телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Система контролю забруднення

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мінлісгосп України спостерігає за станом лісів, ґрунтів у лісах, станом мисливської фауни. Держкомгідромет України спостерігає за станом атмосферного повітря, атмосферними опадами, метеорологічними умовами, аерологічними параметрами, станом поверхневих вод суші, підземними водами, станом і режимом морських вод, станом ґрунтів, станом озонового шару у верхній частині атмосфери, радіаційною обстановкою, станом сільськогосподарських посівів, запасами вологи у ґрунті та агрометеорологічними умовами формування врожаю. Держкомводгосп України здійснює радіологічні та гідрохімічні спостереження за водами (у водогосподарських системах комплексного призначення, в системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій); спостереження за станом ґрунтів у межах впливу меліоративних систем, за переформуванням берегів та гідрологічним станом у прибережних смугах водосховищ; облік ресурсів поверхневих вод. Держкомгеології України спостерігає за підземними водами і виконує оцінку їхніх ресурсів, здійснює спостереження за ендогенними та екзогенними процесами, виконує державне еколого-геологічне картографування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності. Держкомзем України спостерігає за структурою землекористування, трансформацією земель залежно від цільового призначення їх; за станом та якістю ґрунтів і забрудненням ландшафтів, станом рослинного покриву, відновленням земель, станом зрошуваних і осушених земель, а також земель з ознаками вторинного підтоплення і засолення, станом берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, лиманів, заток. Держжитлокомунгосп України спостерігає за якістю питної води централізованих систем водопостачання міст і селищ міського типу, станом стічних вод міської каналізаційної мережі, станом зелених насаджень міст і селищ міського типу, рівнем ґрунтових вод у межах міст та селищ міського типу. Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршання стану навколишнього середовища, зобов'язані вести спостереження за викидами і скидами та розміщенням відходів. Науково-методичне забезпечення системи державного моніторингу навколишнього середовища включає в себе комплекс науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт, спрямованих на розробку і впровадження нових засобів спостереження, збирання, накопичення, передавання і збереження інформації про стан навколишнього середовища; розробку методичних рекомендацій щодо здійснення аналізу та узагальнення інформації; розробку прогнозування змін стану навколишнього середовища, методів математичного моделювання, статистичної обробки інформації, систем управління базами даних та інших видів комп'ютерного накопичення і узагальнення інформації; розробку стандартів та інших нормативних документів, що регламентують функціонування системи державного моніторингу. Фінансування системи державного моніторингу навколишнього середовища здійснюється з державного бюджету, а також позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища та інших джерел фінансування. 2.2 Моніторинг. Методи та форми контролю стану екосистем Забруднення природного середовища і потреби охорони природи привели до необхідності організації обліку розмірів антропогенних змін у природному середовищі та їх проявів в окремих регіонах.

ГДВ – це маса викидів шкідливих речовин за одиницю часу від одного або сукупності джерел забруднення атмосфери міста чи іншого населеного пункту з урахуванням перспективи розвитку промислових підприємств і розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, що створює приземну концентрацію, яка не перевищує гранично допустимі концентрації їх для населення, рослинного і тваринного світу, якщо немає більш жорстких екологічних вимог і обмежень. ГДС – це маса речовин у стічних водах, максимально допустима до відведення з установленим режимом уданому пункті водного об'єкта за одиницю часу з метоп забезпечення норм якості води у контрольованому пункті. ГДС встановлюється з урахуванням ГДК в місцях водоспоживання, асиміляційних властивостей водною об'єкта і оптимального розподілу маси речовин, що скидаються, між водокористувачами, які скидають стічні води. Нормативи викидів і скидів для підприємства встановлюються в сукупності значень ГДВ (ГДС) для окремих діючих і тих джерел забруднення, що проектуються чи підлягають реконструкції. Для останніх нормативи визначаються на різних стадіях проектування об'єктів. Для тих об'єктів, що вводяться в дію, нормативи ГДВ і ГДС повинні бути забезпечені на момент прийняття їх в експлуатацію. При викидах (скидах) у навколишнє середовище речовин, для яких не встановлено ГДК, органи охорони природи мають право прийняти рішення про зупинення роботи підприємств або їхніх окремих виробництв. Введення в експлуатацію нових виробництв, у викидах (скидах) яких містяться речовини без встановлених ГДК, заборонено. Для оцінки рівня забруднення середовища та його якості використовують показник, який називають гранично допустимою концентрацією. Гранично допустима концентрація (ГДК) – це максимальна концентрація речовини в навколишньому середовищі, за якої не спостерігається прямий або опосередкований шкідливий вплив цієї речовини на організм людини. ГДВ встановлюються для кожного джерела забруднення атмосфери на діючому підприємстві за умови, що викиди шкідливих речовин від одного або сукупності джерел населеного пункту з урахуванням перспективи промислового розвитку і розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері не створять приземну концентрацію, що перевищує ГДК. У разі, коли значення ГДВ з об'єктивних причин на підприємстві не можуть бути забезпечені, виконується поетапне скорочення викидів забруднюючих речовин до значень, які забезпечують додержання ГДВ. Для неорганізованих викидів і сукупності дрібних джерел (вентиляційні викиди з одного виробничого приміщення) встановлюють сумарні значення ГДВ. При визначенні ГДВ для джерела забруднення атмосфери враховують одержані розрахунковим або експериментальним методом значення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі від інших джерел (у тому числі і від автотранспорту) міста або іншого населеного пункту. Значення фонового забруднення атмосфери включає забруднення, яке виникло в результаті транскордонного переносу шкідливих речовин, що має певне значення для прикордонних регіонів. Матеріали щодо ГДВ і ГДС, які подаються на погодження і затвердження, передбачають наявність клопотання, пояснювальної записки, результатів розрахунків нормативів ГДВ і ГДС, заходів щодо дотримання встановлених нормативів тощо.

Дуже важливо, що в систему контролю рівнів забруднення поверхневих вод упроваджуються гідробіологічні методи аналізу, оскільки результати такого аналізу дозволяють судити безпосередньо про стан екосистеми водойми. Основу гідробіологічного контролю складають спостереження за такими біологічними елементами водних екосистем, як зообентос, зоопланктон, фітопланктон, макрофіти (вища водна рослинність). Ці спостереження є складовою частиною екологічної служби. Санітарний стан водойм, що мають рибогосподарське значення, і виконання заходів щодо їхньої охорони контролюють органи рибоохорони Міністерства рибного господарства України. Контроль за використанням і охороною підземних вод, а також вивчення їхнього стану проводить Міністерство геології України. При проведенні санітарних спостережень за станом водойм передбачається збір відомостей про основні джерела забруднення. При цьому розглядаються питання санітарного благоустроєві населеного пункту, умови відведення його стічних вод, дані про інші джерелах забруднення, зокрема про промислові й інші об'єкти, що скидають стічні води, про якість і склад стічних вод, що скидаються, характері очищення і знезаражування і т. д. Матеріали про якість води водойм пов`язуються з даними про гідрологічний режим, що дозволяє оцінити отримані, результати санітарно-лабораторних досліджень і використовувати їх при прогнозуванні якості води водойм. В умовах забруднення водойм проводиться пошук більш діючих засобів контролю за якістю води. Контроль, здійснюваний за допомогою математичних приладів, сприяє більш швидкому прийняттю рішень і проведенню заходів щодо усунення несприятливих впливів на джерела водопостачання населення. За своїм призначенням прилади автоматичного контролю за якостям води підрозділяються на прилади для стаціонарних лабораторій, для роботи в польових умовах і пересувних лабораторіях. Переносні прилади призначені в основному для одержання експрес-інформації про стан окремих ділянок ріки, водоймища й ін. у польових умовах з борта човна, берега водойми, берегових споруд. Отримані дані дозволяють прийняти швидкі рішення і проводити заходу по усуненню несприятливих впливів на контрольований район водокористування. Контроль рівня забруднення водойм пройшов шлях від окремих приладів до створення автоматичної системи контролю якості води АСКНС – В (автоматичне спостереження контролю навколишнього середовища – вода). У ролі аналізатора тут виступає автоматична станція контролю якості поверхневих вод (АСКПВ). Вона виявляє температуру води, визначає, наскільки кислотна або лужна вода – вагомий показник чистоти, яка її насиченість розчиненим киснем, іонами водню, хлору, натрію, хрому, заліза, міді й інших елементів, що впливають на життєдіяльність ріки. АСКПВ може цілодобово передавати таку інформацію (від 2 до 48 разів) по телефонним або телетайпним каналам зв'язку в інформаційно-обчислювальний центр. ЕОМ після обробки цих даних видає довідку про стан «здоров'я» води, у зоні дії станції. Розташовані на різному рівні плину, АСКПВ допомагають «спіймати за руку» безпосереднього винуватця забруднень.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Базовый курс по рынку ценных бумаг

В настоящее время в соответствии с указанными законами выстраивается многоуровневая система контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг: * ФКЦБ России и региональные отделения ФКЦБ России; * регистрирующие органы (включенные в перечень органов, осуществляющих регистрацию выпусков ценных бумаг) и лицензирующие органы (имеющие генеральную лицензию на лицензирование отдельных видов профессиональной деятельности); * саморегулируемые организации (СРО); * структурные подразделения (должностные лица) профессиональных участников, осуществляющие внутренний контроль деятельности. Подобная система регулирования на практике должна обеспечить распределение функций между государственными органами, а также между регионами и уентром и способствовать более пропорциональному распределению усилий по поддержанпию правопорядка на рынке. С этой целью ФКЦБ России проводит политику делегирования части своих полномочий другим государственным органам путем выдачи им генеральных лицензий либо путем включения их в перечень регистрирующих органов (см. также раздел 10.2)

скачать реферат Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

Міністерство Освіти та Науки України Вінницький Державний Технічний Університет ІнАЕКСУ Кафедра МПАСистеми і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища Виконала: ст. гр. 1АМ-01 Баковська Н.О. Перевірив: Шабатура Ю.В.2003 ЗмістВступ 1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища 2. Системи радіаційного контролю а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) в) Спектрометричний пост контролю (СПК) г) Пост контролю забруднення повітряного середовища д) Технічні пристрої системи АСКРО е) Засоби контролю радіаційної обстановки СКРО-01 3. Вимірювальні перетворювачі температури і вологості а) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИПТВ 056 б) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИРТВ 5215 4. Перетворювачі вимірювальні тиску а) Перетворювачі вимірювальні тиску АИР 2 - інтелектуальні датчики нового покоління Висновок Список використаної літератури: ВступВ наш час, як ніколи раніше, став актуальним контроль за параметрами зовнішнього середовища.

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
 Педагогика и психология высшей школы

При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент сам может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее партнеру-сокурснику. Соотношение времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое соотношение основьшается на огромном дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности студентов. Самостоятельная работа способствует:  углублению и расширению знаний;  формированию интереса к познавательной деятельности;  овладению приемами процесса познания;  развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов. Рассмотрим ведущие педагогические аспекты и основные направления организации самостоятельной работы. Сложившиеся образовательные формы учебной деятельности студентов в вузе - лекции, практические, лабораторные занятия, семинары - обусловливают формы самостоятельной работы и виды домашних заданий. Система контроля также закладывает основы для ее ориентации

скачать реферат Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Замість того, щоб забезпечувати охорону довкілляі раціональне використання природних ресурсів за допомогою загальноприйнятих у розвинених країнах економічних важелів, вУкраїні продовжує функціонувати архаїчна радянська система адміністративних важелів. Основні складові цієї системи – квотина забруднення середовища, екологічні стандарти і процедури, експертиза проектів, інспектування, контроль, штрафи і збори,ліцензії на використання природних ресурсів.Головним органом управління охороною довкілля в Україні є Міністерство екології та природних ресурсів, яке ще до квітня2000 р. продовжувало свої тривалі реорганізаційні пошуки. Свого часу до складу цього міністерства були включені Комітет зпитань ядерного регулювання, а також Комітет з питань геології та використання надр. Сьогодні ці структури знову виведені зпідпорядкування Мінекології.На цю обставину можна було б не звертати особливої уваги, алевона є досить переконливим аргументом на користь того, що недоцільно поєднувати “під одним дахом” функціїприродокористування і державного екологічного контролю.

 Педагогика и психология высшей школы

Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го - начале 3-го учебного семестра. Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в институте, свыше 50% опрошенных назвали недостаток времени для самостоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим почти 25% студентов приходят на занятия неподготовленными Одной из основных задач работы с первокурсниками является разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной работы. Существующая система контроля за самостоятельной работой студентов через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь не исключает пассивности и уклонения от выполнения соответствующих требований со стороны некоторой части студентов. Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов открывает совершенствование контроля за знаниями студентов. Система контроля успеваемости на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь штурмовщину, когда студент в течение нескольких дней зазубривает записанные в конспекте основные положения данного учебного курса, а после экзамена забывает их

скачать реферат Регіональний розвиток харчової промисловості України

Побоювання втратити замовника стримуватиме виробників від обману і стимупюватиме виробництво й надходження до споживачів високоякісної продукції. Захист споживачів і виробників продукції повинен здійснюватися у результаті розробки й реалізації системи антимонопольних законодавчих актів. Серед останніх вирішальне значення мають роздержавлення, правовий захист, оборот капіталу, приватизація та оподаткування прибутків монополістів. Слід надати чинності законодавству, що регулює питання власності, продажу, оренди й закладання землі, стимулює розвиток конкуренції, регулює контракти на закупівлю та продаж продуктів, затверджує необхідні нормативи функціонування ринкових відносин. Захист сільськогосподарських товаровиробників продукції від імпорту й монополії у переробці й торгівлі здійснюватиметься як державою, так і через об'єднання виробників, створення власних переробних і торговельних кооперативів. Захист споживачів продукції забезпечується також системою контролю за якістю продукції, встановленням обов'язкових стандартів якості. Спеціалісти-контролери за два тижні до початку збирання врожаю зобов'язані відбирати на місці вирощування культур проби продукції для лабораторного аналізу на рівень забрудненості радіонуклідами, нітратами і пестицидами.

скачать реферат Радиационно опасные объекты

Соображения безопасности не могут не учитываться на самых ранних стадиях проектирования РОО, поэтому соответствующие требования должны предъявляться к конструктивным системам и программно-аппаратным средствам обеспечения безопасной эксплуатации РОО. При условии соблюдения всех объективных параметров безопасности субъективный фактор приобретает первостепенную важность в соблюдении мер безопасности, бесперебойности функционирования систем эксплуатации, и организационно-технических мер предотвращения несанкционированных действий. Немаловажное значение имеет обучение мерам предупреждения и снижения аварийности и последствий аварий, для чего персонал обязан уметь работать во всеобъемлющей системе контроля, оперативно и квалифицированно действовать при локализации произошедших аварий, проводить комплекс первоочередных и последующих мероприятий по ликвидации последствий аварий. Нельзя обойти вопросы экологических проблем существования всех компонентов РОО. Кроме непосредственно радиоактивных материалов необходимо учитывать наличие активных (в том числе ядовитых), особо чистых веществ, цветных, тяжелых и драгоценных металлов.

скачать реферат Россия

К сожалению, слабым местом является законодательная система и система контроля за исполнением законов (многие необходимые законы не приняты, а большинство принятых не исполняются), но это - неизбежное следствие переходного периода. Россия имеет федеративное устройство. В состав федерации входят 21 автономная республика, 49 областей, 10 автономных округов. Москва и Санкт-Петербург являются огородами федерального значения /9, c.8/. Главное отличие областей и прочих субъектов федерации заключается в том, что автономные республики и округа являются местами компактного проживания национальных меньшинств (подробнее о народах, населяющих Россию, будет скзано ниже), в то время как в областях подавляющее большинство составляют русские. По конституции все субъекты федерации наделены равными правами, с тем лишь отличием, что национальные образования имеют право наряду с русским языком устанавливать и в качестве государственных и другие языки. Россия имеет единую денежную систему, единую обороную концепцию, единую внешнюю политику /9, c.8/. Субъекты федерации имеют право устанавливать собственные правовые нормы в пределах, очерченных Конституцией, однако в случае противоречия местных и федеральных законов последним отдается приоритет.

скачать реферат Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

Налоги, взимаемые с физических лиц, представляют собой форму мобилизации определенной части денежных средств на удовлетворение государственных потребностей. Они призваны ограничивать стихийность рыночных процессов, воздействовать на формирование производственной и социальной инфраструктуры, укрощать инфляцию. Одним из важных условий стабилизации финансовой системы является обеспечение устойчивого сбора налогов, надлежащей дисциплины налогоплательщиков. Успешное соблюдение этих условий определяется единой системой контроля за правовыми нормами налогового законодательства, правильности исчисления, полнотой и своевременным поступлением налогов в бюджетную систему РФ и платежи во внебюджетные фонды. Контроль за соблюдением налогового законодательства в РФ осуществляется в соответствии с Законом «О государственной налоговой службе» от 21 марта 1991 года с учетом изменений и дополнений. Сущность контроля означает «проверка», а также «наблюдение» с целью проверки. С целью контроля устанавливается достоверность данных о полноте, своевременности и эффективности задачи, а также законность операций, действия и привлечения к ответственности налогоплательщиков.

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
скачать реферат Финансовый контроль

Оба аспекта контроля взаимосвязаны, но различаются целями, методами и субъектами контроля. Если в первом случае преобладает правовая и количественная сторона контроля, то во втором — упор делается на аналитическую сторону финансового контроля. Финансовый контроль за состоянием экономики, развитием социально- экономических процессов в обществе является важной сферой деятельности по управлению народным хозяйством. Одним из звеньев системы контроля выступает финансовый контроль. Его назначение заключается в содействии успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства. Роль финансового контроля при переходе к рынку многократно возрастает. Таким образом, финансовый контроль, с одной стороны, является одной из завершающих стадий управления финансами, а с другой, он выступает необходимым условием эффективности управления ими. Сложность понимания финансового контроля обусловлена сложностью самой категории финансов. Так же как финансы являются основой любой сферы общественной деятельности и в то же время отражают их материальную результативность, так и финансовый контроль является как бы лакмусовой бумагой, на которой реально проявляется весь процесс движения финансовых ресурсов, начиная от стадии формирования финансовых ресурсов, необходимых для начала осуществления деятельности в любой сфере, и кончая получением финансовых результатов этой деятельности.

скачать реферат Преступность в банковской сфере

Это находит проявление в недостатках при проведении бухгалтерских ревизий, низком качестве работы аудиторских служб, недостаточном уровне профессиональной подготовки банковских кредитно-ревизионных работников. Отсутствие эффективной системы контроля за деятельностью банков обусловлено во многом преобладанием государственных организаций среди учредителей при создании многих банков. С этим связана была и их слабая заинтересованность в контроле за деятельностью правления банка и эффективным использованием собственности. Относительно низкое качество аудиторской деятельности было первоначально обусловлено слабостью государственного контроля. В частности, на первоначальном этапе деятельности аудиторских служб не было предусмотрено их лицензирование, не создана палата (служба) аудиторов. Определенную роль играет конкуренция между аудиторскими фирмами, что побуждает их более терпимо относиться к выявленным нарушениям и давать нужные клиентам заключения. 3) Неэффективность контроля за формированием уставного капитала коммерческих банков.

скачать реферат Налоговый контроль, его сущность и значение

Она является единой системой контроля за соблюдением налогового законодательства, осуществляет свои функции как в отношении федеральных налогов, так и региональных и местных налогов, что вытекает из принципа единства государственной налоговой политики. Госналогслужба служит централизованной и независимой системой контроля за соблюдением налогового законодательства. Независимость понимается, в первую очередь, как независимость от местных органов власти. Последние не могут изменять или отменять решения налоговых органов, давать им оперативные руководящие указания. Госналогслужба имеет вертикальную структуру подчинения и назначения на руководящие должности. Двойное подчинение имеют лишь налоговые инспекции по республикам в составе России и по городу Москве — ГНС РФ и соответствующему Правительству. В систему налоговых органов страны входят также федеральные органы налоговой полиции, функционирующие на основании Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года № 238-1"О федеральных органах налоговой полиции". Два налоговых органа осуществляют тесное взаимодействие между собой. Различие их функций определяется тем, что налоговая полиция входит в систему правоохранительных структур.

скачать реферат Налоговый контроль

Для осуществления надзора за деятельностью ФСНП в Генеральной прокуратуре созданы специальные подразделения. Так, в частности, за расследованием уголовных дел надзирают сотрудники одного из отделов управления по надзору за расследованием преступлений Генпрокуратуры. Заключение. И в заключение, хотелось бы подвести итог по данной работе. Во-первых, необходимо отметить, что одним из важнейших условий стабилизации финансовой системы любого государства, в том числе и российского, является обеспечение устойчивого сборов налогов. Устойчивое соблюдение этих условий предопределяется единой системой контроля за правовыми нормами налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и современностью поступления налогов в бюджетную систему РФ и платежей в государственные внебюджетные фонды. Контроль за соблюдением налогового законодательства в России осуществляет в соответствии с законом «О государственной налоговой службе РФ» от 21 марта 1991 г. Посредством контроля устанавливается достоверность данных о полноте, своевременность и эффективность выполняемого задания, а также законность операций и действий, осуществленных должностными лицами при выполнении задания, выявление внутренних резервов улучшения деятельности и устранения допущенных нарушений и недостатков в работе, включая привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц за нарушение законности, допущенную халатность при выполнении установленных заданий.

скачать реферат Структура налоговых органов Российской Федерации

Конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы закреплена в ст. 57 Конституции Российской Федерации. Но налогоплательщики, в силу разных причин, допускают нарушения налогового законодательства - от несвоевременной уплаты налогов до уклонения от их уплаты. Государственная налоговая служба - единая система контроля за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ и республик, входящих в ее состав. Налоговыми органами в Российской Федерации являются Министерство РФ по налогам и сборам и его подразделения в Российской Федерации.1 В связи с тем, что к числу основных функций таможенных органов относится взимание налогов, таможенных пошлин и таможенных сборов, которые относятся к числу федеральных налогов и сборов, а также в связи с тем, что они обязаны вести борьбу с нарушениями налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ2 Налоговым кодеком Российской Федерации установлено, что таможенные органы, обладают полномочиями налоговых органов. Например, согласно п.3 ст.34 Налогового кодекса таможенные органы вправе привлекать к ответственности лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Механизм государства

В правовом государстве главное место по объему регулирования занимают законы, основным среди которых является конституция. Никакой закон или другой акт не должен исправлять или дополнять конституцию, а тем более противоречить ей. Число подзаконных актов должно быть как можно меньше. Очень важен вопрос о прямом действии законов, чтобы закон не обрастал инструкциями. Должна существовать система контроля за тем, чтобы в законах проявилась общенародная, а не индивидуальная или групповая воля. Верховенство законов, не отвечающих общечеловеческим ценностям, может привести к установлению диктатуры; система контроля должна гарантировать соблюдение законности, не допуская произвола. В правовом государстве функции контроля за соблюдением законности возложены на судебную систему. Суды являются проводниками конституции. Они должны обладать правом проверки законности действий законодательной и исполнительной властей. Конституционные, Верховные и нижестоящие суды в правовом государстве должны обладать огромной силой. Это гарантируется их независимостью, несменяемостью и неприкосновенностью судей, демократическими принципами судопроизводства.

скачать реферат Управление финансами

В Сбербанке обеспечивается единая процентная политика, учитывающая региональные особенности, действует централизованная система контроля, учета и управления рисками, управления финансовыми потоками и ликвидностью. Банк проводит процентную и тарифную политику, исходя из рентабельности операций и оценки рыночных условий. Значительные объемы продаваемых продуктов и предоставляемых услуг снижают себестоимость отдельных операций и тем самым обеспечивают наиболее конкурентные цены для клиентов Банка. Основные направления деятельности банка. Привлечение В качестве основных источников привлечения средств Банк определяет: 1. Сбережения населения – главный и наиболее стабильный инвестиционный ресурс. 2. Средства юридических лиц – наиболее динамично растущая составляющая пассивов Банка. 3. Средства, привлекаемые на международных финансовых рынках, – долгосрочный пассив для расширения финансирования инвестиционных проектов. Рис.3 Структура привлеченных ресурсов на 01.01.2000 г. Политика Банка в области привлечения будет направлена на сохранение лидирующего положения на рынке вкладов физических лиц.

скачать реферат Органы государства, осуществляющие финансовый контроль

В настоящее время предусмотрена серьёзная административная и уголовная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, что резко повышает степень эффективности государственного контроля. Существует довольно обширная практика дел, возбуждённых по фактам нецелевого использования государственных ресурсов и доведённых до суда.Финансовый контроль со стороны специализированных органов Помимо рассмотренных выше органов финансового контроля, в России существует ряд специализированных органов финансового контроля, сферой деятельности которых является конкретная область финансов, например налогообложение или страхование. В связи с повышением роли налогов в доходах государства при переходе к рыночной экономике стало необходимо выделение органов налоговой службы в особую систему. Главная задача налоговых органов – обеспечение единой системы контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей. Система налоговых органов, подчиняющаяся Правительству РФ и входящая в состав Минфина России, включает Федеральную налоговую службу, а также государственные налоговые инспекции в субъектах РФ и органах местного самоуправления.

скачать реферат Диапазон голоса и работа над ним

Человеческий голос обычно включает в себя тоны от 64 до 1300 герц. -5- В двух формах проявления человеческого голоса – пении и разговоре – качества голоса представлены несколько различно. Разговорный голос составляет лишь 1/10 от общего диапазона голоса, и изучать только этот сектор – все равно, что исследовать явления света лишь в одном, например красном, участке спектра. Тоновый охват певческого голоса значительно шире разговорного и зависит от вокального образования. Голосовой диапазон расширяется в основном в результате повышения верхней тоновой границы. Кроме того, приобретается необходимая сила голоса и тренированность (устойчивость к утомлению). А теперь поговорим о силе голоса. Сила подаваемого звука определяется интенсивностью напряжения голосовых складок и величиной давления воздуха в подсвязочном пространстве. И тот и другой процесс регулируются центральной нервной системой. Контроль осуществляется с помощью слуха. Если же взаимоотношения между этими процессами нарушаются, например, при крике ужаса, то превалирование давления внутри трахеи вызывает звук, который характеризуется отсутствием чистой тональности. . Сила голоса имеет очень большое практическое значение для словесного общения на расстоянии, а певческий голос благодаря своей силе находит применение в исполнении произведения искусства на театральной сцене и эстраде.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.