких стран, заинтересованных во взаимной защите капиталов ложений и обеспечении идентичного налогового режима для юриди ческих лиц договаривающихся стран.Предприятия России помимо налогов на прибыль уплачивают на логи с других видов доходов и прибыли.

скачать реферат Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

Специализация оффшорных зон и территорий с льготным режимом налогооблоджения обусловила их комбинированное использование. Практика международного налогового планирования показывает, что наиболее эффективными являются схемы, одновременно сочетающие применение налоговых льгот, установленных национальным налоговым законодательством страны осуществления деятельности; благоприятные условия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, а также льготные режимы налогообложения в оффшорных центрах и зонах. В связи с тем, что заключение соглашений об избежании двойного налогообложения с оффшорными центрами является не правилом, а исключением, возникает необходимость построения цепочек предприятия, расположенных в других странах. Однако, как бы там ни было, фирмы в оффшорных зонах растут как грибы. Российские налоги непомерно высоки, вот и пытается наш незадачливый налогоплательщик уберечь свои «кровные» от налогов.ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение к курсовой работе – это мой взгляд, взгляд со стороны на существующую систему налогообложения.

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
скачать реферат Налоговые реформы Российской Федерации

Законом предусмотрены особенности определения прибыли иностранных юридических лиц. Налогообложению подлежит только та часть прибыли иностранного юридического лица, которая получена в связи с деятельностью на территории Российской Федерации. Предприятия, организации и иностранные юридические лица платят налог на прибыль в размере 32% ; биржи и брокерские конторы, а также предприятия по прибыли от посреднических операций и сделок - 45%. В случае если не представляется возможным определить прибыль, полученную иностранным юридическим лицом от деятельности в РФ, налоговый орган вправе рассчитывать ее исходя из нормы рентабельности 25%. Международные договоры об избежании двойного налогообложения и предотвращению уклонения от налогов на доходы и капитал являются условием сбалансирования взаимных интересов двух или нескольких стран, заинтересованных во взаимной защите капиталовложений и обеспечении идентичного налогового режима для юридических лиц договаривающихся стран. Предприятия России помимо налогов на прибыль уплачивают налоги с других видов доходов и прибыли. Кроме того, предприятия, организации, учреждения, предприниматели, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, включая созданные на территории России предприятия с иностранными инвестициями, уплачивают налог на пользование автомобильных дорог в размере 0,4% от суммы реализации продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, заготовительные, торгующие (в том числе организации оптовой торговли) и снабженческо-сбытовые организации в размере 0,03% от оборота.

скачать реферат Налогообложение прибыли и доходов иностранных представительств на территории РФ

О выполнении данного механизма будет сказано ниже при рассмотрении конкретных способов применения льготы.Источник выплаты должен знать, что российское законодательство предусматривает два возможных варианта предварительного освобождения в соответствии с соглашениями и два варианта возврата уплаченного налога с доходов, подпадающих под действие международных соглашений.С применением правил международных соглашений об избежании двойного налогообложения связаны формы 1021D , 1013D , 1011D и 1012D .Первый вариант предварительного освобождения предусмотрен для банков. Для того, чтобы реализовался этот случай, должны одновременно выполняться все следующие условия: российский банк осуществляет краткосрочные операции с иностранным банком, местопребывание которого подтверждается сведениями международного справочника " he ba kers' Alma ac" (издание "Reed i forma io services", E gla d) или международного каталога "I er a io al ba k ide ifier code" (издание S.W.I.F. ., Belgium если же за пределами РФ - объекта налогообложения не возникает.2. При реализации работ и услуг важнейшим моментом является место реализации, поскольку налогом на добавленную стоимость будет облагаться выручка от работ, выполненных (оказанных услуг) на территории РФ.

скачать реферат Организация налоговой службы в РФ

Организация обеспечения формирования и ведения Государственного реестра контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации. Подготовка предложений по организации производства и сервисного обслуживания контрольно-кассовых машин. Осуществление анализа динамики и контроля за уровнем поступлений указанных налогов и сборов, подготовка предложений по повышению уровня их собираемости. Обеспечение методологической целостности и согласованности нормативных и инструктивных материалов, разъяснений и рекомендаций Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 1.20 Управление международных налоговых отношений Разработка нормативных и методических документов по вопросам налогового учета и отчетности в иностранных и международных организациях, взимания с иностранных и международных организаций налога на прибыль (доходы), налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Разработка основных принципов и особенностей постановки на учет иностранных и международных организаций в налоговых органах. Разработка нормативных и методических документов по вопросам применения международных договоров об избежании двойного налогообложения в отношении иностранных и российских организаций и физических лиц.

скачать реферат Международное трудовое право

Регулирование международного рынка труда осуществляется, в первую очередь, на основе международного трудового права. 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ, ПРИНЦИПЫ Договорными источниками «международного трудового права» являются: двусторонние договоры о дружбе и сотрудничестве, договоры о торговле и мореплавании, договоры о поселении, договоры об иммиграции, о профессиональном образовании, о социальном обеспечении, о сезонных рабочих, об избежании двойного налогообложения и др. Значительное число актов действует на региональном уровне. Под эгидой Совета Европы приняты: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская конвенция о поселении 1955 года, Европейская социальная хартия от 18.10.61 г., Европейский кодекс социального обеспечения 1964 года, Европейская конвенция о социальном обеспечении 1972 года, Европейская конвенция о правовом статусе трудящегося-мигранта от 24.11.77г. Свобода передвижения лиц - один из провозглашенных принципов ЕС. Римский договор об учреждении ЕЭС 1957 года предусматривал (ст. 3с, 48, 51, 52) отмену препятствий свободному перемещению лиц, услуг, капиталов; свободное передвижение трудящихся; свободу поселения резидентов ЕС в странах-участницах.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.