телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Электроника, оргтехника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Основні методи боротьби з інфляцією

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
В економічній літературі використовується навіть такий термін "iнфляційний податок", це гірший з всіх видів податків, бо внаслідок його застосування страждають передусім фізичні особи з фіксованим чи невеликими прибутком (пенсіонери, інваліди, державні службовці, практично всі особи найманої праці). Зростання грошової маси в Україні в 1992 г. в більш ніж 16,9 разів свідчить про те, що гiперiнфляція в нашій країні була реальністю. Треба визначити, що iнфляційні процеси в нашій країні викликаються не тільки економічним спадом і бюджетним дефіцитом. На протязі десятиріч закладалися народногосподарські диспропорції (між галузями промисловості, що виробляють засоби виробництва і предмети споживання, між добувними і перероблюючими галузями економіки, між промисловим і сільськогосподарським виробництвом і т.і.). Сюди ж можна віднести і надзвичайну мiлiтаризацію економіки. Внаслідок в економічному організмі давно порушився обмін речовин. Деякий час грошова маса в нашій країні штучно обмежувалася. Зайві гроші вилучалися з обігу в основному за допомогою імпорту і алкоголю. Потім ситуація різко змінилася. Різко скоротилися валютні надходження і, відповідно, імпорт. Зменшився прибуток держбюджету від продажу алкогольних напоїв (кампанія боротьби за загальну тверезість). Одночасно були розгорнуті широкі соціальні програми, не підкріплені реальними матеріальними ресурсами. У зв'язку з утворенням комерційних структур (передусім банків) став неможливим місцевий розподіл грошового обігу на наявний і безготівковий. Внаслідок накладення всіх цих чинників вкупі з директивним управлінням грошовою масою ми на рубежі 1989-1990 р. р. впритул підійшли до гiперiнфляції. Уряд був не в змозі стримати небезпечні iнфляційні явища. Вони стали наростати як сніжний ком, підтримані спадом виробництва, все зростаючою бюджетною емiсiєю, нестримною кредитною експансією комерційних банків (т. з. кредитна інфляція), розвалом єдиної грошової і банківської системи країни. В підсумку ми одержали оте, що і повинні були одержати - гiперiнфляцію на фоні різкого спаду виробництва. Перетворення в прах заощаджень населення, оборотних коштів підприємств, знецінювання банківських капіталів і активів на фоні від'ємних процентних ставок, триваюче падіння валютного курсу карбованця а потім гривні, відсутність інвестицій і інвестиційної політики у підприємств, банків, та й у держави, безперспективність ринку цінних паперів внаслідок неминучої втрати частини вкладеної в акції та облігації вартості, витиснення з платіжного обігу гривні доларом, загроза переходу від товарно- грошових відносин до натурального обміну - ось ці «радощі», що несе гiперiнфляція та інфляція. Можна казати, що застосовуючи методи боротьби з інфляцією уряд та НБУ подолали марш гіперінфляції по Україні. Гострота кризового стану функціональної економіки змусила уряд та НБУ докорінно змінити свою політику. Грошово-кредитну політику було змінено з експансійної на жорстку рестрикційну. У 1994 році монетарна політику НБУ будувалася орієнтуючись на приборкання інфляції. Ще наприкінці 1993 року було запровадженно ряд заходів по стримуванню зростання грошової маси в обігу. Якщо в IV кварталі 1993 року середньомісячні темпи інфляції становили 66,4% то в І кварталі 1994 року темпи інфляції було знижено до 12,4%, а в ІІ кварталі – до 5%.

Отже, виникає стiйкий дефiцит, що дорiвнює рiзницi мiж Q i Q1. P мал. 3 S D Р Р’ 0 Q1 Q Q Q Оскiльки введення цiнового обмеження призводить до виникнення стiйкого дефiциту даної продукцiї, розмiр якого визначається вiдрiзком Q1(s) – Q(d), уряду приходиться приймати на себе пiклування про нормування її для споживачiв в iнтересах досягнення бiльш справедливого розподiлу. Це здiйснюється, наприклад, шляхом введення карткової системи. Однак використання карткової системи не вирiшус iншоi проблеми. Дiйсно, крива попиту на мал. 2 свiдчить про наявнiсть великої кiлькостi покупцiв, що прагнуть купити товар по цiнi, що перевищує встановлений максимум. I, звичайно, для продавцiв вигiднiше реалiзувати його по бiльш високiй цiнi. Тому, не дивлячись на значне посилення бюрократичного апарату, що супроводжує, як правило, введення контролю за цiнами, нелегальнi “чорнi ринки” – ринки, на яких товари купуються й продаються по цiнах, вищих за встановленi межi – отримують широке поширення. Проблеми у реалiзацiї полiтики контролю за цiнами можна також пояснити значними адмiнicтративними складнощами її проведення. До органiв контролю постiйно пред’являються вимоги зробити виключення для тих чи iнших видiв товарiв або який-небудь галузi. Поступово, по мipi подальшого вiдхилення цiн вiд стану рiвноваги й посилення дефiциту, тиск на контролюючи органи з вимогами надати пiльги зростає, й, в кiнцi-кiнцiв, це надзвичайно ускладнює контроль. Iнша проблема полягає у тому, що уряд може спробувати зберегти цiновий контроль в силi вже пiсля завершення промiжного перiоду й початку нового пiдйому. В цей перiод контроль такого роду може виявитись некорисним й лише погiршити ситуацiю. Хоча полiтика державного регулювання цiн несе значний позитивний ефект i має особливе значення в кризовi перiоди, її реалiзацiя може призвести до дуже небажаних наслiдкiв. У короткостроковому планi пряме регулювання цiн сприятиме стабiлiзацiї нацiональної економiки. Так, у державi можуть значно знизитись темпи зростання оптових й роздрiбних цiн i це призведе до гальмування iнфляцiйних процесiв. Але вже у найближчi роки виявляться негативнi наслiдки централiзованої моделi регулювання. “Заморожування” цiн i заробiтної плати обмежить мiжгалузевий перелив капiталiв, буде гальмувати iнвестицiйну полiтику, знизить рiвень дiловоi активностi, стримуватиме зростання доходiв. Як приклад можна навести спроби уряду США ввести пряме регулювання внутрiшньоамериканських цiн на енергоносiї, якi, вiдбиваючи зростання iмпортних цiн на нафту, нафтопродукти та природний газ, зростали у 1974- 1981 роках дуже високими темпами, стимулюючи розкручування iнфляцiйної спiралi в країнi. “Заморожування” внутрiшнiх оптових цiн на нафту, нафтопродукти й природний газ, стримуючи на перший погляд розвиток iнфляцiйних тенденцiй, призвело до ряду негативних наслiдкiв в американськiй економiцi. Нестача iнвестицiй в енергетичне господарство, вiдсутнiсть зацiкавленостi у видобувних корпорацiй щодо розробки нових родовищ нафти й природного газу через контроль над рiвнем внутрiшнiх цiн призвели до того, що чистий iмпорт нафти до США, незважаючи на зростання свiтових цiн, продовжував аж до 1981 року збiльшуватися високими темпами. Р. Рейган, якого пiдтримував великий бiзнес, ставши президентом, вiдразу ж вiдмiнив контроль над внутрiшнiми цiнами на нафту й нафтопродукти (у сiчнi 1981 р.). “Контроль над цiнами стримував виробництво, стимулював споживання, пригнiчував технологiчнi досягнення й робив США бiльш залежними вiд енергетичного iмпорту”, - так коментував Р.Рейган своє рiшення. За оцiнками спецiалiстiв, тiльки в результатi вiдмiни контролю над цiнами чистий iмпорт нафти у США в 1983 р. скоротився на 54% порiвняно з 1980 р.3. Антиiнфляцiйна полiтика України Найбiльш iстотним негативним явищем в економiцi України на етапi її ринкового реформування виявилася iнфляцiя. Перiод 1992-1994 рр. характерезується надзвичайно високим рiвнем iнфляцiї, навальним зростанням цiн, послабленням контролю за фiнансово- господарською дiяльнiстю пiдприємств.

В данiй роботi розглядаються питання, пов’язанi iз стримуванням iнфляцiйних процесiв в економiцi, а саме: питання державного регулювання й контролю за цiнами та антиiнфляцiйного пiдходу до оподаткування. За своiм змiстом робота роздiлена на такi частини: у першому розділі аналiз зосереджений на механiзмi iнфляцiї та на її наслiдках як у соцiальнiй, так i в економiчнiй сферах; другий розділ плану присвячено розгляду методiв державного регулювання цiн та стримування iнфляцiї за допомогою податкової системи країни; в останньому – третьому розділі дана характеристика реалiзацiї антиiнфляцiйної полiтики в Українi.1. Сутність та ознаки інфляції1.1 Сутність інфляції Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу? Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації протягом певного періоду, скажімо року. Що більше товарів, тим більше потрібно грошових одиниць для їх реалізації. Кількість грошей в обігу залежить далі від швидкості обігу кожної грошової одиниці. Це пов'язане із тим, що одна і та ж сума грошей може обслугувати більше чи менше число актів куплi - продажу. Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених товарами, означає інфляцію. Вона призводить до зростання цін на товари (явному чи прихованому). Тому індекс цін - це один із головних і найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини. Інфляція може бути викликана різними чинниками. Це і випуск зайвої кількості грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від зростання платіжездатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не користуються попитом. Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має місце: 1. Знецінювання грошей по відношенню до золота. 2. Знецінювання грошей по відношенню до товару. 3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. Ще одне визначення інфляції ми можемо прочитати в сучасних американських підручниках: «Інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, зрозуміло, не означає, що підвищуються обов’язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть залишатися відносно стабільними, а інші падати. Одне із головних хворих місць - це те, що ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно. Перші підстрибують, другі підіймаються понад помірними темпами, а треті зовсім не підіймаються.» Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Згадаємо, що індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду. Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а після цього помножити на 100. Індекс цін Індекс цін цього року – минулого року Темп інфляції = -------------------------------------- х 100% Індекс цін минулого року Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз: 1.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

ОУН (м) проголошувала, що вона обстою засади демократичного ладу, полтичного плюралзму та правопорядку. Важливим зрушенням було визнання деологчного плюралзму в рамках спльно боротьби рзних полтичних сил за самостйнсть Украни. «Щоб ця боротьба була успшною, зазначалося в програм, в нй мусять брати участь ус сили укранського народу, без уваги на хн дейнопрограмов, полтичн чи тактичн розходження»[83]. Варто уваги й те, що з програми змнилися пасаж про нацональну революцю йшлося про те, що стратегя, тактика та методи боротьби мають змнюватися сама ж нацональна революця визначалася як «не лише збройний, але й духовний процес, в якому повинн брати участь вс творч сили укранського народу, духовн  полтичн»[84]. Пдтверджувалась теза про те, що основним мсцем ц боротьби  Украна, укранськ полтичн сили поза межами УРСР (яку «мельниквц» до реч не визнавали формою укрансько державност) мали вдгравати допомжну роль. Отже, на початку 1970х рокв «мельниквська» ОУН перейшла на демократичн позиц, остаточно вдмовившись вд претензй на виключнсть нацоналстичного руху у визвольнй боротьб

скачать реферат Державне регулювання ринкової економіки

Антициклічне регулювання передбачає використання таких методів, як бюджетна та кредитно-грошова політика. У першому випадку з метою впливу на платоспроможний попит населення маневрують державними витратами та податками (при недостатньому попиті збільшуються державні капіталовкладення, знижуються податки та ін.; при надмірному — державні витрати скорочуються, а податки зростають). Стимулювання попиту, як правило, посилює інфляцію, а антиінфляційне регулювання посилює застій При кредитно-грошовому регулюванні центральні банки збільшують або зменшують кількість грошей в обігу і ставки позичкового процента. Основним методом боротьби з 50 х до середини 70-х років стало проведення державою «політики доходів», що передбачає контроль над зростанням заробітної плати та цін. Держава при цьому виступає «посередником» між працею та капіталом, між монополіями та профспілками при укладенні договорів, проведенні страйків та ін. З приходом до влади у США колишньої адміністрації Р. Рейгана урядовий орган, який здійснює контроль над заробітною платою та цінами, був ліквідований. В основному аналогічні заходи були вжиті й у ФРН, Великобританії та інших країнах.

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Различают ледовый, гумидный, аридный и вулканогенно-осадочный типы литогенеза. С различными стадиями литогенеза связано образование многих полезных ископаемых (углей, нефти, газа, железных и марганцевых руд, бокситов и др.). ЛИТОГРАФИЯ (от лито... и ...графия) - способ плоской печати, при котором печатной формой служит поверхность камня (известняка). Изобретена в 1798 А. Зенефельдером. Изображение на литографский камень наносят жирной литографской тушью или литографическим карандашом. Допускающая широкое тиражирование, литография в 19 в. получила распространение в станковой и социально-критической журнальной графике. В 20 в. литография вытесняется из полиграфии офсетом, но сохраняет значение для выполнения художественных эстампов. ЛИТОЛОГИЯ (от лито... и ...логия) - наука об осадочных породах и современных осадках, их вещественном составе, строении, закономерностях и условиях образования и изменении. Основные методы исследования: фациальный и формационный анализ, сравнительно-литологический метод и др. По результатам исследования составляются литолого-фациальные и литолого-палеогеографические карты и атласы, позволяющие наглядно показать закономерности пространственного распределения осадочных горных пород и сделать прогноз размещения ряда полезных ископаемых

скачать реферат Інфляція та антиінфляційні заходи

Дестабілізуючи її, інфляція автоматично знижує ефективність економічних регуляторів, іноді навіть робить недоцільним саме їх застосування, підштовхує державу до використання інших, адміністративних способів впливу. Іншими словами, інфляція знецінює не тільки гроші, а й всю систему регулювання ринкового господарства, призводить до зниження мотивації підприємницької діяльності. 4. Основні шляхи подолання інфляції Світова практика знає цілий арсенал боротьби з інфляцією. Справа полягає лише в тому, щоб уміло його використати. Цей арсенал з певною умовністю можна поділити на дві частини. Відома антиінфляційна стратегія, що об'єднує цілі і методи тривалого характеру. Існує антиінфляційна тактика, від якої можна чекати результатів у межах порівняно невеликого відрізку часу. 1. Гасіння інфляційних очікувань Одним із найважливіших завдань антиінфляційної стратегії є гасіння інфляційних очікувань, насамперед адаптивних цінових. Для подолання психології суб'єктів економічної системи, позбавлення їх страху перед знеціненням заощаджень, відвернення нагнітання поточного попиту, який зумовлений безперервним подорожчанням товарів і послуг, необхідно зупинити інфляцію.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Основатель - Гильом из Шампо, сторонник крайнего реализма, противник Абеляра. Виднейшие представители - Гуго и Ришар Сен-Викторские стремились к сочетанию мистики и рационализма в духе августиновского платонизма на основе принципов Ансельма Кентерберийского. СЕНГЕР (Сангер) (Sanger) Фредерик (р. 1918) - английский биохимик. Разработал основные методы исследований первичной структуры белков. Установил химическое строение молекулы инсулина и первичную структуру гена, кодирующего синтез инсулина. Нобелевская премия (1958; 1980, совместно с П. Бергом и У. Гилбертом). СЕНГИЛЕЙ - город (с 1943) в Российской Федерации, Ульяновская обл., пристань на Волге (Куйбышевское вдхр.). В 45 км от ж.-д. ст. Красный Гуляй. 10,3 тыс. жителей (1993). Цементный завод. Основан в 1666. "СЕН-ГОБЕН" (Saint-Gobain) - французская государственная компания в стекольной промышленности. Выпускает также строительные и упаковочные материалы. Основана в 1970, до 1985 - "Сен-Гобен-Понт-А-Муссон". Объем продаж 11,2 млрд. дол., чистая прибыль 182 млн. дол., число занятых 148 тыс. человек (1980-е гг.)

скачать реферат Финансы и кредит

Міністерство зовнішніх економічних зв(язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит» Тема: “Інфляція, види та шляхи її подолання” Слухач: Годована О.Г. група М3 2-4 Київ 2000 План І. ВступII. Сутність та форми інфляції: II. 1. Причини інфляції 11.2. Типи інфляції 11.2.1. Інфляція попиту 11.2.2. Інфляція пропозиції 11.3. Види інфляції 11.4. Економічні і соціальні наслідки інфляціїIII. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією: Ш.1. Прямі засоби Ш.2. Непрямі засоби III. З. Першочергові антиінфляційні засобиIV. ВисновокСписок літератури І. Вступ Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють вироблення правильної грошової політики.

скачать реферат Політологія

Заміна керівних кадрів здійснюється шляхом кооптації, а не передвиборної конкурентної боротьби між кандидатами на відповідальні держ. посадиза подібних режимів відсутні або ігноруються встановлені з-ном процедури, внаслідок чого припинення й передавання влади часто є результатом насильства, конфронтації, а не інституціоналізації. В умовах такого режму панує виконавча влада. Парламент хоча й зберігається, але значну частину його призначають, а не обирають. Він перетворюється а дорадчу установу при голові д-ви, котрий, у більшості випадків, сам посідає всі ключові держ. посади. Основні методи держ. діяльності- накази й коанди. Особистасть втрачає здатність до самостійності суджень та дій, сліпо підкоряючись авторитету. 44. Визначення демократії, її види та хар-ні риси. Демократія- форма пол. та ек. устрою сусп., заснована на визнанні народу основним джерелом влади; тип д-ви, яка декларує і втілює на практиці принципи народовладдя, права і свободи громадян, можливості для діяльності різних пол. сил, контроль а діями органів влади.

скачать реферат Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова

У системах лісозахисних заходів значну роль повинні грати загально організаційні: нагляд, лісопатологічні обстеження, картографування діючих і потенційних вогнищ інфекції, вивчення закономірностей виникнення епіфітотій, їх прогнозування. Ці заходи повинні проводитися на лісотипологічній основі з урахуванням природних районів, у зональному розрізі. Однак основну роль у боротьбі з хворобами лісів варто відводити лісогосподарським заходам, що охоплюють весь період життя насаджень – від збору насінь до головного рубання. При цьому необхідно враховувати періоди розвитку хвороб, зв'язуючи них зі специфічними лісозахисними заходами, головним чином з біологічними методами боротьби. Така система повинна впроваджуватися в першу чергу в потенційних вогнищах хвороб, тому що охопити нею всі ліси не завжди можливо. У виконанні комплексу проти-інфекційних заходів на перше місце висуваються різні способи підвищення стійкості деревостоїв і міри попередження розвитку хвороб. У цьому відношенні велику роль повинна зіграти селекція деревних порід, задача якої відбір у природі стійких форм, екотипів, елітних дерев, що відрізняються у відповідних екологічних умовах високою продуктивністю і стійкістю проти хвороб, шкідників і несприятливих кліматичних факторів, а також виведення нових імунних гібридів.

скачать реферат Державне регулювання економіки

Головне завдання Національного банку України - створення умов неінфляційного розвитку економіки держави. Виникнення цього завдання зумовлене відокремленням торгівлі грошима від торгівлі товарами і відносною самостійністю кожної з них. Національний банк впливає на процеси формування попиту і пропозиції позичкового капіталу, проводить емісію, грошово-кредитну політику, забезпечує концентрацію тимчасово вільних чи обов'язкових резервів інших банків. Основними методами грошово-кредитного регулювання є маніпулювання обліковими ставками, регулювання обсягів рефінансування, зміна розмірів обов'язкових банківських резервів, які кожний комерційний банк держави зберігає у центральному банку. Резервні вимоги - один із найстаріших і найпоширеніших інструментів регулювання грошово-кредитної сфери, який належить до непрямих монетарних методів. Уведення обов'язкової норми резервування зумовлено потребою забезпечення достатнього рівня ліквідності комерційних банків, уніфікації контролю за їхньою діяльністю. У світовій практиці зміна норм обов'язкових резервів є так званим інструментом жорсткого регулювання і не належить до гнучких і оперативних важелів.

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Сестринська етика та деонтологiя

Професійні помилки можуть бути пов'язані з недостатнім рівнем знань, відсутністю досвіду, недосконалими методами дослідження. Їх слід розглядати й аналізувати в колективі, щоб не повторювати більше. Службові взаємини палатної медичної сестри складаються зі взаємин із співробітниками, хворими та родичами. Передусім культура службових взаємин у колективі базується на високій трудовій дисципліні, товариській взаємодопомозі, ввічливості та доброзичливому ставленні до людей. Проявами добрих взаємин між медсестрами є постійна готовність допомогти колезі в скрутних ситуаціях, що можуть виникнути при виконанні різних процедур. Психологічний клімат у медичному колективі — це не просто сума особистих якостей його співробітників. Він утворюється внаслідок взаємин між членами колективу. Джерелом складних взаємин у деяких медичних колективах часто є відсутність у колективі творчої роботи по спрямуванню зусиль його членів на виконання основного завдання — боротьби за здоров'я хворого. Висока культура взаємин палатних сестер — це вимогливість кожної сестри до себе, вміння тактовно та у доброзичливій формі звернути увагу своїх колег на Їхні недоліки в роботі, а також без образ сприйняти справедливі зауваження щодо своєї особи.

скачать реферат Бюджет України: актуальні проблеми

В українській економіці досягнуто певних позитивних зрушень, до яких насамперед відноситься утримання національної валюти — гривні на належному рівні по відношенню валют як першої, так і другої категорії, що дозволило монетарними методами зупинити інфляційні процеси. Однак ще залишаються невирішеними проблеми неплатежів, триває спад виробництва і як результат невиконання доходів бюджету, великий відсоток витрат бюджету у ВВП як показник стану економіки (виробництво товарів і надання послуг та одержання доходів від їх реалізації і витрат на їх виробництво), тобто ВВП є величиною створеної доданої вартості як у виробничій, так і в невиробничій сферах економіки та відображається у вигляді доходів і їх використанні. За досліджуваний період (1992—1997 рр.) ВВП у реальному вимірі не досяг запланованих темпів зростання основних економічних показників України. Так, реальна величина ВВП за період з 1992 по 1997 рр. не перевищувала 90%, і тільки 1997 р. надав змогу на кілька відсотків перевищити цей рубіж, але виробництво товарів народного споживання так і не досягло показників 1992 р. (90,6%). Водночас виробництво ТНС дає значну частку доходів бюджету, що разом із збільшенням справжньої кількості безробітних та необхідності збільшення витрат на утримання соціально- культурних установ (підвищення плати за електроенергію, паливо, тепло й ін.) зумовило зростання у відсотках до ВВП витрат зведеного бюджету України із 38,4% у 1992 р, до 52,4% у 1994 р.

скачать реферат Причины возникновения инфляции и ее суть

Явно, всі ці два випадка мають місце в нашій дійсності. Більшість економістів вважають, що якшо використовувати тільки один важель — регулятор грошової маси від інфляції врятуватись неможливо. Методи боротьби з інфляцією можуть бути як прямими так і непрямими. Частіше за все проявляється наступна закономірність — чим скрутніша ситуація, тим більш продуктивними є прямі методивпливу Уряду і Центрального банку на економіку і грошову масу. Непрямі методи включають: - регулювання загальної маси грошей через управління “друкарським верстатом” - регулювання процентних ставок комерційних банків через управління ними центробанком - обов’язкові грошові резерви комерційних банків - операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів Непрямі методи не можуть працювати у нашій економіці на повну потужність по причині її недостатньої “ринковості”. Повноцінний ринок цінних паперів в тому числі ринок державних зобов’язань у нас відсутьній і відповідно центральний банк не може впливати на грошову масу через купівлю- продаж цінних паперів.

скачать реферат Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

Враховуюче вищевикладене можна сказати, що якщо робити вибір між цуценятами та підрощеними собаками, перевагу треба віддавати підрощеним собакам з темпераментом холерика й сангвініка, тому що цуценята у віці 2-6 місяців не можуть дати ясне подання про свої робочі якості. Якщо вибір стоятимуть між підрощеними собаками та дорослими, то перевагу слід віддавати дорослим собакам, віком від 9 місяців до 3 років. Крім того, вважаю, що при підборі собак приділяти увагу статті собаки. Кобелі більше піддані фізіологічним подразникам (статтєва орієнтація), суки менш, і по робочих якостях не уступають кобелям. Пропозиції Основним методом підготовки собак до розшукової служби використання повинен бути оперантний, як найбільш ефективний. Фахівців - кінологів по розшуку вибухових речовин жодне навчальний заклад у країнах СНД не готовить. Все навчання ведеться тільки на особистому досвіді й особистому прикладі, і збільшується різними перепонами у вигляді одержань ліцензій, одержань дозволів на зберігання ВР, дозволів на одержання безпосередньо вибухових речовин для проведення тренувального процесу. І, як наслідок, у даній галузі ринок не розвинений, хоча при певнім фінансуванні й відповідній зацікавленості бізнес-структур (банки, бізнес-центри, морвокзали, готелі, спортивні комплекси, аеропорти, админбудинки й т.д.), можна було б говорити про вихід на світовий рівень безпеки нашої країни в області боротьби з тероризмом.

скачать реферат ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Появились широкие возможности соединения теории и практики. . Основным методом генетики на протяжении многих лет является гибридологический метод. Гибридизацией называется процесс скрещивания с целью получения гибридов. Гибрид это организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении родительских форм. Гибридизация может быть внутривидовой , когда скрещиваются особи одного вида и отдаленной , если скрещиваются особи из различных видов или родов. При исследовании наследования признаков используются методы моногибридного , дигибридного , полигибридного скрещивания , которые были разработаны еще Г. Менделем в его опытах с сортами гороха. При моногибридном скрещивании наследование проводится по одной паре альтернативных признаков , при дигибридном скрещивании- по двум парам альтернативных признаков, при полигибридном скрещивании- по 3,4 и более парам альтернативных признаков. При изучении закономерностей наследования признаков и закономерностей изменчивости широко используется метод искусственного мутагенеза, когда с помощью мутагенов вызывают изменение в генотипе и изучают результаты этого процесса.

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
скачать реферат Ответы на билеты по биологии за 11 класс

Например, наследование гена гемофилии связано с Х-хромосомой, в которой он расположен. Доминантный ген Н обеспечивает свертываемость крови, а рецессивный ген h – несвертываемость. Если женщина имеет в клетках два гена hh, то у нее проявляется болезнь, если Hh – болезнь не проявляется, но она является носителем гена гемофилии. У мужчин гемофилия проявляется при наличии одного гена h, так как у него всего одна Х-хромо-сома. Билет№24 1. 1. Естественный отбор – процесс выживания особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями и оставление ими потомства – главная движущая сила эволюции. Ненаправленный характер наследственных изменений, их разнообразие, преобладание вредных мутаций и направляющий характер естественного отбора – сохранение особей только с полезными в определенной среде наследственными изменениями.2. Искусственный отбор – основной метод селекции, которая занимается выведением новых сортов растений и пород животных. Искусственный отбор – сохранение человеком для последующего размножения особей с наследственными изменениями, интересующими селекционера. 3. Сравнение естественного и искусственного отбора.

скачать реферат Получение моноклональных антител

Клонирование гибридомных клеток Клонирование осуществляется для выделения стабильных клонов гибридомных клеток. Для недавно образованных гибридомных клеток характерна высокая нестабильность, связанная с утратой хромосом. При культивировании могут появляться клетки, потерявшие способность продуцировать антитела и они могут перерастать антителообразующие гибридные клетки. К основным методам клонирования клеток относятся клонирование методом лимитирующих разведений, клонирование в полужидком агаре и клонирование с помощью прибора – проточного цитофлуориметра. Клонирование методом лимитирующих разведений. Если клетки посеяны в 96-луночные планшеты очень редко, то доля лунок, в которой наблюдается рост клеток, подчиняется распределению Пуассона: где f (0) – фракция лунок, в которых отсутствует рост; = 1 f (0) = 0,37. Для того, чтобы получить разумную вероятность только одного клона в лунке, в более 37% лунок не должно наблюдаться роста клеток. Поскольку эффективность клонирования редко бывает равной 100%, клетки необходимо засевать при плотности 10, 3 и 0,5 клеток на лунку.

скачать реферат Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

Детальная пешеходная гамма-съемка являлась основным методом выявления радиационных загрязнений при обследовании территории города и завершающим этапом комплекса радиоэкологических работ, включающего также аэро - и автогамма-спектрометрического исследования. Работы проводились специализированным отрядом Государственной геологической партии (ГГП) "Кольцовгеология" из г. Ессентуки, во исполнение распоряжения Президента РФ № 70 - РП от 0211.91г. "О неотложных мерах по обеспечению радиологической безопасности на территории РФ", распоряжения Правительства РФ № 105 от 06.06.92г., Федеральной целевой программы радиологического обследования территории городов РФ С 1995 года радиоэкологическое подразделение предприятия ГПП «Кольцовгеология» структурно входит в состав лаборатории радиационного контроля (ЛРК) ГП «Кольцовгеология», которая аккредитована на соответствие требованиям, установленным Госстандартом и Госатомнадзором Российской Федерации. Основными задачами радиоэкологических работ явились: -выявление участков радиоактивного загрязнения антропогенного (неаварийного) происхождения, связанных с несанкционированными захоронениями, утерями, хищениями, бесконтрольным применением источников ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в пределах селитебной территории в результате деятельности предприятий, институтов, медицинских учреждений, воинских частей и отдельных граждан; -выявление участков радиоактивного загрязнения (УРЗ), обусловленных использованием в качестве строительных материалов горных пород и отходов промышленных предприятий с высокими концентрациями естественных и искусственных радиоактивных элементов; -передача информации по выявленным УРЗ администрации города для принятия мер по дезактивации этих объектов;  осуществление радиометрического контроля при дезактивации и постдезактивационный контроль; -оценка естественного и техногенного фонов гамма-излучения.

скачать реферат Болезни цивилизации

Возбудитель туберкулеза внедряется обычно в легкие, вызывая в течение шести-восьми недель чаще всего малозаметное поражение - первичный очаг в ближайшем лимфатическом узле (первичный комплекс). В ответ на это развивается аллергия к белкам туберкулезной палочки, которая выявляется с помощью реакций Манту и Пирке (последняя применяется сейчас редко). При правильном лечении симптомы инкоксации не развиваются, этот диагноз в настоящее время приходится ставить крайне редко. В недавнем времени нередко ставился диагноз «ранняя туберкулезная интоксикация», которым обозначался ряд малоотчетливых симптомов у детей, недавно инфицированных туберкулезом. Сейчас этот термин используется редко. Для выявление туберкулеза применяют два основных метода. Туберкулинодиагностика имеет целью выделить при регулярной постановке реакции Манту момент виража, то есть перехода отрицательной пробы в положительную. При постановке реакции Манту каждые 8-12 месяцев появление положительной пробы определяется легко, что позволяет установить факт инфицирования. Инфицированным детям проводят рентгенографию грудной клетки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.