телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Философия

Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Подібне тлумачення “філософія життя” пропонує і для буття світу. За своєю сутністю він є нерозумним, алогічним, ірраціональним. Упорядковуючу функцію у хаотичному потоці буття здійснює “світова воля”. Пізнання прибічники “філософії життя” розуміють не як традиційне пояснення, що зводить невідоме до відомого, а як так звану герменевтику – витлумачення тексту, орієнтоване на його імманентне розуміння. Фрейд широко застосовував герменевтику для тлумачення сновидінь, заміни вихідних принципів теорії міфологічними елементами і т.і. Фрейдизм наклав величезний відбиток на філософію, гуманітарні науки, взагалі на менталітет західного суспільства. Це дозволяє вважати його своєрідною передумовою поширення екзистенціалізму. Проте фрейдизм не є власне екзистенціалізмом, це інший, самостійний і не менш впливовий напрям у філософії 20 ст. Безпосередні витоки екзистенціалізму як філософського напряму викладено в працях С.К’єркегора, який вперше сформулював антитезу “екзистенції” та “системи”, маючи на увазі філософську систему Гегеля. “На противагу панлогізму, переконаному, що буття до найдрібніших подробиць прозірне для думки, без залишку вкладається в поняття, К’єркегор стверджує, що екзистенція є те,що завжди випадає з розуміння за допомогою абстракцій. Звідси випливає теза про непридатність наукового метода в самопізнанні людини”. За К’єркегором, екзистенція є “внутрішнє”, яке постійно переходить у зовнішнє, предметне буття. Позаяк предметне буття виражає собою “несправжнє існування” людини, знайдення екзистенції передбачає вирішальний вибір, за допомогою якого людина переходить від споглядально-почуттєвого способу буття, детермінованого зовнішніми факторами середовища, до “самого себе”, єдиного і неповторного. Впродовж тривалого часу погляди К’єркегора існували як ізольований феномен духовного життя країн Скандинавії. Історичною подією, яка безпосередньо посприяла перетворенню екзистенціалізму на філософський напрям світового значення, стала Перша світова війна. Вона завдала значних потрясінь всьому соціально-економічному укладу європейського суспільства, передусім його ліберально-християнській ідеології. Як відомо, важливим елементом цієї ідеології було переконання в нездоланності прогресивного руху людства, спричиненого досягненнями науки й цивілізації. Але Перша та особливо Друга світова війна з організованим фашистами геноцидом виявили разючий брак гуманності в самому фундаменті науково-технічної цивілізації – у відносинах між людьми. Це спричинило значне поширення екзистенціалізму, що став найпопулярнішою течією думки в Західній Європі в 40-60-х роках 20 ст. До культурно-історичних передумов становлення екзистенціалізму слід віднести крах моральних норм і цінностей у свідомості мільйонів європейців, що відбувся в 20 ст., поширення в суспільстві нігілізму, криза релігійної традиції, справжнє руйнування всіх підвалин, якого ще незнала історія. Індустріальна цивізація змогла завоювати всю землю, але виявилася неспроможною створити свої стійкі духовні цінності. Цю цивілізацію створила людина, яка звільнилася від будь-яких цехових і станових обмежень у підприємницькій діяльності. Це спричинило технічні й промислові успіхи, але не забезпечило автоматичного прогресу індустрії, науки і культури, що засвідчили вже перші десятиріччя 20 століття. “Дві світові війни, криваві революції і контрреволюції, боротьба за переділ світу й колоніальні війни, моральне здичавіння мешканців мегаполісів – все це реальність нашого століття.

Абсурд становлять людина і світ, отже зникнення одного з них означає припинення абсурду.Абсурд є першою очевидністю для розуму, отже самогубство – це затемнення ясності, примирення з абсурдом, ліквідація його. “Філософське самогубство” ж уявляє собою “стрибок через стіни абсурду”. Якщо при самогубстві буває знищений той, хто запитує, то в разі “філософського самогубства” на місце ясності приходять ілюзії, бажане видається за дійсне, світу приписуються людські риси – розум, любов, милосердя тощо. Філософські доктрини уподібнюються до релігії, стверджуючи наявність останнього сенсу, порядку. Очевидна несенітниця перетворюється в замасковану, людина мириться зі своєю долею. Але нема і ясності мислення.Камю називає цей шлях ухиленням. Камю заперечує і релігію, вважаючи сумнівними всі докази існування трансендентного порядку. Камю “проповідує ясність розумного мислення, заповідану всією європейською традицією “метафізики світу”, починаючи від Платона і аж до Гуссерля, де розум уподібнюється баченню, істина – світлу, лжа – пітьмі, бог – джерелу світла чи самому світлу В Камю ясністю бачення наділена тільки конечна істота, закинута в чужий для неї світ”. З абсурду Камю виводить заперечення етичних норм, доходячи висовку : “Все дозволено”. Єдиною цінністю стає ясність бачення і повнота переживань.Абсурд не треба знищувати самогубством або стрибком віри, його треба якомога повніше зживати. Камю пропонує людині міф про затвердження самого себе – з максимальною ясністю розума, з розумінням своєї долі, людина мусить нести тягар життя, не змиряючись із ним – самовіддача і повнота існування важливіше за всі вершини, абсурдна людина обирає бунт проти всіх богів. З плином часу філософська концепція Камю певною мірою трансформувалася. “Від анархічної самотності “міфа про Сізіфа”, де абсурд долається сам по собі, Камю переходить спочатку до індивідуалістичного бунту “Калігули” і “Непорозуміння”, а потім до до колективістської моралі “Чуми” і “Стану облоги”, яка виражає людську солідарність у боротьбі проти зла.”Чума”, яка означала для людей “вигнання”, яка була найглибшою “розлукою”, породила в них прагнення до возз’ єднання і спілкування одне з одним Тому, вважає Камю, є більше підстав захоплюватися людьми, аніж зневажати іх”.Список використаної літератури. 1. Руткевич А. Философия А.Камю // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – С.5-22. 2. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с. 3. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие. – М.: Политиздат, 1988. – 592 с. 4. Філософія. Курс лекцій : Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576 с. 5. Философский словарь. Под ред. М.М.Розенталя. Изд. 3-е. М., Политиздат, 1975. – 496 с.

Саме він у книзі “Буття і час” (1927) сформулював філософське вчення, центральним поняттям якого постала “екзистенція”(від англ. exis e ce – існування). З огляду на знелюднення людини в сучасному техногенному світі, який спирається на раціоналістично-об’єктивістськи спрямовану науку Хайдеггер категорично заперечував цінність наукового об’ективного аналізу реальності.На його думку, об’єктивне філософське дослідження дає змогу фіксувати лише “зовнішність” буття, зводити знання до “усередненої, вкрай збідненої, абстрактної, мертвої схеми світу”. Заперечуючи об’єктивний аналіз реальності, Хайдеггер пропонує звернутися до “екзистенціальної аналітики буття”, яка може розкрити світ не як “суще” (повторюване в речах і явищах), а як “існування” речі та явища в їх неповторності та цілісній “унікальності”. Хайдеггер вважає, що людське існування завжди є “буття-у-світі” і в той же час “спів-буття”, тобто людина не відділена “китайською стіною” від навколишніх речей і процесів, а тим більше від інших людей. Проте проголувана “єдність” виявляється значною мірою чимось зовнішнім. “Буття-у- світі” Хайдеггер тлумачить як “закинутість” у світі, а “спів-буття” – як формальний колектив. Недаремно і сам Хайдеггер називає “спів-буття” несправжнім, “неаутентичним” існуванням людини. “За Хайдеггером, у процесі “спів-буття” окремі людські існування ніби взаємно “гасять” унікальність своїх індивідуальних проявів, і люди перетворюються на “безликі” одиниці, “натовп”. Взаємонівелюючий вплив людських існувань призводить, зрештою, до виникнення анонімної, безособової влади “іншого” над кожним (Хайдеггер називає її das Ma ), яка “вирівнює будь-які відмінності” і спричиняє “втрату власного існування”. Панування das Ma призводить до того, що кожний уподібнюється кожному” . М.Хайдеггер намагається знайти рятівний вихід з-під знелюднюючої влади das Ma . Він вважає, що для цього треба абстрагуватися від повсякденного буття і прислухатися до “голосу з глибин самої самості людини”, який, мовляв, є “покликом землі і крові”, покликом самої “долі”. Проте єдине, що може, на думку Хайдеггера, звільнити людину з-під влади das Ma , це смерть, яка виражає найпотаємнішу суть людського існування. Дещо оптимістичніше вирішує проблему сутності існування людини один з найбільш авторитетних французьких екзистенціалістів Жан-Поль Сартр (1905- 1980), який “вважає, що сутність людського існування виражає не смерть, а свобода. Він протиставляє “речове буття”, природу людському буттю. Матеріальний світ розглядається Сартром як “постійна загроза нашому життю”. Проте людина, на думку Сартра, повсякчас намагається подолати ворожість матеріального світу, уподібнюючи своє буття “буттю речей”, щоб “злитися” зі світом у стійку, “гармонійну” цілісність. Проте. подібні спроби виявляються для людини марними, ба й навіть трагічними, позаяк призводять до втрати нею своєї специфічності та перетворення її на “річ серед інших речей”. Внаслідок цього відбуваються “перетворення”, цілком аналогічні тим, які називає Хайдеггер, описуючи існування людини під владою das Ma . За Сартром, вихід з лещат відчуження можливий на шляху “гуманізації” людської “ситуації у світі”.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Наиболее частые морфологические особенности головы таковы: а)Микроцефалия - малоголовие; при этом, если все части головы пропорционально уменьшены, то это будет наноцефалия; если же уменьшены кости черепного свода (лобные и теменные кости), а не основания черепа, то это голова типа "ацтеков". 6)Макроцефалия (в малых степенях - кефалония) - общее увеличение объема головы; при этом, если голова напоминает шар, суженный книзу, причем лицо сравнительно мало, то это чаще всего указывает на гидроцефалическое происхождение большеголовия. в)Плагиоцефалия, или косоголовие; при этом голова несимметрична, напр., так, что передняя часть на одной половине более развита, чем передняя часть на другой. Косоголовие встречается довольно часто и обусловливается в большинстве случаев заращением одной половины венечного шва. По известному закону, установленному Вихровым, преждевременное заращение шва вызывает остановку роста костей черепа в направлении, перпендикулярном зарастающему шву; следовательно при заращении одной, напр., левой

скачать реферат Фiлософiя

Водночас iдеологiзо- ванi варiанти фiлософiї марксизму-ленiнiзму, що тривалий час насаджувались в бувшому СРСР, зазнавали нищiвної критики з боку творчо мислячих фiлософiв. Попри всю цю критику, руйнацiю створених на основi iдеологiї марксизму соцiально-державних форм, фiлософська творчiсть Маркса, його самобутнi iдеї дозволяють зарахувати його до найвизначнiших фiлософiв та мислителiв у iсторiї людства. 5.6.2 Розробка Марксової фiлософiї Ф.Енгельсом. 5.6.2.1 Фрiдрiх Енгельс. Фрiдрiх Енгельс (1820-1895) - товариш i соратник Маркса, популяризатор його iдей. Не отримавши завершеної освiти, посилено займався самоосвiтою. Протягом багатьох рокiв матерiально пiдтримував Маркса i його родину. Пiсля смертi Маркса займався впорядкуванням та публiкацiєю його творiв, з-помiж яких видiляються 2-й i 3-й томи 'Капiталу'. Основнi працi: 'Свята родина' (1845, разом з К.Марксом), 'Нiмецька iдеологiя' (1845-476 разом з К.Марксом), 'Манiфест Комунiстичної партiї' (1848, разом з К.Марксом), 'Анти-Дюрiнг' (1876-78), 'Дiлаектика природи' (1873-82), 'Походження сiм'ї, приватної власностi та держа- ви' (1884), 'Людвiг Фейєрбах та кiнець класичної нiмецької фiлософiї' (1886) та iн. 5.6.2.2 Iсторiя фiлософiї та натурфiлософiя.

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Нередко у них приходится отмечать различные аномалии кожной чувствительности, чаще всего ослабление ее. У одних дегенерантов бывает слишком мало волос, у других слишком много, и они растут там, где не следует; так, есть мохнатые люди, у которых все тело покрыто густыми длинными волосами, есть женщины с бородами и усами. Иногда бывает разный цвет волос на голове; иногда наступает слишком рано седина. Ногти у дегенерантов часто растут неправильно, испорчены бороздами, слишком ломки. Часто голос у дегенерантов ненормален, напр., у мужчин сохраняется детский голос до старости; иногда бывает отсутствие голоса. Со стороны речи - часто у идиотов и дегенератов замечается немота (большею частью глухонемота) или неправильности речи в форме заикания, картавости, невозможности произносить некоторые звуки. Часто у дегенерантов речь развивается очень поздно. 12.Общий вид. Часто поражает непропорциональность в размерах головы и туловища, туловища и конечностей, чрезмерна туловатость и пр. Кроме гигантиз нанизма, нужно здесь иметь в так называемую микросоматию, при которой у человека очень малого, личьего роста, размеры головы ходятся в таком же отношении размерам других частей тела, людей высокого роста

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Удивительная ассоциативная определен­ность некоторых геометрических фигур и объемов казалась в древности мистической, наделенной таинствен­ным смыслом, что и послужило для использования их в качестве символических формальных знаков. Круг, сфера символизировали единство, беспрерывность движения, вселенную, мир, солнце, жизнь. Квадрат (напри­мер, в основе пирамиды) символизировал покой, вечность, силу, власть. А. Палладио в своем трактате писал, что древние считались с тем, что подобает каждому богу не только при выборе места, но и при выборе формы: так Солнцу и Луне, поскольку они постоянно вращаются, они делали храмы круглой формы или приближенной к круглой, тоже для Весты, которая называется богиней земли, «стихия же эта, как известно, круглая.» Абст­рактная символика простых «вечных форм» достаточно распространена в архитектуре.! В современной архитектуре к ней добавилось символическое изображение органичных форм природного мира. В сложных террасах амфитеатра зала филармонии Г. Шарун отражает идею ландшафта: долина, окруженная склонами виноградни­ков, из глубины которой поднимается звук. Или плавно искривленные формы жилого дома П.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

У него было только 25 зарядов. Глупо, но все-таки прекратили. Почему? Я не могу сказать. Почему минометов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистической войны в 1915 г. немцы спасались от западных и восточных войск - наших и французских, главным образом, минами. Людей мало мин много. 24 года прошло, почему у вас до сих пор нет минометов? Ни ответа, ни привета. А чем все это объясняется? Потому что у всех в голове царили традиции гражданской войны: мы обходились без мин, без автоматов, что ваша артиллерия, наши люди замечательные, герои и все прочие, мы напрем и понесем. Эти речи напоминают мне красногольдеров в Америке, которые против винтовок выступали с дубинами и хотели победить американцев дубинами, винтовку победить дубиной - и всех их перебили. Вот этот культ традиции и опыта гражданской войны развит у людей, и отнял от них психологическую возможность побыстрей перестроиться на новые методы современной войны. Надо сказать, что все-таки недели через 2 - 3 - 4 стали перестраиваться: сначала ... потом 13-я армия

скачать реферат Оборудование летательных аппаратов

Помимо индикации, указатели выдают в бортовые системы сигналы Нотн., Vист., и М (в виде относительных соп- ротивлений Rотн.). Вычисление и выдача значений Н и М производится только в режимах САУ "Стабилизация М" и "Стабилизация Н" - как раз- ница между текущими и заданными значениями Н и М (за послед- ние принимаются текущие значения Н и М в момент прихода ко- манды стабилизации). Блок питания БП-3Ц-1М вырабатывает стабилизируемые напря- жения постоянного тока для вычислителя и некоторых бортовых систем ЛА. Рассмотрим более подробно основные блоки и функциональные узлы СВС-2Ц-1М: датчик давления (ДДГ), собственно вычисли- тель и указатели. 4. Датчики полного и статического давления типа "ДДГ". В рассматриваемой СВС для измерения давлений используются так называемые генераторные датчики давления типа "ДДГ". Конструкция, принципы действия обоих датчиков одинаковы и поясняются Рис. 5. - 14 - - 15 - Рис. 5. Датчик давления ДДГ. Чувсвительным элементом датчика является тонкостенный стальной цилиндр 1, помещенный в корпус, заполненный гелием или водородом под небольшим давлением (порядка 10 мм.рт.ст.) Измеряемое давление подаётся внутрь цилиндра.

скачать реферат Общая биология

Любой живой организм производит себе подобных. Потомки сохраняют признаки родителей и приобретают признаки только им характерные. Совокупность перечисленных признаков несомненно характеризует живое как систему образующую обменом веществ, раздражимостью и способностью размножаться, Но следует помнить, что понятие живого значительно сложнее ( см, введение ). Уровни организации жизни. Уровень организации – функциональное место биологической структуры определенной степени сложности в общей «системе систем» живого. Обычно выделяют молекулярный ( молекулярно-генетический), клеточный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный уровни организации. Элементарной и функциональной единицей жизни является клетка. Клетка обладает почти всеми основными признаками живого, В отличии от так называемых неклеточных организмов ( напр. Вирусов), Которые существуют на молекулярном уровне. Организм это реальный носитель жизни, характеризующийся всеми ее биосвойствами. Вид это группа сходных по строению и происхождению особей. Биоценоз это взаимосвязанная совокупность видов, населяющих более или менее однородный участок суши или водоема.

скачать реферат Распространение животных на Земле

Поражаю­щий своей численностью птичий мир высоких широт существует за счет морских животных, цепи питания которых начинаются с микроскопических водорос­лей. От них же зависят в конечном счете и такие ги­ганты, как киты, моржи, тюлени или белые медведи. Просто поразительно, что первичной продукции, создаваемой растениями, достаточно, чтобы гаран­тировать жизнь животным на протяжении долгой полярной ночи. В лишенные растительности области животные не могут проникать, отрываясь от растительной пищевой базы дальше нескольких километров. Со­всем удаленным от этой базы кажется животный мир морских глубин. Он довольствуется падающим свер­ху «дождем» пищи, на что указывает и план строения многих глубоководных животных. Так, вверх направ­лены ротовые щупальца древних морских лилий (Cri- oidea) и некоторых голотурий, или морских огур­цов (Holo hurid). Иные обитатели пустынь и ледни­ков обходятся тем, что им принесет ветер, — цве­точной пыльцой или просто пылью, а то и «воздуш­ным планктоном», поднятым в воздух порой за сотни километров.

скачать реферат Эволюция и происхождение человека

Мозговые механизмы рефлекторных актов необычайно сложны: т.н. рефлекторные дуги, связывающие входные и выходные реакции организма интегрированы в центральной нервной системе. Мозг не только соединяет их, но и разъединяет (торможение). К тому же, одни дуги могут превращаться в другие, энергия многих одновременных раздражении может направляться в тот или иной единственный канал ответа. Никакая неимоверно сложная компьютерная система, сеть не идет в сравнение с этой сложной работой центральной нервной системы высших животных, в особенности — человека. НЕАДЕКВАТНЫЕ РЕФЛЕКСЫ. В момент столкновения двух противоположных импульсов (напр., агрессии и страха) в поведении животного возникают т.н. неадекватные рефлексы. Нервный срыв из-за столкновения возбуждения и торможения, из-за трудной или непосильной дифференцировки обязательно внешне выражается в тех или иных «нелепых» действиях животного. Вместо нормальной реакции вступает какая-нибудь несуразная, сумасбродная. Это возможность «сломать» мозговой механизм без малейшего прикосновения к нему! Экспериментатор лишь предъявляет животному безобидные сигналы (неяркие вспышки лампочки, звуки метронома и т.п.), но располагает их в таком порядке по их сигнальному значению, что животное неизбежно «сойдет с ума», дав неоспоримые проявления этого в своем внешнем поведении.

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Общая характеристика процесса научения

По­скольку здесь имеет место научение новым приемам манипулирования, в данном случае можно говорить о невидотипичном имитационном манипулировании. Высшим проявлением факультативного имитационно­го научения является решение задач путем подражания. При та­ком «имитационном решении задач» у животного-«зрителя» вырабатывается определенный навык в результате одного лишь созерцания действий другой особи, направ­ленных на решение соответствующей задачи. Способность к этому установлена у разных млекопитающих: человекооб­разных и низших обезьян, собак, кошек, крыс. Правда, на основе имитационного научения у «зрите­лей», очевидно, не могут формироваться инструменталь­ные навыки. Об этом свидетельствуют, в частности, опыты американского исследователя Б.Б.Бека, в которых павианы-«зрители» наблюдали за употреблением орудия при решении задачи у сородича. «Зрители» не оказались спо­собными к имитационному решению столь сложной зада­чи, но впоследствии они намного чаще и интенсивнее, чем до опытов, манипулировали этим орудием.

скачать реферат Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

Клетки существуют как самостоятельные организмы (напр., простейшие, бактерии) и в составе многоклеточных организмов, в которых имеются половые клетки, служащие для размножения, и клетки тела (соматические), различные по строению и функциям (напр., нервные, костные, мышечные, секреторные). Размеры клетки варьируют в пределах от 0,1-0,25 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса в скорлупе). У человека в организме новорожденного ок. 2·1012. В каждой клетке различают 2 основные части: ядро и цитоплазму, в которой находятся органоиды и включения. Клетки растений, как правило, покрыты твердой оболочкой. Наука о клетке — цитология. ПРОКАРИОТЫ (от лат. pro — вперед, вместо и греч. karyo — ядро), организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром. Генетический материал в виде кольцевой цепи ДНК лежит свободно в нуклеотиде и не образует настоящих хромосом. Типичный половой процесс отсутствует. К прокариотам относятся бактерии, в т. ч. цианобактерии (сине-зеленые водоросли). В системе органического мира прокариоты составляют надцарство. 20.ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА (клеточная мембрана, плазмалемма), биологическая мембрана, окружающая протоплазму растительных и животных клеток.

скачать реферат Лекции "Военная топография"

Ряды листов этой карты обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V) и счет их ведется от экватора к полюсам. Колонны же листов нумеруются цифрами от 1 до 60. Счет колонн ведется от меридиана 180° с запада на восток. Номенклатура листа карты 1:1000000 слагается из указания ряда (буквы) и колонны (цифры), в пересечении которых он рас­положен. Например, лист с г. Смоленск имеет номенклатуру -36 (рис.7). Колонны листов миллионной карты совпадают с шестиградус­ными координатными зонами, на которые разбивается поверхность земного эллипсоида при вычислении координат и составлении карт в проекции Гаусса. Различие заключается лишь в их нуме­рации: так как счет координатных зон ведется от нулевого (Грин­вичского) меридиана, а счет ко­лонн листов миллионной карты от меридиана 180°, то номер зоны.отличается от номера колонны на 30. Поэтому, зная номенклатуру диета карты, легко определить, к какой зоне он относится. Напри­мер, лист М-35 расположен в 5-й зоне (35-30), а лист К-29 - в 59-й зоне (29 30). Номенклатура листов карт масштабов 1:100 000 - 1:500 000 слагается из номенклатуры соот­ветствующего листа миллионной карты с добавлением к ней циф­ры (цифр) или буквы, указывающей расположение на нем данного листа. Как видно из рис. 8, счет листов всех масштабов ведется слева направо и сверху вниз, при этом: - листы масштаба 1:500000 (4 листа) обозначаются рус­скими прописными буквами А, Б, В и Г.

скачать реферат Боевой устав сухопутных войск, часть 3

Для этого командир взвода (отделения, танка) должен твердо знать боевую задачу своего подразделения и способы ее выполнения, за­дачи соседних подразделений, ориентиры, сигналы оповещения, управления и взаимо­действия, установленные старшим команди­ром. При выполнении поставленной задачи он обязан поддерживать связь с взаимодействующими подразделениями (ог­невыми средствами), в установленные сроки их выполнять, своевремен­но обмениваться данными об обстановке с взаимодействующими подразделениями, ак­тивно поддерживать их всеми имеющимися средствами. В обороне необходимо оказывать помощь подразделению, обороняющему наиболее важные позиции, в наступлении – наиболее продвинувшихся вперед. 009. Обеспечение тактических действий взвода (отделения, танка) заключается в организа­ции и осуществлении мероприятий, направ­ленных на поддержание боевой готовности и сохранение его боеспособности, а также на создание благоприятных условий для успеш­ного и своевременного выполнения поставленной задачи. Оно организуется на основе решения командира во всех видах действий и включает разведку, охранение, тактическую маскировку, инженерное обеспечение, радиационную, химическую и биологическую защиту. 010. Общевойсковой бой может вестись с применением только обычного оружия или с применением ядерного оружия и других средств поражения.

скачать реферат Территория государства (Контрольная)

Территория государства. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав Т. г. входит суша с ее #M12291 820002160недрами#S, воды и лежащее над сушей и водами воздушное пространство. Т. г. обозначаются государственными границами. В пределах своей территории государство осуществляет свое верховенство, которое называется территориальным и является составной частью #M12291 820000836государственного суверенитета#S. АНКЛАВ - часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной территорией др. государства или государств. А. составляет неотъемлемую часть территории того государства, которому принадлежит. В тех случаях когда часть территории одного государства оказывается отрезанной частично сухопутной территорией и частично морском территорией др. государства. такие территории рассматриваются в качестве полуанклавов, поскольку они имеют морской берег, к которому возможен доступ со стороны моря. К полуанклавам можно отнести, напр., Калининградскую #M12291 820002244область#S РФ. Наличие А. влечет за собой определенные правовые последствия, связанные, напр., с проездом в него через территорию др. страны, а также с иными жизненно важными проблемами существования А. и его жителей. Такие вопросы решаются на основе договора между заинтересованными государствами.

Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
скачать реферат Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

Основной объем работ пришелся на Китай, Иран, Индию, Марокко, Кубу. В этих странах введены в действие ряд энергетических, металлургических и других промышленных объектов. Традиционным направлением экспорта России в развиваю­щиеся страны должны остаться поставки вооружений и военной техники. Уход с этого рынка России может быть на руку только ее конкурентам на международном рынке вооружений из промышленно развитых стран. В 80-е годы объем экспорта советского оружия формально достигал суммы 15-20 млрд. долл. Однако реально в казну по­ступало около 2 млрд. долл. В середине 90-х годов на экспорте вооружения и военной техники Россия получала до 3 млрд. долл. (на 1,1 млрд. долл. больше, чем в начале 90-х годов). Для срав­нения: объем экспорта оружия из США составляет примерно10 млрд. долл. в год. Важную роль в наращивании российского экспорта в разви­вающиеся страны по всем товарным группам, но прежде всего по промышленным изделиям, должны сыграть инвестиции, напра­вленные на создание и развитие производств, ориентированных на местные рынки, а также на экспорт в третьи страны.

скачать реферат Узбекистан

Так образова­лись пески Каракумов и Кызылкума. Час­то менялся и рисунок речной сети. Напри­мер, Амударья первоначально впадала в Каспийское море и лишь позже — в Аральское, возникшее около 150 тыс. лет назад. Менялись также водность рек и увлажненность территории.Природа Узбекистан занимает обширные про­странства — от плато Устюрт на западе до периферии Тянь-Шаня и Памиро-Алая на востоке. Узбекистан имеет значитель­ную протяженность с севера на юг и с запада на восток и находится в зонах пустынь, причем южная часть республи­ки — в зоне субтропических (с зимней вегетацией) эфемеровых пустынь. Перепад абсолютных высот в Узбеки­стане составляет больше 4400 м: от 4643 м на юго-востоке до 47 м ниже уровня моря заходящей в Каракалпакию Сары-камышской котловины (ныне — озера). Подавляющая часть территории относит­ся к Туранской равнине и не отличается большими контрастами высот. На территории Узбекистана встреча­ются и пустынные равнины, среди кото­рых выделяется обширная пустыня Кызылкум, и горы с высотно-зональным размещением ландшафтов, и невысокие останцовые поднятия, и внутренние водо­емы, самый крупный из которых — Аральское море.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Але за простотою формулювання проблеми прихована велика і розтягнута в часі робота, яка не може бути виконана простим створенням нової адміністративної структури. Таке розуміння інноваційного процесу є дуже спрощеним і може серйозно зашкодити в майбутньому. Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим. По-перше, необхідно визначитись із стратегічними та тактичними аспектами організації інноваційної діяльності. Стратегічний напрям передбачає забезпечення корінної структурної перебудови економіки. Його реалізація включає матеріально-технічне забезпечення довгострокових програм розвитку науково-технічної інфраструктури (лабораторій, наукових центрів), створення механізмів фінансування нововведень з підвищеним ризиком, здійснення великомасштабних науково-технічних програм, що потребують міжгалузевої кооперації або спільного, науки з промисловістю, задоволення стратегічних та соціальних суспільних потреб. Заходи тактичного порядку паправляються, в першу чергу, на укріплення інноваційного потенціаду компаній, підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

скачать реферат Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

По окончании внешнего осмотра и проведения соответствующих записей эксперт, при необходимости (если это возможно), с помощью владельца приступает к проверке работоспособности агрегатов, узлов, систем и контрольных при боров, в том числе работы дополнительного оборудования, установленного н специализированном (специальном) транспортном средстве (если они попадают зону аварийного повреждения или если их работоспособность могла быть нарушена в силу каких-либо причин, связанных с рассматриваемым случаем, напри мер, инерционных воздействий). При контрольном пробеге (если это возможно) проверяется работа агрегатов с целью выявления посторонних шумов (стуков), других неисправностей транспортного средства. По результатам проверки документов, внешнего осмотра и опробовании транспортного средства в работе технический эксперт составляет акт осмотра Акт осмотра подписывается экспертом, а после ознакомления - присутствующим лицами. При заполнении акта осмотра и других документов используются термины, принятые в официальных нормативно - технических документах. Зафиксированные в результате осмотра сведения позволяют техническому эксперту начать необходимые расчеты.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.