телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -5% Игры. Игрушки -5% Всё для хобби -5%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Формування прибутку підприємства. Права студента

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
255 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки підприємництваРЕФЕРАТ ПО КУРСУ: «ВСТУП ДО ФАХУ» На тему «Формування прибутку підприємства. Права студента.» Перевірила: Мартіянова М.П. Виконав: Студент 1 курса 2 группы Факультета ЭиП Літвінов В.Г. Харків 2006 Вступ Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави.Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансово-господарської діяльності.Ефективність діяльності підприємства і його фінансові результати залежать від операційної,інвестиційної та фінансової діяльності незалежно від форми власності й організаційно-правової форми господарювання. У процесі підготовки студенти економічних і фінансових факультетів мають вивчати питання формування та мобілізації використання виробничого,інвестиційного та фінансового потенціалу підприємства. У роботі розглянемо джерела та фактори формування фінансів підприємства,а саме формування прибутку підприємства.Найбільш дієвий фактор збільшення прибутку – є собівартість,а саме розглянемо що таке прибуток і виявимо ,що впливає на розмір прибутку. Також,у цій роботі розглянемо права студента,тобто про те, ким він є у вищому навчальному закладі, на що має права ,а на що ні.Треба, щоб свої права знав кожен,у тому числі і студент. Зміст1. Вступ 2. Економічна сутність та функції прибутку 3. Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах України 4. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку 5. Планування прибутку на підприємстві 6. Розподіл і використання прибутку на підприємстві 7. Рентабельність: система показників і методи їх визначення 8. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 9.Висновок 10. Перелік використаної літератури 1. Економічна сутність та функції прибуткуЕкономічна сутність прибутку є однією з складних і дискусійних прок лем у сучасній економічній теорії. Прибуток — це перевищення доходів над витратами,а перевищення витрат над доходами називають збитком. З економічної точки зору прибуток — це різниця між грошовими надходженнями і грошовими витрами. З господарської точки зору прибуток — це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду. Теоретиками бухгалтерського обліку описані можливі парадоксальні ситуації, пов'я­зані з прибутком. Важливе розуміння того, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку, не відображує дійсного результату господарсь­кої діяльності. Це привело до чіткого розмежування таких понять, як бухгалтерський та економічний прибуток. Перший є результатом реалізації товарів і послуг, другий - результатом роботи капіталу. Така ідея двох трактувань прибутку знайшла розвиток завдяки Д. Соломонові. Він виходив з передумови, що концепція прибутку потрібна для трьох цілей: обчислення податків; захисту кредиторів; вибору розумної інвестиційної політики. Бухгалтерське трактування прийнятне тільки для досягнення пер­шої мети й абсолютно не прийнятне для досягнення третьої. Д. Соломон вивів формулу, що визначає зв'язок між бухгалтерським та еконо­мічним прибутком.

Відповідно до діючого положення підприємства мають можливість здійснювати прискорену амортизацію активної частини основних засобів. Метод прискореної амортизації дозволяє в більш короткий термін перенести вартість використовуваних основних засобів на витрати виробництва і обігу, тобто їх відтворення. При цьому собівартість продукції зростає, шо веде до зменшення прибутку і податків з прибутку; вибір порядку нарахування зносу по нематеріальних активах.Підприємства самі визначають порядок нарахування зносу і перелік об'єктів нематеріальних активів, на яких нараховується знос. Норми зносу також установлюються підприємством самостійно, що дозволяє використовувати чималі можливості для регулювання собівартості про­дукції (первісна вартість і термін використання активів визначаютьсяпідприємством); вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива і т. д.). Діючими Положеннями оцінку витрачених матеріальних ресурсів дозволяється відображувати в обліку одним із обра­них методів оцінки. В умовах інфляції оцінка матеріальних витрат по першому і другому методах веде до невиправданого заниження собівартості продукції і, як наслідок, до невиправданого завищення прибутку і податку з прибутку, і навпаки; 6)вибір порядку списання витрат по ремонту основних засобів насобівартість продукції. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартістьодним із таких способів: -фактичні витрати на ремонт списуються на рахунки витрат вироб­ництва чи обігу; -створюється ремонтний фонд із наступним списанням з нього фактичних витрат по ремонту основних засобів; -фактичні витрати по ремонту основних засобів акумулюються на рахунку «Витрати майбутніх періодів» з наступним рівномірним спи­санням на витрати виробництва й обігу. При першому способі списання витрат по ремонту основних засобів існуючі коливання у витратах на ремонт, викликані нерівномірністю ремонтних робіт протягом року, прямо переносять на собівартість продукції. Другий і третій способи вільні від цього недоліку, однак їх використання призводить до збільшення фінансово-експлуатаційних потреб підприємства в оборотних коштах; 7) вибір способу розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку і калькулювання. Такий розподіл може здійснюватися пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників чи пропор­ційно виробничій собівартості. Це впливає на достовірність визначен­ня собівартості і рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг); 8)зміни термінів погашення витрат майбутніх періодів. Скорочення термінів погашення витрат майбутніх періодів веде до зростання собівартості продукції звітного періоду; 9) вибір методу визначення виручки від реалізації продукції. Невідповідність між доходами і витратами має місце як при касовому способі обліку виручки, так і при використанні методу нарахувань. Однак при другому методі величина нарахованого прибутку не підкріплена надходженням реальної грошової маси на підприємство. При цьому навпаки відбувається відтік грошей у вигляді платежів у бюджет по податках з прибутку, ПДВ та ін. У випадку затримки платежів покупцями можна чекати погіршення фінансового стану підприємства, тому найчастіше виникає необхідність у переході на передоплату продукції; створення резервів майбутніх витрат і платежів.

При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики й ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи: 1) показники рентабельності продукції; 2) показники рентабельності капіталу (активів); 3) показники, розраховані на основі потоків наявних коштів. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на: вибір форми навчання; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час; додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу; участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; участь у об'єднаннях громадян; обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу; канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів. 2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України. Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства. Правовий статус осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, тобто студентів (слухачів), курсантів, екстернів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, здобувачів, аспірантів та докторантів визначається: Конституцією України, Законами України джерелом соціальних благ для членів трудового колективу. Прибуток є джерелом формування бюджетів різних рівнів. Він надходить до бюджетів у вигляді податків, а також економічних санкцій та використовується на різні цілі, визначені видатковою частиною бюджету і затверджені в законодавчому порядку. Таким чином, прибуток як економічна категорія відображує чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної виробничої діяльності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон України про оплату праці

Тарифна система оплати прац використовуться для розподлу робт залежно вд х складност, а працвникв залежно вд х квалфкац та за розрядами тарифно стки. Вона основою формування та диференцац розмрв заробтно плати. Тарифна стка (схема посадових окладв) формуться на основ: тарифно ставки робтника першого розряду, що встановлються у розмр, не нижчому нж визначений генеральною (галузевою) угодою; ( Абзац другий частини третьо статт 6 в редакц Закону N 1766-III ( 1766-14 ) вд 01.06.2000 ) мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень розмрв тарифних ставок (посадових окладв). Тарифно-квалфкацйн характеристики (довдники) розробляються Мнстерством прац Украни. Стаття 7. Законодавство про оплату прац Законодавство про оплату прац грунтуться на Конституц Украни ( 888-09 ) складаться з Кодексу законв про працю Украни ( 322-08) , цього Закону, Закону Украни "Про колективн договори угоди" ( 3356-12 ), Закону Украни "Про пдпримства в Укран" ( 887-12 ) та нших актв законодавства Украни

скачать реферат Экономическая кибернетика

Після державної реєстрації підприємства статутний капітал у сумі внесків засновників, що передбачені статутними документами (наприклад, у сумі виконаної підписки в АТ) відображається по кредиту рахунку 85 у кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з засновниками". Фактичні надходження власників проводяться по кредиту рахунку 75 у кореспонденції з рахунками по обліку і інших цінностей (активів). У АТ до рахунку 85 можуть бути відкриті субрахунки: 1) по видам акцій – прості, привілейовані; 2) по ознакам внесків – проголощений фонд, підписаний фонд, оплачений фонд, виплачений фонд. У табл. 2.2 показані основні бухгалтерські проводки, що використовуються при формуванні статутного капіталу акціонерного товариства. Статутний і аналітичний облік ведеться в журналі-ордері №13. При зменшеній журнально-ордерній формі використовується журнал-ордер №04, а при ззпрощенної формі відомость В-4. На ЗАТ "ВПФ" використовується ж/о №13. Статутний фонд державних підприємств являє собою совокупність засобів асигнованих державою з бюджета в момент формування підприємства (вартість усіх витрат на будівельні монтажні роботи, а також вартість обладнення і оборотних засобів). Таблиця 2.2 Основні бухгалтерські проводки при формуванні статутного капіталу акціонерного товариства Зміст операціїДтКтСума (грн.) (з реєстрації акціонерів) 1.Внески в рахунок вкладів до моменту реєстрації акціонерів, які підписалися на акції: -в національній валюті (грн.) -валютні Незакончені об’єкти кап. вкладеннь: -матеріальні цінності; -різні товари; -цінні папери; Право використанням майна та іншими нематеріальними активами: -основні засоби по величені первинної вартсті -на суму зноса 2.Відображена зареєстрована сума статутного фонду.

Кружка "Лучшая Подруга в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Тушь для изографов, черная, 250 мл.
Тушь изготовлена на пигментной основе и при контакте с бумагой образует пленку, которая, моментально высыхая, гарантирует чистое письмо
822 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Настольная игра "Пирамидка Тип 5".
Головоломка "Пирамидка" состоит из шестнадцати деталей геометрической формы , выполненных из яркой пластмассы. Когда пирамидка
378 руб
Раздел: Головоломки
 Кодекс законів про працю України

Стаття 11 Сфера укладення колективних договорв Колективний договр укладаться на пдпримствах, в установах, органзацях незалежно вд форм власност господарювання, як використовують найману працю мають права юридично особи. Колективний договр може укладатися в структурних пдроздлах пдпримства, установи, органзац в межах компетенц цих пдроздлв. Стаття 12 Сторони колективного договору Колективний договр укладаться мж власником або уповноваженим ним органом (особою), з одн сторони, первинною профсплковою органзацю, як дють вдповдно до свох статутв, а у раз х вдсутност представниками, вльно обраними на загальних зборах найманих працвникв або уповноважених ними органв, з друго сторони. Якщо на пдпримств, в установ, органзац створено клька первинних профсплкових органзацй, вони повинн на засадах пропорцйного представництва (згдно з клькстю членв кожно первинно профсплково органзац) утворити об'днаний представницький орган для укладення колективного договору

скачать реферат СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Міністерство аграрної політики України СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Курсова робота з предмету “Статистика” на тему: "СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА" Виконав: студент Науковий керівник: доцент Курган Л.І. Суми 2000 р. ПЛАН:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Класифікація доходів підприємства 4 1.2. Фактори, що впливають на рівень доходів 9 2. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 11 2.1. Характеристика об”єкту дослідження 11 2.2. Динаміка доходів 12 2.3. Варіація доходів 14 2.4. Структура доходів 14 2.5. Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку 16 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 18 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 21 ВСТУП За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Перехід країни і окремих підприємств на “рейки” ринкової економіки посилює роль показників доходу та валового прибутку як одних з головних джерел і важелів регулювання зростання ефективності виробництва.

 Кодекс законів про працю України

Глава III ТРУДОВИЙ ДОГО¶РСтаття 21 Трудовий договр Трудовий договр угода мж працвником власником пдпримства, установи, органзац або уповноваженим ним органом чи фзичною особою, за якою працвник зобов'язуться виконувати роботу, визначену цю угодою, з пдляганням внутршньому трудовому розпорядков, а власник пдпримства, установи, органзац або уповноважений ним орган чи фзична особа зобов'язуться виплачувати працвников заробтну плату забезпечувати умови прац, необхдн для виконання роботи, передбачен законодавством про працю, колективним договором угодою сторн. Працвник ма право реалзувати сво здбност до продуктивно творчо прац шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на деклькох пдпримствах, в установах, органзацях, якщо нше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторн. Особливою формою трудового договору контракт, в якому строк його д, права, обов'язки вдповдальнсть сторн (в тому числ матеральна), умови матерального забезпечення органзац прац працвника, умови розрвання договору, в тому числ дострокового, можуть встановлюватися угодою сторн

скачать реферат Підприємництво

Загальний процесуальний (процедурний) порядок і форми припинення регулює Закон «Про підприємства в Україні» (ст. 34-36). У разі банкрутства підприємства правовідносини припинення регулюються Законом України від 14 травня 1992 р. «Про банкрутство» (Відомості Верховної Ради України.—1992.—№31.—Ст. 440), який теж поширюється на підприємства всіх видів. Особливі підстави і форми припинення підприємств окремих видів встановлені також законами про ці підприємства та іншими нормативними актами (зокрема, про корпо-ратизацію, приватизацію та ін.). Юридичні підстави. Діяльність підприємств припиняє його власник (вищий орган підприємства, уповноважений орган). Припинення за юридичними підставами, як зазначалось вище, може бути двох видів: добровільним і примусовим. Юридичними підставами добровільного припинення підприємства є ініціатива власника підприємства або передбачені законом чи установчими документами обставини. Мотиви ініціативи підприємства (підприємця) закон не регулює. Це можуть бути: зміна профілю діяльності, конкуренція, затоварення тощо. До передбачених законом чи установчим договором обставин відносяться: а) закінчення строку, на який створювалося підприємство; б) досягнення мети, поставленої засновниками під час створення підприємства (ст. 19 Закону «Про господарські товариства»).

скачать реферат Коллективная форма организации труда

Таким чином реалізація адміністративної правосуб’єктності тягне за собою вступ підприємства до різноманітних правовідносин, у яких суб’єктивні права та обов’язки за винятком адміністративно-правових відносин вже не є адміністративно-правовими. По відношенню до таких правовідносин адміністративна правосуб’єктність грає трансміссійну роль, в процесі її реалізації “приводяться до дії” цивільні, трудові, фінансові правовідносини. Адміністративна правосуб’єктність характеризується й такими правомочностями, які навряд можна назвати “чисто” адміністративно- правовими, хоч вони й є елементами компетенції адміністрації підприємства (права й обов’язки по здійсненню влади, реалізація яких тягне виникнення крім адміністративних й інших правовідносин) (28). Так, право на укладання цивільного договору свідчить про цивільну правоздатність. Але реалізувати це право може адміністрація в порядку виконання цієї влади. Воно стає “наповненим” цивільно-правовим та компетенційнимзмістом : акт укладання цивільного договору можлив тільки як вияв влади уповноваженної посадової осби підприємства (29).

скачать реферат Хозяйственные общества

Загальні принципи управління підприємством закріплено у Законі України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р.: . Управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника відносно господарського використання свого майна та принципів самоуправління трудового колективу. . Найняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом власника (власників) майна підприємства та реалізується безпосередньо або через уповноважені ним органи. . Рішення по соціально-економічним питанням, які стосуються діяльності підприємства, виробляються та приймаються органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів. . Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна. Виконавчі функції по управлінню підприємством здійснює правління . Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є. У повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного фонду акціонерного товариства повинні міститися: а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду; б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду; в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; г) відомості про нову номінальну вартість акцій; д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; є) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення; ж) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду.

скачать реферат Планування як функція менеджменту

Розширення своєї ринкової долі, оскільки це дозволить збільшити обсяг виробництва і рухатись вниз по експериментальній кривій. Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі стратегічного планування при визначенні “стратегічних полів бізнесу” та формулюванні “портфеля”. Портфель - це сукупність напрямків бізнесу або група господарських підрозділів. Люба фірма являє собою “портфель” напрямків бізнесу. Концепція “портфеля” виходить з того, що підприємство на протязі довгого часу є життєздатним і являється прибутковим в тому випадку, якщо його поля бізнесу в фінансовому відношенні залишаються збалансованими, маючи на увазі майбутні можливості і загрози. “Стратегічні поля бізнесу” виділяються за такими критеріями: 1. Очікуваний темп росту ринку(попиту). 1. Ринкова доля. На наступному етапі стратегічного планування для кожного із полів бізнесу, в відповідності з концепцією “портфеля”, вибираються стратегії, тобто визначається стратегія кожного поля бізнесу. Заключним етапом стратегічного планування являється планування структури підприємства. На основі планування полів бізнесу, виробничої програми і потенціалу фірми встановлюються наступні довгострокові, відносно стабільні елементи: система управління; організаційна структура; розміщення підприємства; зв’язки підприємства; правові форми; стиль управління; Таким чином, змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і таке інше.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
395 руб
Раздел: Металлические ручки
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Асоціація вищих закладів освіти України недержавних форм власності. Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Кафедра економіки. Курсова робота по Економіці підприємства на тему: “Інтегральна ефективність діяльності підприємства.” Виконав студент Групи ЕП – 21 Вітюк А.В. Перевірив старший викладач Цімарна С. Г. Хмельницький 1999 рік. План Вступ.Розділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективнос- ті. Розділ ІІ. Система показників та вимірю-вання ефективності виробництва. Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Висновок. Список використаної літератури. Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат.

скачать реферат Діловодство та судове діловодство

Вони обов'язкові для виконання всіма працівниками підприємства. Правила (витяг із правил) мають вивішуватися на видному місці, тому допускається художнє оформлення їх. Використана література Конституція України: Прийнята на п – К., Либідь, 2000. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство – М.: Прибор, 1995. Самуелян Н.А. Настольная книга секретаря референта. – М.: Менеджер, 1995.

скачать реферат Планування діяльності підприємства

На рахунок курсової пишіть: shura19@ya dex.ru Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра регіонального управління 030 – 82 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки протокол № від “ ” 2002 року Рівне – 2002 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності підприємств” для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” денної і заочної форм навчання / М.О. Турченюк, О.М. Мичка, В.Ю. Богдан. – Рівне: РДТУ, 2002. – 36 с. Упорядники: М.О. Турченюк – к.т .н., доцент; О.М. Мичка – старший викладач;

скачать реферат Факторинг: поняття і сфера застосування

При цьому йдеться, як правило, про короткострокові вимоги. Іншими словами, факторинг є різновидом посередницької діяльності, при якій фірма-посередник (факторингова компанія) за певну платню одержує від підприємства право стягувати і зараховувати на його рахунок тих, що належать йому від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість). Одночасно з цим посередник кредитує оборотний капітал клієнта і приймає на себе його кредитний і валютний ризики. 1.2 Переваги застосування факторингу Факторингові операції виникли на основі комерційного кредиту, який надається продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Факторинг є порівняно новою ефективною системою поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику при організації платежів. Комерційні банки, розвиваючи ці операції, доповнюють їх елементами бухгалтерського, інформаційного, рекламного, збутового, юридичного, страхового і іншого обслуговування клієнтів. Це дозволяє розширювати круг клієнтів банку, підсилювати зв'язок з ними, збільшувати прибуток банку за рахунок розширення операцій.

скачать реферат Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Процес формування мотивів трудової діяльності (механізм мотивації праці) не можливий без відновлення прав власності на робочу силу і поєднання праці із засобами виробництва через володіння інтелектом, без зняття протиріччя між привласненням та відчуженням, без перетворення праці у домінуюче джерело привласнення доходів. 2.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗМІНИ СПІВВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ФОРМ ДОХОДУ. Упродовж останнього десятиріччя, мабуть, можна вести мову про те, що приватна власність на робочу силу стає домінуючою формою власності. В останні роки зарплатоємкість усе частіше розглядається як важливий показник зрілості ринкових відносин, які характеризують той факт, що вигода ринкового господарювання дістається завдяки широкому колу безпосередніх виробників. У країнах з розвинутою ринковою економікою працівник усе активніше включається в систему розподілу тієї частини доходу, котра залишається після виплат заробітної плати. Особистий доход працівника формується з двох частин. Одну з них складає заробітна плата як форма реалізації власності на робочу силу. Друга частина – це доход, одержуваний працівником із прибутку підприємства.

Мольберт двухсторонний, синий.
Ярко! Красиво! Познавательно! Новый улучшенный яркий дизайн мольберта! Двухсторонний мольберт с магнитной азбукой и большим вместительным
1716 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
918 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Контрольна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра економіки підприємства SHURA19@YA DEX.RU з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» студента ї групи, -го курсу спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання Викладач: РІВНЕ – 2004 ЗМІСТ сторінка Питання № 3. Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві . 3 1. Питання № 40. Формування та розподіл прибутку виробничого підрозділу підприємства 7 2. Питання № 60. Оплата праці як головний стимулюючий чинник . 10 Література . 12Номер залікової книжки – 984002. Варіант контрольної роботи № 2. (3) Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві. Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва й галузі Однак це визначення буде неповним, якщо не показати деякі особливості цього явища. По-перше, поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний рівень розвитку продуктивних сил.

скачать реферат Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

До складу позареалізаційних прибутків включається також сума індексації вартості основних засобів у зв'язку з інфляцією, яка вважається капітальним доходом. Формування балансового прибутку згідно зі «Звітом про фінансові результати» промислового підприємства за січень — березень 1998 р. відбувалося наступним чином (тис. грн.) : 1. Результати від реалізації продукції — прибуток 16,9 2. Інші операційні доходи і витрати (сальдований результат від іншої реалізації) 0,5 3. Доходи від володіння корпоративними правами 3,7 4. Проценти до одержання — 5. Інші позареалізаційні доходи і витрати, загальне сальдо- прибуток 1,2 6. Балансовий прибуток 22,3 У сальдовому балансі підприємства на будь-яку звітну дату є довідкові дані (що не входять до валюти балансу) про суму балансового прибутку, одержану з початку року, і суму використаного прибутку. Нерозподілений (невикористаний) прибуток поточного та минулого років входить у загальну суму балансу, будучи частиною фінансових ресурсів підприємства. При перевищенні суми видатків підприємства над сумою доходів від його діяльності утворюються збитки, які знаходять відображення в балансі підприємства.

скачать реферат Рентабельність підприємства

За умов формування ринкової економіки, державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже, створюється можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підприємств у виробництві й реалізації багатьох видів продукції. Таким чином можна зробити висновок, що можливості підприємства впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність є досить істотними. Розглянемо особливості впливу на формування прибутку собівартості продукції (робіт, послуг). Собівартість є узагальнюючим, якісним показником діяльності підприємств, показником її ефективності. Є особливості у формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від сфери діяльності, галузі господарства. Узагальнено можна дати таке визначення собівартості. Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання) та реалізацію.

скачать реферат Формування прибутку промислового підприємництва

Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, його заміна ринковими методами господарювання. Поступово створюються реальні умови, при яких економіка перестає бути заручницею політики, а ідеологічні догми - керівництвом до дії. Ринкова економіка, при всій розмаїтості її моделей, характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство, що доповнюється державним регулюванням. Україна, що підвелася на шлях важких реформ, зштовхується з множиною проблем. Одна з них - непрофесіоналізм у сфері керування, переваження некваліфікованих керівників на підприємствах усіх рівнів, прагнення управляти методами, властивими адміністративно-командній системі. Ринкові відносини, що передбачають плюралізм форм власності, право на повну господарську самостійність і розпорядження результатами праці, зокрема, у формуванні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розподілі прибули, виходу на зовнішні ринки, створюють об'єктивні економічні умови і викликають необхідність застосування ринкових методів керування (і, насамперед використання всього потенціалу сучасного менеджменту) у діяльності підприємств. «Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподатковуванні прибули»1, прямо вказує, що « кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна підприємства і прибутків від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях »2.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.