телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Бытовая техника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Одержання такої інформації – необхідна умова для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також для оцінювання ефективності наступних вкладень капіталу і розміру фінансових ризиків. За балансом визначають, чи зуміє підприємство в найближчій час виконати свої зобов`язання перед третіми особами – акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями, тощо, чи йому загрожують фінансові труднощі. Також за балансом визначають кінцевий фінансовий результат роботи підприємства як нарощування власного капіталу за звітний період, який відображають у вигляді чистого прибутку або збитку в пасиві балансу . Отже, бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення стану господарських засобів і джерел їх формування на певну дату, але й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, як правило, зовнішнім користувачам. Баланс повинен бути правильно побудованим, а саме: - повністю охопити господарський процес підприємства в усій його різноманітності; - дати належне групування господарським явищам; - вивчити зв`язок між цими явищами, тобто встановити правильну кореспонденцію рахунків, що дасть змогу аналізувати не тільки фінансово-господарську діяльність, але й рух майнових засобів підприємства. Бухгалтерський баланс складають на підставі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих в Головній книзі, журналах-ордерах, і даних аналітичного обліку. Більшість балансових статей заповнюють безпосередньо за даними Головної книги про залишки (сальдо) синтетичних рахунків на звітну дату. Бухгалтерський баланс складається з двох частин: ліва – актив, права – пасив. В активі відображаються склад і розміщення засобів підприємства, в пасиві – джерела створення цих засобів (зобов`язання перед державою, банками, постачальниками, бюджетом тощо). Кожен вид засобів або джерел їх утворення називається статтею бухгалтерського балансу. Схожі за економічним змістом статті бухгалтерського балансу поєднані в розділи, а розділи – в економічно однорідні групи. Це підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль за використанням засобів, забезпечує проведення аналізу фінансового стану підприємства. Сума активу завжди повинна дорівнювати сумі пасиву. Кожна стаття балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті . Для оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства необхідно вміти читати бухгалтерський баланс і добре володіти методикою його аналізу. На сучасному етапі переходу економіки України до ринкових відносин відбувається реформування бухгалтерського обліку Постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.1998р. №1706 затверджено Програму реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів . Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України розроблені нормативні документи з бухгалтерського обліку, спрямовані на використання цієї програми. Перші схвалені методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України нормативні документи стосуються саме інформаційної бази фінансового аналізу. До них належать перші п`ять Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. за № 391-3684 : 1. „Загальні вимоги до фінансової звітності”; 2. „Баланс”; 3. „Звіт про фінансові результати”; 4. „Звіт про рух грошових коштів”; 5. „Звіт про власний капітал”.

За світовим досвідом, в чисельнику відображаються лише грошові кошти. Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або найближчим часом. Теоретично достатнім вважається, якщо Кал вище 0,2-0,35. Це означає, що на 20-35% підприємство може в поточний момент погасити всі свої короткострокові борги і платоспроможність вважається нормальною. Такий показник називають ще коефіцієнтом платоспроможності. . Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту (Кшл). Обчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості (А1 А2) до поточної кредиторської заборгованості (П1 П2), тобто до ІІІ розділу пасиву балансу: (9) Згідно з П(С)БО 2 в чисельнику знаходяться суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості, інших оборотних активів, в знаменнику – підсумок розділу IV пасиву балансу. Він допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов`язань у випадку його критичного стану. Теоретичне найнижче значення цього показника 1, найвище – 2. . Узагальнюючи показником ліквідності є коефіцієнт покриття (Кп), або загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності. Він розраховується відношенням поточних активів (А1 А2 А3) до поточних зобов`язань (П1 П2): (10) Згідно з П(С)БО 2 в чисельнику знаходяться підсумок розділу ІІ активу балансу, в знаменнику - підсумок розділу IV пасиву. Він вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов`язань. Теоретичне значення цього показника 1,5 – 2,5. Якщо при аналізі таких коефіцієнтів виявлені відхилення від рекомендованих значень, то необхідно з`ясувати причини цього. Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення ) руху капіталу та його віддачу. У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий показник міри ефективності використання капіталу – прибутковість (дохідність, рентабельність). Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибутку до капіталу, що інвестується, і розраховується за формулою , (11) де КП- коефіцієнт прибутковості; П – прибуток; К – капітал. На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого показника ефективності капіталу для розрахунку коефіцієнта прибутковості. У чисельнику формули може бути балансовий, операційний чистий прибуток, у знаменнику – середні показники загального капіталу ( загальні активи ), основного капіталу (довгострокові активи), оборотного капіталу (поточні активи). При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використовуватися і дані пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт прибутковості загального, власного, акціонерного, перманентного капіталів.

Для цього використовують такі показники : - виручка від реалізації (без ПДВ і АЗ); - повна собівартість продукції; - прибуток; - постійні витрати; - змінні витрати; - маржинальний дохід; - поріг рентабельності; - запас фінансової стійкості. Для того щоб отримати прибуток від реалізації (П), необхідно від виручки (ВР) відняти повну собівартість продукції (ПС): (40) У короткостроковому періоді всі витрати відносно обсягу виробництва поділяють на умовно змінні та умовно постійні. Умовно-змінні витрати змінюються із зміною обсягів виробництва. Це насіння, корми, посадковий матеріал, паливо, заробітна плата робітників, які виконують основні технологічні роботи, тощо. Умовно-постійні витрати не змінюються із зміною обсягу виробництва це, наприклад, амортизація основних засобів, орендна плата, витрати на управління та організацію виробництва, заробітна плата службовців, керівного складу і т. ін. Постійні витрати і прибуток складають маржинальний дохід підприємства. Поріг рентабельності являє собою відношення суми постійних витрат у собівартості продукції до питомої ваги маржинального доходу у виручці : (41) де Прен – поріг рентабельності; ПЗ- постійні витрати у собівартості продукції; ПВМД – питома вага маржинального доходу у виручці. Економічний зміст цього показника полягає у тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник використовується для розрахунку запасу фінансової стійкості (ЗФС): Показник показує на скільки повинна зменшитися виручка щоб досягти нульової рентабельності, а надалі і збитковості виробництва. У теорії фінансового менеджменту виділяють два поняття: фінансова структура та капіталізована структура підприємства. Під терміном фінансова структура розуміють спосіб фінансування господарської діяльності підприємства у цілому, тобто структуру усіх фінансових джерел коштів. Другий термін відноситься до більш вузької частини джерел коштів – довгостроковим пасивам (власні джерела коштів та довгострокові позикові кошти) . Структура капіталу чинить вплив на результати фінансово- господарської діяльності підприємства, співвідношення власними та позиковими джерелами коштів слугує одним з ключових аналітичних показників що характеризує ступінь ризику інвестування фінансових ресурсів в дане підприємство. Одним з таких показників що характеризує ступінь ризику, є показник покриття витрат з обслуговування позикового довгострокового капіталу РПВ (рівень покриття видатків): (43) Коефіцієнт РПВ вимірюється у частках одиниці і показує у скільки разів валовий доход підприємства перевищує суму річних відсотків по довгостроковим позикам. Питання можливості та доцільності управління структурою капіталу давно дебатуються у західних країнах, серед вчених та практиків існує два основних підходу до цієї проблеми: традиційний і теорія Модильяна – Міллера . Послідовники традиційного методу вважають, що ціна капіталу залежить від його структури і існує „оптимальна структура капіталу”. Ціна підприємства в цілому може бути знайдена за формулою: (44) де ОК – сума коштів за рік витрачених на обслуговування капіталу; СЦ- середньозважена ціна авансованого капіталу, яка розраховується за формулою: (45) де К – ціна джерела коштів у загальній сумі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Банковские операции

В любом случае решение по первой части вопроса приглашать или не приглашать консультантов остается за клиентом. Консультанты, как и всегда, могут лишь дать необходимые рекомендации, что и было сделано в данной статье. Услуга по получению финансирования в кредитных организациях пользуется спросом у предприятий, реализующих инвестиционные проекты, стоимость которых значительно превышает стоимость проектов реализованных ранее, а также в случае отсутствия собственного опыта банковского кредитования. Реализация таких проектов может включать в себя план работ по повышению инвестиционной привлекательности предприятия как Заемщика. Команда консультантов, в которую входят разнопрофильные высококвалифицированные специалисты (финансисты, юристы, экономисты, маркетологи и др. ), может обеспечить клиенту весь комплекс услугP от подготовки бизнес-плана до поиска и определения финансового источника (банк, инвестиционная компания, инвестиционный фонд, частные инвесторы и т. п. )Pс целью оказания помощи предприятиям и организациям потенциальным заемщикам в подготовке документов на получение кредита, выбора форм и методов кредитования, поиска инвесторов и организации финансирования

скачать реферат Переоценка активов: порядок оформления и учет

Такое существенное и разностороннее влияние показателя стоимости активов на различные аспекты деятельности предприятия объясняет пристальный интерес к проблеме оценки стоимости активов как со стороны внутренних (собственников, топ-менеджеров), так и со стороны внешних её пользователей (инвесторов, кредиторов), и обуславливает необходимость объективного и достоверного их установления в процессе переоценки активов. Таким образом, проведение переоценок активов весьма позитивно сказывается на всех сферах деятельности предприятия: позволяет привести бухгалтерский учёт в соответствие с требованиями национальных и Международных стандартов бухгалтерского учёта, получить достоверную стоимость активов; обеспечивает эффективное управление размерами и динамикой амортизационного фонда — одного из основных источников собственных инвестиций, направляемых на обновление производственных фондов; способствует росту доверия к учётной политике предприятия со стороны потенциальных инвесторов, кредиторов, других финансовых институтов (особенно иностранных); позволяет получить достоверную величину чистых активов в расчёте на одну акцию, являющуюся основным инвестиционным показателем для акционерных обществ, что непременно скажется на повышении инвестиционной привлекательности предприятия. 1.2 Методы переоценкиПереоценка долгосрочных активов может осуществляться двумя методами.

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
 Банковское право: конспект лекций

Консультанты, как и всегда, могут лишь дать необходимые рекомендации, что и было сделано в данной статье. Как считает Шевчук Денис, Заместитель генерального директора, Вице-президент „Кредитный брокер INTERFINANCE“ (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА), услуга по получению финансирования в кредитных организациях пользуется спросом у предприятий, реализующих инвестиционные проекты, стоимость которых значительно превышает стоимость проектов реализованных ранее, а также в случае отсутствия собственного опыта банковского кредитования (www.deniskredit.ru). Реализация таких проектов может включать в себя план работ по повышению инвестиционной привлекательности предприятия как Заемщика. Команда консультантов, в которую входят разнопрофильные высококвалифицированные специалисты (финансисты, юристы, экономисты, маркетологи и др.), может обеспечить клиенту весь комплекс услуг – от подготовки бизнес-плана до поиска и определения финансового источника (банк, инвестиционная компания, инвестиционный фонд, частные инвесторы и т. п.) с целью оказания помощи предприятиям и организациям – потенциальным заемщикам – в подготовке документов на получение кредита, выбора форм и методов кредитования, поиска инвесторов и организации финансирования

скачать реферат Механизмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации

Обобщен и проанализирован мировой опыта повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности и отрасли в целом в условиях глобализации и регионализации мировой экономики, что позволило обосновать основные направления совместной деятельности государственных структур и предприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в отрасли. На основе анализа построенной модели «спрос-предложение» рынка продукции легкой промышленности выявлены и классифицированы основные возможности и угрозы для стратегического развития предприятий отрасли в условиях глобализации экономики, показавшие возможность выпуска конкурентоспособной по цене продукции легкой промышленности в высокоразвитых странах. Предложны механизмы повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации, отличающиеся от известных комплексным характером их влияния на показатели конкурентоспособности предприятий и отрасли в целом. Разработан метод повышения инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности в условиях глобализации, который учитывает динамические изменения факторов внешней и внутренней среды, а также специфические особенности существующих и формирующихся групп потребителей.

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Это означает, что для формирования необходимых инвестиционных ресурсов за счет собственных средств предприятий потребуется пересмотр налоговой и ценовой политики государства с фискально-конъюнктурной на перспективно-ориентированную, несмотря на всю остроту стоящих перед государством текущих бюджетных проблем. Либерализация, повышение гибкости и адаптивности налогового режима и снижение рисков инвестиционной деятельности (в первую очередь - институциональных, т. е. зависящих от механизма и институтов принятия решений государством) есть необходимый элемент повышения инвестиционной привлекательности России и ее ТЭКа. 6.6. После августа 1998 г. привлечение инвестиций под суверенную гарантию государства стало практически невозможным. Уход значительной части нерезидентов с фондового рынка России обвально сузил возможности корпоративного финансирования, т. е. привлечение инвестиций под гарантии российских корпораций. Остается единственная возможность привлечения инвестиций, причем не финансовых, т. е. в основном спекулятивных, а прямых инвестиций, являющихся носителями НТП, от стратегических инвесторов на долгосрочной основе

скачать реферат Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

По мнению исследователя, разгадка может лежать в несовершенстве Российской бухгалтерской системы, искажающей реальные результаты финансово- хозяйственной деятельности предприятий. 3. Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятий Цветная металлургия, как и большинство промышленных предприятий РФ, переживает не лучшие времена. Угрожающий износ основных фондов, старение кадров, отсутствие адекватной системы управления – это лишь немногие из тех факторов, которые мешают инвестиционному процессу в России. Может ли государство что-то сделать в сложившейся ситуации? Не может, а просто обязано. На мой взгляд, первоочередными мерами по повышению инвестиционной привлекательности промышленного комплекса являются: обеспечение правового регулирования, оформление договорных отношений с муниципальными и региональными организациями по делегированию им ответственности, в том числе в области зонального планирования; создание условий для объединения финансовых и материальных ресурсов, установление приоритетов налогового регулирования (льготное кредитование и др.); определение форм ответственности местных органов за реализацию проекта и возможные негативные последствия (нарушение экологической среды, зонального земельного планирования и др.); обеспечение связи с общественностью через средства массовой информации для широкой демонстрации предлагаемого проекта с целью привлечения общественных организаций и населения к участию в принятии решения о целесообразности его реализации.

скачать реферат Государственное регулирование торговли: направления и методы воздействия

Децентрализация управления предполагает помимо делегирования права принятия управленческих решений, видоизменения функциональной структуры управления, также и изменение условий самоорганизации предприятия посредством создания самостоятельных структурных единиц, что связано с преобразованием организационных структур управления, самостоятельно устанавливаемых оперативно-хозяйственных параметров деятельности торговых организаций.” “Принципы механизма регулирования торговли необходимо соотносить с теми приоритетами, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. В качестве социальных приоритетов государственного регулирования торговли можно считать: формирование потребительского рынка; обеспечение устойчивости функционирования предприятий и организаций торговли как важнейшего фактора региональной экономической безопасности; создание эффективного механизма реализации Комплексной программы развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998—2006 годы; изменение стратегии научно-технического, информационного развития; осуществление комплексной системы мер для повышения инвестиционной привлекательности предприятий, формирование благоприятных условий для притока инвестиций путем включения рыночных механизмов регулирования.” В частности, можно отметить и разработку программ по поддержке малого предпринимательства, и ориентацию предприятий на производство товаров, пользующихся спросом у потребителей, внедрение новых технологий производства, повешение качества выпускаемой продукции, создание благоприятного экономического климата для притока инвестиций. “Непосредственно с целями и приоритетами государственного регулирования торговли связаны общие и частные функции регулирования.

скачать реферат Реформирование системы бухгалтерского учета в России

Второй вопрос связан с определением оптимальной бухгалтерской системы для каждого типа предприятий в зависимости от целей и пользователей отчетности, а также исходя из принципа соотнесения затрат на получение и раскрытие информации с выгодами соответствующих типов пользователей. Третий вопрос касается выделения отдельных аспектов системы бухгалтерского учета и отчетности и конкретных направлений их реформирования. И, наконец, четвертый вопрос связан с практическим обеспечением реформы: созданием необходимой нормативной и разъяснительной базы, подготовкой кадров и т.д. Предприятие как субъект реформы бухгалтерского учета Целью реформы бухгалтерского учета является повышение инвестиционной привлекательности предприятий. По своей направленности реформа охватывает все предприятия, за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений. Принимаемые во исполнение реформы нормативные акты, в частности ПБУ, должны применяться всеми указанными предприятиями, независимо от степени их заинтересованности в составлении бухгалтерской отчетности по МСФО, финансовых и кадровых возможностей.

скачать реферат Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"

Однако при этом всегда необходимо помнить, что первичным является экономический подход, так как без определения экономического базиса никакие другие проблемы решать не удастся. В целях последующего более успешного функционирования предприятия, дальнейшего улучшения его финансового состояния, инвестиционной привлекательности, а также формирования собственных оборотных средств, предлагается целый комплекс мероприятий: - в первую очередь необходимо провести повторные переговоры с инвесторами, в целях разрешения проблемы дальнейшего финансирования предприятия; - выработать четкую стратегию по улучшению инвестиционной привлекательности предприятия и предоставить отчеты о результатах внедренных инвестиционных проетов; - разработать план реконструкции предприятия, как модель финансового оздоровления; - организовать более тщательный местный контроль за качеством входного сырья и материалов; - проводить систематическую работу по привлечению кредитов для пополнения оборотных средств; - осуществить программу вексельных расчетов по смежникам; - так как на предприятии практически ликвидирована текучесть кадров, целесообразно организовать обучение второй профессии, а также осуществить программу переквалификации специалистов; - так как металлургическое производство является одним из самых травмоопасных, рекомендуется наметить ряд мероприятий, направленных на улучшение условий труда и повышение его безопасности.

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Фирма в рыночных условиях

Для достижения этой цели у предприятий, которые только "на пути к рынку", т.е. проходят период адоптации, необходимо осуществлять различные меры, которые включают улучшение управления, повышение эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, рост производительности труда, снижение издержек производства, улучшение финансово - экономических результатов деятельности и др. Для эффективной работы фирмы необходимо выработать: 1) защиту прав участников (учредителей); 2) четкое разграничение ответственности участников (учредителей) и руководителей предприятий, развитие механизмов корпоративного управления, обеспечение свободного перераспределения прав участия в капитале акционерного общества и перехода таких прав к лицам, заинтересованным в долгосрочном развитии предприятия (эффективным собственникам); 3) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 4) создание системы хозяйственно - договорной деятельности предприятия, обеспечивающей соблюдение контрактных обязательств; 5) достижение прозрачности финансово - экономического состояния предприятий для их участников (учредителей), инвесторов, кредиторов; 6) создание эффективного механизма управления предприятием; 7) использование предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых средств; 8) повышение квалификации работников предприятия как один из факторов повышения устойчивости развития предприятия.

скачать реферат Промышленная политика

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ: . Программа повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской области и ее предприятий. . Программа стимулирования инновационной деятельности, включая развитие технопарков, специальных инновационно-консультационных центров, создание системы их государственной поддержки. . Программа первоочередных мер по защите отраслей промышленности, имеющих жизненно важное значение для населения. . Программа повышения конкурентоспособности продукции нижегородских предприятий, включая подпрограмму повышения качества. . Создание регионального фонда программ развития промышленности. . Пакет соглашений с лидерами основных финансово-промышленных коалиций, действующих на территории области. . Комплекс программ «Формирование социальных основ промышленной политики Нижегородской области». . Программа развития отраслей ВПК. . Программа повышения экспорта и импортозамещения. . Программа ресурсосбережения, введения замкнутых технологических циклов, экологически чистых производств и разработки альтернативных источников энергоснабжения. . Программа создания промышленного корпоративного информационного пространства региона.

скачать реферат Основы финансирования предприятия

После вступления в силу новых законов о жилье, снявших существенные ограничения для этой отрасли, считается обоснованым причислить данные услуги ко второй группе комунальных услуг и сузить класификацию до двух групп. Другим источником финансирования инвестиционных потребностей комунальной экономики гмин стало привлечение иностранного капитала. Практика Польши показывает, что для повышения инвестиционной привлекательности гмин две трети из них используют механизм льгот для инвесторов, половина – налоговые льготы. Кроме того, создаются предприятия с иностранным капиталом. Различия между отдельными регионами страны не особенно велики, но лидерами являются западные земли. Перспективным источником финансирования инвестиционных потребностей польских гмин выступают комунальные облигации. Началом современной истории польских комунальных займов можно считать 29 июня 1995г., когда вступило в действие новое положение об облигациях. В нём прямо перечислены потенциальные эмитенты: гмины, союзы гмин, Варшава. Первым городом, выпустившим облигации согласно новому закону, была Гдыня.

скачать реферат Налогообложение в России

Пути минимизации налогообложения необходимо оценивать с учетом тактики и стратегии развития предприятия. Сегодняшняя экономия может завтра обернуться финансовыми потерями и снижением конкурентоспособности (например, включение всех затрат в себестоимость продукции не только снижает налоговую базу, но и приводит к повышению цен). • Уменьшение налоговых платежей — способ улучшения финансового состояния предприятия и повышения инвестиционной привлекательности. Снижать налоги целесообразно до тех пор, пока расчеты показывают, что это дает прирост свободной прибыли. • Уменьшение налогов в ряде случаев достигается за счет ухудшения финансовых показателей. Поэтому, прежде чем применять любой способ минимизации, следует оценить его с точки зрения финансовых последствий для предприятия. • Последствия применения одних и тех же способов минимизации неодинаковы для разных объектов и даже для условий работы предприятия в разные периоды. Применению конкретной рекомендации обязательно должны предшествовать расчеты остающейся в распоряжении предприятия и свободной прибыли. • Уменьшение налога на прибыль путем использования чистой прибыли на льготируемые цели экономически обосновано лишь в случае роста балансовой прибыли в последующие периоды.

скачать реферат Экспорт нефти и газа в России

Годовая же сумма налоговых начислений на предприятия составила 100,5 млрд руб., или 78% от их доходов. При этом бюджетом предусмотрено повышение внутренних цен на нефтепродукты на 10-20%, что уже выше среднего роста цен в промышленности, следовательно, дополнительное удорожание топлива, на которое вынуждены будут пойти компании, даст новый толчок инфляции. Во-первых, прирост их курсовой стоимости был заметно ниже, чем остальных бумаг. Во-вторых, рассматриваемые акции демонстрировали значительные ценовые колебания, что, по мнению экспертов, было вызвано как раз нестабильностью мировой конъюнктуры рынка нефти. Причем последняя причина была во многом определяющей не только для российских бумаг: цены акций зарубежных компаний, таких как, например, Mobil corp, exaco I c., также испытывали ощутимые колебания. Резко снизилась эффективность экспорта, наличие которого во многом определяет инвестиционную привлекательность предприятий. Результатом стала убыточность продажи нефти за рубеж для многих компаний отрасли. Однако, несмотря на высокую значимость рассматриваемого фактора в формировании динамики котировок бумаг нефтегазодобывающих компаний, преувеличивать его влияние все же не следует - доля экспорта в суммарном объеме добычи различных предприятий показана в таблице 4.

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
скачать реферат Предприятие как основное звено экономики

Для устранения негативных тенденций необходимо сконцентрировать внимание на обеспечении эффективного развития предприятия как основного элемента экономической системы России. Переход предприятия на общепринятые в рыночной экономике принципы функционирования составляет содержание реформы предприятий. Целью реформы предприятий является содействие их реструктуризации, способствующей улучшению управления на предприятиях, симулированию их деятельности по повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических рзультатов. Приоритетные задачи реформы предприятий: - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий - защита прав акционеров (для акционерных обществ) - разгранчение ответственности участников и упрвляющих, развитие механизмов корпоративного управления, обеспечения свободного перераспределения прав участия в капитале акционерного общества - совершенствование механизмов исполнения судебных решений - обеспечение учредителей, акционеров, участников, инвесторов и кредиторов достоверной информацией о финансово-экономическом положении предприятий - создание эффективного механизма управления предприятием.

скачать реферат Управление развитием муниципального образования

Создание условий для решения кадровой проблемы. Завершение создания единой информационной сети в УВД города. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением. Ужесточение контроля за безопасностью движения. Развитие службы криминалистической и судебно-медицинской экспертизы. Направление 4.7. – ЖКХ Цель направления – создание благоприятных условий проживания и обслуживания жилищного фонда. Переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Создание конкурентной среды в жилищной сфере (создание эффективных структур управления собственностью в жилищном фонде; создание акционерных компаний по управлению и содержанию жилищного фонда). Повышение контроля за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг со стороны жильцов-собственников. Изменение системы управления жильем. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства города за счет эффективного регулирования предприятий отрасли. Внедрение конкурсного отбора подрядчиков для выполнения работ по содержанию земель общего пользования.

скачать реферат Формирование и реализация государственной политики

В общекраевом объеме инвестиций доля города увеличилась в 2006 г. до 40,3%. В целях активизации инвестиционных процессов на территории города в 2005 г. принята Программа повышения инвестиционной привлекательности г. Барнаула до 2010 года. В соответствии с целевым индикатором программы ежегодный прирост инвестиций в основной капитал должен составлять 10 – 12 % в сопоставимых ценах. Увеличилась доля инвестиций в основной капитал субъектов малого бизнеса с 22% до 35%, общий объем инвестиций составил в 2006 году около 4 млрд. руб. Наибольший рост инвестиций в основной капитал в 2006 году был отмечен в текстильном и швейном производстве (рост в 8,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), производстве резиновых и пластмассовых изделий (в 4,3 раза), электрооборудования (1,6 раза), издательской и полиграфической деятельности (в 2,9 раза), а также в строительстве (7,4 раза), в сфере здравоохранения (в 1,4 раза) и предоставлении коммунальных и социальных услуг (в 1,9 раза). В целях развития предприятий реального сектора экономики администрацией города поддержан ряд инвестиционных проектов для получения ими компенсации процентов по банковским кредитам из краевого бюджета (16 предприятий, общая стоимость проектов на сумму около 1 млрд. рублей). В 2006 году основным источником в структуре источников инвестиций крупных и средних предприятий были привлеченные средства, на которые пришлось 64%.

скачать реферат Анализ инвестиционной привлекательности предприятия

Предприятия со средней степенью инвестиционной привлекательности отличаются активной маркетинговой политикой, направленной на эффективное использование имеющегося потенциала. При чем, те предприятия, система управления на которых, ориентирована на рост стоимости, успешно позиционируют себя на рынке, те, на которых не уделяется должного внимания факторам формирования стоимости, теряют свои конкурентные преимущества. Предприятия с инвестиционной привлекательностью ниже среднего характеризуются низкими возможностями приращения капитала, что связано, прежде всего, с неэффективным использованием имеющегося производственного потенциала и рыночных возможностей. Предприятия с низкой инвестиционной привлекательностью можно считать непривлекательными, поскольку вложенный капитал не прирастает, а лишь выступает в качестве временного источника поддержания жизнеспособности, не определяя экономического роста предприятия. Для таких предприятий повышение инвестиционной привлекательности возможно лишь за счет качественных изменений в системе управления и производства, в частности в переориентации производственного процесса на удовлетворение потребностей рынка, что позволит повысить имидж предприятий на рынке и сформировать новые, либо развить имеющиеся конкурентные преимущества.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.