телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Контрольная работа по основам экономической теории

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крім того, Кабінетом Міністрів України розроблено та Верховною Радою України схвалено Державну програму підтримки малого підприємництва на 1999—2000 роки.Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності треба вважати вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичай обумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:1) одноосібна власність;2) товариства (партнерства);3) корпорації (акціонерні товариства).Сутнісні характеристики, переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в табл. 2.1.Таблиця 2.1. Порівняльна характеристика ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІОрганізаційно-правова форма Сутнісно-змістова характеристика Організаційно-економІчні та соціальні переваги , недоліки Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я • Простота заснування• Повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця• Максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання• Гарантоване збереження комерційних таємниць • Труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів• Повна відповідальність за борги• Неможливість спеціалізованого менеджменту• Невизначеність терміну функціонуванняГосподарське товариство (партнерство) Об'єднання власних капіталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов: однакового розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участі в здійсненні діяльності • Широкі можливості виробничої та комерційної діяльності• Збільшення фінансової незалежності й дієздатності• Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень• Можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів • Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів• Збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу та результатів діяльностіКорпорація (акціонерне товариство) Підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються прибутком • Реальна можливість залучення необхідних інвестицій• Більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг• Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів• Постійний (тривалий) характер функціонування • Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності• Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів• Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересахВажливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розумінні цього терміна означає надання права на виробництво та (або) збут продукції (здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі організації бізнесу.

В то же время повышается значение и регулирующее влияние межгосударственных институтов, а также транснациональных корпораций (около 2/3 мировой торговли сегодня - внутренний оборот последних). Но дерегулирование, как уже отмечалось, не означает демонтажа системы государственного вмешательства в экономику вообще. Просто государство освобождается в индустриально развитых странах (где достаточно отлаженным представляется механизм конкурентно-рыночного и корпорационного регулирования) от части своих прежних функций - с тем, чтобы эффективнее решать другие, остающиеся за ним задачи, которые более решать некому. Государственными приоритетами все больше становятся денежная, валютная, кредитно-финансовая и налоговая политика, антимонопольные меры. И в условиях происшедшего в 70-х гг. неоконсервативного сдвига в макроэкономической политике во Франции, ФРГ, Испании, Японии, Южной Корее и других странах государство проводит активную политику в сфере НИОКР и структурных сдвигов. Во всех странах со смешанной экономикой, даже в тех, где политика дерегулирования осуществляется наиболее последовательно (США, Великобритания), важнейшей функцией государства остается «социальное корректирование», социальная защита. Современное рыночное хозяйство регулируется косвенными (экономическими) и прямыми (административными) методами. При этом безусловно преобладающими являются экономические регуляторы, которые органично вписываются в рыночную систему, не разрушая ее структуру. Причем следует особо подчеркнуть, что проведенное разграничение методов регулирования довольно условно. экономический регулятор несет в себе элементы администрирования: он контролируется той или иной государственной службой, которая изменяет его после принятия соответствующего политического решения - например снижение ставки налога на добавленную стоимость с 28 до 20%. С другой стороны, экономическое - воздействие на интересы хозяйственных субъектов. Например, переход правительства к прямому контролю над ценами, установление потолков или минимального уровня цен неминуемо побуждает фирмы к оперативному пересмотру их производственных программ. Любой в каждом административном регуляторе должно быть нечто Вместе с тем административные и экономические методы существенно различаются. Административные приемы существенно ограничивают свободу экономического выбора, а иногда вообще сводят ее к нулю (последнее возможно там, где администрирование выходит за экономически обоснованные границы, перерождаясь в административно-командную систему). В подобном случае правительство начинает не просто, скажем, планировать цены, но и стремится осуществлять контроль за объемом производства, его структурой, потребительскими качествами продукции, издержками, зарплатой, прибылью и ее распределением, связями между поставщиками и потребителями и т.д. Экономические же методы регулирования, наоборот, расширяют свободу выбора. Использование каждого из них оборачивается для фирмы дополнительным стимулом. Например, повышение ставки процента по государственным облигациям создает ситуацию, при которой владелец денежного дохода добавляет к прежнему количеству вариантов его использования еще один, на данный момент, возможно, наиболее привлекательный с точки зрения теории «выбора портфеля»,.

Україна як держава захищає інтереси всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території. Основні види зовнішньоекономічної діяльності передбачені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і до них можна віднести: . експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили; . надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, посередницьких, брокерських, агентських, облікових, аудиторських, юридичних і ін., що прямо не заборонені законами України, а також надання перерахованих вище послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України; . наукова, науково-технічна, виробнича й інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; . міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; . кредитні і розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, страхових і кредитних установ за межами України; . спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм власності, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України так і за її межами; . підприємницька діяльність на території України, пов'язана з видачею ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок і інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України; . організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, симпозіумів, семінарів, і інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, при участі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; . товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі; . операції по покупці, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах, орендні, у тому числі лізингові, операції; . операції на валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку; . інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законодавством України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності одержують право на здійснення їх видів після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Зовнішньоекономічні договори або контракти , що є невід'ємною умовою здійснення зовнішньоекономічної діяльності, складаються відповідно до законів України і міжнародних договорів, при цьому можливо використання рекомендацій міжнародних організацій і відомих міжнародних порядків . Необхідно відзначити, що окремі види експорту й імпорту в Україні заборонені, у тому числі: . експорт із території України предметів, що складають національне багатство, історичне чи культурне надбання українського народу, обумовлене відповідно до законів України; . імпорт чи транзит яких-небудь товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди чи здоров'ю установити загрозу життю чи населення тваринного світу, чи привести до загибелі навколишнього середовища; . імпорт продукції і послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму або расової дискримінації, геноциду і т.д., що суперечать відповідним нормам Конституції України; . експорт і імпорт товарів, що здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Фирма, рынок и право

А это требует не того подхода, который используют большинство современных экономистов. VI. Современный экономический анализ и наследие Пигу ЭКОНОМИКА благосостояния -- часть экономической теории, посвященная, помимо всего прочего, роли правительства в деле регулирования экономики, -- в очень большой степени базируется на работе Пигу "Экономическая теория благосостояния", впервые опубликованной в 1921 г., хотя последняя большей частью повторяет аргументы, высказанные уже в его работе "Богатство и благосостояние", опубликованной в 1912 г. В статье "Проблема социальных издержек" я говорил, что основная идея Пигу та, что, коль скоро обнаружены дефекты в работе экономической системы, нужны действия правительства, чтобы исправить положение. Это воззрение высказано с массой оговорок, но отражает при этом основную склонность его мысли. Были предположения, что я слишком суров к Пигу, но я полагаю, тем не менее, что сказанное мною в основе своей верно. Я продемонстрирую особенности подхода Пигу, проаналазировав часть его работы, не подвергшейся исследованию в статье "Проблема социальных издержек", -- главу 20 части II "Экономической теории благосостояния", которая названа "Вмешательство государства" [Pigou A. C., The Economics of Welfare. 5th ed., London: Macmillan & Co., 1952, p. 329--335 (Пигу А

скачать реферат Разгосударствление и приватизация

смотреть на рефераты похожие на "Разгосударствление и приватизация" МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЫБОЛОВСТВУ МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Мурманск 1999 Тема: «Разгосударствление и приватизация» Содержание1. Введение. 32. Разгосударствление. 43. Приватизация. 74. Особенности приватизации в России. 115. Заключение. 14Литература. 151. Введение. В развитии человеческой цивилизации, экономических систем, становлении и развитии товарного производства наряду с разделением труда решающую роль играет собственность. Отношения собственности составляют основу любой экономической системы. Истории человеческого общества известны самые разнообразные формы собственности, из которых наибольшее значение имеют государственная и частная собственность. В современном мире нет ни одной страны, где бы государство не занималось активно хозяйственной деятельностью. Преобладание государственной формы собственности в экономике страны ведет к возникновению государственной монополии, которая пагубна для развития экономики, для потребителя, населения и чрезвычайна выгодна производителю.

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
 Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы

Менгер решил полностью сконцентрироваться на главной выбранной для себя задаче -- на долго откладываемой систематической работе по экономической теории, а также на всестороннем исследовании природы и методов социальных наук в общем. На завершение этой работы была направлена большая часть его энергии; в конце 1890-х годов он предполагал осуществить публикацию в ближайшем будущем, и существенные части работы были уже определенно готовы. Но его интересы и размах исследований продолжали расширяться. Он счел необходимым вторгнуться в другие дисциплины. Философия, психология и этнография [чтобы представить влиятельность Менгера отметим, что его идеи были внедрены в антропологию Ричардом Торнвалдом, одним из его студентов] требовали все большего времени, а публикация работы все откладывалась. В 1903 году, в сравнительно раннем возрасте 63 лет он даже оставил кафедру, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя работе. [В результате почти все позднейшие представители австрийской школы ("третье поколение"), такие как профессора Ганс Майер, Людвиг фон Мизес и Джозеф Шумпетер были учениками не Менгера, но Б°м-Баверка или Визера.] Но результаты не удовлетворяли его, и он продолжал работать в усиливающемся одиночестве старости, и умер в 1921 году, дожив до почтенного возраста -- 81 год

скачать реферат АПК Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь МОГИЛЁВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ Кафедра экономики Контрольная работа по экономической теории№1 Студента гр. ХМУЗ-001 г. Могилёв Борзенко С. Г. ул. Первомайская Проверил: д. 8 кв.18 Борзенко Сергей Могилёв 2003 План. 1. Введение .3 2. Структура и функции АПК. .5 3. Аграрная политика АПК Республики Беларусь на 2001-2005 годы 8 4. Заключение .17 5. Список литературы .20 Введение. Агропромышленный комплекс Беларуси является одним из ведущих секторов народного хозяйства, на долю которого еще несколько лет назад приходилось 44% внутреннего валового продукта , 40% стоимости основных производственных фондов и 39% численности работников. К началу 90-х годов по производству продукции сельского хозяйства Беларусь занимала одно из первых мест не только в бывшем Советском Союзе, но и среди многих развитых стран Европы. В расчете на душу населения республика производила мяса и молока больше, чем Германия, Франция, Великобритания, а зерна – на треть больше, чем страны Евросоюза.

 Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса

Роль Смита заключается не в том, что он открыл принцип laissez faire, а в том, что он обосновал его с наибольшей основательностью и систематичностью. Хотя родился этот принцип во Франции, развить его до логического конца и положить в основу экономической теории должен был британец. Англия, превращавшаяся в самую развитую промышленную страну мира, была уже объективно заинтересована в свободе торговли. Во Франции мода на физиократическую теорию была в большой мере капризом просвещенных и либеральных аристократов и прошла очень скоро. В Англии «мода» на Смита превратилась в символ веры буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Экономическая политика английского правительства на протяжении следующего столетия была в известном смысле осуществлением смитовой программы. Первые шаги были сделаны еще при жизни Смита. Сохранился такой любопытный рассказ. В последние годы жизни Смит был уже знаменит. Будучи в 1787Pг. в Лондоне, Смит приехал в дом одного знатного вельможи. В гостиной было большое общество, включавшее премьер-министра Уильяма Питта

скачать реферат Деньги и их функции

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Беларуский государственный аграрный технический университет» Факультет: Предпринимательства и управления Кафедра: Экономической теории и права Контрольная работа Тема: «Экономическая теория» Выполнил студент I курса группы 52-ЗЭИ Зачетная книжка №506020 Братулин Евгений Петрович Проверил: Минск 2006 Содержание Возникновение и сущность денег. Функции денег. Закон денежного обращения. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ. Возникновение и сущность денег. В экономической литерату­ре рассматриваются в основном две концепции проис­хождения денег: рационалистская и эволюционная. Рационалистская концепция была выдвинута еще Аристотелем в работе k — коэффициент Маршалла, показывающий долю дохода, которую хозяйствующие субъекты предпочитают держать в форме кассовых остатков (высоколиквидных денеж­ных средств). Позже к простой количественной теории денег бы­ли сделаны дополнения и уточнения. В монетарной теории Дж.М. Кейнса отмечалось, что владелец сбережений выбирает между сохранени­ем денег в высоколиквидной форме и вложениями в финансовые активы.

скачать реферат Сочетание потребностей и ресурсов как основа экономики

Министерство образования Республики Беларусь УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по экономической теории Могилев 2008 План Предпосылки экономики: потребности, ресурсы. Классификация потребностей. Виды ресурсов Экономика как единство производства, распределения, обмена, потребления Ограниченность благ и проблема экономического выбора Практическое задание Список литературы Предпосылки экономики: потребности, ресурсы. Классификация потребностей. Виды ресурсов Движущей силой человеческого общества, всего того, что достигается изобретениями человека, соответственно, и экономики являются потребности — объективно существующие запросы (желания) людей, связанные с обеспечением их жизнедеятельности и развития. Потребность определяется как ощущение нужды и недостатка в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Потребности очень многообразны — существует множество вариантов их классификации. Классическая экономическая наука обычно так представляет иерархию потребностей.

скачать реферат Экономико-правовое понятие собственности

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет ФИЛИАЛ в Г. домодедово Кафедра экономико-управленческих и правовых дисциплин ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ Контрольная работа по экономической теории (теории переходной экономики) Студентка 4 курса Научный руководитель: Москва 2008 Оглавление Введение Собственность с экономической точки зрения Собственность с юридической точки зрения Заключение Список использованных источников и литературы ВВЕДЕНИЕ Собственность можно рассматривать с двух сторон – экономической и юридической. Одной из основных характеристик любой экономической системы является господствующая форма собственности. В самом общем виде собственность – имущество или финансовые средства, принадлежащие физическому или юридическому лицу. Различают государственную, личную, акционерную, индивидуальную, паевую, совместную, общую, трудовую, коллективную, муниципальную, кооперативную и частную собственность. Государственная собственность – собственность, принадлежащая федеральным и местным властям. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

скачать реферат Экономическая теория и экономический анализ

Контрольная работана тему: «Экономическая теория и экономический анализ» 1. Кривая производственных возможностейПроизводственные возможности (produc io capaci y) – возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития технологии. Возможный выпуск продукции характеризует кривая производственных возможностей. Поясним это на условном примере. Допустим, что в обществе производятся лишь два блага: зерно и ракеты. Если общество использует свои ресурсы для производства только зерна, то оно производит его 5 млн. т; если же только для производства ракет, то их производится 6 штук. При одновременном производстве обоих благ возможны следующие сочетания. Таблица производственных возможностей Возможности Зерно (млн. т) Ракеты (шт.) А 5,0 0 Б 4,8 1 В 4,5 2 Г 3,9 3 Д 3,0 4 Е 1,8 5 Ж 0 6 Из таблицы видно, что всякое увеличение производства ракет (с 0 до 6 штук) снижает производство зерна (с 5 млн. до 0 т), и наоборот. Линия АБВГДЕЖ, которую называют кривой производственных возможностей (produc io possibili y curve), показывает альтернативные варианты при полном использовании ресурсов.

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
скачать реферат Концепция перманентного дохода

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЫБОЛОВСТВУ МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Дата сдачи работы в деканат: Мурманск 1999 ПЛАН.Концепция перманентного дохода. Перманентный доход на примере концепции жизненного цикла Модильяни. 3 1. Модель перманентного дохода Фридмена 3 -что такое перманентный доход 3 -уровень потребления 3 2. Модель жизненного цикла Модильяни 4 -суть концепции 4 -потребление и сбережение 5 3. Вывод 6Литература. 7 Концепция перманентного дохода. Перманентный доход на примере концепции жизненного цикла Модильяни.1. Модель перманентного дохода Фридмена -что такое перманентный доход Потребление домашнего хозяйства зависит не только от текущего дохода, но и от дохода, который ожидается в будущем. Точнее, потребление в каждом году должно зависеть от среднего уровня дохода, ожидаемого в этом году и в следующие годы. Это положение было сформулировано в 1950 году Милтоном Фридменом из Чикагского университета.

скачать реферат Инфляция, ее причины, экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика

Министерство образования российской федерации Уральский институт экономики, управления и права Контрольная работа По дисциплине основы экономической теории Тема: Инфляция, ее причины, экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика. Выполнил студент первого Курса вечернего отделения Романенко С. В. Проверила Чюфарова Г. П. Екатеринбург 2000 Содержание. 1. Инфляция. 2 1.1. Как появился этот термин? 2 1.2.Что такое инфляция? 2 2. Причины инфляции. 4 2.1. Основные причины инфляционного роста цен. 4 2.2. Альтернативные концепции инфляции. 6 2.3. Виды инфляции. 8 3. Экономические и социальные последствия инфляции. 11 3.1. Последствия инфляции. 11 4. Антиинфляционная политика. 13 4.1. Прямые методы. 13 4.2. Косвенные методы. 13 4.3. Первоочередные антиинфляционные методы. 13 Список литературы. 161. Инфляция. 1.1. Как появился этот термин? Инфляция является сложным социально-экономическим явлением. Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

скачать реферат Модель человека в экономической теории

Модель человека в экономической теории. Контрольная работа по курсу «Основы экономической теории» Подготовил Пупышев Андрей Валерьевич Вятский государственный технический университет 1998 Внимание современной науки к человеку, «человеческому фактору», резко возросло. Это связано с обострением глобальных проблем и противоречий, усилением целостности мира, зависимостью каждого отдельно взятого человека от событий, происходящих в национальных, региональных и общественных масштабах. Человек все более сталкивается с непредвиденными результатами своей деятельности. Господство над природой, завоевание в результате длительного и все более интенсивного воздействия на нее, оборачивается экологической катострофой, совершенствование технологии ведет к созданию столь разрушительных сил, что под угрозу становится существование человечества, а попытки осуществления прекрасных и теоретически обоснованных преобразований подчас приводят к прямо противоположным результатам. Многообразие человеческой личности, ее неповторимая индтвидуальность, разнообразные мотивы ее деятельности (в том числе и прежде всего хозяйственной) сделали необходимым принаучном анализе экономической жизни использовать унифицированное представление о человеке, действующем в конкретной системе исторических координат.

скачать реферат Экономическая наука, как предмет

смотреть на рефераты похожие на "Экономическая наука, как предмет" Министерство общего и профессионального образования РФ Владимирский Государственный Университет Кафедра экономической теории Контрольная работа №1 по курсу «Основы экономической теории» Тема: «Предмет экономической науки» Выполнил: студент гр. МР-199 Старков А.В. Проверил: доцент Трутнев А.П. г. Владимир План:1. Понятие науки. 2. Основные этапы развития экономической теории. 3. Производство, распределение, обмен, потребление. 4. Становление понятия предмета экономической теории и его содержание.Понятие науки экономической теории и этапы её становления. Начиная свои блестящие лекции по политической экономии (экономической теории), Роза Люксембург поделилась со слушателями своими поразительными выводами: «Политическая экономия – удивительная наука. Трудности и разногласия начинаются уже с первых шагов в этой области, уже с элементарного вопроса: каков, собственно, предмет этой науки?» И она подкрепила свои слова следующим парадоксальным утверждением: «Как бы неправдоподобно это ни звучало, несомненно, однако, что большинство специалистов по политической экономии имеет весьма туманное представление о действительном предмете своих учёных изысканий».

скачать реферат Сущность и основные задачи экономического анализа

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина Факультет социологии экономики и управления Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Контрольная работа По дисциплине: «Теория экономического анализа» г. Рязань 2009 СодержаниеВведение Классификация задач экономического анализа Основы компьютерного анализа хозяйственной деятельности Задача 14 Заключение 16 Список литературы 18 Введение Экономический анализ — прикладная наука, представляющая собой систему специальных знаний, позволяющих оценить эффективность деятельности того или иного субъекта рыночной экономики. Опираясь на теорию познания, она обеспечивает практическую полезность деятельности человека, позволяет рационально обосновать не только текущую деятельность, но и ближайшую перспективу развития субъекта хозяйствования. С помощью экономического анализа создаются предпосылки для оценки целесообразности принимаемых управленческих решений на перспективу. Предметом экономического анализа является вся доступная информация по тем или иным направлениям деятельности субъектов рыночной экономики, находящаяся в диалектической взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии, выражающая изменение состояния того или иного субъекта хозяйствования.

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
скачать реферат Основы экономической теории

смотреть на рефераты похожие на "Основы экономической теории" Мурманский педагогический колледж Контрольная работа студентки 2-«Б» курса факультета по предмету «Основы экономической теории» Быстрова Павла г. Мурманск 2000 год Задание 25 (II) 1. Участие государства в экономике обусловлено прежде всего необходимостью обеспечения эффективного функционирования рыночного механизма. 2. Вкладывать деньги в облигации выгоднее, чем в акции, когда растет инфляция. 3. Как изменится равновесная цена и количество продукта А при данной величине спроса, если на них повлияет: а) технический прогресс в производстве продукта А. Ответ: Снизится цена, а количество продукта увеличится. б) сокращение количеств фирм в отрасли А. Ответ: Цена и количество продукта возрастет. в) обложение продукта А особым налогом на его продажи. Ответ: Увеличится цена, количество продукта уменьшится. 4. Занятость в режиме неполного рабочего дня (недели), с оплатой труда по минимальным ставкам относится к латентной безработице. 5. Рыночная цена формируется под приоритетным влиянием качества продукции. 6. Характеристиками экономического блага выступает способность удовлетворить потребности. 7. К общественным товарам можно отнести журналы и газеты. 8. Кривая Лаффера. Названа по имени американского экономиста Ар. Лаффера. Кривая отражает взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их счет средств в государственный бюджет.

скачать реферат Основы маркетинга

Контрольная работа Основы маркетинга Содержание1. Рынок покупателя и рынок продавца 2. Политика маркетинга на разных этапах жизненного цикла товара 3. Структура отдела маркетинга СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Рынок покупателя и рынок продавца Одним из центральных понятий маркетинга является категория рынка. Рынок прошел длинный исторический путь эволюционного развития. Исходным моментом его становления стал период осознания человеком неэффективности полного самообеспечения себя всеми необходимыми продуктами питания и домашнего обихода. Начав с децентрализованного обмена люди в конце концов пришли к цивилизованному рынку. Эта эволюция хорошо описана в курс экономической теории. Рынок – это совокупность существующих (реальных) и возможных (потенциальных) покупателей товаров. Рынок – совокупность социально – экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров и услуг. Становление и развитие рынка обусловлено общественным разделением труда. Рынок в маркетинге должен быть всегда конкретен и иметь вполне определенные характеристики: географическое положение; покупательские потребности, порождающие соответствующий спрос; емкость.

скачать реферат Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

Министерство образования Российской Федерации Уральский государственный экономический университет Кафедра экономической теории Курсовая работа по экономической теории Тема: Государственный бюджет России и проблемы преодоления его дефицита. Исполнитель: студент гр. КД-99-I Парыгин С.А. Руководитель: к.э.н., профессор Пряхин А.А. Екатеринбург 2000 План: Введение 31. Сущность государственного бюджета 5 2. Доходы бюджета 13 3. Расходы бюджета 21 4. Внебюджетные и целевые бюджетные фонды 29 5. Регулирование дефицита бюджета 35 6. Основы организации бюджетного процесса 38 7. Совершенствование бюджетных процедур 48Заключение 51Применяемые понятия и термины 52Список литературы 54 Введение Государственный бюджет неотъемлемый атрибут любого государства. Без него государство не смогло бы существовать. Целью курсовой работы является рассмотрение понятия Государственный бюджет: его сущности, доходов и расходов, дефицита, бюджетных процедур, и других наиболее важных категорий. Первой из проблем, с которой столкнулся автор, было отсутствие четкого определения что же такое Государственный Бюджет. Самым простым было посмотреть значение этого понятия в Бюджетном Кодексе от 31 июля 1998 г. 145-ФЗ (с изменениями от 6 августа 2000 г.), но, на удивление, такое понятие отсутствовало в тексте кодекса.

скачать реферат Производственно- хозяйственная система, как основа формирования экономических отношений

Так же я пробовал вкратце разобраться в особенностях хозяйствования нефтегазового комплекса. При написании данной работы я ознакомился как с теорией разработки управленческих решений, так и с проблемой, которой посвящён мой реферат. Это вполне естественно, так как мне пришлось работать со специальной литературой и электронными источниками информации. На мой взгляд, я полностью раскрыл заданную тему. Благодарю за терпение при прочтении моей работы. Список используемой литературы:1). Г. П. Журавлёва;”Курс экономической теории”; Москва, Инфра-М; 1998 г. 2). Е.Ф. Борисов, Ф.М. Волков; ”Основы экономической теории”; Москва, ”Высшая школа”; 1993 г. 3). Г.В. Савицкая; ”Анализ хозяйственной деятельности предприятия”; Минск, ООО ”Новое знание ”; 2000 г. 4). П.П. Табурчак, В.М. Тумин; ”Экономика предприятия”; Ростов-на-Дону, ”Феникс”; 2002 г. 5). www. vopreco. ru 6). www. eco omika. ru 7). www. yukos.ru 8). Под ред: И.Т. Саврукова, А.И. Егорова, Л.П. Егоровой.; ”Экономика предприятия”; 9).”Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности”

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.