телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Канцтовары -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Так, потребують подальшого дослідження аспекти реалізації підприємницької функції в умовах розвинутої ринкової економіки. Не визначено впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва. Відсутня методика оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях. Поіребує вдосконалення система інформаційної підтримки малого підприємництва на місцевому рівні. Не обґрунтовано механізму конкурсного фінансування соціально значущих проектів. Актуальність проблеми, її практичне значення і недостатня теоретична розробленість зумовили вибір теми дисертації. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були здійснені у межах теми Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» – «Планування, прогнозування та державне регулювання мікро- та макроекономічних процесів» (номер державної реєстрації 0102ЦЮ03195). Роль автора полягає в розробці пропозицій з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва на рівні адміністративно-територіальних одиниць Запорізької області. Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування і розробка рекомендацій з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону як складової державного регулювання економіки України. Для досягнення мети дисертаційної роботи були поставлені та вирішені такі завдання: – дослідити теоретичні засади формування державної підтримки розвитку підприємництва, в рамках якої діятимуть соціально відповідальні підприємці; – визначити принципи державної політики у сфері малого підприємництва, які виходять із завдань держави щодо досягнення загальної рівноваги; здійснити оцінку впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва; розробити методику оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях; запропонувати напрями формування децентралізованої системи підтримки малого підприємництва; – розробити концепцію розвитку інформаційного забезпечення малого підприємництва на державному та місцевому рівнях; – обґрунтувати механізм підтримки соціально значущих проектів підприємців. Об'єктом дослідження є процес державної підтримки розвитку малого підприємництва. Предмет дослідження – теоретичні аспекти, практичні рекомендації з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва. Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що децентралізація управління розвитком малого підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів малого підприємництва та запровадження конкурсного фінансування підприємницьких проектів сприятимуть розвитку малого підприємництва та ефективному використанню його можливостей у національній економіці. Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених, наукові дослідження у сфері програмно-цільового управління, законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють правові та організаційні основи суспільних відносин у сфері малого підприємництва України.

У зв'язку з цим необхідність прискореного розвитку малого підприємництва зумовлює активну його підтримку з боку держави. У другому розділі – «Аналіз сучасного стану державної підтримки розвитку малого підприємництва» – досліджуються регуляторні бар'єри у сфері малого підприємництва, визначено особливості державної підтримки розвитку малого підприємництва в адміністративно-територіальних одиницях. У дисертації визначено основні регуляторні бар'єри, які гальмують розвиток та функціонування малих підприємств. Серед них можна назвати такі: значна кількість та тривалість перевірок малих підприємств, непрозорість регуляторної політики та відсутність законодавчо встановленої відповідальності контрольних органів у разі здійснення ними правопорушень та завдання збитків малим підприємствам; значні перешкоди при реєстрації, складність та об'ємність державної статистичної, бухгалтерської та податкової звітності. Негативний вплив зазначених чинників ще більше посилюється на малих підприємствах у сфері виробництва. Крім того, неузгодженість законодавства у сфері спрощеного оподаткування штучно посилює розрив між малим та великим підприємництвом. існують значні розбіжності в рівні сприятливості регуляторного середовища по регіонах, що свідчить як про недостатність контролю за діяльністю державних органів на місцях, так і про низьку ділову етику місцевого підприємництва. Хоча в останні роки вдалося дещо зменшити регуляторний тиск на підприємства, проте більшість гальмуючих чинників виходить за межі суто регуляторної політики та має макроекономічну природу. Тому одним з головних завдань в умовах розвитку ринкової економіки має бути пошук засобів та розробка пропозицій щодо узгодження потреби всебічного стимулювання розвитку малого підприємництва з потребами забезпечення в Україні макроекономічної стабільності та довгострокового збалансованого інноваційного економічного зростання. Найкраще негативний вплив зазначених регуляторних бар'єрів можна простежити у розвитку малого підприємництва окремого регіону. У Запорізькій області останніми роками намітилася стійка тенденція до зростання кількості малих підприємств. Це стосується підприємств, які займалися тими видами економічної діяльності, які не потребують значних вкладень і витрат. Так, у 2005 р. майже половина (41,9%) малих підприємств зайняті оптовою і роздрібною торгівлею (враховуючи торгівлю транспортними засобами і послуга з ремонту). Частка підприємств, які займалися операціями з нерухомістю, здаванням під найм і послугами юридичним особам, у загальній кількості малих підприємств збільшилась з 15% у 2004 р. до 16,4% у 2005 р. У виробничій сфері, як і в попередні роки, діяло лише 30% загальної кількості малих підприємств, в тому числі 14,3% – у промисловості, 10,2% – у будівництві, 4,6% – у сільському господарстві. У 2005 р. у промисловості працювало 9% загальної кількості зайнятих у малому підприємництві, в будівництві – 9%, у сільському господарстві – 10%. Відбуваються позитивні тенденції зростання середньомісячної заробітної плати працівників малого підприємництва Запорізької області. У 2005 р. вона збільшилась порівняно з 2004 р. на 15,8%. Однак значний податковий тиск та непропорційно великі порівняно з отриманими доходами ставки відрахувань на соціальні заходи призвели до того, що заробітна плата в малих підприємствах залишається на рівні, що є більше ніж у 2 рази нижчим, ніж у цілому по області.

При цьому лише 30% загальної кількості малих підприємств діяли у виробничій сфері. Значний податковий тиск та непропорційні великі відносно до отриманих доходів ставки відрахувань на соціальні заходи призвели до того, що заробітна плата в малих підприємствах залишається на рівні, що є більше ніж у 2 рази нижчим, ніж в цілому по області. Загалом вплив регуляторних бар'єрів виявився в тому, що у 2005 р. 21% малих підприємств не вів господарської діяльності, і було створено тільки 9% нових підприємств від їх загальної кількості. Існують значні розбіжності в рівні сприятливості регуляторного середовища по регіонах, що свідчить як про недостатність контролю за діяльністю державних органів на місцях, так і про низьку ділову етику місцевого підприємництва. Розходження можливостей створення, функціонування та розвитку малих підприємств в адміністративно-територіальних одиницях призвели до значного розкиду показника кількості малих підприємств області у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення: від 96 підприємств у м. Запоріжжі до 10 – у Кам'янко-Дніпровському районі. Відсутність методик оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях визначила необхідність формування авторської методики, яка передбачає систему групувань адміністративно-територіальних одиниць за кількісними та якісними критеріями рівня розвитку малого підприємництва. їх збігання за більшістю ознак свідчить про наявність прямої залежності між заходами державної підтримки малою підприємництва і реальними показниками його розвитку. Запропонована методика дає змогу виділяти рівні управління в окремих адміністративно-територіальних одиницях та приймати ефективні управлінські рішення щодо підтримки розвитку малого підприємництва. Неефективність чинної політики щодо підтримки малого підприємництва сприяла впровадженню такої системи, яка враховує інтереси самих підприємців. Вона передбачає здійснення заходів з надання допомоги суб'єктам малого підприємництва на місцевому рівні. При цьому передбачено її поділ на дві складові: організація управління та організація підтримки малого підприємництва. Місцеві адміністрації здійснюють вплив на громадські об'єднанім підприємців та сприяють розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва. У разі неефективності прийнятих заходів державної підтримки, суб'єкти малого підприємництва мають можливість впливати на державну політику через місцеві та обласні адміністрації. У дисертації запропонована концепція розвитку інформаційного забезпечення підприємців Запорізької області на основі створення інформаційно-маркетингових центрів підприємництва. На місцевому рівні на основі постійного збору та аналізу статистичної інформації щотижня в таких центрах створюються блоки оперативної поточної інформації про стан справ в малому підприємництві: у сфері податків, фінансів, ситуації на кредитному ринку, про ціни на основні товари і послуги в регіоні і сусідніх регіонах. Ця інформація розсилається в усі місцеві інформаційно-маркетингові центри. На державному рівні відбувається взаємодія адміністративно-територіальних одиниць у сфері обміну інформацією про товари та послуги, що виготовляються на території кожного з них.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

Мй батько належав до органзаторв державного перевороту в Калуському повт (з лкарем д-ром Курвцем) я був свдком формування ним з селян довколишнх сл вйськових вддлв, озброних захованою в 1917 р. зброю. Вд листопада 1918 р. наше родинне життя стояло пд знаком подй у будуванн укранського державного життя та вйни в оборон самостйности. Батько був послом до парляменту Захдньо-Укрансько Народньо Республки Укрансько Нацонально Ради в Станиславов брав активну участь у формуванн державного життя в Калущин. Особливий вплив на кристалзацю мо нацонально-полтично свдомости мали величн святкування загальне одушевлення злуки ЗУНР з Укранською Народньою Республкою в одну державу, в счн 1919 р. У травн 1919 р. Польща вжила у вйн проти укрансько держави армю ген. Галлера, яка була зформована й озброна державами Антанти з призначенням до боротьби з большевицькою Москвою. Пд перевагою фронт почав пересуватися на схд. Разом з вдступом Укрансько Галицько Арм подалася на схд цла наша родина, перехавши до Ягольниц бля Чорткова, де ми зупинилися

скачать реферат Підприємство та підприємництво

Загальний напрямок удосконалювання податкової системи - посилення стимулюючої ролі податків у розвитку виробництва. Треба звільнити малі підприємства від податків на інвестиції, ввезені технології. І, звичайно, потрібні податкові пільги на період становлення малого підприємства. Зовсім очевидна необхідність диференційованого податкового підходу до підприємств різного профілю діяльності. Більш низькі ставки податків повинні застосовуватися для найбільш важливих, пріоритетних галузей. В наш час зроблені тільки найперші кроки в правовому й організаційному забезпеченні формування малого підприємництва як особливий сектор економіки України. Діючої системи стимулювання утворенних малих підприємств не існує, як немає і господарського механізму їхньої підтримки. Не розроблена державна програма розвитку малих підприємств. Комплекс першочергових заходів для розвитку малого підприємництва в Україні, повинний здійснюватися в наступних напрямках: - нормативно-правове; - інформаційно-технічне; - фінансово-кредитне; - організаційне; - кадрове і консультаційне забезпечення; - зовнішньоекономічна діяльність.

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
 Основоположні міфи ізраїльської політики

Але американськ длов кола, вдзначивши вплив рабинв на Бегна й насамперед прихильнсть останнього до "вльного пдпримництва" (на вдмну вд державного втручання за лейбориств), привтали угоду в Кемп Девд (вересень 1978 р.). Садат, уклавши сепаратний мир з ¶зралем, не торкнувся питання про Цзорданю (Юдея Самаря, бблйн земл, за Бегном) повернув соб лише Снай, що не був для Бегна "бблйною землею". Джерело: Stephen D. Isaacs: Жиди американська полтика. Вид. Doubleday. 1974, с. 122. В 1976 роц Картер отримав 68P% жидвських голосв, в 1980 тльки 45P%, тому що за час свого президентства продав ґгиптов лтаки Ф15, а Саудвсько Арав системи "Авакс", обмовивши, однак, що ця зброя нколи не буде використане проти ¶зралю, тому що американська армя контролю його та управля всма даними з земл. Проте, Рейган перемг Картера в 1980 роц надав ¶зралю вйськовий кредит на суму 600Pмльйонв доларв на два роки. Бегн, переконавшись псля Кемп Девду, що ґгипет не вдарить з тилу що продан Саудвськй Арав системи "Авакс" цлком перебувають пд контролем американцв, показав останнм свою здатнсть до превентивно вйни, знищивши без оголошення вйни (як японц американський флот у Перл-Харбор зральтяни гипетську авацю пд час шестиденно вйни) ракський ядерний центр в Озираку, побудований французами

скачать реферат Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

Цього ж 1991 року було створено Державний комітет України по сприянню малим підприємствам і підприємництву. У 1993 році Кабінетом Міністрів України була схвалена перша Програма державної підтримки підприємництва України. Третій етап розпочався у 1996 році. У квітні цього року Кабінет Міністрів України прийняв Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва. 28 червня 1996 року свобода підприємництва була закріплена конституційно. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва був створений у липні 1997 року. Цей етап триває і по наш час. Він знаменується покращенням розвитку підприємств, особливо малих. У наші часи підтримку малих підприємств серед державних та громадських організацій здійснюють: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Міністерство економіки України; Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції; Український союз промисловців та підприємців; Спілка малих та середніх приватизованих підприємств; Асоціація сприяння розвитку приватного Підприємництва в Україні «Єднання».

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

РОЗДІЛ III: Спеціальні служби Української Держави гетьмана Павла Скоропадського   § 3.1. ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА ТА ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ Якщо на першому етапі національні спецслужби лише зароджувались і започатковувалась їх діяльність методом проб та помилок, для наступного періоду Української Держави, яка виступає у формі Гетьманату, притаманні від самого початку досить професійні кроки до вирішення нагальної проблеми створення й належного функціонування сил безпеки, вдосконалення форм та методів, актуалізація змісту діяльності спецслужб. Це було пов'язане насамперед із значними змінами у воєнно-політичній та оперативній обстановці. Період Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) багатьма українськими істориками висвітлюється негативно, але важко заперечити те, що він заслуговує на увагу з точки зору історії вітчизняного державотворення в цілому і спеціальних органів зокрема. Йшов процес розбудови української державності та розвитку культури. Торкнувся він і силових структур України, в тому числі її спеціальних служб

скачать реферат Безробіття як економічне явище

Разом з тим вузькість споживацького ринку і товарний дефіцит ведуть до формування нового монополістичного ринку, де державна монополія замінюється монополією нових господарських суб'єктів. А монополістичний ринок не може розв'язати проблему зайнятості населення. Загальна тенденція зниження попиту на ринку праці не може бути подолана приватно-комерційними структурами найближчим часом, тому держава зобов'язана регулювати ситуацію на ринку праці. Безперечно, що розвиток ринку повинен спричинити за собою розробку системи заходів його регулювання в цілях обмеження негативних стихійних проявів. 4. Шляхи державного регулювання зайнятості і зниження безробіттяФормування механізму регулювання зайнятості передбачає спеціальні заходи, здатні контролювати процеси, що відбуваються у сфері праці, і здійснювати оперативні і взаємозв'язані дії, що дозволяють добиватися усунення диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили, а також запобігти загостренню проблем зайнятості. З одного боку, - це проведення збалансованої інвестиційної і податкової політики, стимулюючої більш повне використовування наявних робочих місць, розвиток малих підприємств, напрям капітальних вкладень як в галузі, що перспективно розвиваються, так і у галузі традиційної зайнятості, введення системи стимулювання розвитку підприємництва малого і середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності.

скачать реферат Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

З прийняттям Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого бізнесу. З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади - Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997 року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва, програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого підприємництва на 1999-- 2000 роки. Опрацьовано також концепцію Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної регуляторної політики. Формально зроблено достатньо, а реально "візок малого підприємства і досі там, де й був". Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу: 1. Держава повинна мати відповідальність перед МП. 2. МП повинні мати соціальну відповідальність. Суспільство має право знати стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись.

скачать реферат Ринкова інфраструктура

Так, у Франції знову утворена мала фірма на 3 року звільняється від сплати податку з корпорацій, а протягом ще 2 років рівень процентні ставки знижується вдвічі. Важливим інструментом державного сприяння малим підприємствам у більшості промислово розвитих країн є система державних контрактів. Дана форма відношень держави і бізнесу дозволяє забезпечити останньому гарантований ринок збуту, прискорити процес накопичення капіталу, розширити виробничі потужності, зміцнити конкурентноздатність, модернізувати устаткування, залучити кваліфіковані кадри. Достатньо широкий розвиток в останнє десятиліття одержали що організуються державними органами і приватними підприємствами спеціальні служби по наданню різноманітних консультаційних послуг малим компаніям. У умовах сучасної нестабільної економічної ситуації вітчизняний малий бізнес потребуває в протектораті держави. На жаль, поки що ефективний механізм підтримки і стимулювання розвитку підприємництва в Україні ще не створений. Прийняті програми, закони, постанови мають здебільшого декларативний характер. Фінансова поміч, що надають Український фонд підтримки підприємництва, Державний фонд підтримки фермерських господарств і Державний інноваційний фонд, достатньо мізерна.

скачать реферат Концепция государственной политики

Передбачається також "спрощення процедури відведення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та введення в експлуатацію промислових об'єктів, підприємств громадського харчування та роздрібної торгівлі".Указом передбачається "прискорити впровадження сучасних кредитно- інвестиційних механізмів розвитку малого підприємництва", зокрема, шляхом заохочення венчурного бізнесу та створити умови для використання малими підприємствами "державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій на умовах фінансового та оперативного лізингу", а також реалізація заходів щодо впровадження спеціалізованих програм страхування майнових та фінансових ризиків, відповідальності суб'єктів малого підприємництва, розробка і впровадження програм мікрокредитування, в тому числі через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи (закон про які, до речі, ще не прийнято). Указ відкриває можливості для підняття статусу ділових асоціацій та стимулювання членства в них, передбачаючи обов'язкове включення представників об'єднань підприємців на паритетних засадах до створюваних при місцевих органах виконавчої влади координаційних рад з питань розвитку підприємництва.

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Державне регулювання комерційної діяльності

Державні органи України неодноразово виявляли недозволену повільність, ухиляючись від радикальних заходів, бажаючи зберегти статус-кво, виявляли недостатню гнучкість, надмірну обережність тощо. В Україні ще не накопичений достатній досвід щодо підтримки і регулювання комерційної діяльності. Щоправда, останнім часом у системі державного апарату були створені відповідні органи, серед них Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, Антимонопольний комітет, Комітет з питань захисту прав споживачів та ін. З метою аналізу ролі держави в регулюванні ринкової економіки звернемося до досвіду державного регулювання економіки комерційної діяльності в країнах Західної Європи, США та Японії, де процеси впливу держави на економіку існують уже тривалий час та пройшли певний шлях становлення та розвитку. Зважуючи позитивні сторони і недоліки державного регулювання, названі країни знаходять баланс цих сторін. Наприклад, у Франції і Нідерландах економічне планування народного господарства здійснюється відповідними установами, які носять назву Держплану.

скачать реферат Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции

Всі вони носять теоретичний характер. Державним комітетом з питань розвитку підприємництва у 1998 р. було проведено анкетування з приводу розвитку національного бізнесу. Як бачимо, якщо і проводились глобальні дослідження, вони не висвічувались в пресі, тобто дізнатись про них та їхні результати надзвичайно важко. Загальна оцінка можливостей просування сільськогосподарської та харчової продукції України Внаслідок тривалої соціально-економічної кризи, яка набуває все більш багатовимірного характеру, в суспільній свідомості укорінюється розуміння нагальної необхідності вжиття енергійних заходів щодо відновлення економічного зростання. Об’єктом зростання має виступити саме національний товаровиробник, національне виробництво – як основа розвитку національного капіталу, джерело доходів населення, державного бюджету, а загалом – як основа національної злагоди та громадянської стабільності в суспільстві. Проблеми формування сприятливого клімату для розвитку національного товаровиробництва зараз стоять дуже гостро. Прогрес на теоретичному рівні вже є, оскільки проболема від питання “про захист вітчизняного товаровиробника” еволюціонувала до питання “формування сприятливого клімату для розвитку товаровиробництва”.

скачать реферат Проблеми та перспективи малого бізнесу

Отже, чим більший обсяг прибутку, тим більш значну його частину можна спрямувати до бюджету й на розширення виробництва, тим вищою буде ефективність виробництва і врешті-решт маса самого прибутку. Фінанси суб’єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв’язки між макрорівнем та чисельними мікрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб’єкти малого підприємництва сплачують державі та місцевим органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва. В структурі фінансових взаємозв’язків ринкового господарства фінанси підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють важливу роль, тому що вони обслуговують головну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні та нематеріальні блага і формується визначальна маса фінансових ресурсів країни. Їм властиві, з одного боку, риси, що характеризують економічну природу фінансів у цілому, а з іншого - особливості, які зумовлені функціонуванням фінансів у підприємницьких структурах.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Важко знайти зараз більш дискусійне питання в економічній літературі, ніж питання приватизації. Програми приватизації не виконуються. Одні економісти вбачають в приватизації панацею від всіх лих та єдиний можливий вихід із кризи, а інші - що приватизація крім пограбування широких верств населення та перерозподілу доходів на користь багатих нічого не дасть. Ці точки зору обгрунтовуються, базуються на конкретному фактичному матеріалі, тому відкидати їх як повністю абсурдні не варто, а слід проаналізувати, зробити висновки. При розгляді теоретичних основ приватизації державної власності постають питання про власність, про співвідношення ефективності виробництва на підприємствах до приватизації та після, про наслідки управління підприємствами, фірмами різних форм власності, про можливість інвестування економіки та як на цю проблему впливає процес приватизації, про соціальний захист до та після цього процесу, про проблему розвитку підприємництва та малого бізнесу і багато інших питань. Питання про власність становить основу процесу приватизації, адже весь економічний лад суспільства базується перш за все на відносинах власності. Власники засобів виробництва самостійні в своїй діяльності.

скачать реферат Оподаткування малого бізнесу

Діючої системи стимулювання створення малих підприємств не існує, як і немає господарського механізму їхньої підтримки. Не розроблена державна програма розвитку малих підприємств. 2. Спрощена система оподаткування для юридичних осіб Спрощена система оподаткування запроваджується для юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень. Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Юридична особа, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку: – 6 відсотків суми виручки від реалізації (повинна бути платником ПДВ); – 10 відсотків суми виручки від реалізації (не може бути платником ПДВ).

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
скачать реферат страхование в Украине

Цьому сприяє політика держав - інвесторів, спрямована на забезпечення розвитку страхового бізнесу, і віра в можливу ефективність співпраці з українськими партнерами. Зараз Україна переживає затяжну економічну і загострену фінансову кризи, до яких призвела в числі інших чинників руйнація старої системи страхового захисту /бюджетні резерви, фонди вищестоящих організацій, довготермінові відстрочки погашення позик тощо/, що була притаманна країні з високим ступенем усуспільнення власності і значне відставання в формуванні нової системи захисту. Здійснення в Україні широкої програми приватизації об’єктів державної власності, зміни економічного механізму управління в державному секторі економіки, спрямовані на розширення самофінансування виробничих потреб, зумовлюють переорієнтацію підприємств на захист від ризиків втрати або пошкодження майна, нанесення шкоди здоров’ю працівників, шляхом впровадження перевірених світовою практикою форм і видів страхування. Проте до цього часу з боку владних структур і самих власників майна недооцінюються можливості страхування в створенні сприятливих умов розвитку підприємництва.

скачать реферат Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Суб'єктами ДРЕП є органи державної влади, представницькі органи місцевого самоврядування, які в межах своєї компетенції розв'язують проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Як складова частина загальної соціально-економічної політики України ДРЕП включає структурну перебудову продуктивних сил регіону, поліпшення територіальних пропорцій у країні, способи здійснення роздержавлення і приватизації майна, напрямки земельної реформи, розвитку підприємництва тощо. Регіональна політика держави передбачає поступове вирівнювання існуючих відмінностей між економічними й соціальними рівнями розвитку окремих регіонів, зважаючи на їхні історичні, демографічні, природно- ресурсні та економічні особливості, і спрямовується на підтримку внутрішньорегіональної та міжрегіональної збалансованості соціально- економічного розвитку та суттєве поліпшення екологічного стану регіонів. Отже, предметом ДРЕП є як розподіл влади між центром і регіонами, так і практична діяльність держави в регіонах. Важливо розрізняти державну регіональну політику як стратегію і тактику держави щодо регіональних процесів і «внутрішню» політику самих регіонів.

скачать реферат Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Реферат на тему: «Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств» Виконала: студентка V курсу групи ЗМФЗ – 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила: викладач курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» Фролова Тетяна Борисівна 2008-2009 План 1. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств. 2. Зарубіжний досвід фінансової підтримки розвитку малого бізнесу. 3. Практична частина (2 задачі). 4. Список використаної літератури. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств Основний капітал - являє собою вартість засобів праці, що багаторазово використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою матеріально-натуральну форму. Особливості відтворення основного капіталу визначаються поруч характерних ознак, до яких відносяться: поступовий перенос вартості основного капіталу на вартість виготовленої продукції; рух споживацької вартості; оборот вартості капіталу;часткове відтворення вартості і готової продукції і її нагромадження в грошовій формі; поновлення основного капіталу в матеріально-натуральній формі через більш-менш тривалі періоди часу, що створює можливість маневрування засобами амортизаційного фонду.

скачать реферат Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Право га мирні збори, мітинги, походи та демонстрації (ст. 39) дає громадянам можливість вільно обговорювати актуальні питання державного життя й суспільного розвитку, протидіяти будь-яким антидемократичним проявам, порушенням прав людини тощо. Право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування (ст. 400 може здійснюватися індивідуально чи колективно. Конституція гарантує розгляд звернень громадян відповідно до суті справи в терміни, встановлені чинним законодавством, та обгрунтованість відповідей. Конституція України містить розгорнуту систему економічних, соціальних і культурних прав. Зокрема, право кожного володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) є ні чим іншим, як закріпленням і Конституції права приватної власності, яка являє собою економічну основу громадянського суспільства, розвитку ринкових відносин. З цим правом тісно пов’язане право на підприємницьку діяльність (ст. 42). Держава бере на себе зобов’язання сприяти розвитку підприємництва в Україні.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.